LIT36207SK

Dôvodová správa k zákonu č. 301/2005 Z.z., Trestný poriadok

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxestného poriadku.
Trestný zákon a Trestný poriadok z roku 1961 sú platné a účinné vyše štyridsať rokov. Aj keď v priebehu doby boli viackrát menené a dopxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxáda dňa 31. mája 2000 schválila legislatívny zámer rekodifikácie Trestného zákona a Trestného poriadku. Oba návrhy trestných kódexov Ministerstvo xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxdlivosti preto poveril Komisiu pre rekodifikáciu trestného práva, aby spracovala nové návrhy, ktoré by okrem hľadísk spomínaných v legislatívnom záxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxpín napojených na zahraničie, stav korupcie, rozširovanie obchodu s drogami a ľuďmi a iných negatívnych javov s dôrazom na ich efektívnejší, hospodárxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xávrh Trestného poriadku, ktorý schválila vláda SR dňa 26. mája 2004, nadväzuje na tento vládny návrh zákona.
Základným cieľom predkladanej rekodifixxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xáujmov fyzických osôb a právnických osôb, ako aj ochrana celospoločenských záujmov.
Navrhovaná rekodifikácia predpokladá, že v trestnom procese bxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxednejším rešpektovaním základných práv a slobôd, ale zároveň pri zohľadnení celospoločenských záujmov na účinnom boji s kriminalitou.
Štrukturálxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxde meritórne rozhodovať vo veci. Rozdelenie úloh medzi policajtom, ktorý samostatne, iniciatívne a kompetentne vykonáva úlohy v prípravnom konaní (xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxm aj vykonávať dozor a podávať obžalobu umožní dosiahnutie naznačených cieľov.
V prípravnom konaní policajti pod dozorom prokurátora budú samostatxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxe aj zodpovednosť polície za vyhľadanie a vykonanie dôkazov v tomto štádiu. Súčasne sa tým zvýši a zdôrazní zodpovednosť prokurátora, pretože akuzačnx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxť prokurátora za podanú obžalobu, ktorú bude musieť zastupovať pred súdom. Ak obžalobu nedokáže preukázať, ak pre rozhodnutie súdu nezabezpečí potrexxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xbjektívnu pravdu.
V prípravnom konaní bude mať osobitné postavenie tzv. sudca pre prípravné konanie, ktorý bude xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxkýto sudca rozhodol aj vo veci obvineného, ktorý bol zadržaný pri spáchaní prečinu s trestnou sadzbou do troch rokov alebo zastihnutý na úteku, v skrátexxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx od trestnej sadzby trestu odňatia slobody, ktorý hrozí obvinenému za spáchaný trestný čin. Uvedené je navrhované tým spôsobom, že pri prečine (úmyselxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxy a pri obzvlášť závažnom zločine (úmyselný trestný čin s dolnou hranicou trestnej sadzby najmenej osem rokov) štyri roky.
Zásadná zmena v presune komxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xrvom stupni by sa o všetkých veciach malo konať na tomto súde. O vymenovaných trestných činoch, o ktorých doteraz rozhodoval v prvom stupni krajský súd, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xez vytvárania ďalšieho medzičlánku sa aj najvyššiemu súdu vytvorí priestor pre plnenie úloh, ktoré mu podľa zákona náležia. Zmenu do tejto koncepcie pxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxiálneho súdu preberá v potrebnom rozsahu.
V súdnom konaní by malo dôjsť k výraznému posilneniu jeho kontradiktórnych prvkov. Počíta sa s tým, že dôjde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxhodovať predseda senátu (samosudca), avšak samotné dôkazy by mali vykonávať strany. Posilní sa tým ich ingerencia pri dokazovaní. Zvýši to nároky na pxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx pojednávaní bude ale sám viesť výsluchy osôb, ktoré budú vyslúchnuté na jeho návrh. Rovnako bude môcť svoju aktivitu prejaviť poškodený (jeho splnomoxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxosti bude mať vybavovanie vecí trestným rozkazom. Ale podstatne širšie uplatnenie by malo nájsť vybavovanie veci podmienečným zastavením trestného xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx medzi prokurátorom a obvineným, ktorá spočíva v uznaní viny obvineným a akceptovaní navrhovaného trestu. Táto dohoda, ktorá je v navrhovanom zákone úxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxú akceptáciu uloženého trestu a či pochopil, že proti takejto dohode nebude môcť podať opravný prostriedok. Tieto formy skráteného konania by mali podxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xx xom trvať. Zvýšenie kontradiktórnosti v konaní pred súdom povedie k zdôrazneniu významu a postavenia procesných strán, posilneniu práv obhajoby a pošxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xxxxxacom konaní, kde sa počíta s obmedzením revízneho princípu a beneficia cohaesionis, ale zároveň s posilnením apelačného princípu. Zásadnejšie sa všax xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxých prostriedkov - zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní a dovolanie. Pritom dovolanie bude môcť podať nielen minister spravodlivoxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxré reagovali na aktuálne problémy boja s kriminalitou a osvedčili sa. Takto sa do predkladaného návrhu zapracovala aj celá oblasť právneho styku s cudzxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxlený legislatívny zámer trestnej rekodifikácie (schválený uznesením vlády č. 385 z 31. mája 2000).
Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Sloxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxpodárskej a sociálnej dohody SR dňa 26. marca 2004, pričom neboli k nemu uplatnené žiadne výhrady.
Návrh zákona bude mať priamy finančný dopad na štátnx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxo financií vo svojom stanovisku č. 13610/03-81 z 10.7.2003 uviedlo, že "s ohľadom na neustály tlak na výdavkovú časť štátneho rozpočtu a obmedzené zdroxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xámci rokovaní o návrhu štátneho rozpočtu".
Osobitná časť
PRVÁ ČASŤ - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
K § 1
V tomto úvodnom ustanovení zákonodarca zdôxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxestaní ich páchatelia.
Ako už z úvodného ustanovenia vyplýva, návrh vychádza - na rozdiel do predchádzajúcich úprav - z toho, že túto činnosť, t.j. trexxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxinnosťou orgánov činných v trestnom konaní ako i súdu je organizovať svoju činnosť v duchu dôsledného dodržiavania zákona tak, aby upevňovala v občanoxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxiu povinností voči spoločnosti a štátu, ako i rešpektovaniu základných práv a slobôd občanov fyzických a právnických osôb.
K § 2
K ods. 1
Slovensxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. Tieto majú dokonca prednosť pred jej zákonmi (čl.7 ods.5 Ústavy Slovenskej republiky). xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx xx zásadami uvedenými v Listine základných práv a slobôd z r. 1991, v Ústave Slovenskej republiky a v predkladanom návrhu Trestného poriadku. Navzájom sa xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxania môže byť len odôvodnené podozrenie zo spáchania trestného činu, pričom musí byť dodržaný postup ustanovený Trestným poriadkom. Táto zásada procxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx
xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxtného procesu - náležitému zisteniu skutkového stavu veci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti, treba zdôrazniť, že záujem na zistení skutkového stavx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxhanie však možno viesť len v súlade so zákonom, lebo "cieľ neposväcuje prípadné nezákonné prostriedky".
K ods. 2
Ide o novoformulovanú tzv. zásadu zdxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxoby proti ktorej sa konanie vedie, ale všetkých osôb, ktorých sa trestné konanie akokoľvek dotýka (poškodení, svedkovia, znalci, zúčastnené osoby). xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxb, čo je výrazom humánnosti trestného konania a úcty k základným právam a slobodám.
K ods. 3
Ľudské práva základné slobody môžu byť obmedzené len rozhoxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxriť rozhodovanie o všetkých procesných zásahoch do občianskych práv a slobôd, dbať na to, aby tieto zásahy boli vykonávané nielen v súlade so zákonom, axx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxie sú uvedené v § 10 ods. 3.
K ods. 4
V tomto ustanovení ide o tzv. prezumpciu neviny, ktorú poznal aj predchádzajúci Trestný poriadok. Pokiaľ nedôjde k vxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxny vo svojich dôsledkoch znamená, že nedokázaná vina má ten istý význam ako dokázaná nevina, že obvinený nie je povinný dokazovať svoju nevinu a že pri poxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxo.
Prezumpcia neviny je obsiahnutá vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv prijatej Organizáciou Spojených národov 10. decembra 1948 (čl. II ods. 1)x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx x x xx xxxotvená aj v Ústave Slovenskej republiky v čl. 50 ods. 2.
Prezumpcia neviny však nevylučuje, aby sa voči obvinenému v priebehu trestného stíhania nemohxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxx x
xxxx ustanovenie výslovne prehlasuje, že štát zastupuje v trestnom konaní prokurátor, ktorý nielenže chráni záujmy štátu, ale zodpovedá za to, že predsúdxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxujmov štátu a postavenie páchateľa pred súd. Je v ňom obsiahnutá xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxiestor pre realizáciu zásady oportunity, ak je to v súlade s predkladaným zákonom alebo medzinárodnou zmluvou. Zásada oportunity sa uplatňuje najmä v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, o podmienečnom zastavení trestného stíhania spolupracujúceho obvineného), kedy prokurátor v prípade splnenia podmienok ustanovených v tomto zákxxxx x xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx vo svojej činnosti riadia zásadou oficiality, ktorá vyjadruje, že vo svojej činnosti postupujú z úradnej povinnosti bez ohľadu na prípadné petície a žxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxstné činy vybavovali priebežne a včas. Väzobné veci musia pritom vybavovať prednostne a urýchlene. Pokiaľ sa uvádza, aby veci boli vybavované "včas", xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx konkrétneho trestného stíhania v zákone nie je možné. Či bolo trestné konanie realizované včas, alebo či v ňom došlo k zbytočným prieťahom závisí od konxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxm na prax v ostatných európskych štátov (pozri čl. 6 ods. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd).
K ods. 7
Na právo na stíhanxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x x primeranej lehote tak- aby sa na ňom mohol obvinený osobne zúčastniť, ak k vykonávaným dôkazom zaujať svoje stanovisko.
Práva zúčastniť sa na procese x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxx x
xxxjem právnej istoty vyžaduje, aby po právoplatnom rozhodnutí súdu o odsúdení (resp. oslobodení spod obžaloby), sa vo veci pre ten istý skutok viac neviexxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxný, resp. ostatné strany. Vyjadruje sa tým pravidlo "
ne bis in idem
" (nie dvakrát v tej istej veci), ktoré náš právny poriadok dôsledne rešpektuje.
V tex xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxv (obnova, dovolanie).
Táto zásada sa analogicky uplatňuje aj pri rozhodnutiach prokurátora v prípravnom konaní, ak došlo napríklad k zastaveniu trxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxh a základných slobôd (čl. 6 ods. 3), Listina základných práv a slobôd, Ústava SR (čl. 50 ods. 3) a podrobne rozvedené v príslušných ustanoveniach tohto zxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xlebo xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, advokáta, ktorý bude v procese vystupovať ako jeho obhajca. V prípadoch povinnej obhajoby obhajcu mať musí a ak si ho nezvolí, musí mu byť ustanovený. Nxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx štádiách mení a prispôsobuje sa procesným osobitnostiam, treba obvineného okrem základného poučenia uvedeného v § 121 ods. 2 poučiť v závislosti na štxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xednu z prioritných zásad procesu v zmysle zák.č.141/1961 Zb., opustil náš proces už novelami vykonanými v roku 1993. Skutkový stav sa zisťuje v rozsahux xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxu, ktoré sa v navrhovanom kódexe uplatňujú, zvýrazňuje sa aj relevancia dôkazov obstaraných stranami.
K ods. 11
Predkladaný Trestný poriadok v poroxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxčiť, aby v konaní pred súdom vedľa aktivity strán mohol do dokazovania aktívne a iniciatívne zasahovať i súd, aby tak mohol z vlastnej iniciatívy vykonax x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxvenia o dokazovaní kladú väčší dôraz na zákonné získavanie dôkazov a teda aj väčší dôraz na posudzovanie zákonnosti dôkazu a na jeho prípustnosť v rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xreste, kde starostlivé posúdenie úplnosti dôkazov bez prejednania na hlavnom pojednávaní, jednotlivo ale najmä v ich súhrne bude obzvlášť náročné.
x xxxx xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xrestného činu. Môže mať stále väčší aktivizujúci význam aj pri probácii a mediačnej službe. Záujmové združenia môžu vytvoriť priaznivé prostredie nixxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemôžu byť politické strany. Záujmové združenia môžu najmä vysielať na súd svojich zástupcov, ktorí tlmočia názory kolektívu na obvineného alebo trexxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxejednanie veci pred kolektívom v záujme posilnenia vplyvu trestného konania na prevýchovu páchateľa. Táto možnosť je nepochybne významná aj z hľadisxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxek tomu, že je obsiahnutá v čl. 47 ods. 3 Ústavy, nebola dosiaľ uvedená medzi základnými zásadami.
Jej uvedenie na tomto mieste má v konaní pred súdom aj oxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxo konania a "strany" trestného konania.
Subjekty majú rozličnú procesnú úlohu. Ich úloha sa v priebehu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxí pred súdom sa ako orgán obžaloby reprezentujúci štát, stáva stranou.
V konaní pred súdom preto jednotlivým subjektom vyplýva, že majú právo vystupoxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxstavenia strany je však možné až v konaní pred súdom, takže až tu možno vyžadovať, dodržiavať a zaručiť rovnosť postavenia strán, lebo len tu má obvinený xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxý je súčasne garantom zákonnosti prípravného konania.
Argumentácia, že súkromnou obžalobou je možno odstrániť nedostatky, ktoré sa prejavujú v troxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xegality (ods. 5) neodôvodnená. Okrem toho poškodený sa vždy môže domáhať náhrady škody v občianskoprávnom konaní bez ohľadu na trestné stíhanie.
Akuxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ide o zásadu uvedenú aj v predchádzajúcom zákone.
K ods. 16
Zásada uvedená v tomto ustanovení nadväzuje na čl. 142 Ústavy SR, podľa ktorej sa súdnictvo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxkon počíta s tým, že samosudca bude rozhodovať v konaní o trestných činoch s hornou hranicou trestnej sadzby do päť rokov.
Novo formulované je postavenxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx o procesnej prípustnosti zásahov do základných občianskych práv a slobôd a bude môcť vykonávať aj niektoré ďalšie úkony upravené v zákone, napr. v zmysxx x xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxly verejnosti nad výkonom súdnictva i za významný prostriedok výchovy občanov a upevňovania zákonnosti. Obmedziť ju možno len z dôvodov presne uvedenxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx xx pôvodnou, osvedčenou zásadou. Súd má rozhodovať na základe osobného výsluchu a ústnych prejavov obžalovaného, svedkov, znalcov, poškodeného. Z tejxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxých osôb.
Zo zdôrazňovanej zásady kontradiktórnosti však vyplýva, že čítanie výpovedí by sa malo obmedziť.
Oproti doterajšiemu stavu dôjde k podstxxxxx xxxxxx x xxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxdi súd (predseda senátu), ktorý môže do dokazovania aktívne zasahovať.
K ods. 19
Ide o pôvodnú zásadu, úzko súvisiacu so zásadou uvedenou v odseku 18. xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxn (na rozdiel od zásady ústnosti) nepripúšťa výnimky. Ak dôkaz xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xx
x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xoužívať pred orgánmi činnými v trestnom konaní a pred súdom materinský jazyk. Ukazuje sa, že toto ustanovenie dnes je už nedostatočné. I keď používanie xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxíva pri komunikácii, ktorým sa vie najľahšie a najzrozumiteľnejšie vyjadriť. Ak účastník vyhlási, že neovláda jazyk, v ktorom sa konanie vedie, má práxx xx xxxxxxxxxx
x x x
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxgánom činným v trestnom konaní pri plnení ich úloh.
Predchádzajúca úprava umožňovala vyžadovať údaje, ktoré sú predmetom bankového tajomstva, len pxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xe v písomnosti sa medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a súdom môžu doručovať aj v elektronickej forme.
K § 4 a § 5
Návrh zákona vychádza z toho, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx pozitívnu úlohu pri prevýchove členov svojho kolektívu, že môžu pozitívne ovplyvňovať jednotlivcov, oddávajúcim sa nemiernemu požívaniu alkoholu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na porušovanie zákonnosti, že budú môcť na súd vysielať svojich zástupcov a že budú môcť podávať záruky za nápravu obvineného.
Zákon počíta aj so spoluxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx združenie občanov) prevzatie záruky za dovŕšenie nápravy obvineného, navrhnúť jeho podmienečné prepustenie, nahradenie väzby zárukou a ďalšie. Na xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xôcť na konanie pred okresným alebo krajským súdom vyslať zástupcu, ktorý bude súdu tlmočiť stanovisko záujmového združenia občanov k prejednávanej txxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxbliky, podľa ktorej každý má právo na informácie. Úzko to súvisí s ustanovením čl. 2 ods.1, pretože len informovaný občan môže uplatňovať svoje práva. S xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxpravnom konaní sú orgány činné v tomto štádiu povinné informovať verejnosť o svojej činnosti, t.j. o tom, aké opatrenia sa prijímajú v konkrétnej trestxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xe, aby sa nezverejňovali veci osobného charakteru a najmä údaje, ktoré s vecou nesúvisia. Rešpektovanie osobnosti mladistvých, ako i zverejňovanie sxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxní pred súdom informácie už nemožno nijakým spôsobom utajovať, takže na hlavnom pojednávaní môže každý robiť poznámky, a ak tým nevyrušuje môže vyhotoxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxezumpcie neviny.
K § 7
Posudzovanie predbežných otázok sa riadi osvedčenými pravidlami. Orgány činné v trestnom konaní i súd ich posudzujú samoxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxedené orgány záväzné.
K § 8
Ide o pôvodné ustanovenie, v ktorom sa reaguje na zmeny v zákone. Rozhodujúcou je zmena, podľa ktorej o stíhaní poslancx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxdu. Tieto vyjadrenia sú záväzné pre všetky orgány činné v trestnom konaní i pre súdy.
Ministerstvo spravodlivosti zaujíma stanovisko pri ostatných sxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x x x
x xxxx 1
V tomto ustanovení dochádza k významným zmenám. Zmenou Ústavy Slovenskej republiky v čl. 102 písm. j) došlo k zrušeniu tzv. aboličného oprávnenia pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxo oprávnenie ani v konkrétnej veci (pri udelení individuálnej milosti), ani pri udeľovaní celoplošnej amnestie.
K písm. b) - nie je možno stíhať osobyx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx SR dala súhlas na jeho stíhanie. Sudcov ústavného súdu a generálneho prokurátora možno trestne stíhať len so súhlasom Ústavného súdu SR.
K písm. c) - trxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx
x xxxxx xx x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxodnutia súdu, orgánu činného v trestnom konaní, alebo iného orgánu. Pokiaľ nedošlo k ich zrušeniu, ide o tzv. res iudicata, ktorá bráni trestnému stíhaxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx
x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxx xx xx xxxxxxné medzi príbuznými. Poškodený celoplošne takéto oprávnenia nemá.
K ods. 2
Obvinenému sa týmto ustanovením poskytuje možnosť rehabilitácie. V príxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
x x xx
x xxxx x
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxonávajú v trestnom konaní. Orgánmi činnými v trestnom konaní sú policajti, ktorí zisťujú trestný čin, objasňujú jeho spáchanie a v priebehu prípravnéxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxny a vydáva príslušné rozhodnutia. Len prokurátor môže rozhodnúť o spôsobe vybavenia veci v prípravnom konaní a podať obžalobu. Základnou zmenou oproxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxtnom konaní, ktoré sú súčasťou výkonnej moci, nie je spolupráca s orgánmi činným v trestnom konaní, ale od štátnej moci nezávislé rozhodovanie. Preto vx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxnému a nezávislému rozhodovaniu trestných vecí.
K ods. 2
Zdôrazňuje sa tu nezávislosť a nestrannosť súdov ako štátnych orgánov a vymenováva všetky axxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx x x x
Znenie týchto odsekov dôsledne vychádza z organizačných zákonov v oblasti súdnictva a prokuratúry.
K ods. 8
V ustanovení sa presne uvádza, koho trexx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxo ustanovenie je reakciou na a na Rámcové rozhodnutie Rady o spoločných vyšetrovacích tímoch (2002/465/SVZ), ktoré sa zameralo na riešenie problému čxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxuprácu príslušných orgánov členských štátov pri jeho potieraní. Vymedzuje postavenie zástupcu príslušného orgánu cudzieho štátu, ako aj dôvody zrixxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxť zástupcov Europolu v spoločných vyšetrovacích tímoch.
K ods. 10
V trestnoprávnej teórii sa robia rozdiely medzi tzv. subjektami trestného konanix x xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxx xozdielnym procesným postavením, ktoré zastávajú. Navrhovaná úprava vychádza z toho, že strany vystupujú až v konaní pred súdom. Skôr je možné hovoriť xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xoci ako orgán v trestnom konaní vykonáva v ňom svoju úradnú činnosť je subjektom trestného konania, nie je však v ňom stranou, naproti tomu prokurátor, kxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx po podaní obžaloby, v konaní pred súdom, kde v mene štátu obžalobu zastupuje. Tu sa stáva stranou a na prokurátora sa preto vzťahujú aj všetky dôsledky z txxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkon preto v príslušných ustanoveniach zabezpečuje túto rovnoprávnosť tým, že napr. v konaní pred súdom, kde sa ešte pred novelou Trestného poriadku č. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxprávnosť zaručujúcu tzv. "rovnosť zbraní".
K ods. 11 - 13
Všeobecne verejnosťou x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xodpovedajú príslušnému procesnému štádiu, t.j. aj označením obžalovaný a odsúdený.
K ods. 14
Aplikácia ustanovení Trestného poriadku v jednotlivxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxie. Toto ustanovenie plní túto úlohu.
K ods. 15, 16
Ide o vysvetlenia pojmov používaných v zákone. Neodkladný úkon býva často aj neopakovateľný. Ich dxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxnania, sa uvádzajú ako jedna z možných foriem rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní a súdu, na ktoré sa neviaže možnosť podania opravných prostxxxxxxxx
x xxxx xx
xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxov korupcie, zneužívania právomoci verejného činiteľa a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Jeho použitie je prípustné len vtedy, ak odhaľovanixx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxe, že bol spáchaný trestný čin alebo má byť spáchaný takýto čin. V prípade odhaľovania, zisťovania a usvedčenia páchateľa korupcie, môže byť agentom aj xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxm vnútra. Pôjde najmä o prípady, v ktorých bude treba operatívne reagovať na vzniknutú situáciu. Do úvahy prichádzajú najmä osoby, od ktorých je požadoxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xa predkladanie návrhov prokurátorom na ustanovenie takejto osoby za agenta, budú príslušníci kriminálnej polície zaradení na úrade boja proti korupxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xodrobne upravuje § 117.
K ods. 19 a 20
Tieto ustanovenia definujú, čo sú informačno-technické prostriedky a prostriedky operatívno-pátracej činnoxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním), ktorx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxhnických prostriedkoch upravuje súčinnosť pri ich použití vo vzťahu k osobám, ktoré vykonávajú telekomunikačnú činnosť, resp. sa na nich podieľajú. xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxe a vyraďovanie sa vzťahujú osobitné predpisy, ak tento zákon neustanovuje inak.
Postup a podmienky použitia informačno-technických prostriedkov x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxzvukových záznamov, § 115 a § 116 Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky.
Postup a podmienky použitia prostriedkov operatívno-pátracej xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx osôb a vecí a § 117 Agent.
K ods. 21
V súlade s Rámcovým rozhodnutím Rady o postavení obetí v trestnom konaní (2001/220/SVZ) sa upravuje pojem organizácxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx poškodeným, najmä v oblasti psychologickej, morálnej, sociálnej, ale aj právnej pomoci.
K § 11
Ide o pôvodné znenie ustanovenia § 13; v súčasnosxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx ktoré je upravené tak, že sa rozširuje právomoc vojenských súdov aj na príslušníkov Policajného zboru, Železničnej polície, Zboru väzenskej a justičxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx/1998 Z.z. a zákonom č. 200/1998 Z.z.. Táto zmena sa navrhuje vzhľadom na súčasnú situáciu na okresných a krajských súdoch z hľadiska ich zaťaženosti, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxstičnej stráže v minulosti. Pritom práve vojenské súdy sú schopné urýchlene riešiť ich trestné veci, podstatne rýchlejšie ako doteraz príslušné okrexxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxv), nielen pri trestných činoch spáchaných pri plnení služobných úloh. To súvisí jednak so znižovaním početného stavu vojakov a s profesionalizáciou xxxxxx xx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxgumentujú otázkou rovnosti pred zákonom, poukazujú na charakter "špeciálneho" súdnictva v prípade vojenských súdov a vyslovujú obavu zo zhoršenia pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xúdom a Najvyšším súdom SR súčasťou všeobecného súdnictva. Sudcovia vojenských súdov sú do funkcie ustanovovaní rovnako ako sudcovia ostatných súdovx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxaké právne predpisy - Trestný zákon a Trestný poriadok, a nie osobitné zákony a tiež obžalovaný má v konaní pred vojenským súdom rovnaké práva a povinnosxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxdu.
K § 14
V súlade s platným právnym stavom sa upravuje právomoc Špeciálneho súdu. Podľa odseku 1 sa jeho právomoc vzťahuje na tam uvedených verejxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxých trestných činoch bez ohľadu na to, kto ich spáchal. Ide o najzávažnejšie trestné činy ohľadom korupcie a organizovaného zločinu.
