32003R0001

vykonáv. pravidiel hospod. súťaže stanovených v čl. 81 a 82 Zmluvy

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (946)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (12)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (15)
... dalšie položky
xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxx
xxxxx x xxznamom pre EHP)
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 83,
so zreteľom na návrh Komisxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx
xxx xx xytvorenie systému, ktorý zabezpečí nerušenú hospodársku súťaž na spoločnom trhu, sa musia články 81 a 82 Zmluvy uplatňovať v spoločenstve účinne a jedxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxťaže spoločenstva, čo prispelo k šíreniu súťažnej kultúry v rámci spoločenstva. Na základe skúseností by sa však toto nariadenie malo nahradiť právnyxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxtňovania výnimiek zo zákazov týkajúcich sa dohôd, ktoré obmedzujú súťaž, stanovených v článku 81 ods. 3 Zmluvy. Podľa článku 83 ods. 2 písm. b) Zmluvy sa xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na strane druhej.
(3) Centralizovaná schéma ustanovená nariadením č. 17 už naďalej nezabezpečuje rovnováhu týchto dvoch cieľov. Bráni súdom a orgáxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxtrácii jej zdrojov na zvládnutie najvážnejších priestupkov. Okrem toho tento systém spôsobuje podnikom značné náklady.
(4) Súčasný systém by sa max xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxlen článok 81 ods. 1 a článok 82 Zmluvy, ktoré sú priamo uplatniteľné na základe precedentného práva Súdneho dvora Európskych spoločenstiev, ale aj čláxxx xx xxxx x xxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxenie malo upravovať dôkazné bremená podľa článkov 81 a 82 Zmluvy. Strana alebo orgán, ktoré vznesú námietku z hľadiska porušovania článku 81 ods. 1 a 82 Zxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx porušovania, by mali preukázať podľa príslušnej právnej normy, že sú splnené podmienky obhajoby. Toto nariadenie nemá vplyv ani na vnútroštátne predxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxúcich sa prípadu za predpokladu, že také predpisy a povinnosti sú kompatibilné so základnými zásadami práva spoločenstva.
(6) Aby bolo zabezpečené xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxť. Na tento účel by mali byť oprávnené uplatňovať právo spoločenstva.
(7) Vnútroštátne súdy hrajú dôležitú úlohu pri uplatňovaní súťažných pravidixx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxť preto možnosť plne uplatňovať články 81 a 82 Zmluvy.
(8) Aby sa zabezpečilo účinné uplatňovanie súťažných pravidiel spoločenstva a primerané fungxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxali aj články 81 a 82 Zmluvy tam, kde uplatňujú vnútroštátne súťažné právo na dohody a postupy, ktoré môžu ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi. Aby sx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxluvy potrebné stanoviť vzťah medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi a súťažným právom spoločenstva. Na tento účel je potrebné zabezpečiť, aby uplaxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxnutí a zosúladených postupov, ak nie sú zakázané podľa súťažného práva spoločenstva. Pojmy dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov sú autonómnymi xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtom by nemalo byť podľa tohto nariadenia zabránené, aby na svojom území prijali a uplatňovali pre hospodársku súťaž prísnejšie vnútroštátne právne prxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ktoré zakazujú alebo sankcionujú neprimerané chovanie voči hospodársky závislým podnikom. Okrem toho sa toto nariadenie nevzťahuje na vnútroštátnx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xplatňovanie súťažných pravidiel.
(9) Články 81 a 82 Zmluvy majú cieľ chrániť hospodársku súťaž na trhu. Toto nariadenie, ktoré sa prijalo s cieľom vyxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx záujmy za predpokladu, že také predpisy sú zlučiteľné so všeobecnými zásadami a ostatnými ustanoveniami práva spoločenstva. Pokiaľ sa takéto právne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxnských štátov môžu také predpisy uplatňovať na svojom území. Na základe toho môžu členské štáty podľa tohto nariadenia na svojom území vykonávať vnútrxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxvne. Také predpisy sledujú špecifický cieľ, bez ohľadu na skutočný alebo predpokladaný vplyv takýchto konaní na hospodársku súťaž na trhu. Toto je osoxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxtislužby, ktoré sú neoprávnené, neprimerané alebo neuvážené.
(10) Nariadenia 19/65/EHS [6], (EHS) č. 2821/71 [7], (EHS) č. 3976/87 [8], (EHS) č. 1xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxdených postupov. V oblastiach definovaných týmito nariadeniami prijala Komisia a môže naďalej uplatňovať takzvané nariadenia o "skupinovej" výnimxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxdené postupy, na ktoré sa také nariadenia vzťahujú majú napriek tomu vplyvy, ktoré sú nezlučiteľné s článkom 81 ods. 3 Zmluvy, Komisia a orgány hospodárxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx združeniam podnikov rozhodnutia týkajúce sa ukončenia porušovania článkov 81 a 82 Zmluvy. Za predpokladu, že je to v oprávnenom záujme, Komisia by malx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xýslovne zabezpečiť právomoc Komisie týkajúcu sa prijatia rozhodnutí o dočasných opatreniach uznanú Súdnym dvorom.
(12) Toto nariadenie by malo tixx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxvyhnutné na účinné skončenie porušovania, berúc na zreteľ zásadu proporcionality. Štrukturálne opatrenia by sa mali ukladať len tam, kde neexistuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdniku ako štrukturálne opatrenie. Zmeny štruktúry podniku v akej existoval predtým, ako nastalo porušovanie, by boli primerané len vtedy, keď existuxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxlynulo rozhodnutie o zákaze dohody alebo postupu, prijmú podniky voči Komisii záväzky, ktoré by uspokojili jej záujmy, Komisia by mohla prijať rozhodxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxku, či také porušenie existovalo, alebo ešte stále existuje, že už naďalej nie sú dôvody na zásah Komisie. Takéto rozhodnutia nemajú vplyv na právomoci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxjúce sa záväzkov nie sú vhodné v prípade, keď Komisia zamýšľa uložiť sankcie.
(14) Vo výnimočných prípadoch, keď si to vyžaduje verejný záujem spoločxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxplatí, aby sa vysvetlil právny stav a zabezpečilo jednotné uplatňovanie práva v spoločenstve, najmä vzhľadom na nové typy dohôd alebo postupov, ktoré xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxoriť spolu sieť verejných orgánov, ktoré v úzkej spolupráci uplatňujú súťažné pravidlá spoločenstva. Na tento účel je potrebné stanoviť informačný a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
(16) Výmena aj takých informácií, ktoré majú dôverný charakter, a využívanie takýchto informácií medzi členmi siete by malo byť povolené dokonca aj xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxho práva za predpokladu, že sa toto týka tohto istého prípadu a nevedie k inému výsledku. Keď vymieňané informácie využívajú prijímajúce orgány na sankxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x sankcie ukladané podnikom sú rovnakého typu vo všetkých systémoch. Právo na obhajobu, ktoré majú podniky v rôznych systémoch, sa môže považovať za dosxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxvyhnutné zabezpečiť, aby sa informácie mohli použiť len vtedy, keď boli zhromaždené spôsobom, ktorý rešpektuje rovnakú úroveň ochrany práva na obhajxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xpravovať čo možno najlepším spôsobom, je dôležité, aby sa dodržalo pravidlo, že orgány hospodárskej súťaže členských štátov automaticky stratia svoxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxobiť to čo najskôr. Pred začatím konania by Komisia mala konzultovať s príslušným vnútroštátnym orgánom.
(18) Aby sa zabezpečilo, že prípady riešia xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, že ho rieši alebo riešil iný orgán, pričom cieľom je, aby sa každým prípadom zaoberal len jediný orgán. Toto ustanovenie by nemalo brániť Komisii, aby oxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxný orgán neoznámil svoj úmysel zaoberať sa prípadom.
(19) Poradný výbor pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie ustanovený nariadením č. 1x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxriadením č. 17 pri súčasnom zvyšovaní efektívnosti organizačných opatrení. Na tento účel by bolo vhodné umožniť, aby boli stanoviská predložené písoxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xy pomohlo zaručiť jednotné uplatňovanie súťažných pravidiel spoločenstva.
(20) Poradný výbor by mal byť zložený zo zástupcov orgánov hospodárskex xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx To nemá vplyv na to, aby členom výboru mohli pomáhať iní experti z členských štátov.
(21) Jednotné uplatňovanie súťažných pravidiel si tiež vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxx bez ohľadu na to, či uplatňujú tieto pravidlá v súdnych sporoch medzi súkromnými osobami, alebo konajú ako verejní vynucovatelia, alebo ako odvolacie xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xráva spoločenstva. Komisia a orgány hospodárskej súťaže členských štátov musia mať aj možnosť predložiť súdom písomné alebo ústne vyjadrenia, keď idx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxch, ktoré chránia práva strán. Preto by sa mali vykonať kroky, ktoré by zabezpečili, aby Komisia a orgány hospodárskej súťaže členských štátov boli vždx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxžných pravidiel spoločenstva v systéme paralelných právomocí, musí sa zabrániť sporným rozhodnutiam. Je preto nevyhnutné v súlade s precedentným prxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxánky 81 a 82 Zmluvy.
(23) Komisia by mala byť oprávnená v rámci spoločenstva požadovať, aby jej boli takéto informácie poskytnuté, pretože je to potrexxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxkom 82 Zmluvy. Pri plnení rozhodnutia Komisie nemôžu byť podniky nútené, aby pripustili, že spáchali priestupok, ale xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxbo proti inému podniku ako dôkaz o porušení.
(24) Komisia by mala mať oprávnenie vykonať také inšpekcie, ktoré sú potrebné na odhalenie akejkoľvek doxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xrgány hospodárskej súťaže členských štátov by mali aktívne spolupracovať pri výkone svojich právomocí.
(25) Odhaľovanie porušovania súťažných pxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xala mať oprávnenie vypočuť každú osobu, ktorá môže mať užitočné informácie, a urobiť záznam. V priebehu inšpekcie by pracovníci poverení Komisiou malx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxmisiou by mali mať právo požadovať každú informáciu významnú pre predmet a účel inšpekcie.
(26) Skúsenosti ukázali, že je veľa prípadov, keď sú záznaxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xali byť oprávnení vstupovať do akýchkoľvek priestorov, v ktorých môžu byť držané obchodné záznamy, vrátane súkromných obydlí. Uplatňovanie tohto prxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxže vnútroštátny súdny orgán vykonať, keď povoľuje, podľa vnútroštátneho práva a ako predbežné opatrenie, pomoc vynucovacích orgánov, aby bol prekonxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxoštátny súdny orgán môže požiadať Komisiu najmä o ďalšie informácie, ktoré potrebuje na vykonanie kontroly a pri ich absencii by mohol odmietnuť udelix xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxadi uplatňovanie donucovacích opatrení.
(28) Aby mohli orgány hospodárskej súťaže členských štátov účinnejšie uplatňovať články 81 a 82 Zmluvy, jx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x2 Zmluvy a plnenie povinností uložených podnikom a združeniam podnikov podľa tohto nariadenia by sa malo vymáhať pomocou pokút a pravidelných penále. xx xxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxných združeniam podnikov za porušovanie, ktorého sa dopustili, je potrebné stanoviť podmienky, za ktorých môže Komisia vyžadovať platbu pokuty od člxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxtuáciu malých a stredných podnikov. Platba pokuty jedným alebo niekoľkými členmi združenia nemá vplyv na pravidlá vnútroštátneho práva, ktoré zabezxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xoli stanovené v nariadení Rady (EHS) č. 2988/74 [11], ktoré sa tiež týka pokút v oblasti dopravy. V systéme paralelných právomocí opatrenia, ktorými bx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxsnenie právneho rámca by sa malo nariadenie (EHS) xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxie by malo obsahovať ustanovenia o premlčacích lehotách.
(32) Malo by sa potvrdiť právo príslušných podnikov na vypočutie pred Komisiou. Tretie strxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxikované. Pri zabezpečení práva obhajoby príslušných podnikov, najmä práva na prístup k dokumentácii je dôležité, aby bolo chránené obchodné tajomstxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxdmetom preskúmania Súdnym dvorom v súlade so Zmluvou, Súdny dvor by mal mať v súlade s jej článkom 229 neobmedzenú súdnu právomoc vo vzťahu k rozhodnutiaxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xlohu orgánom spoločenstva. Táto centrálna úloha by mala byť zachovaná pri súčasnej užšej spolupráci členských štátov pri uplatňovaní súťažných pravxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxnutné na dosiahnutie jeho cieľov, čo má umožniť účinnejšie uplatňovanie súťažných pravidiel spoločenstva.
(35) Aby sa dosiahlo riadne vynucovanix xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 81 a 82 Zmluvy. Mali by mať možnosť určiť administratívne, ako aj súdne orgány na vykonávanie rôznych funkcií zverených týmto nariadením orgánom hospoxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xariadenia by sa mala uplatňovať na všetky orgány hospodárskej súťaže. Ako výnimka z tohto všeobecného pravidla, keď vyšetrovací orgán predloží prípax xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxnky nie sú splnené, všeobecné pravidlo by sa malo uplatniť. V každom prípade by sa nemal článok 11 ods. 6 uplatňovať na súdy, pokiaľ konajú ako odvolacie sxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxto nariadenia. Nariadenie Rady č. 141 z 26. novembra 1962, ktoré vyníma dopravu z použitia nariadenia Rady č. 17 [12], by sa malo preto zrušiť a nariadenix xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ktoré obsahujú.
(37) Toto nariadenie rešpektuje základné práva a je zhodné so zásadami uznávanými najmä Chartou základných práv Európskej únie. V xxxxx x xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxých pravidiel spoločenstva prispieva k podpore inovácií a investícií. V prípadoch, v ktorých vzniká skutočná neistota, pretože predstavujú nové alexx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxe nemá vplyv na spôsobilosť Komisie poskytovať takéto neformálne poradenstvo,
PRIJALA TOTO NARIADENIE:
KAPITOLA I
ZÁSADY
Článok 1
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx ods. 3 zmluvy, sú zakázané bez toho, aby bolo potrebné predchádzajúce rozhodnutie.
2. Dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy v zmysle článku 81 odxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxminantného postavenia v zmysle článku 82 Zmluvy je zakázané bez toho, aby bolo potrebné predchádzajúce rozhodnutie.
Článok 2
Dôkazné bremeno
Vx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxia článku 81 ods. 1 alebo článku 82 Zmluvy znáša strana alebo orgán, ktorý túto námietku vzniesol. Podnik alebo združenie podnikov nárokujúce si výhody xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxažným právom
1. Ak orgány hospodárskej súťaže členských štátov alebo vnútroštátne súdy uplatňujú vnútroštátne súťažné právo na dohody, rozhodnutxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xstanovenia, uplatnia aj článok 81 Zmluvy na také dohody, rozhodnutia alebo zosúladené postupy. Ak orgány hospodárskej súťaže členských štátov alebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxovanie vnútroštátneho súťažného práva nemôže viesť k zákazu dohôd, rozhodnutí združení podnikov alebo zosúladených postupov, ktoré môžu ovplyvniť xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx alebo ktoré sú predmetom nariadenia o uplatňovaní článku 81 ods. 3 Zmluvy. Členským štátom sa týmto nariadením nezabraňuje prijímať a uplatňovať prísxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x iné ustanovenia práva spoločenstva, odseky 1 a 2 neplatia, keď orgány hospodárskej súťaže alebo vnútroštátne súdy členských štátov uplatňujú vnútroxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxeľ sledovaný článkami 81 a 82 Zmluvy.
KAPITOLA II
PRÁVOMOCI
Článok 4
Právomoci Komisie
Na účely uplatňovania článkov 81 a 82 Zmluvy má Komisix xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxch štátov majú právomoc na uplatňovanie článkov 81 a 82 Zmluvy v jednotlivých prípadoch. Na tento účel, konajúc zo svojho vlastného podnetu alebo na zákxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxadať pokuty, pravidelné penále alebo iné sankcie podľa vnútroštátneho práva.
Ak na základe informácií, ktoré majú k dispozícii, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxútroštátne súdy majú právomoc na uplatňovanie článkov 81 a 82 Zmluvy.
KAPITOLA III
ROZHODNUTIA KOMISIE
Článok 7
Zistenie a ukončenie porušovxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xodnikov a združení podnikov požiadať o ukončenie takého porušovania. Na tento účel im môže uložiť akékoľvek štrukturálne opatrenia alebo opatrenia o xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxedy, keď neexistuje žiadne účinné opatrenie orientované na správanie alebo keď akékoľvek rovnocenné opatrenie orientované na správanie by mohlo znaxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxlo spáchané.
2. Predložiť sťažnosť v zmysle odseku 1 môžu fyzické alebo právnické osoby, ktoré môžu preukázať oprávnený záujem, a členské štáty.
Čxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxajúc na vlastný podnet, rozhodnutím na základe zisteného porušenia prima facie nariadiť dočasné opatrenia.
2. Rozhodnutie podľa odseku 1 sa uplatňxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxnčiť porušovanie a príslušný podnik sa zaviaže, že splní požiadavky vyjadrené Komisiou v jej predbežnom posúdení, môže Komisia rozhodnutím urobiť taxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx x xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxe.
2. Komisia môže na žiadosť alebo na vlastný podnet obnoviť konanie:
a) keď nastala podstatná zmena skutočností, na ktorých bolo rozhodnutie zalxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxdzajúcich informáciách poskytnutých stranami.
Článok 10
Zistenie neuplatniteľnosti
Keď si to verejný záujem spoločenstva týkajúci sa uplatxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxdu, rozhodnutie združenia podnikov alebo zosúladený postup buď preto, že nie sú splnené podmienky článku 81 ods. 1 Zmluvy, alebo že sú splnené podmienkx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxáca medzi Komisiou a orgánmi hospodárskej súťaže členských štátov
1. Komisia a orgány hospodárskej súťaže členských štátov musia v úzkej spoluprácx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxov 7, 8, 9, 10 a 29 ods. 1. Na žiadosť orgánu hospodárskej súťaže členského štátu mu Komisia poskytne kópiu iných existujúcich dokumentov potrebných na pxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxo bezprostredne po začatí prvého úradného vyšetrovacieho opatrenia. Tieto informácie sa môžu poskytnúť orgánom hospodárskej súťaže iných členskýcx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxriadenia o skupinovej výnimke, orgány hospodárskej súťaže členských štátov informujú Komisiu. Na tento účel poskytnú Komisii súhrnný popis prípadux xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx k dispozícii aj orgánom hospodárskej súťaže iných členských štátov. Na žiadosť Komisie môže konajúci orgán hospodárskej súťaže poskytnúť Komisii inx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxj súťaže iných členských štátov. Vnútroštátne orgány hospodárskej súťaže si môžu medzi sebou vymieňať informácie potrebné na posúdenie prípadu podľx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxva spoločenstva.
6. Ak Komisia začne konanie týkajúce sa prijatia rozhodnutia podľa kapitoly III, zbavuje tým orgány hospodárskej súťaže členskýcx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx po konzultácii s týmito vnútroštátnymi orgánmi hospodárskej súťaže.
Článok 12
Výmena informácií
1. Na účely uplatňovania článkov 81 a 82 Zmluvxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxne dôverných informácií.
2. Vymieňané informácie sa môžu používať len ako dôkaz na účely uplatňovania článkov 81 alebo 82 Zmluvy a vo vzťahu k predmetxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxažným právom spoločenstva a nevedie to k rozdielnym výsledkom, informácie vymieňané podľa tohto článku sa môžu použiť aj na uplatňovanie vnútroštátnxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx
x xxxxx xxxxxxxúceho orgánu predpokladá sankcie podobného druhu vo vzťahu k porušeniu článku 81 alebo článku 82 Zmluvy alebo, ak nejde o takýto prípad,
- informácie xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu. V tomto prípade však vymenené informácie nemôže použiť prijímajúci orgán na uloženie väzobných sankcií.
Článok 13
Pozastavenie alebo ukxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxu podľa článku 81 alebo 82 Zmluvy proti tej istej dohode, rozhodnutiu združenia alebo proti postupu, skutočnosť, že jeden orgán sa zaoberá prípadom, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hospodárskej súťaže členského štátu.
2. Keď orgán hospodárskej súťaže členského štátu alebo Komisia dostanú sťažnosť proti dohode, rozhodnutiu zxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxd konzultuje s Poradným výborom pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijatie každého rozhodnutia podľa článkov 7, 8, 9, 10, 23, článku 24 oxxx x x xxxxxx xx xxxx xx
xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxdania, na ktorých sa prerokovávajú iné ako jednotlivé prípady, môže byť menovaný dodatočný zástupca členského štátu oprávnený na záležitosti hospodxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ktorá mu predsedá a ktoré sa nekoná skôr ako 14 dní po doručení oznámenia o jeho zvolaní spolu so súhrnným popisom prípadu, označením najdôležitejších dxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxvrhu rozhodnutia. Keď Komisia dostane oznámenie zvolávajúce zasadanie a príslušný čas je kratší ako obdobie uvedené vyššie, zasadanie sa môže uskutoxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxhodnutia Komisie. Môže predložiť svoje stanovisko aj vtedy, keď niektorí členovia nie sú prítomní alebo sa neprezentujú. Na žiadosť jedného alebo niexxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx xomisia zvolať zasadanie. V prípade písomného postupu stanoví Komisia lehotu minimálne 14 dní, v priebehu ktorej členské štáty majú predložiť svoje prxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxi. Keď Komisia určí lehotu pre písomný postup, ktorý je kratší ako limity špecifikované vyššie, navrhovaný časový limit platí, ak žiadny členský štát pxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxm bolo jeho stanovisko zohľadnené.
6. Keď poradný výbor predloží písomné stanovisko, toto stanovisko sa priloží k návrhu rozhodnutia. Ak poradný výxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxa.
7. Na žiadosť orgánu hospodárskej súťaže členského štátu Komisia zaradí do programu rokovania poradného výboru prípady, ktorými sa zaoberá orgáx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informuje príslušný orgán hospodárskej súťaže.
Žiadosť môže podať orgán hospodárskej súťaže členského štátu, najmä vzhľadom na prípad, u ktorého xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxy hospodárskej súťaže členských štátov. Poradný výbor môže tiež rokovať o všeobecných otázkach súťažného práva spoločenstva.
Článok 15
Spoluprxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxcii, alebo o jej stanovisko k otázkam týkajúcim sa uplatňovania súťažných pravidiel spoločenstva.
2. Členské štáty pošlú Komisii kópiu každého písxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxámený úplný písomný rozsudok.
3. Príslušné orgány členských štátov konajúc z vlastného podnetu môžu predložiť vnútroštátnym súdom svojich členskxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pred vnútroštátnymi súdmi svojich členských štátov. Keď si to koherentné uplatňovanie článku 81 alebo 82 Zmluvy vyžaduje, Komisia konajúc z vlastnéhx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxxenia svojich pripomienok orgány hospodárskej súťaže členských štátov a Komisia môžu príslušný súd členského štátu požiadať, aby im bol odovzdaný alexx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxvzdávania pripomienok súdom prislúchajúce orgánom hospodárskej súťaže členských štátov podľa práva ich členského štátu.
Článok 16
Jednotné upxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxu 82 Zmluvy, ktoré sú už predmetom rozhodnutia Komisie, nemôžu prijať rozhodnutia, ktoré sú v rozpore s rozhodnutím prijatým Komisiou. Musia sa vyhnúť xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xosúdiť, či je nevyhnutné zastaviť príslušný postup. Táto povinnosť nemá vplyv na práva a povinnosti podľa článku 234 Zmluvy.
2. Keď orgány hospodársxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxutia Komisie, nemôžu prijať rozhodnutia, ktoré sú v rozpore s rozhodnutím prijatým Komisiou.
KAPITOLA V
PRÁVOMOCI TÝKAJÚCE SA VYŠETROVANIA
Člxxxx xx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxmi štátmi, nehybnosť cien alebo iné okolnosti obmedzujú alebo narúšajú hospodársku súťaž v rámci spoločného trhu, Komisia môže vykonať šetrenie v určxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxruženia podnikov o informácie potrebné na uplatňovanie článkov 81 a 82 Zmluvy a môže vykonať na tento účel akúkoľvek inšpekciu.
Komisia môže najmä poxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o výsledkoch vyšetrovania určitého odvetvia hospodárstva alebo určitého druhu dohôd v rôznych odvetviach a vyzvať zúčastnené strany, aby k nej predlxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podnikov o poskytnutie všetkých nevyhnutných informácií.
2. Keď je poslaná jednoduchá žiadosť o informácie podniku alebo združeniu podnikov, Komxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxy podľa článku 23 za poskytnutie nesprávnych alebo zavádzajúcich informácií.
3. Keď Komisia žiada podnik alebo združenie podnikov o poskytnutie inxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxú byť informácie poskytnuté. Uvedie tiež pokuty podľa článku 23 a upozorní alebo uloží pokuty podľa článku 24. Ďalej upozorní na právo vzniesť námietky xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxružení bez právnej subjektivity, osoby oprávnené ich zastupovať na základe zákona alebo stanov poskytnú požadované informácie v mene príslušných poxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxsia bez meškania predloží kópiu jednoduchej žiadosti orgánu hospodárskej súťaže členského štátu, na ktorého území má podnik alebo združenie podnikox xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxských štátov poskytnú Komisii všetky informácie potrebné na plnenie povinností vyhradených jej týmto nariadením.
Článok 19
Právomoc klásť otázxx
xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxlasí, s cieľom získať informácie týkajúce sa predmetu vyšetrovania.
2. Pri kladení otázok podľa odseku 1 vykonávaneho v priestoroch podniku informxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jeho úradníci môžu pomáhať úradníkom a ostatným sprevádzajúcim osobám, ktoré Komisia poverila vypočúvaním.
Článok 20
Právomoc Komisie vykonávxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxnikov.
2. Úradníci a iné sprevádzajúce osoby určené Komisiou na vykonávanie inšpekcie sú oprávnené:
a) vstúpiť do všetkých priestorov, na pozemkx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxé;
c) vyhotoviť alebo získať akékoľvek kópie formulárov alebo výťahov z obchodných kníh a záznamov;
d) zapečatiť prevádzkové priestory a obchodnx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xodniku alebo združenia podnikov vysvetlenie k skutočnostiam alebo dokumentom vzťahujúcim sa k predmetu a účelu inšpekcie a zaznamenať odpovede.
3x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxvnenia, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxede na otázky položené podľa odseku 2 tohto článku sú nesprávne alebo zavádzajúce. Komisia včas pred inšpekciou informuje o inšpekcii príslušný orgán xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtie vymedzuje predmet a účel inšpekcie, stanovuje dátum, kedy má začať, a uvádza pokuty podľa článkov 23 a 24 a právo na preskúmanie rozhodnutia Súdnym dxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xrgánu hospodárskej súťaže členského štátu, na ktorého území sa má vykonávať inšpekcia, ako aj osoby poverené alebo menované týmto orgánom, na žiadosť xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxvomoci vymedzené v odseku 2.
6. Keď úradníci a ostatné sprevádzajúce osoby poverené Komisiou zistia, že podnik sa bráni inšpekcii nariadenej podľa txxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xby im umožnili vykonať inšpekciu.
7. Ak pomoc poskytnutá podľa odseku 6 predpokladá povolenie súdneho orgánu podľa vnútroštátneho práva, požiada sx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxdny orgán skontroluje, či je rozhodnutie Komisie pravéa či uvažované donucovacie opatrenia nie sú buď zaujaté, alebo neprimerané vzhľadom na predmet xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxm orgánu hospodárskej súťaže členského štátu, o podrobné vysvetlenie, najmä pokiaľ ide o dôvody, ktoré viedli Komisiu k podozreniu o porušení článkov xx x xx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxcie ani požadovať informácie obsiahnuté v dokumentácii Komisie. Zákonnosť rozhodnutia Komisie podlieha len preskúmaniu Súdnym dvorom.
Článok 21
xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxznam ako dôkaz vážneho porušenia článku 81 alebo článku 82 Zmluvy, sú uložené v iných priestoroch, pozemkoch a dopravných prostriedkoch, vrátane obydxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v takýchto priestoroch, pozemkoch a dopravných prostriedkoch.
2. V rozhodnutí sa vymedzí predmet a účel inšpekcie, stanovený dátum kedy začne a uvexxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 1. Komisia prijme takéto rozhodnutia po konzultáciách s orgánom hospodárskej súťaže členského štátu, na ktorého území sa má inšpekcia vykonať.
3. Rxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxtroštátny súdny orgán skontroluje, či je rozhodnutie Komisie pravé a či donucovacie opatrenia nie sú buď zaujaté, alebo neprimerané, najmä vzhľadom nx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xa predmetu inšpekcie xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxctvom orgánu hospodárskej súťaže členského štátu, o podrobné vysvetlenie tých prvkov, ktoré sú nevyhnutné na umožnenie kontroly primeranosti predpxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxmentácii Komisie. Zákonnosť rozhodnutia Komisie podlieha len preskúmaniu Súdnym dvorom.
4. Úradníci a iné sprevádzajúce osoby oprávnené Komisiox xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx xx x xxx xxxxxx xx xxxx x x x xx xplatňuje mutatis mutandis.
Článok 22
Vyšetrovania vykonávané orgánmi hospodárskej súťaže členských štátov
1. Orgán hospodárskej súťaže člexxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxúkoľvek inšpekciu alebo iné opatrenia na objasnenie skutočnosti, aby zistil, či bol porušený článok 81 alebo 82 Zmluvy. Akákoľvek výmena a využitie zíxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxisia považuje za nevyhnutné podľa článku 20 ods. 1 alebo ktoré boli nariadené rozhodnutím podľa článku 20 ods. 4. Úradníci orgánov hospodárskej súťaže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxde s ich vnútroštátnym právom.
Ak o to požiada Komisia alebo príslušný orgán uvedeného členského štátu, na ktorého území sa má inšpekcia vykonať, úraxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxty
1. Komisia môže rozhodnutím uložiť podnikom alebo združeniam podnikov pokuty, ktoré nepresahujú 1 % celkového obratu v predchádzajúcom obchodnxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xozhodnutia prijatého na základe článku 17 alebo 18 ods. 2;
b) ako odpoveď na požiadavku predloženú podľa rozhodnutia prijatého na základe článku 17 axxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxa článku 20 predložia požadované obchodné knihy alebo iné záznamy v neúplnej forme alebo sa odmietnu podrobiť inšpekcii nariadenej rozhodnutím prijaxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxi lehoty stanovenej Komisiou neopravia nesprávnu, neúplnú alebo zavádzajúcu odpoveď poskytnutú členom personálu,
- neposkytnú alebo odmietnu poxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx
xx xxxxxxx xečate pripevnené v súlade s článkom 20 ods. 2 písm. d) úradníkmi alebo inými sprevádzajúcimi osobami oprávnenými Komisiou.
2. Komisia môže rozhodnuxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 8 alebo
c) neplnia záväzky stanovené rozhodnutím podľa článku 9.
Pokuta uložená každému podniku alebo združeniu podnikov nepresiahne 10 % jeho cexxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxy celkového obratu každého člena pôsobiaceho na trhu dotknutom porušením združenia.
3. Pri stanovení čiastky pokuty sa zohľadní závažnosť a doba trxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx požadovať od svojich členov príspevok na krytie čiastky pokuty.
Keď sa tieto príspevky združeniu neuskutočnili v rámci lehoty stanovenej Komisioux xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxenia.
Potom čo Komisia požiadala o platbu podľa druhého pododseku, ak je to potrebné na zabezpečenie celej platby pokuty, Komisia môže požadovať zapxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xododseku alebo tretieho pododseku od podnikov, ktoré preukázali, že nerealizovali rozhodnutie združenia týkajúce sa porušovania a buď si neboli vedxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxadiska platby pokuty nepresiahne 10 % jeho celkového obratu v predchádzajúcom obchodnom roku.
5. Rozhodnutia prijaté podľa odsekov 1 a 2 nemajú tresxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ktoré nepresahujú 5 % priemerného denného obratu v predchádzajúcom obchodnom roku za každý deň, vypočítané od dátumu stanoveného rozhodnutím, aby icx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxé dočasnými opatreniami podľa článku 8;
c) splniť záväzky na základe rozhodnutia podľa článku 9;
d) poskytnúť úplné a správne informácie požadovaxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxu 20 ods. 4.
2. Keď podniky alebo združenia podnikov splnili záväzky, ktoré sa mali vynútiť pravidelnými penále, môže Komisia stanoviť konečnú výšku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx
xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxHOTY
Článok 25
Premlčacie lehoty na ukladanie pokút
1. Právomoci zverené Komisii článkami 23 a 24 podliehajú týmto premlčacím lehotám:
a) tri xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxia začína čas plynúť dňom ukončenia porušovania.
3. Každá akcia Komisie alebo orgánu hospodárskej súťaže členského štátu vykonaná s cieľom vyšetroxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxeruší s účinnosťou od dátumu, v ktorom bola akcia oznámená aspoň jednému podniku alebo združeniu podnikov, ktoré sa podieľali na porušovaní. Akcie, ktxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxomné povolenia na vykonávanie inšpekcií vydané Komisiou alebo orgánom hospodárskej súťaže členského štátu svojim úradníkom;
c) začatie konania zx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxnení námietok.
4. Prerušenie premlčacej lehoty sa uplatňuje na všetky podniky alebo združenia podnikov, ktoré sa podieľali na porušovaní.
5. Po kxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxá dvojnásobku premlčacej lehoty, ktorá uplynula bez toho, aby Komisia uložila pokutu alebo pravidelné penále. Uvedená lehota sa predĺži o čas, počas kxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx sa pozastaví, pokiaľ sú s rozhodnutím Komisie spojené konania pred Súdnym dvorom.
Článok 26
Premlčacia lehota na vymáhanie pokút
1. Právomoc Koxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxzhodnutie stalo právoplatným.
3. Plynutie premlčacej lehoty na vymáhanie pokút sa preruší:
a) oznámením rozhodnutia, ktorým sa mení pôvodná výšxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxsie, ktorým sa vynucuje splatenie pokuty alebo pravidelného penále.
4. Po každom prerušení sa obnoví plynutie premlčacej lehoty.
5. Plynutie prexxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxneho dvora.
KAPITOLA VIII
VYPOČUTIA A SLUŽOBNÉ TAJOMSTVO
Článok 27
Vypočutia strán, sťažovateľov a ostatných
1. Pred prijatím rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xx xx xx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxežitostiach, voči ktorým má Komisia námietky. Komisia svoje rozhodnutia založí len na námietkach, ku ktorým sa príslušné strany mohli vyjadriť. Sťažxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxmisie, s výhradou oprávnených záujmov podnikov xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xospodárskej súťaže členských štátov. Právo na prístup sa nevzťahuje najmä na korešpondenciu medzi Komisiou a orgánmi hospodárskej súťaže členských xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxi v tom, aby zverejnila a využívala informácie potrebné na dokázanie porušovania.
3. Ak to Komisia považuje za nevyhnutné, môže vypočuť aj iné fyzickx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx štátov môžu požiadať Komisiu aj o vypočutie iných fyzických alebo právnických osôb.
4. Keď Komisia zamýšľa prijať rozhodnutie podľa článku 9 alebo čxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xredložiť svoje pripomienky v rámci lehoty stanovenej Komisiou v jej uverejnení, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac. Uverejnenie zohľadňuje opxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxé podľa článkov 17 až 22 použijú len na účel, na ktorý boli získané.
2. Bez dopadu na výmenu a využitie informácií podľa článkov 11, 12, 14, 15 a 27 Komisia x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxilní zamestnanci iných orgánov členských štátov nezverejnia informácie získané alebo medzi nimi vymenené podľa tohto nariadenia, ktoré podliehajú xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxho výboru podľa článku 14.
KAPITOLA IX
NARIADENIA O VÝNIMKÁCH
Článok 29
Odobratie právnej výhody v jednotlivých prípadoch
1. Keď Komisia spxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxvanie článku 81 ods. 3 Zmluvy vyhlásila článok 81 ods. 1 Zmluvy za neuplatniteľný na niektoré kategórie dohôd, rozhodnutia združení podnikov alebo zosxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx dohoda, rozhodnutie alebo zosúladený postup, na ktoré sa nariadenie o výnimke uplatňuje, nie sú zlučiteľné s článkom 81 ods. 3 Zmluvy.
2. Keď dohody, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxľné s článkom 81 ods. 3 Zmluvy na území členského štátu alebo na jeho časti a toto územie má všetky charakteristiky osobitného geografického trhu, orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Článok 30
Uverejnenie rozhodnutí
1. Komisia uverejní rozhodnutia, ktoré prijala podľa článkov 7 až 10, 23 a 24.
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xbchodných tajomstiev.
Článok 31
Preskúmanie Súdnym dvorom
Súdny dvor má neobmedzenú súdnu právomoc na preskúmanie rozhodnutí, v ktorých Komixxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxhu platnosti
Toto nariadenie sa nevzťahuje na:
a) medzinárodnú nepravidelnú lodnú dopravu definovanú v článku 1 ods. 3 písm. a) nariadenia (EHS) čx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx x056/86;
c) leteckú dopravu medzi letiskami spoločenstva a tretími štátmi.
Článok 33
Vykonávacie ustanovenia
1. Komisia je oprávnená prijať xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxesených podľa článku 7 a postupu týkajúceho sa zamietnutia sťažností;
b) praktických dojednaní výmeny informácií a konzultácií podľa článku 11;
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx zúčastnené strany, aby predložili svoje pripomienky v rámci lehoty, ktorú stanoví a ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac. Pred uverejnením návrhx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx
PRECHODNÉ, MENIACE A DOPLŇUJÚCE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 34
Prechodné ustanovenia
1. Žiadosti podané Komisii podľa článku 2 nariadenix xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxHS) č. 3975/87 strácajú účinnosť od dátumu uplatiteľnosti tohto nariadenia.
2. Postup v konaní podľa nariadenia č. 17 a nariadení (EHS) č. 1017/68, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xlenských štátov
1. Členské štáty určia orgán alebo orgány hospodárskej súťaže zodpovedné za uplatňovanie článkov 81 a 82 Zmluvy tak, aby boli účinne xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxa do 1. mája 2004. Medzi určené orgány môžu patriť aj súdy.
2. Keď je vynucovanie súťažného práva spoločenstva zverené vnútroštátnym správnym a súdnyx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xtoré vykonávajú funkcie týkajúce sa prípravy a prijatia typov rozhodnutí predpokladaných v článku 5. Účinok článku 11 ods. 6 sa nevzťahuje na súdy, pokxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxľadom na prijatie určitých typov rozhodnutí predpokladaných v článku 5, orgán predloží prípad súdnemu orgánu, ktorý je samostatným orgánom a nie je trxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxadosť pred súdnym orgánom, keď Komisia začne konanie, a toto stiahnutie žiadosti úplne ukončí vnútroštátne postupy.
Článok 36
Zmeny a doplnky narxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx x xx xxxxx
xx x xxxxxx x xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xlánku 2" nahrádzajú slovami "Zákaz článku 81 ods. 1 Zmluvy";
3. článok 4 sa mení a dopĺňa takto:
a) v odseku 1 sa slová "Dohody, rozhodnutia a zosúladexx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx
xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxto:
"2. Ak vykonanie dohody, rozhodnutia alebo zosúladeného postupu podľa odseku 1 má v danom prípade účinky, ktoré sú nezlučiteľné s požiadavkami čxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxku 13 ods. 3, ktorý naďalej platí pre rozhodnutia prijaté podľa článku 5 nariadenia (EHS) č. 1017/68 pred dátumom uplatňovania predkladaného nariadexxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx x x xx
xxxxxx xx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
x xariadení (EHS) č. 2988/74 sa vkladá tento článok:
"Článok 7a
Výnimka z rozsahu platnosti
Nariadenie sa nevzťahuje na opatrenia prijaté podľa nxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
Zmeny a doplnky nariadenia (EHS) č. 4056/86
Nariadenie (EHS) č. 4056/86 sa mení a dopĺňa takto:
1. Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:
a) Odsek 1 sa xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxy ukončila takéto porušovanie a podľa podmienok stanovených v nariadení Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxé činnosti alebo odoberie výhodu skupinovej výnimky, ktorú využívajú."
b) Odsek 2 sa mení a dopĺňa takto:
i) V bode a) sa slová "v súlade s podmienkamx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxto:
"Zároveň v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 1/2003 rozhodne, či prijme záväzky, ktoré ponúkajú príslušné podniky, aby inter alia dosiahla, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxx
xx xxxxx x xx xxxxxxxx
xx x xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxe článku 10" nahrádzajú slovami "podľa nariadenia (ES) č. 1/2003".
c) Odsek 3 sa vypúšťa.
3. Článok 9 sa mení a dopĺňa takto:
a) V odseku 1 sa slová "pxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xx x xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xýborom podľa článku 15" nahrádzajú slovami "s poradným výborom podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 1/2003".
4. Články 10 až 25 sa rušia s výnimkou článkx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxsti takýchto rozhodnutí.
5. V článku 26 sa vypúšťajú slová "formy, obsahu a ostatných náležitostí sťažností v zmysle článku 10, žiadostí v zmysle čláxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x x xxx
xxxxxx xx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx7 sa rušia s výnimkou článku 6 ods. 3, ktorý naďalej platí pre rozhodnutia prijaté podľa článku 81 ods. 3 Zmluvy pred dátumom uplatňovania tohto nariadexxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx x xariadenia č. 19/65/EHS, článok 7 nariadenia (EHS) č. 2821/71 a článok 7 nariadenia (EHS) č. 1534/91 sa rušia.
Článok 41
Zmeny a doplnky nariadenix xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxu nariadenia a pred prijatím nariadenia konzultuje s poradným výborom uvedeným v článku 14 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxx xxxx
xx xxxxxx x xx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxx x xxplnky nariadenia (EHS) č. 479/92
Nariadenie (EHS) č. 479/92 sa mení a dopĺňa takto:
1. Článok 5 sa nahrádza takto:
"Článok 5
Komisia pred uverxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxa 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy [19]
2. Článok 6 sa ruší.
Článok 43
Zrušenie nariadení č. 1x x xx xxx
xx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxlatňovania tohto nariadenia, až do konca platnosti takýchto rozhodnutí.
2. Nariadenie č. 141 sa ruší.
3. Odkazy na zrušené nariadenia sa považujú xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxdenia predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia, najmä o uplatňovaní článku 11 ods. 6 a článku 17.
Na základx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxdobúda účinnosť 20. deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.
Bude sa uplatňovať od 1. mája 2004.
Toto nariadenie xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxcher Boel
[1] Ú. v. ES C 365 E, 19.12.2000, s. 284.
[2] Ú. v. ES C 72 E, 21.3.2002, s. 305.
[3] Ú. v. ES C 155, 29.5.2001, s. 73.
[4] Názov nariadenia č. 1x xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xx xxxxvy.
[5] Ú. v. ES 13, 21.2.1962, s. 204/62. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1216/1999 (Ú. v. ES L 148, 15.6.1999, s. 5).
[6] xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxuvy o založení ES v súlade s článkom 12 Amsterdamskej zmluvy; pôvodný odkaz bol na článok 85 ods. 3 Zmluvy) Zmluvy na určité kategórie dohôd a zosúladenýcx xxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx Nariadenie Rady (EHS) č. 2821/71 x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx x článkom 12 Amsterdamskej zmluvy; pôvodný odkaz bol na článok 85 ods. 3 Zmluvy) Zmluvy na určité kategórie dohôd a zosúladených postupov (Ú. v. ES L 285, 2xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx o uplatnení článku 81 ods. 3 (názvy nariadení sa upravili tak, aby sa zohľadnilo prečíslovanie článkov Zmluvy o založení ES v súlade s článkom 12 Amsterdxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xS L 374, 31.12.1987, s. 9). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 1994.
[9] Nariadenie Rady (EHS) č. 1534/91 z 31. mája 199x x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxdamskej zmluvy; pôvodný odkaz bol na článok 85 ods. 3 Zmluvy) Zmluvy na určité kategórie dohôd a zosúladených postupov v sektore poisťovníctva (Ú. v. ES x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxhľadnilo prečíslovanie článkov Zmluvy o založení ES v súlade s článkom 12 Amsterdamskej zmluvy; pôvodný odkaz bol na článok 85 ods. 3 Zmluvy) Zmluvy na uxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 1994.
[11] Nariadenie Rady (EHS) č. 2988/74 z 26. novembra 1974 o stanovení lehôt pri postupoch a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xx v. ES 124, 28.11.1962, s. 2751/62. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením č. 1002/67/EHS (Ú. v. ES 306, 16.12.1967, s. 1).
[13] Nariadenxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx x. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 1994.
[14] Nariadenie Rady EHS č. 4056/86 z 22. decembra 1986 stanovujúce podrxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xmluvy o založení ES v súlade s článkom 12 Amsterdamskej zmluvy; pôvodný odkaz bol na články 85 a 86 Zmluvy) Zmluvy na určité kategórie dohôd a zosúladenýcx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxie Rady (EHS) č. 3975/87 zo 14. decembra 1987 stanovujúce postup pri uplatňovaní pravidiel súťaže pre podniky leteckej dopravy (Ú. v. ES L 374, 31.12.1xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xx xxxxxxxxx xx xx
x17] Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1,
[18] Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1."
[19] Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1."
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.