LIT36206SK

Dôvodová správa k zákonu č. 300/2005 Z.z., Trestný zákon

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx zo dňa 5. mája 2005.
Podľa Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2003 a rok 2004 boli Ministerstvom spravodlivosti SR predložené do legislatívneho xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poriadku. Následne boli vládne návrhy nových trestných kódexov predložené na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky. Išlo o výsledok práce Koxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxfikáciu trestného práva o to, aby boli návrhy nových trestných kódexov schválené v takom znení, aby vytvárali dostatočné legislatívne predpoklady na xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xávrhy, ktoré by značne tento boj oslabili, a to najmä vo vzťahu k organizovaným formám zločinu. Preto minister spravodlivosti na základe § 95 zákona o roxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxné akceptovať schválenie vládneho návrhu zákona v znení uplatnených pozmeňujúcich návrhov, patrí:
1.
Trestnosť prípravy sa viazala iba na obzvlxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx vtedy, keď dôjde k pokusu trestného činu aj v prípade takých trestných činov ako je lúpež, hrubý nátlak (t.j. výpalníctvo), vydieračský únos, znásilnexxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxva by bola v rozpore s medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná - napr. príprava musí byť trestná podľa Dohovoru o potlačovaní financovania terorxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Európskych spoločenstiev (č. 703/2004 Z.z.), Dohovoru OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu (č. 621/2003 Z.z.).
2.
Definícia zločinexxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podporovania zločineckej skupiny a teroristickej skupiny bol zmenený tak, že trestným bolo len založenie alebo zosnovanie zločineckej skupiny alebx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx aj s rámcovým rozhodnutím Rady 2002/475/SVZ z 13.6.2002 o boji proti terorizmu.
4.
Z vládneho návrhu zákona bola vypustená trestná zodpovednosť pxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx EÚ podľa čl. 34 ods. 2 písm. b/ Zmluvy o EÚ), sa týka oblasti terorizmu, falšovania peňazí a bezhotovostných platobných prostriedkov, obchodovania s ľuxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxami. Európska komisia pritom interpretuje túto zodpovednosť ako zodpovednosť trestno-právnu. Rovnako sa Slovenská republika pri vstupe do EÚ zaviaxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxaním jednotlivých pozmeňujúcich návrhov uplatnených na rokovaní Národnej rady SR, ktoré podľa Komisie pre rekodifikáciu trestného práva a predkladxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxlohe pripojený aj text zákona s vyznačením jednotlivých zmien, ku ktorým dochádza oproti vládnemu návrhu Trestného zákona, ktorý vzal minister spravxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xrát novelizovaný, z toho po roku 1989 vyše 20 krát.
Ani početnými novelami sa nedosiahol stav úplného zosúladenia Trestného zákona s princípmi nového xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxčenského a štátneho zriadenia obdobia, v ktorom bol prijatý.
Trestný zákon sa v dôsledku veľkého počtu noviel stal pomerne neprehľadným. Niektoré inxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xx x porovnaní s novým ústavným zriadením a súčasnou orientáciou Slovenskej republiky zastaralé a nekonvenujú ani právnym systémom vyspelých demokratixxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxvna ochrana nových spoločenských vzťahov sa formuje až následne, v závislosti na stupni poznania škodlivosti konkrétnych konaní, ktoré novým právnyx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxadavky na kvalitu trestnoprávnej ochrany spoločenských vzťahov, ktorú možno zaistiť len v procese rekodifikácie slovenského trestného práva hmotnxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxkoch, najmä do roku 1989, budované,
b)
novou trestnoprávnou úpravou spoločenských vzťahov reagovať na zásadné politické, spoločenské a ekonomixxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zriadenia a na dynamicky sa vyvíjajúcu legislatívu v rámci iných právnych odvetví jednotného systému slovenského objektívneho práva,
c)
v nadväxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxb i štátu, najmä na ochranu xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x z dokumentov medzinárodného práva, ktorými je Slovenská republika viazaná (najmä Všeobecná deklarácia ľudských práv, Medzinárodný pakt o občianskxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxmplexný nástroj trestnoprávnej ochrany spoločenských vzťahov, ktorý bude zodpovedať princípom organizácie a činnosti demokratického právneho štxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platnej trestnoprávnej úpravy, vyvolanú početnými a nie vždy organickými zásahmi do Trestného zákona novelami v priebehu doby jeho doterajšej platnxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xa jednotlivé trestné činy) hierarchii hodnôt a záujmov moderného demokratického právneho štátu,
f)
nahradiť materiálne chápanie trestného činx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxy trestnej zodpovednosti z hľadiska, či zodpovedajú poznatkom modernej právnej vedy i poznatkom súvisiacich vedných odborov (kriminológie, psychoxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xtiológii zločinnosti, súčasnému stavu, vývoju, štruktúre a formám kriminality, jej príčinám a podmienkam, osobitne pokiaľ ide o prejavy organizovaxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx škodlivé formy protispoločenskej činnosti, prípadne vypustiť z Trestného zákona skutkové podstaty trestných činov, ktoré sú už prekonané,
j)
pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxuálnym poznatkom vedy (najmä penológie, psychológie a medicíny), potrebám moderného demokratického právneho štátu, záväzkom medzinárodného právxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxť,
k)
znížiť rozpätie trestných sadzieb, zaistiť lepšiu previazanosť systému trestov a ich sadzieb za jednotlivé trestné činy, a to najmä v závislxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xabezpečiť ochranu xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxi trestného práva;
-
vytvoriť podmienky na realizáciu trestnej politiky demokratickej spoločnosti založenej na princípoch humanizmu, ktorá buxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxkú tendenciu na perspektívnu dekrimininalizáciu a depenalizáciu Trestného zákona v prípade menej závažných protispoločenských konaní pri súčasnox xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxov sa navrhuje:
1.
Prehĺbiť diferenciáciu a individualizáciu trestnej zodpovednosti fyzických osôb a právnych dôsledkov tejto zodpovednosti.
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxnosti fyzických osôb (z tejto zodpovednosti bude vyňatý štát).
3.
Upraviť trestnú zodpovednosť mladistvých tak, aby boli zohľadnené najnovšie (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxch relevantných oblastiach nášho právneho poriadku.
4.
Zmeniť celkovú filozofiu ukladania trestných sankcií, v rámci ktorej bude treba predovšxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxx
x x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xinov. V rámci tejto filozofie bude kladený dôraz na individuálny prístup pri riešení trestných vecí na základe širokej možnosti využitia alternatívnxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxateľná s úrovňou trestného práva hmotného európskeho štandardu, pri plnom rešpektovaní medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky a požiadaviex xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a právne tradície Slovenskej republiky, a boli akceptované progresívne a aj dnes použiteľné (a potrebné) trestnoprávne inštitúty z celého obdobia prxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxvého Trestného zákona bol prísne rešpektovaný rámec daný platným znením Ústavy SR.
Doterajšie materiálne chápanie trestného činu sa zmenilo na primxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxch a kvalifikovaných skutkových podstát trestných činov v osobitnej xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxposiaľ.
Došlo aj k zmene kategorizácie trestných činov na prečiny a zločiny.
Upustilo sa aj od niektorých doterajších znakov, ktoré boli výrazom prexxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, resp. podmienečný odklad výkonu trestu s probačným dohľadom.
Oveľa podrobnejšie sú upravené základy trestnej zodpovednosti - v zákone sú premietnxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx byť stanovené len zákonom.
Pribudli niektoré nové právne inštitúty (napr. dovolené riziko), rozšírili sa podmienky nutnej obrany a krajnej núdze, zxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxnej a osobitnej časti doterajšieho Trestného zákona.
Výrazom nového prístupu je aj zmena systematiky osobitnej časti Trestného zákona, kde sú dané dx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx v osobitných zákonoch (výkon trestu domáceho väzenia a trestu povinnej práce).
Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxlivým ustanoveniam.
Návrh zákona bol prerokovaný na plenárnom zasadnutí Rady hospodárskej a sociálnej dohody SR podľa zákona o tripartite.
Návrh zxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxravenými v návrhu Trestného zákona - bližšie v doložke finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov a vplyvov na zamestnanosť. Ministerstvx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxjné financie vyčíslený spoločne pre oba návrhy trestných kódexov), že "s ohľadom na neustály tlak na výdavkovú časť štátneho rozpočtu a obmedzené zdroxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xámci rokovaní o návrhu štátneho rozpočtu".
II. Osobitná časť
K Všeobecnej časti
Upúšťa sa od vymedzenia účelu Trestného zákona, pričom v v tomxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx
x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxna a sú upravené základy trestnej zodpovednosti. Oproti doterajšiemu Trestnému zákonu sa hneď v úvode definuje pôsobnosť slovenského Trestného zákoxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxteľa, spolupáchateľa a účastníka trestného činu. V treťom dieli sú vyjadrené okolnosti vylučujúce trestnú zodpovednosť a na ne v štvrtom dieli nadväzxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
x x x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sa tu zrozumiteľnejšie vyjadruje zásada použitia neskoršieho zákona, a to ktoréhokoľvek do doby, než sa rozhoduje o trestnom čine, ktorý je pre páchatxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x x
xxxx xxxxxxxxxxx xxjadruje územnú pôsobnosť Trestného zákona viažucu sa k územiu Slovenskej republiky a spresňuje, čo sa považuje za územie Slovenskej republiky, resp. xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxnosť dostáva osobná pôsobnosť Trestného zákona, na základe vzťahu osoby páchateľa k Slovenskej republike, občan SR, trvalý pobyt na území SR.
K § 5
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x x
x xomto ustanovení je zakotvená možnosť postihu páchateľa trestného činu keď nie je daná ani osobná ani miestna pôsobnosť Trestného zákona, avšak páchatxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x x x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xákona môže byť upravovaná aj vyhlásenými medzinárodnými zmluvami, resp. že zásady vyššie uvedené sa neuplatnia, ak vyhlásená medzinárodná zmluva to xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxbliky.
K § 8
Toto ustanovenie definuje ústrednú kategóriu trestného práva hmotného - trestný čin. Oproti doterajšej právnej úprave práve v tomtx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxného činu. V novom zákone sa definuje trestný čin ako v zásade formálna kategória, čo vyplynulo najmä z požiadaviek praxe. Takýmto poňatím trestného čixx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxstičnej praxi bolo často krát preceňované, ba dokonca zneužívané ako v prospech tak aj v neprospech páchateľov trestnej činnosti.
Formálne chápanie xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xáchateľa.
Na naplnenie znakov trestného činu bude potrebné aby boli splnené dve podmienky:
1.
musí ísť o protiprávny čin,
2.
jeho znaky musia xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxru sa preberá zo zákona na ochranu mieru do osobitnej xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx daná tým, že zákonodarca určité protiprávne konanie už sám o sebe označil za najvyššiu formu protiprávneho konania a tým je trestný čin. Naviac zákon u pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x prečin) tak nepôjde o trestný čin.
Široká možnosť odklonov, ktorá bude zakotvená v Trestnom poriadku súčasne zabezpečí aby sa nedostávali pred súdy pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x x x
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxorizáciou sa Slovenská republika vracia k tradícii delenia trestných činov v medzivojnovom období. Znamená to aj návrat k pôvodnej bipartícii súdne txxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxej závažnosti a škodlivosti, lepšie dokumentuje štruktúru evidovanej kriminality, podiel závažných trestných činov a ich pomer k menej závažnej krixxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxe o menej závažných prečinoch doteraz zbytočne formálne a zdĺhavé napomôže zjednodušiť a urýchliť a tiež môže prispieť k vytvoreniu priestoru pre vykoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxpraktického však zostáva naďalej nadradeným pojmom trestný čin.
Rozhodujúcim kritériom pre definovanie jednotlivých kategórií trestných činov jx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxatia slobody, ktorý možno za jednotlivé trestné činy uložiť podľa osobitnej časti tohto zákona.
Pre určenie, či ide o zločin alebo prečin pritom nie je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxorú súd môže páchateľovi uložiť, ako tomu je v právnych poriadkoch niektorých štátov, kde sa kategorizácia trestných činov uplatňuje.
Jediným kritéxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxbanlivostné trestné činy sú všetky prečiny, bez ohľadu na stanovenú trestnú sadzbu.
V dôsledku takéhoto riešenia odpadá i potreba v osobitnej časti txxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxinu alebo zločinu uvedené v tomto ustanovení. Až po dôslednom komplexnom posúdení každého činu zvlášť a po zistení, ktoré zákonné znaky osobitnej častx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxlny prístup. Pri takejto definícii sa potom môže vyskytnúť pri prvom odseku úmyselného trestného činu prípad, kde vzhľadom na trestnú sadzbu bude čin kxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x prečinov je sledovaná možnosť vylúčenia súdneho prejednávania takýchto bagateľných prečinov.
x xx xxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxatnenie miestnej, ale aj osobnej pôsobnosti Trestného zákona, ale tiež príslušnosti súdu v konkrétnom prípade, vyžaduje presne definovať miesto spáxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxstnom konaní.
K §§ 13, 14
Uvedené ustanovenia upravujú vývojové štádia trestných činov pred ich dokonaním, ktoré z hľadiska ochrany záujmov chrxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podmienky ich trestnosti. Nepriamo z týchto ustanovení vyplýva aj tretia vývojová fáza, ktorou je dokonanie trestného činu, t.j. naplnenie všetkých xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxnom zákone (§ 7), kde je síce príprava viazaná na obzvlášť závažný trestný čin, ktorým je však trestný čin s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej 8 roxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v praxi opomínané, avšak právnou teóriou akceptované pravidlo, že páchateľ prípravy ešte nezačal na rozdiel od páchateľa pokusu napĺňať znaky trestnxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xesprávnemu posúdeniu skutku páchateľa a napokon aj k uloženiu nesprávneho trestu. Až na nepatrné zmeny zostali nezmenené tiež podmienky zániku trestxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxených v § 10 ods. 8 návrhu Trestného poriadku, t.j. napr. akýkoľvek príslušník Policajného zboru.
K §§ 15 až 18
V týchto ustanoveniach Trestného zxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxtným zložkám trestného činu. Doterajšie dve formy zavinenia v podobe úmyslu a nedbanlivosti zostávajú zachované. Taktiež členenie § 15 a § 16 umožňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx
x xx xx xx xx
xxxxx xxxxxxxenia Trestného zákona definujú subjekt trestného činu, t.j. páchateľa, spolupáchateľa a účastníka.
Spáchanie trestného činu za použitia tzv. živéxx xxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxnie trestného činu, použitie dieťaťa atď. Pokiaľ ide o použitie zvieraťa na spáchanie trestného činu ide o prípad priameho páchateľstva a iba z hľadiskx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxému páchaniu trestnej činnosti tzv. na objednávku, bolo na túto skutočnosť reagované aj v tomto Trestnom zákone, kedy bol popri návodcovi osobitne xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxie trestného činu, pretože nájomní páchatelia trestných činov sú tieto už vopred ochotní spáchať a objednávateľ len konkretizuje prakticky predmet úxxxxx
x xx xxx xx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxávnosť v týchto prípadoch ide o spáchanie trestného činu, avšak pre nedostatok veku a príčetnosti na strane páchateľa nemôže dôjsť k jeho potrestaniu.
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxnásť na štrnásť rokov. Pre rozvoj modernej civilizácie je príznačná aj akcelerácia vývoja mládeže. Týka sa to oveľa viac jej fyzickej vyspelosti, menex xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxľkými desiatkami rokov.
Nesporne je to vyvolané aj celkovým, životným štýlom, materiálnymi podmienkami, tempom a úrovňou jej vzdelávania, prístupxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxienky a príčiny, ako aj ich dôsledky v prvom rade odôvodňujú potrebu ešte dôslednejšie chrániť mládež pred negatívnymi vplyvmi, pred sociálno-patoloxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxvanie, kultúrne vyžitie i pre pracovné uplatnenie, zvýšiť ich perspektívy pokiaľ ide o možnosti bývania, zdravého spôsobu života, vrátane oddychu, vxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxnica tých, ktorí sa podieľajú mnohí už opakovane a v trestnej činnosti v súčinnosti s dospelými páchateľmi na páchaní mnohokrát závažnej predovšetkým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxjú kriminalistické štatistiky, dokumentujúce stav a vývoj kriminality, jej štruktúru i štruktúru jej páchateľov.
V prevencii trestnej a inej protixxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xrestného práva a prostriedky trestného práva považovať len ako najkrajnejšie riešenie, ak iné prostriedky formy a metódy zlyhajú.
Treba prihliadať xx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxzavinila a ktoré sú mnohokrát impulzom jej delikvencie. Rovnako treba prihliadať tiež na fakt, že mládež samotná je jednou z prvých a najviac zraniteľnxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx navrhla znížiť vekovú hranicu trestnej zodpovednosti z pätnástich na štrnásť rokov.
Je zrejmé, že takéto opatrenie samo o sebe problém kriminality mxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxrácii vývoja dospievania (a to aj mentálneho) mládeže, čo je nutné z hľadiska ochrany spoločnosti pred kriminalitou.
Nejde teda len o automatický a nixxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxistka proti nesprávnemu stíhaniu detí v podobe dôsledného skúmania mentálnej vyspelosti páchateľov, ktorí prekročili štrnásty rok veku. Podľa novéxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxe skúmať v odôvodnených prípadoch.
K §§ 24 až 30
Ustanovenia štvrtého dielu I. hlavy Všeobecnej časti Trestného zákona upravujú okolnosti vylučxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxného, oprávnené použitie zbrane a plnenie úloh agenta. S výnimkou dovoleného rizika ide o okolnosti, ktoré poznal aj doterajší Trestný zákon. U niektoxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxlávala najväčšie problémy došlo k spresneniu a rozšíreniu podmienok jej uplatnenia. V súlade s legislatívnym zámerom vlády bola do definícií zahrnutx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xpôsobenom útokom najmä v dôsledku zmätku, strachu, alebo zľaknutia.
Zásada proporcionality u nutnej obrany vyjadrená tým, že obrana nesmie byť celkxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx, okolnosti týkajúce sa ako osoby útočníka, tak aj obrancu).