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xe predovšetkým nevyhnutnosť zabezpečiť nezávislý výkon súdnictva v trestných veciach tak, aby bol splnený účel trestného konania a zachovaná prirodxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxiemu súdu jeho pôvodná funkcia - rozhodovanie o mimoriadnych opravných prostriedkoch a zjednocovacia činnosť pri tvorbe stanovísk a rozhodnutí. Nemxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxia trestného konania a úloha generálnej prevencie kriminality. Toto základné pravidlo má jednu výnimku a to, keď v prvom stupni rozhoduje Špeciálny súxx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxtné činy prejednávali okresné súdy v sídle krajského súdu, kde sú reálnejšie podmienky na ich pružné vybavovanie na väčších súdoch. Navrhuje sa výnimkx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xločiny a trestné činy spáchané organizovanou, zločineckou alebo teroristickou skupinou - sú charakterizované vysokou spoločenskou nebezpečnosťox xx x xxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xídle kraja. Vzhľadom na to, že v Bratislave je 5 okresných súdov a v Košiciach 3, v § 563 sa určuje, ktorý z týchto okresných súdov bude vykonávať konanie v pxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxania (
forum
delicti comissi), pričom toto hľadisko je prvoradé a má prednosť pred príslušnosťou určovanou ostatnými hľadiskami; ak je trestná činnoxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxýkoľvek z aktov,
b)
podľa miesta, kde obvinený býva, zdržiava sa alebo pracuje (
forum
loci),
c)
podľa miesta, kde trestný čin vyšiel najavo (fxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xx xxm príslušný obvod krajského súdu.
K § 18
O trestných veciach, ktoré súvisia, sa môže vykonávať spoločné konanie (
forum
xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxektívneho charakteru (vo veci) alebo kombináciou subjektívneho a objektívneho charakteru. V prípadoch spoločného konania o trestnom čine, kde je prxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xubjektívnej súvislosti vtedy, ak je osoba podliehajúca právomoci vojenskému súdu zároveň stíhaná aj pre iný trestný čin, ktorý vecne súvisí s trestnýx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxupáchateľstve a u niektorého z páchateľov je možné použiť konanie o dohode o uznaní viny a prijatí trestu.
K § 19
V prípadoch, kde budú naplnené podxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxvať tento súd; ak je však o jednom z trestných činov príslušný konať Špeciálny súd, vykonáva spoločné konanie Špeciálny súd. Z § 18 a 19 vyplýva, že konanix xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxné konanie bolo príslušných niekoľko súdov, spoločné konanie aj v týchto prípadoch vykonáva súd, na ktorom bola podaná obžaloba alebo ktorému bola vec xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxé konanie môže byť v niektorých prípadoch nevhodné najmä z hľadiska rýchlosti konania a z neho vyplývajúcich prieťahov konania, alebo aj z iných dôležixxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxknú spory o príslušnosť (negatívny kompetenčný konflikt), rieši ich súd, ktorý je týmto súdom najbližšie spoločne nadriadeným.
K § 23
Odňatie vxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxný dôležitý dôvod , je rozhodujúca úvaha, či zmenou súdu sa podstatne lepšie zabezpečí dosiahnutie účelu trestného konania v konkrétnej veci (napr. hoxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxatí a prikázaní veci rozhoduje súd, ktorý je dotknutým súdom spoločne nadriadeným.
Z dôvodu zabránenia prieťahom v trestnom konaní sa upravuje skutoxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xôležitý dôvod.
K § 24
Zavádza sa osobitná príslušnosť súdu na vydávanie príkazov na niektoré úkony pred začatím trestného stíhania a v prípravnox xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxie obrazových, zvukových alebo obrazovozvukových záznamov. xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxenský obvodový súd, vo veciach v príslušnosti Špeciálneho súdu je to Špeciálny súd.
K § 25
Navrhuje sa medzi pomocné osoby orgánov činných v trestxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxné s mediáciou a probáciou. V prípade mediácie je jeho využitie v trestnom konaní viazané predovšetkým na inštitút zmieru a v prípade probácie sa jeho koxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xomáceho väzenia.
K § 26
Navrhuje sa medzi pomocné orgány zaviesť inštitút vyššieho súdneho úradníka a súdneho tajomníka. Existencia funkcii týxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxohou v trestnom konaní bude po podaní obžaloby prokurátorom pripraviť a zabezpečiť pre sudcu všetky podklady pre úspešnú prípravu a priebeh kontradikxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx s vydaním rozhodnutia. Bližšie kompetencie vyššieho súdneho úradníka a súdneho tajomníka ustanovuje zákon č. 549/2003 Z.z. o súdnych úradníkoch.
x x xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxnom svojej činnosti zložiť sľub. V prípade ak zapisovateľ nebol pribratý do trestného konania, zápisnicu spíše osoba vykonávajúca úkon.
K § 28 a 29
xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx tieto osoby sa priberajú len osoby zapísané v zozname tlmočníkov a prekladateľov. V prípadoch, ak v takom zozname nie je tlmočník resp. prekladateľ pre xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x
xx xxx
xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxný o trestných následkoch krivej výpovede.
K § 30
Navrhuje sa zákonom upraviť postavenie nezúčastnenej osoby v súvislosti s jej účasťou na procexxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxoval, čo prinášalo nemalé problémy v praxi orgánov činných v trestnom konaní. Navrhovaná úprava tieto problémy odstráni.
V tejto súvislosti sa zárovxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxa, rekonštrukcia, previerka výpovede na mieste a pod. Navrhuje sa zákonne upraviť aj jeho nároky na náhradu nevyhnutných výdavkov a ušlej mzdy, ktoré vxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxo a mediačného úradníka, vyššieho súdneho úradníka, súdneho tajomníka a zapisovateľa, u ktorých možno mať pochybnosti o nezaujatosti pre jeho pomer k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxvi, zákonnému zástupcovi, splnomocnencovi a pod..
K § 32
V tomto ustanovení sa uvádza, ktorý orgán a za akých podmienok rozhoduje o vylúčení osôb xxxxxxxxx x x xxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxkto iný ako samotný sudca alebo prísediaci.
Úpravou uvedenou v odseku 7 sa predchádza neodôvodneným prieťahom v konaní keďže sa ustanovuje, že o námiexxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
x x xxx x xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx obvineným a podrobne vysvetľuje jeho práva, ktoré sú obsahom práva obvineného na obhajobu. Rámcovo upravuje najmä styk s obhajcom, právo navrhovať dôxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxdoch keď túto zásadu zrejme nebude možné uplatniť v súdnom konaní, treba ju rešpektovať už v prípravnom konaní tým, že obvinený bude mať právo, ak nepôjdx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx v tomto ustanovení sa zdôrazňuje, že obvinený má právo aj na bezplatnú obhajobu alebo na obhajobu za zníženú odmenu. Realizácia tohto práva je však podrxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx x x xxxx
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xa jeho práva, ktoré môže vykonávať aj proti vôli obvineného. V odseku 2 sú upravené podmienky ustanovené pre opatrovníka.
K § 36
K ods. 1
Podľa legxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ale zároveň aj kontradiktórne trestné konanie vyžaduje posilnenie kvality obhajoby.
V tejto súvislosti poukazujeme na časť legislatívneho zámerux xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xl. 6 Európskeho dohovoru o ochrane základných práv a ľudských slobôd, najmä na zásadu tzv. rovnosti zbraní v konaní pred súdom.
K ods. 2
Zatiaľ, čo v odsxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxého postavenie upraví osobitný zákon. Verejní obhajcovia budú v trestnom konaní vystupovať v prípadoch, keď bude treba obvinenému obhajcu ustanoviťx
x xxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxto ustanovením odstraňuje.
K ods. 4
Aj súčasný právny stav umožňuje, aby orgán činný v trestnom konaní vypočutím obhajcu ako svedka, tlmočníka alebo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxstavenie advokáta a podčiarkuje zásadu ochrany advokátskeho tajomstva, resp. povinnosti mlčanlivosti vo vzťahu k skutočnostiam, ktoré sa od svojho xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pre účely trestného konania poznatky, ktoré získal pri výkone obhajoby. Na druhej strane, ale nemôže byť poverený obhajobou advokát, ktorý už bol vo vexx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx x x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xričom sa nahradzuje dlhoročne používaný termín "nutná obhajoba" termínom "povinná obhajoba". V podstate sa preberajú osvedčené ustanovenia z t.č. úxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxické záujmy právnickej osoby, ktorú môže zastupovať jej kvalifikovaný zamestnanec alebo si obhajcu môže zvoliť
ad hoc
.
K § 39 a § 40
K ods. 1, 2
V toxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxmory vždy, keď to považuje za potrebné. Zvoliť si môže jedného alebo aj viac obhajcov. V prípadoch povinnej obhajoby obhajcu mať musí. V takomto prípade xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxnená osoba, ustanoví mu obhajcu v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie a v konaní pred súdom predseda senátu z pomedzi verejných obhajcov. Verxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxé prostriedky, aby uhrádzal trovy obhajoby, čo však pri rozhodovaní o trovách trestného konania bude musieť preukázať.
K § 41
Upravuje sa postup xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
K § 42 a § 43
Je potrebné pamätať aj na prípady, keď nastanú okolnosti vyžadujúce zmenu obhajcu až v konaní pred súdom a preto bolo potrebné rozšíriť dotxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx ovplyvňuje trestný proces. Doterajšie právne úpravy neriešili situáciu v prípade, keď obhajca zomrie, je dlhodobo chorý, trvalo zaneprázdnený, alexx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxžné pokračovať v konaní. Vyskytli sa aj prípady, keď je obhajca zaneprázdnený, pretože v rovnakom období zastupuje viac klientov, ktorí trvajú na jeho xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xlebo sa priamo vyhýba plneniu svojich povinností. Zákon dáva možnosť orgánom činným v trestnom konaní a súdom ustanoviť namiesto pôvodného obhajcu náxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xlniť povinnosti obhajoby až do skutočného prevzatia obhajoby iným obhajcom v záujme plynulosti konania. Reaguje sa tým na prípady z praxe, keď vo veľkýxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx, čo vždy viedlo k prieťahom v konaní.
K § 44
K ods. 1
Navrhované znenie zákona zachováva doterajší zmysel povinností obhajcu v trestnom konaní a vxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxispievať k správnemu objasneniu a rozhodnutiu veci a posilňuje sa profesionálny vzťah obhajca - obvinený s dôrazom na takú činnosť obhajcu, ktorá je výxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxným zvýšením kontradiktórnosti procesu je výslovne zdôraznené právo obhajoby zaobstarávať a predkladať dôkazy, pretože samotný kontradiktórny prxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xednotlivé práva obhajcu v trestnom konaní tak, aby bola dôsledne naplnená jeho úloha. Výrazne sa posiľňuje právo obhajcu vecne hovoriť, teda poskytovxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxe. Novo koncipovaná právna úprava umocňuje právo obhajcu hovoriť bez prítomnosti tretej osoby už s osobou podozrivou, o to viac s osobou zadržanou. Je pxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxú v úplných začiatkoch trestného konania už policajné orgány. Ak má byť dôsledne zaručené právo na obhajobu, upravené v príslušných právnych normách, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxntaktu s mocenskými zložkami štátu, ba dokonca je ohrozená jeho osobná sloboda, aby mu bola poskytnutá plnohodnotná právna pomoc na zodpovedajúcej prxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xx x
x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxravuje jeho postavenie tak, že má právo zúčastniť sa všetkých úkonov s ohľadom na to, či také právo má aj obvinený.
Zo samotného textu vyplýva nutnosť zaxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nedostatky bolo v občianskom súdnom konaní rozhodnuté o ich zbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony. Doterajší vývoj praxe v trestnom koxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xbhajcu pri chránení ich záujmov.
Zachováva sa doterajšia úprava s tým, že ak splnomocnenie obhajcu nebolo vymedzené inak, vzťahuje sa na úsek trestnéxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xbhajcu zaniklo zo zákona, zachováva sa jeho oprávnenie podad1ť za obžalovaného ešte žiadosť o milosť a o odklad výkonu trestu. To znamená, že napr. návrx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxnovenia do osnovy vyplýva z existencie možnosti obmedziť splnomocnenie obhajcu len na určitý úsek trestného konania (napr. na hlavné pojednávanie, oxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxu by mal byť rozsah splnomocnenia zrejmý už zo samotného textu listiny o splnomocnení a v prípade ustanoveného obhajcu z rozhodnutia či opatrenia predsxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xplnomocnenia obhajcu, ktorá nastáva vtedy, ak obmedzenie splnomocnenia bolo orgánom činným v trestnom konaní riadne oznámené. Ak k tomu nedošlo, je pxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxa, pokiaľ sa vzťahujú na trestné stíhanie, a nejde o výkon tzv. neprenosných práv obvineného.
K ods. 5
Vzhľadom na doterajšie poznatky a vývoj praxe je xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxnopis zápisnice s tým, že sa zároveň do tohto ustanovenia vkladá povinnosť orgánov činných v trestnom konaní a súdu takej žiadosti vyhovieť. Ide o dôležxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx smere, hoci je potrebné i z pohľadu obhajcu mať náležitým spôsobom k dispozícii dokumentáciu o priebehu a obsahu vykonávaného úkonu. Ide o povinnosť umxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxob realizácie tohto práva obhajcu z technického a časového hľadiska. Náklady spojené s vyhotovením kópií alebo rovnopisov jednotlivých listín znáša xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx x
x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxmedzenie práv obhajcu súvisiacich so zvyšovaním kontradiktórnosti trestného procesu. Dochádza k jednoznačnému vymedzeniu obsahu postavenia obhaxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xrgánu činnému v trestnom konaní a súdu, dokonca sám taký dôkaz zákonu zodpovedajúcim spôsobom vykonať. Navrhované znenie zdôrazňuje skutočnosť, že oxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xx x
xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právna úprava. Osvedčil sa obsah tohto ustanovenia, ktoré aj prax v súlade so zákonom vysvetľuje tak, že obvinený môže mať v jednej trestnej veci aj viacxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxť sa k veci samej, má právo byť prítomný na hlavnom pojednávaní a verejnom zasadnutí, robiť na nich poznámky, predkladať návrhy a dôkazy, nazerať do spisxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxná v trestnom konaní zákonným zástupcom v prípade, ak jej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, lebo takejto spôsobilosti bola zbavená. Tiež ostávx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xx x x xxx
x x xx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xinom spôsobený škoda pojem poškodený. Napriek tomu, že Rámcové rozhodnutia Rady z 15. marca 2001 o postavení obetí v trestnom konaní používajú generálxx xxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxnu aj sekundárne a terciálne poškodeného (napr. manželku a deti poškodeného, ktorý pri dopravnej nehode zahynul a pod.). Pojem poškodeného je definovxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxku obvineného z väzby alebo odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody. Vylučuje sa možnosť poškodeného uplatňovať si náhradu škody spôsobenej trestxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxich procesných práv.
Práva, ktoré zákon priznáva poškodenému, mu patria aj v prípade maloletého poškodeného - vtedy ich vykonáva zákonný zástupca (§ xxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxtavenia týchto dvoch osôb - poškodeného a obvineného (spoluobvineného). Zároveň sa upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní a súdu, ak je v jexxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxúmernému predlžovaniu samotného trestného konania, čo má za následok prieťahy vo vzťahu k obvineným osobám.
Z týchto dôvodov sa navrhuje znenie § 47 uxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx počet poškodených veľký, zákon ich vymedzuje počtom vyšším ako 100, môže generálny prokurátor navrhnúť najvyššiemu súdu, aby tento rozhodol o nepripxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx zveruje generálnemu prokurátorovi a najvyššiemu súdu. Ak pritom najvyšší súd nepripustí poškodených do konania, rozhodnutie sa doručuje generálnexx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o situácie, ak je obvinený vlastníkom, spoluvlastníkom alebo konateľom právnickej osoby, ktorá je v konkurze a v súvislosti s činnosťou ktorej bola páxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxeku 6 sa umožňuje, aby nemajetnému poškodenému bol ustanovený štátom zástupca, ktorý ho bude zastupovať v trestnom konaní.
K § 48
Ustanovuje xxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxva jej práva zákonný zástupca, ktorý môže splnomocniť svojím zastupovaním aj povereného zástupcu na pomoc poškodeným. Takáto úprava je v súlade s podmxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdeného nemôže vykonávať svoje práva, v konaní pred súdom predseda senátu a v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie mu určí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxx x splnenie povinnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdu, ktoré vyplývajú zo samotnej podstaty postavenia obetí trestných činov. Poskytnutie moxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x trestnom konaní.
K § 50
Upravuje sa možnosť poškodeného podávať návrhy na zaistenie svojho nároku na majetku obvineného až do odôvodnenej výškyx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx na veci, na ktoré možno podľa občianskoprávnych predpisov nariadiť výkon rozhodnutia, nikdy však nie pohľadávky obvineného na mzdu a odmenu z pracovnxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxie zaistenia majetku na náhradu škody, ktorá vznikla poškodenému trestným činom.
K § 52
Ustanovuje sa možnosť podania opravného prostriedku prxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxti priznáva odkladný účinok.
K § 53
Poškodený a zúčastnená osoba sa môžu nechať zastupovať splnomocnencom. Ustanovujú sa podmienky, kto môže byx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxienkami, ktoré pre trestné konanie v oblasti poškodených prijalo rámcové rozhodnutie Rady o postavení obetí v trestnom konaní.
K § 54
Upravujú sx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxať na hlavnom pojednávaní (najneskoršie v priebehu dokazovania pred súdom prvého stupňa). Navrhovaná úprava okrem rozšírenia práv splnomocnenca poxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xosilňuje právo splnomocnenca predkladať za poškodeného podmienky na uzatvorenie zmieru alebo dohody s páchateľom. Tie môže predkladať aj prostrednxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxť práva, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxznenie, aby sa úkony trestného konania realizovali zásadne v dennej dobe a v úradných miestnostiach. V inom čase a inde sa môžu vykonávať len výnimočne, xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pre nečinnosť súdov. V prípravnom konaní možno o odstránenie prieťahov požiadať prokurátora.
K § 56, § 57
Inštitút dožiadania je v trestnom konaxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxych úradníkov.
K § § 58 až § 60
Zápisnica je tradičnou formou pre zachovanie procesných úkonov. Jej obsah je presne vymedzený ustanovenia o tom, akx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xa fixovanie procesných úkonov, najmä zvukových, obrazových resp. obrazovozvukových záznamov. V konaní pred súdom sa ukazuje ako naliehavý problém zxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxo písma. Predkladané ustanovenie rieši tieto otázky tak, aby bol záznam spolu s jeho prepisom kedykoľvek k dispozícii pre potreby účastníkov konania.
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxeľ, sa v zápisnici uvedie, či sa senát zhodol na výroku jednomyseľne, alebo či ide o väčšinové rozhodnutie. Mienka sudcu, ktorý hlasoval odlišne, sa zapxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxtriedkov pomocou ktorých možno uskutočniť podanie. Vedľa tradičného ústneho alebo písomného podania sa aj v trestnom konaní akceptujú podania telegxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x x xxx xx
xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxtali na dni, týždne, mesiace, roky. Vzhľadom na znenie Ústavy Slovenskej republiky (čl. 17), kde je obmedzenie osobnej slobody limitované hodinovýmx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxľadom na občianskoprávne procesné predpisy.
K § 65 až § 68
Doručovanie sa zásadne realizuje prostredníctvom pošty, avšak nie je vylúčená iná forxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxučovanie písomnosti aj elektronickou formou.
K § 69
Nazeranie do spisov je významným právom oprávnených osôb. Podmienky nazerania do spisu, rexxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xusia urobiť opatrenia na ochranu utajovaných skutočností.
K § 70
Poriadková pokuta je tradičný spôsob, ktorým možno potrestať toho, kto sa voči xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxickým osobám až do výšky 500 tisíc Sk. Keby sa konania, pre ktoré možno uložiť poriadkovú pokutu dopustil prokurátor alebo obhajca alebo príslušník ozbxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx x xxxx
x x xx
xxxxx xx xxxxxxxací procesný úkon, ktorý predstavuje najzávažnejší zásah do osobnej slobody občanov, vzhľadom na ustanovenie čl. 17 ods. 5 Ústavy SR však ide o zásah prxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xričom aktivity obvinených v naznačenom smere sú časté práve v dôsledku hrozby vysokým trestom, ktorá však musí byť preukázaná ako reálna a konkrétna, txxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxť spoločnosť pred páchateľom, ktorý by aj po vznesení obvinenia pokračoval v trestnej činnosti (písm. c)). Na vzatie do väzby stačí existencia jedného x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxtvrdzujúce existenciu väzobných dôvodov.
V § 71 ods. 2 sú upravené podmienky opätovného vzatia obvineného do väzby, po tom, čo bol v tej istej veci z väzxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx x x xxxxx xxx xa má o tomto opätovnom vzatí do väzby rozhodovať už nie je možné podať návrh na jej predĺženie. Dôvody na vzatie obvineného do väzby opätovne v tej istej vexx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x x xx xxxx xx xxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xe obvinený je na úteku, resp. sa skrýva, pôsobí na svedkov, resp. vykonáva činnosť, ktorou vedome marí realizovanie nariadeného úkonu a tým úmyselne prxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
Väzba sa navrhuje ako inštitút fakultatívnej povahy, čo platí vo vzťahu ku všetkým jej dôvodom.
K § 72
Odsek 1 tohto ustanovenia definuje, čo sa xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxku spočívajúcu v tom, že voči osobe, ktorá sa berie do väzby, už bolo vznesené obvinenie. Zo skutočnosti, že sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxaní sa navrhuje zveriť do právomoci sudcu pre prípravné konanie, ktorý však môže rozhodovať len na základe návrhu prokurátora, doloženého celým získaxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxto rozhodnutia.
K § 73
Inštitút - príkaz na zatknutie - navrhovaný v tomto ustanovení je v súlade s čl. 17 ods. 4 Ústavy SR a mal by prispieť k urýchlenxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxmi prostriedkami. Súčasne však musí byť splnená podmienka, že je daný niektorý z dôvodov väzby uvedených v § 71 ods. 1 alebo ods. 2 a že v prípravnom konaní xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx nemôže prísť od prokurátora alebo inej strany.
Ustanovenie je navrhované v takom znení, aby pri jeho uplatňovaní bola plne zabezpečená ochrana osobnxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxená možnosť jeho neodôvodneného predlžovania.
Pátranie po obvinenom, jeho zatknutie, ako aj prípadné následné dodanie obvineného do miesta výkonu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx x x xx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxformačná povinnosť vo vzťahu k presne vymedzeným subjektom. V § 75 sa upresňuje povinnosť súdu a prokurátora vyrozumieť o skutočnostiach uvedených v pxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxodnému predlžovaniu, ale aby na druhej strane boli eliminované možnosti páchateľov (najmä závažných a z hľadiska dokazovania komplikovaných trestnxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxestné stíhanie.
V odsekoch 1 a 2 sa vymedzuje orgán, ktorý bude o trvaní väzby rozhodovať v prípravnom konaní, stanovuje sa jej základná dĺžka, definujx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxhoty uvedené v odseku 6, z ktorých jedna polovica môže byť vyčerpaná v prípravnom konaní a druhá pripadá na konanie pred súdom (odsek 7). Pokiaľ bude podaxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx, aby bola súdu stanovená lehota a povinnosť sám sebe navrhovať a potom predlžovať väzbu (odsek 5). Táto povinnosť je ustanovená ex lege vo všeobecnej roxxxx xx xxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx v zmysle podmienok uvedených v § 76 ods. 2.
Reaguje tiež na rozhodnutie ústavného súdu (I.ÚS 6/02) podľa ktorého v zmysle čl.17 ods.5 Ústavy Slovenskej xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnej slobody len skutočnosť, že bola podaná obžaloba, bez toho, aby sa o ďalšom trvaní väzby výslovne konajúcim súdom rozhodlo (k tomu pozri aj argumentáxxx xxx x xxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxzaný kontradiktórny charakter súdneho procesu, aj procesne menej náročné prípravné konanie, ako aj skutočnosť, že vlastné súdne konanie, na ktorom sx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxeľne kratšia vo väčšine vecí. Z hľadiska súdnej väzby je toto ustanovenie významné aj preto, že začiatok plynutia lehoty pre súd bude určený podaním vecx xx xxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xx x
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxty uvedenej v ods. 6 je rozhodujúca trestná sadzba ustanovená na čin najprísnejšie trestný. Ak sa zistí, že vec treba posúdiť miernejšie a v dôsledku uvexxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
x xxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xudú počítať lehoty ustanovené v ods. 6 a 7. Ide teda o začiatok plynutia lehoty väzby, ktorá začala v prípravnom konaní, alebo lehoty v súdnom konaní, aj pxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xôvodov § 71 ods. 2), ak bol predtým pre uplynutie lehoty ustanovenej v odseku 7 z väzby prepustený.
K § 77
Ustanovenie upravuje výnimku počítania lxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxineným zavineným konaním. Uvádza subjekt oprávnený o tom rozhodovať s tým, že proti takémuto rozhodnutiu je prípustná sťažnosť.
V ods. 3 stanovuje osxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x x xx
x xxxxxde, že obvinený bude vzatý do väzby podľa § 71 ods. 2, jej dĺžka je obmedzená najviac na 6 mesiacov, pričom na jej predlžovanie platí toto osobitné ustanovxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxx x xx x x xxxxx x xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxj lehoty, v konaní pred súdom platí primerané ustanovenie § 76 ods. 5, na ktoré odsek 3 tohto ustanovenia odkazuje. V tomto ustanovení sa však prelamuje pxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxup podľa § 76 odsek 7 by v týchto prípadoch vlastne maril účel a zmysel opätovnej väzby obvineného. Preto delenie väzby podľa § 76 ods. 7 sa v tomto prípade nxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxnie dôvod väzby alebo dôvod na jej ďalšie trvanie alebo uplynie lehota uvedená v § 76 ods. 6,7 alebo v § 78, musí byť obvinený ihneď prepustený na slobodu.
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx žiadať svoje prepustenie na slobodu a spôsob rozhodovania o takejto žiadosti. Za účelom eliminovania možnosti zneužívania tohto práva a obťažovania xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xrípade, keď v konaní pred súdom bude s prepustením súhlasí prokurátor.
K § 80
Navrhuje sa, aby pri splnení zákonom stanovených podmienok bolo možxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx x xxxxx xxxxxxx x xxxtrenie nemajetkovej povahy. Do úvahy však nebude prichádzať jeho použitie v prípade splnenia podmienok na uvalenie kolúznej väzby (§ 71 ods. 1 písm. b) x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xreba aby poznal ešte pred prevzatím záruky a obvineného s obsahom záruky. Zároveň sa umožňuje uloženie obmedzení a primeraných povinností na dosiahnuxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxdňujú výnimočné okolnosti prípadu. Upravuje sa aj postup v prípade ak zaniknú skutočnosti ktoré viedli k aplikácií tohto ustanovenia.
K § 81
Okrxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Kvôli zabezpečeniu plynulosti trestného konania sa však súčasne stanovuje obvinenému povinnosť oznámiť orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxe ho zásadne neobmedzuje žiadnou zákonnou sadzbou, len definuje hľadiská, z ktorých treba pri určovaní výšky kaucie vychádzať.
Ak obvinený po prijatx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxeného trestnej zodpovednosti za trestný čin, za ktorý je stíhaný. Súčasne prichádza do úvahy aj vzatie obvineného do väzby. Ak však obvinený neporuší pxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxineného zložila), prípadne na základe požiadavky obvineného sa použije na účely predvídané týmto ustanovením.
Upravuje spôsob rozhodnutia o pripaxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxavkám praxe, podľa ktorých za zákonom stanovených podmienok (§ 80 alebo § 81) v niektorých prípadoch možno účel väzby dosiahnuť aj bez toho, aby obvinenx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na uvalenie väzby rozhodne o vzatí obvineného do väzby alebo ho ponechá na slobode z dôvodov uvedených v § 80 alebo 81 a uloží mu niektoré z obmedzení vymenxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxených obmedzení, ako aj na kontrolu ich plnenia.
K § 83
Toto ustanovenie určuje, v ktorých prípadoch možno podať sťažnosť proti rozhodnutiu o väzxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxho, ktorý už vykonáva trest odňatia slobody uložený v inej veci, súd alebo v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie mohol roxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxdzení voľného pohybu mimo väzenské zariadenie a pod. a ich cieľom bude najmä zabrániť obvinenému, aby prostredníctvom odsúdených a iných osôb ovplyvňxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxe a musí prihliadať na to, aby sa v dôsledku uložených obmedzení obvinený neocitol v horšom postavení, ako keby bol vzatý do väzby.
K § 85
Toto ustanxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxlišujú sa pri tom dva relatívne samostatné inštitúty a to zadržanie a obmedzenie osobnej slobody.
Podľa odseku 1 zadržanie osoby podozrivej zo spáchaxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxo bezprostredne po ňom, smie z dôvodov uvedených v odseku 2 obmedziť osobnú slobodu ktokoľvek bez toho, že by musel skúmať, či sú dané dôvody väzby. V takoxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xy mohla ohroziť jej život alebo zdravie.
Vzhľadom na to, že inštitúty upravené v tomto ustanovení predstavujú vážny zásah do základných práv a slobôd oxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxovanie prokurátora. Z toho istého dôvodu ustanovenie podrobne upravuje aj postup orgánov činných v trestnom konaní vo vzťahu k podozrivej osobe po tomx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxx xxx
xxetože zadržaná osoba sa nachádza v podobnej situácii ako obvinený, navrhovaná úprava predpokladá, že jej budú poskytnuté aj primerané možnosti k realxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xpatrením preklenul dobu, počas ktorej nemožno vopred zadovážiť rozhodnutie o väzbe, hoci niektorý z dôvodov väzby existuje. Na rozdiel od § 85 ide výluxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxnovenie zaručuje potrebnú ingerenciu prokurátora a garantuje maximálnu dĺžku trvania zadržania.
K § 87
Toto ustanovenie bezprostredne nadväxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxitne v tejto súvislosti treba upozorniť na právo obhajcu i prokurátora zúčastniť sa výsluchu zadržaného sudcom pre prípravné konanie, ako aj informačxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxvodom na prepustenie obvineného na slobodu.
K § 88
Zavádza sa možnosť zabezpečenia o predvedenie svedka, ktorý nerešpektoval súdny príkaz - prexxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobná sloboda, aby bol predvedený na príkaz predsedu senátu na výsluch. Obmedzenie osobnej slobody svedka môže trvať len nevyhnutnú dobu na vykonanix xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxžiada adresu na ktorú treba zaslať predvolanie. Ak nemožno svedka predviesť pred predsedu senátu predvedie sa pred iného sudcu toho istého súdu, ktorý xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxneho príkazu dostaviť sa na úkon pred súd. Dôležitou je možnosť prečítať výpoveď svedka v súdnom konaní aj bez podmienok uvedených v § 263. Tým sa vytváraxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xôležité pre trestné konanie. Takými vecami sa rozumejú predovšetkým predmety alebo listiny, ktoré môžu poslúžiť ako dôkaz, ako aj veci, o ktorých by sa xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx postihuje osobu, ktorá má vec momentálne pri sebe, t.j. bez ohľadu na vlastnícke vzťahy k tejto veci, pričom sa predpokladá jej dobrovoľná súčinnosť.
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx
x xx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxrópy o počítačovej kriminalite, ktorý bol prijatý členskými štátmi Rady Európy dňa 23.11.2001 v Budapešti. Toto ustanovenie umožňuje vydať príkaz na xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xčely trestného konania je možné vydať opätovne.
K § 91
V bezprostrednej nadväznosti na § 89 sa tu označeným orgánom poskytuje možnosť, aby zaistixx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxútu môže ísť o zásah do ústavou garantovaných vlastníckych práv, pre prípad odňatia veci policajtom sa vyžaduje aj ingerencia prokurátora. Ako prevenxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxnanie sa dostane do dispozície štátneho orgánu ešte pred začatím trestného stíhania inak, ako postupom podľa Trestného poriadku. Môže byť napr. zaistxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xprávy v colníctve, prípadne na základe iných zákonov. Inštitút prevzatia takto zaistenej veci zabezpečuje, aby sa bez všetkých xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx počítačové údaje boli v zápisnici identifikovaná spôsobom vylučujúcim jej zámenu s inou vecou.
V odseku 2 sa orgánu konajúcemu ohľadom vydania, odňaxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxch, odňatých a prevzatých vecí mohla zabezpečiť aj prostredníctvom iných subjektov, ako sú orgány činné v trestnom konaní a súd.
K § 95
Pri vyšetrxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxstiť peňažné prostriedky na účte v banke alebo iné peňažné prostriedky, s ktorými disponuje iná právnická osoba alebo fyzická osoba, pričom prax ukázaxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xežiadúcich prieťahov v prípadoch, keď je potrebné neodkladne konať, sa navrhuje, aby príkaz na zaistenie peňažných prostriedkov mohol dať v prípravnxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx potrebnej výške a na nevyhnutne potrebnú dobu.
Zaistenie môže postihnúť nie len účet obvineného, ale ktorýkoľvek účet v banke, ktorý má súvislosť s vyxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxho alebo osôb, o ktorých výchovu a výživu je obvinený podľa zákona sa starať. Príkaz na zaistenie peňažných prostriedkov sa po realizácii príkazu doručx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xa náhradu škody, čím sa zvýrazňuje jeho postavenie v trestnom konaní, posilňujú sa jeho práva a vytvárajú sa lepšie predpoklady pre rýchle uspokojenie xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxu.
K § 96
Prax ukazuje, že trestná činnosť má stále častejšie súvislosť s cennými papiermi a možno očakávať, že s rozvojom kapitálového trhu sa tátx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxvneniami, ako vo vzťahu k peňažným prostriedkom na účte. Kvôli vylúčeniu prípadných aplikačných problémov je však potrebné tento postup upraviť v samxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxm sa zvýrazňuje jeho postavenie v trestnom konaní, posilňujú sa jeho práva a vytvárajú sa lepšie predpoklady pre rýchle uspokojenie jeho nárokov. Možnxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xx x x xx
Cieľom týchto ustanovení je dosiahnuť, aby veci, ktoré boli obstarané pre potreby trestného stíhania jednotlivými zákonom upravenými zaisťovacími xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxe, užívacie a iné práva k týmto veciam. Súčasne majú zabezpečiť, aby činnosť orgánov činných v trestnom konaní a súdu nebola komplikovaná prípadnými nexxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxu navrhuje priamo v zákone pomerne podrobne upraviť práva, povinnosti a postup jednotlivých zainteresovaných subjektov pri nakladaní so zaistenými xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxx x x xxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxh v trestnom konaní a súdu do ústavou zaručeného práva na nedotknuteľnosti osoby a jej obydlia a preto aj presne definuje dôvody, pre ktoré možno vykonať xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx xx xxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vymedzujú orgány, ktoré sú oprávnené nariadiť vykonanie jednotlivých druhov prehliadok, stanovuje sa forma príkazu na ich vykonanie a režim ich doruxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xboru, Vojenskej polície, Železničnej polície alebo colník mohol zasiahnuť do ústavného práva na nedotknuteľnosť obydlia nie len za účelom vykonania xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxeužitie tohto inštitútu, pri čom však nevylučuje, aby pri jeho uplatňovaní príslušný orgán nemohol napr. zaistiť zbrane, drogy alebo obdobné veci nacxxxxxxxxx xx x xxxxxxx
x x xxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxch práv občanov, ale možno ich použiť subsidiárne len vtedy, ak cieľ, ktorý sa ich vykonaním sleduje, nemožno dosiahnuť iným, z hľadiska občianskych prxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxreniu účelu prehliadky, v odseku 2 sa povoľuje výnimka z tejto zásady, ak tomu bráni závažná prekážka, alebo ak by predchádzajúca výzva bola zjavne neúsxxxxxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xre spracovanie sprievodnej dokumentácie. Kvôli vylúčeniu prípadných pochybností o objektivite vykonaného úkonu, dodržaní zákonných podmienok a pxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x aby sa k prehliadke pribrala osoba, ktorá nie je na veci zúčastnená.
K § 106
Toto ustanovenie organicky dopĺňa práva orgánov činných v trestnom koxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xx xx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxe podrobiť výkonu procesného úkonu, navrhuje sa v odseku 2, aby orgány vykonávajúce úkon mohli prekonať jej odpor xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a súdu, v rámci ktorého je proti vôli občana nevyhnutné zasiahnuť do práva na nedotknuteľnosť obydlia za účelom vykonania niektorých procesných úkonox xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxvaného práva na listové tajomstvo a tajomstvo prepravovaných správ, vzhľadom na ustanovenie čl. 22 ods. 2 Ústavy SR však ide o zásah prípustný.
Ustanoxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho konania.
V odseku 2 sa navrhuje, aby vo vzťahu k presne vymedzeným trestným činom bolo možné uplatniť tento inštitút aj v dobe, keď ešte nebolo začaxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxuje, aby tento inštitút bol zverený len do právomoci súdnych orgánov.
Na preklenutie doby, počas ktorej nebude možné včas obstarať zákonom požadovanx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
x nadväznosti na § 108 bolo potrebné vymedziť okruh subjektov, ktoré môžu ďalej nakladať so zadržanou a vydanou zásielkou, a upraviť ich postup. Samostaxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxstor pre zefektívnenie boja orgánov činných v trestnom konaní a polície s niektorými zákonom vymedzenými druhmi trestnej činnosti, na páchanie ktorex xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxok.
K § 111
Aj účelom tohto ustanovenia, ktoré je v súlade s Dohovorom OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami z roku 19xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xharakter tohto opatrenia sa pri jeho realizácii predpokladá spolupráca príslušníkov Policajného zboru s orgánmi Colnej správy a odôvodnené bude aj pxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x x xxx xx xxx
xxxx xxxxxxxx xx xyšetrovanie niektorých trestných činov, najmä tých, pre ktoré je charakteristická vysoká organizovanosť páchateľov a používanie konšpiratívnych xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxieraný prevod veci, sledovanie osôb a vecí a informačné a technické prostriedky (vrátane vyhotovovania obrazových, zvukových alebo obrazovozvukovxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxžnosti použitia výsledkov získaných ich nasadením xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx aby jednotlivé ustanovenia veľmi podrobne upravovali postupy orgánov činných v trestnom konaní a súdov tak, ako pri iných obdobných úkonoch upravenýxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxy, určuje sa doba ich použitia, ako aj podmienky ich použitia a ďalšie náležitosti. Z toho istého dôvodu bude pri používaní týchto prostriedkov policajxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx
x x xxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxného práva na tajomstvo prepravovaných správ, s poukazom na ustanovenie čl. 22 ods. 2 Ústavy SR však ide o zásah dovolený a je v súlade aj s príslušnými medxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxadom na charakter tohto úkonu sa však navrhuje priamo v zákone stanoviť presné pravidlá pre jeho povoľovanie, nasadzovanie a využívanie jeho výsledkox x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnutej telekomunikačnej stanice môže povoliť len predseda senátu alebo sudca pre prípravné konanie.
Za účelom dosiahnutia náležitej efektívnosti pxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxiť až po skončení všetkých technických opatrení vykonávaných na jeho zabezpečenie.
V § 116 je upravený postup pri poskytovaní a zaobstarávaní registxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxné a účastnícke číslo mobilného telefónu, dátum a čas počiatku hovoru, dobu trvania hovoru, číslo volanej stanice, označenie základnej stanice, ktorx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xx xxxxxx xxxxieho odhaľovania, zisťovania a usvedčovania páchateľov v zákone vymedzených trestných činov sa navrhuje, aby za presne stanovených podmienok bolo mxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxm období vzrastie. Za účelom zníženia rizika zneužívania tohto inštitútu sa v odseku 2 výslovne uvádza, ktorá činnosť agenta je neprípustná. Ustanovexxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxom prostredí sa upravujú formy utajenia jeho činnosti a v tej súvislosti aj spôsoby jeho výsluchu.
Agenta v prípravnom konaní môže vypočuť len prokuráxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxená. Výnimočne môže byť agent vypočutý aj na súde, pri primeranom použití ustanovenia § 134 ods. 1, § 136 a § 262. Ak je agentom iná osoba ako príslušník Polxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xvedkovi (§ 127 - § 134). Tento postup prichádza do úvahy, ak takáto osoba, splnila úlohy vyplývajúce z postavenia agenta.
Vo vzťahu k činnosti agenta náxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxáša na jednej strane nové formy páchania trestnej činnosti, ale na druhej strany otvára aj priestor pre uplatňovanie nových prostriedkov pri jej vyšetxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xnštitúcie postupne vytvárajú veľmi rozsiahle informačné databázy obsahujúce informácie o fyzických osobách, ktorých ďalším elektronickým porovnxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xaručené právo na ochranu osobných údajov (čl. 19 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky) však takáto činnosť, ak nemá byť považovaná za neoprávnený zásah dx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxie sa bude dotýkať neurčitého, ale pri tom spravidla veľkého počtu osôb, z ktorých väčšina nielenže nebude podozrivými zo spáchania trestného činu, alx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xen vo vzťahu k presne vymedzenému okruhu trestných činov na základe príkazu predsedu senátu, pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom konanx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xx xx xx xxxli počítačové porovnávanie údajov o možnom páchateľovi (páchateľoch) trestného činu so súbormi údajov nazhromaždených v informačných systémoch rôxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxríklad o databázy poisťovní, bankových inštitúcií, subjektov poskytujúcich služby širokému okruhu užívateľov (elektrárne, plynárne, vodárne, texxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxých sa údaje týkajú. Z tohto dôvodu je v odseku 3 osobám zhromažďujúcim použiteľné informácie uložená povinnosť údaje potrebné pre porovnávanie poskyxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxsledkov porovnávania ako dôkazu v trestnom konaní, možnosť použitia zistených skutočností v inom trestnom konaní a nakladanie s negatívnymi výsledkxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxdnutie vo veci samej, t.j. skutočnosti dôležité z hľadiska trestného práva hmotného. Bude treba dokazovať, či skutok bol spáchaný, či skutok má znaky txxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxný, príčinná súvislosť a následky činu, všetky skutočnosti ktoré charakterizujú osobu páchateľa, jeho motiváciu a formu zavinenia, ako i skutočnostxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxania o nárokoch poškodeného. Samozrejme predmetom dokazovania budú aj všetky skutočnosti dôležité z hľadiska trestného práva procesného.
Dôkazné xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxi. Podmienkou, aby dôkazom mohlo byť naozaj "všetko, čo môže prispieť k objasneniu veci" je, aby išlo o dôkazy, získané zákonným spôsobom. Do úvahy pricxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxcké prostriedky a zariadenia alebo ich súbory, používané utajovaným spôsobom pri vyhľadávaní, otváraní a skúmaní dopravovaných zásielok a ich vyhodxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx záznamov.
Zvýšenie kontradiktórnosti trestného procesu si vyžiadalo výslovné zdôraznenie (ods.3) skutočnosti, že dôkazy môžu obstarávať aj straxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxúceho rozsudku podľa § 285 písm. a), b) alebo c).
K § 120
Doterajšie formy predvolania a predvedenia sa v podstate zachovávajú. K upresneniu docháxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxťou o mládež. Skúsenosti praxe však poukazujú na agresivitu mladistvých, ktorí sa dopúšťajú aj závažných trestných činov. Príslušný útvar Policajnéxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Výpoveď obvineného je v prvom rade prostriedkom jeho obhajoby. Je však súčasne aj dôkazným prostriedkom, z ktorého sa zisťujú skutočnosti, významnx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxde vypovedať, pretože niektoré údaje z jeho výpovede môžu predstavovať aj usvedčujúci dôkaz. Zákon preto výslovne zdôrazňuje (rovnako ako predchádzxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxa zásadnú zmenu. V zákone sa výslovne uvádza forma základného poučenia, ktoré musí obvinený dostať pri prvom výsluchu. Príklady z praxe svedčili o tom, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxk, presahovalo tento rámec. Súčasné znenie poučenia zabezpečuje, aby obvinený mohol reálne uplatniť svoje právo na obhajobu. Samozrejme ide tu o "zákxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxe práva (napr. podať odpor, sťažnosť, odvolanie atď.). O týchto konkrétnych právach bude musieť byť vždy poučený s ohľadom na konkrétne štádium procesx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxa zmieru, zastavenia trestného stíhania ako aj o konaní o dohode o vine a treste.
K § 122 až § 124
Tieto ustanovenia upravujú podrobnejšie postup prx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx postupovať podľa osvedčených kriminalistických zásad. Najprv treba obvinenému umožniť, aby sám, v monológu, uviedol to, čo považuje za potrebné na oxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxuchu poznámky, ktoré je ale povinný predložiť na nazretie vyslúchajúcemu a možno ho vyzvať aj k napísaniu určitého textu za účelom overenia jeho rukopixxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x x xxx x x xxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxup pri vykonávaní týchto dôkazov sa opiera o poznatky kriminalistiky, ktorými tak orgány činné v trestnom konaní, ako aj súd, disponujú.
Subjektom rexxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxe o osoby, ktorých totožnosť má byť utajená.
K § 127 a § 128
Návrh vychádza z toho, že každý občan je povinný podať svedectvo o skutočnostiach dôležixxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxedok vypovedá o tom, čo vnímal vlastnými zmyslami, teda o tom, čo videl, počul, cítil. Zákon nekategorizuje svedkov podľa zamestnania, znalostí, pohlxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxčnosť vnímal a je spôsobilý o nej vypovedať.
Vzhľadom na to, že v súdnom konaní, najmä nedostavenie sa predvolaných svedkov na výsluch, často zmarí vykxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxórne súdne pojednávanie možnosť zabezpečiť svedka za účelom jeho prítomnosti na konaní pred súdom. Obmedzenie osobnej slobody a predvedenie svedka vxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxdka, ktorý bezdôvodne odmietol rešpektovať súdny príkaz.
K § 129
Napriek deklarovanej všeobecnej svedeckej povinnosti zákon vychádza z toho, xx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxvo, o ktorom sa dozvedeli spravidla pri výkone svojho povolania, pokiaľ nie sú oslobodení spod povinnosti mlčanlivosti príslušným orgánom,
-
takxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xekár, advokát).
-
ako poslanci Národnej rady Slovenskej republiky nemusia vypovedať o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri vykonávaní svojho xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxx xxxxený zákaz sa vzťahuje na orgány činné v trestnom konaní a súd, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x x xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dvoch prípadoch:
-
ak je obvineným taký blízky príbuzný svedka, že by svedok mohol jeho újmu pociťovať ako vlastnú a vypovedať nepravdivo. Zákon rexxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxého, aby nenarušil príbuzenské vzťahy;
-
v druhom prípade, keď nie je ešte vznesené obvinenie, zákon umožňuje svedkovi odmietnuť vypovedať v podsxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxx xxsí uviesť dôvod, pre ktorý nevypovedá.
K § 131 a § 132
K výsluchu svedka možno prikročiť až po začatí trestného stíhania (vznesení obvinenia), ax xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxočatí výsluchu treba svedka oboznámiť s predmetom výsluchu, zistiť jeho pomer k veci a obvinenému ako i poškodenému a poučiť ho. Poučenie musí obsahovax xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxx aj o práve odoprieť výpoveď a o zákaze výsluchu.
K § 133
Svedok je povinný napísať potrebný počet slov, samozrejme táto povinnosť sa neviaže na sitxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxžno výsluch uskutočniť pomocou technického zariadenia najmä v prípade choroby svedka alebo iných závažných skutočností.
K § 135
V odseku 1 a 2 toxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxľadom na jej vek mohlo nepriaznivo ovplyvňovať jej duševný a mravný vývoj. V tomto prípade treba dbať na to, aby výsluch takej osoby bol čo najúplnejší, axx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xreba vždy pribrať pedagóga, psychológa a event. aj rodiča.
V odseku 3 a 4 sú uvedené podmienky, kedy je obligatórne nutné vykonať výsluch osoby mladšej xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx
x x xxx x x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxnosti, ako aj na ohrozenia, ktoré vznikajú pri vyšetrovaní najmä násilných, teroristických činov, zákonodarca počíta s tým, že v trestnom konaní trebx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxsí uvádzať údaje o svojej osobe, bydlisku, zamestnaní, resp. tieto sú k dispozícii len orgánom činným v trestnom konaní a súdu. Ohrozený svedok je ten, kxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx
x x xxx xx xxxxxxxx xxxxup, keď policajt neuznáva dôvody pre utajenie alebo ochranu, hoci sa ich svedok domáha.
K § 138
Toto ustanovenie obsahuje úpravu, podľa ktorej sa xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xú orgány činné v trestnom konaní a súd povinné svedkovi poskytnúť informácie o pohybe obvineného (odsúdeného), ktorý by ho mohol ohrozovať.
K § 140
xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xocľažné, stravné a náhradu za stratu ušlej mzdy. Možnosť náhrady "iného preukázateľného ušlého príjmu" vyplýva zo skutočnosti, že svedkom nemusí byť xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxade niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
K § 141 a § 142
Vedecko-technický pokrok bezprostredne ovplyvňuje tak objaxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx dôkazy, potrebné pre rozhodnutie veci.
V predchádzajúcom vývoji nášho trestného procesu sa uplatňoval viac neformálny prístup pri priberaní znalcxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Súčasný stav predpokladá pri vyšetrení duševného stavu aj písomný príkaz súdu ako podmienku nariadenia vyšetrenia duševného stavu. Ide tu o realizovxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a predkladaný návrh toto ustanovenie Ústavy aj takto rešpektuje.
Podľa niektorých názorov by sa však predchádzajúci príkaz orgánov činných v trestxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxval. Predkladatelia sú tej mienky, že by išlo o duplicitné a naviac zbytočné rozhodovanie, lebo orgán činný v trestnom konaní (súd) by nariadil dokazovxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxratí znalca rozhodovať bez predchádzajúceho príkazu na znalecké dokazovanie uznesením, čo zjednoduší jeho postup a plne zabezpečí práva procesných xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxania, ako aj proti osobe znalca.
Osobitný postup sa ponecháva len pri vyšetrení duševného stavu, kde na rozhodnutie o vyšetrení duševného stavu obvinxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx
x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxoduchých prípadoch, kde riešenie odborných otázok nevzbudzuje pochybnosti, bude možno od znalcov vyžadovať odborné stanovisko, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx. Toto znenie zákona sa uvádza s ohľadom na skutočnosť, že nový zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, ktorý nahrádza zákon č . 36/1967 Zb. o znxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx xx x xxx
xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxžite skĺbené ustanovenia Trestného poriadku so zákonom o znalcoch (zákon o znalcoch a tlmočníkoch č.36/ 1967 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov). xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
x xxxxx xxxadí ústavy špecializované na znaleckú činnosť, ak takéto ústavy v príslušnom odbore existujú (napr. Kriminalistický a expertízny ústav Policajnéxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
x
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v zoznamoch znalcov, ktoré vedú krajské súdy; ústredný zoznam vedie Ministerstvo spravodlivosti SR,
-
ak nie sú pre prístupný odbor zapísaní znalxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx možno na podanie posudku pribrať ústav (§ 147), ktorý možno pribrať aj na preskúmanie posudku podaného iným znalcom. V posudku ústavu taktiež musia byť xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxti, ktoré by mu bránili vo veci podať posudok, napr. príbuzenský pomer k stranám, zaujatosť vo veci a pod. Preto musí byť pred podaním posudku podrobne poxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxiť aj strany. Znalcom sa musí dať k dispozícii trestný spis v potrebnom rozsahu, najmä dôkazy potrebné k znaleckému preskúmaniu. Znalec má právo byť príxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxsek 2 § 142 dáva priestor pre uplatnenie tzv. komisionálnej či komplexnej expertízy, i keď treba zdôrazniť, že aj v prípade pribratia dvoch znalcov, alexx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxti. Preto aj v prípade, že si znalec priberie konzultanta (ods.4), zodpovedá za posudok sám.
Posudky sa spravidla podávajú písomne. Nadiktovať ho do zxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxostatky odstránené, treba pribrať iného znalca.
Tak ako predchádzajúci, aj tento zákon počíta s tým, že otázky ustanovovania znalcov, a najmä ich odmxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxdoch mimoriadnej závažnosti vyžadujúcich osobitné vedecké posúdenie. Nemali by sa zamieňať (čo sa však stáva) s posudkami rozličných inštitútov, zaxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxe znalcov, evidenciu znalcov, sľuby a poučení znalcov, ako aj o odmenách znalcov obsahuje zákon o znalcoch a tlmočníkoch a vykonávacia vyhláška k tomutx xxxxxxx
x x xxxx x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx nutný čas, najviac dva mesiace. Súd (sudca pre prípravné konanie) môže túto dobu predĺžiť, ale najviac o jeden mesiac. Na vyšetrenie duševného stavu poxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxustné.
K § 152
Zákon prijíma osobitné ustanovenie o tzv. odborných konzultantoch, ktorí budú vystupovať spravidla ako odborní pracovníci či poxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx". Mali by byť nápomocní pri orientácii v zložitej odbornej problematike. Nie je však vylúčené aby títo konzultanti podali aj "odborné vyjadrenie". Do xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxdza z toho, že na ich odmeňovanie možno použiť primerane predpisy o znalcoch.
K § 153
Predkladaný zákon v § 115 ods. 2 predpokladá, že za dôkaz môže pxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxtinné dôkazy sa spravidla považujú písomné dokumenty, nemožno vylúčiť, že dôkazmi vo veci nebudú aj predmety, na ktorých sú písomné záznamy, ktoré budx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxtného činu, sú vecnými dôkazmi (tzv. corpora delicti).
V odseku 3 je naznačený široký diapazón moderných dôkazných prostriedkov, čím sa súčasne vytvxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx xx x xxx
xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xde dochádza len k nepatrným zmenám.
Z ustanovení o obhliadke však boli vyčlenené ustanovenia o vyšetrení duševného stavu, ktoré sú uvedené v oddieli txxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xýchto dôkazných prostriedkov bolo upravené len v kriminalistickej teórii, resp. v rozličných taktických, metodických či technických kriminalistixxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx x x xxx
x xxxxxx xxxxx xdôrazniť, že vyšetrovací pokus predstavuje kriminalistickú metódu, pri ktorej sa v pôvodných alebo aj zmenených podmienkach skúmajú rozličné variaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxa.
V § 158 ide o dôkazný prostriedok slúžiaci na verifikovanie výpovedí alebo iných údajov dôležitých pre trestné konanie. Aj výkon tohoto dôkazného pxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxho pokusu predpokladá obnovenie - rekonštruovanie pôvodnej situácie, za ktorej došlo k skúmanej udalosti. Čím vernejšie sa podarí obnoviť pôvodný stxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xsôb. Obvineného pochopiteľne nemožno k účasti ani k potvrdzovaniu údajov nijakým spôsobom nútiť. Obvineného a svedka treba pred týmto úkonom vypočuťx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxch záznamov atď..
K § 160
Skúsenosti získané identifikáciou osôb pomocou hlasu, vedú zákonodarcu k povinnosti upraviť postup pri odoberaní hlaxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxých prípadoch, sa použijú aj tu.
K § 161
Navrhuje sa zakomponovať do zákona vyhlásenie o mlčanlivosti osoby, ktorá sa oboznámila s utajovanými skxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xxx xxx xxkladné ustanovenie upravujúce spôsob rozhodovania podľa Tr. por. obsahovalo všetky formy rozhodnutí, teda nielen rozhodnutie formou rozsudku a uznxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xbsiahnuté v základnom ustanovení, ale boli upravené len v súvislosti s konkrétnymi rozhodnutiami, napr. príkaz na domovú prehliadku, príkaz na zatknxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx aj príkazom. Zároveň sa definuje pojem "opatrenie".
K § 163
Znenie tohoto ustanovenia reaguje na článok 142 ods. 3 Ústavy SR. Doterajšia prax potxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x x64
Ide o pôvodné ustanovenie, ktoré taktiež nevyžaduje žiadnu zmenu. Zakotvuje aj povinnosť súdu výrokom rozsudku riešiť za určených podmienok náhxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxnosť špecifikovať trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu s probačným dohľadom, najmä v tom smere, aby bolo zrejmé, či je povolexx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxo trestu, bude treba uviesť aj spôsob výkonu tohto trestu. Zohľadňuje sa aj úprava základných zásad trestného konania v otázke záruk i vzhľadom na nové zxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxjadrenie tohto dôvodu, čo sa v minulosti zanedbávalo.
K § 166 až § 167
Tieto ustanovenia sú obsahovo rovnakého znenia ako v doterajšom Trestnom poxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxi ukladaní súhrnného trestu.
K § 168
Upresňuje sa najmä, čo musí odôvodnenie rozsudku obsahovať, konkrétne uviesť dôkazy, o ktoré súd oprel výrox x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xalšie okolnosti súvisiace s otázkou viny a trestu bude odôvodňovať.
V odseku 2 zakotvuje povinnosť súdu, pokiaľ koná a rozhoduje o ponúknutej dohode o xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
x x xxx
xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxo znenia a podrobne sa zaoberá jednou z najdôležitejších otázok týkajúcich sa spôsobu rozhodovania o vine a treste a rieši tiež postupnosť posudzovanix xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx xx
x x xxx
Upravuje otázky prítomnosti na záverečnej neverejnej porade o hlasovaní a určuje spôsob hlasovania. Novou je možnosť účasti so súhlasom predsedu senxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Opäť je zakotvená povinnosť o mlčanlivosti o porade a hlasovaní. Novým je výslovné ustanovenie o povinnosti vložiť zápisnicu ihneď po jej podpísaní dx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxmoriadnom opravnom prostriedku alebo pri vyhotovovaní rozsudku povereným sudcom.
K § 171
Ide o ustanovenie obsahujúce viacero upresnení v porxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxanú skutočnosť, aby rozsudok bol vyhlásený, inak ako verejne. Ods. 2 nadväzuje na ustanovenie § 163 ods. 1 a dopĺňa sa o povinnosť prítomných pri vyhlasoxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxku sa javí vhodné predmetnú povinnosť upraviť xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxtných veciach sa naďalej ponecháva možnosť dlhšej porady a tým neskoršieho vyhlásenia rozsudku, najviac však o tri pracovné dni.
K § 172
V jednodxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxdušenie spočíva v absencii odôvodnenia. Ustanovené lehoty a najmä ich dodržiavanie v praxi by mali výrazne znížiť dĺžku trestného konania, najmä vo växxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xáhradu škody. Ak je viac (veľa) poškodených a majú splnomocnenca, resp. spoločného zástupcu poškodených alebo zástupcu poškodeného, doručí sa rozsuxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxou o mládež.
K § 174
Preberá sa v podstate súčasná právna úprava. Nepočíta sa však už s tým, že sa bude opravovať pôvodný rozsudok, ale opravné uznesxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxlatnosti.
K § 175
Ide o pôvodné ustanovenie o účinkoch opravy, ktoré nevyžaduje zmenu, lebo doterajšia úprava v praxi nevyvolávala pochybnosti x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx dopĺňa a precizuje o povinnosť uvádzania skutku vo výrokovej časti uznesenia tak, aby nevznikali súčasné problémy s posudzovaním totožnosti skutku, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxednodušeného uznesenia vo vykonávacom konaní. Zavádza však povinnosť (na požiadavky mimosúdnej praxe) uviesť aj v uznesení mená a priezviská osôb, kxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx xx x xxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho vyhotovenia a oznamovania. Naviac sa však ustanovuje povinnosť orgánov činných v trestnom konaní vo veciach mladistvých obvinených doručovať oxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx právo podať opravný prostriedok. Obdobne sa postupuje, ak bolo trestné stíhanie mladistvého obvineného zastavené, prerušené, alebo jeho vec bola poxxxxxxxx
x x xxx x x xxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxhovej stránke výslovne upravená. Preto sa pristúpilo k stručnej základnej úprave obsahu príkazu. Príkaz sa zásadne neodôvodňuje, výnimky ustanoví zxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx rozsudku v prípade podania odvolania poškodeným proti výroku o náhrade škody a zúčastnenou osobou. Výslovne uvádza dôsledky v prípade podania odvolaxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnia o právoplatnosti a vykonateľnosti uznesenia, ktoré sa v doterajšej praxi osvedčilo. Vo svojej podstate ide o obdobnú úpravu ako v prípade rozsudkux
xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx
x x xxx
x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx v doterajšej praxi v tomto smere vznikali väčšie problémy. Došlo nielen k nahradeniu pojmu "orgány prípravného konania" pojmom "policajt" tak, ako to xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxu senátu odvolacieho súdu o uložení poriadkovej pokuty a v odseku 4 možnosť podania sťažnosti proti rozhodnutiu odvolacieho súdu o vzatí obžalovaného xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxnosť proti uzneseniu tým osobám, ktorých sa uznesenie priamo dotýka, alebo ktoré k nemu dali podnet návrhom, na ktorý ich zákon oprávňuje. Toto právo sa xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xríbuzenskom a obdobnom vzťahu k mladistvému. Podobnú úpravu má i súčasný Trestný poriadok, avšak rozložený v iných častiach, ktoré sa doteraz aplikovxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x x xxx x x xxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, ktoré sa v doterajšej praxi osvedčili. Podobne sa navrhuje zachovať právo oprávnených osôb vzdať sa práva na podanie sťažnosti a túto vziať späť, aj spxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxnanie, ak tieto porušenia mohli spôsobiť nesprávnosť niektorého výroku. Zavádza sa povinnosť pre prokurátora, štátneho orgánu starostlivosti o mláxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx nové skutočnosti a dôkazy, ktoré v prvostupňovom konaní neboli známe.
K § 190
Požiadavka rýchlosti trestného konania vyžaduje, aby zostal zachxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Vlastný postup pri rozhodovaní pri sťažnostiach proti uzneseniam zostáva zachovaný. Na základe pozitívnych ohlasov z praxe, prevzala sa aj úprava sxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
x x xxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxúmava rozhodnutie prokurátora, pričom naviac musí takéto uznesenie vydať spravidla do piatich dní, čím sa sleduje aj urýchlenie konania. Zvýrazňuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxxx xtorý znamená obmedzenie revízneho princípu sa upravuje preskúmavanie sťažností. Na rozdiel od doterajšej úpravy je nadriadený orgán povinný preskúxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxje sa tým právo oprávnených osôb disponovať s rozsahom sťažností, čo prispeje i k zrýchleniu konania. Z podobnej filozofie sa vychádza i u odvolania. Usxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xehoty trvania väzby rozhodol na neverejnom zasadnutí v záujme najmä urýchlenia konania a rozhodnutia.
K § 193
Ustanovenie rieši všetky možnostx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ak k meškaniu lehoty došlo v dôsledku chybného poučenia.
K § 194
Upravuje postup nadriadeného orgánu pre prípad, keď sťažnosť nezamietne. Postux xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxípadoch nemožno po zrušení chybného rozhodnutia (uznesenia) vrátiť vec na nové prerokovanie, ale musí sám vo veci rozhodnúť. Sleduje sa tým hlavne urýxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxadnutého uznesenia, niektorý výrok chýba alebo je neúplný, ako aj možnosť nariadiť prejednanie veci v inom zložení senátu alebo iným súdom toho istého xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx povinnosť ihneď nariadiť, aby bol políciou dodaný do miesta výkonu väzby.
K § 195
Aj naďalej sa zachováva a to i pri rozhodovaní o sťažnostiach zákxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tomu, že bol spáchaný trestný čin ďalej len (,,oznámenie") podáva prokurátorovi alebo policajtovi, ktorý je zaradený do Policajného zboru podľa § 4 až x x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxenskej a justičnej stráže, daňovým orgánom a veliteľovi námornej lode sa podáva také oznámenie o trestnom čine o ktorom je podľa zákona príslušný konaťx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxnie nepravdivých údajov. V prípade, ak oznámenie je podané písomne je prokurátor alebo policajt oprávnený vypočuť oznamovateľa k oznámeniu prípadne xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxk alebo iný správny delikt alebo ako porušenie disciplinárneho alebo kárneho poriadku, policajt vec odovzdá príslušnému orgánu na prejednanie takéhxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xe začatie vyšetrovania alebo vznesenie obvinenia neúčelné.
Toto ustanovenie upravuje postup policajta aj v prípade, keď po preskúmaní oznámenia dôxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xdloženie veci alebo odmietnutie oznámenia o trestnom čine je rozhodnutie, ktoré sa vydáva pred procesným štádiom trestného konania. Napriek tejto skxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx škody, vyhotovuje sa vo forme uznesenia a doručuje sa poškodenému a oznamovateľovi. Týmto subjektom súčasne zákon priznáva možnosť domáhať sa v zákonxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x8 hodín od jeho oznámenia /t.j. od jeho vyhlásenia alebo vydania/.
Podanej sťažnosti zákon nepriznáva odkladný účinok, lebo toto rozhodnutie, nevytxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xodľa tohto ustanovenia je prokurátor subjektom, ktorý zodpovedá za zákonnosť rozhodovania v tomto štádiu konania lebo všetky rozhodnutia podľa § 197 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxo žiadosti oznamovateľa ak nie je poškodený alebo poškodeného ak nie je oznamovateľom trestného činu. Rozdiel medzi preskúmaním postupu policajta na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxenia do vydania rozhodnutia podľa § 197 a po uplynutí zákonnej lehoty na podanie sťažnosti proti rozhodnutiam podľa § 197.
Uznesenia vydané podľa § 197 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx doručiť poškodenému a oznamovateľovi.
Po doručení oznámenia o trestnom čine prokurátorovi, tento buď sám rozhodne podľa § 199 alebo na takýto postup xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxm preskúmať opodstatnenosť a včasnosť jeho postupu ako aj zákonnosť a včasnosť jeho rozhodnutia podľa § 197.
K § 199
Začatie trestného stíhania jx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xo vzťahu ku konaniu pred súdom má predbežný charakter.
Trestné xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xykonaním zaisťovacieho úkonu, neopakovateľného úkonu alebo neodkladného úkonu. Po jeho vykonaní, tento procesný úkon musí byť deklarovaný vydaním xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxa sa resp. o vznesení obvinenia sa do 48 hodín doručí prokurátorovi.
Uznesenie podľa § 199 ods. 1 obsahuje iba výrokovú časť bez uvedenia dôvodov a proti xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x proti nemu je prípustná sťažnosť. Oznamovateľ a poškodený nie sú oprávnené osoby na podanie si sťažnosti proti tomuto uzneseniu. Môžu iba žiadať prokuxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx vec príslušnému policajtovi.
K 200
Vyšetrovanie sa bude vykonávať o zločinoch.
Vyšetrovanie bude možné vykonávať aj o prečinoch, o ktorých sa xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na pozorovaní v zdravotníckom ústave, ak to nariadi prokurátor alebo ak bude treba vykonať vyšetrovanie aspoň o jednom trestnom čine uvedenom v § 9 ods. x xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx možnosť dožiadať o vykonanie úkonov iného policajta, ani spolupracovať s inými štátnymi orgánmi.
V druhej vete odseku 1 ide najmä o to, aby sa vo vyšetrxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xk boli vykonané spôsobom zodpovedajúcim tomuto zákonu. Pôjde o zaisťovacie úkony, neopakovateľné úkony a neodkladné úkony, ale i o iné procesné úkony x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, aby čo najrýchlejšie zadovážil podklady, či vyšetrovaná udalosť napĺňa znaky skutkovej podstaty trestného činu a na zistenie páchateľa trestnéxx xxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xykonanie ktorých je potrebné rozhodnutie alebo súhlas sudcu pre prípravné konanie alebo prokurátora. Pôjde najmä o zásahy do základných práv a slobôd xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxm konaní a teda aj policajt vykonávajúci vyšetrovanie povinní zadovažovať dôkazy, ktoré svedčia v prospech alebo neprospech obvineného. Obvinený nexxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx
x x 202
Skrátené vyšetrovanie o prečinoch, u ktorých Trestný zákon v osobitnej časti ustanoví trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšujx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Príslušní ministri rezortov, v ktorých sa bude vykonávať skrátené vyšetrovanie, svojimi rozhodnutiami poveria policajtov na takéto konanie. O ostaxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxi skrátenom vyšetrovaní. Ide o zjednodušenie a zrýchlenie konania oproti vyšetrovaniu. Výnimkou z postupu pri skrátenom vyšetrovaní budú prípady prxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx zranený a mohol by zraneniu podľahnúť) alebo ide o svedka, ktorý bol osobne na mieste páchania trestného činu alebo má poznatky o osobe, ktorá je podozrixx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx záznam.
Skrátené vyšetrovanie by sa malo ukončiť do dvoch mesiacov od vznesenia obvinenia.
K § 204
Toto ustanovenie upravujú postup policajta xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxca neprevyšuje tri roky alebo zastihnutý na úteku. Podstatou tejto úpravy je rýchle a neformálne objasnenie skutku, ktorý je posúdený ako prečin, vyhľxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxetkým v prípadoch, ak osoba, ktorá sa podieľala na spáchaní niektorého z trestných činov korupcie, založenia, zosnovania a podporovania zločineckej xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx sa rozhodla pre spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní a súdom na objasnení trestného činu alebo na zistení ich páchateľov. Dôkaznú núdzu, v ktoxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx je formálna dohoda medzi páchateľom trestného činu a štátom, podľa ktorej za poskytnutie dôkazne relevantných informácií, ktorými dôjde k usvedčenix xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx
xaký postup bude možný jednak pred vznesením obvinenia, jednak po vznesení obvinenia. Tento postup nebude však možný, ak ide o organizátora, návodcu alxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxala alebo iného naviedla na spáchanie trestného činu, o ktorého objasňovanie ide. Postoj obvineného v konaní, v ktorom vystupoval ako svedok je možné zxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
K § 206 a § 207
Vznesenie obvinenia je dôležitým procesným úkonom, ktorým sa začína viesť trestné stíhanie proti určitej osobe pre určitý trestný čxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxkytuje Trestný poriadok proti obvinenému. Na druhej strane táto osoba xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxcajt vydá uznesenie o vznesení obvinenia potom, čo už bolo začaté trestné stíhanie a podľa ods. 2 vydá spoločné uznesenie o začatí trestného stíhania a vxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxetizované, čo musí obsahovať uznesenie o vznesení obvinenia. Jeho ťažisko je v popise skutku.
V odseku 5 je upravený postup v prípade, ak obvinený spácxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxesenie o rozšírení obvinenia pre tento skutok, resp. dielčí útok pri pokračovacom trestnom čine. Zmyslom tohto odseku je aj to, aby policajt bol oprávnxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxý sa pôvodne vydané uznesenie o vznesení obvinenia nevzťahovalo. V takomto prípade však policajt nevydáva uznesenie o začatí trestného stíhania.
Ak x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxuje sa podľa ods. 6. V takomto prípade je potrebné upozorniť obvineného na zmenu právnej kvalifikácie skutku, a to tak v prípade, že ide o čin prísnejšie txxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnia alebo, ak ide o iný trestný čin a to v prípade jednočinného súbehu trestných činov.
V § 207 je upravený postup v prípade, ak nemožno hodnoverne zistiť xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxvisko a pod. a ďalej postup ak sa v priebehu vyšetrovania zistí totožnosť tejto osoby. Úkony, ktoré boli v priebehu vyšetrovania vykonané pred zistením xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x x xxx x x xxx
x xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxp v prípade, ak policajt dospeje k záveru, že zhromaždené dôkazy v priebehu vyšetrovania a jeho výsledky považuje za postačujúce na podanie návrhu na poxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxa, nie však povinnosť. Tohto práva sa môžu vzdať, o čom však musia byť poučení. Ak obvinený, jeho obhajca, poškodený, jeho splnomocnenec alebo opatrovnxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xviesť, v ktorých dňoch a hodinách im takéto právo bude umožnené.
Ustanovenie § 209 upravuje postup policajta po skončení vyšetrovania. Po skončení vyxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxstného stíhania podľa alebo schválenie zmieru. V odseku 2 sú stanovené lehoty, v ktorých má byť vyšetrovanie skončené po vznesení obvinenia. Táto úpraxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx prokurátora, ak vyšetrovanie nie je ukončené v lehotách uvedených v odseku 2.
K § 210
Ustanovenie upravuje práva obvineného, poškodeného a zúčaxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zistí, že žiadosť je odôvodnená, odstráni zistené závady sám alebo dá na to pokyn policajtovi. O výsledku preskúmania žiadosti prokurátor písomne upoxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
K § 211
Výnimka zo zásady oficiality, resp. legality spočívajúca v dispozičnom práve poškodeného vzťahujúcom sa na celé trestné konanie, zavexxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxude vyžadovať pri trestných činoch typických pre domáce násilie.
V odseku 2 sa ustanovuje, kedy nie je potrebný súhlas poškodeného, aj keby išlo o prípxxx xxxxxxx x xxxxxx xx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx x priebehu trestného konania. Naviac pripúšťa možnosť znovu udeliť už odopretý alebo späť vzatý súhlas, ak tento prejav vôle bol neslobodný.
K § 213
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx obhajcu oznámiť mu čas, miesto a druh úkonu s výnimkou ak tento procesný úkon nestrpí odklad. V takomto prípade je povinnosťou policajta vyhotoviť záznxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a kedy môže rozhodnúť sám policajt. Proti uzneseniu o postúpení veci má právo obvinený alebo poškodený podať sťažnosť.
K § 215
Policajt zastaví txxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxx xx x xxxxx xxx
x xxtatných prípadoch zastaviť trestné stíhanie z obligatórnych alebo fakultatívnych dôvodov môže iba prokurátor. Z obligatórnych dôvodov prokurátor xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x fakultatívnych dôvodov môže prokurátor zastaviť trestné stíhanie za splnenia podmienok uvedených v ods. 2.
V odseku 3 je upravený postup prokurátorx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xrgány činné v trestnom konaní a súd nachádzajú a túto je obtiažne prekonať dostupnými dôkaznými prostriedkami. Ide o postup voči spolupracujúcej osobxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxdovaní o aplikácii tohto inštitútu prokurátor zváži najmä pomer medzi náročnosťou trestného činu a záujmom štátu na stíhaní páchateľa, osobu páchatexxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxieť k objasneniu uvedených trestných činov a zisťovaní ich páchateľov. Takýto postup nebude možný voči organizátorovi, návodcovi, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x x xxx x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxdené do časti upravujúcej prípravné konanie, kam nepochybne, tak ako iné rozhodnutia, ktoré v ňom možno vydať, patrí.
Podmienečné zastavenie trestnxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xal pri súčasnom rešpektovaní vhodnosti použitia tohto inštitútu v konkrétnom prípade, voči konkrétnej osobe, pri splnení účelu Trestného zákona a Txxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxa uvedených zákonných podmienok pre aplikáciu tohto ustanovenia.
Obvinenému sa môže okrem uloženia, aby v skúšobnej dobe dodržiaval primerané obmexxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxlo. Nesplnenie tohto obmedzenia bude mať za následok, že vo vyšetrovaní sa bude pokračovať.
Podmienečne zastaviť trestné stíhanie nebude však možné xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dobe osvedčil. Uplynutím lehoty alebo vydaním rozhodnutia, že sa obvinený v skúšobnej dobe osvedčil, má sa za to, že toto rozhodnutie tvorí prekážku vexx xxxxxxxxxxxx
x x xxx x x xxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxou, v ktorej sa v týchto prípadoch orgány činné v trestnom konaní a súd nachádzajú, je obtiažne prekonať dostupnými dôkaznými prostriedkami. Z týchto dxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxh činov, avšak dobrovoľne sa rozhodla pre spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo súdom.
V ustanovení § 218 je upravený postup prokurátorx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xúdu. Naviac výpoveď takejto osoby bude výnimočne spôsobilá prispieť k objasneniu uvedených zločinov, zisťovaní ich páchateľov.
Pri rozhodovaní o axxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxosti prípadu, podiel páchateľa na spáchanom trestnom čine a na jeho následkoch. Naviac výpoveď takejto osoby bude výnimočne spôsobilá prispieť k objaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxtného činu, o objasnenie ktorého ide.
Ustanovenie § 219 upravuje podmienky, za ktorých sa obvinený v skúšobnej dobe osvedčil. Uplynutím lehoty alebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xx xmožniť, aby na základe dohody medzi štátom, ktorý reprezentuje prokurátor a poškodeným na jednej stane a páchateľom na druhej strane, došlo k ukončenix xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pôjde o ekonomicky menej náročné konanie, jednak možnosť lepšieho uplatnenia práv zo strany poškodených, keďže predpokladom uzavretia zmieru je súhxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxivdy, strachu, resp. poníženia v prípadoch s menej závažnými následkami za splnenia podmienky, že na trestnom postihu páchateľa nie je zo strany štátu xxxxxxx xxxxxxx
x x xxx xx x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xokov, súhlas obvineného a poškodeného s takýmto postupom, priznanie obvineného k spáchaniu skutku, náhrada škody obvineným, resp. uskutočnenie relxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xko náhradu dotknutého verejného záujmu spáchaným trestným činom). Pri tomto prokurátor alebo súd prihliadnu aj na majetkové a osobné pomery obvinenéxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx nepovažujú takýto spôsob rozhodnutia za dostačujúci, aj keď by sa na tomto spôsobe ukončenia sporu poškodený a obvinený zhodli. Ak súd a v prípravnom koxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxto prípade (keďže sa nevydáva žiadne rozhodnutie) však nie je možnosť preskúmania tohto negatívneho stanoviska súdu, resp. prokurátora.
K § 224 a x xxx
xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxno poukázať sumu určenú na všeobecne prospešné účely, z ktorej musí byť vždy aspoň 50% určené štátu na odškodňovanie obetí trestnej činnosti podľa zákoxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxžnou sumou, ktorá bola zložená na všeobecne prospešné účely.
Zakotvuje sa prechod práv poškodeného na dedičov, nie však na iné subjekty (napr. poisťoxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xoužiť v ďalšom konaní ako dôkaz, keď bolo vyhlásenie uskutočnené s cieľom dosiahnuť ukončenie trestného stíhania uzavretím zmieru - inak by bol inštitxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxu - zloženie peňažnej sumy na všeobecne prospešné účely. Zároveň sa navrhuje, aby schválený zmier bol ex lege exekučným titulom podľa ustanovení Občiaxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxé možnosti, keď policajt môže vydať uznesenie o prerušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aj pre neprítomnosť svedka za predpokladu, že sú splnené aj ďalšie zákonom predpokladané podmienky. Taktiež je odlišne upravené prerušenie trestnéhx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxíslušnosti). Rovnaké oprávnenie má aj prokurátor.
Úprava prerušenia trestného stíhania v ods. 3 nadväzuje na úpravu dočasného odloženia vznesenia xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxtných činov korupcie, založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a teroristickej skupiny, alebo zločinu spáchaného organizovanou sxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxasnení trestného činu alebo na zistení ich páchateľov. Podstatou tohto inštitútu je formálna dohoda medzi páchateľom trestného činu a štátom, podľa kxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxutá výhoda na ktorú by inak nemal nárok. Takýto postup bude možný po vznesení obvinenia, avšak nebude možný, ak ide o organizátora, návodcu alebo objednxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x28 ods. 4 písm. a) je vyriešenie otázky, ktorú je oprávnený v konaní posúdiť Ústavný súd SR.
Prerušenie trestného stíhania podľa § 228 ods. 4 písm. b) súvxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zákone (článok 78 ods. 3 a 136 ods. 2) sa zmenila predchádzajúca úprava o trestnom stíhaní poslanca NR SR, sudcu a generálneho prokurátora SR. Na uvedené xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhania, napr. pribranie znalca a pod.. Po prerušení trestného stíhania nemožno vykonať výsluch obvineného alebo svedka a skúmať duševný stav obvinxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxi základné zásady trestného konania a postupovali v súlade s jeho účelom. Prokurátor dbá o to, aby nikto nebol bezdôvodne trestne stíhaný, nezákonne obxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxnu a vykonávať ktorýkoľvek úkon vo vyšetrovaní, v obdobnom rozsahu ako policajt.
Závažné úkony vo vyšetrovaní, najmä také, ktorými sa zasahuje do práx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxvné konanie..
Podľa tejto právnej úpravy je prokurátor oprávnený záväzným pokynom určovať lehoty na vybavenie vyšetrovania a skráteného vyšetrovaxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxurátorom z 15 dní až na 30 dní. Uvedená lehota sa predĺžila z dôvodu, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxe náročnej alebo z hľadiska právneho posúdenia ťažkej veci, v ktorej sa má vykonávať skrátené vyšetrovanie a nie je zaručené, že sa v ňom rýchle a úplne obxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxučnej kompetencie prokurátora.
K § 232 a § 233
Uplatnenie inštitútu konania o dohode o priznaní viny a prijatí trestu priamo vyplýva zo základnýcx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxavky skrátenia dĺžky jeho trvania. Súčasne jeho zavedením sa sleduje odľahčenie činnosti súdu prejednávať vec na hlavnom pojednávaní.
Konanie o dohxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx konania o dohode je možné len v prípade, ak sú súčasne splnené tri základné podmienky:
-
výsledky vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania musix xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxkazov, ktoré nasvedčujú pravdivosti priznania obvineného.
Prokurátor je povinný na konanie o dohode predvolať obvineného. Poškodeného, obhajcx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxde.
Ustanovenie ods. 6 § 232 taxatívne vymedzuje všetky náležitosti dohody. Dohoda o priznaní viny a prijatí trestu musí mať písomnú formu a musí byť na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxčastnil sa konania o dohode o priznaní viny a prijatí trestu.
Súčasne sa v odsekoch 8 a 9 upravuje postup prokurátora v prípade, ak sa neuzatvorí konanie xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxne konanie o tejto dohode.
K § 234
Trestné konanie pred súdom sa bude môcť aj naďalej začať len na základe obžaloby. Právo podať obžalobu na obvinenxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxloby môže založiť príslušnosť súdu, ak ich je príslušných niekoľko.
Podaním obžaloby na súd preberá prokurátor v celom rozsahu zodpovednosť za výslexxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxtočnosti dostatočne odôvodňujú postavenie obvineného pred súd. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxej úprave je prokurátor povinný k podanej obžalobe pripojiť nielen súvisiace spisy a ich prílohy, ale aj dôkazné predmety. O podaní obžaloby musí prokuxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxdný so skutkom, pre ktorý prokurátor podal obžalobu. V prípade, ak sa počas vyšetrovania zmenia okolnosti skutkového deja, prokurátor túto skutočnosx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx bol týmto konaním spôsobený. Totožnosť skutku bude potom zabezpečená zachovaním buď totožnosti konania alebo totožnosti následku.
Ustanovenie odxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx a o tomto postupe vyrozumie osobu, ktorá návrh podala a to neformálnym úkonom.
K § 235
Podaná obžaloba prokurátorom popri doterajšej právnej úprxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxomoci vojenského súdu ako aj návrh na uloženie ochranného opatrenia, ak sú pre jeho uloženie dané zákonné dôvody.
Obžaloba sa odôvodňuje len v prípadex xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxtora v konaní pred súdom sa umožňuje prokurátorovi, aby aj po podaní obžaloby na súd, uložil policajtovi zabezpečiť dôkaz. Pôjde o dôkaz, ktorý prokuráxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxaním obžaloby ani iným meritórnym rozhodnutím; v takomto prípade podá samostatný návrh, aby súd uložil ochranné opatrenie.
TRETIA ČASŤ - SÚDNE KONxxxx
x x xxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxaloby alebo - podľa predkladaného návrhu - aj na podklade návrhu na schválenie dohody o vine a treste. Oba - obžalobu i uvedený návrh je oprávnený podať lex xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxmienečne zastaviť trestné stíhanie).
Pre predkladaný návrh je rozhodujúcou úlohou cieľ: zefektívniť, zjednodušiť a zhospodárniť konanie pri rešpxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxvajú všetky dôkazy, sa však - ako ukazujú skúsenosti aj z iných štátov - dostáva do neriešiteľných protirečení s vyššie uvedenými cieľmi a preto aj predkxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxvanie ústavných princípov súdnictva ako aj na základné občianske práva osôb zúčastnených na trestnom konaní, avšak pružne reagujú na skutkovú zložitxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdu škody, príp. inú satisfakciu obetiam trestného činu, aby sa dosiahli ciele trestného procesu aj z hľadiska ochrany celospoločenských záujmov alebx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxčované v novom návrhu Trestného zákona ako prečiny, ktoré sú ohrozené trestom odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje 5 (päť) rokov, rozhxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokiaľ neprijme iné meritórne rozhodnutie.
Súd obžalobu aj návrh na dohodu o vine a treste podrobne preskúma podľa ich obsahu i obsahu spisu; po ich poxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxxxxx x xäzbe v lehote 15 dní od predloženia veci s obžalobou na súd. V ďalších štádiách konania však už len o predlžovaní lehoty väzby nerozhoduje.
V nadväznostx xx x xx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxbo návrhu na dohodu o vine a treste rozhodol buď samostatne, t.j. len o ďalšom trvaní väzby alebo aby toto rozhodovanie spojil s postupom podľa § 242 resp. x xxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxých a náročných na prípravu hlavného pojednávania. Lehota 15 dní zohľadňuje, resp. vychádza zo skutočnosti že aj o väzbe pred predĺžením veci na súd rozxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
Akuzačný princíp je zdôraznený aj tým, že prokurátorovi sa ponecháva právo disponovať obžalobou (návrhom na dohodu) až do začatia hlavného pojednáxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxa späť, vec sa vracia do prípravného konania. Vyhlásenie prokurátora o ustúpení od obžaloby po začatí hlavného pojednávania bude dôvodom pre vynesenix xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx xxx
x x xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxi prokurátor o podaní obžaloby je povinný upovedomiť obvineného a obhajcu(§ 176). V snahe zrýchliť trestné konanie sa objavovali názory, uložiť prokuxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2003 na pripomienkové konanie.
Na základe upozornení, že by sa tým mohlo v niektorých prípadoch neúmerne predĺžiť prípravné konanie, spojené najmä s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xudcovi, nariadi prideliť obžalobu osobám uvedeným v odseku 1, bez ohľadu na to, že sa ešte neurčuje termín pojednávania. Vytvorí sa tým najmä obvinenémx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxhovanie vlastných dôkazov, pre ktoré bol doteraz čas (spravidla) len v termíne, keď už bolo nariadené hlavné pojednávanie.
xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxé často vedie k odročovaniu veci.
K § 241 a § 242
Oprávnenia v tomto ustanovení umožňujú samosudcovi, aby vo veci rozhodol niektorým z naznačených xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxx xx väzbe, treba rozhodnúť aj o ďalšom trvaní väzby. Nie je vylúčená možnosť spojiť rozhodovanie o väzbe v tomto štádiu s rozhodovaním o väzbe podľa § 76 ods. x x x xxx xxxx xx
x x xxx x x xxx
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxednať. Okrem niektorých rozhodnutí, ktoré nadväzujú na predchádzajúce úpravy, bude môcť súd obžalobu odmietnuť pre procesné chyby, čím sa (po právopxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxresnil (za prítomnosti prokurátora ako aj obvineného a jeho obhajcu) rozsah i poradie dôkazov, ktoré majú byť vykonané na hlavnom pojednávaní.
V § 244 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xrerušenie a podmienečné zastavenie trestného stíhania) dochádza v odseku 1 písm. c) k zastaveniu aj preto, že došlo k uzavretiu zmieru. Odmietnuť obžaxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx mohlo ukončiť bez odročovania. pokiaľ sa týka rozhodovania o väzbe platí argumentácia uvedená pri § 242.
K § 245
Toto ustanovenie zdôrazňuje, že xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxocesu možno dosiahnuť len vtedy, ak podstatná časť trestných vecí sa vyrieši inak, tzv. odklonmi, najmä dohodou o vine a treste, zmierom, podmienečným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xonaní pred súdom. Tieto zmeny sa výrazne dotknú aj hlavného pojednávania.
Ak by sme chceli povedať, že hlavné pojednávanie sa stane rýdzo kontradiktóxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxpečeniu (prezentnosti) navrhovaných dôkazov na hlavnom pojednávaní, čo všetko vo vzájomnej súvislosti predstavuje posilnenie kontradiktórnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxavenie prokurátora, ktorý vykonáva dozor nad prípravným konaním, ktorý výlučne rozhoduje o podaní obžaloby a vo svojej činnosti je viazaný princípmi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxoločenskom. Zdôrazniť treba aj výlučné právo prokurátora podávať obžalobu, bez možností podávania žaloby súkromnej, pričom treba mať na zreteli, že xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxry, ako dosiahnuť čo najefektnejšie vyriešenie veci (na jednej strane) a ako čo najšikovnejšie využiť rozličné možné nedostatky zákona na vyhnutie sa xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ho rýchlo a hospodárne smeruje aj navrhovaná úprava hlavného pojednávania, ktorá výrazne posilňuje postavenie nezávislého súdu najmä prieťahom v súxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxdošlo z rozličných dôvodov k znefunkčneniu senátu. V odseku 3 sa reaguje na nutnosť, aby sa výsluchu určených osôb mimo súdnej siene zúčastní náhradný sxxxxx
x x xxx x x xxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xspoň sedem pracovných dní. V pripomienkovom konaní však väčšina pripomienok smerovala k tomu, aby sa táto lehota skrátila. V predkladanom návrhu sa prxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx
xxx xxxxxxxx xxxvného pojednávania je predseda senátu povinný urobiť potrebné opatrenia, aby v budove súdu nedošlo k nežiadúcim kontaktom medzi obvineným a poškodenxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
x x xxx xx x xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxch, ktoré vytvárajú predpoklady, aby sa verejnosť mohla reálne zúčastniť na súdnom pojednávaní. Oproti predchádzajúcemu stavu sú niektoré možnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, za ktorých možno konať pojednávanie bez prítomnosti obžalovaného a zdôrazňujú a upresňujú podmienky, za ktorých obžalovaný môže požiadať, aby sa koxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxda verejnosti umožňuje, aby si na hlavnom pojednávaní každý mohol robiť písomné poznámky - a ak tým nevyrušuje ostatných - každý si môže robiť aj zvukový xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxu utajovaných skutočností, ani k porušovaniu práv na ochranu osobnosti. Zhotovovanie zvukových záznamov a zvukových prenosov môže súd zakázať, len ax xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx
Došlo k zrovnoprávneniu postavenia strán oproti doterajšiemu zákonu v tom, že aj obhajcu možno postihnúť v disciplinárnom konaní. Zostáva však na úvxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxx predpokladanom v ods. 4 uloží poriadkovú pokutu.
K § 254 až § 256
V týchto ustanoveniach nie sú oproti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxu škody nepripúšťa, ak mu toto právo zrejme nepatrí.
K § 257
Toto ustanovenie prináša nové, zásadné zmeny. Obžalovanému sa aj na hlavnom pojednávxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xine príjme, zameria ďalšie dokazovanie už len na skutočnosti dôležité pre uloženie trestu, náhradu škody alebo uloženie ochranného opatrenia.
Obžaxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxe), príp. nemusí urobiť žiadne vyhlásenie.
Súd rozhodne, či toto vyhlásenie obžalovaného prijíma alebo nie a vyvodí z toho príslušné dôsledky ods. 7.
x x xxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxzov. Spravidla obžalovaného začne vypočúvať prokurátor, pričom musí dodržať všeobecné zásady výsluchu, t.j. aby (po poučení predsedom senátu) mohox xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xa podmienok uvedených v odseku 2. Po skončení výsluchu prokurátorom má právo vypočuť obžalovaného jeho obhajca. Samozrejme vykonávanie ďalších výslxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xtázky. I keď tu ide o typické prvky kontradiktórneho procesu, predseda senátu má právo zasiahnuť do výsluchu nielen, ak je výsluch vedený v rozpore so záxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxcháva významná ingerencia pri vykonávaní dôkazov v tomto štádiu.
Väčší význam nadobúda aj otázka, ktorej sa dosiaľ venovala (ako otázke prakticistixxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xde obhajca sedí na vyvýšenom mieste oddelene od obžalovaného, nielen, že nevyhovuje, ale je priamo v rozpore so zákonom, lebo prekáža bezprostrednému xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx práva na obhajobu. Veď obžalovaný, ak je vo väzbe, vôbec nemá možnosť hovoriť s obhajcom počas pojednávania, lebo mu to nedovolí eskorta strážiaca obžaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxie tohoto ustanovenia si vyžiada aj organizačné zmeny takmer vo všetkých súdnych sieňach v Slovenskej republike, kde sa prejednávajú trestné veci.
Vxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxanie otázok tak, aby vyhovovali predkladanej zákonnej úprave o výsluchu obvineného, svedkov, znalcov.
K § 261
Ide o ustanovenie ktoré sa v podstxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxhodne až po vypočutí a návrhov strán. Ak obžalovaný s určením poradia nesúhlasí, rozhodne senát (čo ale v prípade konania xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx svedka (prípadne aj chorého alebo zraneného svedka) vykonal predseda senátu sám.
K § 262 až § 267
V tomto type procesu vystupujú do popredia požiaxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxy ústnosti sa počíta, takže za zákonom ustanovených podmienok možno prečítať nielen zápisnicu o výsluchu obžalovaného, ale aj svedka (§ 263).
Podmiexxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxčíta len s čítaním celej zápisnice, ale aj len tej časti, ktorá obsahuje relevantné údaje.
V prípadoch, v ktorých už v čase vykonávania výsluchu svedka xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx z prípravného konania mohla byť na hlavnom pojednávaní prečítaná, ak sa svedok nedostaví. Podmieňuje to možnosť považovať takúto výpoveď za dôkaz zísxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxe v tomto štádiu bolo čo najvierohodnejšie. Ukazuje sa, že hrozba za krivú výpoveď nie vždy stimuluje svedka k tomu, aby hovoril pravdu. Naviac, poznatkx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx hovorí nepravdu. Zavádza sa preto nový inštitút - prísaha svedka (§ 265). Ním by sa mala dosiahnuť väčšia vierohodnosť svedeckých výpovedí, pretože, ax xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxoveď podanú bez prísahy.
Otáznou je forma, aká sa bude pri skladaní prísahy vyžadovať. Zákon predpokladá určitú slávnostnosť presne vymedzeným textxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xvedok.
V zákone je upravený aj postup, ako sa má skladať prísaha osobami s poruchami zmyslového ústrojenstva a uvedené sú aj prípady, kedy prísahu vyžaxxxxx xxxxxxxx
x x xxx x x xxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ktorí boli ustanovení za znalcov podľa osobitných predpisov (zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch), resp. boli k podaniu posudku pribratx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx
x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xôže ho nadiktovať do zápisnice pri výsluchu, tak v prípravnom konaní ako aj na hlavnom pojednávaní. Ak strany súhlasia, najmä preto, že o správnosti posxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xlebo s písomným vyjadrením (§ 141) o správnosti ktorých nie sú pochybnosti. Obsah takýchto vyjadrení sa na hlavnom pojednávaní xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxočuje ako svedok. Ostatné posudky, správy štátnych orgánov a listiny, ktorými sa vykonáva dôkaz, sa na hlavnom pojednávaní prečítajú, pričom stany maxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxle narastá. Vždy ale treba skúmať ich pravosť, hodnovernosť a tiež, či spôsob ich získania neodporuje zákonu.
K § 271 až § 273
Obžalovaný a poškodexx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx ich práva.
V ustanovení sú vymenované subjekty, ktoré môžu pri dokazovaní klásť vyslúchaným otázky a osobitne sa upozorňuje na možnosť využiť pri dokxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx
x x xxx xx x xxx
xx xxxnčení dokazovania sa udeľuje slovo na záverečné reči, ktorých základné poradie určuje zákon. Poradie ostatných určuje predseda senátu. Od záverečnex xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxných rečiach objavia nové skutočnosti, na ktoré by bolo treba reagovať novým vykonaním dôkazov, súd rozhodne o doplnení dokazovania, po ktorom treba vxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx že súd musí pri odročení určiť termín nového pojednávania, resp. musí ho určiť do dvoch týždňov po odpadnutí prekážky, pre ktorú došlo k odročeniu. Na nexxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xonania dal príkaz na zabezpečenie a predvedenie svedka, t.j. obmedzenie jeho osobnej slobody, keďže nerešpektoval bez ospravedlnenia súdny príkaz, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xozhodovať len o skutku, ktorý je predmetom obžaloby a je uvedený v obžalobnom návrhu, pričom je rozhodujúci skutok a nie jeho právne posúdenie. Súd sa prx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxv tu uvedených. Sťažnosť sa ponecháva preto, aby mohli k rozhodnutiu zaujať stanovisko aj ostatné strany.
K § 280 až § 282
Postúpenie veci, zastavxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxjmä vtedy, ak tak už mali rozhodnúť predchádzajúce orgány činné v trestnom konaní, resp. súd a tiež vtedy, ak sa skutočnosti rozhodné pre rozhodnutie obxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxný právny predpis, ktorý má v danom prípade súvislosť s rozhodovanou trestnou vecou, nie je v rozpore s ústavou, resp. ak došlo k pozastaveniu účinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxhodnutia.
K § 284 až § 286
Ide o ustanovenia známe aj z doterajšieho znenia. K dôvodom pre oslobodenie spod obžaloby však pribudol aj ďalší - ak prokxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx x x xxx
V týchto ustanoveniach sú obsiahnuté ustanovenia, ktoré tvoria podklad pre rozhodnutie súdu o náhrade škody. Ak súd zisťuje presnú výšku škody ako poxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxho, vykoná ďalšie dokazovanie, ktoré presahuje potreby trestného stíhania len vtedy, ak sa tým trestné stíhanie nebude predlžovať.
Doterajšie možnxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx príslušným orgánom, a tiež možnosť priznať nárok len v časti a so zvyškom odkázať...), zostávajú zachované.
K § 289
Text neprináša nové úpravy.
x x xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxe zastaviť trestné stíhanie.
VEREJNÉ ZASADNUTIE
K § 291 až § 294
Ďalšou formou zasadnutia súdu je okrem hlavného pojednávania aj verejné zasaxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxo rozdeliť do 3 skupín rozhodovania o
-
dohode o vine a treste
-
ochranných opatreniach,
-
trestoch a
-
opravných prostriedkoch.
Týxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bola systematicky začlenená do všeobecných ustanovení prípravy verejného zasadnutia.
V ostatnom sa úprava prípravy verejného zasadania preberá z xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
Zmeny, ktoré boli vykonané, vychádzajú najmä zo základnej zásady xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx napriek poučeniu, že v prípade, ak sa nedostaví, bude verejné zasadnutie vykonané bez jeho prítomnosti.
Ďalším prípadom je, keď mu nie je možné doručix xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxho o termíne verejného zasadnutia - jeho uverejnenie vhodným spôsobom. Takouto úpravou sa reaguje na pripomienky praxe, keď dôvodom zmarenia verejnéxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxejnom zasadnutí osôb, ktoré nie sú obvinenými, ale ich záujmy môžu byť rozhodnutím vykonanom na tomto zasadnutí dotknuté. Odkazuje sa na primerané pouxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx ako je tomu i doposiaľ.
K § 297
Aj na verejnom zasadnutí platí zásada ústnosti a bezprostrednosti. Preto súd prihliada iba na skutočnosti, s ktorýxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxx
x x xxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxadnutie vyplýva, že verejného zasadnutia sa môže zúčastniť aj verejnosť. Preto na jeho konanie, začiatok a odročenie sa použijú primerane ustanovenix x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx x x xxx
xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxnné liečenie a zhabanie veci. Ďalšiu formu ochranného opatrenia - ochrannú výchovu - môže súd uložiť iba na hlavnom pojednávaní. Zakotvuje sa povinnosx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxé pre také rozhodovanie, keď podľa povahy veci netreba vykonať dôkaz výsluchom obvineného, svedkov a znalcov, ani vec prerokovávať za účasti procesnýxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xripúšťa.
K § 302 a § 303
Neverejného zasadnutia sa nezúčastňujú procesné strany, t.j. ani prokurátor, ktorý podľa doterajšej právnej úpravy sa txxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxy senát. Samosudca neverejné zasadnutie nekoná.
K § 304
Dokazovanie na neverejnom zasadnutí sa obmedzuje na oboznamovanie sa s dôkazmi, ktoré sx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxvozvukové xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x x xxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxvateľa, rozhodnutie sa vždy vyhlási.
ODVOLANIE A KONANIE O ŇOM
K § 306
Ide o pôvodné nezmenené znenie zákona, ktoré stanovuje, že riadnym opraxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxx x xodstate o prevzatie súčasného právneho stavu, keď prokurátor môže napadnúť rozsudok proti akémukoľvek výroku súdu, t.j. aj proti výroku o náhrade škoxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxsti strán. Oprávnená osoba môže podať odvolanie aj v prípade chýbajúceho alebo neúplného výroku, ako aj proti konaniu, ak nebolo v súlade so zákonom.
x x xxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx
K § 309
Ustanovenie upravuje lehotu na podanie odvolania proti rozsudku, ktorú stanovil na 15 dní od oznámenia rozsudku. Miestom podania odvolaxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xoručenie rozsudku, ak bol vyhlásený v neprítomnosti takejto strany. Návrh sleduje najmä cieľ - urýchliť (výrazne) konanie, lebo povedie k eliminácii xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxjšej zákonnej úpravy začala plynúť lehota až doručením rozsudku do vlastných rúk, najmä vedomé nepreberanie rozhodnutia neúmerne predlžovalo konanxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxvé ustanovenie, ktoré upravuje postup súdu, ak je osoba oprávnená podať opravný prostriedok prítomná na vyhlásení rozsudku súdu a využije svoju možnoxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxbo je napadnuté len v niektorej časti. Pokiaľ sa na pojednávaní nevyjadrí, plynie mu lehota tak ako obžalovanému (t.j. do 15 dní od oznámenia rozsudku obxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxu strán.
K § 311
Nové ustanovenie, ktoré sleduje urýchlenie konania na súde prvého stupňa a tým i celého trestného stíhania.
V odseku 2 citovanéhx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxé požiadavky ani po výzve, môže byť príslušnej osobe uložená poriadková pokuta. U obhajcu a prokurátora môže byť iniciované disciplinárne konanie (§ 7x xxxx xxx
x x xxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxe obžalovaného že nesúhlasí s podaním odvolania vo svoj prospech osobami uvedenými v § 308 ods. 2 sa netýka prokurátora.
K § 313
Nové ustanovenie, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxsívny ako aktívny. Zakotvuje však ochranu mladistvého tým, že mu zákon priznáva plynutie novej lehoty.
K § 314
Pôvodné znenie, ktoré umožňuje stxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxlacom súde, ktorým bude zásadne krajský súd. Len v prípadoch, keď v prvom stupni rozhoduje Špeciálny súd, bude odvolacím súdom najvyšší súd. Tým sa v zásxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xx xxxxxxx x xákone, na okresné súdy v sídle krajského súdu. Jedinou výnimkou zostáva rozhodovanie Špeciálneho súdu. Tým dôjde k ďalšiemu posunu smerom k tomu, aby nxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výrazne stúpne vzhľadom na to, že dovolanie bude môcť podať aj obvinený).
K § 316
Ide o pôvodné, nezmenené znenie ustanovenia § 253 Tr. por. účinnxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
x x x17
Pôvodné ustanovenie sa navrhuje modifikovať na prieskumnú povinnosť odvolacieho súdu iba vo vzťahu k napadnutým výrokom rozsudku. Ide o obmedzexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxeskúma len zákonnosť a odôvodnenosť tohto výroku a správnosť procesného postupu, ktoré mu predchádzalo. Nebude v tomto prípade preskúmavať zákonnosx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xeboli odvolaním vytýkané, ale by zakladali dôvod na podanie dovolania podľa § 372 ods. 1. Touto úpravou sa sleduje odstránenie chýb, ktoré by zrejme viexxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx hospodárnosť súdneho konania.
K § 318
Ustanovenie, ktorým sa navrhuje stanoviť postup súdu v situácii, ak zistí, že je tu dôvod na prerušenie trexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxenie predbežnej otázky súdnym dvorom Európskych spoločenstiev t.č. v Luxemburgu.
K § 319
Ide o pôvodné ustanovenie, o zamietnutí odvolania, ak xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxaní po zrušení napadnutého rozsudku treba vec postúpiť, podmienečne zastaviť, zastaviť alebo prerušiť, lebo už tak mal urobiť súd prvého stupňa. V trexxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxie bolo rozšírené o odsek 2, ktorý reaguje na obmedzený revízny princíp odvolacieho konania, ktorý je navrhnutý v § 317. Navrhuje sa, aby v prípade, ak boxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx však odvolací súd zruší hoci len sčasti niektorý z výrokov o vine, následne zruší vždy aj výrok o treste.
K § 322 a § 323
Ide o modifikované pôvodné usxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxoval rozsudok súdu prvého stupňa vždy, keď je to len trochu možné, ale aby sám vec doplnil dokazovaním, pokiaľ nepôjde o zásadné a rozhodné dôkazy, vykonxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx právoplatne ukončí. Sleduje sa tým opäť zrýchlenie a zhospodárnenie súdneho konania. Upravuje však aj možnosť vrátenia veci prokurátorovi, ale iba zx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx xx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxného Trestného poriadku a umožňuje prikázať, aby vec bola prejednaná v inom senáte alebo iným súdom toho istého druhu a stupňa v podstate z dôvodov, pre kxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx tiež výnimky z tejto formy, t.j. možnosť v zákone uvedených prípadoch rozhodnúť aj na neverejnom zasadnutí.
K § 327
Pôvodné ustanovenie sa navrhxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxx xstanovenie reaguje na konanie odvolacieho súdu, keď tento uznesením prikázal súdu prvého stupňa odstrániť chyby rozsudku, voči ktorému bolo podané oxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxm istom zložení ako pri rozhodovaní o pôvodnom rozsudku, iba ak by to v prípade samosudcu pre závažné prekážky nebolo možné (napr. pre jeho dlhodobú chorxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x § 329
Ide x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xáhrade škody. Z uvedeného dôvodu sa upravuje, aby v takýchto prípadoch sa o náhrade škody rozhodovalo vo veciach občianskoprávnych alebo pred iným príxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxbavovania vecí, ak by sa neumožnilo vybaviť väčšinu vecí (cca 80%) tzv. odklonom od procesne náročného hlavného pojednávania. Samotné kontradiktórnx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxjca, taktiež výsluch poškodeného, pojednávanie, kde znalec bude podstatne širšie a podrobnejšie vypovedávať napriek tomu, že v spise obžaloby bude sxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxtenia súdov nevybavenou agendou, resp. prieťahmi v konaní.
Okrem úpravy postupu súdu v prípadoch len priznania viny (t.j. vedenie dokazovania na pojxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx
x
xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx samosudcom,
-
trestným rozkazom,
-
zmierom a zastavením trestného stíhania,
-
podmienečným zastavením trestného stíhania.
Z týchtx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxx
x x xxx
xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxnania nebudú osobitné ustanovenia, platia všeobecné predpisy.
DOHODA O VINE A TESTE
K § 331
Postup predsedu senátu alebo samosudcu po obdržaxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xredseda senátu rozhodnúť jedným z troch uvedených spôsobov. Dôvodne sa očakáva, že k odmietnutiu návrhu dohody dôjde celkom výnimočne a že prevažná växxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxiž už skoro o prípad vlastného rozhodovania.
K § 332
Upravuje spôsob konania súdu (verejné zasadnutie) a prípravu zasadnutia na prerokovanie náxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxrokovanie návrhu na dohodu o vine a treste, jeho začatie a taxatívne uvádza xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, lebo otázky vedú k tomu, aby sa napríklad súd presvedčil o dobrovoľnosti dohody zo strany obvineného, o tom, že pochopil podstatu dohody o vine a trestex xx x xxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxany jeho záujmov a práv.
K § 334
Súd môže o prijatí dohody o vine a treste rozhodovať len ako o celku. Ak by s niektorou časťou dohody nesúhlasil, nemôxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxe však umožniť stranám dospieť k novej dohode a za tým účelom na potrebný čas prerušiť verejné zasadnutie. Schválená dohoda o vine a treste sa realizuje rxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
K § 336
Odkazuje sa na ustanovenia o hlavnom pojednávaní, ktoré sa používajú v uvedenom rozsahu primerane aj v prípade konania o dohode na verejnom xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xčelu trestného konania, rozšírenia a zabezpečenie procesných práv mladistvého so zreteľom na jeho vek, nižšiu vyspelosť a menšiu životnú skúsenosť a xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxu pôsobeniu konania na mladistvého.
K § 337
Ide o ustanovenie prevzaté z doterajších úprav. Je rozvedením všeobecnej požiadavky náležitého zistxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xonkretizuje a rozvádza okolnosti, ktoré treba v trestnom konaní dokazovať (resp. zisťovať). Ide predovšetkým o hľadiská, ktoré treba mať na zreteli, xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxý v čase činu neprekročil 15. rok svojho veku znalecké skúmanie jeho schopnosti ovládacej a rozpoznávacej.
K § 339
Ustanovenie vychádza z doteraxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxk, preto jej pôsobenie na mladistvého musí byť obmedzené len na prípady nevyhnutné a viazané na splnenie ustanovených podmienok.
K § 340
Štátny oxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxace. Ide v podstate o prevzatie doterajšej právnej úpravy vo vzťahu k tomuto orgánu a o upresnenie doručiť obžalobu i ďalším subjektom.
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxanie pred súdom a to nielen do právoplatnosti rozhodnutia, ale aj po jeho právoplatnosti.
K § 342
Toto ustanovenie je výnimkou zo všeobecných praxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xsobe. Možno ho použiť len pre konania pred súdom, t.j. netýka sa predsúdneho konania.
K § 343
V podstate aj v tomto prípade ide o prevzatie doterajšxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxx samosudcom. Má zabezpečiť čo najširšie uplatnenie výchovného vplyvu pojednávania na mladistvého a zároveň odstrániť všetko, čo by na neho mohlo mať nxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
Ide o doplnok všeobecných ustanovení, ktoré sa vzťahujú na povinnosť súdu oznamovať (doručovať) rozsudok osobám oprávneným podať proti nemu riadny xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxuje okruh osôb oprávnených podať opravné prostriedky (riadne) v prospech mladistvého a týka sa okrem odvolania aj sťažnosti. Zmyslom úpravy je zosilnxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxadá predovšetkým na hlavnom pojednávaní pri rozhodovaní o vine popri alebo miesto trestu. To ale nevylučuje, aby o jeho eventuálnom uložení bolo rozhoxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx dokazovanie. V takomto prípade môže súd na verejnom zasadnutí uložiť ochrannú výchovu aj bez návrhu prokurátora.
K § 347
Toto ustanovenie zakotxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxo oddielu v prípadoch, keď aplikácia osobitných ustanovení nie je z hľadiska účelu trestného konania proti mladistvým dôvodná. Ustanovenie sa vzťahuxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na osobitnú citlivosť konania proti mladistvý bude vhodné vytvoriť na súdoch špecializované senáty pre túto agendu.
KONANIE PRED SUDCOM PRE PRÍPRxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x x xxx xx x xxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxť k plynulému vybavovaniu trestných vecí. Preberá sa v súčasnosti platná a účinná úprava. Navrhuje sa uzákoniť ako súčasť súdneho konania aj konanie suxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
x x xxx xx x xxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xoriadku sa trestný rozkaz zaraďuje do časti upravujúcej osobitné spôsoby konania. Rozširuje sa možnosť uložiť trestným rozkazom trest povinnej prácx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxm sa zdôrazňuje neprekročiteľnosť tejto hranice, a to ani formou náhradného trestu odňatia slobody za trest peňažný.
KONANIE PROTI UŠLÉMU
K § 358
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xefinície pojmu ušlého stanovuje podmienky konania proti nemu. Za ušlého pre účely trestného konania je potrebné rozumieť osobu, ktorá sa vyhýba trestxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxnej pre potreby trestného konania.
Ustanovenia o osobitostiach konania proti ušlému nemožno použiť proti osobe mladistvej, pokiaľ v čase konania už xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx, na ktorého prechádzajú všetky práva patriace inak obvinenému.
K § 360
Konanie proti ušlému môže byť pred súdom vykonané aj bez návrhu prokurátoxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxdu na začatie konania proti ušlému sa len zabezpečí rýchlejší priebeh trestného konania.
K § 361
Ustanovenie, ktorého obsah ostáva nezmenený. Uxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x logickej podstaty, že jedine obhajca môže písomnosti preberať, keďže obvinenému nie je možné písomnosť doručiť.
Zároveň v odseku 2 sa obligatórne ukxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xx, či sa obvinený o termíne hlavného pojednávania alebo verejného zasadnutia dozvedel alebo nie.
K § 362
Nové ustanovenie, ktoré upravuje podmiexxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x x xxx
xxxxxxe proti právnickej osobe sa zaraďuje do šiesteho dielu siedmej hlavy, tretej časti návrhu zákona vzhľadom na jej špecifičnosť a na niektoré odchýlky od xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxenia Trestného poriadku.
MIMORIADNE OPRAVNÉ PROSTRIEDKY
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxATNÝCH ROZHODNUTÍ V PRÍPRAVNOM KONANÍ.
Zámer návrhu spočíva v tom, že treba umožniť vo veciach v ktorých súd ešte nekonal a vec bola v prípravnom konanx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na chybnom procesnom konaní, aby nezákonnosť napravil generálny prokurátor. Pôjde jednak o operatívnejšie konanie a jednak o odbremenenie súdov na kxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
K § 364
Upravuje obsah rozhodnutia a chybného postupu konania vo vzťahu ktorým bude prípustné navrhované konanie a rozhodnutie generálneho prokurxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxzhodnutie generálneho prokurátora. Pomerne krátke lehoty majú zabezpečiť jednak právnu istotu dotknutých osôb a jednak, pokiaľ sa bude konať aby konxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx xx x xxx
xxxxxuje spôsob rozhodovania generálneho prokurátora. V § 368 ods. 3 zakotvuje viazanosť orgánu, ktorému sa vec prikáže na nové konanie, právnym názorom gexxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx týka právnej úpravy sťažnosti pre porušenie zákona bolo, že túto kompetenciu priznal len generálnemu prokurátorovi a ministrovi spravodlivosti, ktxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na zreteľ kontradiktórny charakter súdneho konania, aj skutočnosť, že zárukou zákonnosti musia byť odvolacie súdy. V ich práci by sa nezákonné konanix xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxvinenému dosahuje sa v súdnom konaní rovnosti strán.
Navrhovaná úprava nepokrýva rozhodovanie okresných súdov o sťažnosti obvineného alebo poškodxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxečne zastavil trestné stíhanie. Tieto prípady sú však už svojim charakterom také, že buď sa tak stalo aj so súhlasom poškodeného (podmienečné zastavenxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x x xxx x nasl..
K § 369
Určuje rozhodnutia, ktoré týmto mimoriadnym opravným prostriedkom možno napadnúť a zakotvuje, že podanie dovolania nemá odkladnx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxie odkladu výkonu trestu.
K § 370 a § 371
Určuje osoby, ktoré môžu dovolanie podať, rozsah xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozsahom tohto práva u ministra spravodlivosti, generálneho prokurátora a obvineného. Kým ministrovi, ktorý nie je stranou v trestnom konaní, pripúxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxedené v § 370 ods. 5) môžu podať dovolanie len proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, keďže podmienkou takéhoto ich postupu je (predtým) podanie riadneho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxia (napr. formou sťažnosti alebo žiadosti), ale pripúšťa sa aj iný podnet (napr. signalizácia alebo oznámenie o nelegálnej dohode medzi obhajcom a proxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxe vtedy, ak to bude vyžadovať spoločenský záujem na ochrane zákonnosti a spravodlivosti.
Dlhšia lehota (šesť mesiacov) od právoplatnosti súdneho roxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxvolanie sa nepriznáva poškodenému, lebo náhradu škody alebo inú satisfakciu môže rýchlejšie dosiahnuť v občianskom súdnom konaní, než mimoriadnym oxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxx xx
x x x72
Taxatívne vypočítavá dôvody pre ktoré možno podať dovolanie proti rozhodnutiu súdu. Ide v podstate o porušenie procesných alebo hmotnoprávnych xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xrgumenty uvedené pri § 370 a § 371 rozširuje sa právo ministra spravodlivosti o dôvod na podanie dovolania aj na prípad, keď napadnutým rozhodnutím bolo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xomto smere namietať v riadnom konaní. Zvýrazňuje sa, že správnosť a úplnosť zisteného skutku nemožno namietať v tomto konaní, resp. skúmať jeho správnxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
x x xxx xx x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xodania a konania o dovolaní, vrátane toho, že oprávnenou osobou je len taká, ktorá využila svoje právo a podala pred tým riadny opravný prostriedok, o ktxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xa akých skutočností vychádza a pripúšťa sa možnosť argumentovať aj novými skutočnosťami a ponúknuť o nich nové dôkazy.
K § 376
Upravuje možnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx x x xxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxkoňuje, že o dovolaní rozhoduje Najvyšší súd.
K § 379 až § 381
Upravuje postup na dovolacom súde už so zreteľom na to, že sa zavádza dvojfázové konanxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxšetrenie, pre ktoré platia ustanovenia Trestného poriadku o dokazovaní. Upravujú sa otázky konania a rozhodovania v prípadoch ak sú dané dôvody väzby xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx xx x xxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xk nie sú splnené procesné podmienky, alebo dané dôvody dovolania dovolací súd dovolanie bez preskúmania veci odmietne. Inak určí termín verejného zasxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dovolacími dôvodmi uvedenými v dovolaní. Je však vždy viazaný zákonnými dôvodmi dovolania, uvedenými v § 372, aj pravidlom, že dovolanie podané v prosxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx xx x xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxm zistený dovolací dôvod a konkretizovať vo výroku porušenie ktorých ustanovení zákona tento výrok odôvodňuje; uvádzajú sa ďalšie náležitosti výrokx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxch dôvodov prikázať prípad na prerokovanie a rozhodnutie inému súdu toho istého druhu a stupňa, ako aj možnosť vrátiť vec do štádia prípravného konaniax xxx xxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx xx
x x xxx x x xxx
xxxši sa situácia, keď upovedomenie o verejnom zasadnutí nemožno doručiť osobe, ktorá rozhodnutím o dovolaní môže byť priamo dotknutá, zakladá sa záväznxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxpech.
K § 393
V prípade keď neboli preukázané dôvody dovolania, dovolací súd dovolanie zamietne. Tým sa zvýrazňuje, na rozdiel od odmietnutia doxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxo napadnúť opravným prostriedkom.
OBNOVA KONANIA
Úprava ďalšieho mimoriadneho opravného prostriedku vychádza zo súčasnej právnej úpravy. K zmexxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxť, že o návrhu na obnovu konania konajú tí istí sudcovia, ktorý rozhodli v základnom konaní, čo pri neúspešnosti návrhu sa prirodzene považuje za dôvod nxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxravu prípravného konania, zavedenie nového inštitútu - konanie o dohode o vine a treste, ktoré končí rozsudkom, resp. konanie o uzavretí zmieru medzi pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxu o schválení zmieru, ktorý bude mať dva výroky: schválenie zmieru xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xeda aj v tomto prípade o uznesenie o zastavení trestného stíhania.
K § 395
Návrh na obnovu konania môže byť podaný aj vo veci v ktorej súd upustil od pxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxok. Súčasný Trestný poriadok naznačenú otázku neupravuje a pomáha si analógiou. Aby sa v budúcnosti predišlo možným nedorozumeniam a event. pochybenxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxenia súhrnného alebo ďalšieho trestu.
Ustanovenia reagujú aj na nový inštitút konanie o dohode o vine a treste. Keďže v týchto prípadoch prokurátor nexxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxavení alebo podmienečnom zastavení trestného stíhania mohol prokurátor nielen prípadne podať obžalobu, ale event. znovu konať o dohode o vine a trestxx
x x xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxvrhu na obnovu konania v prospech alebo neprospech odsúdeného, resp. obvineného. Preberá sa úprava z platného Trestného poriadku, doplnená o postup v xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxezpečiť jednotný postup, ale aj čo možno najviac vylúčiť pochybenia v týchto otázkach.
K § 398
V zmysle konštatovaní uvedených v úvodnej časti dôxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxosudcom. Predkladaný návrh má na zreteli jednak všeobecnú príslušnosť súdov a z toho prameniacich najmä ekonomických nárokov na účastníkov konania, xxx xx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxhu rozhodovať iný senát (samosudca) než ktorý rozhodoval v základnom konaní.
K § 399
Upravuje možnosť a podmienky vykonať šetrenie, ak treba niexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xx xxe formy výrokov (odmietnutie a zamietnutie) o návrhu na obnovu konania, ktoré sa nepovolí. V prípadoch uvedených v odseku 1 tohoto ustanovenia ide o odmxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx. zamieta sa pre nesplnenie podmienok na povolenie obnovy v zmysle § 395.
K § 401
Upravuje obsah výroku rozhodnutia súdu po povolení obnovy konanix x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxek 3 ustanovuje, že proti akémukoľvek uzneseniu (teda ak sa návrh odmieta bez vecného preskúmania alebo zamieta po preskúmaní a zistení nesplnenia podxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx xx x xxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx upravujú postup súdu po povolení obnovy konania.
ŠTVRTÁ ČASŤ - VYKONÁVACIE KONANIE
K § 407
V tomto ustanovení sa zdôrazňuje zásada, že výkon txxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxvom stupni. Výkon iných rozhodnutí zabezpečuje ten orgán, ktorý rozhodnutie vydal.
K § 408 a § 409
Ide o ustanovenia, ktoré podrobne upravujú podxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xú v čase rozhodovania súdu vo väzbe, ktorým súd uloží trest odňatia slobody prevyšujúci dva roky, alebo u ktorých je obava, že by mohli pred výkonom trestx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxrí do výkonu trestu napriek výzve súdu odmietajú nastúpiť a výkonu trestu sa vyhýbajú. Výnimkou však zostávajú prípady, ak súd ex lege povolí odklad výkxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx
x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xude skrývať, môže predseda senátu poskytnúť odsúdenémuna nástup do výkonu trestu primeranú lehotu; toto je však vylúčené u kvalifikovanej skupiny odxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx xx x xxx
x xrihliadnutím na závažný zásah do osobnej slobody občanov, ktorý vyplýva z podstaty trestu odňatia slobody, je potrebné v zákonom ustanovených prípadxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxm jeho humanity. Úprava zmien spôsobu výkonu trestu je nevyhnutná, aby bolo možné zabezpečiť zákonný výkon trestu aj vtedy, ak nastanú skutočnosti, ktxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdy, ktoré súvisí s trestnou vecou, v ktorej bol odsúdenému uložený nepodmienečný trest odňatia slobody. Inak by išlo o porušenie zásady "nie dvakrát o txx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxrodenia, ktoré mu boli stanovené súdom.
K § 416 až 418
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xe namieste, aby sa o tejto otázke rozhodovalo rýchlo, teda čo najbližšie k miestu výkonu trestu a bez zbytočného odkladu. Navrhovaná úprava využíva vžixx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxnania v prípadoch, ak podmienečné prepustenie odsúdeného navrhne riaditeľ ústavu na výkon trestu a prokurátor s takýmto návrhom súhlasí. Rovnakému úxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxsúdeného po prepustení z výkonu trestu bude možno využiť aj súčinnosť probačných a mediačných úradníkov.
K § 419 až § 422
Právna úprava výkonu podxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx probačný dohľad. Kontrolu nad správaním sa odsúdených budú môcť vykonávať predovšetkým probační a mediační úradníci. Návrh zavádza pružnú právnu úpxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zachováva zásada rozhodovania na verejnom zasadnutí, teda aj za prítomnosti odsúdeného, o osvedčení môže rozhodnúť so súhlasom prokurátora aj predsxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxcami". S prihliadnutím na potrebný rozsah úpravy výkonu tohto trestu, navrhuje sa jeho podrobný spôsob výkonu upraviť v samostatnom zákone.
K § 42x xx x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxho poriadku. Táto úprava je natoľko podrobná, že hoci upravuje veľmi závažný zásah do majetkových práv, zároveň obsahuje garancie, aby boli chránené pxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxči samotnému odsúdenému. Na druhej strane inštitútom zaistenia majetku dostatočne ochraňuje aj záujem spoločnosti na odčerpaní nelegálne trestným xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxuje sa postup súdu a tiež možnosť zaistiť vec, ktorá má byť prepadnutá za splnenia podmienok uvedených v tomto ustanovení.
K § 430 až § 434
Výkon peňxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxch rokov. Ak trest nebol zaplatený riadne a včas, nariadi sa u právnickej osoby vymáhanie nariadením výkonu rozhodnutia. U fyzickej osoby súd predtým axx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxsúdený stal dlhodobo neschopným zaplatiť trest v dôsledku okolností nezávislých na jeho vôli.
K § xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxzu pobytu spočíva najmä v upovedomení dotknutých štátnych orgánov, ako aj zamestnávateľa o uložení tohto trestu.
K § 436
Domáce väzenie je novým xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx x xxvedčené podmienky výkonu tohto druhu zo zahraničia. Hoci spočiatku bude kontrola zabezpečená len dostupnými technickými prostriedkami (napríklad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxdeného sa aj v tomto prípade navrhuje poveriť okrem orgánu spravujúceho technické prostriedky kontroly aj probačných a mediačných úradníkov.
K § xxx xx x xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxé sa podieľajú na výkone trestu zákazu činnosti. Zasielanie odpisov rozhodnutí súdov o treste zákazu činnosti týmto osobám je nevyhnutnou podmienkou xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odňaté oprávnenie na činnosť, ktorá je predmetom zákazu, ako aj postup súdu pri porušovaní výkonu tohto trestu odsúdením.
K § 440
V doterajšej prxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxje postup súdu pri výkone tohto trestu, ktorý spočíva v oznámení uloženia trestu príslušnému orgánu.
K § 441
Obdobne, ako pri treste straty čestnxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxbezpečuje, aby sa tieto tresty mohli skutočne vykonať, keďže bez oznámenia príslušnému orgánu, že takýto trest bol uložený, by vykonanie tohto trestu xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxx xx xxx
x x xxx xx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Za základ právnej úpravy sa v tomto prípade zobrala vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 135/1994 Z.z. o vyhosťovaní osôb, ktorým bol súdom uloxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxu sa doručuje právoplatný rozsudok podľa toho, či sa trest vyhostenia ukladá popri nepodmienečnom treste odňatia slobody alebo nie. Zároveň sa umožňuxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxní trestu vyhostenia, pričom ich postup je upravený tak, aby trest vyhostenia bol vykonaný kontinuálne po skončení výkonu nepodmienečného trestu odňxxxx xxxxxxxx
x x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx Slovenskej republiky.
V § 445 sa upravuje otázka písomného zaznamenania samotného vykonania trestu vyhostenia. Zároveň sa upravuje otázka úhrady vxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x x xxx xx x xxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxnu ochranného liečenia, ako aj upustenie od výkonu ochranného liečenia a prepustenie z výkonu ochranného liečenia. Doterajšia právna úprava sa plne oxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx xx x xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xožné ho uložiť iba mladistvému. Výslovne sa upravuje povinnosť súdu nariadiť výkon ochrannej výchovy. Zároveň sa upravuje možnosť upustenia od výkonx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x ochrannej výchovy, ako aj možnosť jej predĺženia. Súd, v ktorého obvode sa vykonáva ochranná výchova, pritom najmenej jedenkrát ročne na preskúma, či xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x xxx xx x xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxkona sa v procesných ustanoveniach precizujú podmienky jeho výkonu.
V § 455 sa upravuje spôsob nariadenia výkonu tohto ochranného opatrenia, ako aj xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxdiační úradníci.
Zároveň sa upravujú obdobné inštitúty ako pri niektorých iných druhoch sankcií - prerušenie, upustenie, prepustenie, ako aj zánik xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Výkon samotný zabezpečuje príslušný orgán štátnej správy, ktorý spravuje majetok štátu, keďže zhabaná vec sa stáva vlastníctvom štátu.
K § 463 a xxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxonom ochranného liečenia. Návrh stanovuje nielen spôsob rozhodovania súdu, ale aj záruku, aby v detenčných ústavoch nemohli byť bez dôvodu držané osoxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxbody upustil, nie je potrebné o tejto otázke znovu rozhodovať, ak nebezpečenstvo ktoré od odsúdeného pre spoločnosť hrozí, sa výkonom detencie dosiahxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxého zákona na ich výkon. Je to dané tým, že pri výkone uvedených ochranných opatrení dochádza k závažnému zásahu do osobnej slobody odsúdených, obdobnex xxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x x xxx xx x xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xozhodnutia, ktorým bolo upustené od potrestania (§ 466) a postupu pri vymáhaní poriadkovej pokuty a trov trestného konania (§ 468 a 469). Ustanovenie § xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx xx x xx2
Nová koncepcia Trestného poriadku si nevyžiada zmenu úpravy zahladenia odsúdenia a v podstate sa preberá platná právna úprava. V § 470 sa upravujú oxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxení odsúdenia.
UDELENIE MILOSTI A POUŽITIE AMNESTIE
K § 473 až 477
V piatej hlave sa upravuje postup príslušných štátnych orgánov v súvislostx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xozhodnutie o tom, do akej miery je osoba zúčastnená vyhlásenej amnestie, uskutočňuje súd, ktorý rozhodoval v prvom stupni; ak je však osoba vo výkone trxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxti a tiež, ak sa v prípadoch uloženia súhrnného alebo úhrnného trestu na niektorý z trestných činov vzťahuje amnestia.
PIATA ČASŤ - PRÁVNY STYK S CUDZxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxc z tejto premisy sa zaraďuje oblasť právneho styku s cudzinou do systému Trestného poriadku ako samostatná časť.
Právny styk s cudzinou obsahuje jednxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (Druhá hlava), uznávanie a výkon cudzích trestných rozsudkov (Tretia hlava) a prevzatie a odovzdanie trestnej veci (Štvrtá hlava).
Filozofia úpravx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxodným zmluvným záväzkom (§ 479). Druhým je poskytovanie právnej pomoci na základe vzájomnosti (§ 480). Tretím je použiteľnosť ustanovení tejto časti xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxhu k štátom, s ktorými nie je Slovenská republika viazaná medzinárodnou zmluvou. Zároveň však, i pri prednosti a priamej použiteľnosti medzinárodnýcx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Význam tejto úpravy vo vzťahu k medzinárodným zmluvám je predovšetkým u tých zmlúv, ktoré upravujú len rámcovú povinnosť spolupracovať, avšak neobsaxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom v znení mnohých xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxnia predovšetkým dohovorov Rady Európy v trestnoprávnej oblasti, ktorými je Slovenská republika zmluvnou stranou od roku 1992:
-
Európsky dohovxx x xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x1978)
-
Európsky dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach (1959)
-
Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestnxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxr o odovzdávaní odsúdených osôb (1983).
Taktiež využíva skúsenosti z komplexných právnych úprav tejto problematiky inými štátmi (najmä Rakúska a xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxácia sa v dohľadnej dobe predpokladá (napr. Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu z roku 2000, Dohovor o praní špinavých peňazí, vyhľxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxade nad podmienečne odsúdenými alebo podmienečne prepustenými páchateľmi z roku 1964, Druhý dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o vzájomnej poxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxj únie, najmä: Dohovor týkajúci sa extradície medzi členskými štátmi EÚ z roku 1996, Dohovor vypracovaný na základe článku K.3. Zmluvy EÚ o zjednodušenxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxx xxxovor medzi členskými štátmi Európskych spoločenstiev o výkone cudzích trestných rozsudkov z 1991.
Úprava právneho styku v Trestnom poriadku nereagxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxľadom na ich špecifická očakáva osobitná zákonná úprava, ktorá bude mať charakter lex specialis k všeobecnej úprave právneho styku obsiahnutej v 6. čaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx sú všeobecne použiteľné vo vzťahu ku všetkým inštitútom upraveným v tejto časti.
K § 478
Ustanovenie definuje základné pojmy používané v tejto čaxxxx
x xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xlovenská republika viazaná. Nie je pritom podstatné, či ide o zmluvy podľa článku 154c Ústavy, článku 7 ods. 5 Ústavy alebo iné medzinárodné zmluvy, ktoxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxdmet a obsah ich úpravy spravidla charakter tzv. prioritných prezidentských medzinárodných zmlúv a budú vyžadovať súhlas Národnej rady SR pred ich raxxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxsti do úvahy prichádzajú dva medzinárodné trestné súdy zriadené rozhodnutiami OSN, a to medzinárodný tribunál pre Rwandu (Rezolúcia Rady bezpečnostx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxrodného tribunálu na stíhanie osôb zodpovedných za vážne porušovanie humanitárneho práva na území bývalej Juhoslávie v znení rezolúcie 1166(1988))x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzhľadom na skutočnosť, že Rímsky štatút je medzinárodnou zmluvou podľa § 479, použijú sa ustanovenia tejto časti vo vzťahu k ICC len v rozsahu, v ktorox xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxve, predovšetkým na vyhláseniach daného štátu k takejto medzinárodnej zmluve, pritom sa nejedná len o oprávnenie podávať či prijímať žiadosti podľa txxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xodal žiadosť, bol na podanie takejto žiadosti príslušný,
k písmenu d/ - je zrkadlovým obrazom písmena c/, ide o orgány Slovenskej republiky činné v trexxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx x xxxxtna príslušnosť upravená inak,
k písmeno e/ a f/ - ide opäť skôr o legislatívne skratky, než definície, ktoré vysvetľujú pojmy dožiadaného a dožadujúcxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxto časti posudzuje rovnako ako trest odňatia slobody.
K § 479
Toto ustanovenie preberá princíp subsidiarity zákonnej úpravy voči úprave v medzixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xlní súčasne aj iný účel. Ustanovuje, že medzinárodná zmluva je priamo použiteľná, t.j. nevyžaduje pre svoje použitie transformáciu do vnútroštátnehx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xstanovenia, ktoré umožňujú ich priame použitie, ale môže mať aj ustanovenia, ktoré vyžadujú podporu vo vnútroštátnom práve (t.j. vykonávacie ustanoxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxrujú použitej medzinárodnej zmluve.
K § 480
Toto ustanovenie je vyjadrením základného princípu vzájomnosti (reciprocity) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxosť dvoch a viacerých štátov medzinárodnou zmluvou znamená existenciu vzájomnosti medzi týmito štátmi v oblasti, ktorá je predmetom úpravy tejto zmlxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxti a takto bol aj doteraz upravený v Trestnom poriadku. Toto ustanovenie preto určuje podmienky, za ktorých môžu slovenské orgány vybaviť žiadosť cudzxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx by konal o porovnateľnej žiadosti slovenských orgánov (odsek 1). Filozofia úpravy právneho styku je však založená na dvoch "stupňoch" vzájomnosti: vxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xretia hlava - uznanie cudzieho rozhodnutia a s tým súvisiace inštitúty, § 504 - zjednodušené vydávacie konanie, § 552 - zaistenie majetku) a o žiadosti cxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxosť zaručenia vzájomnosti dožiadanému štátu, ak by tento bez toho nemohol vybaviť žiadosť slovenských orgánov. Podobne ako pri odseku 1, ani tu nie je mxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxý vývoj v oblasti tvorby osobitných medzinárodných trestných súdov. Poskytovanie právnej pomoci medzinárodným súdom sa vymyká z tradičného rámca prxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxými štátmi, ktorý sa zakladá na všeobecnom princípe medzinárodnej slušnosti ("commity") a poskytuje sa aj pri absencii medzinárodnoprávneho záväzkxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxje súčinnosť súdu, avšak medzinárodný súd súčinnosť neposkytuje).
Odsek 2 má interpretačný charakter. V kontexte činnosti medzinárodných súdov sa xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxť "vydávať" stíhané osoby jurisdikcii medzinárodného súdu. Z obsahového hľadiska ide o totožné inštitúty, líši sa iba vzťah medzi "vydávajúcim" a "vyxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sa použije primerane postup uplatňovaný v extradičnom konaní.
Odsek 3 pripravuje možnosť pre výkon rozhodnutia medzinárodného súdu na území Slovenxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxzhodnutia medzinárodného súdu v rozsahu, v ktorom to nie je v rozpore s medzinárodnými zmluvami upravujúcim postavenie medzinárodných súdov a spôsobx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxzinárodnej zmluvy by sa nevyžadovalo formálne uznanie rozsudku, nebude dobre možné nariadiť výkon rozsudku medzinárodného súdu bez prispôsobenia (xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx skupiny.
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxejného poriadku (ordre public) do oblasti právneho styku s cudzinou. Okrem ochrany ústavy a právneho poriadku Slovenskej republiky (vlastný "verejxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxátu môže dôjsť k situácii, kedy vybavenie žiadosti by mohlo napr. ohroziť alebo znemožniť trestné stíhanie v Slovenskej republike, prípadne by išlo o pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxti. Pokiaľ však medzinárodná zmluva sama obsahuje premietnutie tohto princípu do svojich ustanovení (napr. jeho užším vymedzením), použije sa výhraxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxnov právneho styku s cudzinou, kedy poskytnutie informácií o činnosti slovenských orgánov môže ohroziť výsledok trestného konania v danej veci v dožaxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxvosti, bolo potrebné upraviť možnosť poskytovania informácií aj v prípadoch, v ktorých ministerstvo spravodlivosti koná podľa tejto časti.
V odsekxxx x x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxcií na iné účely, než na ktoré boli poskytnuté (princíp špeciality).
Reaguje napríklad na čl. 50 ods. 3 Schengenskej vykonávacej dohody a anticipuje rxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxájomnej pomoci v trestných veciach. Predovšetkým však reaguje na súčasné tendencie v ochrane informácií a ich použitia, ktoré budú viesť k postupnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxnky, že im takáto ochrana bude poskytnutá. Preto je informáciám z cudziny poskytnutá širšia ochrana než v čl. 50 ods. 3 Schengenskej dohody, ktorá sa vzťxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xrgánmi ako aj informácií získaných v súvislosti so žiadosťou cudzích orgánov prijatou orgánmi Slovenskej republiky.
Toto ustanovenie sa použije ibx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx je takéto obmedzenie použiteľnosti poskytnutých informácií potrebné.
K § 484
Ustanovenie zakotvuje princíp, že v súrnych prípadoch je možné pxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxvšetkým na súčasné trendya najmä anticipuje vývoj v tejto oblasti do budúcnosti
K § 485
Ustanovenie formalizuje postavenie organizácie INTERPxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xeho prostredníctvom s cudzím orgánmi xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxcajného zboru Slovenskej republiky.
K § 486
Ustanovenie komplexne upravuje otázky preberania a odovzdávania osôb a vecí v na súvislosti s inštixxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxti sa upravuje ich vecná a miestna príslušnosť flexibilným spôsobom (odsek 1), pričom sa inšpiruje doterajšou filozofiou úpravy tejto otázky v Trestnxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxrom ZVJS. Jedinou výnimkou je vydanie z cudziny (§ 495). Obmedzenie osobnej slobody počas preberania, odovzdania, ale najmä prevozu zabezpečujú polixxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxpubliky č. 171/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov).
K § 487
Vzhľadom na to, že osoby sa podľa tejto časti odovzdávajú a preberajú so súhlasom x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxovného dokladu alebo víza nemôže byť prekážkou realizácie odovzdania. Ide o ustanovenie, ktoré je súčasťou právnych poriadkov aj iných štátov (napr. xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxesením, ktoré podľa § 176 tohto zákona obsahuje odôvodnenie. Rozsudkom rozhoduje súd výnimočne (§ 519 ods. 3).
K § 489
Ustanovenie komplexnou foxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxliky a uhrádza ich orgán, ktorému vznikli.
I keď základný princíp medzinárodných zmlúv v tejto oblasti je, že každý štát znáša náklady, ktoré vznikli pxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x a 3 reaguje na takéto situácie, pričom upravuje aj situáciu, ktorá vznikne poskytnutím právnej pomoci na mimozmluvnom základe. V takých prípadoch nie xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxradu nákladov, ktoré mu vznikli vykonaním právnej pomoci. Špecificky je v rámci odseku 3 upravená náhrada nákladov, ktoré vznikli prevozom osoby (alexx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxštitútmi právnej pomoci vykonanými na základe žiadosti slovenských orgánov, sú súčasťou nákladov trestného konania vedeného v Slovenskej republikxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxHÁ HLAVA
Táto hlava upravuje najzávažnejší z inštitútov právnej pomoci v širšom slova zmysle, inštitút extradície, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx zdôrazňuje postavenie ministerstva spravodlivosti pri zasielaní žiadosti o vydanie do cudziny. Ministerstvo spravodlivosti však žiadosť môže zasxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxoc rozhodnúť, že žiadosť do cudziny nezašle, odsek 2 mu takúto právomoc dáva pre prípad, že vydanie nie je možné očakávať. Ide predovšetkým o tie prípadyx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxjomnosti alebo, že ide o trestný čin, ktorý nie je trestným činom podľa právneho poriadku daného štátu).
K § 491
Odsek 1 vychádza z doterajšej úpraxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx štádiu, kedy k potrebe vydania zatýkacieho rozkazu došlo. V odseku 2 sa príkladom upresňujú okolnosti, za ktorých súd vydá medzinárodný zatýkací rozkxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxužitia extradície. Odseky 3 až 5 upravujú obsahové náležitosti medzinárodného zatýkacieho rozkazu. Upravujú sa tiež formálne náležitosti zatýkacixxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozkazu pokračovanie v konaní v neprítomnosti obvineného alebo v konaní proti ušlému.
K § 492
Samostatným ustanovením sa upravuje zánik platnoxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxením alebo iným príchodom na územie Slovenskej (ods. 1 písmeno a/). Súd odvolá zatýkací rozkaz, ak zanikli alebo neexistovali dôvody pre jeho vydanie. xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxsti medzinárodného zatýkacieho rozkazu vydaním nového zatýkacieho rozkazu v tej istej veci (ods. 1 písm. c/) rieši významný praktický problém v prípaxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx
xxxxx 2 reaguje na špecifikum zmeny v dôsledku pokračovania trestného konania. Túto špecifickú úpravu si vyžiadali veľké problémy v praxi, kedy obžaloba naxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozkazu potom vznikol problém s odovzdaním vydanej osoby súdu, ktorý pôvodný zatýkací rozkaz vydal , ale vo veci už nebol v danom štádiu konania príslušxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxného.
Odsek 4 je poriadkovým ustanovením, ktoré súvisí so skutočnosťou, že dotknuté orgány musia byť včas informované o všetkých relevantných zmenáxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xx x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x x xxx6.1980 a zdôrazňujú skutočnosť, že extradícia je stále chápaná ako najextrémnejší z inštitútov právnej pomoci a mal by byť používaný skutočne len v závxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxu alternatívou pre súd v prípadoch, že nevydá medzinárodný zatýkací rozkaz, je konanie v neprítomnosti obvineného alebo konanie proti ušlému.
Odsek x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx
K § 494
Toto ustanovenie reaguje na potreby praxe a umožňuje, aby žiadosť o predbežnú väzbu mohol okrem ministerstva spravodlivosti podať aj súd, ktxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xds. 1). Nie je však vylúčené, aby takúto žiadosť zaslal do cudziny aj prostredníctvom ministerstva spravodlivosti, avšak týmto postupom sa prakticky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xripraviť žiadosť o vydanie.
K § 495
Ustanovenie upravuje úpravu lex specialis k ustanoveniu § 486 ods. 1. Filozofia týchto ustanovení bola prevzxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xe navzdory úsiliu vynaloženému všetkými zúčastnenými orgánmi na dosiahnutie vydania osoby z cudziny, súd nemusí vydanú osobu vziať do väzby a následnx xx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xatýkacieho rozkazu v § 491 a § 493. V prípade, že výkon trestu, na ktorý je osoba vydávaná, už súd nariadil, jej odovzdanie súdu by bolo len zbytočným formaxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxniach Trestného poriadku, ktoré sa týkajú väzby strávenej v cudzine, o dobu prevozu osoby z cudziny na územie Slovenskej republiky, pretože obmedzenix xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ktoré vydávajúci štát môže podmieniť vydanie osoby do Slovenskej republiky. Odsek 1 je všeobecným vyjadrením princípu prípustnosti a záväznosti takxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxana podmieňuje spätným odovzdaním na výkon trestu odňatia slobody uloženého v dožadujúcom štáte. Toto ustanovenie vytvára legislatívne podmienky, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxnej trestnosti niektorých trestných činov, ktoré boli predmetom žiadosti o vydanie resp. pre ktoré bol uložený trest, na ktorého výkon bola osoba vyžixxxxxx
xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxbitnú formu obnovy konania, ktorá je "daňou" za to, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxvydal. Zrušenie pôvodného rozsudku sa bude vždy týkať iba výrokov týkajúcich sa výlučne vydanej osoby a nebude mať vplyv na výroky rozsudku týkajúce sa xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x x x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxov a ich účinkov.
K § 497
Toto ustanovenie upresňuje použitie a dôsledky tzv. zásady špeciality. Samotná podstata tejto zásady je vyjadrená v odsxxx x x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxda aby bolo vo veci vznesené obvinenie. Inak totiž nie je možné ani požiadať vydávajúci štát o dodatočný súhlas s vydaním.
Odsek 2 určuje výnimky z aplikxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxvaní. V písmene a/ uvádzaná možnosť opustiť územie znamená, že neexistovali žiadne objektívne skutočnosti, ktoré by vydanej osobe bránili územie SR oxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxruje Európskym dohovorom o vydávaní a upresňuje, čo orgány môžu
Odsek 4 obsahuje veľké zjednodušenie, ktoré však musí byť viazané na existenciu takejxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxxxxtačný charakter a reaguje na potreby praxe. Odsek 6 upravuje spôsob podávania žiadosti o súhlas a jej obsah. Odsek 7 rozširuje použitie celého ustanovexxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xúd na možnosť dočasného odovzdania vydávanej osoby na účely ukončenia trestného konania v Slovenskej republike. Odsek 2 upravuje údaje, ktoré predklxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxnia je porovnateľný s inštitútom prevzatia osoby z cudziny za účelom vykonania procesného úkonu, preto v praktických aspektoch jeho aplikácie odsek 3 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
x x xxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx x a 3 upravujú náležitosti žiadosti o vydanie a možnosť vyžiadania doplnkových informácií. Sú inšpirované článkami 12 a 13 Európskeho dohovoru o vydávaxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xe v súlade s právnymi úpravami iných štátov. Odsek 2 premieta definíciu na už uložený trest odňatia slobody. Pri skúmaní prípustnosti vydania na výkon txxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx
x x xxx
xxto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a I. hlavy Druhého dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o vydávaní. Jeho podstata spočíva v tom, že ak je vydanie povolené čo len pre jeden trestnx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxnmi, aby dožadujúci štát mal možnosť vykonať trestné konanie proti vydanej osobe v plnom rozsahu.
K § 502
Ustanovenie upravuje presné podmienky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxiami niektorých dvojstranných zmlúv (napr. s Rakúskom a Poľskom - písmeno g/). Tieto podmienky neprípustnosti sa použijú len v rozsahu, v ktorom neustxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tieto dôvody o podmienky uvedené v tomto ustanovení.
Písmeno a/ upravuje okolnosti, za ktorých je vydanie slovenského občana do cudziny možné. Reaguxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx trestnosti, ktorý možno vyvodiť už z ustanovenia § 500 ods. 1, avšak kvôli zrozumiteľnosti a jeho dôležitosti je vyjadrený aj medzi podmienkami neprípxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxave v tom, že posilňuje postavenie ministerstva spravodlivosti v extradičnom konaní a jeho aktívne zapojenie do tohto konania od jeho začiatku.
Odsex x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ďalšie procesné práva vyžiadanej osoby: právo byť vypočutá, právo na doručenie žiadosti o jej vydanie. Táto osobitná úprava práv vyžiadanej osoby reaxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxk obvinenému. Odsek 5 upresňuje primerané použitie noriem o výkone väzby aj na výkon predbežnej resp. vydávacej väzby.
K § 504
Podstata zjednoduxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxvenia. Spočíva v tom, že súd nerozhoduje o prípustnosti vydania a o vydaní rozhoduje po ukončení predbežného vyšetrenia minister spravodlivosti, avšxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxdnodušeného vydávacieho konania.
Odsek 2 vyjadruje väzbu zjednodušeného vydávacieho konania na uplatnenie zásady špeciality. Len v prípade, že mexxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxrenia súhlasu vyžiadanej osoby.
Ak vydávaná osoba súhlas na vydanie neudelí, alebo ak ho odvolá, uskutoční sa "riadne" vydávacie konanie, t.j. súd muxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx
x x xxx
xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxreba vyžiadanú osobu zadržať, aby nedošlo k zmareniu účelu vydávacieho konania.
Odsek 2 vyjadruje skutočnosť, že k zadržaniu osoby, ktorá je v medzinxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxvnej činnosti polície. Toto ustanovenie dáva policajtom zákonné oprávnenie hľadanú osobu zadržať a upravuje podmienky, za ktorých tak môžu učiniť.
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xríslušnosť na rozhodovanie o predbežnej väzbe. Miestna príslušnosť sa odvíja od miesta zadržania, ak predbežnej väzbe predchádzalo zadržanie (ide pxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxu s cudzinou je typická ich väzba na cudzinu, nepoužíva úprava pojem "trvalého pobytu" ako typicky administratívno-právny inštitút vzťahujúci sa len xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxedbežnej väzby a možnosť jej skrátenia rozhodnutím súdu na návrh prokurátora. K takémuto návrhu dôjde spravidla vtedy, keď sa počas predbežného vyšetxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xrípade, že predbežné vyšetrovanie bude viesť k návrhu na vyslovenie neprípustnosti vydania z dôvodu, ktorý je objektívne daný (napr. vyžiadaná osoba xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx 6 vyjadruje skutočnosť, že účelom predbežnej väzby je zabezpečiť úspešný výsledok extradičného konania v prítomnosti vyžiadanej osoby.
K § 507
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxí na účely posúdenia podmienok prípustnosti vydania a splnenia medzinárodného záväzku Slovenskej republiky.
Odsek 2 upravuje obligatórnu vydávacxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kedy dôjde k prepusteniu vyžiadanej osoby z vydávacej väzby. Na rozdiel o predbežnej väzby, ktorej maximálne dĺžka je obmedzená priamo v zákone, vydávxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Osobitne treba zdôrazniť, že podľa písmena b/ sa neumožňuje prepustenie z vydávacej väzby hneď po rozhodnutí krajského súdu o neprípustnosti vydanix xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx xx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xy vyžiadaná osoba už byť na území Slovenskej republiky, čo by zmarilo realizáciu záväzku Slovenskej republiky osobu vydať.
K § 508
Toto ustanovexxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx obmedzenia osobnej slobody (odsek 1). Na druhej strane však treba zabezpečiť, aby nedošlo k zmareniu účelu vydania, ak obmedzenie osobnej slobody zanxxxx xxxxxx xxx xxxxx x x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxodnutiu o väzbe. Výnimku tvorí iba rozhodnutie o vydávacej väzbe podľa § 507 ods. 2, v ktorom ide o obligatórnu väzbu. Možnosti sťažnosti je jedným z procxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxnú dôležitosť má pri strete väzieb podľa § 508, aby nedošlo k zmareniu medzinárodnému záväzku.
K § 510
Odsek 1 vyjadruje základný princíp "riadnexxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxia do určitého štátu musí predovšetkým skúmať, či sa žiada vydanie pre extradičný trestný čin (teda § 500 ods. 1), a aj prípustnosť vydania sa vyslovuje vx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxo skúmať aj splnenie podmienky uvedenej v § 500 ods. 2
Odsek 2 upravuje miestnu a vecnú príslušnosť súdu na konanie.
Odsek 3 upravuje v princípe neverejxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xasadnutie.
Odsek 4 upravuje možnosť opravného prostriedku proti rozhodnutiu krajského súdu. Odsek 5 upravuje príslušnosť v odvolacom konaní a jeho xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xie je prípustné a na základe sťažnosti prokurátora proti takémuto rozhodnutiu najvyšší súd svojim rozhodnutím rozhodol o prípustnosti, musí súčasne xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xx x xxxxx xxxxxx xbsahuje toto ustanovenie odkaz na § 507 ods. 2.
Pokiaľ krajský súd v jednom rozhodnutí súčasne rozhodne o prípustnosti vydania a o vydávacej väzbe podľx x xxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxti rozhodnúť o povolení alebo nepovolení vydania. Ide o osobitné oprávnenie ministra, nie o výkon jeho exekutívnych právomocí. Jeho rozhodnutie nie jx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxná jeho prípustnosť.
Odsek 2 vymedzuje dôvody, pre ktoré môže minister spravodlivosti odmietnuť povoliť vydanie, aj keď súd vyslovil prípustnosť. Vxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx predstavujú prirodzenú protiváhu k povinnosti vydávať osobu vyplývajúcu z medzinárodných zmlúv o extradícii.
K § 512
Ide o ustanovenie, ktoré xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xlovenskej republike, že osoba, ktorá je vo väzbe alebo výkone trestu v Slovenskej republike, nebude fakticky vydaná do cudziny skôr, kým nesplní svoje xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxu (odsek 1). Prakticky sa dočasné odovzdanie povoľuje až v štádiu trestného konania, keď už bol vydaný právoplatný rozsudok, aby odovzdaním nedošlo k pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxe, preto sa umožňuje dočasné odovzdanie osoby. Ak osoba bola počas dočasného odovzdania v dožadujúcom štáte odsúdená pre trestné činy, pre ktoré bolo vxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xa jej faktické vydanie do dožadujúceho štátu potrebná nová žiadosť o vydanie, i keď došlo k zmene účelu vydania: vydanie bolo povolené v štádiu trestnéhx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxným činom, nie účelu vydania (pozri komentár k § 510). Konečne, každé vydanie "na trestné stíhanie" je súčasne vydaním "na výkon trestu", ktorý po vydanx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx x xxxx xxxxxxx xechnická stránka oboch inštitútov je obsahovo totožná.
Odseky 4 a 5 reagujú na špecifickú praktickú situáciu, ktoré môže nastať v dôsledku dočasného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxovať, ak viaceré štáty súčasne požiadajú o vydanie tej istej osoby.
K § 514
Ide o ustanovenie, ktoré priznáva ministrovi spravodlivosti osobné oxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
x x xxx
xxx x xxxxxxxxnie, ktoré rieši dve samostatné situácie, ktoré súvisia s verejnoprávnou podstatou extradície a zásadou špeciality.
Odsek 1 špecifikuje tieto dve sxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxkaz použitia zjednodušeného vydávacieho konania. Vzhľadom na to, že vydávaná osoba v čase rozhodovania podľa tohto ustanovenia už nie je na území Slovxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxá použitia ustanovení extradičného konania aj na konanie o žiadostiach podľa tohto ustanovenia.
TRETIA HLAVA
Táto hlava upravuje komplexne a jexxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxdania odsúdeného na výkon trestu. Reaguje tým na skutočnosť, že ide o oblasť veľmi sa vyvíjajúcu, kde uznanie cudzích rozhodnutí bude relevantné aj v inxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxto jeho uplatnenie - rovnako ako s ním súvisiacich inštitútov odovzdania a prevzatia odsúdených na výkon trestu a prevzatia a odovzdania výkonu podmiexxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
K § 516
Odsek 1 upravuje všeobecnú otázku účinkov cudzieho trestného rozhodnutia na území Slovenskej republiky. Výkon cudzieho rozhodnutia vyžxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x inštitútom odovzdania odsúdeného na výkon trestu uloženého v cudzine do Slovenskej republiky (písmeno b/ a d/), inštitútom prevzatia výkonu podmienxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xmlúv (písmeno e/) ako aj uznanie za účelom výkonu ďalších trestov (písmeno c/), ktoré vyplývajú z predpokladaných budúcich zmluvných záväzkov. V zmysxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxnie uložené páchateľovi ináč trestného činu, ktorý nie je pre nepríčetnosť trestne zodpovedný a jeho pobyt na slobode je nebezpečný).
Odsek 3 upravujx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxutím bola vyslovená vina, avšak v dôsledku mimoriadneho opravného prostriedku v štáte pôvodu cudzieho rozhodnutia došlo k zmene výroku o vine, teda k vxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxe účinky, a to nielen v kontexte výkonu trestu v Slovenskej republike, ale aj na účely evidencie v registri trestov.
K § 517
Toto ustanovenie obsahxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx splnená niektorá z prekážok uznania, uznanie v trestnom práve vychádza z výnimočnosti uznania. Uznať možno len vtedy, ak sú splnené všetky podmienky vxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxdícii a medzinárodnej právnej pomoci ako aj praktickými skúsenosťami.
Vzhľadom na súčasný stav viazanosti Slovenskej republiky medzinárodnými zmxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxstujú len medzinárodné zmluvy, ktoré upravujú možnosť (povinnosť) výkonu cudzieho rozhodnutia. Túto skutočnosť vyjadruje znenie odseku 1 písm. a/, xx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxnutie musí byť v štáte pôvodu právoplatné, resp. v štátoch, ktoré nepoznajú inštitút "právoplatnosti", že proti nemu už nemožno podať riadny opravný pxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxedovania jeho správania počas skúšobnej doby. Upresňuje, že absencia ktorejkoľvek podmienky týchto inštitútov, nie je prekážkou uznania cudzieho rxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxx xx
x x xxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx Súčasne upravuje aj základnú zásadu premeny sankcie: nezhoršenie postavenia odsúdeného.
Odsek 2 upravuje, ako výnimku z odseku 1, možnosť rozhodnuxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx poriadkom. Hodnotiace kritérium je prevzaté z článku 10 ods. 2 Dohovoru o odovzdávaní odsúdených osôb. Táto možnosť je však možná len u trestu odňatia sxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxzhodnutie uznané len pre niektorý z viacerých trestných činov, pretože v takom prípade musí súd vždy rozhodnúť o trestne primeranom pre uznaný trestný xxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx). Vo vzťahu k inštitútu odovzdania odsúdeného je praktické, aby sa uznanie a premena sankcie (resp. rozhodnutie, že sa bude pokračovať vo výkone uložexxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxvolať, rovnako ako aj odsudzujúci štát (§ 520 ods. 4).
Odsek 3 je špeciálnym ustanovením pre uznávanie cudzích majetkových rozhodnutí podľa § 515 písmxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxkonávať na území Slovenskej republiky na základe rozsudku cudzieho štátu, je potrebné, aby vo veci rozhodoval krajský súd rozsudkom po oboznámení sa sx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxto dôvodu sa neriadi všeobecnými zásadami trestného konania. Preto sa koná na neverejnom zasadnutí, keďže odsúdený je v tej dobe spravidla ešte mimo úzxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxzhodnutie, nemusí byť odsúdený v konaní ani zastúpený obhajcom. Jeho záujmy sú dostatočne chránené ustanovením § 517 ods. 1 písm. b/, ktoré umožňuje odxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx
K § 520
Ustanovenie rieši účinky res iudicata uznaného cudzieho rozhodnutia a dáva ho na roveň rozsudku slovenského súdu. Uznané cudzie rozhodnxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxe. Neexistuje dôvod, pre ktorý by cudzie rozhodnutie riadne preskúmané slovenským súdom a ním uznané nemalo mať účinky len preto, že následne nebol reaxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxisom z registra trestov, je takéto riešenie len logickým dôsledkom znalosti a preskúmania odsúdenia uloženého v cudzine. Uznané cudzie rozhodnutiebxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxešia v podobe zákazu výkonu uznaného rozhodnutia (odsek 4).
Vzhľadom na "zrovnoprávnenie" xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxného poriadku týkajúce sa výkonu rozsudkov slovenských súdov (§ 522 ods. 8).
Odsek 2 doplňuje praktický dopad uznania, ak sa cudzie rozhodnutie týka vxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxlo pre čiastkové útoky pokračovacieho trestného činu, pre ktorý ho stíhajú orgány Slovenskej republiky, nemôže byť samo o sebe prekážkou ďalšieho trexxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xôvod, pre ktorý k uznaniu došlo. tento zákaz trvá len potiaľ, pokiaľ došlo v odsudzujúcom štáte k riadnemu ukončeniu výkonu uloženého trestu.
K § 52x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xx Dodatkový protokol k Dohovoru o odovzdávaní odsúdených osôb. Ide o praktické ustanovenie, ktoré má zabrániť úniku osoby, ktorá je na území Slovenskej xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxto trestu. Vzhľadom na tento špecifický účel väzby podľa tohto ustanovenia, nie je súd dôvodmi väzby podľa § 71 tohto zákona viazaný.
K § 522
Ustanxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxzieho rozhodnutia použije.
Odsek 1 podmieňuje výkon uznaného rozhodnutia súhlasom ministerstva spravodlivosti, ktoré podľa § 523 a § 525 dáva súhlax x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx inštitútov) až potom, ako bolo cudzie rozhodnutie uznané, nemožno výkon nariadiť hneď po uznaní (aj vzhľadom na úpravu v § 520 ods. 4)..
Odseky 2 a 3 upraxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxadil výkon, na rozhodovanie o všetkých súvisiacich otázkach výkonu až po zahladenie odsúdenia. Táto koncentrácia úkonov na jednom súde, odlišná od prxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xplného ukončenia veci.
Odsek 5 rieši praktické otázky realizácie odovzdania odsúdeného na výkon trestu na územie Slovenskej republiky. Nariadenie xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxvuje postup pri započítaní väzby a už vykonaného trestu odňatia slobody v cudzine.
Odsek 7 rieši priame účinky niektorých rozhodnutí odsudzujúceho šxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxm individuálnom prípade informoval. Ide o rozvinutie a doplnenie princípu § 516 ods. 3 v kontexte výkonu cudzieho rozhodnutia.
Druhý oddiel: Prevzxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xmluvy, zákonná úprava neobsahuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
K § 523
Odsek 1 upravuje pôsobnosť na rozhodovanie o prevzatí osoby na výkon trestu na územie Slovenskej republiky.
Odsek 2 upravuje základnú podmxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxých zmlúv počíta s možnosťou aplikácie tohto inštitútu aj na situácie, ak sa odsúdený v čase podania žiadosti už nachádza na území štátu, do ktorého sa výxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx x xx xx xxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xa bude uplatňovať výlučne pri existencii medzinárodnej zmluvy a zákonná úprava preto neobsahuje bližšiu úpravu podmienok, pretože tieto vyplývajú pxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxek 2), praktického postupu pri odovzdaní (odsek 3) a dôsledkov odovzdania na výkon trestu v Slovenskej republike (odsek 4). Pre prípad, že odsúdený sa bxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x cudzine vykonaný.
Odsek 5 upravuje primerané použitie tohto inštitútu aj v prípadoch, kedy sa osoba už nachádza na území vykonávajúceho štátu. Ide o zxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxx xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxym dohovorom o dohľade nad podmienečne odsúdenými alebo podmienečne prepustenými páchateľmi z roku 1964, ktorý umožňuje tri spôsoby postupu: prevzaxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xýkone trestu, ak sa odsúdený neosvedčil alebo prevzatie výkonu celého trestu. Nasledujúce ustanovenia riešia len prvé dve možnosti, pretože prevzatxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx výlučne pri existencii medzinárodnej zmluvy, zákonná úprava rieši iba základné otázky postupu a neobsahuje bližšiu úpravu podmienok, pretože tieto xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxsti pri rozhodovaní o žiadosti iného štátu, rozsahu tohto rozhodnutia ako aj hlavnej podmienky rozhodnutia (uznania cudzieho rozhodnutia).
K § 5xx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxať cudzie orgány o relevantných skutočnostiach. Odsek 3 upravuje postup súdu pri ukončení činnosti súdu, ak bolo rozhodnuté výlučne o prevzatí dohľadxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx trest vykoná.
K § 527
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx aby aj rozhodovali vo veci výkonu podmienečného trestu. Ktorá možnosť sa uplatní, bude vždy závisieť od podmienok dožiadaného štátu, nakoľko Európskx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxektorým formám spolupráce v ňom upravenej.
Nakoľko ide o inštitút, ktorý sa bude uplatňovať výlučne pri existencii medzinárodnej zmluvy, zákonná úpxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxbnosti pri rozhodnutí o žiadosti (§ 527) a dôsledkoch odovzdania pre slovenské orgány (§ 528).
K § 528
Ustanovenie rieši dôsledky pre slovenské oxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxxuje ďalší dôležitý inštitút právnej pomoci v širšom zmysle.
Od prevzatia trestného konania z cudziny na základe žiadosti cudzieho štátu treba odlišoxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx subsidárnej (personálnej alebo univerzálnej) trestnej právomoci slovenských orgánov, a nie o prevzatie trestného konania, či úkon právnej pomoci v xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x.z. (čl. XIV a XV), ktoré upravuje podávanie trestných oznámení ako formu právnej pomoci s podobnými dôsledkami pre dožadujúci štát ako pri odovzdaní xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xa doterajšiu úpravu v tejto oblasti .
Odsek 2 upravuje ďalší postup po prijatí žiadosti cudzieho štátu.
Odsek 3 upravuje dôsledky rozhodnutia o prevzxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxia.
Odsek 4 rieši dopad odvolania žiadosti zo strany dožadujúceho štátu. Toto ustanovenie potvrdzuje princíp priority trestnoprávnej jurisdikcie xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xx xxxx
x
x x x30
Odsek 1 vyjadruje základnú premisu "vzdania" sa trestnoprávnej jurisdikcie slovenských orgánov.
Odsek 2 upravuje právomoc na rozhodovanie, kxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxi určuje, v ktorých prípadoch je podanie podnetu na odovzdanie zmysluplné. príklady sa inšpirujú skúsenosťami z praxe a Európskym dohovorom o odovzdaxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxublike. "Strata" právomoci slovenských orgánov konať v trestnej veci, ktorú odovzdali do cudziny, sa viaže až na moment rozhodnutia cudzieho orgánu, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxou tohto zákonného ustanovenia - nemá dožiadaný štát povinnosť trestné konanie vôbec prevziať. To však nemá brániť možnosti slovenských orgánov v dôvxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnských orgánov, ak trestný čin bol spáchaný v cudzine a slovenské orgány by si mohli založiť právomoc na konanie uplatnením princípu personality alebo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxáciách, v záujme hospodárnosti konania, komunikáciu medzi zainteresovaným štátmi za účelom rozhodnutia, ktorý štát trestné konanie vo veci vykoná. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnávať, alebo nie. I keď ide o rozhodovanie odlišné od rozhodovania o prevzatí trestného konania (z hľadiska jeho dôsledkov pre zúčastnené štáty), je toxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zmysle. Úprava právnej pomoci v doterajšom Trestnom poriadku odkazovala na použitie noriem občianskoprávnych (zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnox xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxtočnosť, že väčšina jej inštitútov sa môže vykonávať na základe faktickej vzájomnosti, pri absencii medzinárodnej zmluvy.
Prvý oddiel: Predmet prxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xomoci vykonávanej na žiadosť slovenských orgánov sú smerodajné tri prvky: ide o úkony po začatí trestného konania, vykonávajú sa v cudzine a vykonávajx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxrý slovenský orgán o vykonanie úkonu žiada, ale aké je štádium konania v Slovenskej republike.
To znamená, že právna pomoc nie je len činnosťou "justičxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxraznený zásadný význam právnej pomoci vo vzťahu k cudzine, ale aj z dôvodov prijateľnosti ich dožiadaní cudzími orgánmi, musia tieto orgány svoje dožixxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxv
Tento oddiel rieši otázky spojené s dožiadaniami slovenských orgánov zasielaným do cudziny.
K § 533
Odsek 1 rieši pôsobnosť ústredných orgánxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxdníctvom prokurátora bez ohľadu na úpravu v medzinárodnej zmluve. Potvrdzuje princíp, že podstata právnej pomoci je daná jej charakterom a nie je orgáxxxx xxxxx x xx xxxxxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxnie písomností osobám na území iného štátu priamo poštou, bez zapojenia orgánov tohto štátu, je zásahom do suverenity cudzieho štátu, preto sa môže reaxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xastupiteľského orgánu na území iného štátu, ktoré sa môže tiež uskutočniť poštou.
K § 536
Ide o princíp prevzatý z pôvodného ustanovenia § 60 zákoxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxva úkony právnej pomoci na svojom území v zásade na základe a podľa svojho právneho poriadku. Druhou stranou uplatnenia tohto princípu je, že dožadujúcx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xúlade s právny poriadkom dožiadaného štátu, ale napriek tomu bol vykonaný spôsobom, ktorý zodpovedá požiadavkám právneho poriadku Slovenskej repubxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxvneho poriadku alebo priamym použitím medzinárodnej zmluvy platnej medzi oboma štátmi.
K § 537
Ustanovenie sa inšpiruje Európskym dohovorom o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx x x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxaného z cudziny.
Tretí oddiel: Dožiadania cudzích orgánov
Tento oddiel rieši otázky spojené s vybavovaním dožiadaní cudzích orgánov slovenskýxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx To znamená, že môžu vykonať na základe žiadosti cudzích orgánov v zásade všetko to, čo môžu vykonať sami v trestnom konaní vedenom v Slovenskej republikxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxtnutie bolo v rozpore so záujmami chránenými ustanovením § 482. Niektoré osobitné úkony právnej pomoci budú okrem toho vyžadovať zmluvnú vzájomnosť (xxxxx x xxxxx
xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xoriadku absentuje, a to priamou aplikáciou medzinárodnej zmluvy (napr. videokonferencia alebo telefonický výsluch upravené v Druhom dodatkovom prxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxu, vyžaduje xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx výnimkou zo všeobecnej zásady použitia
lex fori
, a to možnosť postupu podľa cudzích právnych predpisov, ak ich použitie nie je v rozpore so záujmami chrxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx verejným poriadkom" (obsah požadovaného úkonu právnej pomoci), zatiaľ čo § 537 ods. 2 upravuje rozpor s "procesným verejným poriadkom" (spôsob vykonxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxo výsluchu (t.j. výsluch svedka zástupcom cudzieho orgánu činného v trestnom konaní a súčasne aj obhajcom obvineného).
Odsek 3 upravuje jedinú požiaxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx vyžadujú príkaz súdu (§ 540 ods. 1).
K § 539
Ustanovenie rieši príslušnosť na prijímanie dožiadaní z cudziny a na vybavovanie dožiadaní z cudzinyx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxficky na úkony právnej pomoci bez ohľadu na štádium konania v cudzine. Ťažiskom pre deľbu úkonov medzi prokuratúru a súdu je použiteľnosť úkonov (ich prxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx základný princíp právomoci pri vykonávaní dožiadaní z cudziny, a to príslušnosť orgánov prokuratúry a určuje aj ich vecnú a miestnu príslušnosť. To v pxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxdania ako celku zostáva na prokuratúre.
Odsek 3 obsahuje výnimku k základnej norme v odseku 2, a to okolnosti, v ktorých namiesto prokuratúry zabezpečxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxzalo k jeho zbytočnému putovaniu medzi zúčastnenými orgánmi (druhá veta). Odsek 3 tiež určuje miestnu a vecnú príslušnosť súdu na vykonanie výsluchu čx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx x xxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxdľa § 538 ods. 2, z ktorého vyplýva, že požadovaný úkon podľa tohto predpisu vykonáva v dožadujúcom štáte súd, sa bude považovať za žiadosť o vykonanie úkxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx
x x xxx
xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xds. 1. Ak slovenský orgán na vykonanie úkonu (dôkazu) v rámci trestného konania v Slovenskej republike potrebuje príkaz súdu (napríklad ustanovenia § xx x x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x x xxxxxxxxx sa inšpiruje právnou úpravou niektorých štátov (v Európe napr. Švajčiarsko), ktoré vyžadujú na vykonanie úkonu právnej pomoci vždy rozhodnutie súdu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxdňuje zavedenie tohto systému pre každé dožiadanie o právnu pomoc. Jeho použitie na situácie, keď má byť úkon vykonaný podľa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx vykoná prokurátor, či ho vykoná súd, či budú prítomní zástupcovia dožadujúceho orgánu, aký stupeň samostatnosti týmto zástupcom pri vykonaní úkonu pxxxxxx x xxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x x xxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Slovenskej republiky pri absencii medzinárodnej zmluvy.
Odsek 2 je premietnutím ustanovení čl. 5 písm. j/ Viedenského dohovoru o konzulárnych stykxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxa dobrovoľne bez použitia akéhokoľvek donútenia) sa vyžaduje predchádzajúci súhlas ministerstva spravodlivosti.
Odsek 3 obsahuje špecifickú úprxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xoškodení a pod.). K takejto účasti sa vyžaduje súhlas prokurátora príslušného na vybavenie úkonu alebo súdu, ak úkon právnej pomoci bude sám vykonávaťx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx možnosť doručenia adresátovi poštou (odsek 1 a 2). Možnosť náhradného doručenia až na druhý pokus reaguje na požiadavky obsiahnuté v právnom poriadku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxje na princíp obsiahnutý v § 58 zákona č. 97/1963 Zb. Povinnosť zabezpečiť preklad do slovenského jazyka má doručujúci orgán výlučne v prípade, že medzxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxn jednoduchým doručením - ak adresát je ochotný písomnosť dobrovoľne prevziať). Ide teda o riešenie rozporu medzi právom účastníka odmietnuť prijať pxxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxík prevzatie odmietol, doručenie by napriek tomu malo v dožadujúcom štáte účinky, pretože tento štát dodržal spôsob doručenia upravený medzinárodnox xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxtuácií upravených medzinárodnou zmluvou. Pri absencii medzinárodnej zmluvy je vždy možné preklad vyžadovať od dožadujúceho štátu. Posledná veta odxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxavuje osobitnú formu doručovania: osobné doručenie. Pre osobné doručenie, ako osobitnú formu doručenia, platí tiež primerane odsek 2: ak doručujúci xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
K § 543
Ustanovenie upravuje postup pri výsluchu osoby pod prísahou na žiadosť cudzieho orgánu a text prísah.
Štvrtý oddiel: Niektoré osobitné forxx xxxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xpravodlivosti na rozhodovanie o povolení prevozu území Slovenskej republiky.
Odsek 2 definuje rozsah rozhodnutia o povolení prevozu v situáciách úxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxrý sa prevoz žiadal.
Odsek 3 upravuje otázku právneho postavenia pre výnimočný prípad úteku osoby počas prevozu.
K § 545
Ide o ustanovenie, ktorx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xx Schengenskej vykonávacej dohode. Potreba tejto rámcovej úpravy sa vyžaduje vzhľadom na špecifický charakter tohto úkonu. I keď ide o úkon právnej pomxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxolností môžu cezhraničné sledovanie alebo prenasledovanie robiť aj bez predchádzajúceho súhlasu cudzích orgánov. To isté platí aj pri žiadostiach cxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx k § 539, zároveň však nevylučuje dojednanie iného orgánu na udeľovanie súhlasu priamo v použiteľnej medzinárodnej zmluve podľa § 479. Ak medzinárodná xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxotokolu, ktorý osobitnú úpravu príslušnosti na udeľovanie súhlasu neobsahuje.
K 546 až § 548
Upravuje inštitút dočasného odovzdania osoby, ktxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxuje na Druhý dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z roku 2001 a neobmedzuje účel odovzdania na špecifické prxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxká republika zatiaľ upravený v dvojstranných zmluvách s Rakúskom (čl. IX zmluvy čl. 51/1996 Z.z.) a Poľskom (čl. VIII zmluvy č. 28/1998 Z.z.) a obsahuje xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxu, ktorého orgány požiadali o právnu pomoc, na územie štátu, ktorého orgány majú právnu pomoc vykonať. Účelom je zabezpečiť, aby osoba bola (mohla byť) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx odovzdania osoby do cudziny (§ 546 až § 548). Odsek 3 je zrkadlovým inštitútom k § 549.
K § 551
Ustanovenie upravuje odovzdanie a prevzatie veci, akx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxravuje možnosť vzdania sa vrátenia veci alebo súhlasu s vrátením veci priamo jej vlastníkovi.
Odsek 4 rozširuje použitie ustanovení aj na vec odovzdáxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxru o praní, vyhľadávaní, zaistení a prepadnutí výnosov z trestnej činnosti z 8.11.1990, ktorý nadobudol pre Slovenskú republiku platnosť dňom 1.9.20xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxma právnej pomoci, pričom sa stanovuje príslušnosť generálnej prokuratúry na prijatie takejto žiadosti.
ŠIESTA ČASŤ - TROVY TRESTNÉHO KONANIA
x xxx x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxdku podania dovolania generálnym prokurátorom, ako aj trovy mimoriadneho dovolania, keďže ide o mimoriadne opravné prostriedky, ktoré opätovne otvxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxsť náhrady nákladov, ktoré spôsobí v trestnom konaní osoba svojou bezdôvodnou neúčasťou.
K § 556 a 557
Tieto ustanovenia upravujú povinnosť pre xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxvy poškodenému za splnenia podmienok uvedených v odseku 1. Odsek 2 tohto ustanovenia umožňuje, aby súd rozhodol o povinnosti náhrady trov poškodenému xx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx x xxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxgán rozhoduje o povinnosti na náhradu trov konania. Pritom sa umožňuje, aby rozhodnutie vydal aj poverený vyšší súdny úradník.
SIEDMA ČASŤ - SPOLOČxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxlohu.
K § 562
Ustanovuje sa prechodné obdobie, počas ktorého budú môcť pôsobiť ako ustanovení obhajcovia, nielen novo vzniknutí verejní obhajcxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x 563
Upravuje sa splnomocňovacie ustanovenie na vydanie vykonávacích právnych predpisov.
x x xxx x xxx
x xxxxxxxxxxx xx x xx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx súdu v Bratislave a Krajského súdu v Košiciach.
Zároveň sa v tejto súvislosti v § 565 upravuje postup súdov vo veciach, v ktorých bola podaná obžaloba prxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xtorých začala väzba za účinnosti predošlého zákona.
K § 566
Upravuje sa príslušnosť súdu na rozhodovanie o tom, že sa nevykoná trest uložený za skxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
x x xxx x xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x súvislosti so zmenou príslušnosti súdov a v súvislosti s obnovou konania.
K § 569 a 570
Upravuje sa zrušovacie ustanovenie a účinnosť zákona, ktoxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxa vlády Slovenskej republiky
Daniel Lipšic, v.r.
podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR