32003R1882

úprava ustanovení týkajúcich sa výborov, ktoré pomáhajú Komisii

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (163)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxvenia týkajúce sa výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri výkone jej vykonávacích právomocí ustanovených v nástrojoch, ktoré podliehajú postupu uvedenxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xej články 40, 47, 55, 71, 80, 95, 137, 150, 152, 153, 155, 156, 175 ods. 1, 179, 285 a 300 ods. 3,
so zreteľom na návrh Komisie [1],
so zreteľom na stanovisxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx,
keďže:
(1) Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii [4], xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxré pomáhajú Komisii pri výkone jej vykonávacích právomocí, ustanovených pri uplatňovaní rozhodnutia 87/373/EHS, musia byť prispôsobené ustanovenxxx xxxxxxx xx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xa predpokladu, že neovplyvní charakter výboru, ustanoveného v základnom akte.
(4) Lehoty stanovené v ustanoveniach, ktoré majú byť upravené, musix xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx.
(5) Ustanovenia nástrojov, umožňujúce použitie postupu výboru typu I, určeného rozhodnutím 87/373/EHS, musia byť preto nahradené ustanoveniamxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxboru typu IIa a IIb, stanovených rozhodnutím 87/373/EHS, musia byť preto nahradené ustanoveniami, týkajúcimi sa riadiaceho postupu, uvedeného v čláxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, musia byť preto nahradené ustanoveniami, týkajúcimi sa regulačného postupu, uvedeného v článku 5 rozhodnutia 1999/468/ES.
(8) Toto nariadenie sx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxNIE:
Článok 1
Nástroje uvedené v prílohe I a podliehajúce poradnému postupu sa upravujú v súlade s touto prílohou podľa príslušných ustanovení rozxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxdú upravené, v súlade s touto prílohou, podľa príslušných ustanovení rozhodnutia 1999/468/ES.
Článok 4
Odkazy na ustanovenia nástrojov v prílohxxx xx xx x xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxazy na nové názvy.
Článok 5
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Toto nariadenxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xredseda
P. Cox
Za Radu
člen Komisie
G. Alemanno
[1] Ú. v. ES C 75 E, 26.3.2002, s. 385.
[2] Ú. v. ES C 241, 7.10.2002, s. 128.
[3] Stanovisko Euxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxx xx xx x xxx xx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx Ú. v. ES L 197, 18.7.1987, s. 33.
[6] Ú. v. ES C 203, 17.7.1999, s. 1.
--------------------------------------------------
PRÍLOHA I
PORADNÝ Pxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xmenami a doplneniami:
1) Smernica Rady 89/686/EHS z 21. decembra 1989 o aproximácii zákonov členských štátov, týkajúcich sa osobných ochranných prxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxr").
Výbor môže byť informovaný, v súlade s postupom uvedeným v tomto odseku, o každej záležitosti, ktorá je výsledkom vykonávania a praktického uplxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxku 8.
Výbor schváli svoj rokovací poriadok."
2) Smernica Rady 90/385/EHS z 20. júna 1990 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o aktívxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxbor môže byť informovaný, v súlade s postupom uvedeným v tomto odseku, o každej záležitosti, ktorá je výsledkom vykonávania a praktického uplatňovanix xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxčenstva pre zlepšenie prehľadnosti cien plynu a elektrickej energie účtovaných priemyselným koncovým užívateľom [6].
Článok 7 sa nahrádza takto:
xxxxxxx x
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxnutia 1999/468/ES [7] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."
4. Nariadenie Rady (EHS) č. 3880/91 xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxku [8].
Článok 5 sa nahrádza takto:
"Článok 5
1. Komisii pomáha Stály výbor pre poľnohospodársku štatistiku (ďalej len "výbor".).
2. V prípade xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxcí poriadok."
5. Nariadenie Rady (EHS) č. 2408/92 z 23. júna 1992 o prístupe leteckých dopravcov spoločenstva k leteckým trasám v rámci spoločenstvx xxxxx
xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx
xx xxxxxxx xxxx xonzultovať s výborom aj v iných záležitostiach, týkajúcich sa uplatňovania tohto nariadenia.
4. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú článkx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxEHS zo 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach [12].
Článok 6 sa nahrádza takto:
"Článok 6
Výbor pre normy a technické predpisy
1. Komisii pomáxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx8/ES [13] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."
7. Rozhodnutie Rady 93/704/ES z 30. novembra 199x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxbor zriadený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (ďalej len "výbor").
2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 3 a 7 rozhodnutia 1999xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxh predpisov členských štátov, týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potencionálne výbušnej atmosfére [16].
Článok x xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx 1999/468/ES [17] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."
9. Smernica 94/25/ES Európskeho parlamentx x xxxx xx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx8].
Článok 6 ods. 3 sa nahrádza takto:
"3. Komisii pomáha stály výbor (ďalej len "výbor").
V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 3 a 7 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxeho parlamentu a Rady z 29. júna 1995 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výťahov [20].
Článok 6 ods. 3 sa nahrádza takto:
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxeľom na ustanovenia jeho článku 8.
Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."
11) Smernica 96/67/ES z 15. októbra 1996 o prístupe k trhu služieb pozxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxx xomisii pri uplatňovaní článku 9.
3. S výborom môže konzultovať aj v iných záležitostiach, týkajúcich sa uplatňovania tejto smernice.
4. V prípade xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx rokovací poriadok."
12) Smernica Rady 96/75/ES z 19. novembra 1999 o systémoch prenájmu a cenotvorby vo vnútroštátnej a medzinárodnej vnútrozemsxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx "výbor").
2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [25] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
3. Výxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxkajúcich sa tlakových zariadení [26].
xxxxxx x xxxx x x x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xdkazu na tento článok sa uplatňujú články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [27] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8."
14) Smernica 98/79/ES Európsxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x
xxxxx xxe normy a technické predpisy
1. Komisii pomáha stály výbor zriadený článkom 5 smernice 98/34/ES (ďalej len "výbor").
2. V prípade odkazu na tento člxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
15) Rozhodnutie č. 283/1999/ES Európskeho parlamentu a Rady z 25. januára 1999, ktorým sa vytvára všeobecný rámec pre činnosti spoločenstva v prospecx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x) a c), a pri výbere týchto činností a projektov bude Komisii pomáhať výbor.
2. Uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [31] so zreteľom na usxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxsm. a).
4. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."
16) Smernica 1999/5/ES Európskeho parlamentu a Rady z 9. marca 1999 o rádiovom zariadení a koncxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx
x. Komisii pomáha Výbor telekomunikačného posudzovanie zhody a trhového dozoru TCAM) (ďalej len "výbor").
2. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadoxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxx. 4, článok 9 ods. 4 a príloha VII ods. 5.
2. Komisia pravidelne konzultuje s výborom o kontrolných úlohách, týkajúcich sa uplatňovania tejto smernicex x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxnku 8.
4. Komisia pravidelne konzultuje so zástupcami poskytovateľov telekomunikačných sietí, spotrebiteľmi a výrobcami. Pravidelne informuje xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach [34].
Článok 13 sa nahrádza takto:
"Článok 13
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xlánku 8.
3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."
18) Rozhodnutie Rady 1999/382/ES z 26. apríla 1999, ktorým sa ustanovuje druhá etapa akčného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxx x x x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxborom všetky ostatné záležitosti, týkajúce sa uskutočňovania tohto programu. V tomto prípade sa uplatňujú články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [37] xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxhu síry v niektorých kvapalných palivách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 93/12/EHS [38].
Článok 9 sa nahrádza takto:
"Článok 9
Poradný výbor
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxánku 8.
3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."
[1] Ú. v. ES L 399, 30.12.1989, s. 18. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskexx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx79/ES (Ú. v. ES L 331, 7.12.1998, s. 1).
[3] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxS (Ú. v. ES L 220, 30.8.1993, s. 1).
[5] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx 1994.
[7] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxx1, s. 20).
[9] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 2xxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx x xx xxxxxxxxxx x. 50).
[13] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
[16] Ú. v. ES L 100, 19.4.1994, s. 1.
[17] Rozhodnutie Rady 1999/4xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xS L 164, 30.6.1994, s. 15.
[19] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverenýxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
[22] Ú. v. ES L 272, 25.10.1996, s. 36.
[23] Rozhodxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx 23).
[24] Ú. v. ES L 304, 27.11.1996, s. 12.
[25] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
[28] Ú. v. ES L 331, 7.12.1998, s. xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xx4, 17.7.1999, s. 23).
[30] Ú. v. ES L 34, 9.2.1999, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Komisie 2002/219/ES (Ú. v. ES L 72, 14.3.xxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xÚ. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
[32] Ú. v. ES L 91, 7.4.1999, s. 10.
[33] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xx xxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxx9, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
[38] Ú. v. ES L 121, 11.5.1999, sx xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x 184, 17.7.1999, s. 23).
--------------------------------------------------
PRÍLOHA II
RIADIACI POSTUP
Zoznam nástrojov, podliehajúcxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx Rady (EHS) č. 571/88 z 29. februára 1988 o organizovaní prieskumu štruktúry poľnohospodárskych podnikov v spoločenstve v rokoch 1988 až 1997 [1].
Čxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [2] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxára 1989 o zosúladení zostavovania hrubého národného produktu v trhových cenách [3].
Článok 6 sa nahrádza takto:
"Článok 6
1. Komisii pomáha výbxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxnovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.
3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."
3) Nariadenie Rady (EHS) č. 1576/89 x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx
xxxxxx xx x xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
x. Týmto sa zriaďuje Vykonávací výbor pre liehoviny (ďalej len "výbor").
2. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok.
Článok 14
1. V prípade odkazu xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxzhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac."
4) Nariadenie Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 z 11. júna 1990 o prenose dôverných štatistických xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxrnosť (ďalej len "výbor").
2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [8] so zreteľom na ustanovenia jeho čxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxe Rady (EHS) č. 3037/90 z 9. októbra 1990 o štatistickej klasifikácii ekonomických činností v Európskom spoločenstve [9].
Článok 9 sa nahrádza taktxx
xxxxxxx x
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xbdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.
2. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."
6) Nariadenie Rady (EHS) xx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xína a aromatizovaných kokteilov z aromatizovaných vínnych produktov [11].
Články 12 a 13 sa nahrádzajú takto:
"Článok 12
1. Týmto sa zriaďuje Vyxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx x xxxxxxx xxxxxu na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [12] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxkými štátmi [13].
Článok 30 sa nahrádza takto:
"Článok 30
1. Komisii pomáha Výbor pre štatistiku pre obchod s výrobkami medzi členskými štátmi (ďxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx x prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [14] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie ustanovené v xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxí týkajúcich sa priemyselnej výroby spoločenstva [15].
Články 9 a 10 sa nahrádzajú takto:
"Článok 9
Výbor
1. Komisii pomáha Výbor pre xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxní pre úpravu podľa technického pokroku, týkajúcich sa zberu dát a spracovania výsledkov, ustanoví Komisia v súlade s postupom podľa článku 10.
3. Výxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xo zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace."
9. Smernica Rady 91/692/EHx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxk 6 sa nahrádza takto:
"Článok 6
1. Komisii pomáha výbor.
2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [18x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xokovací poriadok."
10. Smernica Rady 92/51/EHS z 18. júna 1992 o druhom všeobecnom systéme uznávania odborného vzdelávania a prípravy, ktorou sa mxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxhách C a D sa môžu meniť na základe odôvodnenej žiadosti ktoréhokoľvek členského štátu predloženej Komisii. K žiadosti priloží všetky príslušné inforxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
2. Komisia preskúma daný študijný odbor a odbornú prípravu a tie, ktoré sú požadované v iných členských štátoch. Komisia overí najmä to, či kvalifikxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxvni tak, aby zodpovedal postredoškolskému štúdiu uvedenému v písmene i) druhej zarážky prvého pododseku článku 1 písm. a), a
- podobnú úroveň zodpovxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x rozhodnutia 1999/468/ES [20] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je dva mesiacxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxločenstiev.
6. Zmeny a doplnenia, vykonané v zoznamoch študijných odborov a odbornej prípravy v prílohách C a D na základe postupu, určeného vyššie, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xýrobe omamných látok a psychotropných látok [21].
Článok 10 sa nahrádza takto:
"Článok 10
1. Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 10 nariaxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxací poriadok.
2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [22] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Oxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxx
xx xxxxxxxx xx xx xxtrebné, podmienok týkajúcich sa dokumentácie a označovania zmesí a prípravkov látok v kategórii 2 prílohy I, ustanovených v článku 2;
b) zmeny a doplxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxx ximitov, uvedených v prílohe II."
12. Nariadenie Rady (EHS) č. 696/93 z 15. marca 1993 o štatistických jednotkách na účely pozorovania a analýzy výrobxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x9/382/EHS, Euratom (ďalej len "výbor").
2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [24] so zreteľom na ustxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
13. Smernica Rady 93/15/EHS z 5. apríla 1993 o zosúladení ustanovení, týkajúcich sa uvádzaní výbušnín na trh a ich kontrole pre civilné použitie [25]x
xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [26] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie ustanovxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx najmä s cieľom vziať do úvahy všetky budúce zmeny a doplnenia odporúčaní Organizácie Spojených národov."
14. Smernica Rady 93/16/EHS z 5. apríla 19xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxa ods. 3 sa nahrádza takto:
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xozhodnutia 1999/468/ES je dva mesiace.
4. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."
15. Nariadenie Rady (EHS) č. 2186/93 z 22. júla 1993 o koordinxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxa Výbor pre štatistický program zriadený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom, (ďalej len "výbor").
2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú čláxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx mesiace.
3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."
16) Nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 z 29. októbra 1993 o štatistickej klasifikácii výrobkox xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxlatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [32] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/46xxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xovarom spoločenstva a jeho členských štátov s nečlenskými krajinami [33].
Článok 21 sa nahrádza takto:
"Článok 21
1. Opatrenia potrebné na uplaxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxnutia 1999/468/ES [34], so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac."
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xdajov [35].
Článok 31 sa nahrádza takto:
"Článok 31
1. Komisii pomáha výbor.
2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xýbor schvaľuje svoj rokovací poriadok"
19) Smernica Rady 95/57/ES z 23. novembra 1995 o zbere štatistických údajov v oblasti cestovného ruchu [37].
xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxnovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.
2. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok"
20) Smernica Rady 95/64/ES z 8. decemxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx štatistický program zriadený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (ďalej len "výbor").
2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxe.
3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok"
21) Smernica Rady 96/50/ES z 23. júla 1996 o zosúladení podmienok pre získanie kapitánskych osvedčxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xx xahrádza takto:
"Článok 12
1. Komisii pomáha pri uplatňovaní článku 11 výbor zriadený článkom 7 smernice 91/672/EHS (ďalej len "výbor").
2. V prxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxánku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.
3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok"
22) Nariadenie Rady (ES) č. 788/96 z 22. apríla xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx poľnohospodársku štatistiku (ďalej len "výbor").
2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [44] so zretxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xoriadok"
23) Nariadenie Rady (ES) č. 1257/96 z 20. júna 1996 týkajúce sa humanitárnej pomoci [45].
Článok 17 ods. 3 sa nahrádza takto:
"3. V prípaxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxu 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac."
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xotravinovej bezpečnosti [47].
Článok 27 sa nahrádza takto:
"Článok 27
V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxnie Rady (ES) č. 322/97 zo 17. februára 1997 o štatistike spoločenstva [49].
Článok 20 ods. 2 a 3 sa nahrádza takto:
"2. Uplatňujú sa články 4 a 7 rozhoxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
x. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."
26) Smernica 98/8/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocidných výrobkov nx xxx xxxxx
xxxxxx xx xxxx x x x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xvoj rokovací poriadok.
2. Na záležitosti, predložené stálemu výboru podľa článkov 4, 11 ods. 3, 15, 17, 18, 19, 27 ods. 1 písm. b), 29 a 33, a pre prípravu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx x x xxx xx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x x xx xx xx xxxx xxxatňovať články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [52] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/46xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xx xahrádza takto:
"Článok 10
1. Komisii pomáha Výbor pre štatistický program (ďalej len "výbor").
2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú čxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xri mesiace.
3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."
28) Nariadenie Rady (ES) č. 1658/98 zo 17. júla 1998 o spolufinancovaní projektov s európsxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x
xx xxxxsii pomáha výbor.
2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [56] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx x x xx xx xxxxxxx x xxxxzy na tieto články znamenajú odkazy na článok 8.
29) Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu [57].
Článox xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x58] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.
3. Výbor schvaľuje svoj xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xa nahrádza takto:
"Článok 8
1. Komisii pomáha geograficky určený výbor, príslušný pre rozvoj (ďalej len "výbor").
2. V prípade odkazu na tento člxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxa 1999/468/ES je jeden mesiac.
3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."
31) Rozhodnutie Rady 1999/382/ES z 26. apríla 1999, ktorým sa ustanovxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxx x x x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xomáha výbor.
3. Pokiaľ ide o body, uvedené v odseku 2, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [62] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxra štatistická informačná infraštruktúra spoločenstva, týkajúca sa priemyslu a trhov audiovizuálneho sektora a podobných sektorov [63].
Článok x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxjú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [64] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxmisie (ES) č. 143/2002 (Ú. v. ES L 24, 26.1.2002, s. 16).
[2] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
[5] Ú. v. ES L 160, 12.6.1989, s. 1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxxx Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxxe Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xx x xx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1xxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxx v. ES L 277, 30.10.1996, s. 1).
[12] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zvexxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx parlamentu a Rady (ES) č. 1624/2000 (Ú. v. ES L 187, 26.7.2000, s. 1).
[14] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxnené aktom o pristúpení z roku 1994.
[16] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomoxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxrým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
[19] Ú. v. ES L 209, 24.7.1992, s. 25. Sxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx9/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx x 39, 9.2.2001, s. 31).
[22] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Kxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
x24] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.xxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxnávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
[27] Ú. v. ES L 165, 7.7.1993, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smerxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
[29] Ú. v. ES L 196, 5.8.1993, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené aktom o pristúpení z roku 1994.
[30] Rozhodnuxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx).
[31] Ú. v. ES L 342, 31.12.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 204/2002 (Ú. v. ES L 36, 6.2.2002, s. 1).
[xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxx7.1999, s. 23).
[33] Ú. v. ES L 118, 25.5.1995, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 374/98 (Ú. v. ES L 48, 19.2.1999, s. 6).
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx 17.7.1999, s. 23).
[35] Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.
[36] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxS z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
[39] Ú. v. ES L 32xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxh právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
[43] Ú. v. ES L 108, 1.5.1996, s. 1.
[44] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 199xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx 1.
[46] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 18xx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxx/2001 (Ú. v. ES L 234, 1.9.2001, s. 10).
[48] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
[51] Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.
[xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxx7.1999, s. 23).
[53] Ú. v. ES L 163, 6.6.1998, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2691/1999 (Ú. v. ES L 326, 18.12xxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
[55] Ú. v. ES L 213, 30.7.1998, s. 1.
[56] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postuxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
[59x xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
[61] Ú. v. ES L 146, 11 6.1999, s. 33.
[62] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxxx xozhodnutie Rady 1999/468/ES x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------
PRÍLOHA III
REGULAČNÝ POSTUP
Zoznam nástrojov, podliehajúcich regulačnému postupu a upravených podxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x1].
Článok 18 sa nahrádza takto:
"Článok 18
1. Komisii pomáha výbor.
2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 199xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxaľuje svoj rokovací poriadok."
2) Prvá smernica Rady 79/267/EHS z 5. marca 1979 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrenx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
x6. Komisii pomáha výbor.
V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [4] so zreteľom na ustanovenia jeho článkx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xEHS) č. 357/79 z 5. februára 1979 o štatistických zisťovaniach plôch vinohradov [5].
Článok 8 sa nahrádza takto:
"Článok 8
1. Komisii pomáha Stáxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [6] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.
3. Výbor schvaľuje svoj xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xvádzanie na trh prírodných minerálnych vôd [7].
Článok 12 sa nahrádza takto:
"Článok 12
1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xozhodnutia 1999/468/ES [9] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
"Článok 13
1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený článkom 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [11] (ďalej len "xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.
3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok.
Článok 14
V prípade odkazu na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxutia 1999/468/ES je 15 dní."
6) Smernica Rady 85/591/EHS z 20. decembra 1985, ktorá sa týka zavedenia metód spoločenstva pre odberanie vzoriek a anaxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x
xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, zriadený článkom 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [14] (ďalej len "výbor").
2. V prípade odkazu na tento čxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxia 1999/468/ES je tri mesiace.
3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."
7) Nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxjú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [17] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxj praxe (SLP) [18].
Článok 8 sa nahrádza takto:
"Článok 8
1. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [19x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxkovací poriadok."
9) Smernica Rady 88/344/EHS z 13. júna 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o extrakčných rozpúšťadlách použíxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zdravotný stav zvierat zriadený článkom 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [21] (ďalej len "výbor").
2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú čláxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xe tri mesiace.
3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."
10) Smernica Rady 88/388/EHS z 22. júna 1988 o aproximácii zákonov členských štátov, týxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x0
1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat zriadený článkom 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [24] (ďalej len "výbxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxtanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.
3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."
11) Smernica Rady 89/106/EHS z 21x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxánok 20 ods. 3 a 4 sa nahrádza takto:
"3. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [27] so zreteľom na ustanovexxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx Smernica Rady 89/107/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa potravinárskych prídavných látok povxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxravinový reťazec a zdravotný stav zvierat zriadený článkom 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [29] (ďalej len "výbor").
2. V prípade odkazu na tento článxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx x999/468/ES je tri mesiace.
3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."
13) Smernica Rady 89/108/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
x. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxánky 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [33], so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je txx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxých štátov, týkajúcich sa materiálov a predmetov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami [34].
Článok 9 sa nahrádza takto:
"Článok 9
1. Komisix xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx x xrípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [36] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie ustanovené v čxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx x xxroximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú potravín na určité nutričné využitie [37].
Článok 13 sa nahrádza takto:
"Článok 1x
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxor").
2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [39] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie uxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx/89 z 29. mája 1989 stanovujúce všeobecné pravidlá na definovanie, opis a uvádzanie liehovín na trh [40].
Článok 15 sa nahrádza takto:
"Článok 15
x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxánku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace."
17) Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpexxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxiach ustanovených v článku 16 ods. 1, ktoré majú brať do úvahy:
- prijatie smerníc v oblasti technickej harmonizácie a normalizácie, a/alebo
- techxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx 1999/468/ES je tri mesiace.
3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."
18) Nariadenie Rady (EHS) č. 837/90 z 26. marca 1990 týkajúce sa štatistxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxbor pre poľnohospodársku štatistiku (ďalej len "výbor").
2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [44] x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxkovací poriadok."
19) Smernica Rady 90/219/EHS z 23. apríla 1990 o obmedzenom použití geneticky modifikovaných mikroorganizmov [45].
Článok 21 xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.
3. Výbor schvaľuje svoj rokxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xČlánok 10
1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat zriadený článkom 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [48] (ďalej xxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xbdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.
3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."
21) Smernica Rady 91/271xxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [51] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie ustanovené v článku 5 odsx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxdkladaní údajov o vyloďovaní produktov rybolovu v členských štátoch [52].
Článok 6 sa xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.
3. Výbor schvaľuje svoj rokovaxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxých vín, aromatizovaných nápojov na báze vína a aromatizovaných kokteilov z aromatizovaných vínných produktov [54].
Článok 14 sa nahrádza takto:
xxxxxxx xx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace."
24) Smernica Rady 91/439/EHS z 29. júla 1991 o vodičských preukazoch [56xx
xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxk sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [57], so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxtením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov [58].
Článok 9 sa nahrádza takto:
"Článok 9
1. Komisii pomáha výbor.
2. V prípade odkazu na tentx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxutia 1999/468/ES je tri mesiace.
3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."
26) Smernica Rady 91/672/EHS zo 16. decembra 1991 o vzájomnom uznáxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx x xx xxxrádza takto:
"Článok 7
1. Komisii pomáha výbor.
2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [61] so zretxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xoriadok."
27) Smernica Rady 91/675/EHS x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x x x xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx (ďalej len "výbor").
Článok 2
1. Ak Rada v aktoch, ktoré prijme v oblasti priameho neživotného poistenia a priameho životného poistenia, udelí Komxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [63] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES jx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxkajúcich sa príručnej a podanej batožiny u osôb, ktoré uskutočňujú lety a námorné cesty vnútri spoločenstva [64].
a) Článok 6 ods. 2 sa zrušuje.
b) Čxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 2.
2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [65] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie ustaxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxrca 1992 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na zvýšenú lekársku starostlivosť na palubách plavidiel [66].
Článok 8 sa nahrádxx xxxxxx
xxxxxxx x
xxxxx
xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxdných pravidlách a podmienok a nových objavov v tejto oblasti, Komisii pomáha výbor.
2. Uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia so zreteľom na ustanovenxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xmernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín [68].
Články 20 a 21 sa nahrádzajú takto:
xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.
2. Výbor schvaľuje svoj rokovací porxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxnky 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [71] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je 15 dxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xbdobie môže byť predĺžené na základe toho istého postupu.
4. Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na vykonanie rozhodnutí prijatých podľx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxého v odseku 1, poskytnú do jedného mesiaca zúčastneným stranám príležitosť na predloženie stanovísk a informujú o nich Komisiu."
32) Smernica Rady xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx2].
Článok 10 sa nahrádza takto:
"Článok 10
1. Komisii pomáha výbor.
2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 199xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxvaľuje svoj rokovací poriadok."
33) Rozhodnutie Rady 92/578/EHS z 30. novembra 1992 týkajúce sa uzavretia Dohody medzi Európskym hospodárskym spxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxa výbor.
2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [75] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobix xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x15/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy spoločenstva u kontaminujúcich látok v potravinách [76].
Článok 8 sa nahrádza takto:
"Článox x
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxbor").
2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [78] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx februára 1993 x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x
1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat zriadený článkom 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [80] (ďalej len "výboxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxtanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.
3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."
36) Nariadenie Rady (EHS) č. 793/9x x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx V prípade odkazu na tento článok sa uplatňuje články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [83] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie ustanovené x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxíla 1993 týkajúce sa štatistických informácií o rastlinných produktoch iných ako obilniny, ktoré predkladajú členské štáty [84].
Článok 12 sa nahrxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [85] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/xxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxré sa majú vykonávať ohľadne produkcie ošípaných [86].
Článok 17 sa nahrádza takto:
"Článok 17
1. Komisii pomáha Stály výbor pre poľnohospodársxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxnia jeho článku 8.
Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.
3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."
39) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx sa nahrádza takto:
"Článok 17
1. Komisii pomáha Stály výbor pre poľnohospodársku štatistiku (ďalej len "výbor").
2. V prípade odkazu na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.
3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."
40) Smernica Rady 93/25/EHS z 1. júna 1993 o štatistických zisxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx
xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxohospodársku štatistiku (ďalej len "výbor").
2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [91] so zreteľom xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxdok."
41) Smernica Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach [92].
Článok 7 sa nahrádza takto:
"Článok 7
1. Komisii pomáha výbxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxES [93] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.
3. Výbor schvaľuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx93 o hygiene výroby potravín [94].
Článok 14 sa nahrádza takto:
"Článok 14
1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravotný stav xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxutia 1999/468/ES [96] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.
3. Vxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxie skleníkových plynov v atmosfére [97].
Článok 8 sa nahrádza takto:
"Článok 8
1. Komisii pomáha výbor.
2. V prípade odkazu na tento článok sa upxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx8/ES je tri mesiace.
3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."
44) Nariadenie Rady (EHS) č. 2018/93 x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxiku [99].
Článok 6 sa nahrádza takto:
"Článok 6
1. Komisii pomáha Stály výbor pre poľnohospodársku štatistiku (ďalej len "výbor").
2. V prípadx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxu 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.
3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."
45) Smernica Rady 93/65/EHS z 19. júla 1999 o definxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xx xxxxádza takto:
"Článok 6
1. Komisii pomáha výbor.
2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [102] so zretxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xoriadok."
46) Smernica Rady 93/77/EHS z 21. septembra 1993 týkajúca sa ovocných štiav a určitých podobných výrobkov [103].
Článok 15 sa nahrádza txxxxx
xxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx04] (ďalej len "výbor").
2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [105] so zreteľom na ustanovenia jeho čxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx Rady 93/99/EHS z 29. októbra 1993 o dodatočných opatreniach, týkajúcich sa úradnej kontroly potravín [106].
Článok 8 sa nahrádza takto:
"Článok 8
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxor").
2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [108] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxho parlamentu a Rady z 30. júna 1994 o sladidlách používaných v potravinách [109].
Článok 7 sa nahrádza takto:
"Článok 7
1. Komisii pomáha Stály výxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.
3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."
49) Smernica 94/36/ES Európskeho parxxxxxxx x xxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat zriadený článkom 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [113] (ďalej len "výbor").
2. V prípade odkazu na tento xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxutia 1999/468/ES je tri mesiace.
3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."
50) Nariadenie Rady (ES) č. 1734/94 z 11. júla 1994 o finančnej a tecxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxia (EHS) č. 1488/96 [116].
2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [117] so zreteľom na ustanovenia jehx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxenie Rady (ES) č. 2978/94 z 21. novembra 1994 o vykonávaní Rezolúcie IMO A.747(18) o meraní tonáže zaťažovacích nádrží ropných tankerov s oddelenou záxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxto nariadenia.
2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [119] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxx7/EHS zo 16. decembra 1994 o spaľovaní nebezpečného odpadu [120].
Článok 16 sa nahrádza takto:
"Článok 16
1. Komisii pomáha výbor.
2. V prípade xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxs. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.
3. Výbor schvaľuje svoj xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx
xxxxxx xx xx xxxxxxxx xakto:
"Článok 21
Postup výboru
1. Komisii pomáha výbor.
2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxkovací poriadok."
54) Smernica 94/63/ES Európskeho parlamentu a Rady z 20. decembra 1994 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín (POZ)x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x
Výbor
1. Komisii pomáha výbor.
2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxnica 95/2/ES Európskeho parlamentu a Rady z 20. februára 1995 o potravinárskych prídavných látkach iných ako farbivá a sladidlá [].
Článok 6 sa nahráxxx xxxxxx
xxxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx2 [] (ďalej len "výbor").
2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xady (ES) č. 2494/95 z 23. októbra 1995 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien [].
Článok 14 sa nahrádza takto:
"Článok 14
Postup
1. xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxES [], so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.
3. Výbor schvaľuje sxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxé lovia v určitých oblastiach s výnimkou severného Atlantického oceánu [].
Článok 5 sa nahrádza takto:
xxxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxánky 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [], so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxch výrobkoch [].
Článok 7 sa nahrádza takto:
"Článok 7
1. Komisii pomáhať Stály výbor pre poľnohospodársku štatistiku (ďalej len "výbor").
2. x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.
3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."
59) Nariadenie Rady (ES) č. 1257/96 z 20. júnx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxx xx xxxx x x x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxk.
2. V prípade odkazu na tento článok sa budú uplatňovať články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie uxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxrópskych vysoko rýchlostných železníc [].
Článok 21 sa nahrádza takto:
"Článok 21
1. Komisii pomáha výbor.
2. V prípade odkazu na tento článok xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx468/ES je tri mesiace.
3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok.
4. Výbor môže rokovať o každej záležitosti týkajúcej sa interoperability systxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxh, najmä s cieľom koordinovať notifikované orgány.
6. Výbor sa zriaďuje okamžite po nadobudnutí účinnosti tejto smernice."
61) Smernica Rady 96/xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xostup výboru
1. Komisii pomáha výbor.
2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xokovací poriadok."
62) Smernica Rady 96/62/ES z 27. septembra 1996 o posudzovaní a riadení kvality voľného ovzdušia [].
Článok 12 sa nahrádza taktxx
xxxxxxx xx
xxxxx x xxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podrobné postupy pre posielanie informácií, ktoré budú poskytované podľa článku 11, a ostatné úlohy uvedené v ustanoveniach článku 4 ods. 3 budú schváxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xmeniť limity.
2. Komisii pomáha výbor.
3. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
63) Nariadenie (ES) č. 2232/96 Európskeho parlamentu a Rady z 28. októbra 1996, ktorým sa ustanovuje postup spoločenstva pre chuťové a aromatické prísxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx
xx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxravinový reťazec a zdravotný stav zvierat zriadený článkom 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [] (ďalej len "výbor").
2. V prípade odkazu na tento článok xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx468/ES je tri mesiace.
3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."
b) Článok 8 sa zrušuje.
64) Nariadenie (ES) č. 2258/96 z 22. novembra 1996 o axxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xďalej len "výbor").
2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xx/82/ES z 9. decembra 1996 o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok [].
Článok 22 sa nahrádza takto:
"Článok xx
xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxi mesiace.
3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."
66) Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx
xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxk sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxrení) Rade Rada nekonala, navrhované opatrenia schvaľuje Komisia.
3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."
67) Smernica 96/73/ES Európskehx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxx x x x xx xxxxxxxxxú takto:
"Článok 5
1. Komisii pomáha Výbor pre smernice týkajúce sa textilných názvov a označovanie (ďalej len "výbor").
2. Prispôsobenie metód xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxx x
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxnych predpisov členských štátov o kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel [].
Článok 8 sa nahrádza takto:
"Článxx x
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxj len "výbor").
2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xuratom) č. 58/97 z 20. decembra 1996 o štrukturálnej podnikovej štatistike [].
Článok 13 sa nahrádza takto:
"Článok 13
1. Komisii pomáha Výbor prx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxs. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.
3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."
70) Nariadenie (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu a xxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat zriadený podľa článku 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 [] (ďalej len "výbor").
2. V prípade odkazu na txxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxdnutia 1999/468/ES je tri mesiace.
3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."
71) Nariadenie Rady (ES) č. 322/97 zo 17. februára 1997 o štatistxxx xxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xrogram (ďalej len "výbor").
2. V tomto prípade sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [], so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdoxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx x50/97 z 24. marca 1997 o operáciách súvisiacich s HIV/AIDS v rozvojových krajinách [].
Článok 8 sa nahrádza takto:
"Článok 8
1. Komisii pomáhať gxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.
3. Výbor schvaľuje sxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xlánok 11 sa nahrádza takto:
"Článok 11
1. Komisii pomáha výbor príslušný pre rozvoj (ďalej len "výbor").
2. V prípade odkazu na tento článok sa uplxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxS je tri mesiace.
3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok.
xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxcom roku, v rámci spoločnej schôdze výborov podľa odseku 1."
74) Nariadenie Rady (ES) č. 2046/97 z 13. októbra 1997 o severno-južnej spolupráci pri bxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxoj.
2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie ustanxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxk na základe predloženia zástupcom Komisie všeobecných pokynov pre činnosti, ktoré budú vykonané v nasledujúcom roku, v rámci spoločnej schôdze výboxxx xxxxx xxxxxx xxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxvých služieb spoločenstva a zlepšení kvality služieb [].
Článok 21 sa nahrádza takto:
"Článok 21
Výbor
1. Komisii pomáha výbor.
2. V prípade xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxs. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.
3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."
76) Smernica 98/8/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 1xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx
xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xlánku 10, článku 11 ods. 4, článku 16, článku 27 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a článku 32, sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustaxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xx xxx xxxruára 1998 doplňujúce a upravujúce nariadenie (ES) č. 2223/96 pokiaľ ide o alokáciu nepriamo meraných služieb finančného sprostredkovania (FISIM) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx
xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxý program (ďalej len "výbor").
2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jehx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxok 18 sa nahrádza takto:
"Článok 18
1. Komisii pomáha Výbor pre štatistický program (ďalej len "výbor").
2. V prípade odkazu na tento článok sa uplxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxS je tri mesiace.
3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."
79) Rozhodnutie č. 2119/98/ES Európskeho parlamentu a Rady z 24. septembra 1998, kxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x
xx xx xxely vykonania tohto rozhodnutia Komisii pomáha výbor.
2. Uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článkx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx0/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 1998, týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/EHS []x
xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.
2. Výbor schvaľuje svoj rokxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx
xxxxxk 7 sa nahrádza takto:
"Článok 7
1. Komisii pomáha výbor zriadený článkom 6 ods. 2 smernice 90/385/EHS.
2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je tri mesiace.
3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok.
4. Výbor uvedený v odseku 1 môže preskúmať každú otázku, súvisiacu s vykonaním tejto smexxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxoru bezpečnejšieho používania internetu prostredníctvom boja proti nezákonnému a škodlivému obsahu na svetových sieťach [].
Článok 5 sa nahrádza xxxxxx
xxxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xlánku 8.
Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.
3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."
83) Smernica xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxok do potravín upravovaných ionizujúcim žiarením [].
Článok 12 sa nahrádza takto:
"Článok 12
1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťaxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xlánky 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxch a čakankových extraktoch [].
Článok 5 sa nahrádza takto:
"Článok 5
1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravotný stav zviexxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xx99/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.
3. Výbor schvxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxých zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody [].
Článok 15 sa nahrádza takto:
"Článok 15
Postup regulačného výboru
1. Postup ustanovený v xxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x x xxxxxx x xxxx x
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxhodnutia 1999/468/ES [], so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxe [].
Článok 12 sa nahrádza takto:
"Článok 12
1. Komisii pomáha Výbor pre štatistický program (ďalej len "výbor").
2. V prípade odkazu na tento čxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xokovací poriadok."
87) Nariadenie Rady (ES) č. 856/1999 z 22. apríla 1999 zavádzajúce zvláštny systém pomoci tradičným AKT dodávateľom banánov []x
xxxxxx x x x xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxk sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx
2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie ustanovexx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxa 1999 o skládkach odpadov [].
Článok 17 sa nahrádza takto:
"Článok 17
1. Komisii pomáha výbor.
2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú čxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx mesiace.
3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."
89) Nariadenie Rady (ES) č. 975/1999 z 29. apríla 1999, ktorým sa stanovujú podmienky vykonxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxiu ľudských práv a základných slobôd [].
Článok 13 sa nahrádza takto:
"Článok 13
1. Komisii pomáha Výbor pre ľudské práva a demokraciu (ďalej len "xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.
3. Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok."
90) Smernica 1999/45/ES Európsxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxi, balení a označovaní nebezpečných prípravkov [].
Článok 20 sa nahrádza takto:
"Článok 20
xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxs. 4 písm. b) smernice 67/548/EHS.
2. Komisii pomáha výbor.
3. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxovací poriadok."
91) Smernica 1999/94/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. decembra 1999 o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xxkazu na tento článok sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES [] so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Obdobie ustanovené v článku 5 ods. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxnená a doplnená rozhodnutím Komisie 96/350/ES (Ú. v. ES L 135, 6.6.1996, s. 32).
[2] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/12/ES (Ú. v. ES L 77, 20.3.2002, s. 11).
[4] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxx x. 124. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2329/98 (Ú. v. ES L 291, 30.10.1998, s. 2).
[6] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxx1980, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 96/70/ES (Ú. v. ES L 299, 23.11.1996, s. 26).
[8] Ú. v. ES L 31, xxxxxxxxx xx xx
xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
[10] Ú. v. ES L 213, 21.7.1982, s. 8. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 1999/20/ES (Ú. v. ES L 80, 25.3.xxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxx xx xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxích právomocí zverených xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxx xx xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxS z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
[16] Ú. v. ES L 37xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxx1997, s. 7).
[21] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.
[22] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacíxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxu Komisie 91/71/EHS (Ú. v. ES L 42, 15.2.1991, s. 25).
[24] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.
[25] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa uxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx naposledy zmenená a doplnená smernicou 93/68/EHS (Ú. v. ES L 220, 30.8.1993, s. 1).
[27] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustaxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxnená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 94/34/ES (Ú. v. ES L 237, 10.9.1994, s. 1).
[29] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.
[30] Rozhodnutie xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
[31] Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 34. Smernica zmenená a doplnená aktom o pristúpení z roku 1994.
[32] Ú. v. ES L 31, 1.2 2002, s. 1.
[33] Rozhodnutie Radx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xx4] Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 38.
[35] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.
[36] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 1999/41/ES (Ú. v. ES L 172, 8.7.1999, s. 38).
[38] Ú. v. ES L 31, 1 2.2002, s. 1.
[39] Rozhodnutie Rady xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx] Ú. v. ES L 160, 12.6.1989, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 3378/94 (Ú. v. ES L 366, 31.12.1994x xx xxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
[43] Ú. v. ES L 88, 3.4.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Kxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxkonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
[45] Ú. v. ES L 117, 8.5.1990, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená roxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
[47] Ú. v. ES L 276, 6.10.1990, s. 40.
[48] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.
[xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxx 7. 1999, s. 23).
[50] Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 98/15/ES (Ú. v. ES L 67, 7.3.1998, s. 29)x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxx, 17.7.1999, s. 23).
[52] Ú. v. ES L 133, 28.5.1991, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 2104/93 (Ú. v. ES L 191, 31.7.199xx xx xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
[54] Ú. v. ES L 149, 14.6.1991, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) xx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxh právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
[56] Ú. v. ES L 237, 24.8.1991, s. xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xúna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
[58] Ú. v. ES L 375, 31.12xxxxxx xx xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
[60] Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 29. Smernica zmenená a doplnená aktom o pristúpení z roku 1994.
[61] Rozhodnutie Raxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
x62] Ú. v. ES L 374, 31.12.1991, s. 32.
[63] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomoxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
[66] Ú. v. ES L 113, 30.4.1992, s. 19.
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xx.7.1999, s. 23).
[68] Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 97/62/ES (Ú. v. ES L 305, 8.11.1997, s. 42).
[6xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxx.1999, s. 23).
[70] Ú. v. ES L 228, 11.8.1992, s. 24.
[71] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x8. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
[74] Ú. v. ES L 373, 21xxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
[76] Ú. v. ES L 37, 13.2.1993, s. 1.
[77] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.
[78] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxx xxxxxxx3, xx xxx
xxxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxx xx xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxvomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
[82] Ú. v. ES L 84, 5.4.1993, s. 1.
[83] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktoxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxiadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2197/95 (Ú. v. ES L 221, 19.9.1995, s. 2).
[85] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. jxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxx1993, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 97/77/ES (Ú. v. ES L 10, 16.1.1998, s. 28).
[87] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxx3, s. 5. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 97/77/ES.
[89] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxá a doplnená smernicou 97/77/ES.
[91] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xarlamentu a Rady 2001/104/ES (Ú. v. ES L 6, 10.1.2002, s. 50).
[93] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxx xx xx
[96] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 1xxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxx Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1xxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxx01, s. 1).
[100] Rozhodnutie xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
[101] Ú. v. ES L 187, 29.7.1993, s. 52. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 97/15/ES (Ú. v. ES L 95, 10.4.1997, s. 16).
[102] Rozhxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx s. 23).
[103] Ú. v. ES L 244, 30.9.1993, s. 23. Smernica naposledy zmenená a doplnená aktom o pristúpení z roku 1994.
[104] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxx, 17.7.1999, s. 23).
[106] Ú. v. ES L 290, 24.11.1993, s. 14.
[107] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.
[108] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx 3. Smernica zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 96/83/ES (Ú. v. ES L 48, 19.2.1997, s. 16).
[110] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.
[xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xx.7.1999, s. 23).
[112] Ú. v. ES L 237, 10.9.1994, s. 13.
[113] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.
[114] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxriadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2840/98 (Ú. v. ES L 354, 30.12.1998, s. 14).
[116] Ú. v. ES L 189, 30.7.1996, s. 1.
[117] Rozhxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx s. 23).
[118] Ú. v. ES L 319, 12.12.1994, s. 1.
[119] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxa 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
[] Ú. v. ES L 365, 31.12.199xx xx xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx L 184, 17.7.1999, s. 23).
[] Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, xx xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x x84, 17.7.1999, s. 23).
[] Ú. v. ES L 61, 18.3.1995, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/5/ES (Ú. v. xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xx xx xx xx x xxx xxxxxxxxx xx xx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxkonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
[] Ú. v. ES L 257, 27.10.1995, s. 1.
[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xx xx xx xx x xxxx xxxxxx1995, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1638/2001 (Ú. v. ES L 222, 17.8.2001, s. 29).
[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xx xx xx xx x xxx xxxx.1996, s. 27.
[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
[] Ú. v. ES L 235, 17.9.1995, s. 6.
[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xx xx xx xx x xxxx xxx10.1996, s. 26.
[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
[] Ú. v. ES L 299, 23.11.1996, s. 1.
[] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1x
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx x7.7.1999, s. 23).
[] Ú. v. ES L 306, 28.11.1996, s. 1.
[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonáxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxx999, s. 23).
[] Ú. v. ES L 61, 3. 3. 1997, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené nariadením Komisie (ES) č. 2476/2001 (Ú. v. ES L 334, 18. 12. 2001, s. 3).
[] Rxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxx99, s. 23).
[] Ú. v. ES L 32, 3. 7. 1997, s. 1.
[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích práxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x001/11/ES (Ú. v. ES L 48, 17.2.2001, s. 20).
[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích prxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxsie (ES) č. 1614/2002 (Ú. v. ES L 244, 12.9.2002, s. 7).
[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonáxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xx xx xx xx x xxx xxxxxxxxx xx xx
xx xxxxxxxxxxe Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
xx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxerených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
[] Ú. v. ES L 85, 27.3.1997, s. 1.
[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanoxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xx xxxxxxxxxxx Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
xx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
[] Ú. v. ES L 15, 21.1.1998, s. 14. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2002/39/ES (Ú. v. ES L 176, xxxxxxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxi (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
xx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxrených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
[] Ú. v. ES L 58, 27.2.1998, s. 1.
[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xx xxxxxxxxxxx xxdy 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
[x xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
[] Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 58. Smernica zmenená a doplnená smernicou Komisie 2000/71/ES (Ú. v. ES x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxh Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
[] Ú. v. ES L 331, 7.12.1998, s. 1.
[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú pxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xx xx xx xx x xxx xxxxxxxxx xx xx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx9/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
[] Ú. v. xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xx xx xx xx x xxx xxxxxxxxx xx xx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
[] Ú. v. ES L 66, 13.3.1999, s. 26.
[] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.
[] Rozhodxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx 23).
[] Ú. v. ES L 91, 7.4.1999, s. 10.
[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomoxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxtanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
[] Ú. v. ES L 108, 27.4.1999, s. 2.
[] Rozhodnxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
[] Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1.
[] Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xx xxxxodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, xx xxxx
xx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xx xxxxxxxxxxx xady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
xx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxrených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
--------------------------------------------------
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.