Zásada proporcionality u krajnej núdzi sa upravuje tak, že spôsobený následok nesmie byť xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx verejnosť domáha už niekoľko rokov. Potrebu zakotvenia dovoleného rizika ako okolnosti vylučujúcej protiprávnosť trestného činu v Trestnom zákone xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxnenie v danom mieste, čase, alebo daným spôsobom je spojené s určitým rizikom, lebo ohrozuje záujem chránený týmto zákonom, ale inak ide o čin (činnosť) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxeruje zjavne zodpovedá miere rizika,
b)
vykonanie činu neodporuje zákonu, alebo inému právnemu predpisu, záujmom spoločnosti, zásadám ľudskosxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxpné v čase jeho vykonania,
d)
činom (činnosťou) sa sleduje dosiahnutie spoločenského prospechu,
e)
spoločensky prospešný výsledok, ktorý sx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxého trestného súdu) v tom smere, že sa vymenovávajú prípady, kedy sa táto okolnosť neuplatní buď z hľadiska vedomia páchateľa alebo z hľadiska konkrétnxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx túto bude možné použiť aj vo svojom obydlí, a to aj v prípade, keď ešte nepôjde o nutnú obranu. Ochrana života alebo zdravia osoby v jej obydlí už bude ohrozxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xbydlí dôjde k usmrteniu ohrozujúcej osoby.
K II. hlave
K § 31
Návrh zachováva doterajšiu bipartíciu trestných sankcií na tresty a ochranné opxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxa a v neposlednom rade aj zásadu zodpovednosti páchateľa za spáchaný trestný čin s vylúčením dopadu následkov trestného činu na iné osoby, event. minimxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xrestných sankcií. Tým sa však nemení skutočnosť, že tresty a ochranné opatrenia slúžia ochrane spoločnosti.
K § 32
Návrh v porovnaní s platným Trxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxzácie, pretože umožňuje súdom vo zvýšenej miere siahať aj k trestom bez odňatia slobody. V priebehu krátkodobých trestov odňatia slobody nebolo možné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxateľov mal často negatívny dopad na samotného odsúdeného. Rozšírenie alternatívnych trestov má za cieľ posilniť zásadu, že nepodmienečný trest odňaxxx xxxxxxx xx x
xxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx slobody, zlyhali.
K § 33
Návrh rozširuje aj doterajší systém ochranných opatrení. Ako nové ochranné opatrenie zavádza ochranný dohľad a tzv. dexxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnmi. Naviac jeho účel sa často míňal cieľa a namiesto dovŕšenia nápravy páchateľa slúžil ako prostriedok dosahovania policajných úloh. Na druhej straxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxé pokračovať v resocializácii aj v etape postpenitenciárnej starostlivosti, pričom u nebezpečných páchateľov je nevyhnutné ponímať túto formu postxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xaopak detencia by mala slúžiť na ochranu spoločnosti proti tým páchateľom, u ktorých ochranné liečenie je neúčinné buď preto, že sa mu odsúdený odmieta xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxpečným pre spoločnosť.
x xx xxx xx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxdie dôraz predovšetkým na zásadu humanity a vychádza pritom z medzinárodne prijatých zásad proti mučeniu neľudskému zaobchádzaniu týraniu alebo trexxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x
xxxxx xxxxx xxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxdnutím na rozšírenie systému trestov návrh novo koncipuje nezlučiteľnosť sankcií, ktoré postihujú rovnaké práva odsúdeného. Okrem toho zákon v tom ixxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxé napríklad ustanoveniami o poľahčujúcich a priťažujúcich okolnostiach, o ukladaní trestu pod dolnú hranicu trestnej sadzby stanovenej zákonom a i.
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx trestných činov osobitnej časti Trestného zákona budú obsahovať len sadzbu trestu odňatia slobody. Takéto samostatné uloženie iného trestu bude všax xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxuje možnosť v určitých prípadoch rozhodnúť o zákaze podmienečného prepustenia z výkonu tohto trestu.
Oproti doterajšej úprave sa osobitne definujú xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xx xx xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxťažujúcich okolností, ktoré však rozvádza ďaleko podrobnejšie než platná právna úprava. Naviac návrh výslovne ukladá súdom povinnosť, aby sa na tie pxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxmer a mieru závažnosti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností. Pri prevahe priťažujúcich okolností nebude môcť spravidla rozhodnúť o uložení tresxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxe poľahčujúcich okolností sa navrhuje zníženie hornej hranice trestnej sadzby o jednu tretinu.
K § 39
Návrh prevzal osvedčené ustanovenia platxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxia slobody stanovuje aj minimálne hranice iných druhov trestu, pod ktoré súd nesmie daný druh trestu uložiť ani v prípade ukladania trestu pod všeobecnx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxasnení závažnej trestnej činnosti a konanie o dohode atď.).
K § 40
Ustanovenia o upustení od potrestania zakotvené v platnom Trestnom zákone sa oxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtného činu, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví.
K § 41
Ustanovenie o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxe, že úhrnný trest sa v prípade viacčinného súbehu ukladá nad jednou polovicou zákonom stanovenej trestnej sadzby zvýšenej o jednu tretinu - ide o dôslexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxtvára možnosť pre trestné stíhanie aj vo vzťahu k čiastkovým útokom pokračovacieho trestného činu, o ktorého iných čiastkových útokoch už bolo súdom rxxxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx
xxxxxxxx xxx xx x xx xxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxadistvých trestnú sadzbu uvedenú v § 117 ods. 1 alebo 3“."
Odôvodnenie: Za účelom odstránenia prípadných rozporov sa navrhuje výslovne uviesť, že pri xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxrnnom treste, ktorý sa ukladá podľa zásad pre ukladanie úhrnného trestu.
K §§ 43, 44
Návrh zakotvil aj z platného zákona známy inštitút ďalšieho txxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x 45
Inštitút započítania väzby a trestu preberá nový zákon z doposiaľ platného zákona, ale ho rozširuje aj na prípady prevzatia trestného stíhania alxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x xx xxx xx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxa slobody na doživotie. Pojem výnimočného trestu sa vypúšťa. Súčasne na rozdiel od platného zákona výslovne stanovuje podpornú úlohu trestu odňatia sxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxsti a zároveň nie je nádej žeby páchateľa bolo možné napraviť trestom odňatia slobody na dobru určitú.
Doterajšie členenie trestov odňatia slobody s nxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxčitú dobu s najvyššou možnou výmerou do dvadsaťpäť rokov a na trest odňatia slobody na doživotie..
Zavádza sa obligatórne ukladanie trestu odňatia slxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx
x
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx čin dospel do štádia dokonania,
-
páchateľ bol doposiaľ dvakrát potrestaný a čo aj sčasti vykonal uložené tresty.
V odôvodnených prípadoch budx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx
x x xx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxny". Vychádza sa pritom zo skutočnosti, že už platný zákon č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže zrušil nápravnovýchovné ústavy a namiexxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xíce stanovuje diferenciačné kritérium použité aj v platnom zákone (posledných desať rokov pred spáchaním trestného činu). Obdobne, ako doteraz platxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxe a trestu odňatia slobody nad pätnásť rokov ukladaného za obzvlášť závažný zločin.
K §§ 49, 50
V týchto ustanoveniach sú stanovené podmienky pre xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xobe neosvedčí.
K §§ 51, 52
V týchto ustanoveniach sa zavádza podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom, ktorý je vlaxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxevyšujúceho tri roky. Tento bude vykonávať probačný a mediačný úradník, a teda by mal byť ukladaný najmä v tých prípadoch, keď sa bude vyžadovať určitá pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxst domáceho väzenia, ktorého hornú hranicu stanovil až na jeden rok a určuje aj podmienky pre uloženie tohto trestu, ale len za prečin. Zároveň zavádza kxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xlternatíva ku krátkodobým trestom odňatia slobody. Zároveň sú v návrhu určené aj podmienky premenenia jeho zvyšku na nepodmienečný trest odňatia sloxxxxx
x xx xxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxstu súhlasom páchateľa, ale len za prečin.
K §§ 56, 57
Návrh veľmi podrobne stanovuje podmienky ukladania peňažného trestu ako aj jeho výkonu, poxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxstu z 5 miliónov na 10 miliónov.
K §§ 58, 59
Návrh prevzal osvedčené ustanovenia o treste prepadnutia majetku a tieto ďalej prispôsobil iným ustanxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxestných činoch sa musí uložiť trest prepadnutia majetku vtedy, ak bude preukázané, že páchateľ nadobudol majetok z nelegálnych príjmov alebo časť tohxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xre jeho ukladanie.
Reagoval tiež na Dohovor o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaisťovaní a konfiškácii príjmov z trestnej činnosti (Štrasburgx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxho činu pre prípad, že v pôvodnej podobe sú z faktických alebo právnych dôvodov neidentifikovateľné, nedosiahnuteľné alebo zmiešané s legálnym majetxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx xx xx
x x xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x plnej miere osvedčil, a preto bol prevzatý aj do nového Trestného zákona. Tento trest možno uložiť na 1 rok až 10 rokov, ak sa páchateľ dopustil trestného xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xeďže táto skutočnosť vyplýva už z § 34 ods. 6.
K § 62
Návrh prevzal aj osvedčené ustanovenia platného Trestného zákona o treste zákazu pobytu. Tentx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxx xx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x možnosti uloženia tohto trestu ako samostatného, keďže táto skutočnosť vyplýva už z § 34 ods. 6.
K § 63
Návrh prevzal aj osvedčené ustanovenia plaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxa a v prípade, že sa tento trest ukladá popri kratšom treste odňatia slobody ako 5 rokov alebo popri inom treste, spojil jeho uloženie nie s povolaním páchxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxx prevzal aj osvedčené ustanovenia platného Trestného zákona o treste straty vojenskej a inej hodnosti, pričom podmienky jeho uloženia sú upravené v odxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx upravuje podmienky ukladania tohto trestu a v stanovených prípadoch, najmä ak to vyplýva z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky, uloženie txxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx článku 23 ods. 5 Ústavy SR a nadväzujúcich vnútroštátnych noriem, napr. zákon č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonox x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xx xx xx xx
xxxxx xxxxxal všetky osvedčené ustanovenia platného Trestného zákona o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, avšak dochádza k sprísneniu ohxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x osoby odsúdenej za obzvlášť závažný zločin. Pritom u osoby odsúdenej na doživotie až po vykonaní 25 rokov tohto trestu. Súčasne sa stanovujú prípady, kxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxx xx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xodmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti.
K §§ 71, 72
Rovnako v nezmenenej podobe prevzal návrh aj ustanovenia platného Trexxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xx xxx xx
xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Trestného zákona aj jedno z najvýznamnejších a najdôležitejších druhov ochranných opatrení - ochranné liečenie.
K § 75
Ustanovenie o ochrannex xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx mladistvých.
K §§ 76 až 80
Návrh nového Trestného zákona sa vracia k niekdajšiemu inštitútu ochranného dohľadu, resp. zákon preberá platnú zákoxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxvŕšeniu nápravy obzvlášť nebezpečných recidivistov, páchateľov obzvlášť závažných zločinov a fakultatívne aj páchateľov iných trestných činov, kxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxenciárnej starostlivosti povedú riadny život. Návrh ponecháva súdu možnosť uloženia ochranného dohľadu aj u tých odsúdených, ktorí v priebehu celéhx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uloženie ochranného dohľadu mladistvému (ak je to potrebné, možno mu uložiť ochrannú výchovu), ako aj odsúdenému na doživotie, kde by takéto opatrenix xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxužitiu tohto opatrenia policajnými zložkami na plnenie operatívnych úloh.
K §§ 81, 82
Návrh zavádza aj ďalší nový druh ochranného opatrenia, ktxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxstu odňatia slobody evidentne ochoreli nevyliečiteľnou duševnou chorobou a je tu obava, že aj po výkone trestu odňatia slobody ďalej pretrváva nebezpxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxáchaného zo sexuálneho motívu alebo páchateľa, ktorý opätovne spácha obzvlášť závažný zločin. Detencia môže síce v prípade potreby potrvať až doživoxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxo inštitútu, zákon ukladá súdu povinne jedenkrát ročne preskúmať dôvod trvania detencie a len na základe odborného lekárskeho posudku rozhodnúť o ďalxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx ochranu spoločnosti pred tými nebezpečnými vecami, ktoré nemôžu byť predmetom trestu prepadnutia veci. Tieto ustanovenia sú v podstate v zhodnej podxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xxxxx
x x xx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxpr. pri zmene zákona, zanikajú trestné dôsledky trestného činu, ktorý inak v čase, keď k nemu došlo, spĺňal všetky pojmové náležitosti trestného činu.
x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxania napĺňa všetky znaky príslušného ustanovenia v tom čase účinného Trestného zákona, ale neskorší zákon meniaci alebo dopĺňajúci Trestný zákon, toxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xa základe zákona odstráni.
K § 85
Úpravou podmienok zániku trestnej zodpovednosti u vymenovaných trestných činov v dôsledku účinnej ľútosti sa xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxí alebo zamedzí.
K § 86
Ide o osobitné ustanovenia o účinnej ľútosti, ktoré zahŕňa taxatívnym výpočtom trestné činy, pri ktorých trestnosť zanikxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxou zániku trestnosti je uplynutie zákonom stanovenej premlčacej doby. Určuje sa podľa závažnosti trestného činu vyjadrenej v sadzbe za daný trestný čxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxe trestného stíhania prerušujú. Zároveň sa predlžujú premlčacie doby.
K § 88
Toto ustanovenie určuje výnimky z inak všeobecnej platnosti inštixxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx
xxxxxxxx xxx xx x xxx x xx x x xxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxvami „podľa § 429 a 430, trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 431“."
Odôvodnenie: Navrhovanou úpravou sa ustanovuje, aby rovnxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxda, rasy a presvedčenia podľa § 431 (po prečíslovaní 423) podliehal inštitútu premlčania.
K § 89
Uvedené ustanovenie je premietnutie ústavného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx určená podľa druhu a výšky uloženého trestu. Súčasne sa upravujú dôvody, keď premlčacia doba neplynie a dôvody, ktoré premlčanie výkonu trestu prerušxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx preto použitie ustanovenia o premlčaní výkonu trestu pri nich neprichádza do úvahy, bez ohľadu na to, aký trest súd v konkrétnom prípade uložil.
Zo spoxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx
xxxxxxxx xxx xx x xxx x xx x x xxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxnia národa, rasy a presvedčenia podľa § 431“."
Odôvodnenie: Navrhovanou úpravou sa ustanovuje, aby rovnako, ako trestný čin podnecovania k národnosxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxlovaní 423) podliehal inštitútu premlčania.
K §§ 92, 93
Toto ustanovenie určuje podmienky a lehoty zahladenia odsúdenia. Tento inštitút umožnx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxať uplatnenie v ďalšom živote. Právoplatnosťou rozhodnutia, ktorým bolo odsúdenie zahladené nastáva zákonná fikcia neodsúdenia, ktorá je právnym dxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxxx
V osobitnej hlave všeobecnej časti Trestného zákona sa síce zachováva doterajšia koncepcia stíhania mladistvých, ale na kvalitatívne inej úrovni. xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xbnovujúcimi účinkami trestného práva, lebo sa kladie dôraz na vyváženú, spravodlivú reakciu spoločnosti na trestný čin mladistvého a vyvodzuje z nehx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxmulovaný, aby prevzal osobnú, nielen formálnu trestnú zodpovednosť za trestný čin a nápravu ním spôsobených následkov. Adekvátne tomu Trestný poriaxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxnoveniam všeobecnej časti Trestného zákona, tak konkretizujú ústavný princíp osobitnej starostlivosti, ktorú spoločnosť venuje mládeži (článok 4x xxxx x xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Minimálne štandardné pravidlá súdnictva nad mládežou (tzv. Pekingské pravidlá, rezolúcia OSN č. 40/43 z 29.11.1985),
Smernica OSN pre prevenciu kxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxerejnená v oznámení MZV č. 104/1991 Zb.).
Pokiaľ ide o dokumenty Rady Európy, v tomto smere sa vychádza predovšetkým z nasledovných odporúčaní:
-
xx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxch ľudí pochádzajúcich z prisťahovaleckých rodín,
-
Rezolúcie č. R (66) 25, o krátkodobom zaobchádzaní s mladistvými páchateľmi do 21 rokov veku.
x x xx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxlosť (zisťovaná o.i. aj povinným psychologickým vyšetrením mladistvých vo veku od 14 do 15 rokov - tzv. podmienečná príčetnosť, ktoré upravuje Trestnx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xeho nápravu.
Zníženie dolnej hranice veku o jeden rok, nemá viesť ku kriminalizácii mladistvých, ale k tomu, aby sa všetkými dostupnými, primárne výcxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx takýto mladý človek zopakuje trestný skutok do dovŕšenia dospelosti, stane sa z neho v ďalšom vývine dospelý recidivista. Kriminalita mladistvých vo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxac u mladistvých z majetných vrstiev a výrazne sa zvyšuje aj podiel dievčat. Pritom istá časť mládeže začína byť vzhľadom na stav spoločnosti anomická. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxla, že mladiství najmenej vo veku štrnástich rokov sú reálne spôsobilí rozpoznať a posúdiť následky svojho konania a s tým spojené trestno-právne dôslxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxatických krajín, kde je dolná hranica tohto veku v mnohých prípadoch nižšia.
K § 95
Toto ustanovenie zákona reaguje na skutočnosť, že stupeň rozuxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxnia činu nedosiahol takú úroveň rozumovej a mravnej vyspelosti, aby mohol rozpoznať jeho protiprávnosť alebo ovládať svoje konanie, nie je za tento čix xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxórne u mladistvého vo veku od 14 do 15 rokov, u starších len vtedy, ak to bude odôvodnené.
Ide o koncepciu tzv. podmienenej príčetnosti, ktorá je závislá xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxlike.
Zákon bude teda vyžadovať, aby si mladistvý bol vzhľadom na úroveň svojho vývoja schopný uvedomiť, že páchaným skutkom koná proti normám spoločxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx, že v čase činu ešte nedosiahol takého stupňa vývoja (intelektuálneho alebo mravného), akého spravidla dosahujú jeho vrstovníci. Na preukázanie tejxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxj zrelosti mladistvého.
Pri činoch, na ktorých protiprávnosť nebude treba prihliadať, nepôjde u mladistvého o trestnú zodpovednosť. Spravidla tomx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxe lehoty trestnosti činu, lebo sa vychádza zo zásady, že včasná reakcia na spáchanie trestného činu mladistvým je mimoriadne dôležitá. Ohľadom začiatxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uplynutím premlčacej doby pri trestných činoch taxatívne uvedených v zákone.
K § 97
Ustanovenie o účele sankcií a výchovných opatrení zahŕňa v sxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxona treba využívať na obnovenie narušených sociálnych vzťahov, na integráciu mladistvého do širšieho sociálneho prostredia a na prevenciu zločinnoxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xo možno dosiahnuť predovšetkým rešpektovaním ich potrieb a vytváraním vhodného sociálneho zázemia pre ich zdravý duševný, telesný a sociálny vývoj a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovia aj osobitné spôsoby zaobchádzania s mladistvými v rámci trestného konania, vrátane alternatívnych spôsobov riešenia trestných vecí.
x xx xx xx xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sociálneho okolia na mladistvého Právnym predpokladom na upustenie od potrestania je uznanie viny mladistvého.
Základným predpokladom na upustenxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxnú snahu po náprave. Za týchto podmienok pôjde o prípad, keď vzhľadom na povahu spáchaného činu a na doterajší život mladistvého možno dôvodne očakávaťx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxne predpisy a táto skutočnosť je najmä zo subjektívnych dôvodov ospravedlniteľná, pričom uloženie trestu ani opatrenia nie je nevyhnutné (napr. ak by xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx záruky za nápravou mladistvého. Súd bude prihliadať na výchovný vplyv toho, kto ponúkol záruku, ako aj na to, aký čin mladistvý spáchal a prirodzene aj nx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxxý súvisí so školskou dochádzkou alebo inému výchovnému zariadeniu, v ktorom mladistvý žije, alebo môže vec sám vybaviť tým, že mladistvého napomenie. xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx účinné najmä v prípadoch, kedy postihnutie zo strany rodičov alebo výchovného zariadenia (pri xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx od potrestania mladistvého, ale z kvalitatívne iných dôvodov, bude prípad, kedy mladistvý spáchal čin v stave, ktorý bol vyvolaný duševnou poruchou a xxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xlebo výchovné opatrenie, a preto nie je na dosiahnutie účelu zákona, uloženie sankcie potrebné.
Osobitným prípadom upustenia od uloženia sankcie alxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxho. Pritom mu určí skúšobnú dobu až na jeden rok, prípadne aj ochranné opatrenie alebo výchovné opatrenie. Zároveň bude môcť uložiť mladistvému aj probxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxciou.
K §§ 102 až 105
Návrh zákona preberá doterajšiu právnu úpravu podmienok, kedy bude možné mladistvému uložiť ochrannú výchovu. Naďalej budx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxie veci - sa budú ukladať podľa všeobecných ustanovení zákona.
Návrh upresňuje dôvod uloženiach ochrannej výchovy v písm. c) tak, aby vyjadroval požixxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xýkonu ochrannej výchovy o alternatívu umožňujúcu jej výkon v náhradnej rodine.
Všetky ostatné podmienky výkonu, zmeny, predĺženia a skončenia ochrxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxsty rok a je mladšia ako štrnásť rokov, ak spáchala čin, za ktorý je možné uložiť trest odňatia slobody na doživotie, zostali nezmenené.
K § 106 až 108
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a napomenutie s výstrahou.
Pri upustení od sankcie alebo ochranného opatrenia - rovnako aj pri podmienečnom upustení od ich uloženia, môžu byť mladisxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a napomenutie s výstrahou. Výkon týchto opatrení, najmä pokiaľ ide o dohľad probačného a mediačného úradníka a ďalšie probačné aktivity, upravuje Trexxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxsti alebo sociálnemu výcviku a pod.. Ani ich uložením ale nesmie byť narušená príprava na budúce povolanie.
Výchovné opatrenie je možné so súhlasom osxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ale prejaví sa v jeho postupu pri použití niektorého odklonu upraveného Trestným poriadkom, upustenia od potrestania atď..
Napomenutie s výstrahox x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx
xxxxxxxx xxx xx x xxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx. Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b). Zároveň sa v § 107 ods. 1 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie: „a) sa podrobil probačnému dohľaxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxačný dohľad u mladistvých nie je osobitne definovaný, navrhuje sa, aby tento bol v rámci výchovných opatrení súčasťou výchovných povinností a obmedzexx xxxxxxxxxx x x xxxx
x xx xxxx xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxtvým, kde je vedúcou zásadou výchovný účel trestania. Preto návrh preferuje ukladanie sankcií nespojených s trestom odňatia slobody v tomto poradí: txxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxsúdenie), trest odňatia slobody podmienečne odložený s probačným dohľadom a trest odňatia slobody, ktorý sa vykoná.
K § 111 až 113
Trest povinnex xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mladistvého bude možné uložiť pri všeobecne stanovených podmienkach, ale vo výmere od jedného do piatich rokov. Korektívom bude prihliadnutie na rodxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxx xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxvané rozpätím od 1.000 do 500.000 Sk, pri splnení všeobecných podmienok stanovených zákonom a za predpokladu, že mladistvý je zárobkovo činný alebo jexx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxistvému po právoplatnosti odsudzujúceho rozsudku, ktorým mu bol uložený peňažný trest, ako alternatívu k nemu alebo ku zvyšku nevykonaného náhradnéxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xodmienečný odklad jeho výkonu na dobu až troch rokov pri splnení analogických podmienok, ako pri podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody. xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx doby skúmané rovnako, ako v iných prípadoch podmienečného odkladu výkonu trestu, vrátane rozhodnutia o osvedčení.
K §§ 117 až 119
Vo vzťahu k odňxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxlnú a hornú hranicu trestnej sadzby. Na ďalšie zmierňovanie trestného postihu pri najzávažnejších zločinoch spáchaných mladistvými niet dôvodu.
Nxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxní subjektívnych a objektívnych okolností, vrátane neúčinnosti predchádzajúcich opatrení, uloženie iného trestu nemá nádej na dosiahnutie účelu zxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnu situáciu mladistvého.
Pri podmienečnom odsúdení mladistvého alebo jeho podmienečnom odsúdení s dohľadom, stanoví návrh zákona súdu možnosť určxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
V nadväznosti na platnú právnu úpravu môže súd vzhľadom na okolnosti prípadu a osobu mladistvého, najmä ak je dôvodný predpoklad na jeho polepšenie, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxú hranicu piatich rokov). Súčasne môže nariadiť dohľad a ďalšie výchovné opatrenia, najmä výchovné obmedzenia a výchovné povinnosti smerujúce k tomux xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx
xxxxxxxx xxx xx x xxx xxxx x xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xž do“."
Odôvodnenie: Ide o zosúladenie odseku 3 s odsekom 1 § 117. Keďže podľa odseku 1 je možné uložiť trest odňatia slobody do siedmych rokov, je potrebxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxelu nepostačuje“.
K §§ 120, 121
V nadväznosti na novú úpravu premlčania trestného stíhania u mladistvých, bolo nevyhnutné primeraným spôsobom xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zabezpečenia zmeny v ďalšom živote mladistvého. V ostatných častiach aj tu platí všeobecná úprava stanovená Trestným zákonom, vrátane nepremlčania xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravu (súd musí rozhodnúť z úradnej povinnosti po výkone trestu), ktorá sa osvedčila. Upravuje sa však zahladenie vyhostenia uplynutím určenej doby xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx
xxxxxxxx xxx xx x xxx x xx x x xxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxx trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 431“."
Odôvodnenie: Navrhovanou úpravou sa ustanovuje, aby rovnako, ako trestný čin poxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxa podľa § 431 (po prečíslovaní 423) podliehal inštitútu premlčania.
K V. hlave
So zreteľom na požiadavky vyplývajúce z práva EÚ, ako aj z medzinároxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zakotviť v právnom poriadku zodpovednosť právnických osôb za trestné činy, ako sú vymedzené v jednotlivých rámcových rozhodnutiach (ide o právne aktx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, obchodovania s ľuďmi, obchodovania so zbraňami, prevádzačstva, životného prostredia, korupcie, detskej pornografie, prania špinavých peňazí a oxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxi vstupe do EÚ zaviazala x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xba k tým trestným činom, ku ktorým vyplýva povinnosť takej úpravy pre SR z práva EÚ a medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná.
Myšlienka trestnej zoxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxancúzsko, v roku 1995 Fínsko, roku 1996 Dánsko a Holandsko a v roku 1999 Belgicko a Slovinsko. Anglické trestné právo pozná trestnú zodpovednosť právnixxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxty sú pripravené vo Švajčiarsku a v Českej republike. Problematika trestnej zodpovednosti právnických osôb je široko diskutovaná tiež v Nemecku, Poľxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxópy už v roku 1988 odporúčaním č. R. (88) vyzvala členské štáty zvážiť zavedenie trestnej zodpovednosti súkromných a verejných právnických osôb. Rezoxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxôb, najmä u trestných činov proti životnému prostrediu.
Európsky dohovor pre otázky trestnej činnosti (CDPC) v dokumente "Európa v období zmien", odxxxxxxxxx xx x xxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxsti právnických osôb.
V tejto súvislosti je nemenej významnou skutočnosťou, že v poslednej dobe bolo prijatých niekoľko medzinárodných dokumentov xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxpubliku záväzné, avšak v záujme integračných snáh sa javí vhodné odporúčaniam vyhovieť. Takéhoto druhu je napr. Celosvetový akčný plán proti organizxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxôb tam, kde je to potrebné k potláčaniu organizovaného zločinu.
Mimoriadny význam má z tohto pohľadu aj prijatie druhého protokolu k Európskej dohode x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxpovednosť právnických osôb za podvod, aktívnu korupciu a pranie špinavých peňazí.
Trestná zodpovednosť právnických osôb je navrhovaná tiež v projexxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky v Európskej únii je nepochybné, že sa aj na našu krajinu vzťahuje povinnosť zaviesť trestnú zodpovednosť právnických osôb.
Trestná zodpovxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx x xxysle práva trestného.
V anglosaskej právnej oblasti sa k teoretickému odôvodneniu zavinenia právnických osôb v zmysle trestného práva využíva tzv. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxvnickou osobou. Právnická osoba potom zodpovedá za protiprávne konanie svojich pracovníkov, pokiaľ toto konanie patrí do rámca jej pôsobnosti.
Viaxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxa je schopná konať aj v prenesenom xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xritom porušiť svoje povinnosti, za čo musí niesť zodpovednosť. Je teda schopná viny, pričom však nejde o vinu v bežnom ponímaní, ale o tzv. organizačnú vxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxa podniku", ktorej obsahom je chybný výkon tzv. rizikového managementu, t.j. chybné zvládnutie zvyšného rizika vyplývajúceho z činnosti podniku, ktxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
V súčasnom spoločenskom a hospodárskom živote sa vyskytujú nové, doteraz nepoznané antisociálne javy, produkované právnickými osobami, najmä obxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxslu, vyvolávajú nové riziká a poskytujú stále viac príležitostí aj pre vyvíjanie spoločensky škodlivých aktivít, vrátane takých, ktoré je možné oznaxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxoločenských činností napr. podvodné vylákanie dotácií, hospodárske podvody a iné hospodárske machinácie, sú typicky uskutočňované v rámci aktivít xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxosťou právnických osôb. Následky týchto deliktov sú často veľmi ťažké a spôsobené škody bývajú značne vysoké (napr. prípady havárie ropných tankerov x xxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxé modely riadenia, decentralizácia a autorizácia pracovných skupín v hospodárskej sfére vedie k tzv. organizovanej nezodpovednosti, t.j. k stavu, kxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xina jednotlivca v takomto prípade je často minimálna a nie je tiež celkom jednoznačne v príčinnej súvislosti s trestným činom. Odôvodňuje to preto závexx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxosť individualizácie trestnej zodpovednosti. Hľadanie skutočne vinného sa darí iba v prípade hierarchicky budovanej štruktúry podniku. Čím je však xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxkčná diferenciácia, tým je ťažšie zistenie vinníka. To odôvodňuje potrebu zavedenia trestnej zodpovednosti právnickej osoby nezávisle na tradičnox xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxločenských záujmov. Tá má byť dosiahnutá hrozbou a výkonom trestných sankcií, ktoré budú schopné ovplyvniť chovanie právnických osôb žiadúcim smeroxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxx zvlášť efektívny regulátor kolektívneho chovania. To všetko by malo aktivizovať zodpovedných pracovníkov právnických osôb, aby v rámci svojich možxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxiť regulatívny účinok trestného práva.
Je všeobecne známym faktom, že v poslednom období sa na európskom kontinente presadzovala zodpovednosť právxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxnické osoby. Sankciami za tieto delikty sú najčastejšie peňažné pokuty, často veľmi vysoké a presahujúce výšku peňažných trestov podľa Trestného zákxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxvnu úpravu správnych deliktov právnických osôb nemožno považovať za dokonalú. Možno jej vytknúť roztrieštenosť, nejednotnosť, komplikovanosť a abxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xkladanie sankcií a pod.. Nedokonalá je aj procesná úprava, a preto hmotno-právne podmienky v režime trestného práva poskytujú lepšie záruky dodržiavxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxe zásadne sankciami postihnúť len také konanie, ktorého protiprávnosť vyplýva z porušenia vopred definovaných a dostatočne konkrétnych pokynov, akx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxiálne pravidlá nie sú dodržané, má nastúpiť zodpovednosť za správny delikt. Takáto úprava má za následok, že v rámci týchto postupov nie je možné postihxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxe nebezpečné a škodlivé spôsoby konania, ktoré nemusia porušovať špeciálny právny predpis, ale porušujú iba všeobecný príkaz náležitej opatrnosti. xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxej úprave. Uvedené skutočnosti preto dostatočne odôvodňujú zavedenie trestno-právnej zodpovednosti právnických osôb aj v slovenskom právnom porixxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxnačuje ako piata hlava a doterajšie § 131 až § 448 sa označujú ako § 122 až § 439."
Odôvodnenie: Zavedením zodpovednosti právnických osôb sa podľa nášho nxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxšenie zásady „nie dvakrát o tej istej veci“. Zároveň je narušená v trestnom práve doteraz zaručená rovnosť trestno-právnej zodpovednosti subjektov.
x xxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xeroristická skupina, svojvoľné vzdialenie), súčasne používa pojmy, ktoré sú vlastné iným právnym odvetviam, najmä právu občianskemu (napríklad škxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxlad verejne, zbraň, násilie).
Pre trestné právo je pritom nevyhnutne žiaduce, aby tieto pojmy boli vykladané v trestnom konaní jednotne, pričom v minxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxačujúce, nakoľko tento je záväzný len v konkrétnej prejednávanej veci a nie všeobecne.
Z vyššie uvedených dôvodov sa preto v tejto hlave pristúpilo k dxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xprave pojmov uvedenej v doterajšom § xx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxé pojmy pre potreby všeobecnej časti, ale najmä osobitnej časti zákona.
Zo spoločnej správy výborov NR SR:
Navrhuje sa: "V prvej časti sa vypúšťa piatx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx x xxx xx xxxxxxxx xxx x xxx xx x xxxxx
xxxxxxnenie: Zavedením zodpovednosti právnických osôb sa podľa nášho názoru zavádza kolektívny trest aj pre zamestnancov právnickej osoby, ktorí nie sú zoxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxraz zaručená rovnosť trestno-právnej zodpovednosti subjektov.
K § 122
V týchto ustanoveniach týkajúcich sa spôsobov spáchania trestného činu xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x ľsti, súčasne sú tu definované pojmy ktoré doteraz upravovala len teória trestného práva a to spáchanie trestného činu opätovne, opakovane, pokračovxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx
xxxxxxxx xxx xx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxní § 122) sa za slová „zamedzenia odporu“ vkladajú slová „alebo ju má na taký účel pri sebe“."
Odôvodnenie: Rovnako ako pri napodobenine zbrane je potrexxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx3
Pokiaľ sa týka poruchy zdravia, sú v tomto ustanovení definované tri stupene poruchy od najmiernejšej až po najzávažnejšiu: ujma na zdraví, ublížexxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx
x xx xxx xx xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx určenia jej výšky a to nielen klasickej hmotnej škode na veciach, ale aj z hľadiska ujmy na životnom prostredí, chránených druhov živočíchov, rastlín, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxmov, keď hranicou medzi priestupkom a trestným činom bude škoda malá, ktorá prevyšuje sumu 8 000 Sk. Predtým to bola škoda nie nepatrná. Ďalšie hranice šxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zákonom, preto aby len zákon určoval čo je trestný čin - ústavná zásada, keď doteraz predmetnú sumu - minimálnu mzdu, stanovovala vláda síce na základe zxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xstanovení sú definované pojmy pre potreby trestného práva ako sú: dieťa, osoba blízka veku mladistvým, osoba vyššieho veku, blízka osoba, chorá, bezbxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxn.
K § 129
Skupina osôb a organizácie majúce vzťah k trestnému činu sú definované jednak počtom osôb, jednak inými znakmi, ktoré musia podľa zákonx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxy sa líšia účelom, za ktorým boli tieto zoskupenia vytvorené. Napríklad teroristická skupina na účely páchania trestného činu teroru, alebo terorizmxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx viacej zločinov, trestného činu legalizácie z príjmu trestnej činnosti alebo niektorého z trestných činov korupcie. Zároveň sa definuje činnosť a poxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxného záujmu", pričom zahrňuje hľadisko nielen záujmov spoločností vo verejnom ale aj v súkromnom sektore.
Tieto ustanovenia sa zaoberajú vecou ako pxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxtový priestor, zviera ovládateľná prírodná sila alebo energia, cenný papier bez ohľadu na jeho podobu, nehmotná informácia, dáta výpočtovej technikxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxobitne je definovaný pojem úplatku ako veci alebo iného plnenia majetkovej, či nemajetkovej povahy, na ktoré nie je právny nárok. Ďalej je tu definovanx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxm nakladania s odpadmi.
K § 132
Vzhľadom na znenie niektorých skutkových podstát trestných činov bol v tomto ustanovení definovaný pojem prostixxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxu moc a cudzieho činiteľa.
K § 134
Pre účely Trestného zákona bolo potrebné vymedziť aj pojmy ústavné zriadenie a krízová situácia.
K § 135
Z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxý pojem prechovávania drog pre vlastnú potrebu, čo predstavuje trojnásobok obvyklej jednorázovej dávky. Vo väčšom rozsahu tu má na mysli desaťnásobox xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxx xxx
xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxstup a napokon v súvislosti s trestným činom dezercie bol definovaný pojem svojvoľného sa vzďaľovania a sústavného svojvoľného sa vzďaľovania.
K xx xxx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxeraz najčastejšie kvalifikované okolnosti opakovane vyskytujúce sa vo väčšine kvalifikovaných skutkových podstát trestných činov a majúce vplyv nx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxtných činov je potrebné vidieť najmä v dvoch smeroch:
1.
dochádza k typovému zoradeniu jednotlivých kvalifikačných znakov tak aby bola zachovaná xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xadzieb tak, aby určitá kvalifikačná okolnosť mala približne rovnaký vplyv na zvýšenie trestnej sadzby.
Na základe vyššie uvedeného boli jednotlixx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxný motív, väčšia škoda
2.
nebezpečné zoskupenie, značná škoda, ťažká ujma na zdraví alebo smrť
3.
škoda veľkého rozsahu , smrť viacerých osôb, xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx je napríklad spáchanie trestného činu verejne, resp. verejným činiteľom a podobne.
Jednotlivé osobitné kvalifikačné pojmy sú formulované tak, aby xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxať desať hlavných okolností ktoré spravidla bývajú znakom trestnej činnosti a ktoré uľahčujú páchateľovi trestný čin spáchať (zbraň, lesť, vlámaniexx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxch) a sťažujú aj odhalenie trestnej činnosti (organizovaná skupina).
K § 139
Ako poškodený prichádza do úvahy spravidla fyzická osoba. Ustanovxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxeho veku), z hľadiska biologického, či zdravotného stavu (tehotná žena, chorá osoba), z hľadiska vzťahu k páchateľovi (osoba blízka, osoba odkázaná nx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
K § 140
V súčasnom období sa zvyšuje počet trestných činov, ktoré sú páchané na základe osobitnej najmä majetkovej motivácie (na objednávku), mxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x prísnejšou sadzbou postihnúť prípady páchania trestnej činnosti v rámci zločineckej, alebo dokonca teroristickej skupiny. Páchanie trestnej činnxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxx xxx
xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxnie následku na zdraví, ktorý obsahuje konkrétne druhy tejto formy ublíženia na zdraví. V zmysle poznatkov vedy sa zároveň definuje aj smrť, ako biologxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xrestných činov, osobitne v prípadoch ak napr. dôjde k smrti najmenej troch osôb.
K osobitnej časti
Zmena prístupu k trestnoprávnej ochrane význaxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx jeho osobitnej časti. Ich vyjadrením je nové poradie jednotlivých hláv druhej - osobitnej časti tohto zákona.
Do centra pozornosti tohto zákona a do pxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxboda, ochrana jeho súkromia, obydlia, majetku a iných jeho základných ľudských práv, slobôd a záujmov.
Do I. hlavy boli zaradené trestné činy proti žixxxx x xxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxých práv a slobôd jednotlivca.
Rodina je základnou bunkou spoločnosti. Jej hodnoty a tradície sú nedotknuteľné a jej význam je neoceniteľný. Preto trxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xboch týchto hodnôt zaradené do III. hlavy osobitnej časti tohto zákona.
Ochranu majetku a vlastníckych a užívacích práv k nemu vyjadrujú skutkové podxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx skutkové podstaty trestných činov všeobecne nebezpečných a proti životnému prostrediu, ktoré sú zaradené do VI. hlavy.
Až v ďalších hlavách nasleduxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxganizáciám resp. právnickým osobám. Do VII. hlavy boli zaradené trestné činy proti republike a do VIII. hlavy boli zaradené trestné činy proti poriadkx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxti brannosti, proti civilnej službe, proti službe v ozbrojených silách a proti obrane vlasti. Do XI. hlavy sú zaradené trestné činy vojenské.
V novovyxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xývoja medzinárodných zmlúv dochádza v oblasti trestného práva k rozlišovaniu trestných činov vojnových a proti ľudskosti.
K I. hlave
Trestné činx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxené najvýznamnejšie ohrozovacie trestné činy proti životu a zdraviu.
Trestných činov, ktorých objektom je život alebo zdravie, alebo ktoré spôsobuxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxbo zdravie jediným alebo hlavným objektom trestného činu.
K 1. dielu
K §§ 144 až 146
Konanie vedené úmyslom iného úmyselne usmrtiť, sa vo väčšinx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sa vzťahuje nielen ku konaniu, ale aj k jeho následku.
Miera úmyselného zavinenia nemusí byť u všetkých vrážd rovnaká. Páchateľ ale musí vždy vedieť, žx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxlasiť inak by nemohlo ísť o vraždu.
Ani typy vrážd nie sú rovnaké. Líšia sa formou konania (komisívne alebo omisívne konanie), mechanizmom usmrtenia oxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxtívom páchateľa (lúpežný, sexuálny, teroristický, pomsta, nenávisť a i.) a ďalšími znakmi.
Medzi najdôležitejšie kritéria z hľadiska závažnosti pxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, napríklad vraždy vyprovokované konaním obete, týraním zo strany obete, vraždy v afekte, v silnom rozrušení alebo citovom rozpoložení, kde vražedný xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxných, treba dôsledne odlíšiť od tých, ktorých vykonanie si páchateľ dôkladne vopred rozvážil, neraz ich dlho pripravoval a dokonale naplánoval, ba doxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxus až po jeho dokonanie, teda kde páchateľ vraždu uskutočňoval postupne, dokonca niekedy i surovým alebo trýznivým spôsobom, je vedený zavrhnutiahodxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxých skupín - páchanie vrážd na objednávku alebo ako aktu pomsty, alebo vzájomného vybavovania si účtov.
Alarmujúcim signálom je aj štruktúra obetí - čxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, neraz vo svojom vlastnom byte.
V rámci rekodifikácie je nutné na tieto aspekty reagovať. Predovšetkým treba od takzvanej jednoduchej vraždy, v jej dxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxavné zriadenie republiky, vražda s teroristickým motívom.
Od týchto typov vrážd treba aj naďalej odlišovať vraždu novonarodeného dieťaťa matkou, sxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxého činu, precizovať všetky skutočnosti, ktoré reálne ovplyvňujú závažnosť činu, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx treba považovať najmä to, ak páchateľ spáchal v úmysle získať majetkový prospech alebo zakryť alebo uľahčiť iný trestný čin, že ju spáchal z pomsty, pre xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxnej pohnútky. Pokiaľ ide o charakter obete, že ju spáchal na osobe mladšej ako osemnásť rokov alebo na osobe vyššieho veku, na blízkej osobe, na tehotnej xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxi alebo tlmočníkovi pre výkon ich povinnosti. Pokiaľ ide o spôsob vykonania činu, že vraždu spáchal na objednávku, alebo ako člen organizovanej či zločxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxaždy i vraždy vyjadrené v ich kvalifikovaných skutkových podstatách ako okolnosti podmieňujúce použitie vyššej trestnej sadzby odňatia slobody.
x xx xxxx xxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxobiť ťažkú ujmu na zdraví, skutočne vyústi do ťažkej ujmy na zdraví.
V rozpore s predstavou páchateľa ním predpokladaný následok nemusí nastať vôbec, xxxxx xx xxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxutkové podstaty trestného činu zabitia v ustanoveniach postihujú úmyselné konania, ktorými páchateľ z nedbanlivosti spôsobil ťažší následok, menoxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxenia na zdraví, presnejšie, u trestného činu ublíženia na zdraví, ktorého sa páchateľ dopustil úmyselne, boli len okolnosťami podmieňujúcimi použitxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxť na zdraví, môže v skutočnosti inému z nedbanlivosti spôsobiť smrť, alebo môže inému z nedbanlivosti spôsobiť smrť i konaním v úmysle spôsobiť mu ťažkú xxxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxčajne chápe, že tu nejde o vraždu o úmyselné usmrtenie, pretože smrť samotná nastala v dôsledku páchateľovej nedbanlivosti. Páchateľ si smrť obete nežxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxstať. Vzhľadom na okolnosti a svoje pomery ju však mal a mohol predpokladať. A pokiaľ o možnosti usmrtenia iného prípadne i vedel, neželal si ho, ani nesúxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxekvátna jej objektívnej hrozbe, a to bez dostatočných dôvodov. Nie každé zabitie je rovnako závažné. Líši sa nielen základným zámerom páchateľa, t.j. xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xjmu na zdraví. Okrem toho bolo potrebné u oboch foriem trestného činu zabitia odstupňovať ich závažnosť, a v nadväznosti na to vyjadriť rozpätie trestnxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxažných skutočností, ktoré sú u týchto činov považované za okolnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxob konania, ako aj spáchanie činu na chránenej osobe alebo z osobitného motívu a pri úmyselnej forme tohto trestného činu aj jeho spáchanie za krízovej sxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxlivých foriem vraždy a zabitia už vo svojom základe nedbanlivostným trestným činom. Páchateľ nemal úmysel iného usmrtiť, ani mu spôsobiť svojím konanxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxo inej prevádzkovej nehode). Podľa doposiaľ platného zákona sa aj takéto konanie považovalo len za jednu z viacerých foriem trestného činu ublíženia nx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obvykle vyjadrujú vyššiu mieru závažnosti útoku, v závislosti na povahe subjektívnej stránky, u tohto trestného činu niet dôvodu v názve gradovať tenxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xormy usmrtenia nie sú rovnako závažné. Mieru ich závažnosti taktiež môže ovplyvniť celý rad konkrétnych skutočností týkajúcich sa činu, okolností a pxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxsnosti to, ak páchateľ spáchal taký čin preto, lebo porušil dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie axxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxm spôsobom konania (ods. 2), alebo ak ho spáchal na viacerých osobách pri súčasnom hrubom porušení predpisov o bezpečnosti práce, dopravy alebo hygienx xxxxx xx
x xx xxx xx xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxmu úmyselného usmrtenia živého ľudského plodu. Zmenené (a čiastočne upravené) bolo len poradie jednotlivých skutkových podstát tohto trestného činx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxanovenia § 159 ods. 1 je upravená trestnosť konania páchateľa, ktorý preruší tehotenstvo tehotnej ženy bez jej súhlasu. Kvalifikovaná skutková podstxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxestného činu, porušenie osobitných povinností páchateľa alebo vzhľadom na spôsobenie ťažšieho následku (ťažká ujma na zdraví alebo smrť).
Ďalšie dxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxnu navedú na taký čin, alebo jej pomáhajú pri takom čine (za ktorý žena sama trestne nezodpovedá, ani keby ho vykonala sama, alebo keby o to iného sama požixxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xásilím, v zneužití tiesne, neskúsenosti, odkázanosti alebo podriadenosti, v spôsobení závažnejšieho následku a pod..
K § 154
Každý má právo roxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xsmrtiť alebo aby mu pomohol pri samovražde. Nikto nemá právo vedome iného akýmkoľvek spôsobom pohnúť k samovražde, ani mu pri nej pomáhať. Na týchto prixxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxi (vo forme návodu alebo pomoci) na čine iného, ktorý inak nie je trestným činom, čím je vlastne popretý v tomto prípade princíp akcesority účastníctva. xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxe osobitné vlastnosti a postavenie obete tohto trestného činu, osobitne závažnejší spôsob konania alebo osobitný motív jeho páchateľa.
K 2. dielu
x x xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxa. Mení sa (resp. sa upresňuje) len jeho názov (úmyselné spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví), ktorý lepšie vyjadruje podstatu trestného činu, najmä úmysxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxchované i doterajšie okolnosti podmieňujúce použitie vyššej trestnej sadzby, okrem ťažšieho následku v podobe smrti, ktorá sa stala znakom základnex xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxtu vyšší trest odňatia slobody, ktoré sa týkajú najmä motivácie konania páchateľa, spôsobu a ďalších okolností jeho vykonania, povahy obete. Tieto sú xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxenia na zdraví v úmyselnej forme sa taktiež nemenia. Mení sa (resp. sa upresňuje) len jeho názov (úmyselné ublíženie na zdraví), ktorý lepšie vyjadruje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxká ujma na zdraví).
Ostávajú zachované i doterajšie okolnosti podmieňujúce použitie vyššej trestnej sadzby, okrem ťažšieho následku v podobe ťažkex xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxtia.
Pribudli aj ďalšie okolnosti, s ktorými tento zákon spája u úmyselných trestných činov proti životu vyšší trest odňatia slobody, ktoré sa týkajú xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx
x xx xxxx xxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxe upravené znaky trestných činov ublíženia na zdraví v nedbanlivostnej forme. V § 158 znaky trestného činu nedbanlivostného spôsobenia ťažkej ujmy na xxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxležitú povinnosť svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo uloženú mu podľa zákona.
K §§ 159, 160
Neoprávnený odber orgánxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxravia a nie je vylúčená ani jej smrť. Aj keď na záchranu života a zdravia iných ľudí je za určitých okolností potrebné a možné na účely transplantácií ľudsxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxom.
V odseku 2 je ako samostatná skutková podstata postihovaná neoprávnená sterilizácia fyzickej osoby.
K 3. dielu
Do samostatného tretieho odxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxjúce takýto následok. Sú to len tie, u ktorých je ohrozenie života alebo zdravia človeka jediným alebo dominantným objektom.
K § 161
Protiprávne kxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxníckej starostlivosti o život alebo zdravie ľudí, môžu byť považované, podobne ako iné konania, za trestné činy proti životu podľa prvého oddielu alebx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xeagovať na niektoré osobitné javy spoločenského života, ktoré tieto hodnoty zjavne ohrozujú, napr. na lekársky experiment. Lekársky experiment je jxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xtarostlivosti o život a zdravie ľudí.
Lekársky experiment, ak sa má vykonať na človeku, je však veľmi vážnym zásahom do jeho práv a slobôd, najmä do právx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx bez splnenia presne vymedzených podmienok. Overovaním nových medicínskych poznatkov sa na človeku nesmie život a zdravie ľudí zámerne resp. nadbytoxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxh metód a hypotéz alebo klinické skúšanie liečiv v záujme zachovania alebo zlepšenia zdravia ľudí, nie v rozpore s týmto záujmom. Overovanie preto nemoxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xykonávania overovania, je potrebné overovanie okamžite zastaviť.
Na druhej strane však za takéto overovanie nemožno považovať lekárske výkony, ktxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xx
xx xreto nutné rozlišovať, či ide o zdravotne indikované overovanie, alebo o overovanie bez zdravotnej indikácie.
Zdravotne indikovaným overovaním sa xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxok liečby tejto choroby alebo že cieľom takéhoto overovania je diagnostický alebo liečebný prospech pre pacienta. Na tento typ overovania nových medixxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxnom tu môže byť iba porušenie zákazu overovania nových medicínskych poznatkov, ak by ním bol ohrozený život alebo zdravie osoby zúčastnenej xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxé za medicínske metódy (metódy
lege artis
).
Na rámec týchto podmienok bolo potrebné ustanoviť osobitné podmienky trestnej zodpovednosti za osobitnx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx zdravotnej indikácie. Ide o vážne zásahy do sféry ľudských práv a základných slobôd, ktoré sa nielen priečia už i samotnej lekárskej etike, ale môžu aj vxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, reagovať na hrubé prejavy porušenia pravidiel overovania nových medicínskych poznatkov na človeku aj prostriedkami trestného práva.
Overovaním xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxobe trpiacej inou chorobou, než na akú je overovanie zamerané. Jeho cieľom nie je diagnostický alebo liečebný prospech pre osobu, ktorá sa overovaniu pxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxvoj lekárskej vedy.
Aj overovanie bez zdravotnej indikácie možno vykonať v niektorých prípadoch, ale len za splnenia celého radu podmienok ustanovexxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxne spôsobilá na právne úkony.
Osoba, na ktorej sa má overovanie bez zdravotnej indikácie vykonať, musí byť úplne poučená o zdravotných rizikách, ktorx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxravotnej indikácie na osobe možno robiť iba ak:
a)
overovanie má jasný cieľ, odôvodnenie a vychádza zo všetkých doterajších teoretických a klinicxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx dosiahnuť iným spôsobom,
c)
overovaniu predchádzal úspešný laboratórny výskum, overovanie na zvieratách alebo iné vedecky úspešne overené skuxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxdpokladať, že následkom overovania nedôjde k smrti, k poškodeniu zdravia s trvalými následkami alebo k nepriaznivej zmene osobnosti a
f)
fyzické xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxavotnej indikácie je zakázané na:
a)
xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx
xxxxách vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody,
e)
vojakoch základnej a náhradnej služby a osobách vykonávajúcich civilnú službu a na cudzixxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxx zámienkou získania nových medicínskych poznatkov, metód, alebo na potvrdenie hypotéz alebo na klinické skúšanie liečiv vykonáva overovanie nových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho bezprostredne ohrozený život, alebo overovanie bez zdravotnej indikácie vykonáva bez súhlasu osoby, ktorej sa týka, alebo ho vykonáva na osobácxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxonnými podmienkami overovania bez zdravotnej indikácie.
V rámci odseku 2 je na základe zásadnej pripomienky Ministerstva zdravotníctva SR uvedená xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxx x xxho porušenie sankcionuje pokutou do 500.000 Sk, avšak túto pokutu je možné uložiť len zdravotníckenu zariadeniu.
V rámci kvalifikovanej skutkovej pxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xú obsiahnuté v závažnejšom spôsobe konania páchateľa, v osobitnom motíve páchateľa trestného činu a v jeho spáchaní na chránenej osobe.
K § 162
Úxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dôsledky tohto spoločenského javu tam, kde dochádza k ohrozeniu života a zdravia ľudí, resp. kde navyše ešte k liečiteľskému úkonu dochádza bez súhlasx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxôb v súlade so súčasnými dostupnými poznatkami lekárskej vedy a inými biomedicínskymi vedami. Záruku v tomto smere poskytuje príprava a odborná spôsoxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxažujú za zdravotníckych pracovníkov ani za iných odborných pracovníkov v zdravotníctve, ktorým prislúcha poskytovanie zdravotníckej starostlivoxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxajú odborné kvalifikačné predpoklady pre výkon tejto činnosti na úrovni poznatkov modernej lekárskej vedy a poznatkov iných, súvisiacich vedných odxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k záchrane ľudského života alebo zdravia) nemožno prehliadať, ani ich oficiálne akceptovať. Nedovoľuje to vysoké riziko, ktoré je s týmto javom spojexx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx najmä ak sa človek slobodne a vážne sám rozhodne podrobiť liečiteľským úkonom.
Právo na život je vecou každého človeka a každý si o svojom živote môže roxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxžno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá (čl. 2 ods. 2 Ústavy SR).
Nemožno tiež nevidieť i rozdiel v jednotlivých druhoch liečiteľstva, v úrovni icx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxx xxxríklad, majú základ v poznaní, ktoré akceptuje aj lekárska veda (napr. fytoterapia), resp. ktoré nie sú vedou v zásade odmietané, aj keď nie sú zatiaľ akxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxi liečebnej rehabilitácie.
Iné zase naopak, vychádzajú z nedostatočného stavu vedeckého poznania, ba dokonca z nevedeckého základu, svojou povahox x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxého činu neodborného liečiteľstva.
Trestným činom teda nebude vykonávanie liečiteľstva samotného ale len to, keď niekto vykonáva, i keď nemá predpíxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxorným vyšetrovacím alebo liečebným výkonom alebo nesprávnou indikáciou liekov, liečiv a iných zdravotníckych pomôcok, potrieb alebo zdravotníckex xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxvnu indikáciu liekov alebo liečiv alebo iných zdravotníckych pomôcok, potrieb alebo zdravotníckej techniky uskutoční bez súhlasu iného a ohrozí takxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xpácha taký čin závažnejším spôsobom konania, na chránenej osobe, prípadne ak spôsobí takým činom ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.
K §§ 163, 164
Trxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxvostnej formy trestného činu šírenia nákazlivej choroby, pokiaľ ide len o ľudské choroby (šírenie nákazlivých chorôb domácich a iných hospodársky dôxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxý čin).
K §§ 165 až 167
V § 165 a § 166 sa ustanovuje nový trestný čin ohrozovania nákazou vírusom ľudskej imunodeficiencie úmyselnou a nedbanlivosxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxdmieňujúce u týchto trestných činov použitie vyššej xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx týmto činom spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.
K §§ 168, 169
Trestný čin ohrozovania zdravia závadnými potravinami a inými potrebami je prexxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxej sadzby trestu odňatia slobody , ktoré sú vyjadrené v závažnejšom spôsobe konania alebo v spôsobení následku vo forme ťažkej ujmy na zdraví alebo smrtxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxcha v úmysle získať majetkový prospech alebo zakryť alebo uľahčiť iný trestný čin, alebo ak poruší takým činom osobitnú povinnosť, ktorá mu vyplýva zo zxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxcie, alebo ak spôsobí takým činom ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.
K § 170
Trestný čin ohrozovanie zdravia nepovolenými liečivami, zdravotníckyxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxa alebo podávania liečiv, zdravotníckych pomôcok alebo zdravotníckych potrieb, ako aj podmienky používania zdravotníckej techniky ustanovuje osoxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxoré sú zaradené do liekopisu alebo ktorých používanie povolilo ministerstvo zdravotníctva alebo ktoré majú certifikát príslušného orgánu štátneho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxtnuté potrebné liečivá, zdravotnícke pomôcky a zdravotnícke potreby priamo pri výkone zdravotnej starostlivosti, vydá mu ich na lekársky predpis lexxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxrostlivosti.
Zdravotnícka technika určená na poskytovanie zdravotnej starostlivosti musí spĺňať požiadavky ustanovené všeobecne záväznými práxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxhodnutie o schválení alebo certifikát príslušného orgánu štátneho skúšobníctva alebo schvaľovací výmer vydaný ministerstvom zdravotníctva.
Je nxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxedajom alebo podávaním neodskúšaných, nepovolených či zakázaných liekov, liečiv alebo iných zdravotníckych pomôcok alebo potrieb, alebo používanxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxo používania takýchto liekov, liečiv, pomôcok, potrieb alebo techniky sa preto ustanovuje i trestná zodpovednosť za hrubé, opakované či sústavné porxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx x xxxxx vyšetrovacích alebo liečebných výkonov opätovne inému predpíše, vydá, predá alebo podá liečivá, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xlebo bolo zakázané, alebo ktoré neboli predpísaným spôsobom odskúšané, alebo kto sústavne používa zdravotnícku techniku, ktorá nespĺňa požiadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xdravotníckej techniky je nebezpečné ľudskému zdraviu.
Za okolnosť podmieňujúcu použitie vyššej trestnej sadzby trestu odňatia slobody sa bude povxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xorme ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti.
K §§ 171 až 173
Otvorenie sa svetu a nové ekonomické a sociálne podmienky podmienili v ostatných rokoch i na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xrgány činné v trestnom konaní majú konkrétne poznatky o tranzite drog cez Slovenskú republiku (tzv. Balkánska cesta), ale napriek znásobenému úsiliu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx drog a stúpa počet osôb, ktoré sú na nich závislé, najmä medzi mládežou. Výroba a obchod s drogami, žiaľ, je aj u nás v prevažnej miere v latencii.
Sú to alaxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxeže, ktorí sa stali na drogách závislí. Užívanie drog priamo súvisí i s nárastom majetkovej kriminality, ktorej sa takéto osoby dopúšťajú v snahe získax xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxiaznivom stave v oblasti šírenia drog a závislosti na drogách aj nedokonalá legislatíva. Problémy spojené s narkomániou nevyriešila ani novela Trestxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxatívne opatrenie sa obrátilo najmä proti osobám, ktoré sú na drogách závislé, avšak najväčší vinníci tohto negatívneho javu, výrobcovia a obchodníci x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxov s drogami nepriamo ovplyvnil aj tento zákon svojimi miernymi sankciami za takéto trestné činy.
Do novej úpravy sa v podstate preberá úprava zakotvexx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxtropnú látku alebo jed alebo prekurzor neoprávnene vyrobí, dováža, vyváža alebo preváža, kupuje, predáva, vymieňa alebo inak zadovažuje, alebo precxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxtih výrobcov drog a obchodníkov s drogami sa kardinálne sprísňuje. Naopak, u užívateľov drog sa počíta s miernejším postihom, s akcentom na ukladanie oxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x držanie omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchod s nimi).
Na vyjadrenie xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xtorá je rozdelená do dvoch odsekov a to podľa množstva drogy prechovávajúcej pre vlastnú potrebu - trojnásobok jednorázovej dávky a desaťnásobok jednxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx budú podmieňovať použitie vyššej trestnej sadzby trestu odňatia slobody pri trestnom čine podľa § 172. Kvalifikované skutkové podstaty pri tomto trexxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxu na osobe mladšej ako 15 rokov, prípadne spáchanie tohto činu páchateľom, ktorý je členom nebezpečného zoskupenia alebo spáchanie tohto trestného čixx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxia slobody, dopadajúca na tých páchateľov, ktorí vyrobia, sebe alebo inému zadovážia alebo prechovávajú predmet určený na nedovolenú výrobu omamnej xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxž je alkohol.
K § 175
Alkohol je návykovou, aj keď voľne dostupnou látkou, ktorej nadmerné požívanie môže viesť k alkoholizmu, k deštrukcii osobnxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxádež je preto potrebné chrániť i prostriedkami trestného práva pred podávaním alkoholických nápojov. Skutková podstata trestného činu podávania alxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx vyjadril jej hlavný objekt - ochrana zdravia mladej generácie a jej zdravého fyzického a psychického rozvoja.
K § 176
Aj naďalej sa ponecháva v toxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxej generácie, sa preraďuje medzi trestné činy proti životu a zdraviu.
Ide o podávanie anabolických prostriedkov osobám mladším ako osemnásť rokov na xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxv, ktoré môže mať obdobné následky ako požívanie niektorých omamných a psychotropných látok. Ochrana sa poskytuje iba osobám mladším ako osemnásť rokxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xrestné podávanie anabolických látok nielen osobe mladšej ako 18 rokov, ale aj dospelým osobám v súvislosti s ich účasťou na organizovanej športovej čixxxxxxx
x xx xxxx xxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxoc, ak tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo pre iného.
Je to nielen mravná, ale aj právna povinnosť človeka, vyjadrujúca elementárny humaxxxxxx x xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxtného práva.
Osobitne nebezpečné je, ak osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky vážnej poruchy zdravia, neposkytne potrebnú pomox xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxifikovanej prvej pomoci.
Neustály nárast dopravnej nehodovosti s vážnymi následkami na životoch a zdraví ľudí si vyžaduje vyvodzovanie trestnopráxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxorá pri nej utrpela ujmu na zdraví.
Doterajšia právna úprava podmienok trestnej zodpovednosti za neposkytnutie pomoci zostáva preto nezmenená. Skuxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxxx
xxxxx xxx xx xx xxxx xx xxx xxxxx - v prvom sú zaradené trestné činy proti slobode a v druhom sú zaradené trestné činy proti ľudskej dôstojnosti. Skutkové podstaty trestných činov v obocx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxé, najmä so zreteľom na súlad s Ústavou SR a medzinárodnými zmluvami.
K 1. dielu
K §§ 179 až 181
Týka sa to predovšetkým novej koncepcie trestného xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xrevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, osobitne so ženami a deťmi a zo Spoločného postupu prijatého Radou na základe čl. K. 3 Zmluvy o EÚ, txxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxentov zmenil tak, aby sa vzťahoval na obchodovanie s ľuďmi za účelom pohlavného styku alebo iného sexuálneho zneužívania, a to bez ohľadu na to, či ide o žxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx xx x xxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdstatou bude obchodovanie s ľuďmi za účelom ich vykorisťovania v zmysle najzávažnejších foriem, ktoré uvádza táto skutková podstata, vrátane neopráxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxo aj spáchanie takých činov na účely prostitúcie. Zvýšenými trestnými sadzbami sa postihuje spáchanie tohto trestného činu závažnejším spôsobom konxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxtivosti atď., ale aj pri získaní skutočného prospechu). Ďalšie kvalifikované skutkové podstaty postihujú až maximálnymi trestami spáchanie činu zlxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxch osôb.
Objektívne toto ustanovenie jednak postihuje obchodovanie s ľuďmi na území Slovenska a jednak reaguje na situáciu, že aj Slovensko sa stáva kxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxné vykorisťovanie, ktoré postihujú iné ustanovenia.
Navrhované znenie ustanovení o obchodovaní s deťmi upravuje postih xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxľvek zištnom úmysle.
Z hľadiska objektívnej stránky sa za trestný čin obchodovania s deťmi bude považovať nielen zverenie dieťaťa do moci iného, ale sx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xx prostitúciu), ktorý odporuje základným ľudským právam a slobodám - osobitne aj právam dieťaťa (pri zištnom úmysle).
Sprísnenie trestných sadzieb sx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xebezpečnosť činov, ktoré korešpondujú trestnému činu obchodovania s ľuďmi . Preto podstatne vyššie trestné sadzby budú postihovať spáchanie trestnxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxí vážnej poruchy zdravia, či smrti. Maximálne tresty postihnú páchateľa pri získaní prospechu veľkého rozsahu alebo spôsobení smrti viacerých osôb.
x xx xxxx xxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdstatách zhodne. So zreteľom na ich typovú nebezpečnosť pribudli viaceré kvalifikované skutkové podstaty - spáchanie činu závažnejším spôsobom konxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
K § 184
Ústava SR v článku 23 zaručuje každému slobodu pohybu a pobytu. Každý, kto sa oprávnene zdržiava na území SR, má právo toto územie, resp. koxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xydať inému štátu (okrem prípadov stanovených ratifikovanou medzinárodnou zmluvou, najmä pokiaľ ide o zločiny proti ľudskosti). Tieto práva zaručujx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdy pohybu a slobody pobytu sa zavádza skutková podstata trestného činu obmedzovania slobody pobytu pred neoprávnenými zásahmi uvedenými v objektívnxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxx xxutková podstata mimoriadne nebezpečného trestného činu
K § 186
Novým trestným činom v tejto časti je vydieračský únos, ktorým sa reaguje na lúpexxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xažkej ujmy, od obete alebo od tretej osoby poskytnutie majetkového, ale aj nemajetkového plnenia.
Hoci má toto konanie spoločné znaky s existujúcimi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xkutkovú podstatu, lebo ani jedno z uvedených ustanovení komplexne nevyjadruje všetky znaky tohto konania a jeho špeciálny motív.
Kvalifikované skuxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skupinou, jeho spáchanie na dieťati, blízkej osobe, verejnom alebo ústavnom činiteľovi a pod., ako aj jeho spáchanie nebezpečným zoskupením, či skutxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxvotie.
K §§ 187 až 198
Znaky uvedených trestných činov, z ktorých niektoré boli zavedené poslednými novelami Trestného zákona (napríklad hrubý xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx lebo zodpovedajú súčasným aj budúcim požiadavkám na ochranu občanov v jednotlivých oblastiach osobnej slobody, pokiaľ ide o slobodu rozhodovania, vxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxa č. 507/2001 Z.z. o poštových službách (§ 8 a nasl.), resp. zo zákona o elektronických komunikáciách č. 610/2003 Z.z. (§ 4 a 5), ktorý je účinný od 1.1.2xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxba, resp. zadováženie alebo prechovávanie zariadenia spôsobilého na odpočúvanie verejnej telekomunikačnej služby.
Významným spôsobom sa však roxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xávažnejším spôsobom konania, na chránenej osobe, z osobitného motívu, ako aj spáchanie činu nebezpečným zoskupením alebo pri trestných činoch zavlexxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prospechu veľkého rozsahu. V týchto prípadoch nastupuje najprísnejšia sankcia.
Zo spoločnej správy výborov NR SR:
Navrhuje sa: "V § 200 (po prečíslxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxfikovaná skutková podstata trestného činu obsiahnutá v odseku 4 s kvalifikovanou skutkovou podstatou trestného činu obsiahnutou v odseku 5 § 199 (po pxxxxxxxxxxx x xxxxx
x xx xxxxx
x x xxx xx xxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxej úprave, ktorá sa v praxi osvedčila. Prebrala sa aj skutková podstata sexuálneho násilia zavedená novelou Trestného zákona č. 253/2001 Z.z.
Precizxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxzhodnutím Rady o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí a detskej pornografii). Každý uvedený trestný čin bude prísnejšie potrestaný, ak bude spáchaxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxeto dva trestné činy a trestný čin sexuálneho zneužívania majú najprísnejšiu trestnú sadzbu od 10 do 20 rokov pri spôsobení ťažkej ujmy na zdraví alebo sxxxx xxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xž uvedenej xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xásilia (viď kvalifikovaný znak "na chránenej osobe").
Pri trestnom čine súlože medzi príbuznými sa zavádza nová kvalifikovaná skutková podstata prx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxxx
x xx xxx xx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxu ochranu rodine a mládeži v podstate v rovnakom rozsahu, ako v doteraz platnej právnej úprave, ktorá sa osvedčila. Počet trestných činov sa však v tejto xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxolických látok mládeži boli v dôsledku dodržania systematiky preradené do iných hláv.
Skutková podstata trestného činu zanedbania povinnej výživy xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x71/2003 Z.z.). Naďalej bude trestná tak nedbanlivostná, ako aj úmyselná forma jeho spáchania. Už v základnej skutkovej podstate sa však sprísnila trexxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxí spôsob spáchania trestného činu (napr. po dlhší čas), voči viacerým oprávneným osobám alebo vydanie takých osôb nebezpečenstvu núdze, bude postihoxxxx xxxxxxx xx x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody v priebehu dvoch rokov.
Spresnené boli znaky trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby txxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxného činu bude treba, aby v dôsledku páchateľovho týrania bolo spôsobené fyzické alebo psychické utrpenie, a to ktorýmkoľvek konaním príkladmo uvedexxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxaným konaním.
Na druhej strane závažnejší spôsob konania (napr. po dlhší čas, surový spôsob atď.), osobitný motív (pomsta, ziskuchtivosť), spáchanxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xx xxxxxx xx xxest odňatia slobody na doživotie postihne páchateľa ak takým činom spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť viacerých osôb (z nedbanlivosti).
Novou skxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxm sa odlišuje od trestného činu opustenia dieťaťa, ktorého sa môže dopustiť aj niekto iný než biologický rodič a kde naviac dochádza aj k ohrozeniu životx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxvá podstata sa rozšírila špecificky o umožnenie záškoláctva. Samostatnou skutkovou podstatou je nezákonné zamestnávanie dieťaťa mladšieho ako 15 rxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx
x xxx xxxxx
xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxdstát. Treba pripomenúť, že táto hlava bola v poslednom desaťročí najčastejšie xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxnamných zmien vykonaných predovšetkým novelami Trestného zákona č. 183/1999 Z.z. a č. 253/2001 Z.z). vo vzťahu k väčšine trestných činov tejto hlavyx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxie príjmu z trestnej činnosti resp. k samostatnému postihu neoprávneného vyrobenia a obstarania platobnej karty, resp. telefónnej karty, v základnýxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxedená v odseku 1 (prisvojenie si cudzej veci malej hodnoty zmocnením sa) a v odseku 2 uvedenými špecifickými, taxatívne stanovenými formami bez ohľadu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx lebo jeho uplatňovanie v praxi si vyžaduje predovšetkým intenzívnejšie ochranné pôsobenie vlastníkov pozemkov, pôdy a lesov, resp. rybníkov s intenxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, tepla, telekomunikačnej prevádzky a pod., alebo bol páchateľ za obdobný čin v poslednom roku postihnutý.
Osvedčila sa aj rovnaká základná trestná sxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx), spôsobenie väčšej škody a spáchanie takého činu z osobitného motívu, sú vyjadrené v prvej kvalifikovanej skutkovej podstate. Prísnejší trestný poxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
K § 213
V podstate rovnakým spôsobom (okrem taxatívne uvedených okolností v ods. 2) je upravený aj trestný čin sprenevery, pri ktorom objektívnou stxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxstná sadzba. Kvalifikované skutkové podstaty postihujú predovšetkým závažnejší spôsob konania, spáchanie činu na chránenej osobe alebo z osobitnéxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxanie činu členom nebezpečného zoskupenia, spôsobenie väčšej, značnej škody, resp. spôsobenie škody veľkého rozsahu alebo spáchanie činu za krízovex xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx prevzatý bez zmeny, v rozsahu v akom bol do Trestného zákona zavedený novelou č. 183/1999 Z.z.. V základnej skutkovej podstate sa akcentuje skutočnosťx xx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxávnickej osoby alebo činnosti zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou. Tri kvalifikované skutkové podstaty prísnejšie postihujú také konanie vočx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxchu.
x xx xxx xx xxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxieho, ktoré bolo páchateľovi zverené) zostali v základných skutkových podstatách nezmenené. Prísnejšie sú však postihované konania uvedené v kvalixxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxenej osobe, z osobitného motívu, pri recidíve, resp. podľa hodnoty užívaného vozidla, resp. výšky spôsobenej škody.
K § 218
Vlastníctvo domu, bxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxtov oprávnenej osobe. Podmienkou trestnosti páchateľa je jeho špeciálna recidíva v posledných dvoch rokoch po odsúdení alebo postihnutie v poslednýxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxe sa zavádza prísnejší postih v prípade závažnejšieho spôsobu konania (napr. so zbraňou, po dlhší čas, vlámaním atď.) alebo ak bude taký čin spáchaný z oxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxdku alebo inej platobnej karty, resp. predmetu spôsobilého plniť jej funkciu bude trestné. Prísnejšie bude taký čin trestný, ak bude vykonaný závažnexxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxôsobená škoda pôjde o súbeh s trestným činom podvodu.
K § 220
Rozmach trestnej činnosti vo vzťahu k osobným motorovým vozidlám viedol k zavedeniu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxx xx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtaty trestného činu podvodu zostáva zachovaná v doterajších dvoch formách: v uvedení iného do omylu alebo vo využití omylu iného, v úmysle na škodu cudzxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxnie majetku, ale aj o ušlý zisk. Obsahom škody preto môže byť peňažná suma, vec, ale aj konanie alebo opomenutie, ktoré má určitú majetkovú hodnotu.
V záxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxbom konania, na chránenej osobe, z osobitného motívu, alebo ak ním spôsobí väčšiu škodu. Najprísnejšie bude potrestaný ten, kto spácha taký čin ako člex xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx skutkovej podstaty trestného činu podvodu sú následne konštruované špecifické trestné činy podvodu a to úverový, poisťovací, kapitálový (investičxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx spôsobí škodu. Kvalifikované skutkové podstaty vyjadrujú ďalšie znaky objektívnej stránky toho-ktorého trestného činu (v podstate zhodne ako u zákxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxuje subjekt, resp. spôsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx
xxxxxxxx xxx xx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx alebo nepravdivé údaje“."
Odôvodnenie: Niet pochýb, že zaradenie tohto trestného činu do návrhu trestného zákona bolo vyvolané činnosťou nebankovxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxniu tohto trestného činu nie je potrebný ani škodlivý následok na rozdiel od trestných činov podvodu podľa ust. § 221, úverového podvodu podľa ust. § 222x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxo podvodu podľa ust. § 225. K spáchaniu trestného činu kapitálového podvodu tak podľa ust. § 224 ods. 1 postačuje konanie v súvislosti s činnosťami, ktorx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x trestnom konaní, či bude považovať údaje o výnosoch a výhodách za reálne. Uvedenie skutkovej podstaty v predloženom znení je aj v rozpore s dôvodovou spxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxje nedostatočnú činnosť zákonodarcu v iných oblastiach, kde je potrebné zdokonaliť právnu úpravu regulujúcu kapitálový trh tak, aby boli vylúčené z pxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxlne údaje o výhodách a výnosoch investovania alebo nevýhody takého investovania zamlčí. Kritérium nepravdivosti údajov z hľadiska dokazovania možnx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxych údajov o výhodách, sa javí ako neurčité a problematické. Výhody investovania sú pre každý investujúci subjekt osobitné, čo pre jedného investora jx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtatu tohto trestného činu tým, že uvedie nereálne údaje o výhodách. Nereálnosť výhod investovania nie je možné objektívne posúdiť orgánmi činnými v trxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxuhom podvodu, ktorý je spáchaný neoprávneným zásahom do hardwaru alebo softwaru počítača, alebo iného elektronického prístroja. Týmto konaním páchxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxstihnú páchateľa, ktorý taký čin spácha závažnejším spôsobom konania (napr. po dlhší čas, organizovanou skupinou z osobitného motívu) alebo ním spôsxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxejšie formy spáchania činu budú potrestané v dvoch nasledujúcich kvalifikovaných skutkových podstatách.
K §§ 227, 228
Pri trestnom čine podvoxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxtenie majetkovej účasti v inej právnickej osobe.
Páchateľom tohto trestného činu môže byť iba špeciálny subjekt, ktorým je štatutárny orgán alebo prxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxstihuje sa v prípade zavinenia úpadku a zmarenia uspokojenia veriteľa, resp. veriteľom vo väčšom rozsahu konania, ktoré je v rozpore so zásadami obozrxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxedovšetkým rovnakú trestnosť subjektov zo základne skutkovej podstaty v prípade, ak úpadok bol odvrátený dobrovoľným konaním orgánom štátu alebo úzxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
K §§ 229, 230
Prevádzkovanie nepoctivých hier a stávok je trestné v prípade, ak páchateľ stanoví pravidlá, ktoré nezaručujú rovnaké možnosti výhxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xčastníkovi nezaručuje. Stávka je prísľub spravidla peňažného plnenia, ktorého splnenie závisí od určitej udalosti, ktorá má nastať v budúcnosti, alxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xk ich páchateľ prevádzkuje bez povolenia. Podmienky prevádzkovania lotérií alebo iných podobných hier stanovuje zákon č. 218/2001 Z.z.
Pri oboch trxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxísnejšie sankcie sú odôvodnené spôsobením väčšej, značnej škody, resp. škody veľkého rozsahu alebo získaním pre seba alebo pre iného značného prospexxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxx xxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxzmenenej podobe. Čiastočne sa však pri úmyselnej forme rozšírila trestnosť. Predmetom útoku je cudzia vec získaná trestným činom (nie priestupkom), xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x jej prevedení na seba alebo iného, v prenájme takej veci alebo v jej prijatí ako zálohu. Nedbanlivostná forma bude trestná od väčšej hodnoty veci.
Kvalxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxme aj jeho spáchanie vo vzťahu k vymenovaným nebezpečným látkam.
K §§ 233, 234
Skutkovou podstatou trestného činu legalizácie príjmu z trestnej xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxtá Radou Európy v novembri 1990.
Objektívna stránka trestného činu spočíva v legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Ide o dispozíciu s akýmkoľvek pxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xakého príjmu alebo veci, zakryť ich pôvod v trestnom čine, ich určenie či použitie na spáchanie trestného činu, zmariť ich zaistenie na účely trestného xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xmysle vyššie rozvedeného, aby bolo naplnené citované ustanovenie zákona č. 367/2000 Z.z..
Kvalifikované skutkové podstaty postihujú predovšetkýx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxp. vzťah k vymenovaným nebezpečným látkam, ako aj spáchanie trestného činu nebezpečným zoskupením (zločinecká alebo teroristická skupina) alebo vo xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxosti nasvedčujúce tomu, že iný spáchal uvedený trestný čin, alebo neobvyklú obchodnú operáciu napriek tomu, že mu taká povinnosť vyplýva z jeho zamestxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxo blízku osobu neuviedol do nebezpečenstva trestného stíhania.
K § 235
Naďalej bude trestné úžerníctvo. Objektom tohto trestného činu je sloboxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxabosť, alebo niečie rozrušenie, dá sebe alebo inému poskytnúť alebo sľúbiť plnenie, ktorého hodnota je k hodnote vzájomného plnenia v hrubom nepomerex xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx chránenej osobe alebo z osobitného motívu. Výška spôsobenej škody alebo miera zisku bude taktiež prísnejšie trestná, rovnako ako spáchanie činu v nebxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxlenia oprávnenej osoby bude trestným činom, ak taká vec má aspoň malú hodnotu.
K §§ 237, 238
Trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxunelovanie" páchaných osobami oprávnenými spravovať a v rámci výkonu tejto správy nakladať s majetkom tretích osôb, a to najmä právnických osôb odôvoxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xtatutárne orgány obchodných spoločností, vrátane oprávnených osôb štátnych podnikov, nakladajú so spravovaným majetkom spôsobom, ktorého dôsledxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxáciu tohto javu účinné. Preto je nastolenie trestnej zodpovednosti aj nedbanlivostnou formou odôvodnené.
Kvalifikované skutkové podstaty pri úmyxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xodľa výšky spôsobenej škody, resp. získaného prospechu, ako aj spáchanie činu nebezpečným zoskupením.
K § 239
Trestný čin poškodzovania veritxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxným v odseku 1 písm. a) až d) tak, že veriteľ nemôže ani čiastočne dosiahnuť uspokojenie svojej pohľadávky. Na trestnú zodpovednosť ale nebude stačiť, ax xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx č. 41/1991 Zb. rozh. tr.).
Podľa druhého odseku bude zodpovedná len iná osoba než dlžník, pričom nie je rozhodujúce, či o konaní páchateľa alebo jeho pxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxky znamená aktívnu činnosť páchateľa (poslanie upomienky, podanie žaloby a pod.)
Kvalifikované skutkové podstaty k obom základným skutkovým podstxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxí medzi tzv. úpadkový delikt, ktorého objektom je právo veriteľa na uspokojenie pohľadávky podľa zásad konkurzného a vyrovnacieho konania. Konanie pxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxe veriteľa spočíva v tom, že dlžník, ktorý je predĺžený, mu plní spôsobom nezodpovedajúcim zásade pomerného uspokojenia, a to na úkor ostatných veritexxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxx xx xxx
xxxxxxx xxxxnovenia postihujú machinácie s konkurzným a vyrovnacím konaním, ako aj jeho marenie.
Objekt trestného činu je rovnaký, ako pri zvýhodňovaní veriteľxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xe dosiahnuť pomerné uspokojenie veriteľov z dlžníkovho majetku.
Podstatou konania pri machináciách (odsek 1) je pasívne úplatkárstvo, alebo aktívxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xoskytla alebo sľúbila majetkový alebo iný prospech páchateľovi, aby ten ako veriteľ vykonal niektorý úkon v súvislosti s hlasovaním.
Páchateľom môžx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xlebo vyrovnacieho konania obe ustanovenia postihujú jeho marenie, ktorého formy ustanovuje zákon taxatívne vymedzenými spôsobmi konania (dvomi, rxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xruhého trestného činu môže byť, okrem uvedených subjektov ktokoľvek kto marí konkurzné konanie niektorým zo spôsobov uvedených v tomto ustanovení, nxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxby konania, ako aj diferencovane spôsobenie škody.
K § 244
Ide novú skutkovú podstatu, ktorá chráni obchodné spoločnosti a družstvá pred spôsobxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxočnosti alebo družstva. Zákaz konkurencie sa vzťahuje len na zakázané činnosti, ktoré sú výslovne uvedené v Obchodnom zákonníku a nepatria sem dohodnxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxo cudzia vec.
Konanie páchateľa spočíva v tom, že sa vec zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnou, pričom môže ísť aj o opomenutie takého konania, nx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxí poškodzujú cudzie veci tým, že ich postriekajú, pomaľujú atď. a tým ich znehodnotia. Ide o spoločenský problém, lebo týmto konaním sa znehodnocujú múxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxestných činoch postihujú kvalifikované skutkové podstaty rovnaké okolnosti, ako predchádzajúce majetkové trestné činy.
K § 247
Objektom tohxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxcií, jeho obsah a technické a programové vybavenie počítača.
Na trestnosť páchateľa bude stačiť, ak po získaní prístupu k nosiču informácií koná niekxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x. 146/2000 Z.z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov.
Trestný čin bude dokonaný už tým, že páchateľ získa prístup k nosiču informácií a v uvexxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxch.
K § 248
Objektom trestného činu je dôležitý kultúrny alebo iný dôležitý všeobecný záujem. Ide o výnimku z nedotknuteľnosti vlastníctva (čl. xx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxzenia životného prostredia.
Konanie páchateľa spočíva v tom, že poškodí spôsobom uvedeným v tomto ustanovení chránené objekty. Dôležitým kultúrnyx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxi, ktorá je kultúrnou pamiatkou, osobitné povinnosti, resp. obmedzenia. Iným dôležitým všeobecným záujmom sa rozumie vedecký záujem, záujem na ochrxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxeologické nálezy a výskumy, ako aj práva týkajúce sa týchto výskumov i povinnosti nálezcov, ale sankcie pri ich porušovaní nie sú adekvátne novej forme xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx "záujmové skupiny" vykrádajú a následne devastujú vzácne kultúrne pamiatky s jediným zámerom, získať čo najviac hmotných pamiatok - mincí, šperkov, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxho činu, ktorá bude postihovať tieto negatívne aktivity. Prísnejšie bude postihnutý nielen závažnejší spôsob konania (napr. organizovaná skupina)x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx
x xx xlave
Trestné činy hospodárske sú obsiahnuté v štyroch dieloch a z hľadiska obsahu jednotlivých ustanovení, primeraným spôsobom chránia trhové hosxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxx
x x xxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x ochranu proti nekalej súťaži, ako aj proti konaniu, ktoré je v rozpore so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže. Ide o normu s blanketovou dispozíciou, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xx xxxx xx x xxx x xx xx x xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxoľvek, nemusí ísť priamo o súťažiteľa. Kvalifikovaná skutková podstata postihuje tak závažnejší spôsob konania, ako aj ďalšie špecifické následky čxxxx
x x xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxn inej zárobkovej činnosti v rozpore so živnostenským zákonom alebo inými právnymi predpismi, ktoré ustanovujú podmienky na ich prevádzkovanie, ale xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxý zdroj príjmov. (Podnikanie upravuje § 2 ods. 2 OBZ, podnikanie na základe živnostenského oprávnenia upravuje zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskoršíxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
x xxxxx ustanovení ide o vymedzenie trestnej zodpovednosti za špeciálnu formu neoprávneného obchodného podnikania - obchodovania s devízovými hodnotami, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xlebo predaj týchto hodnôt vykonaný na vlastný alebo cudzí účet; za obchod s devízovými hodnotami sa považuje aj ich zámena - devízový zákon č. 202/1995 Zxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xroti neoprávnenému páleniu liehu, ktoré vytvára nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. Prevádzkovateľom výroby liehu môže byť fyzická alebo právnická xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxého alkoholu. Prechovávanie je trestné aj keď ho páchateľ prechováva iba pre seba, hoci ho nevyrobil, ale vie, že bol vyrobený bez povolenia. Uvádzaním xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxotovené a určené na výrobu liehu, ale aj jeho súčasti mechanicky oddelené, keď je zariadenie mimo prevádzky.
K § 254
Toto ustanovenie ochraňuje hxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxu hranicu. Na dokonanie činu stačí konanie páchateľa, ktorý úmyselne poruší v právnom predpise vyslovený zákaz alebo obmedzenie dovozu, vývozu alebo xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxoz tovaru. Základnými predpismi sú najmä Colný zákon č. 199/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, colný sadzobník, zákon č. 190/2003 Z.z. o strelnxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx rozsah (porovnaj väčšiu škodu). Iná platba vyberaná podľa zákona - ide napr. o bývalú dovoznú prirážku (porovnaj zák. č. 42/1980 Zb. v znení neskoršícx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x xx xxx xx xxx
xxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xa nakladania s niektorými druhmi tovaru a technológiami a ich kontroly. Účelom osobitného kontrolného režimu je zabrániť úniku tovaru a technológií sxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxadení a priemyselnej časti). Základným predpisom v tejto oblasti je zákon č. 26/2002 Z.z. o podmienkach a kontrole dovozu, vývozu a sprostredkovateľxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov).
Jednotlivx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxp. vývozcu, či výrobcu, ktorý koná podvodne.
K § 258
Objektom tohto trestného činu je záujem na ochrane riadneho hospodárenia s devízovými prostxxxxxxxxx xx xx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdárstva sú najmä devízový zákon č. 202/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, vykonávacia vyhláška č. 390/1999 Z.z. a zákon č. 566/1992 xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxx
x xx xxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxchodnej evidencie a na pravdivosti zápisov v obchodnom registri. Adresátom týchto informácií - formulovaných ako povinné údaje - je predovšetkým štáxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyžaduje pohnútka zabezpečiť sebe alebo inému neoprávnené výhody. Páchateľom bude spravidla pracovník podniku alebo organizácie, resp. jej zložkyx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx že nesie zodpovednosť za správnosť údajov.
Zásahom do technického vybavenia počítača - v zmysle odseku 2 - je akýkoľvek zásah do tzv. hardwaru (technixxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Pri nedbanlivostnej forme tohto trestného činu sa vyžaduje spôsobenie škody veľkého rozsahu.
K §§ 261 až 263
Európska únia nazýva porušenie svoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxh oblastiach sa skôr blíži k porušeniu hospodárskej disciplíny. Uvedené ustanovenia o poškodzovaní finančných záujmov Európskych spoločenstiev vyxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xa vyžaduje ich škodlivý následok vo forme umožnenia sprenevery alebo protiprávneho zadržania prostriedkov z rozpočtu EÚ. Ustanovenie postihuje v saxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxičom v súlade s Protokolom sa postihuje aj nedbanlivostné konanie.
K § 264
Vyzvedaním obchodného tajomstva, bankového tajomstva, daňového tajxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxich predmet tohto tajomstva. Ide v tomto trestnom čine o dve samostatné skutkové podstaty. Vyzradiť uvedené tajomstvo nepovolanej osobe (odsek 1) možxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xaké tajomstvo do cudziny je prísnejšie trestné.
K § 265
Toto ustanovenie chráni rovnosť prístupu k informáciám v obchodnom styku pred tými páchaxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxx xx xxx
xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxzaté z platného zákona, a preto zostáva ich výklad taktiež nezmenený. K jedinej zmene dochádza ohľadom nahradenia pojmu "verejná súťaž" pojmom "verejxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxka - konanie je tu uvedené taxatívne.
K 3. dielu
K §§ 270 až 279
Ustanovenia tretieho dielu obsahujú skutkové podstaty trestných činov proti mexx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxte bezo zmeny. Reaguje sa však na ochranu euromeny pri trestnom čine falšovania, neoprávnenej výroby a pozmeňovania peňazí a cenných papierov (vrátanx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxé známky, kolky, úradné pečate a uzávery, kontrolné známky, pásky a iné kontrolné technické opatrenia na označenie tovaru na daňové účely.
Aj úprava txxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxjúca.
Zo spoločnej správy výborov NR SR:
Navrhuje sa: "V § 288 ods. 3 (po prečíslovaní § 279) sa slová „jeden rok až päť rokov“ nahrádzajú slovami „tri roxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxej podstaty trestného činu podľa odseku 3 sa vyžaduje spôsobenie vyššej škody ako v odseku 2. Navrhuje sa preto ustanoviť vyššiu trestnú sadzbu v odseku xx x xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx
x xx xxxxx
x xx 281 až 283
Ustanovenia štvrtého dielu o trestných činoch proti priemyselným právam a proti autorskému právu zodpovedajú v novej predlohe vnútroštáxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xodstaty, vrátane EÚ požadovaného primeraného sprísnenia trestných sadzieb.
K VI. hlave
Do tejto hlavy osobitnej časti tohto zákona boli zaradexx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
x xx xxxxx
x xx xxxx xxx
V týchto ustanoveniach Trestný zákon poskytuje skupine ľudí ochranu pred takými konaniami, s ktorými je spojené nebezpečenstvo pre život alebo zdrxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxu katastrofou alebo inou prevádzkovou nehodou pod. Ak prerastie ohrozenie v konkrétnu poruchu, často to má za následok obete na životoch, vysoké škody xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxého ohrozenia v Trestnom zákone vyjadruje v dvoch formách - v úmyselnej a v nedbanlivostnej.
V znakoch základnej skutkovej podstaty trestného činu všxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxoti doterajšiemu vymedzeniu sa už v základnej skutkovej podstate spresňuje, že musí ísť o vydanie "skupiny ľudí" do nebezpečenstva predpokladaného v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx charakteru.
V kvalifikovaných skutkových podstatách sú ako okolnosti podmieňujúce použitie vyššej trestnej sadzby u tohto ohrozovacieho trestnéxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx spôsobu vykonania činu a rad iných, ktoré priamo determinujú závažnosť úmyselného a nedbanlivostného všeobecného ohrozenia. Tieto sú vyjadrené v záxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
K §§ 286 až 288
Tieto ustanovenia upravujú podmienky zodpovednosti páchateľov za trestný čin poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxoch sa zvyšuje sadzba trestu odňatia slobody, napr. pri spôsobení poruchy všeobecne prospešného zariadenia alebo v prípade spáchania tohto činu za krxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x x xxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx po požití návykovej látky (alkoholu, psychotropných alebo iných návykových látok), ktorá znižuje ich psychické funkcie, vykonávajú zamestnanie alxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxtný zákon z roku 1961 označoval takýto trestný čin ako "opilstvo", obmedzujúc trestnú zodpovednosť len na prípady požitia alkoholického nápoja.
Novxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxosti takýchto činov, ale na druhej strane podmienky trestnej zodpovednosti rozšírila aj na vykonávanie zamestnania alebo inej činnosti aj po požití ixxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxbilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobix xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xx
xxxx xxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxustený, alebo
b)
hoci bol za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky v posledných dvoch rokoch postihnutý, alebo
c)
spôsobil takým čixxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxnosti za tento xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxbecne nebezpečné trestné činy), bolo potrebné to vyjadriť aj legislatívne.
Kým formy pod písmenami a/, b/, c/ predstavovali typický ohrozovací tresxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxx x xxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxku postačuje zavinenie čo i len z nedbanlivosti.
Doterajšia základná skutková podstata trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky bola prxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxeobecne nebezpečným, štvrtá vyjadruje podmienky trestnej zodpovednosti za uvedený trestný čin vo forme poruchy a bude postihovaná inými ustanovenixxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx
xxxxxxxx xxx xx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxvosti inému ujmu na zdraví“ nahrádzajú slovami „a s pôsobil čo aj z nedbanlivosti inému ublíženie na zdraví“."
Odôvodnenie: Navrhuje sa spresniť v súlxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xblíženia na zdraví, ako je definované v § 132 ods. 2 návrhu (po prečíslovaní § 123) (poškodenie zdravia, ktoré si vyžiadalo lekárske ošetrenie), a nie akxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxnosť za odopretie alebo zmarenie poskytnutia pomoci pri odvracaní alebo zmiernení hrozivej tiesne, pritom ide o povinnosť poskytnúť pomoc uloženú poxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxx xx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxadiť prípady ohrozenia bezpečnosti lietadiel a plavidiel prejavmi pirátstva terorizmu.
Nie zriedka takéto útoky končia rozsiahlymi následkami na xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Vyjadrením medzinárodnoprávnych záväzkov Slovenskej republiky v tomto smere je aj zaradenie skutkovej podstaty trestného činu ohrozenia bezpečnoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxkov.
Týmto ustanovením sa poskytuje ochrana bezpečnosti vzdušnej dopravy a civilných plavidiel (riečnych i morských) pred násilnými útokmi a nesprxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxdstata trestného činu zavlečenia vzdušného dopravného prostriedku do cudziny, ktorá dopadá na prípady zavlečenia vzdušného dopravného prostriedkxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xx xxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxtné pre nadobúdanie, držanie a nosenie zbraní obsahuje zákon o zbraniach a strelive.
Výroba, dovoz, vývoz, prevoz, kúpa - predaj alebo iné spôsoby nadxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xrípadov ich neoprávneného použitia na spáchanie trestného činu, ako aj počet vrážd, lúpeží a iných násilných trestných činov, pri ktorých došlo k usmrxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxjavom organizovaného zločinu.
A naopak, práve ten má podstatný podiel na ziskoch z nelegálneho predaja zbraní.
Nedovolené ozbrojovanie je dôležitx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xriniesli novela Trestného zákona č. 253/2001 Z.z. a novela Trestného zákona č. 421/2002 Z.z..
Ďalšie zmeny aplikujú Protokol proti nedovolenej výrxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxu a Ottawský dohovor zakazujúci protipechotné míny.
K §§ 296, 297
Novelami Trestného zákona z roku 1999 a 2002 bola zakotvená nová skutková podstxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu na dva samostatné trestné činy - osobitne vo vzťahu k zločineckej skupine a osobitnej vo vzťahu k teroristickej skupine.
Objektívna stránka týchxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxšeniu prípravy na dokonaný trestný čin. Zároveň aj konanie páchateľa pri zakladaní alebo zosnovaní takejto skupiny (t.j. pri spáchaní trestného činux x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxve trestnosti založenia, zosnovania, členstva, podpory a činnosti v prospech zločineckej skupiny a teroristickej skupiny výslovne požaduje Dohovox xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxizmu). Podpora, členstvo a činnosť v prospech zločineckej skupiny musí byť výslovne upravená v skutkovej podstate daného trestného činu a uvedené nie xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxho činu.
K §§ 298, 299
Varovným signálom v súčasnosti je aj neoprávnené nadobúdanie jadrových materiálov a obchod s nimi.
Jadrový, resp. iný rádxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxuláciách s ním, často bez potrebných bezpečnostných opatrení, je nesporné. Navyše, hrozí nebezpečenstvo jeho zneužitia na nelegálne účely a na páchaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxe z uvedených dôvodov ponechaná.
Základná skutková podstata tohoto trestného činu bola navyše doplnená tak, aby dopadala nielen na neoprávnenú výroxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxtného činu použitie vyššej trestnej sadzby trestu odňatia slobody, napr. v prípade spáchania tohto trestného činu závažnejším spôsobom konania, z osxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxrí vyrobia, sebe alebo inému zadovážia alebo prechovávajú predmet určený na nedovolenú výrobu jadrového alebo rádioaktívneho materiálu, ale inej vyxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxx
x xx xxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtredia ostala zachovaná. Boli iba spresnené niektoré znaky jeho základných a kvalifikovaných skutkových podstát, ktorých výklad a aplikácia v praxi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx vychádza zo súčasnej zákonnej úpravy (zák. č. 223/2001 Z.z.) a bližšie je upravený vo všeobecnej časti Trestného zákona (§ 140 ods. 2). Táto skutková poxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxdpisov o odpadoch.
K §§ 303, 304
Ochrane vody ako životne dôležitej látke je potrebné venovať pozornosť samostatnými skutkovými podstatami, v kxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxných činov postihujú spôsobenie následkov vo forme škody veľkého rozsahu.
K § 305
Fauna a flóra patrí k dominantným zložkám prírody a krajiny. V rxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Pretože moderná civilizácia svojou celkovou činnosťou, najmä výrobou, narúša citlivú ekologickú rovnováhu a i niektoré druhy živočíchov a rastlín xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxy aj pre budúcnosť a nedošlo dokonca až k ich vyhynutiu.
Skutková podstata trestného činu ohrozenia živočíchov a rastlín ostala v tomto zákone zachovaxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x bol rozšírený okruh i skutočností podmieňujúcich u neho použitie vyššej trestnej sadzby.
Ide o ustanovenie, ktoré bolo zakotvené do Trestného zákonx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxhovať rôzne úmyselné formy porušovania predpisov o ochrane živočíchov a rastlín.
K § 306
Poskytuje sa samostatnou skutkovou podstatou ochrana xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxsti za spôsobenie ekologickej xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxegálnych výrubov v chránených krajinných oblastiach a v národných parkoch, v ktorých platí druhý a tretí stupeň ochrany.
K §§ 307, 308
Na ochranu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxá forma).
S tým upresnením, že objektom ochrany pred nákazlivými chorobami alebo škodcami sú domáce a iné hospodársky dôležité zvieratá a úžitkové raxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a nepriamo je teda nimi chránený aj život a zdravie ľudí. Skutkové podstaty uvedeného trestného činu boli v zákone ponechané, s tým, že došlo k rozšírenix xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxším spôsobom konania, z osobitného motívu, členom nebezpečného zoskupenia, atď.
K § 309
Potreba ochrany životného prostredia viedla aj k zavedxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 399/2000 Z.z. a č. 253/2001 Z.z. bola upravená súčasná právna úprava trestného činu pytliactva, ktorá sa preberá v podstate podľa súčasnéhx xxxxxxx
x xxxx xxxxx
x xx xxx xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ako formy politickej organizácie spoločnosti.
Do tejto hlavy osobitnej časti zákona boli systematicky zaradené trestné činy proti republike, ktoxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xaradené trestné činy proti základom republiky (vlastizrada, úklady proti republike, teror, záškodníctvo, sabotáž), do druhého dielu trestné činy pxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xepublike z doposiaľ platného Trestného zákona. K jedinej zmene došlo len u trestného činu záškodníctva. Pretože ide o osobitnú formu všeobecného ohroxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx trestného činu všeobecného ohrozenia v úmyselnej forme. Boli doplnené kvalifikované skutkové podstaty o znak krízová situácia, ktorý vyplýva z ústaxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx" (spolupráca s nepriateľom, vojnová zrada a služba v cudzom vojsku) boli systematicky zaradené do X. hlavy - medzi trestné činy proti brannosti, proti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxho činu rozvracania republiky x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxberá z doterajšej právnej úpravy. Pre naplnenie navrhovanej skutkovej podstaty trestného činu vlastizrady sa vyžaduje preukázanie spáchania niektxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxadov proti Slovenskej republike jednoduchším spôsobom postihuje protiprávne konania páchateľov smerujúce proti základom štátu. Základným znakom xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxo konania.
Trestný čin prípravy úkladov proti republike vyhlasuje za dokonaný zločin konanie páchateľa už v štádiu prípravy, pričom ide o také konanixx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu smerujúcemu proti základom štátu. V kvalifikovanej skutkovej podstate sú postihnuté závažnejšie protiprávne konania páchateľa tohto zločinu.
Pxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxého rozhodovania zmenila Ústavu Slovenskej republiky v smere, ktorý je uvedený v tomto ustanovení.
K VIII. hlave
Verejný poriadok je dôležitou pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxosprávy) a ďalších štátnych i neštátnych orgánov a organizácií boli v tomto zákone ponechané v podstate všetky doterajšie trestné činy proti poriadku xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxrené niektoré skutkové podstaty nových trestných činov v tejto oblasti.
Táto hlava osobitnej časti tohto zákona sa systematicky člení na päť dielov. xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xielu úplatkárstvo a korupcia, do štvrtého dielu niektoré formy trestnej súčinnosti a do piateho dielu boli zaradené iné formy rušenia činnosti orgánu xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxx
x xx xxx xx xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxhovať, ale len dve doterajšie formy - použitie násilia, hrozba násilím pričom sa vypúšťa urážka resp. ohováranie. V ustanovení § 336 sa poskytuje ochraxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxch znakov útoku na verejného činiteľa, bola v súlade s platnou právnou úpravou vypustená forma urážok, resp. ohovárania verejného činiteľa, teda verbxxxx xxxxx xxxxxxx
x xx xxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxočne upresnené, boli doplnené dve nové kvalifikované skutkové podstaty a okruh okolností podmieňujúcich použitie vyššej trestnej sadzby trestu odňxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx alebo prospech, vykonáva svoju právomoc spôsobom hrubo odporujúcim zákonu, alebo závažným spôsobom prekročí svoju právomoc, alebo nesplní dôležitx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx základná skutková podstata, ktorej znaky boli po objektívnej stránke upravené tak, aby bolo trestným zmarenie splnenia dôležitej úlohy (vzhľadom na xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx
Preberá sa v podstate terajšia právna úprava korupcie, v ktorej sú premietnuté platné medzinárodné dohovory.
K §§ 328 až 331
Kvôli lepšej zrozumixxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx samostatné kvalifikované skutkové podstaty, ktoré, okrem pôvodnej (že čin spácha niekto ako verejný činiteľ), boli doplnené aj o niektoré nové okolnxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxi s obstarávaním veci verejného záujmu žiada úplatok (prísnejšie sa potrestá okrem iného ten, kto poskytnutím úplatku dokonca podmieňuje obstaranie xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx foriem prijímania úplatku je vyjadrená aj odstupňovaním trestnej sadzby odňatia slobody. Ustanovením sa postihuje aj úplatkárstvo v súkromnom sektxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx ktorou sa rozumie nielen plnenie majetkovej povahy ale aj plnenie ktoré môže mať povahu nemateriálnu. Z toho dôvodu z novej právnej úpravy sa v názve aj v xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
x xx xxx xx xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx trestnosti podplácania, ktoré bolo predtým zrušené novelou Trestného zákona č. 105/1995 Z.z. Tohoto trestného činu sa dopustí ten, kto inému v súvisxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xpravená v súlade s medzinárodnými záväzkami, ktorými je SR viazaná.
K 4. dielu
K § 337
Zákonné znaky trestného činu podnecovania sa čiastočne xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xlebo na jeho základe alebo za závažné porušovanie verejného poriadku.
K § 338
Zákonné znaky schvaľovania trestného činu sa nemenia.
x x xxx
xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx x xxorom je upravená beztrestnosť páchateľa, ktorý bol donútený k pomoci osobe uvedenej v odseku 2 a túto nemohol odmietnuť bez toho, aby seba alebo takúto oxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxnu s tým rozdielom, že oznamovacia povinnosť sa vzťahuje na všetky zločiny, na ktoré tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou najxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxinnosť prekaziť trestný čin sa vzťahuje na všetky zločiny, na ktoré tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxíctvom inej spôsobilej osoby alebo kompetentného orgánu.
K 5. dielu
K §§ 342 až 344
Nezávislosť súdov a sudcov, proklamovaná a garantovaná úsxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xúdu a pohŕdania súdom, ktorých znaky sa nemenia. Rozširuje sa len okruh okolností, ktoré budú dôvodom na uloženie prísnejšieho trestu odňatia slobody x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxania do nezávislosti súdu.
Trestný čin marenia spravodlivosti sa dopĺňa tak, aby sa vzťahoval aj na občianske súdne konanie.
K § 345
Konštrukcix xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx xxxktoré nové okolnosti podmieňujúce u tohto trestného činu použitie vyššej trestnej sadzby trestu odňatia slobody, ktoré sú vyjadrené napr. spáchaním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
K § 346
Právna úprava znakov krivej výpovede bola oproti doterajšej právnej úprave pozmenená tým, že zo znakov základnej skutkovej podstaty bol vxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje aj ustanovenie o povinnosti zložiť prísahu, príslušným spôsobom bol doplnený aj Trestný zákon.
Zo spoločnej správy výborov NR SR:
Navrhujx xxx xx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxo ustanovenia, keďže podľa návrhu Trestného poriadku sa v trestnom konaní skladá prísaha xxx xxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxnu, ktorý vznikol oddelením od trestného činu krivej výpovede a nepravdivého znaleckého posudku.
Ide o to, aby sa za trestný čin nepravdivého znaleckxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxbo vyšetrovateľom v trestnom konaní uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie alebo ak takúto okolnosť zamlčí, ale aby taxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxkov v správnom konaní, alebo pred správcom dane v daňovom konaní.
V odseku 1 písm. b) sa takéto konanie upravuje ako trestný čin aj pri podávaní znaleckéxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxosti, ktorá má podstatný význam pre osobu, ktorej sa znalecký posudok alebo tlmočnícky alebo prekladateľský úkon týka, alebo má podstatný význam pre rxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vykonávajú úkony v úradných veciach aj na podklade zmluvy s konkrétnou fyzickou alebo právnickou osobou, ktoré sú neraz podkladom pre rozhodnutie štáxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxx xxx
xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čin marenia výkonu úradného rozhodnutia, ktorého dôsledky budú dopadať na konania spočívajúce v marení alebo podstatnom sťažovaní výkonu niektorýcx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xynucovalo hrozbou trestu podľa tohto zákona, resp. jeho uložením, pretože iné právne prostriedky na vynútenie ich plnenia neexistujú.
Ponechávajú xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx oblasť občianskeho súdneho konania. Prostriedkami trestného práva by sa nemalo vynucovať plnenie povinností vyplývajúcich z rozhodnutí vydaných v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxdaných v občianskom súdnom konaní majú slúžiť iné právne prostriedky - súdny výkon rozhodnutia a exekučná činnosť. Upravuje trestnoprávna zodpovednxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxo v občianskoprávnom súdnom konaní na ochranu osôb ohrozených násilím alebo vo veciach starostlivosti súdu o maloletých.
Pokiaľ ide o marenie výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxsti konania podliehajúceho znakom druhej základnej skutkovej podstaty v odseku 2, ako už bolo vyššie uvedené, sa obmedzujú len na marenie výkonu rozhoxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xú len legislatívno-technickej povahy. Sú v nej premietnuté aj zmeny, ku ktorým došlo novelou Trestného zákona č. 183/1999 Z.z. Do novej kvalifikovanxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxdy.
Zo spoločnej správy výborov NR SR:
Navrhuje sa: "V § 360 ods. 2 (po prečíslovaní § 351) sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) a c) sa označujú axx xxxxxxx xx x xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxj republiky sa ku kandidátnej listine politickej strany už nepripája vyhlásenie o počte členov politickej strany, ale iba potvrdenie o zložení volebnxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úradného znaku a úradnej značky. Najmä v spojitosti s krádežami motorových vozidiel v ostatnom čase vystupuje do popredia potreba rozšíriť účinky trexxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxaky a značky (napr. puncové, štátne poznávacie značky), ktoré osvedčujú rovnaké skutočnosti ako verejné listiny.
K § 353
Základné skutkové podxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxe ochrany utajovaných skutočností (zákon č. 241/2001 Z.z.).
K §§ 354 až 357
Všetky tri formy trestného činu nedovoleného prekročenia štátnej hrxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxovanie predpisov o medzinárodných letoch) boli v tomto zákone ponechané.
Ide síce o čiastočné obmedzenie slobody pohybu a pobytu, avšak nevyhnutné nx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxravené v § 355 vyplývajú z potreby implementovať Protokol proti pašovaniu migrantov po súši, mori a letecky doplňujúci Dohovor OSN proti nadnárodnému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxx xxxxx
xx xxxxx xxavy boli zaradené trestné činy doteraz v platnom Trestnom zákone začlenené medzi trestné činy hrubo narušujúce občianskej spolužitie.
Ide o trestné xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xôstojnosti, dobrým mravom ale sekundárne alebo nepriamo aj proti životu, zdraviu, slobode, ľudskej dôstojnosti x xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxilia.
K § 360
Ani trestný čin nebezpečného vyhrážania nie je v tomto zákone novým trestným činom. Vznikol oddelením od pôvodného trestného činu nxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxním, ťažkou ujmou na zdraví, alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže u iného vzbudiť dôvodnú obavu, že svoj zámer uskutoční.
K §§ 361, 362
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxveň nebezpečnou formou kriminality. Preberá sa v podstate terajšia právna úprava.
V prvom odseku sa postihuje úmyselné spôsobenie nebezpečenstva vxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxči páchateľovi, ktorý takúto nepravdivú poplašnú správu oznámi právnickej osobe alebo polícii, alebo inému štátnemu orgánu pričom trestnosť takéhoxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxe k nebezpečenstvu vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva.
V ustanovení § 361 sa vyvodzuje trestnoprávna zodpovednosť voči páchateľovi, ktxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxávy.
K § 363
Preberá sa terajšia právna úprava trestného činu opilstva.
K § 364
Preberá sa terajšia právna úprava trestného činu výtržníctxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxstného činu v prítomnosti skupiny osôb mladších ako osemnásť rokov.
K §§ 365, 366
Do tohoto zákona sa zaraďujú skutkové podstaty nových trestnýcx xxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xoriadkoch majú spravidla formu samostatného trestného činu. Týmto sa vlastne vypĺňa určitá medzera v našom právnom poriadku a spoločenským záujmom kxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxx xx xxxxxaná. Jej vykonávanie sa však ostro prieči dobrým mravom a navyše podstatne zvyšuje nebezpečenstvo rozširovania pohlavných chorôb a vírusu HIV.
V záuxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx o zneužitie inak legálneho podnikania na vykonávanie prostitúcie neraz aj v spojení s obmedzovaním osobnej slobody a iným poškodzovaním xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx prostitúcie alebo kto koristí s prostitúcie vykonávanej iným.
K §§ 368 až 370
Preberá sa terajšia právna úprava zakotvená novelou, Trestného záxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxty trestného činu ohrozovania mravnosti sú kvôli prehľadnosti oddelené, sú vyjadrené samostatne a sú čiastočne upravené aj znaky uvedeného trestnéhx xxxxx
xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx
xx xxx xxxtkové podstaty nadväzujú viaceré okolnosti podmieňujúce použitie vyššej trestnej sadzby trestu odňatia slobody, prispôsobené špecifikám oboch foxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xrestného činu ohovárania. V podstate sa preberá terajšia právna úprava.
K §§ 374 až 376
Ochrana osobných údajov občanov je zaručená aj Ústavou SR xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxprávnym vyjadrením tejto ochrany sú skutkové podstaty trestného činu neoprávneného nakladania s osobnými údajmi a trestného činu poškodzovania cudxxxx xxxx x x xxxx
x x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxie bezúhonnosti, dobrého mena) konaním páchateľa, ktorý zverejní alebo sprístupní tretej osobe alebo inak použije tzv. súkromné informácie (listinxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxi prerokovávaní vládneho návrhu Trestného zákona, ktorý bol vzatý späť z rokovania Národnej rady SR.
Zo spoločnej správy výborov NR SR:
Navrhuje sa: xx x xxx xxxx x x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxmena a) a b) sa slovo „údaje“ nahrádza slovami „osobné údaje“."
Odôvodnenie: Navrhovanou úpravou sa dáva do súladu terminológia navrhovanej skutkovxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxkovej podstaty a kvalifikovaných skutkových podstát trestného činu týrania zvierat. Tohoto trestného činu sa dopustí nielen ten, kto týra zviera hocx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxrovým spôsobom.
K X. hlave
Táto hlava sa systematicky člení na štyri diely. Do prvého dielu sú zaradené xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xielu sú zaradené trestné činy proti obrane vlasti, v predchádzajúcom Trestnom zákone zaradené medzi trestné činy proti republike.
K 1. dielu
K § xxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xbčanov na plnenie brannej povinnosti, ale aj na ochranu života a zdravia občanov.
K § 379
Znaky trestného činu neplnenia odvodnej povinnosti sa nxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxanných povinností.
K 2. dielu
K §§ 381, 382
Nenastúpenie civilnej služby bude trestným činom za rovnakých podmienok ako doposiaľ. Ide o ustanxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxtáva v podstate nezmenená.
K §§ 383, 384
Doterajšia prax umožňuje prevziať platnú právnu úpravu trestnoprávnych dôsledkov za vyhýbanie sa výkoxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxx
K §§ 385 až 388
Prostredníctvom týchto troch skutkových podstát trestného činu nenastúpenia služby v ozbrojených silách sa i naďalej bude pod hrozxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx
xxxxhuje sa: "Za § 385 sa vkladá nový § 386." §§ 386 až 448 sa prečíslujú na §§ 387 až 449."
Odôvodnenie: Odporúča sa do Trestného zákona doplniť novú skutkovú pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx osobnej povahy - tzv. priestorového odpočúvania, a to len v prípade, ak bola spôsobená vážna ujma na právach dotknutej osoby.
K § 389
Nemení sa ani xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povinností v zmysle branného zákona pre obranu vlasti. Porušovanie povinností je však trestné len ak sa ho páchateľ dopustil po vyhlásení mobilizáciex
x xx xxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xx xxxx xx xxxxxxxx xxvedať aj o vojnovej zrade, ktorej trestnosť ostáva nezmenená.
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx vojsku sa zásadne prieči tejto jednej zo základných občianskych povinností.
K XI. hlave
Do tejto hlavy osobitnej časti tohto zákona sú zaradené txxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxi, do druhého dielu trestné činy proti povinnosti konať vojenskú službu, do tretieho trestné činy proti povinnostiam strážnej a dozornej služby, do štxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxdliehajúcich právomoci vojenských súdov.
Táto hlava poskytuje ochranu spoločenským vzťahom daným zvláštnosťami úloh a organizáciou ozbrojených xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnej a pevnej vojenskej disciplíny, ktorá je základným predpokladom vysokej bojaschopnosti a pohotovosti vojsk. Doterajšia prax vyžaduje viaceré usxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxsti tohto zákona pokiaľ ide o trest odňatia slobody. Medzi kvalifikované znaky skutkovej podstaty trestného činu bolo doplnené spáchanie trestného čxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxnená. Na základe skúseností v aplikačnej praxi došlo k úprave znakov trestného činu porušovania práv a chránených záujmov vojakov (tzv. šikanovanie)x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxiadenými a podriadenými.
K §§ 393, 394
Doterajšia právna úprava znakov trestného činu neuposlúchnutia rozkazu zostáva nezmenená.
K § 395
xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxx xx xxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxžňuje prevziať platnú právnu úpravu znakov trestného činu urážky medzi vojakmi. Spáchanie tohto trestného činu už bude možné aj medzi vojakmi rovnakex xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx než vzťahy medzi civilnými občanmi.
Zaistenie bojaschopnosti a disciplíny v ozbrojených silách a vojensky organizovaných ozbrojených zboroch si vxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxilia voči nadriadenému sa nemenia.
K § 400
Doterajšia prax si vyžaduje zlúčenie platných trestných činov porušovania práv a chránených xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxný alebo nižší voči nadriadenému alebo vyššiemu. Ide o záujem v čo najširšej miere predchádzať tzv. šikanám. Súčasne došlo k úprave trestných sadzieb txxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx ďalšie doplnenia, tak ako je ďalej uvedené.
K §§ 401 až 404
Vyhýbanie sa služobnému úkonu a výkonu vojenskej služby je vážnou prekážkou plnenia úlox x xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxfikovanej skutkovej podstaty oproti platnej právnej úprave, ktorá by mala napomôcť pri zamedzovaní recidívy v požívaní alkoholických nápojov alebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx
x xx xxxx xxx
xxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxestu odňatia slobody dochádza i k zaradeniu novej kvalifikovanej skutkovej podstaty ak sa dopustí tohoto trestného činu vojak, ktorý je vyslaný mimo úxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxchopnosti a disciplíny v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch je nevyhnutným predpokladom riadny a bezchybný výkon všetkých druhov služieb. Dotxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxvna úprava zostáva v podstate nezmenená.
K § 408
U trestného činu porušovania povinností dozornej služby okrem úpravy trestnej sadzby sa navrhuxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
K § 409
Dôležitosť riadneho plnenia služieb pri obrane vzdušného priestoru si vyžaduje ponechanie samostatnej skutkovej podstaty trestného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
x xx xxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxiu znakov trestného činu porušovania služobných povinností, k úprave trestných sadzieb trestu odňatia slobody.
Trestný čin ublíženia parlamentárxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxy zostáva, s výnimkou trestných sadzieb odňatia slobody, nezmenená.
Jeho poslaním je ochraňovať morálny stav ozbrojených síl a bojové vlastnosti jexxxxxxxx
x x xxx
xxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxeriálu, finančných prostriedkov a napokon aj vojakov na zákonom určený účel. Chráni tzv. materiálnu bojaschopnosť ozbrojených síl a zborov.
K § 4xx
xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxie vyžaduje, aby si každý ich príslušník za útoku počínal smelo a rozhodne, v obrane pevne a úporne, ničil nepriateľa všetkými spôsobmi a dovolenými proxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxlím nepriateľa, alebo v bezvládnom stave.
K § 413
Doterajšia právna úprava trestného činu nesplnenia bojovej úlohy zostáva nezmenená. Ustanovxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xprava trestného činu opustenia bojových prostriedkov.
Dôležitosť bojovej techniky, výzbroje a vojnového materiálu a jej udržiavanie v použiteľnox xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxzanie so zbraňou, alebo iným vojnovým materiálom je nutné postihovať ako trestný čin.
K § 415
Každý veliteľ aj jednotlivý vojak je povinný všemožxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxejších predpokladov úspešného vedenie boja.
Skutková podstata trestného činu vydania bojových prostriedkov nepriateľovi, ktoré ostáva bez zmienx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
x xx xxxxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxvaní protiprávnych konaní vojakov.
Vychádza sa z toho, že veliteľ je hlavný činiteľ pri výchove vojakov, zabezpečení disciplíny a bojaschopnosti jexxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxotovosti a disciplíny je určená oveľa prísnejšie ako u iných činov nevojakov. Preto sa tu oproti iným prípadom rozširuje možnosť upustiť od potrestanix x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxx
x xx xxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xchranu mieru č.165/1950 Zb., ktorý sa navrhuje zrušiť.
Skutková podstata trestného činu ohrozenia mieru je prispôsobená súčasným spoločenským podxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxody.
K § 418
Pôvodná právna úprava znakov trestného činu genocídia sa nemení. Jeho trestnosť sa odvíja od Medzinárodného dohovoru o zabránení a txxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxin podľa medzinárodného práva, priečiaci sa duchu a cieľom OSN a zavrhnutý civilizovaným svetom, vo vedomí, že genocídium spôsobilo ľudstvu vo všetkýxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Je nevyhnutné aj v súčasnom období poskytovať trestnoprávnu ochranu pred útokmi smerujúcimi k zničeniu niektorej národnej, etnickej, rasovej alebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxči páchateľom tohto trestného činu počas vojny alebo ozbrojeného konfliktu.
K § 419
V súlade so zvýšeným úsilím boja proti terorizmu sa zavádza nxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xtorákoľvek krajina alebo viac krajín. Konanie bude spočívať v spáchaní zločinu ohrozujúceho život alebo zdravie ľudí, alebo majetok, pričom k tomu prxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxnie vlády alebo medzinárodnej organizácie, aby niečo konala alebo sa zdržala nejakého konania. Obligatórne sa zavádza popri treste odňatia slobody txxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxiska následku - spôsobenie smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví viacerých osôb, t.j. minimálne troch, a ohrozenie najmä ústavných činiteľov. V tomto prípxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxbou zintenzívnenia boja proti terorizmu, pričom je nevyhnutné využiť aj prísnejšie odstrašenie a represiu. Návrh vykonáva Rámcové rozhodnutie Rady x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x podstate zostáva nezmenená. Ide o vykonanie Európskeho dohovoru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (xx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxdstaty sa rozširujú o ďalšie závažnejšie formy páchania tohoto činu, najmä z hľadiska motivácie a pohnútky páchateľa.
K §§ 421, 422
Doterajšia úxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxo súdu ČSFR zo 4.9.1992 uverejneného v čiastke 93/1992 Zb.) zostáva v podstate nezmenená. xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxho paktu o občianskych a politických právach.
Aj naďalej je potrebné chrániť našu spoločnosť pred útokmi predpokladanými v skutkových podstatách toxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxavuje sa trestnosť aj u tzv. "osvienčimskej lži", a to v súlade s platnou právnou úpravou.
K § 423
Zavádza sa trestnosť verejného hanobenia národax xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx skupina je bez vyznania, a to v súlade s platným právnym stavom.
K § 424
Podnecovanie k národnostnej, etnickej a rasovej nenávisti je špecifickou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxpĺňajú o tzv. nebezpečné vyhrážky obmedzením práv a slobôd, adresované jednotlivcovi alebo určitej skupine ľudí pre ich národnosť, rasu, farbu pletix xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxto činu jednak z hľadiska spôsobu spáchania (v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom, spáchanie činu za krízovej situácie, ako aj z hľadiska subxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx blanketovej povahy aby bola zabezpečená kompletná implementácia zločinu proti ľudskosti uvedenom v predmetnom štatúte.
K 2. dielu
K § 426
V xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxe niektorých uznávaných zásad medzinárodného vojnového práva v dohodách viedlo k tomu, že bojujúce strany majú obmedzené právo na výber prostriedkovx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xákaze používania určitých nábojov, Poriadok pozemnej vojny (II. Haagská konferencia z r. 1907), Protokol z r. 1925 o zákaze používať vo vojne dusivé, oxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x ich ničení, podpísané v Londýne, Moskve a Washingtone v roku 1972.
Kvalifikovaná skutková podstata v ods. 3 sa oproti doterajšiemu zneniu doplňuje o dxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxenenia v priestore vojenských operácií zostáva nezmenená.
Cieľom tohto ustanovenia je v súlade so základnými zásadami medzinárodného vojnového prxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v ktorých je upravený postih páchateľov tohoto činu závažnejším spôsobom najmä z hľadiska následku (spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví, značnej škody, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxáchanie činu na osobách alebo veciach požívajúcich podľa zákona alebo predpisov medzinárodného práva osobitnú ochranu).
K § 428
Táto trestnopxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxžívania medzinárodne uznávaných a štátnych znakov. Čiastočná zmena spočíva v rozšírení znakov kvalifikovanej skutkovej podstaty v odseku 3, kde sa uxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxkytuje ochranu najmä označeniu Červeného kríža, jednotiek OSN a označeniam obdobného druhu v súlade s medzinárodnými dohodami, ku ktorým Slovenská rxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxjenským velením vyslaná vyjednávať s nepriateľským velením. Návrh ustanovenia predpokladá rozšírenie o nové kvalifikované skutkové podstaty, ktoxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je novým trestným činom. Jeho zaradením do tohto zákona sa sleduje cieľ - chrániť majetok fyzických a právnických osôb pred neoprávnenými konaniami, uxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxým konfliktom.
Cieľom je tiež zabezpečiť, aby rekvirovaný majetok nebol zneužitý na iné než verejné ciele, pre ktoré bola rekvirácia nariadená.
Môžx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xorušovanie povinnosti na úseku evidencie vykonanej rekvizície a jej rozsahu.
Okolnosťami podmieňujúcimi použitie vyššej trestnej sadzby odňatia xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxo rozsahu), ako aj skutočnosti vyjadrujúce osobitný spôsob konania (násilím alebo hrozbou násilia) alebo predmetu útoku (osoby alebo veci požívajúcx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxi. Ochrana civilného obyvateľstva a majetku za vojny je jedným zo základných princípov medzinárodného vojnového práva. Táto zákonná úprava vychádza xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxane civilných osôb počas vojny, a z Haagského dohovoru z r. 1954 na ochranu kultúrnych statkov za ozbrojeného konfliktu.
Kvalifikované skutkové podsxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zostáva nezmenená. Táto zákonná úprava vychádza najmä zo Ženevskej dohody z roku 1949 o ochrane obetí vojny, Medzinárodného dohovoru o potlačení a trexxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxdza v ods. 1 doterajšieho znenia, kde sa časové obmedzenie spáchania tohoto činu rozširuje o obdobie "ozbrojeného konfliktu". Rovnako sa toto obdobie xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x x xxx
Zavádza sa nová skutková podstata trestného činu, ktorá dopĺňa implementáciu Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu do nášho trestného pxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xde o vykonanie Druhého protokolu k Haagskému dohovoru o ochrane kultúrnych hodnôt v prípade ozbrojeného konfliktu.
K 3. dielu
K § 435
Ustanovxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xiešila
charta
Norimberského tribunálu, v súčasnom období Štatút medzinárodného tribunálu pre bývalú Juhosláviu, Štatút medzinárodného trestnéhx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvednosti za trestný čin v ich pôsobnosti, teda za genocídium, zločiny proti ľudskosti a za vojnové zločiny. Posledný z nich prijíma úpravu, že ho za žiadxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxeho práva, ktoré je záväzné. Pri zodpovednosti za vojnové zločiny by sa trestnosť činu naďalej posudzovala podľa odseku 1.
Odsek 3 a 4 doplňuje, že pri txxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtných činov ich podriadenými v dôsledku zlyhania jeho riadiacej činnosti. Ide o aplikáciu Ženevských dohovorov z r. 1949, Dodatkových protokolov k níx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxednosti v zákone zakotvená. Má prispieť k tomu, aby za najzávažnejšie zločiny neboli braní na zodpovednosť len páchatelia na najnižšom článku.
K TRxxxx xxxxx
x xx xxx xx xxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxanovenia a účinnosť zákona (s potrebnou dostatočnou legisvakančnou lehotou), ktorá je navrhovaná rovnako ako v prípade vládneho návrhu Trestného poxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxodlivosti Slovenskej republiky
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR