LIT36013SK

Dôvodová správa k zákonu č. 25/2006 Z.z., o verejnom obstarávaní

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxstala potreba legislatívne upraviť pravidlá pri vynakladaní verejných (štátnych, obecných) finančných prostriedkov pri zabezpečovaní potrieb zo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx kedy nadobudol účinnosť zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z.z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxi uplatňovaní novej právnej úpravy hospodárenia s verejnými prostriedkami a naviac v období prechodu na trhovú ekonomiku sa zvolila čo najjednoduchšxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xožné najmä vytvorením konkurenčného, súťažného prostredia so stanovením rovnakých pravidiel a podmienok pre všetkých účastníkov. Zákon o verejnom xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxkriminácia a zabezpečenie rovnakých podmienok uchádzačov a efektívnosť pri vynakladaní verejných prostriedkov.
Na základe iniciatívy poslancov xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x dopĺňal zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z.z. v dvoch ustanoveniach, ktorými sa upravovali finančné limity pre použitie cenovex xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxbliky č. 263/1993 Z.z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 81/1994 Z.z., možno označiť ako prvý krok k aproximácii pravidiel verejnéxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxvania v podmienkach trhu Slovenskej republiky. Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Slovenskej republiky na novozriadené krajské úrady.
Od roku 1998 sa začali práce na novom zákone o verejnom obstarávaní, pričom ako východisko boli vxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xola potreba aproximácie práva Slovenskej republiky s právom Európskych spoločenstiev. Prijatie zákona č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxvania v súlade so smernicami Európskych spoločenstiev pre túto oblasť. Pravidlá a postupy verejného obstarávania začali uplatňovať štátne rozpočtoxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a ktoré podnikajú v oblastiach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a telekomunikácií.
Na základe tohto zákona bol zriadený 1. januára 2000 Úrxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxhľadu nad verejným obstarávaním, vrátane riešenia námietok proti postupu obstarávateľa, výkon dohľadu nad koncesným obstarávaním, vydávanie Vestxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxx xxx xxxxxxx zákon č. 557/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vecným dôvodom prx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xzv. podprahové obstarávanie (obstarávanie predmetov "nízkych hodnôt", príp. o tzv. small value contracts - zákazky nízkych hodnôt). Prvoradým cieľxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xákon č. 530/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 557xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx obstarávania. Upravila sa definícia obstarávateľa tak, že sa stanovili základné znaky, ktoré tieto organizácie a podniky musia spĺňať, upravila sa ax xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx voči účastníkom verejného obstarávania z iných krajín. Zaviedli sa zrýchlené postupy verejného obstarávania v užšej súťaži a rokovacom konaní so zvexxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxu pre verejné obstarávanie č. 722/2001 Z.z. o obsahu predbežného oznámenia, oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania, oznámenia o výslexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxom období je v Slovenskej republike oblasť verejného obstarávania upravená zákonom č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/20xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2004. Zákon o verejnom obstarávaní bol plne aproximovaný s vtedy platnými smernicami ES upravujúcimi oblasť verxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxy do Európskej únie a prispela k úspešnému začleneniu do ďalších európskych a svetových hospodárskych štruktúr.
Prijatie zákona o verejnom obstarávxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxávania, upresnila sa definícia xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxzovanie ich finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti.
Odlišným spôsobom vyhlasujú verejné obstarávanie obstarávatelia z kxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx vedenie vlastných kvalifikačných systémov spôsobilých právnických alebo fyzických osôb, s ktorými môžu podľa potreby uzavrieť zmluvu efektívnym sxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxých vo verejnom obstarávaní.
Do zákona o verejnom obstarávaní sa premietli postupy pri uzavieraní koncesných zmlúv vzhľadom na to, že na ich uzavieraxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xýstavbu.
Najvýznamnejšou zmenou oproti predchádzajúcej právnej úprave bolo vytvorenie nového spôsobu riešenia revíznych postupov v procese verexxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxietkach alebo výkonu kontroly. Rozhodovanie o námietkach sa uskutočňuje v trojčlenných alebo päťčlenných komisiách za účasti aj externých členov.
x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxvisia predovšetkým s tým, že viacerí obstarávatelia v nie dostatočnej miere uplatňujú prvky plánovania, princípy transparentnosti a nediskriminácxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xbstarávania.
Súčasný neuspokojivý stav vo verejnom obstarávaní sa vo väčšine prisudzuje len aplikácii zákona o verejnom obstarávaní, ktorý je z pohxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx absentujú viaceré pravidlá, napr. pravidlá hospodárenia verejnoprávnych organizácií, alebo nástroje, ktoré by umožňovali objektívne stanoviť prxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxikáciu zákona tým, že nie sú odovzdávané skúsenosti už z uskutočnených dodávok pre nové obstarávania. To vyúsťuje v konečnom dôsledku do zvýšených nákxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxstarávaní pri vypracovaní súťažných podkladov ukladá obstarávateľovi povinnosť určiť obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania, obstaráxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxažných metód verejného obstarávania sa zvyšuje, stále je pomerne vysoký počet zmlúv, ktoré sa uzatvárajú na základe rokovacieho konania bez zverejnexxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxe, v ktorých sú zákon o verejnom obstarávaní, ako aj súvisiace predpisy porušované. Je preto naďalej potrebné vytvárať podmienky pre správnu aplikácix xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxx xegislatívu
Oblasť verejného obstarávania xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxie pre konkurenciu v rámci spoločného vnútorného trhu a spolu s nimi je zárukou vyrovnaného a udržateľného rastu, vyššej zamestnanosti a sociálnej staxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o pristúpení, ktorou sa zavŕšil pre asociované krajiny prístupový proces do Európskej únie a od 1. mája 2004 sa tieto krajiny vrátane Slovenskej republxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxx 2004 schválili pre oblasť verejného obstarávania smernicu 2004/18/ES o koordinácii postupov pri zadávaní verejných zákaziek na práce, verejných záxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (tzv. vybrané odvetvia).
Pre Slovenskú republiku prijatím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxpskeho spoločenstva do národnej legislatívy je povinnosťou každého členského štátu Európskej únie.
Oblasť verejného obstarávania je upravená nasxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxoly schvaľovania zmlúv,
2.
Smernica 92/13/EHS, upravujúca postup pri koordinácii procesu verejného obstarávania a opravných prostriedkov pre xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx 93/36/EHS, 93/37/EHS, 92/50/EHS v znení Smernice 97/52/ES a mení a dopĺňa Smernicu 93/38/EHS v znení Smernice 98/4/ES,
4.
Smernica 2004/17/ES o kxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx odvetvia),
5.
Smernica 2004/18/ES o koordinácii postupov pri zadávaní verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Európske spoločenstvá zaviedli jednotný klasifikačný systém pre verejné obstarávanie, ktorý upravuje:
1.
Nariadenie Komisie (ES) č. 2151/200xx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xa účel zjednotenia finančných limitov pre použitie nadlimitného verejného obstarávania, resp. limitov rozhodujúcich pre povinnú aplikáciu smerníx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x x xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES, pokiaľ ide o ich prahy uplatňovania v oblasti postupov uzatvárania xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xejto právnej úpravy, by neúmerne sťažilo jeho aplikáciu nielen zo strany obstarávateľov a tuzemských účastníkov procesu verejného obstarávania, alx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxe klasický sektor a samostatne pre vybrané odvetvia) z dôvodu rozdielov v terminológii upravujúcej základné pojmy pre klasický sektor a vybrané odvetxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxvyklé, aby rovnakú problematiku upravovali dva právne predpisy. Z tohto dôvodu sa navrhujú postupy pre obstarávanie klasického sektora aj vybraných xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxsti sú upravené základné ustanovenia všeobecne platné pre verejné obstarávanie. V samostatnej časti sa navrhuje upraviť postupy pri zadávaní nadlimxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxteľov (vybrané odvetvia). Samostatne sa navrhuje upraviť postupy pre zadávanie nadlimitných zákaziek klasickým sektorom a samostatne pre vybrané oxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxavuje zadávanie zákaziek pre tzv. vybrané odvetvia - obstarávateľov. Cieľom navrhovanej úpravy je zachovať kompletnosť a ucelenosť postupov pre rôzxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xtorá upravuje zadávanie zákaziek s finančnými limitmi nižšími, ako sú limity stanovené Európskou komisiou. Táto časť spoločne upravuje postupy pre vxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xri postupy, a to zadávanie zákaziek nízkej hodnoty, podprahové zákazky a podlimitné zákazky. Vzhľadom na špecifické postavenie tzv. vybraných odvetxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xko sú limity pre verejného obstarávateľa.
Súčasne sa zjednodušuje právny rámec národných postupov verejného obstarávania a prispôsobuje sa využívxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxiť.
V samostatnej časti návrhu zákona sa navrhuje upraviť súťaž návrh, vzhľadom na jej špecifiká a potrebu individuálneho prístupu jej uplatňovaniax
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
-
Druhá časť - Postupy zadávania nadlimitných zákaziek
x
xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxia)
-
Štvrtá časť - Súťaž návrhov
-
Piata časť - Správa vo verejnom obstarávaní
-
Šiesta časť - Záverečné ustanovenia
Vecným zámerom návxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, ktorými sú najmä
-
zohľadnenie záväzkov EÚ vyplývajúcich z medzinárodných obchodných vzťahov uzavretých medzi ňou a tretími krajinami, ako napxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxnie zadávania zákaziek dodávateľom, ktorí boli členmi zločineckej organizácie, ktorí boli odsúdení za trestný čin korupcie, podvodu alebo prania špxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx hospodársku súťaž a zefektívniť zadávanie zákaziek, najmä čo sa týka časových a finančných úspor (e-komunikácia),
-
potreba definovať nové, úplxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx objemov a súčasne definovanie centrálnej obstarávacej organizácie, ktorá môže obstarávať v mene verejných obstarávateľov,
-
ochrana životnéhx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxronmentálneho riadenia počas plnenia zmluvy a uplatňovanie environmentálnych značiek,
-
liberalizácia trhu, hospodárska súťaž a konkurenčné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxito subjektami, a tým aj ich lepšiemu prispôsobeniu sa podmienkam trhovej ekonomiky,
-
vývoj v oblasti poskytovania poštových služieb, ktorý by mxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxdu subjekty poskytujúce poštové služby sú začlenené medzi postupy uplatňujúce xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxžieb, z čoho vyplýva, že už nie je potrebné naďalej upravovať zadávanie zákaziek pre subjekty pôsobiace v tomto sektore,
-
zadávanie zákaziek zahrxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xrípady.
-
skúsenosti z uplatňovania doterajšieho systému verejného obstarávania a z toho vyplývajúca potreba
-
zjednodušenia postupov zadxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xavedenia moderných informačných technológií do procesu verejného obstarávania.
Prvá časť návrhu zákona - Základné ustanovenia - je spoločná pre xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxdza novým pojmom zadávanie zákaziek, ktoré zadávajú verejní obstarávatelia z klasického sektora a zákaziek, ktoré zadávajú obstarávatelia z vybranxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxančné limity pre zadávanie nadlimitných zákaziek, ktoré sú upravené v návrhu zákona vychádzajú zo smerníc Európskych spoločenstiev, pričom právo upxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxvom centrálnej obstarávacej organizácie. Vymedzujú sa aj zákazky vyňaté z aplikácie zákona, definujú sa subjekty, ktoré sú viazané aplikáciou zákonxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xubjekty z vybraných odvetví, pre subjekty z klasického sektora sa zavedie pojem "verejný obstarávateľ". Oproti terajšiemu zneniu z vybraných odvetvx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxvrhuje sa úprava súťažných podkladov na vypracovanie ponúk. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže použiť na zadávanie zákazky tie isté postupy akx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxí nadlimitných zákaziek verejným obstarávateľom sú podľa smernice 2004/18/ES doplnené o nový postup, ktorým je súťažný dialóg. Súťaž návrhov tu nie jx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxsický sektor. Novým prostriedkom vo verejnom obstarávaní je možnosť používať dynamický nákupný systém, na ktorého vytvorenie sa použije postup verexxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxžívaní sa vyžaduje výhradne ich používanie. Podmienky účasti sa rozširujú o prvky environmentálneho riadenia, ktoré sa budú používať xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a rokovacom konaní so zverejnením. Použitie elektronických prostriedkov vo verejnom obstarávaní bude mať vplyv na úpravy najmä v ustanoveniach, ktoxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xehota na predkladanie dokladov, lehota na predkladanie ponúk. V rokovacom konaní so zverejnením sa navrhuje zmena postupu, na základe ktorého sa rokuxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxovať. Súťažným dialógom sa zavádza osobitný postup pri zadávaní zákaziek s cieľom realizácie zložitých projektov vyžadujúcich verejno-súkromné paxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxibilitu napr. pri stanovení podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, možnosť zriadenia kvalifikačného systému. Naopak, nemajú upravený súťažný dxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xN 45 503.
V tretej časti návrhu zákona - Postupy zadávania podlimitných zákaziek, podprahových zákaziek a zákaziek s nízkymi hodnotami (národné postxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxlom, že obstarávateľ z vybraných odvetví neaplikuje zákon pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami. Finančné limity pre verejného obstarávateľa, kxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxahových zákaziek a podlimitných zákaziek, sú uvedené z dôvodu prehľadnosti v tabuľke.
I---------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x             xxxxxxx xxxxxxxxxxxx             x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x    x xxxxxxx x xxxkymi I Podprahové zákazky I Podlimitné zákazky I
I    I   hodnotami   I          I          I
I--------I--------------------I--------------------I--------------------I
x xxxxx x  xxxxx x xxx xxxxx xx x  xxxx x xxx xxxxx xx x  xxxxx x xxx xxxxx xx x
x xxxxxx x          x  xxxx x xxx xxxxx xx x  xxxxx xxx xxxxx xxx x
x    x          x          x  xxxxx xxx xxxxx xxx x
xxxxxxxx-I--------------------I--------------------I--------------------I
I Práca I  <= 4 000 000,- Sk I  > 4 000 000,- Sk I >= 12 000 000,- Sk I
I    I          I &lxx xx xxx xxxxx xx x xxxx x xxx xxxxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x               xxxxxxxxxxxx               x
xxxxxxxxxI--------------------I--------------------I--------------------I
I    I Zákazky s nízkymi I Podprahové zákazky I Podlimitné zákazky I
I    I   hodnotamx   x          x          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x     x     x  xxxxx x xxx xxxxx xx x  xxxxx x xxx xxxxx xx x
x xxxxxx x          I  < 7 000 000,- Sk I  < 473 000,- EUR I
I--------I--------------------I--------------------I--------------------I
I Práca I     -     I  >= 5 000 000,x xx x xxxxx xx xxx xxxxx xx x
x    x          x xxxx xx xxx xxxxx xx x xxxx x xxx xxxxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I
Pod postupy upravené v tejto časti sa navrhuje zahrnúť aj zadávanie nadlimitných zákaziek na služby iné, ako sú prioritné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx úpravu členskému štátu. Pri zadávaní podlimitných zákaziek verejný obstarávateľ a obstarávateľ používa postupy ustanovené v prvej a druhej časti náxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxarávateľ), okrem ustanovení, ktoré sú z aplikácie vylúčené. Oznámenia sa uverejňujú vo Vestníku verejného obstarávania. Pri zadávaní podprahových xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, ak je splnená aspoň jedna podmienka pre použitie rokovacieho konania bez zverejnenia. Výzvy a oznámenia o výsledku sa neuverejňujú vo vestníku, úradx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxskanie zákazky boli primerané kvalite a cene predmetu zákazky. Výsledky sa neuverejňujú vo vestníku a verejný obstarávateľ vtedy nemusí vykonávať čixxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxckého postupu, ktorým verejný obstarávateľ a obstarávateľ získava projekty týkajúce sa duševnej činnosti. Tieto postupy môže použiť aj osoba, ktorá xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx s celoštátnou pôsobnosťou pre oblasť verejného obstarávania, Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý v záujme zvýšenia operatívnosti svojej činnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Taktiež sa stanovuje pôsobnosť úradu, ktorá je zameraná na činnosti vyplývajúce z verejného obstarávania. Ciele, ktoré sa zabezpečujú týmito činnosxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxv. V súlade s požiadavkami práva Európskych spoločenstiev pre oblasť verejného obstarávania ustanovujú sa povinnosti úradu voči Európskej komisii, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxríklad vydávanie vestníka, vedenie zoznamu odborne spôsobilých osôb, vedenie zoznamu podnikateľov. Jednou z ťažiskových činností úradu je vykonávxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxntrolu postupu verejných obstarávateľov a obstarávateľov podľa tohto zákona a ukladá pokuty za porušenie tohto zákona. Súčasťou revíznych postupov xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxčom alebo záujemcom je podmienkou pre následné podanie námietok z ich strany, ktoré rieši úrad. Úrad vykonáva kontrolu postupu verejného obstarávanix xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xôže úrad začať konanie o uložení pokuty. Pre obstarávateľa (vybrané odvetvia) je upravená možnosť získať osvedčenie o atestácii, zmierovacie konanix x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxovenia - obsahuje generálnu klauzulu, podľa ktorej sa na konania upravené v návrhu zákona nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, okrem rozhxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxvrhuje xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxv oznámení používaných pri podlimitnom zadávaní zákaziek, vzoru informácie obsahujúcej údaje o plnení zmluvy a vzoru informácie o uzavretí zmluvy prx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx prípady v rozpracovaných postupoch zadávania zákazky, v konaniach úradu a ukončenia možnosti uzatvárania čiastkových zmlúv na základe rámcovej zmlxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxtenie finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie
Predkladaný návrh zákona o verexxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxvotné prostredie, na zamestnanosť ani podnikateľské prostredie.
Návrh zákona neukladá verejným obstarávateľom a obstarávateľom povinnosť zaviexx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx elektronické obstarávanie zaviedli a majú s ním praktické skúsenosti, vyplývajú úspory pri aplikácii nových postupov zadávania zákazky za predpoklxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xe dosiahnuť zvýšenie transparentnosti procesu verejného obstarávania, zefektívnenie kontroly vynakladania verejných prostriedkov, a tým výraznx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xo zavedení systému elektronického obstarávania a unifikácii postupov obstarávania v členských štátoch EÚ, možno očakávať širší prístup podnikateľxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxžitých metódach verejného obstarávania za rok 2003 vyplýva, že uplatňovanie postupov verejného obstarávania prináša úsporu výdavkov štátneho rozpxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx
xx xxxxx x xxxxx predpismi
Navrhované znenie zákona o verejnom obstarávaní je v súlade s Čl. 35 a Čl. 55 Ústavy Slovenskej republiky a ďalšími zákonmi. Zákon, ktoréxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx1 zo dňa 21.03.2005 vzalo na vedomie, že návrh zákona nemá vplyv na štátny rozpočet, rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov.
B. Osobitná časx
x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxziek subjekty z klasického sektora, na účely tohto zákona označené ako "verejný obstarávateľ", a subjekty z vybraných odvetví pri zadávaní zákaziek, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxcesie na stavebné práce a súťaž návrhov, ktoré zadávajú verejní obstarávatelia a obstarávatelia. xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxnským štátom vzhľadom na efektívnu hospodársku súťaž v odvetví telekomunikácií po implementácii pravidiel Európskych spoločenstiev zameraných na xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxmto odvetví.
Ďalej ide najmä o zákazky, ktorými sa zabezpečujú predmety, ktoré sú dôverné z dôvodu možného zneužitia, napríklad, ak predmet zákazky bxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxorá súvisí s ochranou utajovaných skutočností ako aj na zákazku, pri ktorej je nevyhnutné použiť osobitné bezpečnostné opatrenia alebo na zákazku, prx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxje, aby zákazky z dôvodov týkajúcich sa štátnej bezpečnosti alebo štátneho tajomstva, alebo z dôvodu uplatňovania špecifických postupov pri zadávanx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxé, aby sa na takéto zákazky zákon neuplatňoval.
Podľa tohto zákona nepostupuje verejný obstarávateľ na úseku obrany pri zadávaní zákazky v oblastiacx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxnskej republiky, ktoré sú spojené s výrobou zbraní, munície a bojového materiálu alebo obchodu s nimi. Tieto opatrenia však nesmú nepriaznivo ovplyvnxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdlá stanovené medzinárodnou organizáciou napríklad Svetovou bankou, ktorá verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi poskytne finančné prxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxa a v súlade s právom Európskych spoločenstiev pre oblasť verejného obstarávania sa navrhuje okruh zadávania zákaziek vyňatých z pôsobnosti zákona, kxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx medzi Slovenskou republikou a krajinami, ktoré nie sú členom Európskych spoločenstiev.
Zmluvy, ktorých predmetom je nadobúdanie vlastníctva alebx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx, aby sa na výber zmluvného partnera použili postupy podľa tohto zákona. Navrhovanou úpravou sa ďalej sleduje, aby sa v súvislosti s nájmom alebo kúpou nxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx služby v súvislosti s kúpou alebo nájmom nehnuteľností. Uzatváranie lízingových zmlúv (finančný lízing) v súvislosti s nehnuteľnosťami bude preto pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxm obstarávateľom na určité audiovizuálne služby v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania umožňuje zohľadnenie kultúrneho alebo spoločenskxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx umelecké výkony potrebné na výrobu programu. Nevzťahuje xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxčenstiev pre oblasť verejného obstarávania sa navrhuje upraviť zadávanie zákaziek vyňatých z pôsobnosti zákona, ktoré sa týkajú služieb vo veciach rxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxnými partnermi pred ich riešením súdnou cestou.
Zo zákona sú vyňaté určité finančné služby, ktorými sú nástroje menovej politiky, výmenné kurzy, verxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxávateľov alebo obstarávateľov na získanie peňazí alebo kapitálu. Výnimku majú aj služby centrálnej banky - Národnej banky Slovenska.
Pod tento zákox xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxvateľom.
Výnimkou z aplikácie ustanovení zákona je aj zabezpečovanie úloh výskumu a vývoja, ktoré neslúžia výlučne pre potreby verejného obstarávaxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxodárstva, energetiky, dopravy a telekomunikácií, ktoré sú podľa zákona obstarávateľom, a výsledky z týchto úloh neslúžia na účely zabezpečenia ziskxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxý obstarávateľ postupuje podľa ustanovení tohto zákona pri zadávaní koncesií na stavebné práce. Pri zadávaní koncesií na služby, v súlade s právom Eurxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxk sa uplatňuje výnimka aj pri zadávaní koncesií na stavebné práce.
V súlade s právom Európskych spoločenstiev pre oblasť verejného obstarávania sa upxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxbo obstarávateľom, výlučné práva udelené na základe platných právnych predpisov, ktoré sú zlučiteľné s právom Európskych spoločenstiev pre oblasť vxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxť podľa ustanovení tohto zákona pri vykonávaní svojej bežnej podnikateľskej činnosti, ktorou je kúpa alebo nájom hnuteľných vecí, ktoré obstaráva na xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx oblasti.
Obstarávateľ nemusí postupovať podľa ustanovení tohto zákona, ak zadávaná zákazka nesúvisí s činnosťou, ktorú vykonáva ako činnosť uvedexx x x x xxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xákaziek, ktoré nesúvisia s činnosťou uvedenou v § 7 ods. 3 až 9, je povinný postupovať podľa ustanovení tohto zákona týkajúcich sa verejného obstarávatxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx sú povinné postupovať podľa práva Európskych spoločenstiev sa na obstarávateľa vzťahuje výnimka spod pôsobnosti tohto zákona za splnenia v zákone uvxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ako 3 000 000 Sk v priebehu kalendárneho xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxx xxx xx xxxxx xxxxnia zmluvy.
Zákon sa nevzťahuje ani na zadávanie zákaziek na služby, ktoré poskytujú znalci, tlmočníci a prekladatelia. Z dôvodov aplikačnej praxe a xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxkou hodnotou, ktorej predmetom je činnosť znalca, tlmočníka, prekladateľa, odborná činnosť na účely trestného konania, na účely kontroly, dozoru, dxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxpečovaní knižničných fondov. Podľa tohto zákona nepostupujú ani zastupiteľské úrady Slovenskej republiky pri zadávaní zákazky v zahraničí. Zákon nxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxch a obvinených má z hľadiska ich resocializácie nezastupiteľné miesto, vytvára predpoklad návratnosti časti štátom vynaložených nákladov na výkon xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxvádzanie poistného, daní z príjmu, výživného a ďalších zrážok odsúdených.
K § 2
Pojem verejné obstarávanie zahŕňa niekoľko činností, ako je pláxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služby upravené týmto zákonom. Pod verejné obstarávanie spadajú tiež pravidlá pri koncesxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
x x x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ktoré sú zadávané v procese verejného obstarávania a súčasne určuje vzťahy medzi nimi. Zákazka na účely tohto zákona je zákazka, ktorá sa uskutočňuje nx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxj predmetom je uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služieb alebo dodanie tovarov.
Podľa Obchodného zákonníka je možné zmluvu uzavrieť aj úsxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xákaziek nízkych hodnôt, keď sa nemusí vyžadovať písomná forma zmluvy.
V súlade s právom Európskych spoločenstiev pre oblasť verejného obstarávania xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxých prác podľa klasifikácie OSN používanej členskými štátmi Európskej únie pri definovaní stavebných prác.
Predmetom zákazky na dodanie tovaru sú oxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxužby uvedené v prílohe č. 2 zákona, tzv. prioritné služby a služby uvedené v prílohe č. 3 zákona, tzv. neprioritné služby, ktoré sú v súlade s právom Európxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdlo, kedy sa zákazka považuje za zákazku na poskytnutie služieb vtedy, keď zákazka obsahuje aj tovary a stavebné práce.
x x x
x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxokladanej hodnoty zákazky a typu verejného obstarávateľa, ktorý je povinný uplatňovať postupy pre nadlimitné zákazky a s nimi súvisiace povinnosti. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxcov, ktoré sa končia v posledný augustový deň pred revíziou s účinnosťou od 1. januára. Revidované finančné limity a ich zodpovedajúce hodnoty v národnxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx právo meniť výšku finančných limitov, pričom zmena sa bude uskutočňovať na základe právnych aktov Európskych spoločenstiev. Výška finančného limitx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxES. Nariadenie Komisie je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch Európskej únie.
V súlade s právom Európskych spoločenstiev pre oblasť vxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxy. Ak predpokladaná hodnota zákazky bez DPH je rovná alebo vyššia ako zákonom stanovené finančné limity, verejný obstarávateľ je povinný uplatňovať pxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxjnému obstarávateľovi a obstarávateľovi stanovujú, v závislosti od výšky predpokladanej hodnoty zákazky tri postupy, a to konkrétne pre nadlimitné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxejný obstarávateľ postupuje podľa postupov pre podlimitné zákazky, ak predpokladaná hodnota zákazky na tovary a služby bez DPH je rovnaká alebo vyššix xxx x xxx xxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxkaziek. Obstarávateľ postupuje podľa postupov pre podlimitné zákazky, ak predpokladaná hodnota zákazky na tovary a služby bez DPH je rovnaká alebo vyxxxx xxx x xxx xxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxh zákaziek. Pri zadávaní podlimitnej zákazky má verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinnosť vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní prostredxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxové zákazky, ak predpokladaná hodnota zákazky na tovary a služby bez DPH je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 000 Sk a súčasne nižšia ako 2 000 000 Sk a pre zákazxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxpov pre podprahové zákazky, ak predpokladaná hodnota zákazky na tovary a služby bez DPH je vyššia ako 3 000 000 Sk a súčasne nižšia ako 7 000 000 Sk a pre zákaxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxteľ povinnosť vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom osôb, ktoré získali odbornú spôsobilosť na verejné obstarávanie.
Verejxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxx x00 Sk x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom osôb, ktoré získali odbornú spôsobilosť na verejné obstarávanie.
K § 5
Dôvodom navrhovanej úpravy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxovacej etape procesu verejného obstarávania, pričom predpokladaná hodnota zákazky musí byť reálna a platná v čase pred samotným odoslaním oznámenia x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxy zákazky vychádza verejný obstarávateľ a obstarávateľ predovšetkým z vlastných skúseností a zmlúv, ktorých plnenie bolo vykonané v predchádzajúcox xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxmi dostupnými prostriedkami až do zaslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž na zverejnenie x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx predpokladanej hodnoty zákazky ak ide o tovary, služby a stavebné práce. Pri opakovaných zadávaniach zákazky sa predpokladaná hodnota zákazky určujx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxm alebo účastníkom v súťaži návrhov, tieto sa započítajú o predpokladanej hodnoty zákazky.
Do pravidiel určovania predpokladanej hodnoty zákazky nx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxtarávateľ a obstarávateľ určité tovary, pokiaľ sú tieto tovary nevyhnutné na vykonanie daných stavebných prác. Predpokladaná hodnota týchto tovaroxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxbnej práce. Stanovenie tohto pravidla zabraňuje zníženiu predpokladanej hodnoty zákazky na stavebné práce, a tým aj možnosti vyhnúť sa aplikácii praxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xa rozdelenia zákazky na časti, ak ide o stavebné práce a služby a samostatne pre tovary. Navrhovaným ustanovením sa vytvára predpoklad na obmedzenie sixxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxa trvania zmluvného vzťahu. Pri uzatváraní zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na pevne stanovené obdobie, predpokladaná hodnota zákazky sa stanovuje na xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xredpokladanej mesačnej platby. Medzi pravidlá na určenie predpokladanej hodnoty zákazky na tovar sa zahrnuli aj lízingové zmluvy, nájomné zmluvy a zxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxdanej hodnoty zákazky na služby, ak ide o poisťovacie služby, bankové a iné finančné služby alebo náklady súvisiace so súťažou návrhov. Verejný obstarxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxy celé obdobie plnenia zmluvy. Pri uzatváraní zmluvy xx xxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxj hodnoty zákazky sa definujú prípady, keď nie je možné určiť, či ide o zákazku na tovar alebo službu, teda nie je možné stanoviť ich podiely. Je to najmä prx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxdu na ich podiely, kde sa zahrnie aj hodnota montážnych a inštalačných prác.
Ak sa verejný obstarávateľ a obstarávateľ rozhodne uplatniť dynamický náxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxy predpokladané hodnoty zákaziek, ktoré má v úmysle počas dĺžky trvania týchto systémov a v rámci nich zadávať.
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ jx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx predpokladanej hodnoty zákazky má postupovať tak, aby sa nevyhol použitiu pravidiel a postupov podľa zákona.
K § 6
Ustanovením sa vymedzuje okrxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxom obstarávaní uplatňoval každý subjekt, ktorý používa verejné financie, podlieha kontrole alebo riadeniu iného verejného obstarávateľa.
Verejnx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxvnom poriadku Slovenskej republiky, ale ani v právnych poriadkoch iných štátov nie sú definované a vymedzené tak, aby mohli byť všeobecne akceptovanéx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxhŕňa všetkých verejných obstarávateľov z verejného sektora (klasického sektora, ako ho určuje Smernica 2004/18/ES - sekundárne právo EÚ pre oblasť vxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx ktoré aj keď nie sú formálne časťou tradičnej administratívnej štruktúry, nemajú vlastnú právnu subjektivitu a vykonávajú úlohy, ktoré sú bežne povixxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxjes versuz Holandský štát" definícia štátu musí byť chápaná logicky. Musí zahŕňať inštitúcie, ktoré aj keď sú formálne oddelené od verejných obstarávxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxonom, a ktorej členovia sú menovaní úradmi, ktorých kompetencie sú garantované štátom, a ktorá financuje zmluvy o verejných prácach, ktoré je jej úlohxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxx xxetkých ďalších verejných obstarávateľov, uvedených v smerniciach, teda by to malo byť chápané ako zahrnutie akýchkoľvek organizácií (inštitúcií), xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxelové fondy, vyššie územné celky, miestna samospráva, rozpočtové organizácie vyšších územných celkov alebo rozpočtové organizácie miestnej samosxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxia xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxra Slovenskej republiky, a sústava ústredných orgánov štátnej správy a miestnej štátnej správy, sústava súdnych orgánov a orgánov prokuratúry, účelxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxmenom b) a c) patria mestá a obce a vyššie územné celky.
Do kategórie verejných obstarávateľov uvedených pod písmenom d) patria napríklad organizácie xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxprávne organizácie, zdravotné poisťovne, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, Národná banka Slovenska. Do tejtx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxženie môže byť právnická osoba, ktorú vytvorila jedna alebo viacero organizácií uvedených v písmene a) až d). Platí to aj pre prípad združenia, v ktorom xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxi, ktoré upravujú ich činnosť, práva a povinnosti, nie je potrebné, aby zákon bližšie určoval typ združenia.
Verejný obstarávateľ - právnická osoba pxxxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxciu, aby sa zákon vzťahoval na každú organizáciu zriadenú alebo založenú vo verejnom záujme, ktorej prevádzkové rozhodnutia a činnosť sú alebo môžu byx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xerejným obstarávateľom je v tomto prípade právnická osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb vo verejnom záujme, ktorý nemá prixxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxo obstarávania, sa aj právnická osoba podľa ods. 1 písm. d), podľa výkladu vydaného Európskym súdnym dvorom, musí interpretovať funkcionálnym spôsobxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zo strany iných subjektov voľného trhu, cieľom jej činnosti je uspokojovanie potrieb vo verejnom záujme, ktoré nie sú uspokojované súkromnými podnikxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x písm. d) z dôvodov plnenia potrieb vo všeobecnom záujme sa štát rozhoduje, či dané potreby bude uspokojovať sám, alebo si zachová rozhodujúci vplyv nad xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xa môže riadiť inými hľadiskami, než sú ekonomické hľadiská. Preto úplná neexistencia konkurencie, ako aj naproti tomu existencia silnej konkurenciex xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxbo obchodný charakter.
V situácii, ak daná právnická osoba podľa ods. 1 písm. d) bežne vykonáva aj iné úlohy, než verejné, rozhodujúci význam má zhodnoxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx popritom vykonáva hospodárske aktivity zamerané na zisk, nie je tu právny dôvod jej vyňatia spod pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní, a to dokoncx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx ESD z 15.01.1998 v kauze C-44/96 Mannesmann).
Navrhovaným znením sa zakladá povinnosť pre osoby, ktoré nie sú verejnými obstarávateľmi na základe znxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxkytne finančné prostriedky na tovary, na stavebné práce alebo na služby. Ďalšie podmienky, ktoré musia byť splnené sú, že výška poskytnutých finančnýxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, musí pri zadávaní nadlimitných zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb používať postupy zadávanix xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxia. Pri zadávaní podlimitných zákaziek postupuje podľa postupov ustanovených pre zadávanie podprahových zákaziek.
K § 7
Ustanovením sa definxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx splnení podmienok uvedených v tomto ustanovení. Týmto ustanovením sa jednoznačne a vyčerpávajúco vymedzuje skupina obstarávateľov, tzv. vybrané oxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xybraných odvetví. Na rozdiel od verejných obstarávateľov (klasický sektor), na ktorých sa zákon vzťahuje vždy.
Obstarávateľom podľa odseku 1 písm. xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxtových služieb. Takýto verejný obstarávateľ, postupuje podľa druhej časti prvej a štvrtej hlavy zákona a tretej časti zákona, ak zadáva zákazky na tovxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a s prieskumom alebo ťažbou ropy, plynu, uhlia a ostatných tuhých palív, ako aj s činnosťami súvisiacimi s prevádzkovaním prístavov a letísk. Ak zadáva xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx na ktorú má verejný obstarávateľ vykonávajúci aspoň jednu z vymedzených činností priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv z hľadiska majetku, obchodxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxuje, čo sa rozumie pod rozhodujúcim vplyvom na právnickú osobu.
Medzi obstarávateľov sa zaraďujú subjekty, ktoré disponujú osobitným právom alebo vxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xe obmedzenie výkonu činností ustanovených zákonom, alebo podstatným spôsobom ovplyvňujú schopnosť vykonávať takéto činnosti inými subjektami. Môxx xxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxoch môžu byť umiestnené siete alebo zariadenia s nimi súvisiace na pozemku, pod pozemkom alebo nad pozemkom.
Do pôsobnosti súčasne platného zákona o vxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxadom na výsledky uvedené v "Štvrtej správe o vykonaní telekomunikačných nariadení" z xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xomto odvetví. Keďže ďalší pokrok v oblasti liberalizácie telekomunikačného trhu zaznamenala aj "Siedma správa o vykonaní telekomunikačných nariadxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxtívne vymedzujú činnosti v oblasti energetiky, tepelnej energetiky, vodného hospodárstva, dopravy a poštových služieb.
Do sféry pôsobnosti zákonx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxia zákonných podmienok a činnosti súvisiace s odpadovými vodami, avšak len vtedy, ak obstarávateľ súčasne vykonáva činnosti súvisiace s výrobou, dopxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ako aj práva Európskych spoločenstiev, podliehajú postupom pre zadávanie zákaziek, ktoré aplikuje klasický sektor - verejný obstarávateľ. Vzhľadxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxklad pre zdravú konkurenciu, je potrebné, aby obstarávatelia poskytujúci poštové služby mali pri zadávaní zákaziek väčšiu flexibilitu, ktorú poskyxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxtové služby v súlade so smernicou ES pre vybrané odvetvia. Navrhovaný zákon využíva odkazy na platnú legislatívu upravujúcu poštové služby.
V navrhoxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxetví postupovať podľa zákona. S cieľom predísť množstvu osobitných povolení platných len pre určité odvetvia, sa v súlade s právom Európskych spoločexxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ropy, plynu, uhlia a ostatných tuhých palív, aj vtedy, že tieto geografické oblasti využívajú prístavy a verejné letiská.
Do kategórie týchto obstarxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxok, ako verejní prepravcovia.
K § 8
Povinnosti verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ktoré sú povinní plniť v procese zadávania zákaziekx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxch prác alebo služieb postupovať podľa tohto zákona.
Súčasne sa sleduje, aby celý proces zadávania zákazky rešpektoval základné slobody vyplývajúcx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxch vyplývajúce, ktorými sú nediskriminácia a rovnaké zaobchádzanie a priehľadnosť.
Cieľom Dohody o vládnom obstarávaní (dohoda) je vytvoriť multixxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnia, ktoré sa majú uplatňovať na uchádzačov alebo záujemcov pochádzajúcich zo signatárskych tretích krajín dohody, majú byť opatreniami definovanýxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sa ustanovuje pravidlo, podľa ktorého je povinná postupovať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je verejným obstarávateľom za predpokladxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxve alebo v inom dokumente, v ktorom tejto osobe osobitné právo alebo výlučné právo udelil, uvedie, že pri zadávaní zákazky tretím subjektom na dodanie txxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx z dôvodu štátnej príslušnosti. Táto fyzická osoba alebo právnická osoba nie je povinná postupovať podľa tohto zákona, pokiaľ jej túto povinnosť neuklxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x x x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxarávania v členských štátoch Európskej únie sa ustanovením dáva verejným obstarávateľom a obstarávateľom možnosť zadávať zákazky prostredníctvom xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxh prác alebo služieb za verejných obstarávateľov a za obstarávateľov. Využívanie techník centralizovaného obstarávania, so zreteľom na veľké objemx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxganizácia, ktorá musí byť verejným obstarávateľom. V praxi to znamená, že napríklad verejný obstarávateľ je poverený obstarávaním určitých predmetxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxebo stavebné práce, alebo uzatvárať rámcové dohody na účet verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov. Centrálna obstarávacia organizácia zodxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
K § 10
Navrhovaným ustanovením sa upravuje pojem rámcovej dohody, v ktorej sa určujú strany dohody, podmienky týkajúce sa ceny, predpokladaného mnxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo jedným alebo viacerými obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými dodávateľmi xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x x xx x x xx
xxxxx xxxxxxxč a záujemca sa navrhujú upraviť v súlade s pojmami, ktoré sú definované právom Európskych spoločenstiev pre oblasť verejného obstarávania a sú vyjadrxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx stavebnú prácu alebo poskytovať službu a predložila ponuku.
Na účely zákona sa zavádza aj pojem záujemca. Toto členenie rozlišuje účastníkov procesx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxjektov zúčastňujúcich sa tohto procesu.
Záujemcom je fyzická alebo právnická osoba alebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxovacom konaní alebo v súťažnom dialógu a vo verejnej súťaži si prevzala súťažné podklady.
K § 13
Vzhľadom na to, že na uzavretie koncesnej zmluvy sx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxká osoba alebo skupina takýchto osôb a verejný obstarávateľ s ním uzavrie koncesnú zmluvu.
K § 14
Navrhovaným ustanovením sa definuje koncesia, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxn právom užívať stavbu na dohodnutú dobu, alebo toto právo užívať stavbu môže byť spojené s peňažných plnením, zo strany verejného obstarávateľa.
V súxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxii na práce, je úhrada za poskytnuté služby kompenzovaná, buď len právom užívať služby, alebo toto právo užívať služby môže byť spojené s peňažných plnexxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
x x xx xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xa ustanovuje povinnosť zabezpečiť spôsob komunikácie medzi verejným obstarávateľom a obstarávateľom a uchádzačom alebo záujemcom tak, aby bolo zarxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxikácie spĺňať pri dodržaní princípu rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov a záujemcov.
Prostriedky, ktoré verejný obstarávateľ a xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxunikácie uskutočňovanej poštou a faxom sa zavádza aj elektronická komunikácia.
V navrhovanom ustanovení sa definuje, čo sa rozumie pod pojmom žiadoxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx o účasť žiadosť uchádzača o poskytnutie súťažných podkladov. Pri použití užšej súťaže, rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu jx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Ak je žiadosť o účasť poslaná faxom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže stanoviť podmienku jej dodatočného potvrdenia poštou, elektronickými xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxmožno poslať faxom. Žiadosť o účasť možno podať aj telefonicky, musí sa však doplniť aj v písomnej forme. Táto možnosť je vhodná najmä v užšej súťaži a rokxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xlektronický spôsob predkladania a prijímania žiadostí o účasť a ponúk. Pravidlá sa týkajú najmä skutočností, aby bolo možné pri prenose elektronickýxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxp k údajom prenášaným elektronickými prostriedkami a pri porušení, aby bolo možné identifikovať xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, napríklad pri zmene lehôt môžu stanoviť alebo zmeniť dátumy pre otváranie prijatých súborov. Súbory údajov (napríklad ponuky) môžu byť sprístupnenx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx musí byť zabezpečené, že bude zachovaná dôvernosť všetkých poskytnutých údajov, ako aj ponúk, a bude zabránená manipulácia s nimi pred tým, ako budú otxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxtky dôležité postupové kroky zdokumentované, pričom podstatné materiály by mali byť opatrené elektronickým podpisom. Povinnosť používať elektronxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxektronickým podpisom. Právny rámec pre používanie elektronických podpisov je v Slovenskej republike upravený v zákone č. 215/2002 Z.z. o elektronixxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxä v podmienkach štátnej správy.
Používanie elektronických prostriedkov vedie k finančným úsporám, úsporám času, zjednodušeniu, efektívnosti a zvxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxektronické prostriedky sa zrovnoprávňujú s klasickými prostriedkami používanými na výmenu informácií (doručovanie poštou alebo osobne). Elektroxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxcie aj elektronický podpis, ktorý sa v elektronickej komunikácii používa všade tam, kde sa vyžaduje prejav subjektu smerujúci k potvrdeniu autorstva xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxých priebeh závisí od určitej skutočnosti. Napríklad v procese verejného obstarávania je touto skutočnosťou odoslanie oznámenia na uverejnenie, od xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxj súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením alebo v súťažnom dialógu, odoslanie výzvy na predkladanie ponúk, od ktorej sa odvíja určenie a počítanie lexxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxm navrhovanej úpravy je, aby verejný obstarávateľ a obstarávateľ stanovil jazyk, v ktorom sa budú predkladať doklady preukazujúce splnenie podmienox xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxedkladať len v štátnom jazyku, t.j. slovenskom. V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže umožniť ucháxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxa Slovenskej republiky, musia byť doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predložené v jazyku krajiny jeho sídla a súčasne aj ich preklad do slxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxvateľ je povinný túto požiadavku rešpektovať a označené informácie nezverejňuje, ak tento zákon neustanovuje inak. Pojem informácie označené ako dôxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxrých zákonov.
Ustanovením sa deklaruje právo uchádzača alebo záujemcu zabezpečiť dôvernosť takých informácií, ktoré sám označí ako dôverné tým, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxvek informácie obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy, alebo iné informácie označené uchádzačom alebo záujemcom, teda nielen na informácie, kxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxranu zabezpečujú osobitné predpisy.
K § 20
Na zabezpečenie sledovania postupu verejného obstarávateľa a obstarávateľa aj po uzavretí zmluvy, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxávania päť rokov od uplynutia lehoty viazanosti ponúk. Súčasťou dokumentácie, ktorú je potrebné archivovať, je odôvodnenie výberu postupu verejnéhx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxpracuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ pre každú uzavretú zmluvu, rámcovú dohodu a pre každé zriadenie dynamického nákupného systému. Ustanovxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxvania aj vtedy, že sa ho rozhodol realizovať elektronickými prostriedkami.
Ustanovením sa upravuje povinnosť verejného obstarávateľa a obstarávaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rámci svojich kompetencií, ako aj Protimonopolnému úradu SR, súdom a orgánom činným v trestnom konaní. Pri medzinárodnom spore prichádza do úvahy posxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oznámení pre nadlimitné zákazky. Tieto oznámenia sa uverejňujú prioritne v Úradnom vestníku Európskej únie (Office Journale) a následne aj vo Vestníxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xákone, aj ich uverejnenie na internete v tzv. profile verejného obstarávateľa. Obstarávateľovi sa dáva možnosť uverejniť pravidelné informatívne oxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxeľ a obstarávateľa prostredníctvom svojho profilu uverejňovať, napríklad informácie o výzvach na predkladanie ponúk. V záujme zvýšenia informovanxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxťažné podklady, technické požiadavky, dodatočné dokumenty, prípadne ďalšie potrebné informácie.
Predbežné oznámenia sa uverejnia v profile verexxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxjného obstarávateľa zasiela verejný obstarávateľ na uverejnenie publikačnému úradu a úradu.
Obstarávateľ zasiela oznámenie o profile obstarávatxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je zaslanie oznámenia o výsledku verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ je povinný zaslať výsledky verejného obstarávania vždy, t.j. ak zadáxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx rámcovej dohody.
Ak ide o dynamický nákupný systém, verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní poslať oznámenie o výsledku verejného obstarávaxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxiny. Vtedy pošle "zoskupené oznámenie" do 48 dní po skončení každého kalendárneho štvrťroka. Obstarávateľ taktiež môže spojiť oznámenie za každý štvxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxledky prioritne zverejňujú prostredníctvom oznámení o výsledkoch v Úradnom vestníku Európskej únie (Office Journale) a vo vestníku. Lehota na odoslxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxv po uzavretí zmluvy.
Pokiaľ ide o rámcovú dohodu, verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi zo zákona nevyplýva povinnosť zasielať publikačnémx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxdu pre zabezpečenie úplnosti štatistických správ poskytovaných Európskej komisii.
Navrhované ustanovenie umožňuje určité výnimky ohľadom uverexxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxrejného obstarávateľa a obstarávateľa, či súhlasí s uverejnením tohto oznámenia. Oznámenia sa zasielajú na štatistické účely a Komisia ustanoví praxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxných postupoch zadávania zákazky publikačnému úradu. Oznámenia sa zasielajú buď elektronickými prostriedkami vo formáte štandardných formulárov x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxd faxom, e-mailom), pričom dátum odoslania oznámenia preukazuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ.
Obsah a vzory (štandardné formuláre) používxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxernice 93/36/EHS, 93/37/EHS, 92/50/EHS v znení Smernice 97/52/ES a mení a dopĺňa Smernicu 93/38/EHS v znení Smernice 98/4/ES) a sú rovnaké pre všetky čxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxutie dôležitých aspektov oznámenia sa uverejňuje aj v ostatných jazykoch EÚ.
Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ uverejní predbežné oznámenie axxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxúci po dni zaslania oznámenia publikačnému úradu, verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný zaslať oznámenie týkajúce sa nadlimitného zadávanxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxm odoslania oznámenia úradu preukazuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ. Oznámenie musí obsahovať tie isté informácie, ktoré boli uvedené v oznáxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxjú povinnosti úradu, týkajúce sa lehôt na uverejnenie zasielaných oznámení v závislosti od spôsobu zaslania a v nadväznosti na zvolený postup zadávanxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxch uverejňovanie mu priamo nevyplýva z tohto zákona.
K § 23
Ustanovením sa taxatívne určujú postupy, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxanie bez zverejnenia a súťažný dialóg.
Ďalej sa upravuje základné pravidlo pre používanie jednotlivých postupov zadávania zákazky. Z ustanovenia vxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxnie zmluvného partnera.
Osobitnými postupmi sú rokovacie konanie so zverejnením a rokovacie konanie bez zverejnenia, ktoré môžu verejní obstarávaxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xba ak ide o obzvlášť zložité projekty a za osobitných okolností definovaných v zákone. Súťažný dialóg je postup určený len pre verejného obstarávateľax xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xstatných postupov zadávania zákazky tým, že splnenie podmienok účasti uchádzači preukazujú priamo v predložených ponukách.
Verejná súťaž sa vyhlaxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xtoré nevyžadujú náročné špecifikácie, alebo osobitné kvalifikácie na uchádzačov a záujemcov.
Navrhované ustanovenie upravuje pojem užšej súťažex xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxloženie ponuky.
Ustanovením je definované rokovacie konanie so zverejnením, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhlasuje pre neobmedzený xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxe efektívnej hospodárskej súťaže.
Postupom rokovacieho konania bez zverejnenia sa zakazuje uzatvárať rámcové dohody.
Pri realizovaní obzvlášť zxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, alebo nevie posúdiť, čo poskytuje trh v oblasti technických riešení, ale aj finančných alebo právnych. Takáto situácia môže vzniknúť najmä pri realixxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxné zadefinovať vopred. Keďže na zadávanie takých zákaziek nie je možné použiť verejnú alebo užšiu súťaž, zákonom sa stanovuje tzv. súťažný dialóg, ktoxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxom.
K § 24
Ďalšie pravidlo určenia predpokladanej hodnoty zákazky sa týka zadávania zákazky na služby, ktoré sú v súlade s právom Európskych spolxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x x x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxy.
Ak nadlimitnú zákazku na poskytnutie služieb tvoria prevažne služby (jedna, alebo aj viac) uvedené v prílohe č. 2 zákona (tzv. prioritné služby), vxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xa služby prevažuje predpokladaná hodnota služieb uvedených v prílohe č. 3 (tzv. neprioritné služby), teda nadlimitnú zákazku tvoria prevažne neprioxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obstarávateľ poslať oznámenie o výsledku verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu.
K § 25
Navrhované ustanovenie vymedzuje v súlade xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxstarávania sa skutočnosti, ktoré sa týkajú osobného postavenia preukazujú čestným vyhlásením. Úspešným uchádzač musí čestné vyhlásenie nahradiť pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xinnosť riadia, kontrolujú resp. konajú za takýto subjekt osoby, ktoré nie sú bezúhonné, t.j. osoby, ktoré boli právoplatne odsúdené za trestný čin, ktxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxrópskych spoločenstiev - podľa dohody o ochrane záujmov Európskych spoločenstiev, alebo ak takáto osoba spáchala trestný čin ako člen zločineckej skxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xplnenie tejto podmienky výpisom z registra trestov sa týka všetkých osôb, ktoré predstavujú štatutárny orgán uchádzača.
Zároveň je v záujme verejnéxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxa. V takomto prípade ide o ochranu verejného obstarávateľa a obstarávateľa pred subjektami, ktoré ho môžu dostať do zložitej situácie, ak by zmluva nebxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxliktu nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxých porušení svojich profesionálnych povinností (napr. proti životnému prostrediu). Verejný obstarávateľ a obstarávateľ však takéto porušenie buxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxny doklad a verejný obstarávateľ a obstarávateľ nemôže od neho potvrdenie o takejto skutočnosti vyžadovať.
Možno konštatovať, že rovnako nie je v záuxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxých subjektov, ktoré sú podľa tohto zákona verejnými obstarávateľmi a obstarávateľmi, ak nemá vyrovnané povinné platby voči štátu, obciam, zdravotnxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxý predmet - teda na tovar, stavebnú prácu alebo službu, je aj oprávnenie, ktoré umožňuje podnikateľovi preukázať, že podniká v oblasti, ktorej sa predmxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxť tovar, uskutočňovať stavebnú prácu alebo poskytovať službu, preukazuje príslušným dokladom, potvrdením príslušného orgánu alebo čestným vyhlásxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxenia. Uvedené sú doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok uvedených v odseku 1.
Súčasne sa týmto ustanovením stanovujú aj lehoty platnosti xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xx x xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxo a ekonomického postavenia, či technickej a odbornej spôsobilosti je možné vyžadovať doklady, z ktorých sa dá primerane zistiť ich situácia alebo spôxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxkriminačné a mali by sa vzťahovať na zadávanú zákazku, teda verejný obstarávateľ a obstarávateľ nepožaduje od uchádzačov alebo záujemcov preukázanix xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxtarávateľa a obstarávateľa sa požaduje iba to, aby primerane k predmetu zákazky stanovil dôkazy napríklad o technickej alebo odbornej spôsobilosti uxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxním iného subjektu, bez ohľadu na právnu povahu väzieb s ním, len vtedy, ak preukáže, že zdroje tohto subjektu bude mať reálne k dispozícii pre realizácix xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxný v súťaži o zadávaní zákazky. Rovnako môže postupovať aj skupina, ktorá môže využiť zdroje jednotlivých subjektov tvoriacich skupinu, ale aj zdroje xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxoval verejný obstarávateľ a obstarávateľ, ak týmto dokladom preukáže určené požiadavky.
Doklady na preukázanie finančného a ekonomického postavexxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxináciu, alebo aj iné, v závislosti od zložitosti a náročnosti predmetu zákazky.
K § 28 a 29
Navrhovaným ustanovením sa upresňuje, že ak sa verejný xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxoženie osvedčenia, ktorým dodávateľ potvrdí splnenie noriem environmentálneho riadenia, napr. certifikát systému environmentálneho manažérstvx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxeľ a obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy o zabezpečení systému riadenia kvality alebo o splnení noriem environmentálneho riadenia dodávateľmi, ktxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxné vydané osvedčenia.
K § 30
Navrhovaným znením sa upravuje pravidlo, ktoré obsahujú smernice ES pre oblasť verejného obstarávania, ktoré má umxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxbjektov, ktoré spoločne predkladajú ponuku. Vytvorenie špecifickej právnej formy môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ od takejto skupiny požaxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia osobitne, ale dôkazy o ekonomickom a finančnom postavení a technickej spôsobilosti prexxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, resp. v oznámení použitom ako výzva na súťaž. Obstarávateľ na rozdiel od verxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx účasti pre uchádzača alebo záujemcu. Táto voľnosť je obmedzená pre verejného obstarávateľa, ktorý je obstarávateľom z dôvodu, že vykonáva niektorú z xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xažbou ropy, plynu, uhlia a ostatných tuhých palív, či súvisiacu s prevádzkovaním prístavov a letísk. Keďže ide o verejného obstarávateľa, je v záujme šxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ktoré nie sú bezúhonné, t.j. osoby, ktoré boli právoplatne odsúdené za niektorý z trestných činov, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxvateľ rozhodne, že určí podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené týmto zákonom, na ich splnenie je potrebné, aby ich uchádzači alebx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx od uchádzača alebo záujemcu, aby bol oprávnený uskutočňovať určitý druh činnosti, tak dôkazom o tomto oprávnení je pre subjekty zo Slovenskej republixx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účasti predloženie určitého dokladu, a takýto doklad sa nevydáva v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu, musí obstarávateľ pripustiť predloženie xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxeľ primerane x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s predmetom zákazky.
K § 32
Navrhovaným ustanovením sa dáva verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi možnosť žiadať od záujemcov alebo uchxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxxx xxkona, alebo aby doplnili takéto doklady a dokumenty. Nemyslí sa tým doplnenie fyzicky chýbajúcich dokladov, toto zákon neumožňuje, ale o vysvetlenie xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxmení o vyhlásení verejného obstarávania.
Navrhovanou úpravou sa ustanovuje, aby sa splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní posudzovalo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xyhlásení verejného obstarávania.
Navrhované ustanovenie upravuje vylúčenie uchádzača alebo záujemcu z verejného obstarávania ak nesplnil podmixxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxlatnými dokladmi. Zároveň ustanovenie rieši možnosti vylúčenia uchádzača alebo záujemcu z procesu verejného obstarávania, ak nesplnil nielen požixxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxosť na dodanie predmetu zákazky, alebo verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi poskytol skreslené alebo nepravdivé informácie.
Ustanovenie xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx účasti je povinnosť vyhotoviť zápisnicu. Jednotlivé údaje, ktoré má zápisnica obsahovať, sú uvedené v ustanovení zákona.
Zároveň sa upravuje povinxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxch, pre ktoré nebudú vyzvaní na predloženie ponuky alebo rokovanie. Bezodkladne treba chápať ako v čase po tom, ako verejný obstarávateľ alebo obstaráxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxne možné použiť opravný prostriedok vylúčeným alebo nevyzvaným uchádzačom alebo záujemcom proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa alebo obstarxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxré si určí obstarávateľ. Objektívnosťou sa rozumie ich transparentnosť, nediskriminácia a rovnaké zaobchádzanie v podmienkach spravodlivej hospoxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxnovenia sa týka súťažných podkladov a technických špecifikácií a plne korešponduje s požiadavkami na vymedzenie a opis predmetu zákazky uvedenými v pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xtoré nesmú byť stanovené diskriminačným spôsobom, a zohľadňujú dostupnosť pre zdravotne postihnuté osoby a zabezpečenie spravodlivej hospodárskex xxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxávaní zákaziek. Predmet zákazky je potrebné opísať na základe technických požiadaviek, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi hxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxcké špecifikácie, medzinárodné normy a iné referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu, alebo pomocou výkonnostných a funkčnýcx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxrejné obstarávanie liberalizované. Za týmto účelom musí byť možné predložiť ponuky, ktoré odrážajú rozmanitosť technických riešení. Preto sa súčasxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxáce nespĺňajú vyššie uvedené technické požiadavky vtedy, ak uchádzač akýmkoľvek spôsobom preukáže k spokojnosti verejného obstarávateľa a obstaráxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx za vhodný spôsob preukazovania rovnocennosti, pričom verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí byť schopný uviesť dôvod svojho rozhodnutia, že v danxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, môže určiť environmentálne charakteristiky, ako napríklad výrobná metóda, alebo špecifikovať environmentálne účinky skupín výrobkov alebo služxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxch za predpokladu, že požiadavky označovania sú vypracované a prijaté na základe vedeckých informácií a v rámci postupu, ktorého sa môžu zúčastniť všexxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxpora tých tovarov, ktoré znamenajú menšiu záťaž pre životné prostredie. Tým sa umožňuje prostredníctvom pôsobenia trhu podporiť požiadavku na tvorbx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxnárodne platných technických predpisov. Ide o STN EN 14 024, podľa ktorej environmentálne označovanie vykonávajú spravidla štátne organizácie alebx xxxxxxxx x x xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxchto tvrdení úžitok.
Kladne sa vymedzuje, čo majú súťažné podklady obsahovať, ako napríklad plány, modely, fotografie potrebné na vypracovanie ponxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxdov budú súčasťou zmluvy.
Pri aplikácii zákona sa vyskytujú situácie, keď verejný obstarávateľ a obstarávateľ v čase poskytovania súťažných podklaxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxvi a obstarávateľovi v týchto výnimočných situáciách tak urobiť. Z dôvodu ponechania dostatočného časového priestoru uchádzačom na vypracovanie poxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxva nedotknutý a musí byť zachovaný.
Zákon ustanovuje osobitný postup upravujúci vyžiadanie a poskytnutie súťažných podkladov a inej doplňujúcej doxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxniť možnej diskriminácii uchádzačov.
Navrhovaným ustanovením je daná možnosť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi určiť osobitné podmiexxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v súťažných podkladoch. Môžu byť určené najmä v prospech odborného vzdelávania priamo na mieste výkonu práce, zamestnávania osôb, ktoré majú problémx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxuvy na nábor dlhodobo nezamestnaných, na vykonanie opatrení odbornej prípravy pre nezamestnaných alebo mladé osoby, alebo na nábor viacerých postihxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxača, aby stanovil, aký podiel zo zákazky bude plniť prostredníctvom tretej osoby, teda aká časť zmluvy bude dodaná subdodávateľsky. Verejný obstarávxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxnovenia je podpora účasti malých a stredných podnikateľov na trhu pri nadlimitnom zadávaní zákaziek. Týmto ustanovením sa zároveň zabezpečuje, že prx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx domáhať sa plnenia od svojho zmluvného partnera.
Navrhovaným ustanovením sa umožňuje verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi uvádzať v súťažxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxximitné zadávanie zákaziek, ktoré sa vyhlasuje v Úradnom vestníku EÚ, do súťaže sa môžu prihlásiť dodávatelia z krajín, ktoré majú odlišne upravené prexxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxvažné porušenie povinností, ktoré môže mať za následok vylúčenie takéhoto subjektu z procesu zadávania zákaziek. Samozrejme, podmienkou je, že infoxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxtočnosť, že zákazky by mali byť zadávané na základe objektívnych kritérií, ktoré sú v súlade so zásadami transparentnosti, nediskriminácie a rovnakéxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxriá na vyhodnotenie ponúk, ktorými sú ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, alebo najnižšia cena. Prvou možnosťou je určenie kritérií súvisiacich s prexxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xbstarávateľ berie do úvahy rôzne charakteristiky predmetu zákazky, ako sú napríklad vplyv na životné prostredie, sociálne aspekty, technické vyhotxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxeniu relatívnych váh každému z nich by mali verejní obstarávatelia a obstarávatelia venovať náležitú pozornosť. Relatívnu váhu môže verejný obstaráxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx keď nie je možné určiť relatívne váhy pre jednotlivé kritériá, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxeľ určí len jedno kritérium, je ním vždy len najnižšia cena.
Všetci uchádzači majú byť primerane informovaní o relatívnych váhach pre všetky určené krxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx najvýhodnejšiu ponuku. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ a obstarávateľ má povinnosť zverejniť tieto údaje v oznámení o vyhlásení verejného oxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xa obsah a kvalitu zmluvného záväzku vo vzťahu k predmetu zákazky.
K § 35
Účelom vyžadovania zábezpeky v procese zadávania zákazky je vynútiť viazxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx všetkým uchádzačom reagovať na požiadavku verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ak si ju uplatní. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nemá možnxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxť.
Účel zábezpeky v procese zadávania zákazky nie je totožný so zárukami požadovanými pre zabezpečenie plnenia zmluvy, ktoré upravuje Obchodný zákoxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxi ponúk vyžadoval zábezpeku. Ak sa verejný obstarávateľ a obstarávateľ rozhodne vyžadovať zábezpeku od uchádzača, podmienky jej zloženia, uvoľnenix x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxarávateľ od uchádzača vyžadovať, je ustanovená maximálne na 5% z predpokladanej hodnoty zákazky a však maximálne 10 000 000 Sk.
Ustanovením sa umožňuxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxzpeky. Spôsob zloženia stanovuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ už v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a podrobnejšie v súťažných poxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xloženie zábezpeky by mal verejný obstarávateľ a obstarávateľ formou finančných prostriedkov na svoj účet tak, aby finančné prostriedky boli najneskxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxúk overí v rámci procesu vyhodnocovania ponúk.
Navrhované ustanovenie taxatívne vymedzuje verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi podmienkx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxjného obstarávateľa a obstarávateľa.
Navrhuje sa, aby verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvoľnil uchádzačom zábezpeku najneskôr do siedmich dní xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xbstarávateľ zruší vyhlásené verejné obstarávanie, zábezpeku vráti uchádzačom bezodkladne.
K § 36
Navrhovaným ustanovením sa upravuje, akým xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxého riešenia a vyhodnocovať ponuku s variantným riešením.
Možnosť predkladania variantov sa uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania axxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxentáciu.
Varianty sú prípustné iba vtedy, ak spôsob hodnotenia je založený na výbere ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. Zároveň sa upravuje dôvod, kxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxparentnosti a rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi alebo záujemcami je v tomto ustanovení zakotvené právo uchádzačov alebo záujemcov požadovať vysxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxmu obstarávateľovi a obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie v ustanovených lehotách všetkým záujemcom alebo uchádzačom rovnakou mierou.
Ak verejxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xoplniť o poskytnuté vysvetlenia.
Navrhovaným ustanovením sa pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa stanovuje aj hraničná lehota na poskytnuxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxávaní.
K § 38
Navrhovaným ustanovením sa upravuje spôsob predkladania ponúk tak, aby boli dodržané princípy transparentnosti a nediskriminácxxx
xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxúk je uvedená v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo výzve na predkladanie ponúk. Ak je ponuka predložená po uplynutí lehoty určenej na xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx lehoty na prekladanie ponúk je v kompetencii verejného obstarávateľa a obstarávateľa, závisí od zložitosti predmetu zákazky a zákon taxatívne ustanxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi prostredníctvom pošty (vrátane osobného doručenia) alebo elektronickými prostriedkami s uvedením obchxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxna úprava ustanovuje osobitnú požiadavku vzťahujúcu sa na predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami, a to jej podpísanie elektronickým podpxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxého obstarávania nie je oprávnený predložiť v konkrétnom postupe zadávania zákazky viacero ponúk. Súčasne sa mu neumožňuje ani stať sa subdodávateľox xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxinovať svoje správanie v procese verejného obstarávania, ktorá potenciálne v praxi môže viesť aj k naplneniu skutkovej podstaty dohody obmedzujúcej xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov, a jej posudzovanie patrí do právomoci Protimonopolného úradu Slovenskej repxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxli byť členmi komisie na vyhodnotenie ponúk. Súčasne sa negatívnym vymedzením určuje, ktorá osoba sa nemôže stať členom komisie na vyhodnotenie ponúkx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
xx xxbezpečenie transparentnosti procesu vyhodnotenia ponúk môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ menovať do komisie aj ďalších členov bez práva vyhxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxvajú do počtu členov s právom vyhodnocovať ponuky
K § 40
Navrhované ustanovenie upravuje postup pri otváraní obálok s ponukami.
Verejný obstarxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xím sa zabezpečí jeho transparentnosť. Všetkým zúčastneným sa z predložených ponúk zverejní obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača a návrhy na plxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xní všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v určenej lehote na predkladanie ponúk.
K § 41
Postup komisie pri vyhodnotení ponúk je neverejný x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxeľa uvedené v oznámení alebo v súťažných podkladoch, požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponúk alebo povinnosť požiadať o vysvetlenie neobvykle nízkyxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxoj účel.
Vyhodnocovanie ponúk je potrebné vykonávať vzájomným porovnávaním jednotlivých ponúk a hodnotiť ich na základe určených kritérií a pravidxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxk členovia komisie nesmú poskytovať informácie o ich obsahu a ich vyhodnocovaní, rovnako sa na členov komisie vzťahuje aj povinnosť zachovávať mlčanlxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxča. Ak ide o neúspešných uchádzačov, ktorých ponuky podliehali vyhodnoteniu, uvedie a odôvodní sa neúspešnosť ponuky v porovnaní s ponukou úspešného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxk. Vyhotovenú zápisnicu podpisujú všetci prítomní členovia komisie a predseda komisie ju odovzdá spolu s ponukami verejnému obstarávateľovi a obstaxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xoužiť len na zadávanie zákazky na stavebné práce, tovary a služby, pri ktorých je možné určiť ich presnú špecifikáciu. Malo by to byť v prípadoch jednoduxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx používa sa po úplnom úvodnom vyhodnotení ponúk, pričom musí byť možné určiť poradie uchádzačov v každej etape aukcie, v rámci ktorej sa predkladajú novx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxdzačmi a aukcia musí byť vedená v súlade s princípom nediskriminácie a transparentnosti.
Ustanovenie upravuje použitie elektronických aukcií verexxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxo pri opätovnom otvorení súťaže medzi všetkými účastníkmi rámcovej dohody. Elektronická aukcia sa používa na účely automatického vyhodnotenia ponúx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxé použiť predovšetkým pre tie predmety obstarávania, ktorých charakteristiky a hodnoty je možné vyjadriť číselne alebo percentuálne, čiže možno ich xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx alebo služby vyžadujúce intelektuálne plnenie nie je možné vyhodnocovať prostredníctvom elektronickej aukcie.
Elektronická aukcia je opakujúci xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxol a zlepšených hodnôt určitých prvkov ponúk alebo hodnôt určitých prvkov ponúk, ktoré sa majú kvalitatívne zlepšiť. Verejný obstarávateľ a obstarávxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxduje po úvodnom vyhodnotení ponúk na základe stanovených kritérií určených na vyhodnotenie ponúk a im priradených relatívnych váh v príslušnom postuxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxnie ponúk, ktorým je najnižšia cena, z ceny a nových hodnôt charakteristických parametrov ponúk, alebo nových hodnôt charakteristických parametrov xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxužitie elektronickej aukcie musí byť uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, kde sú zároveň stanovené pevné parametre pre elektronicxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxuje obsah špecifikácií/súťažných podkladov v rámci elektronickej aukcie.
Po vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ a obstarávateľ v rámci zvolenxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxickej aukcie. Vo výzve uvedie informácie týkajúce sa pripojenia k používanému zariadeniu, dátumu a času začatia elektronickej aukcie, podmienok ukoxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ak sa pripúšťa. Ak kritériom na vyhodnotenie ponúk je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, k elektronickej výzve na účasť v aukcii sa priloží výsledok xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxx dňa odoslania výzvy elektronickými prostriedkami na účasť v elektronickej aukcii.
Systém, v ktorom sa elektronická aukcia realizuje, automaticky xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxuje všetkým uchádzačom informácie o ich poradí a môže ich informovať aj o ďalších skutočnostiach, ak to uviedol v súťažných podkladoch. Jednotliví uchxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sa určujú aj podmienky ukončenia elektronickej aukcie v závislosti od zvoleného typu aukcie (jedna etapa alebo viac etáp aukcie), pričom systém ukončx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxj aukcie.
K § 43
Navrhovaným znením ustanovenia sa systémovo rieši postup verejného obstarávateľa a obstarávateľa od prevzatia zápisnice z vyhxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxnámiť výsledok vyhodnotenia ponúk uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované. Neúspešnému uchádzačovi sa uvedú aj dôvody neúspešnosti jeho ponxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxľa a obstarávateľa však nepodliehajú informácie, ak by poskytnutie bolo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s verejným záujmom alebx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxluvy alebo rámcovej dohody je podmienené možnosťou uplatnenia revíznych postupov zo strany účastníkov procesu verejného obstarávania alebo dotknuxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx rámcovú dohodu v ustanovených lehotách, ktoré sa viažu k doručeniu oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk, pričom verejný obstarávateľ a obstarávaxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxia zákazky. Zrušenie postupu musí verejný obstarávateľ a obstarávateľ oznámiť všetkým zúčastneným a zároveň poslať oznámenie o výsledku verejného oxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxho partnera, uvedie, aký postup použije na výber dodávateľa. Dôvody zrušenia postupu zadávania zákazky a ďalší postup, ktorý verejný obstarávateľ a oxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx na rýchly rozvoj elektronických komunikačných prostriedkov sa zavádzajú postupy, ktoré by verejným obstarávateľom a obstarávateľom umožňovali v pxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nákupný systém pre bežné xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xtorý sa na ňom zúčastňuje. Každý uchádzač alebo záujemca, ktorý splní podmienky účasti a predloží informatívnu ponuku v súlade s technickými požiadavxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxateľovi využívať v súlade s postupmi verejnej súťaže dynamický nákupný systém, ktorý je plne elektronickým procesom. Trvanie systému je ohraničené oxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a obstarávateľ nesmie účtovať žiadne poplatky účastníkom systému.
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyjadrí svoj záujem vytvoriť dynamický nákxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xlektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a doplňujúcim podkladom. Umožní uchádzačom predkladať svoje informatívne ponuky, ktoré následnx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxarávateľ a obstarávateľ rozhodne nezaradiť uchádzača do dynamického nákupného systému, v tomto rozhodnutí mu súčasne obligatórne oznámi aj dôvody txxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xožiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch a doplňujúcimi podkladmi.
Dynamický nákupný systém je počas svojho trvania otvoreným systémom, čo znxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Po vyhodnotení verejným obstarávateľom a obstarávateľom môžu byť zaradení do systému. Súčasne je daná možnosť už v systéme zaradeným uchádzačom, abx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxždú osobitnú zadávanú zákazku uverejní zjednodušené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, v ktorom vyzve všetkých zainteresovaných uchádxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxejný obstarávateľ a obstarávateľ opätovne v tejto fáze informatívne ponuky vyhodnotí a uchádzačov, ktorí splnili požiadavky verejného obstarávatexx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxsť všetkých predložených ponúk a zabezpečí ich dôvernosť v chránenej bezpečnostnej zóne až do ich otvárania. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xejto etape v rámci dynamického nákupného systému môže byť využitá aj elektronická aukcia, na účely zníženia ponúknutej ceny alebo zlepšenia niektorýxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xo k jej plneniu a ostatným oznámi, že zmluva bola už uzavretá. Celý proces uzatvárania zmluvy je ukončený odoslaním oznámenia o výsledku verejného obstxxxxxxxxx
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx verejných obstarávateľov a obstarávateľov priamo Európskej komisii, ak o to požiada. U verejného obstarávateľa sa to týka správy xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxitím nadlimitných postupov zadávania zákaziek. Ďalšími informáciami obsiahnutými v tejto správe môžu byť informácie o použití rokovacieho konania xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxkov alebo činností, ktoré sa považujú za vylúčené na základe zákonom definovaných podmienok. Na žiadosť Európskej komisie obstarávateľ musí poskytnxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxení Európskych spoločenstiev, ktoré sa riadia inými pravidlami postupu. Ďalej sa môže poskytovanie informácií týkať zákaziek, ktoré obstarávateľ zxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxtenia ponúk vylúčil ponuku s neobvykle nízkou cenou, v ktorej uchádzač dostatočne nezdôvodnil a nepreukázal získanie štátnej pomoci v súlade s právnyxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx
x x xx
xxx xabezpečenie princípu transparentnosti je potrebné sústreďovať informácie súvisiace s verejným obstarávaním, napríklad na účely informovania verxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxh dohôd o voľnom obchode.
Smernice ES upravujú pre členské krajiny povinnosť predkladať ročné správy s podrobnými údajmi o uzavretých zmluvách, rámcxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnia zákaziek, z toho dôvodu má verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinnosť poskytnúť úradu informácie o týchto zákazkách, rámcových dohodách a dynxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxov alebo informácií.
Ďalšou povinnosťou verejného obstarávateľa a obstarávateľa voči úradu je poskytnutie informácie o plnení zmluvy, ktorá bola uxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x x xx
xxedbežným oznámením verejný obstarávateľ zverejňuje informácie o pripravovaných prípadoch zadávania zákaziek (verejnej súťaži, užšej súťaži, rokxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxbežné oznámenie vtedy, ak objem predpokladaných hodnôt zákaziek alebo rámcových dohôd všetkých tovarov, zoskupených podľa skupín výrobkov obstaráxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxé v prílohe č. 2 zákona.
Predbežné oznámenie je verejný obstarávateľ povinný uverejniť čo najskôr po začatí kalendárneho roka, v ktorom má úmysel zadáxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxebo čo najskôr po schválení plánovaných zákaziek na stavebné práce.
Štátne orgány majú ročný rozpočet, a teda mali by už na začiatku roku poznať všetky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxsledne, ak ide o nadlimitné zákazky uverejniť predbežné oznámenie.
Predbežné oznámenie verejný obstarávateľ zasiela na uverejnenie publikačnému xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvanie verejného obstarávania pre nadlimitné zákazky, pre ktoré sa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania uverejňujú prioritne v Úradnom vestxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxledok porušenie platných právnych predpisov, ohrozenie verejného záujmu alebo právom chránených záujmov právnických osôb alebo fyzických osôb, tixxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxdzajú z práva Európskych spoločenstiev a je ich potrebné dodržiavať z hľadiska princípu transparentnosti. Ustanovením minimálnych lehôt sa sleduje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxlania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, prípadne aj predbežného oznámenia, ktoré umožňuje skrátiť lehotu na predkladanie ponúk a ďalšix xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, keď vypracuje a zasiela oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania elektronicky a aj súťažné podklady, keď umožňuje k nim neobmedzený a priamy príxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxačovi súťažné podklady. Ak spracovanie ponúk vyžaduje obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, ukladá sa verejnému obstarávateľovi povinnosť zoxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxi informáciami, ktoré sú potrebné na vypracovanie ponuky.
Ustanovením sa upravuje predkladanie ponuky vo verejnej súťaži, ak verejný obstarávateľ xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxtnutím súťažných podkladov.
Vzhľadom na to, že vo verejnej súťaži sú súčasťou ponuky aj doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účaxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxôsobom, ktorý je upravený zákonom a následne vyhodnocovať ponuky uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti postupom určeným na vyhodnocovanie ponxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx určiť lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, kritériá a pravidlá na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti v užšej súťaži pred poskytovaním súťažnxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxi. Je to podstatný rozdiel oproti verejnej súťaži, kde podmienky splnenia účasti uchádzačov vo verejnej súťaži sa posudzujú po predložení ponúk.
Navxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxezpečenia konkurencie pri predkladaní ponúk zákon ustanovuje minimálny počet záujemcov, ktorým má verejný obstarávateľ poskytnúť súťažné podkladxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxedziť počet záujemcov na päť. Počet záujemcov by mal byť stanovený tak, aby umožnil hospodársku súťaž.
Pri použití užšej súťaže sa verejnému obstarávxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xerejný obstarávateľ navyše vypracuje a posiela oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania elektronickými prostriedkami, môže lehotu na predklaxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xa predkladanie ponúk. V rámci jedného postupu verejný obstarávateľ môže vyzvať na predkladanie ponuky len tých záujemcov, ktorí požiadali o účasť a spxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxstarávateľ vyzvať na predloženie ponuky aj nižší počet už kvalifikovaných záujemcov.
Navrhovaným ustanovením sa v postupoch v užšej súťaži ustanovxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxia na overenie už predložených vyhlásení pri posudzovaní kvalifikácie alebo doplnenie údajov požadovaných v oznámení o vyhlásení verejného obstaráxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxžu byť aj súťažné podklady. Ak súťažné podklady nie sú súčasťou výzvy na predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ ich záujemcom poskytne bezodkladne xx xxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xávislosti od odoslania výzvy na predkladanie ponúk. Zároveň sa ustanovujú podmienky, kedy je možné túto lehotu na predkladanie ponúk v užšej súťaži skxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxtu skrátiť, aj keď umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom.
Ak sx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxhotu na predkladanie ponúk, táto však nesmie byť kratšia ako desať dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk.
Podobne ako pri verejnej súťaži, xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxžaduje preskúmanie rozsiahlej dokumentácie alebo obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, ukladá sa verejnému obstarávateľovi povinnosť zohľaxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxými informáciami, ktoré sú potrebné na vypracovanie ponuky.
K § 54 až 56
Ustanovením sa upravuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxce, ak je splnená aspoň jedna z podmienok reagujúcich na situácie, ktoré môžu vzniknúť pri zabezpečovaní jednotlivých predmetov zákazky, napríklad, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxeru, keď postupy podľa verejnej súťaže, užšej súťaže alebo súťažného dialógu nie je možné aplikovať v celom rozsahu.
Jednou z podmienok je napríklad, xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxania zákazky sa podstatne nezmenia. Podmienkou je, aby boli vyzvaní všetci uchádzači, ktorí v predchádzajúcej verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v sxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xojem neregulárnej alebo inak neprijateľnej ponuky, za ktorú možno považovať napríklad ponuku, ktorá len čiastočne napĺňa potreby verejného obstaráxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxudzuje, že takýto výsledok je možné docieliť ďalším rokovaním s uchádzačmi, ktorí splnili podmienky účasti. Za neregulárnu alebo inak neprijateľnú pxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxtúpenia od zmluvy alebo zrušenia zmluvy zaplatením odstupného, ktoré sú zjavne nevýhodné pre jednu z potenciálnych zmluvných strán.
Navrhovaným usxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predkladanie ponúk, a to najmenej na troch. Spôsob ich výberu musí byť vopred zverejnený v oxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxm narušiť skutočnú hospodársku súťaž tým, že znemožní ostatným vhodným záujemcom pôsobiacim na trhu predložiť ponuky. Takéto obmedzenie neprispievx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxané ustanovenie ukladá povinnosť verejnému obstarávateľovi určiť lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v rokovacom konaní so zverejnením, ktorá nxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxckými prostriedkami, vtedy je lehota 30 dní. Alebo ak sa zadáva tovar, stavebné práce alebo služby v časovej tiesni, minimálna lehota na predkladanie žxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xe desať dní. Lehota na predkladanie žiadostí o účasť začína plynúť nasledujúci deň po dni odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na uvxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxasti, aby predložili svoje ponuky. Ak verejný obstarávateľ obmedzil počet záujemcov, a tento počet po vyhodnotení splnenia podmienok účasti sa nenapxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxý nepožiadal o účasť. Zároveň je upravený obsah výzvy na predkladanie ponúk, ktorú verejný obstarávateľ zasiela vybratým záujemcom, ktorí splnili poxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxuky, ako aj čas potrebný napríklad na obhliadku miesta dodania predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ môže vo výzve na predkladanie ponúk požadovať ďxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxeť s dokladmi požadovanými ako dôkazy na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej a/alebo odbornej spôsobilosti.
Navrhovanýx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx stanoviť, že rokovania sa uskutočnia v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách so zámerom zníženia počtu ponúk, ktoré majú byť prerokované. Túto možxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxtý v poslednej etape musí zabezpečovať efektívnu hospodársku súťaž. Verejný obstarávateľ musí v rámci rokovaní vytvoriť totožné podmienky pre všetkxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xnformovať uchádzačov o jeho obsahu, povinne vyhotoví zápisnicu.
K § 57 a 58
Navrhované ustanovenie taxatívne ustanovuje pre verejného obstaráxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxienok stanovených v tomto ustanovení. Napríklad pôjde o situáciu, keď žiadny uchádzač nepodal ponuku vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži, alebo keď xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xú podmienky vzťahujúce sa na autorské práva, práva priemyselného vlastníctva, patentové práva, keď je možné zadávať zákazku len určitému uchádzačovxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxriadnej udalosti. Je však potrebné preukázať, že verejný obstarávateľ sa dostal do mimoriadnej situácie nie vlastným zavinením, a túto mimoriadnu sixxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxvení sa súčasne definuje, čo je možné považovať za mimoriadnu udalosť. Môže ísť napríklad o živelnú pohromu a v tejto súvislosti odstraňovanie jej náslxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxý obstarávateľ pri zadávaní ďalších súvisiacich zákaziek. Podmienkou použitia rokovacieho konania bez zverejnenia je aj umožnenie obstarávania doxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxarávateľ nesmú trvať dlhšie ako tri roky. Ďalej sú taxatívne uvedené prípady, keď verejný obstarávateľ môže použiť rokovacie konanie bez zverejneniax xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxtí rokovacieho konania bez zverejnenia sa verejnému obstarávateľovi ukladá povinnosť písomne oznámiť úradu jeho začatie bezodkladne po odoslaní výxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxx Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxna, a počas ktorej sú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia, alebo sú vykonávané postupy a činnosti na odstránenie následkov mimoriadnex xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx získavanie tovaru, ak jeho cena je kótovaná na komoditnej burze. V ustanovení sa uvádza obsah oznámenia, ktoré sa posiela úradu. Úrad tieto oznámenia bxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxup v rokovacom konaní bez zverejnenia. Verejný obstarávateľ vyzve na rokovania jedného alebo viacerých vybraných záujemcov, pričom ich môže vyzvať nx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxtu zákazky. Verejný obstarávateľ rokuje o podmienkach zákazky, najmä administratívnych, technických a finančných, pričom je povinný zabezpečiť roxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx xx xx
xxxxxxx xxxxxx xe možné použiť len, ak ide o obzvlášť zložitý projekt a zároveň kritériom na vyhodnotenie ponúk je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka. Súčasne sa definuxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na účasť na dialógu, najmenej však na troch. Verejný obstarávateľ môže vyzvať na účasť na dialógu len tých záujxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxximálna lehota na predkladanie žiadosti o účasť, jej plynutie a možnosť jej skrátenia pri použití elektronických prostriedkov.
Ustanovením sa ďalej xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxom sa prerokovávajú všetky hľadiská projektu s cieľom znižovať počet riešení, ktoré sa prerokovávajú počas dialógu. V dialógu sa pokračuje dovtedy, pxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ostatným účastníkom navrhnuté riešenie/riešenia, ani iné dôverné informácie, ktoré získa od záujemcu, ktorý sa na dialógu zúčastňuje bez jeho súhlaxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Aplikácia tohto postupu zadávania zákazky v praxi by mala podporovať spravodlivú hospodársku súťaž, a teda nesmie ňou dôjsť najmä k meneniu základnýcx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx x xxijatiu iného uchádzača, ako toho, ktorý splnil podmienky účasti.
Po vyhlásení, že sa dialóg skončil a po informovaní účastníkov o skončení dialógu, vxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxvuje minimálny obsah výzvy na predkladanie ponúk. Minimálna lehota na predkladanie ponúk nie je stanovená zákonom, verejný obstarávateľ túto lehotu xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxím oznámenia o výsledku verejného obstarávania (zadávania zákazky v súťažnom dialógu) je otváranie a vyhodnotenie ponúk. xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxx xxx xxxxovenom a uvedenom vo výzve na predloženie konečnej ponuky. Komisia vyhodnocuje ponuky podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré verejný obstarávaxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxrmatívnom dokumente.
Verejný obstarávateľ môže požiadať úspešného uchádzača o vysvetlenie jeho ponuky a potvrdenie záväzkov uvedených v ponuke. Txxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podstatne nových požiadaviek pre úspešného uchádzača, ako aj prijatím iného uchádzača, ako toho, ktorý predložil ekonomicky najvýhodnejšiu ponukux
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxje použitie rámcových dohôd. Rámcové dohody je možné použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži a rokovacom konaní so zverejnením len pre stavebné prácex xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, dodávku tovaru alebo poskytnutie služby uzavrieť s jedným alebo viacerými uchádzačmi. Ak verejný obstarávateľ uzavrie rámcovú dohodu s jedným ucháxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx objednávok, ktoré zasiela verejný obstarávateľ vybratému uchádzačovi. Uchádzač akceptuje objednávku, prípadne ju doplní, ak túto možnosť vopred uxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx zmluvu alebo nie.
Ak rámcová dohoda bola uzavretá s viacerými uchádzačmi, ustanovenie ďalej umožňuje verejnému obstarávateľovi zadávať zákazky na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxenok rámcovej dohody stanoví postup uzavierania zmlúv a zároveň spôsob výberu zmluvného partnera z účastníkov rámcovej dohody.
V druhom prípade nie xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxtupu zadávania zákazky. Verejný obstarávateľ vyzve na predkladanie ponúk všetkých uchádzačov, s ktorými podpísal rámcovú dohodu a zároveň stanoví dxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Následne verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky v súlade s kritériami definovanými v rámcovej dohode. Verejný obstarávateľ môže pred uzxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx výsledkom.
K § 64
Ak ide o zmluvy uzavierané verejnými obstarávateľmi, ktoré sa týkajú projektovania a verejnej bytovej výstavby, pričom ich rozsxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xloženej zo zástupcov verejného obstarávateľa, projektantov a zhotoviteľov stavebných prác, je možné použiť osobitný postup na výber najvhodnejšícx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxi reálnu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx xx xx
xxxxxxxxxx xstanovenie upravuje koncesné obstarávanie stavebných prác. Právo Európskych spoločenstiev pre oblasť verejného obstarávania upravuje aj postup pxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xri uzavieraní koncesných zmlúv na stavebné práce a pravidlá, podľa ktorých koncesionár postupuje ak je verejným obstarávateľom a ak nie je verejným obxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxenie určitých potrieb vo verejnom záujme, najmä o tzv. PPP projekty (z ang. Public Private Partnership). V rámci týchto zmluvných vzťahov sa súkromný sxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxberať poplatky alebo mýto za používanie diaľnic na určité časové obdobie.
Súkromný subjekt sa môže stať zmluvným partnerom na uvedené projekty len, ax xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxhovaných ustanoveniach uvedené pravidlá pre koncesionára, ktorý je verejným obstarávateľom a osobitne pre koncesionára, ktorý nie je verejným obstxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx xxxcesionár nie je verejným obstarávateľom, pri zadávaní zákaziek s tretími osobami použije zákon o verejnom obstarávaní, ak postupuje nadlimitným zadxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxstarávania, stanovenie minimálnej lehoty na doručenie žiadosti o účasť a dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávanxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxacieho konania bez zverejnenia.
Za tretie osoby podľa týchto ustanovení sa nepovažujú subjekty tvoriace skupinu uchádzačov, s ktorou bola uzavretá xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx koncesnej zmluvy.
K § 71
Navrhovaným ustanovením sa obstarávateľovi stanovuje povinnosť postupovať pri zadávaní nadlimitných zákaziek ako vxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxlimitných zákaziek obstarávateľom, pri zadávaní ktorých nie je vhodné, aby obstarávateľ uplatňoval postupy verejného obstarávania.
Postupy zadáxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xákona by mohli spôsobovať prekážky aj pri nákupoch energií a palív na výrobu energií v energetickom sektore, preto nie je vhodná aplikácia zákona o verexxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx služby xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxdávanie tovaru pre skupinu, ktorej je členom, a teda nie ich ponúkanie na trhu. Podobne sa vylučujú zákazky na stavebné práce, služby alebo tovary, ktorx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxmto zákone (§ 7 ods. 3 až 9), a ktorého členom je aj táto právnická osoba. Pri aplikácii tohto ustanovenia je potrebné splniť aj ďalšie zákonom stanovené pxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxom majetku alebo na ich riadení.
K § 73
Zákazky sa môžu zadávať na účely splnenia požiadaviek niekoľkých činností, ktoré by mohli podliehať rozlixxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxom pre zadávanie zákaziek obstarávateľom.
Navrhované ustanovenie stanovuje pravidlo pre zadávanie zákaziek, ktoré zahŕňajú niekoľko činností, pxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx predovšetkým určená, vychádza z analýzy požiadaviek, ktoré špecifická zákazka musí spĺňať. Analýzu vykoná obstarávateľ na účely odhadu predpokladxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxazka sa zadá podľa postupov pre zadávanie zákaziek verejným obstarávateľom vtedy, ak časť by sa mala zadať podľa postupov zadávania nadlimitných zákaxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxé uplatniť pri zadávaní zákaziek na tovar obstarávateľom. V súlade so smernicou ES je umožnené obstarávateľom zamietnuť tie ponuky, ktoré zahŕňajú vixx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxateľný a účinný prístup pre dodávateľov Európskych spoločenstiev na trhy týchto štátov.
Ďalej sa uvádzajú podmienky uprednostňovania ekvivalentnxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nesmie presiahnuť 3%. Toto ustanovenie nebude obstarávateľ aplikovať, ak by v dôsledku jeho aplikácie uzavrel zmluvu na tovar s odlišnými technickýmx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxvovaných postupoch zadávania zákazky (verejnej súťaži, užšej súťaži, rokovacom konaní so zverejnením) a o predmetoch zákazky. Súčasne sa ustanovujx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxch tovarov, zoskupených podľa skupín výrobkov obstarávaných v priebehu jedného kalendárneho roka, presiahne finančný limit 750 000 EUR. Toto isté prxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxť čo najskôr po začatí kalendárneho roka, v ktorom má úmysel zadávať plánované xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxka alebo čo najskôr po schválení plánovaných zákaziek na stavebné práce.
Pravidelné informatívne oznámenie obstarávateľ zasiela na uverejnenie puxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxý podľa tohto zákona zverejniť pravidelné informatívne oznámenie, ale ho uverejnil, nemusí potom informácie uverejnené v pravidelnom informatívnox xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xznámeniu.
K § 76
Navrhované ustanovenie upravuje vyhlasovanie verejného obstarávania prostredníctvom oznámenia použitého ako výzva na súťax xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxia sú povinní zaslať tieto oznámenia na uverejnenie, ak chcú zadávať nadlimitnú zákazku alebo uzatvoriť rámcovú dohodu postupmi podľa tejto časti zákxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxnia o vyhlásení verejného obstarávania je to aj pravidelné informatívne oznámenie s výzvou na súťaž a oznámenie o existencii kvalifikačného systému.
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxávania. Ak na základe dynamického nákupného systému, následne počas platnosti systému, sa rozhodnú zadávať konkrétnu špecifickú zákazku, oznámia sxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xáujme rešpektovania postavenia obstarávateľov ako podnikateľských subjektov efektívnym spôsobom uzavierať zmluvy. Na tento účel sa zavádza pravixxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxámenie obstarávateľ použije ako výzvu na súťaž. Pri pravidelnom informatívnom oznámení s výzvou na súťaž obstarávateľ uvedie, či zmluvu uzavrie na záxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxné informatívne oznámenie s výzvou na súťaž sa uverejňuje najneskôr 12 mesiacov pred odoslaním výzvy, ktorou obstarávateľ požiada záujemcov, aby opäxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xostupu zadávania zákazky. Po zverejnení pravidelného informatívneho oznámenia s výzvou na súťaž nie je potrebné zverejňovať oznámenia o vyhlásení vxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxpríklad pre tzv. neprioritné služby (príloha č. 3 zákona), keď závisí od rozhodnutia obstarávateľa, či súhlasí s uverejnením tohto oznámenia alebo prx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxy a Komisia stanoví pravidlá zostavovania štatistických správ na základe xxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xko podnikateľských subjektov efektívnym spôsobom uzavierať zmluvy. Na tento účel sa zavádza aj kvalifikačný systém. Tento môžu obstarávatelia viesx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxm uverejnenia oznámenia o existencii kvalifikačného systému. Takisto sa stanovujú podmienky pre obsah a ďalšie oznamovanie o existencii kvalifikačxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxu obstarávateľa môžu týkať schopností záujemcov alebo druhu stavebných prác, tovaru alebo služieb, na ktoré sa daný systém vzťahuje. Na účely kvalifixxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxľ ide o ich kompatibilitu a bezpečnosť. Princíp vytvorenia a vedenia kvalifikačného systému je založený na hodnotení stanovených kvalifikačných prexxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxému ako výzvou na súťaž vybrať pre užšiu súťaž a pre rokovacie konanie so zverejnením tých, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky z kvalifikovaných zxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxych spoločenstiev, a je ich potrebné dodržiavať z hľadiska princípu transparentnosti. Určením minimálnych lehôt sa sleduje vytvorenie predpokladox xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxení verejného obstarávania, alebo aj pravidelného informatívneho oznámenia, ktoré umožňuje skrátiť lehotu na predkladanie ponúk, táto však nesmie xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxedky, konkrétne, keď vypracuje a zasiela oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania elektronickými prostriedkami, a podobne aj pri súťažných podxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxk, ktorá nemôže byť v žiadnom prípade kratšia ako 15 dní.
Ak spracovanie ponúk vyžaduje obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, ukladá sa obstarávxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxúk aj vtedy, ak neposkytol súťažné podklady, sprievodnú dokumentáciu alebo doplňujúce informácie v určených lehotách, aj napriek tomu, že boli vyžiaxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxievodnej dokumentácií, je povinný zaslať túto dokumentáciu do šiestich dní od prijatia žiadosti o účasť, ak bola vyžiadaná dostatočne vopred.
Predmxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxdloženie ponuky vo verejnej súťaži, ak obstarávateľ neposkytuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxi ich obstarávateľ posúdi v súlade s určenými kritériami a pravidlami. Následne obstarávateľ vyhodnotí ponuky tých uchádzačov, ktorí splnili podmiexxx xxxxxxx
x x xx
x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxurencie pri predkladaní ponúk však musí obstarávateľ prihliadať na zabezpečenie efektívnej hospodárskej súťaže. Pri určení kritérií na obmedzenie xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxu vyvážiť charakter predmetu zákazky so zdrojmi potrebnými na jeho uskutočnenie.
Navrhovaným ustanovením sa ukladá obstarávateľovi povinnosť v prxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxť a podmienky účasti, ak si ich obstarávateľ stanovil. Súťažné podklady môže získať len taký záujemca, ktorý vyhovuje podmienkam účasti v užšej súťažix xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxanovením sa určuje minimálna lehota na predloženie žiadosti o účasť, ako aj plynutie tejto lehoty v závislosti od spôsobu odoslania oznámenia o vyhlásxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xbstarávateľ zasiela vyššie uvedené oznámenia elektronickými prostriedkami, faxom alebo inak ako elektronickými prostriedkami či faxom.
K § 82
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx v postupe v užšej súťaži ustanovuje obsah výzvy na predkladanie ponúk. Umožňuje sa, aby obstarávateľ vo výzve na predkladanie ponúk požadoval doplňujxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxnovené v oznámení o vyhlásení užšej súťaže. Súčasťou výzvy na predkladanie ponúk môžu byť aj súťažné podklady, ak nie sú jej súčasťou, obstarávateľ ich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxdou medzi obstarávateľom a vybratými záujemcami iba, ak všetci záujemcovia budú mať rovnaký čas na prípravu a predkladanie svojich ponúk. Ak nie je možxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxť dní.
Zároveň sa stanovujú podmienky, keď je možné túto lehotu na predkladanie ponúk v užšej súťaži skrátiť. Ak obstarávateľ umožnil priamy prístup exxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xrípade však nemôže byť kratšia ako desať dní.
Podobne, ako pri verejnej súťaži, aj v užšej súťaži sa určuje maximálna lehota, v ktorej je obstarávateľ pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxedmetu zákazky, ukladá sa obstarávateľovi povinnosť zohľadniť tieto xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxiami, ktoré sú potrebné na vypracovanie ponuky. Uvedené predĺženie sa nevzťahuje na lehotu, ktorá bola stanovená dohodou medzi obstarávateľom a vybrxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx xx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxom konaní so zverejnením. Túto lehotu a podmienky účasti, ak ich obstarávateľ určil, uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v pravxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x končí sa uplynutím posledného dňa danej lehoty.
Navrhovaným ustanovením sa určuje minimálna lehota na predloženie žiadosti o účasť, ako aj plynutie xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xa súťaž publikačnému úradu. Dĺžka tejto lehoty závisí od toho, či obstarávateľ zasiela vyššie uvedené oznámenia elektronickými prostriedkami, faxoxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxe ponuky. Výzvu posiela záujemcom poštou alebo elektronickými prostriedkami. Zároveň navrhované ustanovenie upravuje obsah výzvy na predkladanie xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxtronický prístup k nim. Ak nie sú súťažné podklady súčasťou výzvy, obstarávateľ ich musí bezodkladne po vyžiadaní poskytnúť záujemcovi. Lehotu na prexxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxno určiť túto lehotu dohodou, obstarávateľ určí lehotu na predkladanie ponúk v súlade s minimálnymi lehotami ustanovenými zákonom.
Dĺžka tejto lehoxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxetu zákazky.
Navrhovaným ustanovením sa upravujú postupy obstarávateľa pri rokovaní. Počet rokovaní nie je zákonom obmedzený, avšak obstarávateľ xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xa zníženie počtu záujemcov môžu vychádzať z objektívnej potreby obstarávateľa znížiť počet uchádzačov na úroveň, ktorá je opodstatnená potrebou vyvxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx obstarávania alebo v súťažných podkladoch, pričom počet uchádzačov dosiahnutých v poslednej etape musí zabezpečovať efektívnu hospodársku súťaž, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxh informácií a zároveň zachovať dôvernosť o obsahu rokovaní.
K § 87 a 88
Navrhované ustanovenie taxatívne ustanovuje pre obstarávateľa podmienxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxenok. Ako prvú podmienku aplikácie tohto postupu zadávania zákazky navrhovaná právna úprava uvádza situáciu, keď obstarávateľovi vo verejnej súťažxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx ak obstarávateľ neobdržal žiadnu žiadosť o účasť v užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením. Súčasne je ale nevyhnutné zachovať pôvodné poxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxžiť tento postup aj vtedy, ak zadávaná zákazka je určená výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely, a nie na zabezpečenie zisxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxia sú aj autorské práva, práva priemyselného vlastníctva, patentové práva, ktoré umožňujú zadávať zákazku len určitému uchádzačovi, ktorým napríklxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxsti. Je však potrebné preukázať, že obstarávateľ sa dostal do mimoriadnej situácie nie vlastným zavinením, a túto mimoriadnu situáciu nebolo objektíxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxje, čo je možné považovať za mimoriadnu udalosť, môže ísť napríklad o živelnú pohromu a v tejto súvislosti odstraňovanie jej následkov. Povinnosť aplixxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xúvisiacich zákaziek. Podmienkou použitia rokovacieho konania bez zverejnenia je aj umožnenie obstarávania doplňujúcich tovarov od pôvodného dodáxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx charakteristík. Ďalej sú taxatívne definované prípady, keď obstarávateľ môže použiť rokovacie konanie bez zverejnenia napríklad na zabezpečenie txxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx ukladá povinnosť písomne oznámiť úradu jeho začatie bezodkladne po odoslaní výzvy na rokovanie s výnimkou explicitne vylúčených prípadov. Na rozdiex xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxovacieho konania bez zverejnenia z dôvodu mimoriadnej udalosti len situáciu, ktorá napĺňa znaky mimoriadnej situácie, podľa zákona Národnej rady Slxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxý oznamovať úradu začatie rokovacieho konania bez zverejnenia z dôvodu mimoriadnej udalosti vo všeobecnosti, čo je plne odôvodnené jeho špecifickým xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxx xxxxxxtím zmluvy. V ustanovení sa uvádza obsah oznámenia, ktoré sa posiela úradu. Úrad tieto oznámenia bude zverejňovať na internetovej stránke s cieľom zabxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxve na rokovania jedného alebo viacerých vybraných uchádzačov, pričom ich môže vyzvať na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účaxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxazky, najmä administratívnych, technických a finančných, pričom je povinný zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi. Následne z kaxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxho konania so zverejnením.
Obstarávateľ môže rámcovú dohodu uzavrieť s jedným alebo viacerými uchádzačmi. Ak obstarávateľ uzavrie rámcovú dohodu pxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxcerými uchádzačmi, špecifické zmluvy sa uzatvárajú v súlade s podmienkami rámcovej dohody. Obstarávateľ pri definovaní podmienok rámcovej dohody sxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxvateľ pri podlimitných zákazkách t.j. ak ide o zadávanie zákaziek s finančnými limitmi nižšími ako sú finančné limity ustanovené pre nadlimitné zákazxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxnností verejného obstarávateľa a obstarávateľa voči Európskej komisii. Vylúčené sú činnosti prevádzkovania letísk, prístavov a ich terminálových xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxsení verejného obstarávania, resp. oznámenia používané ako výzva na súťaž posielajú úradu na zverejnenie vo vestníku.
Verejní obstarávatelia sú poxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xytvoriť dynamický nákupný systém, okrem rokovacieho konania bez zverejnenia.
Obstarávatelia, ktorí chcú zadávať podlimitnú zákazku, sú povinní zxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx verejného obstarávania.
Ak sa verejní obstarávatelia a obstarávatelia rozhodnú vytvoriť dynamický nákupný systém, oznámia svoj zámer prostredníxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxávať konkrétnu špecifickú zákazku, oznámia svoj zámer prostredníctvom zjednodušeného oznámenia.
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxz zverejnenia, ako aj súťažným dialógom (verejný obstarávateľ) a pri uzatvorení rámcovej dohody.
Pri uplatnení dynamického nákupného systému verexxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx oznámenie však môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ spojiť za každý štvrťrok do jednej skupiny. Vtedy pošle "zoskupené oznámenie" do 14 dní po skoxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xestníku. Lehota na odoslanie oznámenia o výsledku podlimitnej zákazky je 14 dní.
Ak ide o rámcovú dohodu verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxcie o zadávaní zákaziek vtedy, keď by uverejnenie týchto informácií škodilo oprávneným záujmom právnických osôb alebo fyzických osôb, keď by porušilx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxstarávateľovi a obstarávateľovi sa dáva možnosť použiť na uverejnenie oznámení definovaných v tomto zákone aj ich uverejnenie na internete v tzv. proxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxarávateľa, čo môže tento profil obsahovať a aké informácie môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ prostredníctvom svojho profilu uverejňovať. Sú xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xnformácie, ako napríklad kontaktné osoby, ale aj súťažné podklady a technické špecifikácie, dodatočné dokumenty, alebo potrebné informácie.
K x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxď elektronickými prostriedkami alebo iným spôsobom (napríklad faxom, e-mailom, prostredníctvom pošty, osobne), pričom dátum odoslania oznámenia xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxných oznámení v závislosti od spôsobu zaslania a vo väzbe na postup zadávania zákazky.
K § 93 a 94
S cieľom zjednodušenia administratívy pri verejxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxtavenia preukazovalo čestným vyhlásením, okrem dokladu o oprávnení podnikať.
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ po vyhodnotení ponúk v informácxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxtarávateľ a obstarávateľ si musí vytvoriť časový priestor v procese zadávania zákazky tak, aby uchádzač mohol predložiť požadované doklady.
K § 9x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x prílohe č. 3 zákona (neprioritné služby). Verejný obstarávateľ a obstarávateľ postupuje pri obstarávaní týchto služieb postupom ustanoveným pre zaxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxajúce sa postupov pri zadávaní nadlimitných zákaziek verejnou súťažou, okrem tých, ktoré sú vylúčené. Podstatnou odlišnosťou je dĺžka lehoty na predxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxo obstarávania zaslaného úradu. Zároveň sa môže využívať skrátenia pri použití elektronických prostriedkov.
Navrhovaným ustanovením sa pri zadávxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxadanie žiadostí o účasť je minimálne xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxí elektronických prostriedkov.
Obstarávateľ aplikuje pre užšiu súťaž všetky kroky zadefinované pre nadlimitné zákazky zadávané užšou súťažou, okxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxejný obstarávateľ aplikuje postup, ktorý je ustanovený v tretej hlave druhej časti zákona, pri uzatváraní koncesnej zmluvy, ktorej predpokladaná hoxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxce sa stanovenia predpokladanej hodnoty koncesnej zmluvy na stavebné práce a taktiež pravidlá uverejňovania oznámení pre koncesiu. Verejný obstaráxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxstníka.
K § 98
Navrhovaným ustanovením sa stanovujú pravidlá pre koncesionára, ktorý nie je verejným obstarávateľom. Koncesionár, ktorý je vexxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, ak koncesionár nie je verejným obstarávateľom, pri uzavieraní zmlúv s tretími osobami sa riadi osobitnými pravidlami definovanými v tomto ustanovexxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxavidlá uverejňovania oznámení, určenie minimálnej lehoty na doručenie žiadosti o účasť a dokladov na splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxmienok pre použitie rokovacieho konania bez zverejnenia.
K § 99
V navrhovanom ustanovení sa ustanovujú všeobecné postupy pri zadávaní podprahxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxobí zabezpečil výber zmluvného partnera na požadovaný predmet zákazky.
Tieto postupy sa týkajú stanovenia predpokladanej hodnoty predmetu zákazkxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx od predmetu zákazky. V súťažných podkladoch musí byť uvedený podrobný opis predmetu zákazky, pri dodržaní princípu nediskriminácie uchádzačov, ako xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxľadnil dostatočný čas na spracovanie ponuky a vytvoril priestor na vysvetľovanie ponúk. Súčasne je stanovená lehota na vysvetľovanie údajov uvedenýxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx musí určiť lehotu viazanosti ponúk, pri stanovení ktorej zohľadní časové obdobie potrebné na vyhodnotenie ponúk, ako aj komunikáciu medzi komisiou, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxpeli.
Navrhovaným ustanovením sa určuje verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi povinnosť zverejniť výzvu a xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxormácia pre ďalších potencionálnych uchádzačov a dáva im možnosť požiadať verejného obstarávateľa a obstarávateľa o poskytnutie súťažných podkladxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sa kvalifikovali v jeho systéme.
Navrhovaná právna úprava poskytuje verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi možnosť, aby účasť v postupe zadáxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xa uzavrie ako výsledok procesu zadávania zákazky, budú pracovať občania so zdravotným postihnutím. Ustanovenie tak umožňuje verejnému obstarávatexxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxým postihnutím podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Aplikácia txxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxaným ustanovením sa umožňuje verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi použiť osobitný postup pri zadávaní podprahových zákaziek, ak je splnená xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxnosť viesť dokumentáciu zo zadávania podprahových zákaziek a archivovať ju päť rokov od uzavretia zmluvy. Súčasne sa v lehote do 14 dní od uzavretia zmlxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx obsah tejto informácie. Pri použití osobitného postupu je súčasťou informácie aj odôvodnenie splnenia podmienky rokovacieho konania bez zverejnenxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxm zákaziek s nízkymi hodnotami, ktorých predpokladaná hodnota tovarov a služieb nie je vyššia, alebo sa rovná 1 000 000 Sk bez DPH v priebehu kalendárnehx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxer dodávateľa verejný obstarávateľ môže uskutočňovať na základe prieskumu trhu, napríklad použitím aktuálnych katalógov, prostredníctvom elektrxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxeľ pri zadávaní zákaziek nízkych hodnôt v čo najväčšej miere využíval moderné techniky elektronického obstarávania, ako elektronické tržnice, elekxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxi ktorých to vyžaduje zákon.
V ustanovení sa deklaruje, že verejný obstarávateľ činnosti pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami nemusí vykonávať xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxa zákaziek s nízkymi hodnotami a archivovať ju päť rokov od uzavretia zmluvy.
x x xxx xx xxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xbstarávateľovi získať návrhy v rámci samostatného postupu alebo v rámci postupu vedúceho k uzavretiu zmluvy, najmä v prípadoch náročných činností, axxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xpojené s autorskými právami.
Navrhovaným postupom pri súťaži návrhov sa dosahuje súlad s právom Európskych spoločenstiev pre oblasť verejného obstxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxh v týchto ustanoveniach. Tieto limity sa môžu meniť nariadením Komisie. O takejto zmene finančných limitov bude úrad včas informovať obstarávateľskx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxvrhov, ktorá je súčasťou postupu, ktorý vedie k zadávaniu zákazky na služby, teda k uzavretiu zmluvy na poskytnutie služby.
Ak ide o súčasť postupu vedxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xčastníkom takejto súťaže.
Pri súťaži návrhov nesmú byť obmedzovaní uchádzači na základe regionálneho prístupu, t.j. musí sa umožniť účasť uchádzačxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxbo uchádzačov požiadavkou, ktorou by stanovoval určitú právnu formu pre tieto subjekty. Musí teda umožniť prístup do súťaže aj pre fyzické osoby - nepoxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xároveň pritom prihliadne na zabezpečenie skutočnej hospodárskej súťaže, to znamená, že nebolo by vhodné, ak by existovalo napríklad sedem záujemcovx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxe sa upravuje, že pri súťaži návrhov nie je možné vyžadovať zábezpeku. Taktiež sa zákonom osobitne upravuje obsah súťažných podmienok, podľa ktorých sx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxretiu zmluvy a rozhodnutie poroty bude pre neho záväzné, potom s uchádzačom, ktorého predložený návrh bol vyhodnotený porotou ako víťazný, uzavrie zmxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxi a obstarávateľovi vyhlásiť súťaž návrhov spôsobom stanoveným v tomto zákone, ako aj oznámiť výsledok takejto súťaže. Takisto sa splnomocňuje úrad nx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxovi a obstarávateľovi sa ukladá povinnosť zriadiť na vyhodnotenie súťaže návrhov najmenej päťčlennú porotu, ktorej minimálne tretina členov musí spxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxa na základe kritérií uvedených v oznámení, čím sa sleduje objektivita hodnotenia. O hodnotení predložených návrhov porota vyhotoví zápisnicu. Obsax xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
x x xxx xx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxo samostatný ústredný orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou Úrad pre verejné obstarávanie. Problematika verejného obstarávania je nadrezxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xyplývajúce z medzinárodných dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná, napríklad zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a členskými štátmi EÚ, Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a krajinami EFTA, bilaterálnymi dohodami o voľnom obchode.
Na zabezpečenxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxnou pôsobnosťou.
Navrhované ustanovenie určuje štatutárny orgán úradu a upravuje dĺžku ich funkčného obdobia. Dĺžka funkčného obdobia je stanovenx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxbému obsadeniu tejto funkcie, aj vzhľadom na zachovanie objektivity a nezávislosti konkrétnej osoby pri zabezpečovaní činnosti úradu. Ďalším obmedxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
x x xx2
Navrhovaným ustanovením je vymedzená pôsobnosť úradu, ktorá je zameraná na činnosti vyplývajúce z verejného obstarávania. Druh činnosti úradu nxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxosprávy. Ciele, ktoré sa zabezpečujú týmito činnosťami, sú smerované ku skvalitneniu procesu verejného obstarávania, jeho transparentnosti a odstxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxe nezávislosti vykonávania dohľadu nad verejným obstarávaním, ktoré vyžaduje právo Európskych spoločenstiev. Úrad pri výkone svojej pôsobnosti spxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxd vydávanie vestníka, vedenie zoznamu podnikateľov, vedenie zoznamu odborne spôsobilých osôb, metodické usmerňovanie účastníkov procesu verejnéxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxím upravuje zverejňovanie informácií vyplývajúcich z procesu verejného obstarávania. Z uvedeného dôvodu úrad vydáva Vestník verejného obstarávanxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxateľom napomáhať pri aplikácii zákona.
Na zabezpečenie aktuálnych informácií verejným obstarávateľom a obstarávateľom a pre skvalitnenie procesx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxrmácie týkajúce sa odbornej spôsobilosti na verejné obstarávanie, prepočty finančných limitov a ďalšie informácie podľa rozhodnutia úradu.
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxadu voči Európskej komisii. Jednou z povinností je vypracovávanie a predkladanie štatistických výkazov o zmluvách uzatvorených verejnými obstarávxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxných obstarávateľov a obstarávateľov alebo znenie platných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania.
Ustanoveníx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x x xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xorušeniu práva ES, oznámi Slovenskej republike, verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi dôvody vedúce k tomuto záveru a požiada o nápravu.
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxáciu o náprave porušenia, resp. vysvetlenie prečo k náprave nedošlo.
K § 116 až 127
Navrhovanými ustanoveniami je upravená odborná spôsobilosť xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Procesná úprava odbornej spôsobilosti je určená pre fyzické osoby.
Z ustanovenia vyplýva povinnosť pre subjekty v postavení verejného obstarávatxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxé sú zapísané v zozname odborne spôsobilých osôb. To znamená, že každý verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí mať odborne spôsobilú osobu v pracovnox xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxstarávateľ a obstarávateľ si takúto osobu na poskytnutie služby vyberá postupom podľa zákona. Vtedy musí mať verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxame odborne spôsobilých osôb. Odborne spôsobilá osoba svoje oprávnenie na vykonávanie činností vo verejnom obstarávaní preukazuje preukazom o odboxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xáto činnosť predmetom jej podnikania.
V pojme odborná spôsobilosť je vyjadrený obsah a rozsah odborných vedomostí a praktických skúseností, čo znamxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxení jeho potrieb. Z uvedeného vyplýva, že od odborne spôsobilej osoby nemožno očakávať odborné vedomosti k celej škále predmetov zákaziek (tovary, slxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxvať len rozsah súťažných podkladov podľa zákona o verejnom obstarávaní. To znamená, že za vecnú stránku súťažných podkladov z hľadiska technického, exxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxi, ktorými sú bezúhonnosť, dosiahnuté vzdelanie a odborná prax, absolvovanie odbornej prípravy a úspešné vykonanie skúšky.
Odbornú prípravu môžu vxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxiť kvalitu obstarávania. Po absolvovaní odbornej prípravy je organizátor školenia povinný vydať účastníkovi potvrdenie o absolvovaní odbornej príxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxi jej členov a predsedu komisie, ktoré sú upravené v štatúte skúšobnej komisie. Priebeh skúšky a rozhodovanie skúšobnej komisie upravuje skúšobný porxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxa bezodplatne. Termíny skúšok úrad vyhlasuje vo vestníku, alebo iným verejne prístupným spôsobom (napr. zverejnením na internetovej stránke úradu axxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxm ktorej musí úrad zaslať pozvanie na skúšku a počas ktorej môže oznámiť pozvanie aj iným dostupným spôsobom /fax, e-mail/. Ustanovenie určuje priebeh xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxdenia o úspešnom vykonaní skúšky bezprostredne po jej ukončení, stáva odborne spôsobilou osobou na verejné obstarávanie.
Úspešným vykonaním skúškxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxobilej osoby do zoznamu a pre vydanie preukazu odbornej spôsobilosti.
Zoznam odborne spôsobilých osôb vedie úrad, má povahu verejného zoznamu, do ktxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxrmovanosti v oblasti verejného obstarávania.
Konanie vo veciach vedenia zoznamu odborne spôsobilých osôb je upravené navrhovaným zákonom a zákonox x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxovenie taxatívne vymedzuje nielen podmienky zápisu do zoznamu odborne spôsobilých osôb na verejné obstarávanie, ale taktiež vymedzuje skutočnostix xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxrží osoba preukaz o odbornej spôsobilosti. Odborne spôsobilá osoba je povinná oznámiť úradu stratu, odcudzenie alebo zničenie dokladu a na požiadanix xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxky na odbornosť, je v zákone zakotvená povinnosť zúčastniť sa na výzvu úradu, ktorá sa zverejňuje aj vo vestníku na preškolení z právnych predpisov o verxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxi o zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb. Úrad môže nariadiť aj preskúšanie odborne spôsobilých osôb.
K § 128 až 134
Zákon umožňuje preukázax xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxrávateľovi v procese verejného obstarávania potvrdenie úradu o tom, že je zapísaný v zozname podnikateľov, a tak splní požadované podmienky, čím sa vyxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxárneho orgánu, počtu zdravotných poisťovní, v ktorých má poistených zamestnancov.
Navrhovanými ustanoveniami sa upravuje zápis do zoznamu podnikxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxúv na dodanie predmetu zákazky si vyžaduje od uchádzača alebo záujemcu predkladať viacero druhov dokladov. Vzhľadom na to, že činnosť pri ich zabezpečxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxnikateľov pre verejné obstarávanie vedeného úradom.
Ustanovením sa určuje obsah žiadosti o zapísanie do zoznamu, určujú sa lehoty, v ktorých sa zápix xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxdanie potvrdenia stanovené zákonom pri neúplnej žiadosti začínajú plynúť až odo dňa, keď žiadosť bola doplnená o chýbajúce doklady a stala sa úplnou.
xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxdpoklady, ktoré preukazujú dokladmi vymenovanými v zákone, navrhuje sa odkazom na toto ustanovenie riešiť aj doklady, ktoré je potrebné predkladať axx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xodnikateľov je pracnou činnosťou z dôvodu jednoročnej platnosti zápisu, ale aj kontroly dokladov, ktoré majú zákonom stanovené lehoty platnosti. V rxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx bolo odoslaných viac ako 1100 výziev na doplnenie žiadostí o zapísanie do zoznamu.
Vychádzajúc z uvedených skutočností sa ustanovením navrhuje, aby xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxné zákonom o verejnom obstarávaní, sa vzťahujú ustanovenia zákona o správnom konaní.
Na zabezpečenie vedenia kvalitného zoznamu podnikateľov je poxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxualizácia vykoná, vrátane lehôt na predloženie dokladov.
Aby bolo využívanie zoznamu podnikateľov efektívne, je potrebné, aby podnikatelia v krátxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxvrdenia.
Ustanovením sa určujú podmienky vyčiarknutia zo zoznamu podnikateľov. Vo vybraných prípadoch je vylúčenie časovo ohraničené a vzťahuje sx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxx praxe presnejšie vymedziť postup úradu pri rozhodovaní o opravných prostriedkoch, pri tzv. revíznych postupoch.
V súlade s možnosťou danou smernicxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxcim mimo pôsobnosti úradu, je to vykonanie nápravy porušenia zákona priamo verejným obstarávateľom a obstarávateľom, bez zasahovania úradu.
Dohľax xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxvanie iných činností podľa štvrtej hlavy piatej časti zákona.
K § 136
Inštitút žiadosti o nápravu je osobitnou formou "zmierovacieho konania" mxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxateľovi alebo obstarávateľovi, alebo na osobe podľa § 6 ods. 3 zákona.
Dôvodom je snaha dať verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi možnosť xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xkutočnosti, proti ktorým žiadateľ, čiže uchádzač alebo záujemca alebo osoba, ktorá sa domnieva, že jej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx uvedené v tomto ustanovení, čím je poskytnutá maximálna možnosť domáhania sa nápravy. Ďalej sú upravené náležitosti žiadosti o nápravu.
Zároveň sú uxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xedemdňové, okrem žiadosti o nápravu proti inému úkonu verejného obstarávateľa/obstarávateľa/osoby podľa § 6 ods. 3 zákona, ktoré možno podať kedykoxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xds. 3 zákona musí do troch pracovných dní od jej doručenia vyzvať žiadateľa, aby nedostatky odstránil. Zákon jasne stanovuje, že ide o hmotnoprávnu lehxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxeľovi alebo osobe podľa § 6 ods. 3 zákona.
Navrhované ustanovenie presnejšie špecifikuje dôvody zamietnutia žiadosti o nápravu. Ak je splnený niektoxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxu ustanovenia je zavedená legislatívna skratka - kontrolovaný - pre verejného obstarávateľa, obstarávateľa a pre osobu podľa § 6 ods. 3 zákona, u ktorex xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxcká osoba iná ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, ak jej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% finančných prostriedkov na predmet zákaxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxe pridelenia verejných prostriedkov so stanoveným finančným limitom.
Ustanovenie ďalej uvádza štyri zložky dohľadu vykonávaného úradom.
Navrhoxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 6 ods. 3 (kontrolovaný), domáhať sa na súde práva xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxmietkach. Ide o reakciu na veľmi časté neopodstatnené podávanie námietok aj v prípadoch, keď bol postup verejného obstarávateľa/obstarávateľa zjavxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx procesu verejného obstarávania bez toho, aby samotní uchádzači alebo záujemcovia verili v úspech konania o námietkach. Očakávaným efektom zaplatenxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxií ich príloh a sledovaní zákonných lehôt, čím príde k zvýšeniu kvalifikovaných podaní.
V ustanovení je definovaný subjekt, ktorý sa podaním námietox xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je dostatočne široká, aby sprístupnila tento inštitút všetkým dotknutým subjektom - uchádzačom/záujemcom, a to aj potenciálnym. Okruh skutočnostíx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxmietok.
Ďalej je upravený okruh účastníkov konania, ako aj okamih začatia konania o námietkach.
Procesnoprávna lehota na podanie námietok (§ 138 odxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxavenia žiadosti o nápravu, ak kontrolovaný včas nevybavil žiadosť o nápravu.
Ustanovením sa definujú formálne náležitosti, ktoré musia obsahovať nxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxx xeď žiadosť o nápravu mal vybaviť samotný kontrolovaný. Kontrolovaný je po doručení námietok povinný doručiť úradu do dvoch pracovných dní vyjadrenie x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxa o prerušení konania.
Úrad je oprávnený prerušiť konanie o námietkach nielen z dôvodu nedoručenia písomného vyjadrenia k podaným námietkam s uvedenxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxifických predmetov zákazky, keď je pre meritórne rozhodnutie podstatné zodpovedanie otázok, priamo nesúvisiacich so zákonom o verejnom obstarávanxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xredmet zákazky. Nájdenie vhodného odborníka na vypracovanie tohto stanoviska, správne naformulovanie otázok a samotné vypracovanie odborného staxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx no táto nevýhoda je vyvážená lepšou možnosťou úradu zistiť skutkový stav veci, čo je v záujme tak navrhovateľa, ako aj kontrolovaného, a v neposlednom rxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxia zákazky, teda tieto lehoty neplynú. Výnimkou sú námietky proti inému úkonu, kde je ale možné vydať rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým sa pozaxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxx xxzhodnutím odňal ich odkladný účinok, pretože negatívne dôsledky odkladného účinku ohrozujú verejný záujem, alebo iné oprávnené záujmy fyzických osxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xonania o námietkach, ktoré sa týkajú objektívnej nemožnosti konať o podaných námietkach, neúčelnosti rozhodovania, ako aj sankcie pre nesplnenie všxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xostup zadávania zákazky.
Ďalším dôvodom na vydanie rozhodnutia o zastavení konania o námietkach je nesplnenie povinnosti doručenia námietok úradu x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx tak ani splniť povinnosť doručenia písomného vyjadrenia k podaným námietkam.
Navrhovaným ustanovením sa vymedzujú možnosti konania úradu pri rozhxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxľa a obstarávateľa, uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v inom doklade týkajúcom sa verejného obstxxxxxxxxx
xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxvenia vyhovie a vo výroku rozhodnutia ho uvedie.
Ustanovením sa upravuje vydanie rozhodnutia o zamietnutí námietok, dĺžka lehôt na vydanie rozhodnuxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx x xxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nemožno podať pri zadávaní podprahových zákaziek a zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami. Táto úprava vychádza z praxe väčšiny európskych krajín v ráxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxušenia zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami a zadávania podprahových zákaziek.
Kvôli nemožnosti spätného preskúmavania regulárnosti priebehu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxu vyhodnoteniu ponúk. Tým nie je dotknutá možnosť podávania námietok proti ďalším skutočnostiam v postupe kontrolovaného, ktoré predchádzali samotxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxa, že proti rozhodnutiu úradu o námietkach nie je možné podať žiadny riadny opravný prostriedok. Toto rozhodnutie však podlieha preskúmaniu príslušnxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxvovanej koncepcie optimalizácie správneho súdnictva Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky je súdom príslušným na preskúmanie právoxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxtanovenie určuje nadobúdanie právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutí o námietkach, ako aj rozhodovanie o námietkach v komisiách, a takisto aj poxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxní o námietkach a súčasne sa stanovuje, sprístupnenie ktorých informácií nemožno považovať za porušenie tejto povinnosti. Účelom právnej xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xk by ich zverejnenie mohlo privodiť príslušnému subjektu ujmu.
K § 142 a 143
Keďže v konaní o námietkach je vylúčená pôsobnosť zákona č. 71/1967 Zbx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
x x xxx
xovaha lehôt na podanie námietok je procesnoprávna, na rozdiel od hmotnoprávnej povahy lehôt v konaní o žiadosti o nápravu, ktoré musí prebiehať rýchlexxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxecifikuje podobu odôvodnenia rozhodnutia o námietkach, čo je v záujme väčšej transparentnosti, zrozumiteľnosti a presvedčivosti rozhodnutí o námixxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxe so špecifickým charakterom rozhodnutí o námietkach a skutočnosťou, že rozhodnutie o námietkach nie je napadnuteľné riadnym opravným prostriedkomx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxúmateľné súdom.
K § 146
Navrhovaným znením ustanovenia sa upravuje spôsob kontroly a termín začatia kontroly. Na výkon kontroly po uzavretí zmlxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xloh.
K § 147
Ustanovenia určujú povinnosti iných kontrolných orgánov, aby popri svojej činnosti vykonávali kontrolu postupu zadávania podpraxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxtroly postupu zadávania zákaziek sú kontrolné orgány povinné spolupracovať s úradom.
K § 148
Ustanovením sa dáva možnosť úradu podať na súd návrx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxa zákazky bol porušený tento zákon.
K § 149
Navrhované ustanovenie taxatívne vymedzuje porušenia zákona, za ktoré úrad obligatórne ukladá pokuxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxená aj subjektívna a objektívna lehota na začatie správneho konania.
K § 150
Navrhované ustanovenie zavádza osobitný inštitút, ktorý sa uplatňxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xoužívaných pri zadávaní zákaziek obstarávateľmi uvedenými v § 7 so smernicami ES a so zákonom o verejnom obstarávaní vykonáva na ich žiadosť nezávislá xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxžnosť obstarávateľovi, ktorému bola atestácia udelená, aby v oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní uvádzal, že je držiteľom osvedčenia o xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxm Európskych spoločenstiev, je v súčasnej dobe oprávnená Slovenská národná akreditačná služba.
K § 151
Navrhované ustanovenie upravuje postux x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxa v zmierovacom konaní.
K § 152
V súlade so smernicou 2004/17/ES právna úprava umožňuje, aby sa postupy zadávania zákazky neuplatňovali vo vzťahx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxsti rozhoduje Komisia postupom upraveným v článku 30 uvedenej smernice buď na základe podnetu príslušného orgánu Slovenskej republiky, alebo z vlastxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxi sú neúplné, nepresné, alebo ak došlo k ich podstatným zmenám. Vo výnimočných prípadoch je možné predĺžiť lehotu na vydanie rozhodnutia Komisiou len o xxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xúťaži na trhu, na ktorý nie je obmedzený prístup.
Obstarávateľ nie je povinný uplatňovať pravidlá a postupy podľa tohto zákona odo dňa, ktorým nadobudxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vydanie takéhoto rozhodnutia.
K § 153
Správne konanie sa aplikuje pri konaniach úradu týkajúcich sa zápisu a vyčiarknutia osôb zo zoznamov, ktoxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxený na vydanie vykonávacích predpisov na úpravu obsahov oznámení používaných pri zadávaní nadlimitných zákaziek, o obsahu oznámení používaných pri xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxe o uzavretí zmluvy, podrobnosti o druhoch súťaži návrhov, o obsahu súťažných podmienok a činnosti poroty.
K § 155
Navrhované prechodné ustanovxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxužití rokovacieho konania bez zverejnenia, ktoré bolo začaté pred účinnosťou tohto zákona, napríklad zaslaním výzvy na rokovanie. Pri uzavretí rámcxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxveniach sa rieši postup v konaniach, ktoré vykonáva úrad.
Navrhovaná právna úprava výslovne ustanovuje, že odborná spôsobilosť na verejné obstarávxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxenskej republiky možno uviesť, že žiadateľ, ktorý požiadal o zaradenie do odbornej prípravy alebo o vykonanie skúšky za účinnosti doterajších predpixxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxvrhovaným zákonom nemení a bude sa posudzovať podľa doterajších predpisov.
K § 156
Preberajú sa právne akty Európskych spoločenstiev a Európskxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxávnych predpisov.
K § 158
Účinnosť tohto zákona sa navrhuje 1. januárom 2006.
K prílohám č. 1 až 3
V súlade s právom Európskych spoločenstiev xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxstí v Európskych spoločenstvách (NACE 70) a CPV, podľa ktorej sa zatrieďujú stavebné práce a kategórie služieb zatriedené podľa klasifikácie CPC. Príxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxha č. 3 obsahuje zoznam služieb - neprioritné služby, pri ktorých sú pravidlá a postupy upravené zjednodušene, vzhľadom na ich charakter.
K prílohe čx x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xoužitiu nadlimitnej metódy verejného obstarávania.
K prílohe č. 5
V súlade so smernicami ES upravujúcimi oblasť verejného obstarávania sa v navrxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xlovenská technická norma.
K prílohe č. 6
Navrhovaná príloha obsahuje vzor vyhlásenia obstarávateľa, ktorý získal osvedčenie o atestácii.
K prxxxxx xx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xratislava 28. september 2005
Mikuláš Dzurinda v.r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Béla Angyal v.r.
predseda Úradu pre verejné obstarávanix
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR