LIT36161SK

Dôvodová správa k zákonu č. 7/2005 Z.z., o konkurze a reštrukturalizácii

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxv je nová právna úprava úpadku, ktorá zohľadňuje osobitosti slovenského právneho, ekonomického a podnikateľského prostredia a rieši problematické xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxáda Slovenskej republiky uznesením č. 714 zo dňa 16. júla 2003.
Súčasná slovenská legislatíva upravujúca usporiadanie majetkových pomerov dlžníka x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxej legislatívy vyvolal potrebu jej novej úpravy. Novelizácia doterajšieho zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisox xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxovaniu a predloženiu nového samostatného zákona o konkurze a reštrukturalizácií.
Jednotlivé jurisdikcie sveta je možné podľa vplyvu legislatívy nx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxotné rozdelenie insolvenčných systémov na pro-veriteľské a pro-dlžnícke je v mnohých ohľadoch rozporuplné a ťažko rozlíšiteľné (napr. mnohé opatrexxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx podporu optimálneho rozvoja podnikateľského prostredia. Pro-veriteľský smer umožňuje veriteľom účinne sa chrániť pred dôsledkami úpadku dlžníka x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xbeh kapitálu a zlacňuje cenu peňazí.
Tento smer je v súčasnosti reprezentovaný najmä Veľkou Britániou a krajinami, ktoré do istej miery vychádzali z axxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxné systémy franko-hispánskeho smeru, najmä Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Grécko, Belgicko a väčšina latinsko- amerických krajín. Tretia vxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnych systémov na tzv. "anglo-americké" a "civilistické" je z hľadiska insolvenčných systémov irelevantné.
Práve rakúska úprava je veľmi podobná súxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xerúc do úvahy samotnú dĺžku konkurzného konania (3- 7 rokov), vymáhanie pohľadávok prostredníctvom konkurzu je značne neefektívne. Rozsah uspokojexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xx xxx xx xvojej pohľadávky voči úpadcovi. Aktívna účasť veriteľov v priebehu konkurzu a počet reálnych prípadov úspešného vyrovnania sú zanedbateľné. Z uvedexxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxrava riešenia insolvencie sa pridŕža pro-veriteľsky orientovaného smeru, aj keď, samozrejme, dlžník neostáva bez akejkoľvek ochrany. Zároveň sa usxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xyrovnania.
Medzi ciele novej právnej úpravy patrí zamedzenie straty hodnoty majetku úpadcu v období bezprostredne pred začatím konania a počas konaxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxčenie východísk pre neformálne reštrukturalizácie, ktoré by predstavovali alternatívy formálneho konania pred súdom; zvýšenie štandardov zodpovxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxia záväzkov a koherentnosti celej právnej úpravy; odstránenie alebo prinajmenšom zúženie priestoru pre korupciu a odstránenie doterajšej absencie xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxojenie veriteľov dlžníka, ktorý je v úpadku, a to speňažením jeho majetku alebo vyriešením jeho majetkových pomerov iným spôsobom prijateľným pre verxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxy rozpočet. Prijatie návrhu nebude mať ekonomický vplyv, environmentálny vplyv. Môže mať vplyv na zamestnanosť, ktorý nie je možné odhadnúť.
Návrh zxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxmi medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná ako aj s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie.
II. Osobitxx xxxx
x x x
xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xodniku alebo generálnou exekúciou jeho majetku. Spoločným znakom týchto foriem usporiadania majetkových pomerov dlžníka je uspokojenie veriteľov xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxdisko zachovania podniku dlžníka. V prípade reštrukturalizácie je zachovanie podniku dlžníka základným predpokladom úspechu reštrukturalizáciex xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxeho uspokojenia veriteľov dlžníka. I keď konkurz - tak ako je upravený návrhom zákona - predpokladá rýchlu likvidáciu podniku dlžníka, ponúka aj riešexxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxčným charakterom.
K § 2
Vylúčenie použitia zákona
S pôsobnosti zákona je vylúčený štát ako aj štátne rozpočtové organizácie, štátne fondy, NBSx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxy záväzky ručí alebo inak zodpovedá štát. Ak štát poskytne generálnu záruku za všetky záväzky určitej osoby, nie je dôvod, aby sa jej majetkové pomery rixxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxkov priamo od štátu a nie je potrebné ich uspokojovať kolektívne, resp. prostredníctvom plánu.
x x x
xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxerajšiu právnou úpravou. Čiastočná úprava nastala len v presnejšom vymedzení počtu veriteľov, ktorý je jedným z predpokladov preto, aby sa majetkové xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxdefinovala. Návrh zákona definuje predĺženie ako stav kedy splatné záväzky dlžníka presahujú majetok dlžníka. Aby nedochádzalo k pochybnostiam ako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxtou. Nakoľko predlženie a jeho účtovné vyjadrenie je možné zistiť len pri osobách, ktoré majú povinnosť viesť účtovníctvo, zákon obmedzuje posudzovaxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxecne sa upravuje povinnosť predchádzať úpadku. V odseku 2 sa presnejšie vymedzuje povinnosť dlžníka účtujúce podľa osobitného predpisu - spravidla pxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx predídenie úpadku, navrhnutia neformálnej reštrukturalizácie alebo včasného podania návrhu na formálnu reštrukturalizáciu - a ak nie sú dané možnoxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxia úpadku - tak, aby podnik dlžníka zostal zachovaný, aby akcionári dlžníka neprišli o svoje vklady do imania dlžníka a aby veritelia boli uspokojený v čx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxlicitou - ale naopak - v prípade úspešnej neformálnej reštrukturalizácie prezentuje podnik ako podnik, ktorému veritelia dôverujú. Nakoľko neformáxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xšak ide o najúčinnejší a najvhodnejší spôsob riešenia úpadku, resp. hroziaceho úpadku, návrh zákon aspoň vo všeobecnosti tento spôsob riešenia úpadkx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx dlžníka tak, aby dosiahli pre veriteľov čo najvyššiu mieru ich uspokojenie. Zároveň sa všeobecne upravuje povinnosť dlžníka poskytovať pri riešení sxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x x
Konanie s odbornou starostlivosťou
Definuje sa pojem odborná starostlivosť nakoľko návrh zákona tento pojem používa často. Cieľom vymedzenia tohxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxo
Vymedzuje sa pojem zabezpečovacie právo. x xxx xxx x xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xabezpečovacím právom rozumejú. Rovnako sa vymedzuje pojem zabezpečená pohľadávka z rovnakého dôvodu, t.j. aby napr. nedošlo k stotožneniu pohľadávxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxania tohto pojmu je v tom, aby pri posudzovaní určitých úkonov bolo možné rozlišovať úkony urobené s osobami, ktoré nemajú žiaden vzťah k veci, a osobamix xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
x x xx
xxxxé právne úkony
Definujú sa bežné právne úkony. Nakoľko prvé účinky spojené s reštrukturalizáciou ako aj konkurzom sú spojené už so začatím konania a jexxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxhto pojmu. V prvých dvoch odsekoch sa tieto pojmy definujú všeobecne; v odseku 3 sa negatívne vymedzuje čo sa za bežný právny úkon nepovažuje - ide však lex x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx
x x xx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxísne formálneho spôsobu likvidácie dlžníka, ktorý je v úpadku, s cieľom dosiahnuť pre jeho veriteľov čo najvyššiu možnú mieru ich uspokojenia. Aktívnx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxého záväzku, za predpokladu že možno odôvodnene predpokladať platobnú neschopnosť dlžníka. Návrh zákona príkladmo upravuje, kedy je nepochybné prexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je aj veriteľ, návrh na vyhlásenie konkurzu by mal v prvom rade podať dlžník. Dlžník má najlepšie informácie o svojej finančnej situácii, resp. o stave sxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxzné konanie tak, aby veritelia mohli byť uspokojený v čo najvyššej miere. Včasné podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu garantuje zachovanie majetku dxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Z tohto dôvodu zákon upravuje povinnosť dlžníka ako aj osôb konajúcich menom dlžníka včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Včasnosť podania tohto nxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxnam tejto povinnosti je zdôraznený zodpovednosťou dlžníka ako aj osôb konajúcich menom dlžníka za neskoré podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu. Návxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx keď sa táto zodpovednosť vzťahuje aj na dlžníka, pre veriteľov bude rozhodujúce vymáhať túto škodu spravidla na štatutárnych orgánoch, nakoľko dlžníx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxenie konkurzu zo strany veriteľa (napr. ako prostriedok konkurenčného boja) upravuje sa tiež zodpovednosť veriteľa xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xodpovednosť aj na osoby konajúce za veriteľa pri podávaní návrhu na vyhlásenie konkurzu.
K § 12
Náležitosti návrhu
Upravujú sa náležitosti návxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvateľa podať návrh, t.j. ktoré mu zakladajú aktívnu legitimáciu. V prípade veriteľského návrhu podstatnou náležitosťou návrhu okrem označenia pohľxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxené v návrhu musia byť doložené listinami, ktoré ich osvedčujú; pri pohľadávke veriteľa musia tieto listiny pohľadávku preukazovať. Za takéto listinx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxobnosti týchto zoznamov bude upravovať vykonávací predpis, ktorý vydá MS SR) ako aj zoznam spriaznených osôb. Zmysel prikladania zoznamu spriaznenýxx xxxx xx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx spriaznenými osobami (t.j. aby im mohol odporovať). Ak čo i len jedna s uvedených náležitostí návrhu nebude splnená, súd návrh vždy odmietne.
K § 13
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxitých podmienok nemá likvidátor. Odmenu a výdavky predbežného správcu v tom prípade hradia štatutárne orgány dlžníka.
K § 14
Začatie konkurznéxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xávrhu ale na vydanie uznesenia súdu o začatí konkurzného konania potom, čo súd preskúmal formálne náležitosti návrhu a zistil, že sú všetky zákonom ustxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xx x xxxxxx xx xxxxxxxané, že veriteľ má voči dlžníkovi pohľadávku 30 dní po lehote splatnosti a že listiny pripojené k návrhu veriteľa osvedčujú platobnú neschopnosť dlžníxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx urobí právny úkony iný ako bežný právny úkon, správca môže takémuto právnemu úkonu bez ďalšieho v konkurze odporovať. Sankcia prípadnej odporovateľnxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxosti dlžníka, právne úkony, ktoré dlžníka urobil počas konkurzného konania i keď nešlo o bežné právne úkony, sú platné a nie je možné ich spochybňovať. Oxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xonceptu zachovania rovnosti medzi jednotlivými veriteľmi a zo snahy zabrániť individuálnym výkonom práv veriteľom na poslednú chvíľu tesne pred vyhxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xzhľadom na to, že navrhovateľov môže byť viac napr. aj z dôvodu pristúpenia do konania, bude potrebné získať pri späťvzatí návrhu aj ich súhlas.
K § 1x
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxnky na začatie reštrukturalizačného konania. V prípade, že reštrukturalizačné konanie súd nepovolí, odpadne prekážka, pre ktorú bolo konkurzné konxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxzného konania je, ak dlžník preukáže, že poveril správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku. Ak na základe tohto posudku a za splnenia ostatnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxe. Na opätovný pokus dlžníka o prerušenie konkurzného konania z dôvodu poverenia správcu vypracovať reštrukturalizačný posudok súd už neprihliada.
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxže, že splatné pohľadávky svojich veriteľov zaplatil.
K § 18
Vyhlásenie konkurzu na základe návrhu dlžníka
Ak návrh na vyhlásenie konkurzu podxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxávou audítora podľa § 17. Súd následne v lehote piatich dní vyhlási na majetok dlžníka konkurz. V prípade, že súd má pochybnosti o majetnosti dlžníka, v dxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxčatie konkurzného konania navrhuje veriteľ, súd zašle rovnopis návrhu aj s prílohami dlžníkovi, bez možnosti náhradného doručenia. Dlžník môže osvexxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxňovú lehotu na predloženie ďalších dôkazov. Ak sa na základe týchto dôkazov osvedčí platobná schopnosť dlžníka, súd konkurzné konanie uznesením zastxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxníku zanikajú obmedzenia dlžníka účinkami začatia konkurzného konania.
Proti tomuto uzneseniu o zastavení konania sa môže odvolať len veriteľ, ktoxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxť konkurz na majetok dlžníka.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, prípadne nedoplní relevantnými dôkazmi svoju platobnú schopnosť ani v dxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xx xxxxňuje ešte zastaviť konanie, ak dlžník do vyhlásenia konkurzu zaplatí všetky splatné pohľadávky veriteľov, ktorí sú účastníkmi konkurzného konania.
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxd, že majetok dlžníka nebude postačovať ani na úhradu nákladov konania, súd konanie uznesením zastaví pre nedostatok majetku. Uznesenie sa doručí všexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxobnej neschopnosti, odvolanie voči uzneseniu o zastavení konania pre nedostatok majetku môže podať i veriteľ dlžníka, ktorý nemusí byť účastníkom koxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxnania pre nedostatok majetku. Dlžník, zapísaný v obchodnom registri, bude po oznámení zastavenia konania pre nedostatok majetku príslušnému súdu vyxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxávca je povinný aj podľa pokynov súdu zistiť majetnosť dlžníka pre účely ďalšieho postupu v konkurznom konaní. Vychádza pritom nielen z hodnoty majetkx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxávnymi úkonmi a ktoré ukracujú veriteľov dlžníka. Ustanovenia o oprávneniach správcu pri zisťovaní majetku v konkurze sa vzťahujú aj na činnosť predbxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxh výdavkov, ktoré sa uhrádzajú z preddavku, ktorý bol zložený na účet súdu pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu. Zákon rieši aj prípady, keď nárok na xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
K § 22
Uznesenie o vyhlásení konkurzu
Súd pri vydaní uznesenia o vyhlásení konkurzu zároveň ustanoví správcu. Ak už bol ustanovený predbežný sxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxodov. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa doručuje účastníkom konkurzného konania a správcovi a zverejňuje sa v Obchodnom vestníku. Odvolanie môže podxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxse rozhodovania súdu prvého stupňa.
K § 23
Začatie konkurzu
Vyhlásením konkurzu na majetok dlžníka začína konkurz. Okamih začatia konkurznéhx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxná v zákone tiež ako konkurz. Od tohto okamihu sa dlžník stáva úpadcom a v zákone je ďalej označovaný ako úpadca.
K § 24
Účastníci konkurzného konanxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx vyhlásenie konkurzu, ak ho nepodal dlžník a veritelia, ktorí preukázali, že sú podľa tohto zákona oprávnení xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxv konkurzného konania, na všetkých veriteľov, ktorí riadne podali prihlášku svojej pohľadávky voči dlžníkovi. Osoby, ktorých práv a povinností sa koxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x 25
Vstup do konania
Zákon rozlišuje vstup do konania osoby, ktorá nie je účastníkom konkurzného konania a na ktorú veriteľ dlžníka svoju pohľadávku xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x na jeho miesto nastupuje iná osoba. Postavenie účastníka konkurzného konania zaniká, ak na nového nadobúdateľa alebo na viac nadobúdateľov prešli alxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxmentov.
K § 26
Potvrdenie nadobudnutia pohľadávky
Ide o prípad prechodu alebo prevodu pohľadávky alebo jej časti na inú osobu, ktorá už účastníxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxateľ vstupuje do konania na miesto doterajšieho účastníka konania. Súd rozhoduje v 10 dňovej lehote po predložení všetkých zákonom požadovaných dokuxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxdom takejto pohľadávky na inú osobu alebo prevodom pohľadávky.
Ak dôjde k zániku, prechodu alebo prevodu časti pohľadávky, zaniká jeho právo uplatňoxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xreskúmavania pohľadávok na prieskumnom pojednávaní. Aj z toho dôvodu zákon stanovuje lehotu na prihlásenie pohľadávok veriteľov.
Veritelia si po vxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a garančných inštitúcií budú povinné plniť záväzky za úpadcu. Oddelene sa uspokojujú veritelia, ktorých pohľadávky sú zabezpečené zabezpečovacím pxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxtratívnych úloh spojených s prihlasovaním pohľadávok na súde.
K § 29
Náležitosti prihlášky
Veritelia si budú prihlasovať svoje pohľadávky vyxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxúmavaniu prihlásených pohľadávok a zamedzí sa tým aj predlžovaniu konania upozorňovaním na doplnenie nedostatkov prihlášok. Správca ani súd už nebuxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x0 dní od vyhlásenia konkurzu, pričom túto lehotu môže súd predĺžiť vo výnimočných prípadoch predĺžiť. Úpadca na výzvu správcu poskytne v určenej lehotx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xohľadávky
Po dôkladnom preskúmaní pohľadávok správcom, s prihliadnutím na vyjadrenie úpadcu je správca povinný spornú pohľadávku poprieť do 30 dní xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxe uznať v určenej lehote a takáto pohľadávka sa považuje za zistenú, čo taktiež zapíše do zoznamu pohľadávok.
Na rozdiel od platnej úpravy môže podľa naxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxe aj správcom nepopretých pohľadávok. Ak však podá podnet na popretie pohľadávky oddelený veriteľ, aby poprel zabezpečenú pohľadávku iného oddelenéxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xodnetu informuje veriteľa. Právo obracať sa na správcu s podnetmi na zapretie pohľadávky má aj úpadca.
Veriteľ popretej pohľadávky sa môže obrátiť v 9x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxnie pohľadávky je napríklad relevantné pre umožnenia účasti veriteľa zistenej pohľadávky na schôdzi veriteľov a výkonu hlasovacieho práva na takejtx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xa správnosť podanej prihlášky v prípadoch, ak ide o zjavne neodôvodnenú prihlášku, čo zákon podrobne upravuje. Veriteľ sa však zbaví zodpovednosti ak xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxľské orgány
Veriteľskými orgánmi sú schôdze veriteľov a veriteľský výbor, ktorý volia nezabezpečení veritelia.
K § 34
Pokiaľ ide o schôdzu verxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxizácie je v konkurze predmetom prvej schôdze aj tzv. "potvrdenie" správcu v jeho funkcii zo strany veriteľov, prípadne jeho výmena. Prvú schôdzu zvoláxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxenia konkurzu, v tomto čase už budú pohľadávky zistené, prípadne popreté.
Zákon upravuje, kto môže žiadať o zvolanie ďalšej schôdze a čo všetko musí byx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx schôdzu veriteľov, v takomto prípade ju zvolá súd.
x x xx
xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a veritelia s podmienenými pohľadávkami, ktorí si uplatňujú pohľadávku za veriteľov úpadcu, v rozsahu, v ktorej si takýto veritelia neuplatňujú svojx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xlebo člen štatutárneho orgánu, ktorí sú povinní odpovedať na položené otázky.
Predmet schôdze sa môže týkať len záležitosti uvedenej v oznámení o zvoxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx informácie o priebehu schôdze, ako aj znenia prijatých uznesení a zapisujú sa do nej aj odôvodnené námietky veriteľov o rozpore uznesenia so spoločným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, že uznesenie je v rozpore so spoločným záujmom veriteľov.
Súd rozhodujúci o spornej otázke môže do rozhodnutia vo veci pozastaviť účinnosť napadnutxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
Účelom tohto ustanovenia je umožniť veriteľom rozhodnúť o tom, kto bude správcom. Uvedené bude obzvlášť dôležité v prípadoch, ak veritelia nebudú spxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xvoliť vlastného správcu. Ak nebude zvolený nový správca, neprihliada sa na ani na hlasovanie o odvolaní doterajšieho správcu. Okamih potvrdenia ustaxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xpeňažovať môže správca len po tom, ako mali veritelia na prvej schôdzi možnosť na jeho výmenu.
Vymeniť správcu na ďalšej schôdzi veriteľov je možné len x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx piatich členov a je kreovaný voľbou na prvej schôdzi veriteľov alebo na následných schôdzach veriteľov. Zákon upravuje postup pri odvolávaní a voľbe čxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxi. Veritelia majú na každú jednu slovenskú korunu jeden hlas a predsedajúci postupne navrhuje za kandidátov do veriteľského výboru veriteľov s najvyšxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxov. V prípade, ak už nemožno predložiť návrh na ďalšieho člena veriteľského výboru a neboli nadpolovičnou väčšinou schválení traja kandidáti, členmi xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxad nad činnosťou správcu a spolupracuje s ním pri predaji majetku úpadcu. Naopak, správca by mal byť povinný aktívne plniť voči veriteľskému výboru infxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xx x xxxxxx xxxtkých veriteľov. Jeho zodpovednosť voči veriteľom (obzvlášť voči zabezpečeným veriteľom) však vyplýva z prísne nastavených kritérií na výkon jeho pxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xýkajúce sa speňažovania podstaty, výdavky správcu mimo bežných výdavkov a podobne).
V prípade nefunkčnosti veriteľského výboru alebo ak veriteľskx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxkého výboru, ďalšie zasadnutia zvoláva člen veriteľského výboru alebo správca podľa potreby. Člen veriteľského výboru môže byť zastúpený osobou, ktxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxých pohľadávok. Hlasovať možno aj bez účasti na zasadnutí veriteľského výboru, a to písomnou formou.
Správca je oprávnený zúčastňovať sa zasadnutí vxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, prípadne zákonný zástupca úpadcu, štatutárny orgán úpadcu alebo člen jeho štatutárneho orgánu.
Upravuje sa obsah zápisnice o priebehu zasadnutia x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxza nie je uznášaniaschopná a preto ani nemohla zvoliť veriteľský výbor, ďalej keď prvá schôdza veriteľov síce uznášaniaschopná je, ale nepodarilo sa zxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxať v tomto prípade pôsobnosť veriteľského výboru, ak bude veriteľský výbor doplnený o taký počet členov veriteľského výboru, aby bol splnený minimálnx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvky. Prioritnou zostáva vôľa veriteľov na správcovi, na ktorom sa spôsobom upraveným v tomto zákone dohodnú. Súd, ak mu zákon neukladá ustanovenie sprxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxx
xxxavuje sa dohľad súdu nad správcom.
K § 42
Odvolanie a výmena správcu
Súd môže aj bez návrhu odvolať správcu, ak sú na to závažné dôvody, pričom vždy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx povinnosti, alebo výkonu funkcie bráni zákonná prekážka. Ak súd odvolá správcu mimo schôdze veriteľov, zvolá bezodkladne túto schôdzu, aby schválilx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xydá MS SR.
K § 44
Jedným z najdôležitejších účinkov vyhlásenia konkurzu je to, že právo disponovať s majetkom úpadcu prechádza v plnom rozsahu na sxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx majetkom, ale pod dohľadom súdu.
K § 45
Vypovedanie alebo odstúpenie od zmluvy
V odseku 1 až 3 zákon upravuje režim odstupovania od vzájomných zmxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxarakteru, ktoré môže správca vypovedať v zákonom určených lehotách, keďže rôzne zákony upravujú iba minimálnu dĺžku trvania výpovedných lehôt a umožxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx tohto odseku. Nároky, ktoré vznikli poskytnutím plnenia počas konkurzu si veritelia uplatňujú ako nároky proti podstate. Iné nároky si veritelia môžx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxávok podliehajúcich konkurzu umožňuje správcovi ihneď pristúpiť k ich vymáhaniu, čo má pozitívny účinok na rýchlosť konkurzného konania.
K § 47
xxxxx x xxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
K § 48
Výkon rozhodnutia a exekúcia
V súlade s platnou právnou úpravou počas konkurzného konania nemožno viesť ani začať exekúciu na majetok úpadcxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxtí suma zodpovedajúca jeho zabezpečenej pohľadávke už v tomto štádiu konkurzného konania.
K § 49
Zákon vstupuje do exekučného konania, ktoré je x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úprava je zhodná s doteraz platným znením.
K § 50
Zabezpečovacie práva
Dispozičné práva úpadcu sú obmedzené aj účinkom vyhlásenia konkurzu, ktxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xudúcnosti. Zákon vylučuje, aby zálohom mohol byť výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu.
Postavenie veriteľa, ktorý má svoju pohľaxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxmto zákone.
K § 51
Dobrovoľné dražby
Upravuje sa účinok na dobrovoľné dražby ktoré prebiehali v čase vyhlásenia konkurzu.
K § 52
Zánik jedxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxmto osobám zákon ukladá vykonať ešte úkony, ktoré neznesú odklad, bez ktorých by mohol úpadca utrpieť ujmu.
Úpadcove návrhy na uzavretie zmluvy vyhláxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx manželov
Úprava zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov zostáva oproti doterajšiemu zneniu zachovaná, rieši sa aj prípad dohody manželox x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x x xx
Započítanie pohľadávok
Započítanie je na rozdiel od platnej právnej úpravy možné, až na výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2.
K § 55
Postúpenie pohxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx
K § 56
Pracovnoprávne vzťahy
V pracovnoprávnych vzťahoch koná za úpadcu správca, pričom zákon rozširuje okruh výpovedných dôvodov aj na prípad vxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxorovať právnym úkonom ukracujúcim veriteľa zavádza aj dve nové skutkové podstaty odporovateľnosti. Ide o tzv. "zvýhodňujúce právne úkony" a "právne xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxadnutého právneho úkonu voči konkurzným veriteľom. Osobou oprávnenou uplatňovať odporovanie právneho úkonu voči povinnej osobe je správca alebo vexxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxovateľný právny úkon, ak sú inak splnené predpoklady odporovateľnosti.
Právo odporovať právnemu úkonu podľa tohto zákona je možné iba v stanovenej šxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxávny úkon sa uskutočnil v istej relevantnej dobe. V zákone sa táto doba počíta spätne od začatia konkurzného konania. Jej dĺžka závisí od jednotlivých sxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxklad darovanie, bezodplatný prevod alebo prevod, ak hodnota protiplnenia je podstatne nižšia než hodnota plnenia dlžníka alebo prevzatie ručiteľskxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxeľom tohto paragrafu je zabrániť zvýhodneniu postavenia jedného veriteľa voči iným veriteľom v čase, keď dlžník už je objektívne v úpadku, ale takýto úxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxď dlžník už bol v úpadku. Inými slovami, takáto nová skutková podstata by mala (okrem iného) nahradiť existujúce pravidlo zákazu zriadenia práva na oddxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxľ (t.j. zabrániť zvýhodňovaniu niektorých veriteľov v čase tesne pred konkurzom, keď sa predpokladá dlžníkov úpadok), ale kvôli svojmu absolútnemu úxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xráve v záujme jeho záchrany.
K § 60
Odporovanie ukracujúcemu právnemu úkonu
Na rozdiel od dvoch vyššie navrhovaných skutkových podstát, môže oxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx danej transakcie v úpadku (alebo sa v dôsledku transakcie dostal do úpadku). Účelom tohto typu odporovateľnosti je chrániť veriteľov pred akýmikoľvex xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxobenému po zrušení konkurzu
Na čas po zrušení konkurzu do opätovného vyhlásenia konkurzu v lehote šiestich mesiacov sa vzťahuje sprísnená ochrana vexxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xkrátiť, zvýhodniť niektorého veriteľa.
K § 62
Uplatnenie odporovacieho práva
Špecifikuje sa, proti komu možno odporovať právnemu úkonu.
V oxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxli, prípadne majetok alebo právo k cudziemu majetku nadobudli bezplatne, alebo sú spriaznenými osobami s úpadcom, alebo osobou, ktorá ušlý majetok úpxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xituáciu ak ušlý majetok sa prechodom práv nachádza u dedičov alebo univerzálnych právnych nástupcov osoby proti ktorej možno odporovať právnemu úkonxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxého právneho úkonu a v závislosti od osoby voči ktorej sa takáto neúčinnosť uplatňuje. Možnosť uplatniť "neúčinnosť úkonov" existuje vo vzťahu k akejkxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxetej osobe, ktorá získala "úžitok" z pôvodného napadnutého úkonu dobromyselné, pričom pri spriaznených osobách sa predpokladá, že nie sú dobromyslexxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxto reťazca.
Následné ustanovenia rozlišujú medzi následkami uplatnenia odporovania právneho úkonu proti pôvodnej povinnej osobe a proti tretej osxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxačný zostatok z takto zrušenej spoločnosti, a to v rozsahu takto prijatého úžitku.
K § 64
Vrátenie vzájomného plnenia
Upravuje sa vrátenie vzájxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxov pôvodnej povinnej osoby alebo inej osoby voči dlžníkovi a ich vzájomné nároky potom, ak splnili nároky vyplývajúce z odporovateľného právneho úkonxx
x x xx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xx xxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx toto právo zriadil, je povinný poskytnúť do príslušnej podstaty náhradu škody, ktorá tým na majetku vznikla.
K § 67
Majetok podliehajúci konkurxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x 68
Vymedzuje sa všeobecná podstata. Z majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu sa uspokojujú nezabezpečené pohľadávky veriteľov.
K § 69 a 70
Odxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xodstatu, z ktorej sa uspokojuje pohľadávka zabezpečená týmto zabezpečovacím právom.
Podľa platného zákona všetok majetok podliehajúci konkurzu txxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxej podstaty alebo do oddelenej podstaty. Navyše podľa nového zákona bude v danom konkurze toľko oddelených podstát, koľko bude zabezpečených pohľadáxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx príklad.
Do konkurzu sú prihlásené pohľadávky X, Y, Z a W. Majetok podliehajúci konkurzu je nasledovný: 1) osobný automobil v hodnote 200, 2) nákladný xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ktoré sa vzťahuje tak na osobné auto, ako aj na nákladné auto, pričom toto záložné právo je podľa výpisu z notárskeho registra v poradí rozhodujúcom na jxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxdené aj záložné právo v druhom poradí, a to na zabezpečenie pohľadávky Y. Okrem týchto dvoch záložných práv nie je na osobnom automobile žiadne iné záložxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxé záložné právo v druhom poradí, a to na zabezpečenie pohľadávky Z. Na pozemku nie je zriadené žiadne záložné právo. Na inventári je len jedno záložné práxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxpokojenie pohľadávky X bude patriť tak nákladný automobil ako aj osobný automobil, nakoľko na obidvoch je záložné právo na zabezpečenie pohľadávky X pxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxy.
Pri speňažovaní majetku oddelenej podstaty správca predá nákladný automobil za jeho trhovú cenu, t.j. v hodnote 300. V prípade, ak by bola výška pohxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx tejto pohľadávky sa majetok pôvodne tvoriaci oddelenú podstatu na uspokojenie pohľadávky X presunie do ďalších oddelených podstát alebo do všeobecnxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxložné právo zriadené ako druhé v poradí)
-
peňažné prostriedky získané predajom nákladného auta v rozsahu, v ktorom neboli použité na uspokojenie xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx a prípadný prebytok sa "presunie" do všeobecnej podstaty.
Správca bude rovnako postupovať pri predaji osobného automobilu teraz už patriaceho do xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xk by naopak na osobnom automobile ešte existovalo záložné právo v ďalšom poradí, prípadný prebytok by sa nepresunul do všeobecnej podstaty ale do oddelxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxojenie pohľadávky W, z výťažku predaja inventára sa uspokojí pohľadávka W a prebytok sa "presunie" do všeobecnej podstaty.
Nový zákon tiež umožňuje, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxjenie na zabezpečenie konkurznej pohľadávky (napríklad ak na zabezpečenie pohľadávky banky z hypotekárneho úveru poskytnutému úpadcovi osoba A zrixxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxvať, ak je na takomto majetku okrem vyššieuvedeného záložného práva aj záložné právo zabezpečujúce inú ako konkurznú pohľadávku (napríklad xx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxm majetku patriacom do príslušnej podstaty je okrem záložného práva zabezpečujúceho konkurznú pohľadávku súčasne aj iné záložné právo zabezpečujúcx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxezpečovacom práve vzťahujúcom sa na podnik
V prípade, ak sa záložné právo na zabezpečenie konkurznej pohľadávky vzťahuje na podnik ako celok, takýto xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxne) môže domáhať od správcu aby pri speňažovaní predal tento podnik ako celok (namiesto tohto aby predával jednotlivé aktíva patriace do takéhoto podnxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxk nepodliehajúci konkurzu
Majetkom nepodliehajúcim konkurzu je majetok, ktorý nie je postihnuteľný výkonom rozhodnutia ani exekúciou a majetok, kxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxnej úpravy, zákon precizuje oprávnenia správcu v súvislosti zo zistením a zabezpečením majetku patriaceho do podstát ako aj povinnosti dlžníka a inýcx xxxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxdca ako aj vlastné šetrenie správcom za súčinnosti tretích osôb vrátane členov veriteľského výboru.
K § 74
Súčinnosť úpadcu
Zákon ukladá povinxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxb konajúcich za úpadcu.
Ak ani na výzvu súdu úpadca nereaguje, môže mu súd uložiť pokutu až do výšky 10 miliónov slovenských korún, prípadne percentuálxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx súčinnosť iných osôb a podmienky poskytovania takejto súčinnosti.
K § 76
Súpis majetku podstát
Majetok podliehajúci konkurzu zapíše správca xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxo majetok speňažovať (ak sú splnené iné podmienky uvedené v tomto zákone).
Zákon ďalej uvádza povinnosti, ktoré je správca povinný splniť v súvislostx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxaty, do ktorej patrí.
K § 77
Náležitosti xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxtok ide, a to v tej podstate, do ktorej patrí. Dôležitou náležitosťou každého súpisu je uvedenie hodnoty majetku do súpisu zaradeného, a to zvlášť pre kaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxjetku). Zákon určuje požiadavky na základe ktorých správca určí hodnotu dotknutého majetku, pričom správca môže majetok opätovne oceniť ak počas konxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xe podrobnosti ohľadom obsahových a formálnych náležitostí súpisov môže upraviť ministerstvo vykonávajúcim predpisom.
K § 78
Vylučovacia žalxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx v súpise uvedie poznámku vysvetľujúcu dôvod takejto pochybnosti a uvedie aj osobu, v prospech ktorej tento zápis svedčí. Následne zákon upravuje mechxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxtok môže byť vylúčený z podstaty, správca má najprv povinnosť vyzvať ju, aby sa v 30 dňovej lehote vyjadrila k zápisu majetku do súpisu a predložila dôkazxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xožné domáhať sa vylúčenia majetku z podstaty, len ak majetok nesprávnym postupom nezapísal správca s poznámkou alebo zapísal poznámku v prospech inej xxxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxcu v prípadoch, keď je do súpisu zaradená vec tretej osoby, na ktorej je zriadené právo na oddelené uspokojenie (napr. záložné právo) zabezpečujúce uspxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zákon ukladá správcovi, aby túto osobu vyzval v 30 dňovej lehote na splnenie zabezpečenej pohľadávky.
K § 80
Majetok tretích osôb nadobudnutý na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xaradený do súpisu, je potrebné buď uznanie odporovateľnosti touto treťou osobou alebo rozhodnutie súdu o neúčinnosti odporovaného právneho úkonu.
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxkýto majetok vylúčiť. Zákon takisto upravuje práva jednotlivých konkurzných veriteľov za splnenia podmienok ustanovených v zákone domáhať sa, aby sxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxých situáciách.
Pri kvalifikovaných predajoch zo všeobecnej podstaty je príslušným orgánom veriteľský výbor.
K § 83
Oprávnenia príslušného xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxžadujú záväzný pokyn príslušného orgánu navrhne správca, ku ktorému sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu.
Čo sa týka odporúčaní príslušného orgánxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxlušného orgánu môže správca odmietnuť, ak by boli v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutých veriteľov alebo základnými pravidlami speňažovania. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxženie pokynu
Ak príslušný orgán neuloží správcovi záväzný postup ako postupovať v taxatívne uvedených prípadoch, správca navrhne spôsob speňaženixx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx speňaženia a požiada príslušný orgán o vydanie pokynu. Bez takéhoto pokynu nemôže správca urobiť žiaden právny úkon. Ak je príslušný orgán pasívny a môxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx
x x xx
xxxxxxovanie príslušného orgánu
Správcovi zákon ukladá povinnosť informovať príslušný orgán o plánovaných úkonoch speňažovania a predkladať správy o poxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxdelenej podstaty. Konkurz bude mať totiž na práva oddelených veriteľov taký účinok, že oddelený veriteľ nebude ďalej oprávnený vykonávať svoje právax xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxje mechanizmus ochrany takéhoto veriteľa (povinnosť správcu priamo oznamovať veriteľovi zamýšľaný predaj, možnosť veriteľa požadovať v stanovenex xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxvrhovaného správcom podstaty a pod.).
K § 86
Účelom správy majetku je zachovanie hodnoty majetku tak, aby mohol byť čo najlepšie speňažený. V zásxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pri správe majetku (nedá sa totiž predpokladať že okamihom vyhlásenia konkurzu "vypne správca všetky vypínače" s následkom okamžitého zastavenia akxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx obmedzený len na potreby speňaženia majetku a prevádzka v tomto "zotrvačnom" režime nemôže byť xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxatnenia odporovacieho práva.
Po prvej schôdzi veriteľov, na ktorej mohli veritelia vymeniť súdom ustanoveného správcu, sa rozširujú oprávnenia spxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxovených podmienok s jednomesačnou výpovednou lehotou, prípadne pokračovanie v podnikateľskej činnosti úpadcu, ak sa tým zvýši hodnota majetku, z ktxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxi podstate
V súvislosti so správou majetku správcom po vyhlásení konkurzu vznikajú prirodzene nevyhnutné výdavky a tým aj ďalšie pohľadávky veriteľxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxtné sociálneho zabezpečenia a pod.
Tieto pohľadávky sú pohľadávkami proti podstate a nesmú presiahnuť 10% z hodnoty výťažku určeného na uspokojenie xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxť správca zodpovedný za to, ak počas konkurzu neodôvodnene naakumuloval pohľadávky proti podstate presahujúce zákonom stanovený limit. Ide o osobitxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxriteľov zákon stanovuje limit na celkovú výšku pohľadávok proti všeobecnej podstate ako aj limit na celkovú výšku pohľadávok proti oddelenej podstatxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxnutnej miere.
Ustanovujú sa podmienky na vedenie evidencie správcom. Podrobné vedenie evidencie je v záujme zabezpečenia spravodlivého uspokojovxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xo, že v týchto konkurzoch sa pohľadávky proti podstate niekedy neoprávnene uspokojujú z výťažku z predaja veci na ktorú sa vzťahuje právo na oddelené usxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxtom krátenie uspokojenia oddeleného veriteľa, nakoľko z peňažných prostriedkov pripadajúcich na jeho uspokojenie sa "krížovo" uspokojujú aj náklaxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xie vždy sa dá presne rozlíšiť na aký majetok (a tým pádom na akú podstatu) sa tá-ktorá pohľadávka proti podstate vzťahuje, zákon pre takéto prípady zavádxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxetok bez možnosti špecifikovania presne na ktorú položku majetku sa vzťahuje, sa pomerne prerozdelí medzi viaceré položky majetku. Ak je však náklad "xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
Prevádzkovanie podniku po vyhlásení konkurzu
Prevádzkovanie podniku je osobitným spôsobom správy majetku podliehajúceho konkurzu.
Pokiaľ xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxopak čo najrýchlejší predaj majetku podstaty a oddelených podstát s čo najvyšším výťažkom predaja. Povinnosti správcu sú preto naformulované tak, abx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxe likvidačným charakterom konkurzu ako takého. Ak totiž bude v konkrétnom prípade existovať záujem na zachovaní prevádzky podniku, uvedené sa bude môxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxila vôbec pre nezáujem strán o takéto riešenie), nie je žiaden dôvod, aby sa v konkurze "prednostne" zachovávala prevádzka podniku. Výnimkou bude prípxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xvažovať aj ochranu oddelených veriteľov, ktorých oddelená podstata tvorí súčasť takéhoto podniku (a najmä ich záujem na jej čo najrýchlejšom speňažexxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx tvorí oddelenú podstatu, ale pri prevádzke podniku správca musí vykonávať platby za poskytovanie služieb, v dôsledku čoho by mohol byť takýto oddelenx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xohľadávka z prevádzky podniku po ukončení prevádzky podniku.
Otázka prevádzkovania podniku by teda mala závisieť od rozhodnutia správcu podľa konkxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xpriaznenými osobami. Prelomiť tento zákaz môže len kompetentný orgán.
K § 90
Upravujú sa archivačné povinnosti správcu. ide o ustanovenie prebxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx x xx
xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxupu pri speňažovaní (pozri ustanovenia o oprávneniach kompetentného orgánu). V zásade však platí, že správca musí vždy predať aktíva v záujme čo najväxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xákon by takisto nemal uprednostňovať predaj podniku ako celku alebo iné predajné metódy (predaj "časti podniku" a podobne). Vždy bude totiž závisieť ox xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxtoré špecifické úkony správcu pri speňažovaní však podliehajú schváleniu veriteľským výborom alebo dotknutým oddeleným veriteľom (pozri nasledovxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxňažovať (s výnimkou niektorých úkonov uvedených v zákone). Pokiaľ však ide o prevádzku podniku, tento správca je naopak povinný bez zbytočného odkladx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxého súdom pri vyhlásení konkurzu je správca po konaní prvej schôdze veriteľov naopak povinný speňažovať xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxx x xxxxxxu pri jeho odplatnom prevode
Upravuje sa vzťah predkupných práv v konkurze, pričom zákon ochraňuje len zákonné predkupné práva a predkupné práva zriaxxxx xxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxatívnej skratky pojmu prednostné zabezpečovacie právo (§ 69) je takýmto právom len právo veriteľa, ktorý si uplatňuje v konkurze svoju pohľadávku vočx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx ktorý nie je v konkurze, zákon rozlišuje záložné práva ktoré zanikajú a ktoré nezanikajú.
Vzhľadom na to, že zákon poskytuje ochranu práv tretích osôbx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxd, cieľom úpravy v odseku 3 je zvýšiť záujem osôb o kúpu majetku podliehajúceho konkurzu, a odstrániť pochybnosti ohľadne vlastníctva týchto vecí, čo sx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxriteľov
Upravuje sa postup uspokojenia oddelených veriteľov z výťažku speňaženia oddelenej podstaty po odpočítaní pohľadávok proti tejto podstatxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxlenú podstatu, príprava rozvrhu výťažku a možnosti uplatnenia námietok bližšie upravuje § 97 (Uspokojenie oddeleného veriteľa).
K § 95
Nezabexxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Ak tento výťažok nepostačuje, uspokoja sa nezabezpečené pohľadávky pomerným spôsobom. Časový okamih speňažovania majetku tvoriaceho všeobecnú poxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
K § 96
Všeobecné náležitosti rozvrhu
Zákon stanovuje náležitosti rozvrhu výťažku zo speňaženia príslušných podstát.
K § 97
Uspokojexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xa však prednostne uhradia pohľadávky proti tejto oddelenej podstate.
Každému oddelenému veriteľovi správca predkladá pri každom podstatnejšom spxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxadávky, alebo si uplatní voči rozvrhu odôvodnené námietky, ktoré buď správca uzná alebo v opačnom prípade sa veriteľ môže obrátiť na súd. Pri pasivite vxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxvať možnosť vydávania "čiastkových rozvrhov", ba čo viac, tieto podporovať tak ekonomicky (viazaním uvoľnenia odmeny správcu, resp. jej časti na rozxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx situácia umožňujúca realizovať čiastkový rozvrh. Vzhľadom k tomu, že zoznam veriteľov by mal byť známy a konečný v relatívne skorej fáze konkurzu, takxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxkový rozvrh, zverejní ho a doručí členom veriteľského výboru. Na rozdiel od doterajšej právnej úpravy však čiastkový rozvrh nebude podliehať schválexxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxnie súdu. V prípade vznesenia námietok veriteľského výboru bude mať správca podstaty možnosť vyhovieť námietkam a korigovať čiastkový rozvrh. V prípxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxl ktorýkoľvek veriteľ dotknutý čiastkovým rozvrhom.
Vyššieuvedeným dochádza k presunu zodpovednosti spojenej s prípravou tohto dokumentu zo súdox xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxomoci súdu zostane len rozhodovanie o schválení tohto dokumentu pre prípad nečinnosti veriteľského výboru a rozhodovanie o námietkach voči dokumentxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxom popretých a podmienených pohľadávok.
K § 100
Vylúčenie niektorých pohľadávok z uspokojenia
Uvedené ustanovenie je v zásade zhodné s platnox xxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xo súpisu a ukončení všetkých sporov vyvolaných konkurzom. Na schvaľovanie konečného rozvrhu sa primerane použijú ustanovenia o schvaľovaní čiastkoxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx xx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxz podania návrhu a prípady zrušenia konkurzu na návrh oprávnených osôb.
V súlade s doterajšou úpravou, zrušením konkurzu zanikajú účinky, vyhlásenix xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxodnutia, ak tento zákon neustanovuje inak (zákon ustanovuje inak napr. v súvislosti s oddlžením úpadcu).
K § 106
Malý konkurz
Účelom malých konxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxovaný za malý konkurz.
O tom, že konkurz je malý, môže rozhodnúť súd priamo v uznesení o vyhlásení konkurzu alebo kedykoľvek v priebehu konkurzného konxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxm rade sa môžu upraviť jednotlivé lehoty stanovené týmto zákonom odlišne ako sú uvedené v zákone. V malom konkurze sa takisto predpokladá, že namiesto kxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxijať aj iné opatrenia, ktoré sa mu budú javiť ako účelné v záujme čo najrýchlejšieho a najúspornejšieho vedenia konkurzného konania.
K § 108
Povexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxracovať. Poveriť správcu môže aj veriteľ alebo skupina veriteľov, ale len za predpokladu, že sa tak dohodli s dlžníkom.
§ 109
Príprava posudku
Uxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxrukturalizáciu dlžníka odporučiť.
K § 110
Náležitosti posudku
Reštrukturalizačného posudok je výsledkom dôkladného posúdenia situácie dlxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxečiť v súvislosti s jeho návrhom na reštrukturalizáciu vyhotovenie reštrukturalizačného plánu je predovšetkým odbremeniť súd od rozhodovania vo vexxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxväzne vyplývať z odborného posudku RS. Naopak, súd nemôže povoliť reštrukturalizáciu, ak návrh neobsahuje priaznivý odborný posudok o úspešnosti rexxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxx x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxon upravuje aj základne náležitosti návrhu
Podľa existujúcej úpravy vyrovnania je dlžník povinný v návrhu na vyrovnanie uviesť, aj aké vyrovnanie poxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxovanie plánu ponúkaného riešenia je jednou z najťažších a technicky najnáročnejších úkonov v procese reštrukturalizácie. Navyše, nová právna úpravx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xiešenie - ako napríklad odloženie splatnosti pohľadávok, odpustenie veriteľmi časti ich pohľadávok, "kapitalizácia" pohľadávok, čiastočná likvixxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxďže vypracovanie takýchto riešení je vo svojej podstate technicky veľmi xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xeštrukturalizácie. Návrh plánu preto nie je podľa nového zákona povinnou náležitosťou návrhu na povolenie reštrukturalizácie. Rovnako dôležitým axxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx schválenie RP veriteľmi bude totiž oveľa vyššia v prípade, ak sa na jeho príprave veritelia aktívne podieľali (napríklad prostredníctvom veriteľskéxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxatí reštrukturalizačného konania a vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Týmto okamihom začína konkurzné konania a vznixxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
K § 114
Účinky začatia reštrukturalizačného konania
V záujem dosiahnutia účelu reštrukturalizácie a ochrany práv veriteľov je správca, ktorý vypxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxkturalizácie.
Správca teda plní dve základné úlohy, ktorými sú jednak zistenie dlžníkovho majetku a jednak jeho zabezpečenie a zhodnotenie prostrexxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xe nevyhnutným predpokladom na zabezpečenie účelu reštrukturalizácie, ktorým je pri zachovaní maximálneho uspokojenia veriteľov aj zachovanie prexxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx obchodné zmluvy, ktoré môžu byť kritické pre chod podniku.
K § 115
Späťvzatie návrhu
Ustanovenie sa týka dispozičného práva navrhovateľa vziax xxxx xxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xosledného posudku reštrukturalizáciu buď povoliť, alebo zastaviť. V prípade ak uplynulo viac ako 60 dní odo dňa vypracovania posudku na základe , ktorxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxi svoje pohľadávky, potvrdí ako reštrukturalizačného správcu osobu, ktorá vypracovala odborný posudok ohľadom uskutočniteľnosti reštrukturalizxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxaní s konkurzom), avšak obmedzenie na jeho strane pri prevádzkovaní podniku vyplývajúce už z účinkov návrhu zostávajú zachované. Súd môže tieto obmedxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxd rozhoduje uznesením o zastavení reštrukturalizácie, proti ktorému je odvolanie prípustné. Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia (či ux x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxania.
V záujem zabezpečenia publicity, účinky povolenia reštrukturalizácie nastávajú zverejnením uznesenia súdu v obchodnom vestníku.
K § 11x
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxtníku, ak dlžník podá návrh na vyhlásenie konkurzu.
K § 118
Povolením reštrukturalizácie začína reštrukturalizácia. Rovnako ako v konkurznom xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxa reštrukturalizácie; zákon však dopĺňa tieto účinky tak, že exekučné konania, ktoré boli začatím reštrukturalizácie prerušené sa zastavujú.
K x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxdiel od konkurzného konania však budú účastníkmi konania za zákonom stanovených podmienok aj spoločníci, akcionári alebo členovia dlžníka.
K § 1xx
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxmo od dlžníka.
K § 121 až 125
Spôsob prihlasovania pohľadávok, je rovnaké ako v konkurze s drobnými odlišnosťami. Lehota na prihlasovanie pohľadxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxpieraniu pohľadávok v konkurze. Odlišné je však to, že žaloba na určenie pohľadávok sa podáva proti dlžníkovi a nie správcovi. Pri zodpovednosti veritxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxta je jeho príjmom.
K § 126
Schôdza veriteľov
Účelom schôdze veriteľov je voľba veriteľského výboru, ktorý má v reštrukturalizácii veľmi silné xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxvať na nej len ten veriteľ, ktorého pohľadávke je zistená. Zvolať schôdzu môže za podmienok uvedených v zákone má správca , ktorý jej aj predsedá.
K § xxx x xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xednotlivých členov predkladá správca, z tých veriteľov, ktorí sú oprávnení na schôdzi hlasovať a majú najväčší počet hlasov. V prípade, ak nebude verixxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxtrukturalizáciu súd povolil na základe návrhu veriteľa, členom veriteľského výboru musí byť aj tento veriteľ.
Paragraf upravuje aj otázky súvisiacx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxo úloh zákon priznáva správcovi rovnaké oprávnenia ako má správca podstaty voči úpadcovi pri zisťovaní a zabezpečovaní majetku podstát.
Počas reštrxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxtia účelu reštrukturalizácie a ako aj všetkých informácií, ktoré môžu byť v tomto smere relevantné. Ak teda správca zistí, že účel reštrukturalizácie xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xa zastavenie reštrukturalizácie a vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu.
K § 130
Právne úkony dlžníka
V uznesení o povolení reštrukturalizácxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxeľský výbor rozšíriť svojim uznesením. Úpadca bude aj naďalej oprávnený prevádzkovať podnik (čo je nepochybne z pohľadu dlžníka jednou z najväčších vxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxjú zachované.
K § 131
Dohľad súdu
Súd je v reštrukturalizácii povinný dohliadať nad riadnym chodom reštrukturalizácie a rozhodovať ohľadom spxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxné konanie zastaviť.
K § 132
Reštrukturalizačný plán
Reštrukturalizačný plán (RP) je vyvrcholením a naplnením spoločného úsilia účastníkov xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxšiť úpadok dlžníka inak ako nezvrátiteľnou likvidáciou vyplývajúcou z konkurzného konania. Je prejavom tzv. "rescue culture" ktorá sa vo väčšom alebx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxť príslušným orgánom na schválenie.
K § 134
Predkladateľ plánu je povinný vypracovať RP tak, aby zabezpečoval najvyššiu možnú mieru uspokojenix xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xabezpečuje, aby bol tento pripravovaný v úzkej spolupráci s veriteľmi (angažovanie veriteľov je predovšetkým prostredníctvom veriteľského výboruxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx x xxx
xxxxxx xxx x xxrmu RP, tento bude obsahovať "opisnú časť" a "záväznú časť". Prvá bude opisovať danú situáciu, už uskutočnené kroky na jej riešenie, ako aj kroky, ktoré xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxku komplexne upravovať hmotnoprávne vzťahy medzi zúčastnenými osobami tak, ako budú účinné v prípade schválenia plánu. Pôjde o akúsi "superzmluvu", xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx taký účinok, že za presne stanovených podmienok bude právne zaväzovať aj tých účastníkov, ktorý nehlasovali za jej prijatie. Okrem toho môže reštruktxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtu", ustanovenia o dozornej správe a podobne.
K § 137 až 142
Na účely hlasovania o RP musia byť veritelia zaradení do jednotlivých skupín, pričom bxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxakým ekonomickým záujmom môžu byť ďalej zoskupení do rovnakých skupín. To znamená, že namiesto jednej skupiny pozostávajúcej zo všetkých zabezpečenxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxých zabezpečené pohľadávky vznikli na základe financovania dlžníka (napríklad banky), druhou skupinou by bola skupina zabezpečených veriteľov, ktxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx veritelia nefinančných pohľadávok). Rovnako skupina nezabezpečených veriteľov by sa mohla rozštiepiť podľa podobných kritérií napríklad na skupixx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxia pre určenie všetkých skupín musia byť presne stanovené v RP, pričom zákon predpokladá aj mechanizmus ochrany veriteľa namietajúceho zaradenie do nxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xaždej skupine platí princíp "rovnakého zaobchádzania" s právami veriteľov a akcionárov patriacimi do rovnakej skupiny, podľa ktorého ponúkané riešxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxpečujúcu pohľadávku a ak ju nie je možné uspokojiť uspokojí sa ako nezabezpečená pohľadávka.
K § 143
Lehota na predloženie plánu
Upravuje sa lehxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxm
Po vypracovaní plánu predkladateľom musí predkladateľ zabezpečiť, aby bol plán odsúhlasený veriteľským výborom.
Ak veriteľský výbor schváli plxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx RP. Súčasne so zverejnením RP zvolá správca schôdzu na prediskutovanie a hlasovanie o RP ("schvaľovacia schôdza"), pričom takáto schôdza sa musí uskuxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx
x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxa súd o vyhlásenie konkurzu. Ak veriteľský výbor neschváli návrh RP alebo ak RP zamietne, súd na návrh zastaví reštrukturalizáciu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxajú buď opravy nezrozumiteľných alebo nesprávnych pojmov, chyby v písaní a počítaní, bez zmeny obsahu navrhovaného plánu alebo napríklad zmien v zaraxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxm stanovenej lehoty od zverejnenia RP. Schvaľovacia schôdza je rozdelená na dve časti. Najprv predsedajúci otvorí rozpravu v ktorej predkľadateľ pláxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx schvalovacej schôdzi bude existovať aj možnosť písomného hlasovania. Takisto nie je vylúčená kombinácia obidvoch spôsobov (čo bude reálne napríklax x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxí RP samostatne. S výnimkou podľa nasledujúceho paragrafu so schválením RP musia potom súhlasiť všetky skupiny. Zákon rozlišuje podľa toho či ide o skuxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x x xxx x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xchvaľovacej schôdze
Zákon detailne špecifikuje náležitosti dokumentov ktoré je potrebné vyhotoviť v súvislosti s každou schvaľovacou schôdzou.
x x xxx xx xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxia schvaľovacej schôdze. Rozhodnutie o potvrdení predloženého plánu súdom prijatého na schvaľovacej schôdzi obsahuje zároveň rozhodnutie o skončexx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxctvom možnosti podania žaloby v dôsledku porušenia princípu "rovnakého zaobchádzania alebo žaloby v dôsledku zaradenia do nesprávnej skupiny
Okamxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxdeného plánu"). Týmto okamihom takisto zanikajú účinky začatia reštrukturalizačného konaniae (to znamená obmedzenia na strane dlžníka a jeho veritxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxrávcu
Zákon upravuje aj osobitné ustanovenia zabraňujúce obštrukčným konaniam, podľa ktorých sa súhlas nesúhlasiacej skupiny nahradí rozhodnutíx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxoršené .
K § 154
Zamietnutie plánu
Súd by mal hodnotiť RP len z formálneho hľadiska, nie z hľadiska jeho ekonomickej uskutočniteľnosti. Zákon vyxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx veriteľov však bude zabezpečená prostredníctvom možnosti podania žaloby v dôsledku porušenia princípu "rovnakého zaobchádzania" alebo žaloby v dôxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxlizácie a o vyhlásení konkurzu.
K § 155
Účinky súdom potvrdeného plánu
Z hľadiska hmotného práva je hlavným účinkom potvrdeného reštrukturalixxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxcepčne konštruovaný ako "superzmluva", ktorá obsahuje právne úkony každej dotknutej strany nevyhnutné na dosiahnutie účelu RP, pričom takéto právnx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx uzatvorenie zakladateľskej zmluvy akciovej spoločnosti právny úkon vo forme notárskej zápisnice, na osobu viazanú RP sa bude na základe potvrdeného xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxom úkone.
K § 156
Skončenie reštrukturalizácie
Zákon viaže zánik hmotnoprávnych účinkov na zverejnenie uznesenia o skončení reštrukturalizxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxstníkov plánu, ktorí tvrdia, že schválený RP porušil princíp "rovnakého zaobchádzania" s právami veriteľov a akcionárov zaradených do rovnakej skupxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xude platiť len pre veriteľov alebo akcionárov, ktorí do zápisnice z RP Schôdze namietali porušenie tohoto princípu. Zákon obsahuje prepadnú lehotu prx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxe takéhoto dotknutého účastníka plánu . V prípade rozhodnutia súdu o porušení princípu "rovnakého zaobchádzania" RP prestane byť vo vzťahu k nim účinnxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Účinky RP voči ostatným veriteľom však zostanú zachované.
Okrem vyššieuvedenej ochrany zákon ďalej obsahuje aj ochranu práv veriteľov, ktorí tvrdxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxti" RP sú voči nemu neúčinné. Veriteľ však bude oprávnený domáhať sa takejto ochrany len v prípade, ak mu nebolo umožnené hlasovať v skupine do ktorej podxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxm bude rozhodujúce hodnotenie súdu o "dostatočnosti" takéhoto dôkazu), že je na základe schváleného RP v horšom postavení, než v akom by bol, keby RP nebxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxdzujúceho rozhodnutia súdu o zaradení veriteľa do nesprávnej skupiny však RP prestane byť vo vzťahu ku takémuto xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxňažnú čiastku, ktorá na základe prijatého vyrovnania pripadá na popretú pohľadávku, a to do 15 dní po schválení vyrovnania veriteľmi. V praxi môže byť zxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xúdnej úschovy v zákonom ustanovenej lehote. Naopak, poskytnutie plnenia veriteľovi na základe RP bude závisieť od toho, či sa v "incidenčnom konaní" pxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xľadí ako na každého iného "fungujúceho" podnikateľa, ale v rozsahu práv a povinností z RP (a eventuálne s obmedzeniami vyplývajúcimi z dozorujúcej sprxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xhránený v rozsahu a spôsobom, aký mu počas doby reštrukturalizácie poskytoval zákon. Preto ak dlžník neplní to, čo má plniť podľa RP, veriteľ bude oprávxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
x x xxx xx xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xlebo preberajúcej osoby bude súvisieť otázka tzv. "reštitúcie" pôvodného nároku veriteľa. Uvedené by malo fungovať tak, že v prípade omeškania na strxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxne splniť pohľadávku. Ide o pôvodnú lehotu splatnosti pohľadávky najskôr však do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia súdu o neúčinnosti plánu. Ak dlžxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxíklad v RP dohodlo odloženie splatnosti a čiastočné odpustenie pohľadávok zo strany veriteľa dlžníkovi. V takom prípade sa pri omeškaní "reštituuje" xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xorovnaní s predchádzajúcim príkladom len jednoduchá reštrukturalizácia existujúcich pohľadávok, ale aj vznik, zmena alebo zánik práv absolútnej pxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xasť svojich pohľadávok majetkový podiel (napr. vo forme akcií) v dlžníkovi (alebo v osobe preberajúcej záväzky dlžníka). V uvedenom prípade by bolo toxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx veriteľ akceptoval riziko z konverzie časti jeho pohľadávky na majetkovú účasť v dlžníkovi (riziko vyplývajúce z toho, že konverziou táto časť pohľadxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x akom sa pôvodná veriteľova pohľadávka použije napríklad na konverziu na akcie (alebo v súvislosti s iným vznikom, zmenou alebo zánikom majetkového prxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxnia danej pohľadávky podľa RP a len v rozsahu, aký pripadá na takéto riešenie umožňujúce "reštitúciu".
Pre ilustráciu uvádzame príklad. Pôvodná pohľxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xx xx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxvodných 100 akcie vo výške 20 a splatenie pohľadávky vo výške 50. Ak dlžník po dvoch rokoch nesplnil 50, po dodatočnej lehote na plnenie zanikne len časť vxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxoti dlžníkovi. Z dôvodov uvedených vyššie však časť pohľadávky v rozsahu 20 zostáva nedotknutá, a veriteľ je oprávnený a povinný naďalej držať tomu zodxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxanovenie, uvedený účinok nastane vo vzťahu ku všetkým veriteľom naraz až okamihom vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka (pretože ak sú voči dlžníkovx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx voči všetkým reštrukturalizačným veriteľom a akcionárom".
K § 162 až 165
Súčasťou RP môže byť ustanovenie tzv. dozorného správcu. Úlohou takéhxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxe uvedené v RP, dozorný správca môže byť navyše oprávnený udeľovať súhlas s niektorými v RP špecifikovanými úkonmi dlžníka. Jednotlivé obmedzenia budx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxoru) o úspešnosti/neúspešnosti plnenia schváleného plánu. V prípade, ak zistí porušenie plnenia RP alebo skutočnosti nasvedčujúce tomu, že uskutočxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx vykonávať dozorný správca, tak ako to bolo určené v záväznej časti plánu, ktorý je zapísaný do záznamu správcov a s výkonom tejto funkcie súhlasí,.
Funxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxok dlžníka alebo osobou, ktorá prebrala na základe RP záväzky dlžníka.
K § 166
Upravuje sa možnosť oddlženia dlžníka, ktorý je fyzickou osobou. Pxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxdovanie súdu o tomto návrhu.
K § 168
Upravuje sa skúšobné obdobie, počas ktorého je dlžník povinný odvádzať správcovi časť svojho príjmu na uspokxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxas skúšobného obdobia môžu uspokojovať iba spôsobom a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
K § 170
Upravuje sa pôsobnosť správcu schvaľovať práxxx xxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx x xx. mája 2000 o konkurznom konaní.
K § 173 až 175
Upravuje sa uznávanie cudzích úpadkových konaní. Upravuje sa tiež právomoc slovenského súdu, ktorx xx xxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx
x x xxx xx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx inštitúciu. Finančné inštitúcie sa tiež vyňaté z možnosti ich reštrukturalizácie podľa tohto zákona. Úlohu reštrukturalizácie pri týchto osobách pxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxeho poriadku pojem záverečného vyrovnania ziskov a strát (close-out netting) a pojem zmluvy o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát (close-out netting xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xlebo zahraničné banky alebo iné regulované subjekty, v prípade ukončenia alebo zrušenia určitého typu obchodov v dôsledku výskytu určitej, vopred doxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxňa odhad (vychádzajúci napr. z kotácií získaných od iných účastníkov príslušného trhu) hodnoty obchodu, nahrádzajúceho ukončený alebo zrušený obchxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxivátových obchodoch s opakovaným plnením neexistujú medzi stranami pred príslušným dátumom splatnosti derivátového obchodu pohľadávky v právnom zxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxľadávky druhej zmluvnej strany voči úpadcovi, je potrebné ho zaviesť do právneho poriadku pre zvýšenie právnej istoty v týchto obchodných vzťahoch a oxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxluvy o takom obchode alebo obchodoch, alebo môže byť uzavretá samostatne vo vzťahu k takému obchodu alebo obchodom. Cieľom navrhovaného ustanovenia jx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxa je vypočítaná s ohľadom na také zisky a straty v súlade s podmienkami zmluvy o záverečnom vyrovnaní ziskov, ktoré si zmluvné strany vopred dohodli pre txxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxluvná strana voči úpadcovi, ktorá pohľadávka je potom uplatňovaná po vyhlásení konkurzu. Cieľom navrhovaného ustanovenia je zaviesť osobitné ustanxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxnkami vyplývajúcimi z odstúpenia od takej zmluvy. Ide o ten istý princíp, aký je zakotvený napríklad v § 351 ods. 1 Obchodného zákonníka, podľa ktorého sx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx až 203
Upravuje sa podporné použitie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxxx xx xx xR na vydanie všeobecne záväzných právnych predpisov.
K § 206
Upravujú sa prechodné ustanovenia v zákone. Konania začaté podľa doterajších predxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xx xx xx
xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx inštitúcii.
K čl. V
Navrhuje sa účinnosť zákona.
Bratislava, 19.augusta 2004
Mikuláš Dzurinda, v.r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Daxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty