LIT36012SK

Dôvodová správa k zákonu č. 24/2006 Z.z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxntal Impact Assessment - skratka "EIA") sa úspešne uplatňuje v hospodársky vyspelých krajinách už viac ako 30 rokov. Predstavuje účinný preventívny sxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxznamná legislatíva v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, Zákon o štátnej politike USA pre ochranu životného prostredia, bol podpísaxx xxxxxxxxx
x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxných projektov na životné prostredie. Smernica obsahuje minimálne požiadavky na proces posudzovania, ktoré musia členské štáty povinne uplatňovaťx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxé prostredie ako nástroja medzinárodnej environmentálnej politiky bolo prijatie Dohovoru Európskej hospodárskej komisie OSN o posudzovaní vplyvox xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxifikovala väčšina štátov Európy vrátane Slovenskej republiky, vyžaduje, aby signatárske krajiny zaviedli postupy posudzovania pre vplyvy na životxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxdku bývalej ČSFR zavedený zákonom č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
V Slovenskej republike bol v roku 1994 prijatý zákon Národnej rady Slovenskej xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxie vplyvov na životné prostredie stavieb, zariadení a činnosti na životné prostredie. Za účelom plnej harmonizácie slovenskej legislatívy s právom Exxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xariadení a iných činností na životné prostredie - EIA. Podstatne jednoduchšie bolo v tomto zákone upravené hodnotenie vplyvov návrhov zásadných rozvxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxke "SEA").
Potreba vypracovania návrhu nového zákona vyplynula najmä zo skutočnosti, že v Európskej únii v poslednom období prijali ďalšie smernice xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práva s uvedenými smernicami.
Ďalším dôvodom na vypracovanie a prijatie nového zákona v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie je skutoxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
Predložený návrh zákona upravuje posudzovanie vplyvov na životné prostredie komplexne (EIA , SEA, posudzovanie vplyvov presahujúcich štátne hranixxxx
x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxzovania vplyvov stavieb, zariadení a iných činností na životné prostredie,
c)
posudzovanie vplyvov strategických dokumentov a navrhovaných čixxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xomentom funkčnosti procesu posudzovania je určenie tzv. príslušného orgánu, ktorý celý proces posudzovania navrhovaných činností a návrhov stratexxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxaní strategických dokumentov s celoštátnym dosahom kde za priebeh celého procesu zodpovedá ten ústredný orgán štátnej správy, ktorý predkladá návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxi na životné prostredie sa zúčastňujú:
-
právnická alebo fyzická osoba zamýšľajúca vykonávať činnosti, ktorá má byť posudzovaná podľa tohto zákoxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxeľ"),
-
ústredný orgán štátnej správy, po pôsobnosti ktorého patrí posudzovaná činnosť (ďalej len "rezortný orgán "),
-
orgán štátnej správy xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx záväzný posudok, súhlas, stanovisko alebo vyjadrenie, vydávané podľa osobitných predpisov, podmieňuje povolenie činnosti (ďalej len "dotknutý orxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx chápaná v najširšom zmysle slova, vrátane zainteresovanej verejnosti,
-
odborníci (znalci, experti atď.) z rôznych oblastí vedy, techniky a praxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxhovanej činnosti na životné prostredie pred ich schválením a povolením,
-
nenahrádza xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxx xxxxdrenie, súhlas, stanovisko alebo záväzný posudok dotknutých orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov, avšak poskytuje priestor na ich vydxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xdborníkov,
-
vyžaduje spravidla variantné riešenie .
Zaoberanie sa problematikou ochrany životného prostredia už v štádiu prípravy strategxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxne verejnosti do procesu posudzovania, sa vytvorí podklad, ktorý umožní vydať transparentné a optimálne rozhodnutie o povolení činnosti.
Tretia čaxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx legislatíva v súčasnosti plne zharmonizovaná s právom Európskej únie. Od nadobudnutia účinnosti zákona bolo na Slovensku posúdených cca 1500 navrhoxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxré častí ustanovení, ktoré umožnia jeho lepšiu a racionálnejšiu implementáciu a tiež boli skrátené niektoré lehoty pre jednotlivé etapy posudzovanix x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxovacieho konania a doby na vypracovanie resp. doplnenie správy o hodnotení a pod.) od doručenia zámeru príslušnému orgánu do vydania záverečného stanxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xrýchleniu vlastného povoľovacieho procesu.
Pri posudzovaní vplyvu strategických dokumentov na životné prostredie by doba posudzovania nemala prxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxnskej republiky na rok 2004.
B. Osobitná časť
K § 1
Predmetom zákona je upraviť postup pri komplexnom odbornom a verejnom posudzovaní vplyvov nx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xásah do životného prostredia) na životné prostredie. Predmetom návrhu zákona je tiež úprava pôsobnosti orgánov štátnej správy a obcí a práva a povinnoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxlom rozsahu zabezpečovalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") bude výkon štátnej správy rozdelený xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xčelom je národná obrana, civilná ochrana, finančné alebo rozpočtové plány alebo programy čo je v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001xxxxxxx
x x x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxegrácii environmentálnych aspektov do prípravy a schvaľovania strategických dokumentov, so zreteľom na podporu trvalo udržateľného rozvoja, kompxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxtu a navrhovanej činnosti, určiť opatrenia, ktoré zabránia alebo zmenšia znečisťovanie alebo poškodzovanie životného prostredia, získať objektívxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxrópskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES zo dňa 27. júna 2001 o posudzovaní vplyvov niektorých plánov a programov na životné prostredie (ďalej len "Smernxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxh plánov a programov, ktoré môžu mať závažný vplyv na životné prostredie. V Smernici SEA sa zdôrazňuje, že posudzovanie vplyvov na životné prostredie zxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxdzovanie vplyvov niektorých plánov a programov na životné prostredie určuje Smernica SEA minimálny rámec, ktorý by stanovil celkové zásady systému txxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxmi) a detaily v tejto oblasti prenecháva vnútroštátnej úprave členských štátov.
K § 3
V ustanovení tohto paragrafu sú vymedzené základné pojmy a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxcií sa trvá na transpozícií jednotlivých pojmov. Pri preklade uvádzaných odborných pojmov a ich definícii sa prihliadalo tak na vecný význam príslušnxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxajúce sa EIA, boli už vymedzené v zákone (napr. povoľujúci orgán, navrhovateľ, dotknutý orgán, dotknutá obec, verejnosť, nulový variant, strana pôvoxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xnamenal orgán štátnej správy, do pôsobnosti ktorého patrí navrhovaná činnosť na "rezortný orgán". V pôvodnom zákone nebol vymedzený pojem "príslušnx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xákone ako "ministerstvo". S nedostatočnou a nepresnou transpozíciou tohto pojmu vznikali problémy a to najmä pri preklade zákona a správ do anglickéhx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxmená, že nie je možné používať doterajší pojem "ministerstvo" na vymedzenie orgánu, ktorý je zodpovedný za plnenie povinností vyplývajúcich z tohto zxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxkument", "strategický xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxplývajú zo smernice Rady 2003/35/ES.
K § 4
V článku 2 Smernice SEA je značne široko definovaný kľúčový pojem "plány a programy" - považujú sa za nicx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxtiu úradom na štátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni alebo ktoré pripravuje úrad pre legislatívny proces tak, aby mohli byť prijaté parlamentom axxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxmotného vychádza návrh ustanovenia z praxe, ktorá bola na Slovensku čiastočne vykonávaná už od roku 1994 pri posudzovaní strategických dokumentov (pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx strategických dokumentov boli zvažované už od započatia prác na ich príprave.
Na základe požiadaviek smernice SEA sa v návrhu umožňuje včasné a účinnx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxn dostatočné množstvo relevantných informácií potrebných na vydanie stanoviska k strategickému dokumentu, ktoré je podľa návrhu neopomenuteľným pxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx upravuje len proces posudzovania, nakoľko všetky druhy strategických dokumentov podľa platnej legislatívy sa na Slovensku posudzovali už od roku 19xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx dokumenty, ktoré sú schvaľované vládou Slovenskej republiky.
Proces posudzovania vplyvu strategických dokumentov na životné prostredie, ktorý sx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx Tato smernica je priamym naplnením čl. 6 Amsterdamskej zmluvy, ktorá upravuje povinnosť integrácie ochrany životného prostredia do všetkých rozvojxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxti SEA s ustanoveniami Protokolu SEA, ktorý SR podpísala a pripravuje sa na jeho ratifikáciu. Základnou podmienkou ratifikácie Protokolu SEA je dostaxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xa životné prostredie je veľmi dôležitým inštitútom, pretože prijatie strategického dokumentu v značnej miere ovplyvňuje realizáciu konkrétnych čixxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxmentov umožňuje riešiť zásadné problémy, ktoré už nie je možné riešiť a postihnúť pri posudzovaní stavieb, zariadení a činností. Posudzovanie stratexxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xx xxxxxxxx posudzovanie strategických dokumentov z vecného hľadiska, to znamená, že sa jedná sa o okruh odborových strategických dokumentov, ktoré môžu mať závxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xozvoja a využívania územia ako i strategických dokumentov, u ktorých nutnosť posudzovania vyplýva z osobitného predpisu napr. zákon o ochrane prírodx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxudzovaniu. V odsekoch 2 a 3 sa upravujú prípady, ktoré sa budú posudzovať podľa zákona len vtedy, pokiaľ tak rozhodne príslušný orgán v zisťovacom konanxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xlebo rozpočtové plány a programy.
K § 5
Štruktúra a časová následnosť jednotlivých krokov pri posudzovaní strategických dokumentov sa navrhujx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxžitostiami podľa prílohy č. 2. Toto ustanovenie dáva za povinnosť obstarávateľovi oznámiť, že plánuje vypracovať strategický dokument. Oznámenie jx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxané subjekty.
K § 6
Odseky 1 a 2 predstavujú výrazný prvok transparentnosti, nakoľko sa ukladá príslušnému orgánu vystaviť oznámenie na internexx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxnia, a to ako zo strany dotknutých orgánov, tak i zo strany najširšej verejnosti. Účasť verejnosti je v súlade s Aarhuským dohovorom a so Smernicou SEA naxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xeho tvorby.
V prípade strategického dokumentu - územnoplánovacej dokumentácie sa oznámenie o jej vypracovaní uskutočňuje podľa osobitného predpixx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxx xxxxxovenie úzko súvisí s § 4, ktorý vymedzuje strategické dokumenty, na ktoré sa vzťahuje zisťovacie konanie.
Zisťovacie konanie sa riadi kritériami uvexxxxxx x xxxxxxx xx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxa. Pri rozhodovaní príslušný orgán, okrem iného, prihliada na stanoviská verejnosti.
Rozhodnutie príslušného orgánu zo zisťovacieho konania nie jx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x x x
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxžné vykonávať ich posúdenie rovnako a u každého prípadu je potrebné upozorniť na tie skutočnosti, ktoré úzko súvisia s vplyvom strategického dokumentx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxiu od jednotlivých subjektov a od verejnosti.
Účelom tohto kroku posudzovania je zabezpečiť účinné a organizované posúdenie vplyvov strategického xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xe potrebné osobitne prihliadať.
Určenie rozsahu a časového harmonogramu hodnotenia nie je rozhodnutím vydávaným v správnom konaní.
K § 9
Obstxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxe v správe o hodnotení. Na vypracovanie správy o hodnotení sa nestanovuje v zákone pre obstarávateľa žiaden časový limit. Môže ho však určiť príslušný oxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xtrategickom dokumente, vrátane jeho možných variantov o jeho vplyvoch na životné prostredie a musí obsahovať návrh opatrení na vylúčenie alebo znížexxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xodnotenia, primerane charakteru a rozsahu strategického dokumentu a musí byť pochopiteľná pre všetky subjekty procesu posudzovania vrátane širokex xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x
xprávu o hodnotení spolu s návrhom strategického dokumentu, upraveného na základe výsledkov posudzovania predloží obstarávateľ príslušnému orgánux
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxoly jej náležitosti vyžadovaných zákonom, ale aj z rozsahu hodnotenia určeného podľa § 8. Príslušný orgán bez zbytočného odkladu, najneskôr však do sixxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxsu posudzovania. Doplňujúce informácie môže príslušný orgán žiadať od obstrávateľa už i v štádiu preverovania úplnosti správy o hodnotení, a to bez toxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxe potrebuje pre ďalší postup v danej veci.
Jednou z náležitosti je určenie počtu vyhotovení správy o hodnotení, ktoré budú potrebné pre ďalší proces poxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxení dôjde k rozšíreniu počtu dotknutých orgánov alebo dotknutých obcí, takže v danom prípade vznikne obstarávateľovi povinnosť predložiť väčší počex xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx. disketa, CD).
K § 10
Úplnú správu o hodnotení a návrh strategického dokumentu musí zverejniť obstarávateľ na svojej internetovej stránke a príxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxé dokumenty miestneho dosahu sa navyše doručujú v listinnej forme i dotknutej obci.
K § 11
Zákon neupravuje podrobne formy a spôsoby informovanix xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxvyklým, to znemená podľa xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxzpečí verejné prerokovanie správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu. Zákon nepredpisuje ani formu verejného prerokovania. Ponecháva to xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxého prostredia v dotknutom území, závažnosť a rozsah predpokladaných vplyvov, schopnosť a ochota verejnosti a obce navzájom komunikovať, kredit obsxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx
x x xx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xodnotení na základe pripomienok jednotlivých subjektov. Termíny na predloženie stanovísk začínajú plynúť odo dňa zverejnenia pre verejnosť a odo dňx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxľa prílohy č. 5. Osobitný postup pri predkladaní správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie je uvedený v odseku 5.
K § 13
Predposlednou fáxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xlavných odborných podkladov pre vypracovanie záverečného stanoviska. Odborný posudok vypracuje odborne spôsobila osoba zapísaná v zozname odbornx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xždy obsahovať aj návrh záverečného stanoviska. Spracovateľ odborného posudku zhodnotí predloženú dokumentáciu z celého procesu posudzovania z hľaxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxu navrhovateľa je poskytnúť spracovateľovi posudku všetky požadované informácie, ktoré má k dispozícií. Dôležitou súčasťou odborného posudku je vyxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Spracovateľ posudku sa musí vyjadriť najmä k ich opodstatnenosti a významnosti so spätnou väzbou na navrhovaný variant. Spracovateľ odborného posudxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxtú verejnosť. Posudzovateľ sa musí vyjadriť i k variantnosti riešenia celého strategického dokumentu, alebo jeho časti a k adekvátnosti a dostatočnoxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxného stanoviska z hľadiska vplyvu strategického dokumentu na životné prostredie a zdravie, a preto je nevyhnutným podkladom pre rozhodovanie povoľuxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo dokumentu napr. na základe akceptovania závažných pripomienok zainteresovaných subjektov a verejnosti. V každom prípade záverečné stanovisko obxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxviska sú uvedené v prílohe č. 6 návrhu zákona.
K § 15
x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxgického dokumentu. Znamená to, že v prípadoch, kedy sa posudzovanie strategického dokumentu zákonom vyžaduje, musí povoľujúci orgán prihliadať na zxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxentu, ktorý bol posudzovaný podľa zákona. Osobitné podmienky sú ustanovené pre schválenie strategického dokumentu, ktorý má negatívny vplyv na sústxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zabezpečiť po schválení strategického dokumentu sledovanie vplyvu jeho realizácie na životné prostredie a zdravie.
V prípade negatívnych vplyvovx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxovať opatrenia na ich zmiernenie a zároveň zabezpečiť zmenu, doplnenie, prípadne prepracovanie strategického dokumentu.
K § 17
Ustanovenie uprxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxbliky. Celý proces posudzovania a hodnotenia vplyvov od zverejnenia oznámenia cez určenie, či takýto strategický dokument podlieha posudzovaniu alxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxedný za vypracovanie strategického dokumentu. Výsledok posudzovania sa zahrnie do doložky environmentálnych vplyvov. Na týmto ustanovením vymedzxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxsti o postupe pri posudzovaní vplyvu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom na životné prostredie. Tézy organizačného aktu vlády sú súčasťou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxvané činnosti na tri skupiny: navrhované činnosti podliehajúce povinnému hodnoteniu, navrhované činnosti podliehajúce posudzovaniu na základe roxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxniu na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Pôjde najmä o prípady navrhovaných činností nedosahujúcich síce prahové hodnoty podľa prílohy č. 8, axxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxe príslušný orgán vychádzať z obdobných kritérií ako v zisťovacom konaní (§ 29).
V zákonom určených prípadoch podliehajú posudzovaniu aj návrhy na zmxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxti, môže príslušný orgán uskutočniť ich spoločné posudzovanie.
Cieľom posudzovania je, ešte v štádiu prípravy navrhovanej činnosti, identifikovax x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtredia, objasniť a porovnať výhody a nevýhody navrhovanej činnosti.
K § 19
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdne likvidácia) činnosti, ako aj pokiaľ ide o rozsah a použité metódy posudzovania. Jednotlivé aspekty rozsahu posudzovania sa uvádzajú demonštratíxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vplyvov vyvolaných jej prevádzkou, prípadne likvidáciou. V procese posudzovania je potrebné posúdiť i tieto osobitosti a podľa potreby určiť opatrexxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxia i prípade činnosti ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 8. Ministerstvo povinne musí začať konanie len na podnet subjektov uvedených v písm. a) až f) ods. 1x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxúc do úvahy prípadný impulz od občanov, dotknutej obce, dotknutého orgánu a pod. Rozhodnutie sa doručuje navrhovateľovi, povoľujúcemu orgánu a subjexxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
x x xx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xa základe ktorých navrhovateľ preukáže, či činnosť na ktorú bude požadovať povolenie podľa osobitných predpisov podlieha, alebo nepodlieha posudzoxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxsť nepodlieha posudzovaniu podľa zákona. Vyjadrenie vydá príslušný orgán na základe žiadosti navrhovateľa, alebo povoľujúceho orgánu.
K § 22
Zaxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxuje ods. 4 a príloha č. 9.
Zámer má podať prvú oficiálnu informáciu o navrhovanej činnosti a jej vplyvoch. Konkrétne spracovanie zámeru bude vždy závisxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxvotné prostredie.
Dôležitým predpokladom pre objektívne posudzovanie je vypracovanie zámeru vo variantoch. Tento spôsob prípravy posudzovania dxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxužitia. Rozlišuje sa tzv. nulový variant, t.j. stav, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila a variant navrhovanej činnosti, teda variantnosť riešxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx v prípade, ak nie je k dispozícií iná lokalita, alebo ak pre navrhovanú činnosť neexistuje iná technológia. Naopak príslušný orgán nariadiť posudzovaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx
x x xx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxch subjektov zúčastnených na posudzovaní; príslušný orgán im zašle zámer. Uvedené subjekty môžu v lehote do 21 dní od doručenia zámeru zaslať k nemu písxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxnému orgánu, a to do 21 pracovných dní od zverejnenia zámeru.
Písomné stanoviská sú dôležitým podkladom pre ďalší priebeh posudzovania, najmä
xx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxodovaní príslušného orgánu o tom, či navrhovaná činnosť má byť posudzovaná podľa tohto zákona.
Sprostredkujúcu úlohu pri odovzdávaní informácií x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxo prostredníctvom obce.
K § 24
Jedným z najdôležitejších cieľov zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je úplné a včasné zhromažďovxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxtlivcom i spoločenstvám podieľať sa na "rozhodovaní" v záležitostiach, ktoré sa ich bytostne dotýkajú - zdravie a pohoda ich rodín a kvalita ich okoliax xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xoznať (resp. i zabezpečovať) a reagovať na čo najúplnejšie informácie o predpokladaných vplyvoch činnosti na životné prostredie, vrátane zdravia.
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxentifikovať potenciálne kontroverzné otázky a získať doplňujúce relevantné informácie týkajúce sa navrhovanej činnosti.
Zákon definuje pojem vexxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
Informovanie verejnosti sa zabezpečuje prostredníctvom internetu, médií a prostredníctvom dotknutej obce.
Návrh zákona navyše vyčleňuje v rámcx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxudzovania, resp. i v ďalšom konaní. Ide o
a)
občiansku iniciatívu,
b)
občianske združenie,
c)
mimovládnu organizáciu podporujúcu ochraxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxnia. Občianskemu združeniu sa priznáva tiež postavenie účastníka v správnom konaní, v ktorom sa rozhoduje o povolení navrhovanej činnosti podľa osobxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxí ktorej podľa tohto zákona dané občianske združenie vzniklo.
K § 25
Na vznik občianskej iniciatívy sa u tomto paragrafe ustanovuje splnenie určxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxť spoločné stanovisko k navrhovanej činnosti, podpisová listina sa musí predložiť príslušnému orgánu. Pri zostavovaní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxany obsahovať jednoznačný údaj o tom, aké spoločné stanovisko sa podpismi podporuje. Občianska iniciatíva po jej vzniku ustanoveným spôsobom dostávx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxdnotlivých členov iniciatívy ako súčasti verejnosti využívať tiež sprostredkujúcu funkciu dotknutej obce.
K § 26
V tomto paragrafe sa ustanovxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxčianskej iniciatívy (jej časti) alebo priamo za účelom ochrany životného prostredia pri danej navrhovanej činnosti. Ustanovujú sa tu tiež podmienky xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxstrované podľa zákona o združovaní občanov, musí sa preukázať podpisovou listinou a splniť podmienky ustanovené týmto zákonom. Postavenie občianskxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxka správneho konania v ktorom sa rozhoduje o povolení posudzovanej činnosti podľa osobitných predpisov.
K § 27
Ustanovenie priznáva osobitné pxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxkmi a ktorá podá písomné stanovisko k posudzovanej činnosti. Po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom je postavenie mimovládnej organizácie x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxduje v prípade zastavenia konania podľa osobitných predpisov.
K § 29
Zisťovacie konanie (tzv. "screening") je samostatnou fázou procesu posudxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxnia.
V tomto konaní sa zisťuje, či vplyvy navrhovanej činnosti, s ohľadom na jej parametre, situovanie, stav životného prostredia v dotknutom území a xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxtom procesu posudzovania.
K § 30
Z dôvodu rozdielnosti navrhovaných činností i konkrétnych podmienok v mieste ich situovania nie je možné určiť xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxg").
Účelom tejto fázy procesu posudzovania je zabezpečiť účinné a organizované posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti, t.j. vylúčenie nepodstatxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxležitú úlohu tu zohráva "dialóg" medzi príslušným orgánom a ostatnými subjektami procesu posudzovania, pretože príslušný orgán nielenže musí prihlxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx1.
Určenie rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu nie je rozhodnutím vydávaným v správnom konaní.
K § 31
Navrhovateľ je povinný zabezpečix x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxní je poskytnúť informácie o navrhovanej činnosti, vrátane jej variantov, vplyvov každého z variantov na životné prostredie a porovnanie s nulovým vaxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xich. Je to dokument napomáhajúci aj vlastnému rozhodovaniu. Obdobne ako pri zámere príslušný orgán preverí jej úplnosť a v prípade neúplnosti ju vráti xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x x xx
xxxx xxtanovenie umožňuje príslušnému orgánu, aby v prípade, ak zámer je spracovaný v takom rozsahu, že i s ohľadom na doručené stanoviská nie je potrebné rozšxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti s menej závažnými vplyvmi s vopred vyriešenými stretmi záujmov. Určenie že nie je potrebné vypracovať je osobitnou formou určenia rozsahu hoxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx o hodnotení a s tým spojené náklady zákon ustanovuje, ktorým subjektom procesu posudzovania príslušný orgán doručí celú správu o hodnotení a ktorým ibx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bude správa o hodnotení doručená len niektorým z nich (spravidla najviac dotknutým, spádovým a pod.) a ostatným sa doručí iba záverečné zhrnutie súčasxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx v jednotlivých etapách procesu posudzovania. Pre túto etapu však ustanovuje povinnosť vystavenia záverečného zhrnutia, umožnenia nazerania a robexxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxčuje možnosť využiť aj ďalšie formy práce s verejnosťou (odborné prednášky, osobitné rokovanie s jednotlivcami alebo skupinami, využitie masmédií a xxxxxx
x x xx
xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxu orgánu. Na oneskorene zaslané písomné stanoviská príslušný orgán nemusí prihliadať.
K § 36
Vypracovanie odborného posudku je predposlednou xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxpracovanie záverečného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxredie určená príslušným orgánom. V ods. 6 sa stanovujú náležitosti posudku. Posudok musí vždy obsahovať aj návrh záverečného stanoviska. Spracovatex xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxah hodnotenia. Ak usúdi, že niektoré údaje sú neúplné, alebo chýbajú môže si vyžiadať od navrhovateľa doplňujúce informácie. Povinnosťou navrhovatexx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xtanovísk účastníkov procesu posudzovania predložených k správe o hodnotení podľa § 35 a vyhodnotenie záverov z verejného prerokovania. Spracovateľ xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxého posudku musí brať do úvahy všetky očakávané vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie, ako aj prijateľnosť strategického dokumentu pre dxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx prostredie, či sú jasné uvedené kritériá a metódy, ktoré sa použili pre odhad významnosti a rozsahu vplyvov a ich prognózu. Je potrebné tiež posúdiť, či xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xeurčitosti a nejasnosti vstupných informácií. Posudzovateľ sa musí vyjadriť i k variantnosti riešenia celého strategického dokumentu, alebo jeho čxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Súčasťou opatrení je aj návrh monitoringu.
K § 37
Záverečné stanovisko je vyhodnotením celého procesu posudzovania, správy o hodnotení predloxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx doručené stanoviská verejnosti a ďalších subjektov zúčastnených na procese posudzovania a na odbornej úrovni posúdiť aj v nich vyjadrené úvahy a obavxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxivých stanovísk.
Náležitosti záverečného stanoviska, okrem § 37, obsahuje príloha č. 12 zákona.
Príslušný orgán v určenej lehote doručí záverečné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxoveň sa musí umožniť nahliadať doňho, robiť si z neho výpisy a pod.
Platnosť záverečného stanoviska je obmedzená na 3 roky od jeho vydania, možno ho však xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx stanovisko, ako výsledok procesu posudzovania, nemá záväznosť rozhodnutia vydávaného v správnom konaní a je pre povoľujúci orgán len jedným z podklaxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxsudzovania vydať rozhodnutie o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. Aj keď záverečné stanovisko nie je pre povoľujúci orgán záväzné, musí nxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxedok procesu posudzovania ako na dôkazný prostriedok v povoľovacom konaní a vo svojom rozhodnutí sa s ním odôvodnene vysporiadať, ukladá priamo zákon x xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxedkami procesu posudzovania podľa tohto zákona, pretože tým by sa zasahovalo do pôsobnosti povoľujúceho orgánu a nahrádzalo (nedostatočne) správne xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxdľa osobitných predpisov, aj výsledky posudzovania podľa tohto zákona a v odôvodnení rozhodnutia o povolení činnosti uviesť, do akej miery sa riadil zxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxť právoplatného rozhodnutia a podstatnú časť jeho odôvodnenia. Ide o povinnosť nad rámec zákona o správnom konaní.
K § 39
V procese posudzovania xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxé monitorovanie a analýza skutočných vplyvov danej činnosti na životné prostredie a účinnosti opatrení na zmiernenie týchto vplyvov.
Jednou z náležxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x ďalšími opatreniami (podmienkami) zakotviť povoľujúci orgán do rozhodnutia o povolení činnosti.
Významnou súčasťou poprojektovej analýzy je proxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxať plnenie podmienok pre realizáciu projektu. Monitoring poskytuje predovšetkým údaje o skutočne nameraným vlastnostiach prostredia.
Ďalšou nemxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxjektovej analýzy sa sleduje presnosť predpovedí vplyvov na prostredie a kontroluje sa účinnosť zmierňujúcich opatrení.
Poprojektová analýza musí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xakéto pozorovania a určovania sa vykonávajú za účelom dosiahnutia najmä týchto cieľov:
a)
zosúlaďovanie skutočných vplyvov činnosti na životné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxe nepriaznivých vplyvov,
b)
overovanie predchádzajúcich prognóz s cieľom získania odborných skúseností pre hodnotenie budúcich činností toho xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxný spätnou väzbou a prispôsobovaný meniacej sa situácii v súlade s dosiahnutými poznatkami.
Vlastné vykonávacie poprojektovej analýzy presahuje ux xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxkladné povinnosti pre navrhovateľa (resp. budúceho realizátora) posudzovanej činnosti. Kontrolu týchto základných povinností, opatrení uvedenýxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (najmä úrady životného prostredia, Slovenská inšpekcia životného prostredia, obvodné banské úrady a Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky).
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xasiahnuť územie iného štátu, vyplýva z Dohovoru o posudzovaní vplyvov presahujúcich štátne hranice i smernice ES. Predmetom posudzovania sú činnostx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxe č. 13 tohto zákona, sú prevzaté z Prílohy č. I Dohovoru a do účinnosti tohto zákona boli súčasťou (prílohou č. 3) zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostrxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xtorá môže mať značne nepriaznivý vplyv presahujúci štátne hranice. Všeobecné zásady pre určenie značne nepriaznivých vplyvov obsahuje Príloha č. IIx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxanné dohody, ktoré budú podrobnejšie upravovať jednotlivé kroky posudzovania aj s možnými odchýlkami.
Ako orgán zodpovedný za plnenie úloh vyplývaxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxe a to tak u strategických dokumentov, ako aj navrhovaných činnosti. V obidvoch prípadoch musia však byť splnené nasledovné podmienky: ide o činnosť, kxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxu pôvodu a dotknutou stranou.
Neustanovuje sa akým spôsobom sa strany majú dohodnúť o posudzovaní a akú formu má mať ich dohoda. Predpokladá sa, že podrxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxúcom štátne hranice sa postupuje podľa príloh č. 13, 14 a 15, pričom v prílohe č. 13 je uvedený zoznam činnosti podliehajúcich povinne posudzovaniu vplyxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxúcich štátne hranice, ktoré sa pripravujú na území Slovenskej republiky.
Ak ministerstvo životného prostredia zistí že implementácia strategickéxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xx xxxxxxx xxsah informácie a ďalšie podmienky, týkajúce sa verejného prerokovania, účasti verejnosti, možnosť konzultácií a doručenie výsledkov procesu posudxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x x xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxvom na územie Slovenskej republiky pripravuje na území iného štátu.
Ak bude ministerstvu doručená informácia o strategickom dokumente s predpokladxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxanie dostupné informácie o stave životného prostredia predpokladaného dotknutého územia.
Ďalej sa tu ustanovujú podmienky zverejnenia dokumentáxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxžaní od strany pôvodu, zverejní na internetovej stránke.
K § 44
Tento oddiel upravuje postup posudzovania navrhovaných činnosti, ktoré budú vyxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxranu čo najskôr, najneskôr však v dobe, keď začne komunikovať s vlastnou verejnosťou a s ostatnými subjektami zúčastňujúcimi sa posudzovania. Ministxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx časti tohto zákona.
K § 45
V prípade, že dotknutá strana sa v lehote určenej ministerstvom k začatiu posudzovania nevyjadrí alebo oznámi svoj nezxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
xxx xx xxxxxxí záujem dotknutej strany o účasť na procese posudzovania, ministerstvo bez zbytočného odkladu doručí dotknutej strane ďalšie informácie uvedené v txxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xx xxxxxxx od procesu posudzovania uvedeného v druhej a tretej časti, kde sa výsledok hodnotenia vplyvov označuje ako správa o hodnotení, označuje sa výsledok hoxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxrstvo doručí dotknutej strane a zároveň ju vyzve na uskutočnenie konzultácií za účelom prerokovania dokumentácie a zaujatie stanoviska k hodnotenej xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
V súlade s Dohovorom sa upravuje možnosť dohody o vykonávaní tzv. poprojektovej analýzy činnosti, ktorá bola predmetom posudzovania.
K § 50
V pxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxdného štátu, je povinné bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti dotknutú stranu informovať. V takomto prípade sa postupuje ako u činnosti, ktorá poxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x x xx
xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxnej lehote, alebo ak nebola určená, bez zbytočného odkladu na oznámenie odpovedať.
K § 52
Informácie uvedené v oznámení je ministerstvo povinné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
V záujme posudzovania aj tej činnosti s vplyvom zasahujúcim územie Slovenskej republiky, ktorú strana pôvodu opomenula podrobiť medzinárodnému posxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxx xinnosti dozvie, oznámiť to ministerstvu. Ministerstvo posúdi, či ide o činnosť, na ktorú sa vzťahuje tento zákon (Dohovor) a nadviaže bez zbytočného oxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxedie v Slovenskej republike.
Strana pôvodu musí doručiť ministerstvu rozhodnutie o povolení posudzovanej činnosti, ktoré ministerstvo zverejní.
x x xx xx xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxotné prostredie v celom rozsahu zabezpečovalo ministerstvo je výkon štátnej správy rozdelený medzi ministerstvo, krajské úrady životného prostredxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxzovania vplyvov na životné prostredie zabezpečuje úlohy kontaktného bodu pri posudzovaní vplyvov presahujúcich štátne hranice, zabezpečuje posudxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx, ktoré môžu mať závažný vplyv na životné prostredie, a preto zo zákona povinne podliehajú posudzovaniu. Ministerstvo vedie centrálnu evidenciu posúxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xpôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie a určuje z neho spracovateľa odborného posudku. Je kontaktným bodom v oblasti posudzovxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxemie veľkého územného celku, vykonáva zisťovacie konanie strategických dokumentov a navrhovaných činností s dosahom na územie VUC a posudzovanie týxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxektoré náklady znáša navrhovateľ. Určuje, ktorý obvodný úrad je príslušným orgánom, ak má strategický dokument dosah na viac obvodov. Vo veciach, v ktxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxrategických dokumentov s dosahom na svoj územný obvod, vykonáva zisťovacie konanie pre strategické dokumenty a navrhované činnosti s dosahom na svoj xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx o zmenu činnosti, či ide o dotknutú obec, či niektoré náklady znáša navrhovateľ.
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxx xx xx xxxxxxxxx xxh uvedením medzi orgánmi štátnej správy v § 53 ods. 2 a vymedzením kompetencií rezortných orgánov v § 57
K § 58
V tomto paragrafe sa ukladá povinnosť xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxchív dokumentácií z procesu posudzovania za 10 rokov od nadobudnutia účinnosti procesu posudzovania je umiestnený na ministerstve životného prostrxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxnej dokumentácie pre proces posudzovania strategických dokumentov hradí obstarávateľ a náklady na vypracovanie príslušnej dokumentácie pre procex xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxmentu a projektu navrhovanej činnosti.
Ďalšie náklady, spojené s účasťou štátnych orgánov i ďalších subjektov v procese posudzovania procesu posudxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zámeru a správy o hodnotení) zabezpečuje navrhovateľ. Záleží pritom na ňom, či s ohľadom na kvalifikáciu svojich pracovníkov, prístrojové a iné vybavxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnickými a fyzickými osobami.
Predpokladá sa, že s ohľadom na komplexnosť, obsiahlosť a interdisciplinárnosť tejto dokumentácie bude v praxi pricháxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx životné prostredie. V tejto súvislosti sa bližšie špecifikujú požiadavky na kvalifikáciu. Bezúhonnosť žiadateľa o zapísanie do zoznamu zahŕňa tak axxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxou skúšky a formou preukázania písomných údajov pred komisiou, ktorú menuje minister. Na základe úspešnej skúšky a na základe kladného overenia obdržx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xinisterstvo vedie zoznam odborne spôsobilých osôb a pravidelne ho uverejňuje vo svojom vestníku. Podrobnosti o zapisovaní do zoznamu (náležitosti žxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxvnym predpisom.
Tento zoznam je určitou nezáväznou pomôckou pre navrhovateľov (môžu požiadať o spracovanie dokumentácie i odborne spôsobilé osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxa.
Zoznam slúži tiež ministerstvu pri výbere odborníkov pre spracovanie posudku podľa § 13 a § 36 návrhu zákona.
x x xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxm štádiu posudzovania po vzájomnej dohode. Obsah konzultácií po dohode môže byť zameraný na ktorúkoľvek oblasť posudzovania, najmä za účelom objasnexxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxva, rôznorodosti a rôzneho stupňa zainteresovanosti jeho jednotlivých subjektov vyplýva, že naň nie je účelné vztiahnuť v plnom rozsahu zákon č. 71/1xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxstarávateľ (§ 59 ods.2).
K § 65
V prechodných ustanoveniach sa
a)
upravuje režim posudzovania zmeny takých činností, ktoré neboli posudzovxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxo zákona,
c)
upravuje uznanie odbornej spôsobilosti získanej podľa doterajších predpisov.
K § 66
Právne akty Európskych spoločenstiev x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx
x x xx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxenskej republiky č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.
K čl. II
Podstatou zmeny zákona č. 5xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxh dokumentov s procesom ich vypracovania a schvaľovania podľa stavebného zákona.
K čl. III
V zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/199x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxie do zoznamu odborne spôsobilých osôb.
K čl. IV
Novela zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je vyvolanx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xx x x xxx xvedené články smernice upravujú posudzovanie vplyvov takých činností, ktoré majú vplyv na územia patriace do súvislej európskej sústavy chránených xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxojenie (§ 28 ods. 2)na zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vo vzťahu k posudzovaniu takých činností, ktoré môžu mať vplyv buď samostatne, xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xe zachovať priaznivý stav biotopov európskeho významu a priaznivý stav druhov európskeho významu.
K čl. V
Účinnosť tohto zákona sa navrhuje od 1.1xxxxxxx
x xxxxxxx xx x
x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxloha je rozdelená na 2 časti. V prvej časti sú uvedené strategické dokumenty podľa jednotlivých oblasti najmä energetika, priemysel, poľnohospodársxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxlneho rozvoja a využívania územia.
K prílohe č. 2
Príloha obsahuje náležitosti oznámenia o strategickom dokumente. Toto oznámenie bude slúžiť prx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
K prílohe č. 3
Kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v tejto prílohe slúžia príslušnému orgánu ako pomôcka pri určení predpokladaných vplyvov naxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx x
x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxkého dokumentu na životné prostredie. Táto príloha zároveň slúži ako osnova pre vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu, ktorá vždy xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxy o hodnotení strategického dokumentu, ak je týmto dokumentom územnoplánovacia dokumentácia. Táto príloha slúži tiež na identifikáciu základných pxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxvaný obsah záverečného stanoviska z posudzovania vplyvov strategického dokumentu.
K prílohe č. 7
V tejto prílohe sa uvádza zoznam činností, ktorx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx B.
Pri zaraďovaní činností do tejto prílohy sa vychádzalo najmä z obdobných príloh (dodatkov) Smernice Rady (E(H)S) 85/337 zo dňa 27. júna 1985, Smexxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxolu o strategickom environmentálnom hodnotení (SEA), Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spraxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx x
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xokumentáciu pre začatie procesu posudzovania.
Základné údaje o navrhovateľovi a o navrhovanej činnosti majú okrem iného uľahčiť informovanie verexxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxných orgánov štátnej správy životného prostredia i ďalších odborných organizácií. Súčasťou zámeru je i príslušná mapová a iná grafická (obrazová) doxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxh činností na životné prostredie v rámci zisťovacieho konania.
K prílohe č. 10
Príloha obsahuje osnovu správy o hodnotení navrhovanej činnosti. Jx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxostí.
Rozsah a harmonogram posudzovania navrhovanej činnosti, s prihliadnutím na prílohu č. 9 a ďalšie otázky týkajúce sa komplexného zhodnotenia vxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx č. 11
Príloha obsahuje osnovu a naznačuje požadovaný obsah záverečného stanoviska z posudzovania vplyvov strategického dokumentu.
K prílohám čx xx xx xx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xávrhu zákona.
Pôvodné (v mnohom nie príliš konkrétne) znenie týchto príloh sa ponechalo najmä z dôvodu zaručenia vzájomnosti medzi Slovenskou repubxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xre posudzovanie vplyvov presahujúcich štátne hranice u oboch zmluvných strán.
K prílohe č. 15
Príloha obsahuje zoznam právnych aktov Európskych xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xredseda vlády Slovenskej republiky
László Miklós v.r.
minister životného prostredia Slovenskej republiky