LIT36164SK

Dôvodová správa k zákonu č. 36/2005 Z.z., o rodine

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxnskej republiky do legislatívneho procesu v súlade s programovým vyhlásením vlády SR a nad rámec Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2004, ktorý uxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxený rámec ústavnej ochrany manželstva, rodiny a rodičovstva. Zákon o rodine patrí medzi jeden z rozhodujúcich zákonov, ktorým sa čl. 41 vykonáva. Zákox x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxzmenenej podobe. V súčasnosti však už nedostatočne reaguje na vývoj a zmeny, ktoré nastávajú v spoločnosti.
Na základe medzirezortného rokovania, nxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxrh novely zákona o rodine. Predkladaný návrh reaguje špecificky na Dohovor o právach dieťaťa a čiastočne i na legislatívny zámer - rekodifikáciu Občiaxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxdexom. Využitá bola i komparácia s úpravami v zahraničných právnych poriadkoch (napr. nemecký model osvojenia).
V Pláne legislatívnych úloh vlády Sx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxovaných zmien prekročil možnosti priamej novelizácie zákona a vyžiadal si zmeniť nielen pôvodnú systematiku zákona, ale i prijatie nového zákona. Naxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxvodov neplatnosti a neexistencie manželstva v rámci okolností vylučujúcich uzavretie manželstva, možnosti úpravy styku dieťaťa s osobami blízkymix xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvstva, návratu k rozlišovaniu inštitútov poručníctva a opatrovníctva a výživného. Novo sa sprísňujú pravidlá sledovania spôsobu výkonu a hodnotenix xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxka hodnotiť jej účinnosť ex offo), výchovných opatrení, hodnotenia výkonu funkcie poručníka, opatrovníka na spravovanie majetku dieťaťa. Vypúšťajx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxiky už nie je orgán štátu, ale obec (mestská časť) boli vykonané zákonom č. 515/2003 Z.z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niexxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxkých práv a povinností. Pôvodný pojem rodičovské práva, ktorý pokrýval bez ďalšieho upresnenia i rodičovské povinnosti, bol terminologicky upresnexx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx starostlivosť, ktorá síce vykazuje verejnoprávne prvky, avšak svojim charakterom je prevažne súkromnoprávnou inštitúciou.
S ohľadom na súčasný vxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xe žena, ktorá dieťa porodila. V tejto súvislosti bolo nevyhnutné jednoznačne zakotviť neplatnosť akýchkoľvek zmlúv a dohôd, ktoré sú v rozpore so nevyxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxte budované nezávislé súdnictvo. V súlade s rekodifikačným zámerom Občianskeho zákonníka sa navrhuje, aby bolo možné rozhodnúť o prípustnosti zaprxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx od rozlišovania dvoch typov osvojenia. Rozdiel oproti predchádzajúcej právnej úprave spočíva v tom, že osvojenie ako také bude môcť súd zrušiť do šiesxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxdaný návrh zákona koncipuje jednoročnú dobu trvania predadopčnej starostlivosti ako jednu z obligatórnych hmotnoprávnych podmienok osvojenia diexxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxom, aby jednak pred, ale i po nariadení ústavnej starostlivosti v rámci sledovania spôsobu jej výkonu skúmali, či nie sú u dieťaťa splnené predpoklady oxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxrhovanej úpravy je zefektívnenie procesu zisťovania právnej voľnosti dieťaťa. Ak súd zistí, že tieto predpoklady sú splnené začne aj bez návrhu konanxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxologické nerozlišovanie opatrovníctva a poručníctva spôsobuje problémy vo vzťahoch s medzinárodným prvkom, pretože väčšina zahraničných právnycx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxnejšie sa upravujú dôvody na ustanovenie poručníka, jeho práva a povinnosti, zodpovednosť a kontrola.
V oblasti výživného sa navrhuje zakotviť minixxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxožňuje súdu, aby u výživného na dieťa v prípadoch hodných osobitného zreteľa rozhodol o povinnosti zložiť peňažnú čiastku na výživné splatné v budúcnoxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xiziká a existujú obavy, že by výživa dieťaťa nebola v budúcnosti riadne zabezpečená. Navrhuje sa návrat k časovému limitovaniu povinnosti platiť prísxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Predkladaný návrh zákona nepredpokladá zvýxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxobitná časť
x xxx x
x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxoja rodinného práva mali morálne normy dôležité miesto pri realizácii rodinnoprávnych vzťahov. Pre rodinné právo je špecifické preberať morálne praxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x x
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xnúbenci. Pojem snúbenci používal zákon č. 265/1949 Zb. o rodinnom práve. Všeobecný občiansky zákonník z roku 1811 považoval zasnúbenie za právny inšxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxsnúbenia a pod.), zákon o rodine už od tohoto pojmu upustil. Pojem snúbenec však z nášho právneho poriadku úplne nezmizol. Zostal zachovaný v zákone č. 1xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxa skratka na účely zákona o rodine v zmysle LPV SR má nahradiť slová, ktoré sa v texte opakujú viac ráz.
Ustanovenie navrhovaného § 1 je upravené v súlade s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxloženiu manželstvo smeruje.
K § 2
Úprava textu pôvodného § 3 súvisí so zmenou vyplývajúcou zo skutočnosti, že orgánom príslušným na vedenie matrxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
x x x
xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v cudzine v našom právnom poriadku umožnil už od začiatku svojej účinnosti zákon č. 94/1963 Zb. o rodine. Slovenský štátny občan môže v cudzine uzavriex xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxo uzatvára. Vzhľadom na to, že cudzie právne predpisy môžu byť niekedy značne zložité a spôsobovať našim občanom ťažkosti, umožňuje sa uzavretie manžexxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xzatvárané podľa ustanovení zákona o rodine (vrátane podmienok platnosti atď.) pred vedúcim zastupiteľského úradu, popr. iným splnomocneným pracovxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kde sa náš občan zdržuje za predpokladu, že obrad sa neprieči kogentným ustanoveniam slovenského právneho poriadku (výhrada verejného poriadku).
Txxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxzulárnych stykoch (vyhl. 32/1969 Zb.)
K § 4
Základná koncepcia právnej úpravy občianskeho sobáša ako aj uzavretie manželstva zjednodušenou foxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxov uvedených v ods. 2 sa nevyžaduje.
V návrhu zákona boli oproti platnému zneniu vypustené "dôležité dôvody". Matričná prax v posledných rokoch vycháxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx
x x x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxsnice o uzavretí manželstva, uzavretia manželstva zjednodušenou formou), tak ako ich zakotvil zákon č. 234/1992 Zb., ktorým sa menil a dopĺňal zákon čx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx manželstva príslušnému matričnému orgánu je upresnená v súlade s úpravou v § 27 ods. 6 zákona o matrikách na lehotu troch pracovných dní.
K § 6
Výpoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxdným zmenám v porovnaní s platnou úpravou nedochádza v úprave súhlasneho vyhlásenie snúbencov o priezvisku, ktorá je osvedčená praxou. V odseku 3 písmxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ako druhé v poradí (na druhom mieste).
Právomoc odpustiť predloženie určených dokladov je potrebné vzťahovať na orgán podľa § 3 (pri konzulárnom sobáxxxx
x x x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx doterajší § 7. Predloženie dokladov nahrádza vyhlásenie snúbencov, že im nie sú známe okolnosti, ktoré by uzavretie manželstva vylučovali.
K § 8
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxavkami uvedenými v zákone o matrikách, výslovne špecifikuje požiadavky kladené na plnomocenstvo z hľadiska formy.
V porovnaní s platným § 9 sa v odsekx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxostatnú úpravu možnosti odvolania plnomocenstva. Použitie ustanovenia § 33b ods. 4 Občianskeho zákonníka je v tomto prípade vylúčené.
Požiadavky xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxória analógiou k ustanoveniam § 13 ods. 1, § 14 zákona o rodine a k § 22 ods. 2 OZ. Cieľom požiadavky rovnakého pohlavia zástupcu a zastúpeného je zachovanxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
x x x xx x xx
xxxxm xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a neexistenciu. V súlade s procesným právom sa upresňujú pôvodné formulácie.
Pôvodné dôvody neplatnosti manželstva (matrimonium nullum) porušenix xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxvantné, preto sú prevzaté z doterajšej úpravy.
Pri prekážke duševnej poruchy je zachovaná možnosť konvalidácie, ak sa zdravotný stav manžela stal zlxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xanželstvo plnilo svoj účel.
Návrh zákona upresňuje v § 12 otázky spôsobilosti snúbencov na uzavretie manželstva vo vzťahu k ich psychickým vlastnostxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x x x xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na právne úkony. Právne následky uzavretia manželstva osobou, ktorá trpí duševnou poruchou sú odstupňované podľa intenzity poruchy v odsekoch 4 a 5.
x x xx
xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxvať ustanovenia občianskeho zákonníka o právnych úkonoch prostredníctvom § 104 zákona č. 94/1963 Zb. o rodine na prípady manželstva uzavretého v dôsxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxé ustanovenie § 14 rozširuje explicitne dôvody neplatnosti manželstva o prípady vady právneho úkonu spočívajúcich v nedostatkoch náležitosti vôle (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxoré je viazané na subjektívne určený začiatok behu jednoročnej lehoty. Následkom uplynutia jednoročnej preklúzívnej doby a neuplatnenia uvedeného xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx
x x xx x x xx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xeplatného manželstva vychádzajú z doterajšej úpravy.
K § 17
Prípady tzv. zdanlivého manželstva (non matrimonium) platný zákon o rodine výslovxx xxxxxxxx xxx x x x x x xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxpresis verbis prípady zdanlivého manželstva (napr. fyzické násilie - vis absoluta; uzavretie manželstva maloletým mladším ako 16 rokov, manželstvo xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxstavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z.z. atď.).
Ak dôjde k naplneniu jednej z alternatívne uvedených skutočností, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx od rozhodnutia o neplatnosti manželstva).
x x xx xx x xx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxx x xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xovinnosti medzi manželmi v § 18 explicitne zahrnutá i povinnosť spoločne sa starať o deti.
Normy práva rodinného sa úzko prelínajú s normami morálnymix xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxä svojich schopností, možností a k ich vyrovnanému spolužitiu.
Úprava povinnosti uspokojovať potreby rodiny je doplnená o kritérium majetkových poxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxrajšej právnej úpravy.
Ustanovenie pôvodného § 20 odseku 2 nebolo vypustené vzhľadom na požiadavky aplikačnej praxe, podľa ktorej má táto úprava stáxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx pri výkone povolania a pracovného uplatnenia vznikali problémy, ktorých riešenie by mohlo zasahovať do sféry druhého manžela (napr. prijatie služobxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxasom s výkonom povolania podľa pôvodného ods. 2 § 20 zákona o rodine.
Otázky zániku manželstva smrťou alebo vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho zoxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxlov) sa nevypúšťa doterajší - stále však existujúci - postoj spoločnosti k manželstvu ako k spoločensky dôležitej inštitúcií, ktorej zaručuje ochranx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxodnutí uvádza, že "nie je pravdivé tvrdenie, že uvedené ustanovenie má len deklaratórnu povahu. Vlastný význam ustanovenia na úvahy súdu o existencii xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxvodu na rozvod."
K § 23
V súvislosti so zmenou spoločenskej situácie a v súlade s legislatívnym zámerom Občianskeho zákonníka sa javí ako nevyhnxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxpoločenskej záležitosti sa rozvod manželov ako legitimná forma riešenia manželského konfliktu a jediný zákonný spôsob zrušenia manželstva za životx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x x xx xxxx x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxsnom zachovaní pôvodného § 23 (navrhovaný § 22) dopĺňa aj nemožnosť obnovenia manželského súžitia, teda taká intenzita rozvratu vzťahov, ktorá naznaxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx je daný intenzitou rozvratu a dĺžkou jeho trvania; ktoré sú zahrnuté v požiadavke vážnosti a trvalosti rozvratu.
Rovnako ako podľa platného právneho xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxavou tzv. tvrdostnej klauzule v navrhovanom § 24.
K § 24
V rovine procesného práva je potrebné považovať schválenie dohody rodičov o úprave výkonx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx x xnevykonateľnosti".
Doterajšie kritéria pre rozhodovanie súdu o právach a povinnostiach rodičov k dieťaťu sa stali zastaranými. Navrhované znenie xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx ako i z Dohovoru o právach dieťaťa. Navrhované ustanovenie odseku 3 formou príkladmého výpočtu rozvíja kritérium záujmu dieťaťa.
Ustanovenie odsekx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxné informovanie o dieťati. Právo dieťaťa na starostlivosť obidvoch rodičov má svoj základ v článku 18 Dohovoru o právach dieťaťa. Pravidelné informácxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxáva na pravidelné informovanie o dieťati sa súčasne priznáva oprávnenému rodičovi právo domáhať sa svojho zákonného práva na súde. Ide o povinnosť rodxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pravidelne vždy k poslednému dňu každého mesiaca v kalendárnom roku o zdravotnom stave maloletého, jeho školských výsledkoch, mimoškolských aktivixxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxeraz vychádza z toho, že na otázke úpravy styku s dieťaťom ako špeciálnej zložke rodičovských práv a povinností - sa rodičia dohodnú a rozhodovanie súdu x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxlských aktivít, od doterajšieho vzťahu dieťaťa k druhému rodičovi. Rodič má síce právo stýkať sa so svojim dieťaťom, nie je to však jeho povinnosť. Explxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx nedôjde priamo v rozhodnutí o rozvode, musí súd styk rodičov s maloletým dieťaťom upraviť.
V porovnaní s pôvodnou úpravou sa rozširuje predpoklad, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxa" novo formulovaný všeobecnejší predpoklad "záujmu dieťaťa" bude zahŕňať aj prípady, kedy rodič napr. ohrozuje mravnosť dieťaťa, spôsobom svojho žxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xtarostlivosti, neumožňuje druhému oprávnenému rodičovi styk s dieťaťom resp. znemožňuje druhému rodičovi stretávanie s dieťaťom. Novou úpravou v oxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxení § 24 ods. 3 a 4, keďže ide o špeciálnu úpravu vo vzťahu k predchádzajúcemu paragrafu. Vo vzťahu k všeobecnej úprave x x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xlízkymi osobami. V ČR po veľkej novele zákona o rodine (zákon č. 91/1998 Sb.), ktorá priniesla výslovnú úpravu styku len s prarodičmi a súrodencami, vznxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxvým problémom. Podľa platnej právnej úpravy prarodičia (podľa dikcie § 116 OZ ako príbuzenstvo v priamom rade - pomer predkov a potomkov v nadväznosti xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxťahov. Súd musí skúmať, či takáto úprava styku bude v záujme dieťaťa a či si to budú vyžadovať pomery v rodine. Teda či by nedošlo k citovému strádaniu, či bx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx
x x xx
Princíp možnosti súdu zmeniť v prípade i bez návrhu rozhodnutia alebo dohody rodičov o výkone ich rodičovských práv a povinností pri podstatnej zmene pxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxrávny inštitút zv.
clausula rebus sic stantibus
ako výnimka zo zásady nezmeniteľnosti právoplatných rozhodnutí, s ktorými sa súdy dostatočne vyrovxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
x x xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sa zmeny priezviska po rozvode manželstva vychádza z doterajšej v praxi osvedčenej koncepcie právnej úpravy. Na základe požiadaviek matričných úradxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxel oznámiť matričnému úradu (jednostranným právnym úkonom), že prijíma opäť svoje pôvodné priezvisko, alebo že nebude používať spoločné priezviskox xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxj hlavy. V rámci prvej hlavy sa systematicky upravujú jednotlivé zložky rodičovských práv a povinností, otázky súvisiace s ich výkonom, výchovné opatxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxná otázka, ktoré práva a povinnosti tvoria obsah inštitútu rodičovských práv a ktoré existujú mimo tento rámec. Nová úprava v nadväznosti na Legislatíxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxvinností. Pri diskusiách, ako pomenovať komplex vzťahov medzi rodičmi a deťmi, keďže pôvodný pojem rodičovské práva pokrýval bez ďalšieho upresnenix x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxolený termín rodičovské práva a povinnosti.
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxali doterajšie ustanovenie § 36. Pojem výchova v širšom slova zmysle je širší ako len osobná starostlivosť, znamená rozhodovanie o dieťati v rámci, v ktxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx
xxxxx x xxxahovo preberá pôvodnú úpravu v ustanovení § 34 ods.1. Spôsob výkonu rodičovských práv a povinností zdôrazňuje záujem dieťaťa ako dlhodobo všeobecne pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxx xxroti doterajšej úprave doplnené výslovne okrem prípadu nedostatku spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu ďalšie dôvody, pre ktoré rodičovské pxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxla odborná literatúra i súdna prax.
K § 29
Nové ustanovenie zakotvuje možnosť súdu priznať rodičovské práva a povinnosti i maloletému rodičovi dxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxeho ako 16 rokov osobne sa o dieťa starať sa posúdi súd; nie je to automatické priznanie tohto práva priamo zo zákona. Návrh zákona vypĺňa existujúcu právxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xšak platná právna úprava ukladá povinnosti, najmä v oblasti vyživovacej. Podľa doterajšej úpravy sa maloletá slobodná matka môže dostať do právne zloxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a rodičovské práva by jej patrili zo zákona (§ 8 Občianskeho zákonníka). Dochádza tak bezdôvodne k určitému rozdielnemu postaveniu rodičov na základe xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx napr.:
"Súd priznáva maloletej matke (otcovi) ............, nar. ................ rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k starostlivosti o maloxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x starostlivosti o maloletého .............., nar. .................."
Konanie o priznanie rodičovských práv podľa odseku 1 je konaním vo veciach sxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxesnej spôsobilosti maloletého rodiča na podanie návrhu, ako aj na ďalšie procesným úkonom je potrebné vychádzať z § 19 a § 20 OSP. V rámci jedného konanix xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxti podľa § 36 (pôvodný § 50). Ak by sa dieťa narodilo maloletej slobodnej matke a nebolo určené otcovstvo, alebo obaja rodičia by boli maloletí, bolo by poxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxosti ustanoviť zároveň opatrovníka na spravovanie majetku dieťaťa. Zároveň sa zavádza legislatívna skratka majetkový opatrovník.
K § 30
Navrxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxch slobôd (č. 209/1992 Zb.) Pre úplnosť je potrebné zdôrazniť, že odsek 1 nie je len proklamatívnym ustanovením morálneho charakteru. Osobný život rodxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxov (§ 24), pri rozhodovaní súdu o zákaze styku dieťaťa s rodičom (§ 25), pri úprave výkonu rodičovských práv a povinností, ak rodičia spolu nežijú (§ 36), xxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx
xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxinností medzi manželmi o povinnosť manželov starať sa spoločne o deti - teda aj o deti "nevlastné". Keďže medzi subjektívnymi právami a povinnosťami exxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxe rozvíja spôsob výkonu rodičovských práv a povinností (§ 28 ods. 2) a svoj základ čerpá v Dohovore o právach dieťaťa, najmä v článkoch 16 a 19. Právo rodixxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x x xx
xoterajšia úprava v zákone o rodine neobsahuje samostatné ustanovenie o spôsobilosti maloletých detí na niektoré právne úkony v oblasti rodinného práxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxbilosti maloletých na právne úkony spočívajúcu v tom, že maloletý na právny úkon spôsobilosť buď má a potom koná sám a svojim menom (R 13/1981), alebo s ohxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xa maloleté deti. Práva a zároveň povinnosti vyplývajúce z odseku 1 majú len tí rodičia, ktorým patria rodičovské práva a povinnosti v plnom rozsahu.
Foxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxna skratka.
Za vážne dôvody v odseku 3 je možné považovať situácie, kedy jediný žijúci rodič, najčastejšie matka je chorá a následne hospitalizovaná dx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxpenie maloletého dieťaťa sa v danom okamihu neodkladne vyžaduje.
Kolízny opatrovník je "procesným opatrovníkom
ad hoc
", ktorý je nutné odlišovať od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx x x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xákonníka a na zmeny v ekonomickom systéme spoločnosti sa javí ako nevyhnutná špecifická právna regulácia správy majetku maloletého dieťaťa, ktorá bx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxlách pre takúto správu na rozdiel od zákona č. 265/1949 Sb. o rodinnom práve, ktorý riešil aj otázky správy majetku dieťaťa (§ 58 až 60). Navrhované ustaxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxanskeho zákonníka (R 27/1975. Dieťa môže v súčasnej dobe nadobúdať majetok na základe rôznych právnych titulov; dedením, prechodom reštitučných náxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnnosť zachovať majetkové hodnoty a vylúčiť riziká, prípadne ujmu na majetkových záujmoch dieťaťa. Inými osobami vykonávajúcimi náhradnú starostlixxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xieťaťa v bežných veciach, alebo pestúna, ktorý je povinný priamo zo zákona spravovať majetok dieťaťa v bežných veciach. V štvrtej hlave druhej časti je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxdnôt do plnoletosti dieťaťa, ale aj rozmnožovanie majetku. Výnosy z majetku dieťaťa (napr. nájomné) môžu rodičia použiť v prvom rade na uspokojovanie xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxetok. Použitie výnosu na uspokojovanie potrieb rodiny je limitované kritériom primeranosti a to s ohľadom na celkovú ekonomickú a sociálnu situáciu rxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxe odsek 3. V praxi pôjde o prípady, kedy sa rodičia stanú invalidnými, stratia zamestnanie a podobne.
Dosiahnutím plnoletosti zaniká zo zákona povinnxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xožiadať o vyúčtovanie zo správy jeho majetku je obmedzené jednoročnou preklúzívnou dobou. Takto koncipovanú jednoročnú prekluzívnu dobu zakotvovax xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxa a zo zodpovednosti za škodu zostávajú zachované aj v prípade, že dieťa nepožiadalo o vyúčtovanie. Pre úplnosť treba dodať, že otázku začatia a ďalšiehx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x 107 OZ) sa v tomto prípade vôbec nezačína a tento stav trvá až do skončenia zákonného zastúpenia (u maloletého teda dosiahnutím plnoletosti).
K § 33
x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xajetkového opatrovníka je konaním vo veci starostlivosti súdu o maloletých podľa § 176 OSP, ktoré je možné začať i bez návrhu. Odôvodnené prípady, kedy xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxetok dieťaťa a sami nevyužili možnosť poveriť touto správou kvalifikovaného odborníka s príslušnými odbornými znalosťami. Napríklad choroba; nedoxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxé práva; dieťa má samo príjmy z autorských honorárov a podobne). Okrem týchto dôvodov sa môžu na strane rodičov vyskytnúť i situácie, kedy porušujú svojx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xiziká.
Požiadavky kladené na osobu opatrovníka sú vymedzené v odseku 2. Návrh zákona zakotvuje preferenciu fyzickej osoby ako majetkového opatrovnxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxt). Až v prípade, že nebolo možné ustanoviť za opatrovníka fyzickú osobu, nastupuje možnosť súdu ustanoviť obec alebo inú právnickú osobu.
Odsek 4 uprxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxetkom dieťaťa a vymedzenie rozsahu majetku, ktorý bude opatrovník spravovať a spôsob nakladania s jeho jednotlivými časťami. Súd môže v rozhodnutí naxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxne.
Navrhovaná koncepcia v odseku 5 presahuje svojim rozsahom všeobecne platné ustanovenie § 28 Občianskeho zákonníka. Súd má možnosť podmieniť plaxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxého opatrovníka. V prípade ich porušenia sa uplatní všeobecná zodpovednosť majetkového opatrovníka za škodu, ktorá by vznikla porušením zákonných pxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xpravu v § 27 Občianskeho zákonníka je možné vyvodiť záver, že vo všetkých veciach, v ktorých nemá (resp. nemôže) dieťa zastupovať rodič, súd ustanoví dxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxx
x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xozsahu a určenom súdom dvoch zákonných zástupcov; pri konkrétnych úkonoch jeden vylučuje druhého. Majetkový opatrovník bude teda zákonným zástupcox xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xojmu riziko spočíva v nebezpečenstve, vysokej pravdepodobnosti nezdaru, straty. Činnosť, ktorá ohrozuje dosiahnutie zisku, resp. uchovanie hodnôxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxosť je absolútna a nepripúšťa možnosť oslobodenia.
Správa majetku dieťaťa, najmä majetku väčšieho rozsahu, bude vyžadovať odborné znalosti a určitx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxníkovi počas výkonu jeho funkcie právo na náhradu nutných výdavkov spojených so správou majetku a na primeranú odmenu z výnosu majetku dieťaťa po skončxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxje sa explicitná úprava zákonných dôvodov zániku majetkového opatrovníctva (podobne ako u poručníctva).
V prípade zániku je potrebné rozlišovať mexxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxde rozhodovať o ustanovení nového opatrovníka - relatívny zánik (ods. 4) a situáciami, kedy majetkové opatrovníctvo zaniká absolútne, pretože odpadxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx x x x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xdlíšiť odvolanie z jeho funkcie, ktoré má sankčný charakter.
K § 35
Ide o ustanovenie, ktoré obsahovo preberá pôvodné ustanovenie § 49. Pôvodné zxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxmou demonštratívneho výpočtu skutočnosti, ku ktorým už v minulosti dospela právna teória i aplikačná prax (napr. R 17/68; Pls. 4/64). Pre úplnosť trebx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxu Dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (oznámenie č. 119/2001 Z.z.).
Problematiku udelenia súhlasu na poskytovanie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x § 36
Odsek 1 reaguje na skutočnosť, že aj keď rodičia dieťaťa spolu nežijú, sú schopní dohodnúť sa na výkone práv a povinností vyplývajúcich z rodičovsxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxha schváleniu súdom.
Na rozhodovanie súdu sa vzťahujú primerane ustanovenia o úprave výkonu rodičovských práva a povinností a úprave styku v prípade xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxa s blízkymi osobami jeho zomrelému rodičovi na návrh vychádza z požiadaviek praxe.
K § 37
Ustanovenia týkajúce sa výchovných opatrení - faktickxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xedy prichádzajú do úvahy sú signálom, že vo vzťahoch medzi rodičmi a deťmi existujú poruchy, ktoré pokiaľ budú včas odstránené, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxx x xx x xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxoprávnej ochrany detí a sociálnej prevencie.
Podrobnejšie ustanovenia týkajúce sa sociálnoprávnej ochrany boli v porovnaní s platnou právnou úpraxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xdseku 1.
Vzhľadom na zmenu spoločenských pomerov je platná právna úprava výchovných opatrení nedostatočná a pokiaľ, ide o obmedzenia, najmä vo väčšíxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxnosti. V odseku 2 sú uvedené opatrenia nižšej intenzity, o ktorých súd rozhodne vtedy, ak dospeje k záveru, že v danom prípade je opatrenie miernejšieho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxu špecifikáciu jednotlivých druhov opatrení bude obsahovať zákon o sociálnoprávnej ochrane detí.
K § 38
V súvislosti s novým pomenovaním prvej xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxutím súdu pôvodne upravené v hlave druhej (Účasť spoločnosti pri výkone práv a povinností rodičov).
V snahe diferencovať medzi dôvodmi, pre ktoré rodxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxe povinností zo strany rodiča sa odsek 1 vracia k inštitútu pozastavenia výkonu rodičovských práv a povinností. Inštitút spočívania výkonu rodičovskxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxlej nositeľom rodičovských práv a povinností, nemôže ju však z dôvodov ako napríklad choroba, alebo dlhodobý pobyt v zahraničí vykonávať. Platná právxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxoje povinnosti alebo porušuje svoje práva voči dieťaťu; v oboch prípadoch hovorí o obmedzení rodičovských práv.
V § 38 dochádza k čiastočnej zmene forxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxu rodičovských práv. V odseku 4 sa upravuje terminólogia v súlade s jednotlivými zložkami syndrómu CAN. Novo sa výslovne zakotvila povinnosť súdu vymexxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxatá požiadavka.
V odseku 4 je upravený príkladmý výpočet spôsobov zneužívania rodičovskej zodpovednosti. Za závažné zanedbanie rodičovských povixxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxho trestný postih pre zanedbanie povinnej výživy podľa § 213 TZ a opustenie územia SR spojené s trvalým nezáujmom o výchovu a výživu dieťaťa. Platný TZ uxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxie. Ak došlo k zásahu do rodičovských práv len u jedného z rodičov, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxností alebo pri ich pozbavení súd ustanoví dieťaťu v rámci jedného rozhodnutia poručníka. Tento princíp platí aj pre prípady obmedzenia výkonu rodičoxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxovníka len na výkon tej zložky rodičovských práv , v ktorej bol jediný žijúci rodič (resp. obaja rodičia) obmedzený. Pôjde o hmotnoprávneho opatrovníkx xxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxssis verbis
zásadu, ku ktorej už v minulosti dospela právna teória a súdna prax.
K § 40 až § 43
V druhej hlave s nadpisom Ďalšie práva a povinnosti roxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
x x xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnia mena a priezviska dieťaťa. Právo na určenie mena a priezviska priznáva dieťaťu aj Dohovor o právach dieťaťa v článku 7.
V rámci § 43 sú upravené práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxeťa nie je len pasívnym objektom výchovy. V procesnej rovine upravil zisťovanie názoru maloletého dieťaťa, ktoré je účastníkom konania zákon č. 353/2xxx xxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov v ustanovení (§ 100 ods. 3 OSP). S cieľom zabrániť ovplyvneniu dieťaťa najmä jeho rodičom, môže súd zistix xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxravené v článku 12 Dohovoru o právach dieťaťa. Prvý aspekt vyjadruje právo dieťaťa voči jeho rodičom. Druhý aspekt postihuje právo dieťaťa byť vypočutx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xodľa ktorého mali deti voči svojim rodičom povinnosť úcty a poslušnosti. Táto úprava je úzko spojená s ustanovením navrhovaného § 30 odsek 1 (dnešný § 32 xxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxy výživného (najmä u detí vyššieho veku) s ohľadom na rozpor s dobrými mravmi. Výnimkou z takto formulovanej zásady budú prípady rodičov, ktorí sa správxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx v návrhu hovorí o primeranej úcte.
Povinnosť dieťaťa pomáhať rodičom tzv. koadjutórium vychádza z doterajšieho § 35. Táto povinnosť sa netýka len malxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxdjutórium zakotvuje osobný nárok rodičov. Rodičia môžu donútiť dieťa xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
V súlade s Deklaráciou práv dieťaťa sú explicitne zakotvené jeho ďalšie povinnosti.
K § 44
S cieľom odstrániť doterajšiu roztrieštenosť právnxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx starostlivosť.
Formulačné vymedzenie náhradnej starostlivosti je dôsledkom odstránenia doterajšej roztrieštenosti právnej úpravy a začlenenix x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xystematického zaradenia jednotlivých foriem náhradnej starostlivosti je potrebné vyvodiť ich prioritu.
Výchova je tu chápaná v širšom slova zmyslx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxsných a duševných schopností dieťaťa. Na rozdiel od osobnej starostlivosti, ktorú môžu zabezpečovať aj osoby, ktoré nie sú zákonnými zástupcami dieťxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xoručník. V návrhu zákona je pojem výchova používaný v širšom zmysle. V ostatných prípadoch je použitý pojem osobná starostlivosť.
K § 45 až § 47
Prx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xa explicitne v návrhu zákona zakotvuje obdobne ako u pestúna rozloženie jednotlivých častí rodičovských práv a povinností a ich výkon medzi rodiča a osxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x x xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx právna teória a súdna prax.
Súd by mal pri rozhodovaní o tom, komu zverí dieťa do výchovy dať prednosť predovšetkým príbuznému, ku ktorému má dieťa citoxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx Občiansky zákonník rozlišuje príbuzenstvo v priamom rade a príbuzenstvo v rade pobočnom (§ 117 OZ). Súrodenci sú príbuznými v druhej línii a nie sú tedx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx tejto osoby o maloleté dieťa. Účelom poručníctva nie je výkon osobnej starostlivosti o dieťa, aj keď nie je vylúčená. Ak by bol zákonný dôvod na ustanovexxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxveň povinný osobne sa o dieťa starať.
V § 47 sú upravené zákonné dôvody zániku náhradnej osobnej starostlivosti. V prípade, že sa manželia, ktorým bolo xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xôže ponechať dieťa v jeho osobnej starostlivosti, ak zistí, že rodičia naďalej nezabezpečujú jeho osobnú starostlivosť.
K § 48
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxnená úprava pestúnskej starostlivosti. Napriek tomu, že pestúnska starostlivosť vykazuje i verejnoprávne rysy, svojim charakterom je zväčša súkroxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx1998 Z.z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti (ďalej len "zákon o pestúnskej starostlivosti") zostáva právna úpxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxej osoby než rodiča a pestúnskej starostlivosti spočíva okrem hmotného zabezpečenia pestúna príspevkami podľa osobitného predpisu. V § 44 ods. 4 sa koxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxodovania súdu predpoklady, že rodičia budú schopní zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa, je vhodnejšie zveriť dieťa do osobnej starostlivosti prxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxle vo vzdialenom meste, v ktorom býva na internáte). Návrh zákona sa vracia k explicitnému zakotveniu krátkodobých príčin na strane rodičov (rovnako axx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xSP. Konanie vo veci pestúnskej starostlivosti je možné začať na návrh, ale i bez návrhu v zmysle ustanovenia § 81 ods. 1 OSP. Z tohoto dôvodu postačí na začxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxrhu zákona a § 100 ods. 3 OSP.
K § 49
Doterajšie zverenie právomoci rozhodovať o predpestúnskej starostlivosti vo všetkých prípadoch úradu prácex xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xodine č. 127/2002 Z.z. sa odobralo okresným úradom ako správnym orgánom oprávnenie menej závažného dopadu (zrušený § 46) práve pre rozpor s uvedenými xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxm dočasnom zverení dieťaťa do starostlivosti budúceho pestúna, len v dvoch prípadoch. Ak ide o dieťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou, pretože k xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xx xx x xx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxiu základnej povinnosti pestúna starať sa osobne o dieťa, tak ako to robil v minulosti zákon č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti.
Koncepcia prxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xpoločných potrebách rodiny (koadjutorium) má dieťa aj voči pestúnovi (obdobne ako voči rodičom v § 43 ods. 2).
V prípade individuálnej pestúnskej staxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxť sa na výchove dieťaťa.
Vyživovacia povinnosť rodičov (prípadne iných fyzických osôb, ktoré majú zákonnú vyživovaciu povinnosť napr. prarodičia) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx starostlivosti). Upresňuje sa explicitne úprava zániku spoločnej pestúnskej starostlivosti rozvodom manželov a možnosť súdu až následne pri splnexx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxé deti z ich manželstva).
Novo sa navrhuje možnosť súdu predĺžiť pestúnsku starostlivosť až na jeden rok po dosiahnutí plnoletosti dieťaťa, ak s tým súxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx so zavedením nového samostatného nesporového konania o osvojitelnosti, ktoré časovo predchádza konaniu o osvojenie sa ukladá súdom, aby v situácii, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxojiteľnosti (obdobne sa navrhuje tento postup aj pred, ale i po nariadení ústavnej výchovy v rámci sledovania spôsobu jej výkonu). Účelom navrhovanej xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxiteľnosti. Dieťa sa stane právne voľným, čím sa urýchli budúci proces osvojenia, kedy sa súd už nebude musieť zaoberať touto otázkou. Toto konanie nadoxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxjnoprávne aspekty pestúnskej starostlivosti sa prejavujú práve vo veciach hmotného zabezpečenia, sprostredkovaní a určení zariadení pestúnskej sxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxxxm kódexe.
K § 54
Keďže i v prípade umiestnenia dieťaťa do ústavného zariadenia sú za jeho riadnu výchovu naďalej zodpovední rodičia (osvojiteliax xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxovávať dieťaťa sú vo svojom práve obmedzení len v tej časti, ktorá bola priznaná tomuto zariadeniu. Dôvody umiestnenia detí do ústavných zariadení sú rxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx všetkých ostatných spôsobov náhradnej starostlivosti vyplýva, že sa uplatní len vtedy, keď predošlé formy nemohli predchádzať. Už so samotnej definxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxnaní s doterajším znením (§ 44 ods. 3) výslovne v návrhu zákona, ktorý ukladá súdnej praxi povinnosť skúmať, či dieťa nemožno zveriť do náhradnej osobnex xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xoli prevzaté z pôvodného odseku 3 § 45. Iné vážne dôvody na strane rodičov môžu mať napr. dlhodobo nepriaznivý sociálny, či zdravotný charakter (bytová xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx Navrhované ustanovenie sa vyrovnáva s faktom, že pri nariadení ústavnej starostlivosti nie je možné jednoznačne v zákone vysloviť, komu a v akom rozsaxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xané dôvody pre ustanovenie poručníka alebo opatrovníka).
Súd je povinný preverovať, či neprichádzajú do úvahy ako vhodné osoby na výkon osobnej starxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x x xx xx xxxxxxxx xxxšia obligatórna obsahová náležitosť rozhodnutia o nariadení ústavnej starostlivosti - označenie zariadenia, do ktorého má byť dieťa umiestnené. Cixxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxšej praxi k tomu dochádzalo až vo fáze realizácie súdneho rozhodnutia, kedy konkrétne zariadenie až následne oznámil súdu orgán sociálnoprávnej ochrxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxy súrodenci boli v ústavnom zariadení umiestnení spoločne a nedochádzalo k pretrhávaniu súrodeneckých väzieb.
Možnosť predĺženia ústavnej starosxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xstavnej starostlivosti (§ 47 zákona o rodine; § 72 ods. 2 vyhlášky č. 66/1992 Zb. o Spravovacom poriadku pre okresné a krajské súdy) sa ukázala ako nedosxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxbu výkonu a hodnotenia účinnosti ústavnej starostlivosti. Súd je povinný ex offo v obligatórne určených dvoch intervaloch v priebehu jedného roka slexxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxvatelia napríklad prarodičia, súrodenci rodičov, iní príbuzní, známi alebo iné osoby, ktoré majú k dieťaťu blízky citový vzťah; ako aj možnosť pestúnxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxej starostlivosti v rámci sledovania spôsobu jej výkonu súdy skúmali, či nie sú u dieťaťa splnené predpoklady osvojiteľnosti.
Platná právna úprava v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxhuje priamo v zákone ustanoviť súdom povinnosť zrušiť ústavnú starostlivosť, predovšetkým vtedy, keď bude splnená jedna z dvoch na sebe nezávislých axxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xvolený príkladmý spôsob uvedenia dôvodov na zrušenie ústavnej starostlivosti.
K § 56
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxje určité problémy vo vzťahoch s medzinárodným prvkom, pretože väčšina zahraničných právnych poriadkov rozlišuje oba inštitúty nielen obsahovo, alx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxx
x x xxxxxxxxxxxxx x
xxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxmietli sa i do Všeobecného zákonníka občianskeho z roku 1811 a v modernizovanej podobe sa objavili aj v zákone o rodinnom práve. Zákon o rodine č. 94/1963 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxkom spočívajú najmä v tom, že poručník maloleté dieťa výchováva, zastupuje, spravuje jeho majetok rovnako ako by tieto práva a povinnosti mali rodičiax xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxoré vymedzí okruh jeho práv a povinností. V porovnaní s poručníkom je opatrovník časovo obmedzený účelom, na ktorý je ustanovený - jeho splnením fakticxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxčovských práv bol pozastavený, reaguje na novú úpravu v § 38 odseku 1. Uvedený zásah do rodičovských práv a povinností sa síce nedotýka samotnej podstatx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxi, aké patria rodičom. Situácie , kedy je potrebné ustanoviť poručníka v prípade pozbavenia rodičovských práv, alebo pozastavení ich výkonu, sú upravxxx x x xx xxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxhradnej osobnej starostlivosti a tiež za obsah tohto vzťahu je odbornou literatúrou i judikatúrou považovaná osobná starostlivosť fyzickej osoby o mxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxysle je vysvetlený k ustanoveniam tretej hlave druhej časti dôvodovej správy.
Pri osobnej starostlivosti o dieťa má poručník nárok na rovnaké hmotné xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx návrhu zákona § 39). Podľa ZMPS súd má právomoc konať o ochranných opatreniach voči takýmto deťom a to podľa slovenského práva. V týchto prípadoch ako drxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xôžu byť ustanovené do funkcie poručníka. V súlade so zdôraznením záujmu na rešpektovaní vôle rodičov i pre prípad ich smrti sa pri výbere vhodnej osoby kxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxdičom ovplyvniť výchovné prostredie dieťaťa v dobe, kedy môžu vykonávať rodičovské práva a povinnosti i do budúcnosti pre prípad, že by zomreli. Neplaxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxčenej osoby, by nebolo v rozpore so záujmami dieťaťa (napr. negatívny vzťah dieťaťa k danej osobe).
Nakoľko v praxi sa dieťa často nachádza vo faktickex xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxnosť ustanoviť do funkcie poručníkov aj manželov.
Odsek 3 preberá inštitút hromadného poručníctva, ktorý je naďalej právne relevantný. Prednosť má xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxe súdne konanie, v ktorom súd rozhodne o jeho ustanovení, rozhodnutie súdu nadobudne právoplatnosť a poručník sa ujme svojej funkcie. V praxi môže nastxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxhodku) a dieťa by nemalo zákonného zástupcu. Úprava odseku 4 smeruje k zabezpečeniu bezprostrednej ochrany záujmov dieťaťa v uvedenom časovom intervxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxcovnej náplne. V praxi by nemalo dochádzať k zmene pracovníka, ktorému bude od začiatku uložené (ako "pracovná úloha"), aby vykonával túto činnosť.
x x xx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxy; správu o dieťati a správu o nakladaní s majetkom, ktoré musia obsahovať náležitosti, ktoré sú príkladmo uvedené v odseku 2.
Pôvodná koncepcia rozhoxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxh súdneho dozoru nad výkonom funkcie poručníka nie je bližšie vymedzený. Namiesto pôvodne nekonkretizovanej formulácie "podlieha pravidelnému dozxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxom hmotnoprávneho základu zakotveného v § 58 je ustanovenie § 180 OSP.
V prípade porušenia povinností pri spravovaní majetku dieťaťa sa uplatní rovnaxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxá ani prípadná zodpovednosť za bezdôvodné obohatenie, či trestnoprávna zodpovednosť. O počiatku behu premlčacej lehoty tu platí záver uvedený pri § 3x x x xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxčení svojej funkcie záverečný účet zo správy majetku dieťaťa. Tieto povinnosti sú absolútne a nepripúšťajú možnosť oslobodenia. Ak došlo k zániku porxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxých prípadoch sa bude začiatok lehoty vzťahovať na dosiahnutie plnoletosti dieťaťa.
V odseku 7 sa vyslovuje
expressis verbis
zásada, ku ktorej už v mxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxníkom a dieťaťom existoval vzťah priameho príbuzenstva, nebola by vylúčená vyživovacia povinnosť v zmysle § 88 platného xxxxxx x xxxxxxx
x x xx
x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xvoľnenia poručníka z funkcie (§ 81). Je však potrebné diferencovať medzi situáciami, kedy zaniká len funkcia konkrétneho poručníka, pričom zákonné dxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxctvo zaniká absolútne, pretože odpadli všetky zákonné dôvody.
Návrh zákona diferencuje medzi pozbavením funkcie poručníka na jeho návrh a odvolaníx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x x xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxlicitne úprava zániku poručníctva rozvodom manželov. Súd môže na návrh (obdobne ako v prípade spoločnej pestúnskej starostlivosti, alebo spoločnej xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx x x xx
xxxxxxx tomu, že cieľom nového zákona bolo výslovne ošetriť všetky situácie, ktoré sa môžu v praxi vyskytnúť, kedy je potrebné ustanoviť dieťaťu poručníka (§ 3xx x xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xx x xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxezortného pripomienkového konania s ponechaním pôvodnej možnosti ustanovenia opatrovníka
ad hoc
, teda tam, kde je to z iných dôvodov potrebné v záujmx xxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxslovne uvedenie týchto ustanovení v odseku 1.
Ak súd ustanoví opatrovníka dieťaťu z dôvodu obmedzenia rodičovských práv jeho rodičov, súčasne vo výrxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxfie, že dieťa má zo zákona právo na výživu, ide o jeho zákonný nárok. Explicitne je rodičom uložená povinnosť plniť ich zákonnú povinnosť, keďže v platnex xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxsti rodičov k maloletému dieťaťu je zakotvený v rámci demonštratívneho výpočtu zložiek rodičovskej zodpovednosti v § 28 ods. 1 písm. a).
Cieľom novej xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xinima zabezpečiť výživu dieťaťa. Navrhuje sa zakotviť minimálny rozsah výživného vo výške 30% zo sumy životného minima podľa osobitného predpisu, ktxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxplnoleté dieťaťa a nezaopatrené dieťa sumu 2080 Sk; pôjde o sumu 624 Sk). Takto zakotvený rozsah minimálneho výživného sa javí ako dostatočný, keďže pôxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxvajú nezmenené. Pri náležitom zohľadňovaní zákonných kritérií by zakotvenie minimálnej výšky výživného nemalo viesť k tomu, aby súdy určovali v konkxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxpad od prípadu. Súdy by pri posúdení a hodnotení zákonom ustanovených východísk na určenie výživného mali postupovať diferencovane v každom konkrétnxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxej úrovni svojich rodičov.
K § 63
Nevyvrátiteľná právna domnienka o príjmoch povinného v odseku 1 (doterajšie ustanovenie § 85a, ktoré doplnil zxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx2004 činí výška životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu sumu 4580 Sk.). Dôvodom je snaha obmedziť prípady, kedy bude pre povinného rodiča podnxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xavil ako nepravdivý , bolo by možné na základe § 96 ods. 1 platného zákona o rodine (nový § 75) prihliadnuť na celkové majetkové pomery povinného a na tzv. pxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xprávneného rodiča, ktorý má možnosť upozorniť súd na existenciu ďalších majetkových podstát povinného (napr. luxusné autá, nehnuteľnosti a pod.). Kxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxx), oprávnený rodič nenesie procesnú zodpovednosť za zhromažďovanie skutkového materiálu a neunesenie dôkazného bremena nemusí pre neho znamenať nexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxzného bremena na povinného. Povinný rodič ako osoba pasívne legitimovaná má v súvislosti s preukázaním vlastných príjmov z inej než závislej činnosti xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xprístupniť údaje, inak chránené povinnosťou mlčanlivosti podľa osobitného predpisu.
V tejto súvislosti je potrebné prihliadnuť aj na zákon č. 51xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxvého tajomstva nepovažuje oznámenie alebo sprístupnenie daňového tajomstva súdu na účely súdneho konania (§ 23 ods. 5).
V prípade rodiča podnikateľ xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx výdavkov; či skutočne išlo vzhľadom na predmet podnikania o výdavky nevyhnutne potrebné na zabezpečenie, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxj miery, že by nebolo možné od neho odôvodnene požadovať, aby z takto vynaložených prostriedkov prednostne plnil svoju zákonnú vyživovaciu povinnosť xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxť zabezpečené z úspor je v odseku 2 v porovnaní s platnou úpravou vypustený príkladmý výpočet. S cieľom poskytnúť povinnému rodičovi, rovnako tak aj diexxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx maloletého a nakladaní s prostriedkami na účte. Súhlas súdu na nakladanie s prostriedkami na účte sa vyžaduje do doby dosiahnutia plnoletosti dieťaťax xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxospech dieťaťa. Navrhované znenie odseku 2 má zabrániť možným úvahám o tom, či by súd mohol postupovať uvedeným spôsobom s ohľadom na nový § 34, podľa ktoxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxávo na náhradu škody alebo nároky z bezdôvodného obohatenia.
K § 64
V rámci tohto ustanovenia je upravená tzv. tezaurácia výživného, ktorá umožňxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxcnosti. Napr. v prípadoch, keď má povinný nepravidelné príjmy (napr. sezónne zamestnanie), povinný podniká a berie na seba neprimerané majetkové rizxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxkov na osobitný účet v prospech dieťaťa, ktorý pre neho zriadi rodič, ktorému bolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti.
K § 65
V rámcx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxivného, ak spolu nežijú alebo aj keď spolu žijú, avšak neplnia dobrovoľne svoju vyživovaciu povinnosť. Základ úpravy výkonu rodičovských práv a povinxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxx
K § 66 a § 67
Namiesto pôvodného kritéria slušnej výživy sa navrhuje kritérium výživy primeranej. Naďalej je potrebné vychádzať z toho, že rozsah vyžxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ale širší oproti vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými. Ak existuje na strane rodičov stav odkázanosti na výživu na strane jednej, a možnxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx s inými druhmi vyživovacích povinností na strane druhej majú rodičia právo na to, aby im ich deti zabezpečili výživu umožňujúcu slušnú životnú úroveň.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxniach (nový § 75).
V odseku 2 je zakotvený vzájomný vzťah vyživovacej povinnosti medzi manželmi a povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
x x xx xx x xx
x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxm návrh zákona prináša dve zmeny. Prvou je rozšírenie aplikácie § 63 (pôvodný § 85a) formou odkazujúcej právnej normy (analógie legis) aj na vyživovacix xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxživné pre maloleté dieťa.
Doplnenie majetkových pomerov medzi kritéria na určenie rozsahu vyživovacej povinnosti súvisí s ich navrhovaným rozšírexxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxjú nezmenené.
K § 71
Naďalej je nevyhnutné, aby sa do úpravy vzájomnej vyživovacej povinnosti medzi manželmi a jej rozsahu premietla tradičná fixxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxšej právnej úpravy vyživovacej povinnosti medzi manželmi zostavajú nezmenené.
K § 72 a § 73
Koncepcia priznania príspevku na výživu rozvedenéhx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx x x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xozsahu na strane povinného o majetkové pomery.
Návrh zákona sa v § 67 ods. 3 vracia k úprave, ktorá bola vypustená novelou č. 132/1982 Zb. Limitovanie pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxie, ak sú na to objektívne dôvody. Táto úprava smeruje k rovnomernému zabezpečeniu ochrany nielen oprávneného, ale i povinného, ktorý ak by podľa platnxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxvejšej situácie.
K § 74
Nevydatá matka sa počas tehotenstva či po narodení dieťaťa často dostáva do horšej osobnej i sociálnej situácie. Z tohto dxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxlny časový limit poskytovania uvedeného príspevku, ktorý podľa okolností konkrétneho prípadu môže byť priznaný aj po kratšiu dobu. Aplikačná prax sa xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxskôr začiatkom tehotenstva a najneskôr pôrodom (R 50/1985, R 1/1967). Návrh zákona explicitne určuje maximálny počiatok behu navrhovanej dvojročnex xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxadu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom.
V odseku 2 sú zakotvené tri nároky: príspevok na výživu matky najviac po dobu dvoch rokov, príspevok nx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxe výživy dieťaťa, ktoré sa má narodiť. Doba na poskytovanie výživného na dieťa je ustanovená odkazom na zákonník xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx žena porodila dve alebo viac detí, alebo ide o osamelú ženu).
Pôvodný pojem zľahnutie bol nahradený slovom pôrodom, keďže pod nákladmi spojenými so zľxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xa premlčania nárokov. Premlčacia lehota sa môže týkať len nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom v situácii podľa odseku 1 (premlčanie nárokov texxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xolo z hľadiska legislatívnej i vecnej správnosti nevyhovujúce. Právo na výživné sa nepremlčuje (§ 77).
K § 75
Novela zákona o rodine vykonaná zákxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxkové pomery povinného len na vyživovaciu povinnosť rodičov k deťom (pôvodný § 85). Kritérium tzv. majetkových možnosti povinnej osoby obsahoval už v mxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xovinností návrh zákona vypĺňa existujúcu legislatívnu medzeru.
Možnosť skúmať majetkové pomery povinného umožňuje súdu komplexne posudzovať pomxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xajetok (napr. nehnuteľnosť), ale žiadne výnosy a keď tvrdí, že je sám sociálne potrebný. Súd v tomto prípade výživné určiť musí, s tým, že je na povinnom, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxity bude mať vedľa doterajších dôvodov prednosť pred princípom fakticity aj v prípade, že povinný berie na seba neprimerané majetkové riziká. Uvedené xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxa výživného.
V aplikačnej praxi sa ukázalo, že vypustenie celého pôvodného odseku 2 § 96 vykonané zákonom č. 127/2002 Z.z. nebolo uvážené. Napriek toxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxe pojmom "dobré mravy" (rovnako ako k tomu došlo v Občianskom zákonníku). Ustanovenie ods. 2 § 75 obnovuje jeden z praxou osvedčených predpokladov na poxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxí k rodičom. Explicitne sa zakotvuje, výnimka z tohto predpokladu, ku ktorej už v minulosti dospela súdna prax (napr. R 74/1969).
K § 76
Úprava splxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xodmienky na priznanie výživného je zdôrazniť výnimočnosť priznania výživného pre maloleté dieťa spätne po začatí konania a zamedziť tak možným špekuxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xýživnom zostáva zachovaná. Vo veciach starostlivosti súdu o maloletých môže súd začať konania i bez návrhu (§ 81 OSP); to platí aj pre rozhodovanie o zmexx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxorizačná klauzula.
K § 79
V § 79 je upravený osobitný rodinnoprávny inštitút (pôvodne zakotvený v § 101 zákona o rodine), ktorý je potrebné odlišoxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x minulosti dospela aplikačná prax (R 36/1969, 1/1979) a odstraňuje prípadné pochybnosti ohľadne premlčacej lehoty. Keďže sa jedná o majetkové plnenix xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxkou zapretia otcovstva. Ak manžel matky úspešne zaprel otcovstvo a otcom dieťaťa bol určený iný muž, môže manžel uplatniť svoj nárok predovšetkým voči xxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxke dieťaťa (R 1/1979), pretože vyživovaciu povinnosť k dieťaťu mala len matka.
K § 80 a § 81
Upravujú následný regres (legálnu cesiu) a výživné na dxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xýživné je nárokom dieťaťa.
K § 82 a § 83
Doterajšia právna úprava vychádzala zo starej rímskej zásady "mater semper certa est, pater incertus." Poxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxčenie materstva. Asistovaná reprodukcia je interdisciplinárne odvetvie medicíny na hranici medzi reprodučknou endokrinológiou, embryológiou, gxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxavných žliaz, cez prenos pohlavných buniek, až po mimotelové oplodnenie. Preto v záujme právnej istoty zákon jednoznačne definuje matku, ako ženu, ktxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xýlučne porodeniu dieťaťa. V tom spočíva rozdiel v porovnaní s rímsko-románskou vetvou typickou napr. pre Francúzsko, kde dôležitú úlohu zohráva uznáxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xomnienkou materstva.
V zahraničnej praxi už nastali aj prípady, kedy matka odmietla odovzdať dieťa tzv. objednávateľom. Súčasná právna teória hodnxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x x x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx podľa § 80 písm. a) OSP. Odsek 2 upravuje okruh aktívne legitimovaných osôb. Nakoľko ide o novú právnu úpravu a takéto prípady, dosiaľ nemajú častú oporu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (ten, kto preukáže právny záujem). V praxi by mohlo ísť napríklad o rodiča ženy, ktorá tvrdí, že je matkou, prípadne jej potomkov.
K § 84 až § 96
V porxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxia § 85 až 89 zahŕňajú komplexne úpravu určenia a zapretia otcovstva určeného podľa prvej domnienky (otcovstvo manžela matky) rovnako tak § 90 až 93 ohľaxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx x xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx xxxx x xx
xxxxxxxxx xxxxxx
xstanovuje, že maloletý rodič môže urobiť súhlasné vyhlásenie výlučne pred súdom. Súdna prax vychádzala doteraz len z judikatúry. (R 48/1984 - maloletx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxitosti s § 9 OZ a § 104 ZR).
Doterajšia právna úprava priznáva aktívnu legitimáciu len matke a dieťaťu k podaniu návrhu na určenie otcovstva súdom. Tentx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxch dieťaťa priznáva v článku 7 dieťaťu právo poznať svoj biologický pôvod, poznať svojich rodičov.
V súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxami, na ktorých je v právnom štáte budované nezávislé súdnictvo v nadväznosti na rekodifikačný zámer OZ sa navrhuje, aby bolo možné rozhodnúť o prípusxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxšuje dve štádia: podanie návrhu o prípustnosti zapretia otcovstva a až následne, ak súd vysloví, že zapretie otcovstva bude v záujme dieťaťa i po uplynuxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxe zapretia otcovstva v záujem spoločnosti" len na základe podnetu napr. matrikového otca. Podnet bude podľa novej úpravy smerovať k dieťaťu, resp. kolxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxného zapretia otcovstva, môže dieťa podať návrh podľa § 94 - aby otcovstvo určil súd.
K § 97 až § 110
Navrhuje sa zmena v doterajšej koncepcii osvojexxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxon o rodine č. 94/1963 Zb. nadviazal na xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x x xx xx xxxxxené jedny zo základných právnych následkov osvojenia, ktoré nastanú dňom právoplatnosti rozhodnutia o osvojení. S osvojením sú spojené rovnaké právxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxria biologická, ktorá nemôže byť s ohľadom na svoju podstatu zrušená súdnym rozhodnutím. Ak dôjde k vzniku príbuzenstva na základe osvojenia, je tým vyxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxx
xxxxxx x xxxx xxx
xx xxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxplatnosti manželstva platí nielen v osvojiteľskej rodine, ale zostáva zachovaná i v pôvodnej biologickej rodine (§ 13 ods. 2 návrhu zákona). Osvojitexxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xriamom alebo súrodenec. Výnimočne judikatúra pripúšťa osvojenie netere strýkom a pod. Konanie o osvojení má svoju osobitnú úpravu v OSP. V štádiu začaxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx0 ods. 2 OSP) sa už uplatňuje zásada vyšetrovacia a zásada oficiality.
Keďže sa novo koncipuje jednoročná doba trvania predadopčnej starostlivosti uxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxtvená v § 100 ods. 1. V praxi súdy považujú za primeraný vekový rozdiel, taký aký je bežný medzi rodičmi a deťmi. Požiadavka má smerovať skôr na prípady, kex xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x prípade osvojenia sa emocionálne spojenie medzi subjektami tohto vzťahu vytvára až v priebehu existencie tohto vzťahu (jednoročná predadopčná starxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxa je 46 rokov).
Hlavným zámerom osvojenia nie je sledovať majetkovoprávne ciele. Koncepcia osvojenia s výlučnou funkciou vytvorenia náhradnej rodixxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxlej len maloletého.
Rovnako ako doteraz sa upravuje spoločné osvojenie, ktoré je možné len u manželov (§ 100).
V § 101 je zakotvená ďalšia hmotnoprávnx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x x xx xxxx x xxx xe určená veková hranica. V právnej teórii i aplikačnej praxi nastávajú pochybnosti v tom smere, či je potrebné vyžadovať súhlas rodiča, ktorý je v dobe rxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxtý rodič nemá v takomto prípade rodičovské práva (a teda ani právo zákonného zastúpenia svojho dieťaťa). Tento záver bol zmiernený výkladom § 181 ods. 2 xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxo i maloletý rodič bol súdnou praxou považovaný za účastníka konania o osvojenie. Súd ho vypočul a k jeho názoru xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xR VII/1967 s. 529.).
Navrhované ustanovenie § 101
expressis verbis
zakotvuje zásadu, že na osvojenie sa vyžaduje i súhlas toho rodiča, ktorý je v dobe xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxadavka súhlasu udeleného MPSVaR SR alebo orgánom štátnej správy určeným MPSVaR SR, ako podmienka, ktorú treba splniť na to, aby sa mohlo vykonať medzišxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxolania súhlasu do času, než je dieťa umiestnené do starostlivosti budúcich osvojiteľov - do právoplatnosti rozhodnutia súdu o predadopčnej starostlxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxnosti rozhodnutia o osvojení. Takto chápané časové obmedzenie odvolania súhlasu nebolo vždy priaznivé pre citový vývoj dieťaťa. V praxi dochádzalo k xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxehu konania o osvojenie svoje privolenie odvolali. Názory na otázku odvolania súhlasu v právnej teórii nie sú jednotné. Od krajného postoja, že udelenxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o osvojení. Navrhované riešenie sa javí ako najvhodnejšie z hľadiska záujmu dieťaťa.
Doterajšia úprava prelomenia hmotnoprávnej podmienky uvedenxx x x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxsačný záujem ihneď po narodení dieťaťa, pričom rodičom v prejavení záujmu nebránila objektívna prekážka. Ide o reakciu na požiadavky praxe umožniť opxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxtočný, ktorý má ešte intenzívnejšie zdôrazniť, že za takýto záujem nemožno považovať len formálny záujem rodičov o dieťa (často až v priebehu konania o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx967).
Na úpravu v § 101 ods. 1 o súhlase maloletého rodiča nadväzuje dikcia prvej vety odseku 1 v § 102.
V písmene c) § 102 sa upresňujú špecifiká právneho xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxho rodiča pred súdom alebo príslušným orgánom sociálno-právnej ochrany detí. Návrh novo umožňuje udeliť blanketový súhlas priamo v zdravotníckom zaxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
V nadväznosti na navrhovanú úpravu tzv. utajených pôrodov (porov. čl. VII, VIII návrhu zákona) sa v takýchto prípadoch uplatní pri posudzovaní potrebx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xo jeho narodení).
K odseku 4 je potrebné pre úplnosť dodať, že uvedený opatrovník nie je kolíznym opatrovníkom podľa § 31 a je potrebné ustanoviť ho osobxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxsti v oboch oblastiach.
O splnení podmienok uvedených v odseku 1 § 102 rozhoduje súd i bez návrhu (postačí napríklad len podnet ústavu). Samostatné nesxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxtím konania o osvojenie, skúmať podmienku podľa § 68 ods. 1 písm. a), hodnotiť záujem rodičov o dieťa a na základe vlastného posúdenia vyvodiť záver, či bxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xsvojiteľmi, ktorí si až potom podajú návrh na osvojenia na príslušný súd. Súd až v tejto fáze opätovne skúma podmienku osvojenia podľa § 68 ods. 1 písm. a)x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x v konečnom dôsledku aj budúcich osvojiteľov, neprípustný.
V odseku 3 § 103 sa priamo v zákone zakotvuje koncepcia, ktorá je už dlhodobo v praxi zaužívaxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxvosti, nevyžaduje sa, aby rozhodnutiu o osvojení predchádzala predadopčná starostlivosť, pokiaľ poručníctvo a uvedené spôsoby náhradnej starostlxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pochybnosti s ohľadom na článok 41 odsek 4 Ústavy SR a článok 9 Dohovoru o právach dieťaťa. Novelou ZR č. 127/2002 Z.z. sa odobralo okresným úradom ako sxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx vyhodnotení MPK bola zvolená alternatíva, ktorá priznáva právomoc rozhodovať o tejto otázke výlučne súdu.
Pretože trojmesačná doba predadopčnej sxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxjto dočasnej starostlivosti pre vnútroštátne i medzištátne osvojenia. Jednoročná doba reaguje aj na odstránenie rozdielov medzi zrušiteľným a nezrxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xatriky namiesto rodičov na základe oznámenia súdu, po tom čo bolo vydané rozhodnutie. Zámerom návrhu zákona - v nadväznosti na podrobnú úpravu požiadaxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxstavného jednoročného spolužitia s dieťaťom majú dostatočnú možnosť na posúdenie toho, či sú schopní vziať na seba všetky nielen právne následky vyplxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxon priznáva možnosť zrušenia osvojenia.
V § 104 sú upravené ďalšie tradičné hmotnoprávne podmienky - zisťovanie zdravotného stavu osvojiteľa a osvoxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xániku práv a povinností osvojenca k pôvodnej rodine vychádza z platnej právnej úpravy. K otázke poskytovania informácii o rodičoch osvojenca, ktorýmx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkumentácie matky dieťaťa navrhované ustanovenie je odkazujúcou právnou normou (porov. čl VII návrhu).
V § 107 ods. 1 sú upravené podmienky pre zrušenxx xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx sa so všetkými dôsledkami prirodzená - pôvodná filiácia. Doterajšia možnosť zrušiť osvojenie dohodou medzi plnoletým osvojencom a osvojiteľom je zrxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx touto formou. Ustanovenie § 73 ods. 2 platného zákona o rodine je pozostatkom starej právnej úpravy rakúskeho práva, platného u nás do roku 1949, podľa kxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx iného aj proti rozhodnutiu o nerzrušiteľnom osvojení.
Riešenie úpravy zápisu osvojiteľa do matriky namiesto rodičov dieťaťa, ktoré podľa platnej pxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxx
x x xxx xx xxx xxxxxx xxxxdia vychádza z pôvodnej úpravy v § 73 ods. 2 a okruh osôb sa rozširuje aj na pozostalého manžela po rodičovi alebo osvojiteľovi dieťaťa. Z hľadiska prarodxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxda i zmenu v prarodičovstve de lege v príslušnom rade s účinkami
ex nunc
. Možnosť osvojenia jednou osobou (ženou alebo mužom v nadväznosti na uplatňovanxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxmom dieťaťa sa považuje osvojenie do úplnej rodiny. Ak by slovenský súd rozhodoval o osvojení podľa cudzieho práva a toto právo by pripúšťalo osvojenie xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poriadku, na ktorej je potrebné bez výhrady trvať).
V prípade, že do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o osvojení nedôjde k zrušenxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxoty počas ktorej nedošlo k zrušeniu osvojenia je rovnako ako doteraz zachovaná možnosť, aby osvojenec mohol byť znovu osvojený. Pôvodné osvojenie budx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx xx xxx
x xxxxx xxxločných ustanovení zákona sa rieši subsidiárne použitie Občiankeho zákonníka.
K § 115 až § 120
Ustanovenia § 118, § 119, a § 120 sú reakciou na navrxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xchrana musí byť v súlade s princípom retroaktivity naďalej rešpektovaný.
K § 121
Keďže navrhovaný zákon nahrádza platnú právnu úpravu, je potrexxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x xxx xx
x xxxx x x x xx xx xxxx x xísm. a); § 35 ods. 2 písm. d)
V dôsledku zmien v doterajšej koncepcii zapretia otcovstva po uplynutí zákonom ustanovenej lehoty odkaz v poznámke pod čixxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xbčiansky súdny poriadok je procesným predpisom na základe ktorého postupujú v občianskom súdnom konaní súdy aj účastníci, preto je dôležité úpravu axxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx
x xxxx x xx xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xaterstva. Z tohto dôvodu je potrebné v rámci príkladmeho výpočtu návrhov o vo veciach osobného stavu v § 80 písm. a) hovoriť o návrhu na určenie rodičovstxxx
x xxxx x xx xx xxxx x xxxxx xxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x xx xxxx
xxxxxxx xx xxvrhovanú novú koncepciu osvojenia.
K bodu 6 (§ 120 ods. 2)
V súvislosti so zakotvením konania o osvojiteľnosti a s úpravou určenia rodičovstva je nexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx x xx xxx xxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxneho prokurátora pri zapretí otcovstva po uplynutí zákonom ustanovenej lehoty nebude naďalej právna úprava náhrady trov konania v tomto prípade právxx xxxxxxxxxxx
x xxxx x xx xxx xxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx právoplatnosti rozhodnutia súvisí s navrhovaným rozlišovaním troch druhov zásahov do rodičovských práv a povinností a s možnosťou priznať rodičovsxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x bodu 9 (§ 176)
Zmeny v odseku 1 súvisia s navrhovanou možnosťou úpravy styku dieťaťa s blízkymi osobami, s rozlišovaním troch druhov zásahov do rodičoxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxo šestnásť rokov pri splnení zákonných podmienok, ako aj s navrhovaným umožnením predĺženia pestúnskej starostlivosti po dosiahnutí plnoletosti dixxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxeniu interpretačných nejasností. Podľa navrhovanej úpravy náhradná rodinná starostlivosť je novo zavedenou legislatívnou skratkou pre inštitút zxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxosť. Pôvodný pojem náhradná rodinná starostlivosť uvádzal len príkladmo, o aké veci sa má jednať. Jednoročná lehota sa vzťahovala aj na iné veci patriaxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxvoplatné rozhodnutie, je nevyhnutné, aby súdy rozhodovali bez zbytočného odkladu vo všetkých veciach xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxsť efektívnym a rýchlym postupom súdu (sp. zn. II. ÚS 2/01). Medzi tie veci, u ktorých sa pri posudzovaní dĺžky konania zohľadňuje aj predmet konania, juxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxu starostlivosť, nakoľko akékoľvek procesné omeškanie v takejto veci môže mať za následok
de facto
rozhodnutie o otázke predloženej súdu (rozsudok Sxxx x xx xxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxostlivosti výlučne súdom na návrh budúceho osvojiteľa. Právoplatné rozhodnutie súdu má pre budúceho osvojiteľa dôležité právne následky, nielen prx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxx xx xx x78 ods. 1)
Súvisí s rozlišovaním poručníctva a opatrovníctva.
K bodu 11 (§ 178 ods. 2)
Formulačné upresnenie textu.
K bodu 12 (§ 180)
Nadväzujx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxčníka (§ 58 návrhu)
Odsek 4 je odkazujúcou právnou normou vzhľadom na podrobnú úpravu pravidiel pri spravovaní majetku maloletého dieťaťa v návrhu záxxxx x xxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxnkcie opatrovníka aplikovať aj na opatrovníka, ktorý bol ustanovený v konaní o spôsobilosti na právne úkony.
K bodu 13 (§ 180a)
V nadväznosti na navxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o osvojiteľnosti, ktorého cieľom je zefektívniť proces osvojenia a zisťovania právnej voľnosti dieťaťa.
V odseku 2 sú vymedzení účastníci konania (x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xrávnej istote dieťaťa v súvislosti so skúmaním jeho právnej voľnosti.
K bodu 14 (§ 181 ods. 2)
Je reakciou na úpravu konania o osvojiteľnosti.
K boxx xx xx xxxx
xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxáciu osvojiteľa alebo osvojenca.
K bodom 16 a 17 (§ 238 ods. 4 a § 243f ods. 2)
Zmeny, ktoré je potrebné vykonať v nadväznosti na navrhovanú úpravou zásxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx xxx
x xxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxx x xx xxxx
xxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx § 20 vedľa formy zahŕňa aj riešenie otázok "platnosti" manželstva. Pre posúdenie platnosti manželstva nestačí len platnosť podľa právneho poriadku šxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx x x xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxa posúdenia platnosti manželstva uzavretého slovenským občanom vzhľadom na zápis do osobitnej matriky.
K bodu 3 (§ 24)
Zosúlaďuje sa úprava s Dohoxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx4/2002 Z.z.) a s § 39 ods. 2. Dohovor určuje, že súd, ktorý má právomoc, koná podľa
lex fori
.
Výkladom doterajšej úpravy nastáva diskrepancia § 39 ods. 2 vx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx k rozporu s Dohovorom.
K bodu 4 (§ 26a)
Je reakciou na problémy vyskytujúce sa v aplikačnej praxi, keďže doterajší § 26 sa na konania o predosvojiteľsxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxahov medzi rodičmi a deťmi (§ 24, § 39).
Explicitne sa osobitne upravuje hraničný ukazovateľ pre konanie o zverení dieťaťa do predosvojiteľskej staroxxxxxxxxxx
x xxxxx x xx x xx xx xx x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
K bodu 10 (§ 39 ods. 3)
Zmena zodpovedá filozofii Dohovoru z roku 1996 (a dôvodom uvedeným pri § 24). Ochranné opatrenia majú len teritoriálnu pôsobnosx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xx xx xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xosledných zmenách ZMPS sa nedoriešil problém právomoci v týchto otázkach, čím zostal rozpor medzi základným princípom "obvyklého pobytu" v iných ustxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxou sa dostáva text do súladu aj s najnovším štandardnom v tejto oblasti Haagskym dohovorom o ochrane dospelých osôb z roku 1999, ktorého síce SR zatiaľ nix xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxx xx xx xx xxxxx xxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxoch a prekladateľoch.
K bodom 13 až 15 (§ 67, § 68a)
Terminologické zosúladenie s navrhovanou úpravou v zákone o rodine. Zmena spoločného nadpisu nax x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxx xx x x
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xx xxxxxxxx xxxxxetnuť zmeny týkajúce sa upustenia od rozlišovania dvoch typov osvojenia namiesto rodičov osvojenca aj do zákonov upravujúcich spôsoby nadobúdania šxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xx xxzbu xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx
x xxx xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxpretie otcovstva.
K čl. VII
K bodu 1 (§ 16 ods. 13 a 14)
Vytvára sa právny základ pre tzv. utajené pôrody. Na rozdiel od tzv. anonymných pôrodov typixxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xetí prebieha rovnaké konanie ako v prípade detí nájdených) naďalej bude zdravotná dokumentácia ženy obsahovať rovnaké údaje ako bežná zdravotná dokuxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx by sa tak prakticky znemožnilo zistiť dôležité informácie zdravotnej povahy, ktoré by mohli mať význam napr. pri liečbe dieťaťa (genetické predpoklaxx x xxxxx
x xxxxxx xx x xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxotnú dokumentáciu. Upravuje sa osobitný právny režim nakladania a vedenia tejto dokumentácie spojený s povinnosťou mlčanlivosti.
K bodu 2 (§ 16a)
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxidenciu takejto dokumentácie. Sprístupnenie osobných údajov ženy bude možné len na základe rozhodnutia súdu.
K čl. VIII
Upravuje sa oznamovacia xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xx
xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxde, ak nie je známy ani jeden rodič dieťaťa. - oznámi túto skutočnosť súdu.
Keďže údaje o matke vrátane jej priezviska sa do rodného listu dieťaťa nezapíxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxíšu. Zdravotnícke zariadenie bude povinné informovať príslušný matričný úrad o narodení dieťaťa s uvedením jeho pohlavia a dátumu narodenia.
K čl. x
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x004
Mikuláš Dzurinda
predseda vlády Slovenskej republiky
Daniel Lipšic
podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky