LIT36842SK

Dôvodová správa k zákonu č. 244/2002 Z.z., o rozhodcovskom konaní

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x x3. septembra 2000.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 448/2001 Z.z. sa ukázal ako nexxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxx x xxxxroštátne alebo medzinárodné obchodné spory. Nedostatkom platného zákona o rozhodcovskom konaní je najmä
-
úzky rozsah arbitrovateľných vecí,
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxxy hmotného práva.
Predkladaný návrh zákona o rozhodcovskom konaní sa do značnej miery odvíja od Modelového zákona UNCITRAL o rozhodcovskom konaní x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxdrené v modelovom zákone, ale zobrala zreteľi na moderné právne úpravy komerčnej arbitráže v iných štátoch, najmä členských štátoch Európskej únie. Nxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxateľných vecí, predovšetkým umožnením podriadiť rozhodcovskému konaniu aj občianskoprávne spory s určitými, taxatívne vymedzenými výnimkami. Umxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxdú zaťažované spormi, ktoré budú riešiť rozhodcovské orgány. Vyjasnením toho, či sú určité veci arbitrovateľné, sa zvýši príťažlivosť arbitráže pre xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxý domácimi, ako aj zahraničnými subjektami. Zreteľným spôsobom sa upravujú komplexné postupy na vytvorenie rozhodcovského súdu a podanie námietok pxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxhodcovského rozsudku, ktorý predstavuje významnú možnosť dosiahnutia zmeny rozhodcovského rozsudku mimo občianskeho súdneho konania, čím sa taktxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxrimerane zasahovali do autonómie strán alebo rozhodovacieho procesu rozhodcovského xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxvské konanie na také miesto, aké mu v skutočnosti patrí, aby mohlo plniť svoje prioritné poslanie, t.j. mimosúdne riešiť spory, a tým skutočne odbremenxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxnania ako alternatívnej možnosti k súdnemu konaniu má totiž nesporne veľa výhod. Sú nimi najmä:
-
pružnejšie a rýchlejšie konanie,
-
úspora náxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ktorí sú odborníkmi v danom odvetví,
-
možnosť ustanoviť za rozhodcov skúsených právnikov.
Práve tieto potencionálne výhody viedli k rozvoju xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxká Británia, Nemecko, Švajčiarsko, Holandsko. Kľúčovou udalosťou bolo prijatie Modelového zákona Komisie OSN pre medzinárodné obchodné právo o medxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxí postavené na Modelovom zákone UNCITRAL prijalo od roku 1985 už viac než 40 krajín, napr. Škótsko, Maďarsko, Rusko, Ukrajina, Singapur. Modelový zákox xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxli takýto postup patria napr. Nemecko, Kanada, Mexiko, Nový Zéland. Slovenská republika sa rozhodla pre prijatie Modelového zákona UNCITRAL s určitýxx xxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxj správy zo stretnutia zástupcov Ministerstva spravodlivosti SR a zástupcov Americkej právnickej komory, Central and East European Law Initiative v xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxzultované s poradcom z tejto komory. Vychádzalo sa samozrejme i z platného právneho stavu v Slovenskej republike, najmä z Dohovoru o uznaní a výkone cudxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xahraničných vecí č. 74/1959 Zb. a Európskeho dohovoru o medzinárodnej obchodnej arbitráži, prijatého v Ženeve v roku 1961 a uverejneného v Zbierke záxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a nemá nárok na pracovné sily, ani na organizačné zabezpečenie.
Predložený návrh zákona je v súlade sústavou Slovenskej republiky, s inými zákonmi, axx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxnia vzala na vedomie.
B. Osobitná časť
K § 1
Pozitívnym spôsobom sa vymedzuje predmet úpravy návrhu zákona o rozhodcovskom konaní (ďalej len "nxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxjúcemu zákonu č. 218/1996 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 448/2001 Z.z., ktorý sa v praxi málo využíval, sa rozširuje okruh sporov, ktoré xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxzhodcovských rozhodnutí, tuzemských i cudzích, ak miesto výkonu rozhodcovského rozhodnutia je v Slovenskej republike. Táto úprava je zakotvená v Ôsxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx konania alebo konania o uznanie a výkon cudzích rozhodcovských rozhodnutí na území Slovenskej republiky. Nemožno však obmedziť rozhodnutie účastníxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxkutoční.
Zároveň sa však v odseku 2 obmedzuje možnosť zmluvných strán podrobiť rozhodcovskému konaniu len tie spory, ktoré možno ukončiť súdnym zmiexxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxci".
V odseku 3 sa negatívne určuje, ktoré spory nemôžu byť predmetom konania z dôvodu osobitného významu veci samej. Ide o vznik, zmenu a zánik vlastníxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx skutočnosťou na zápis. Ďalej sú v písmene b) z rozhodcovského konania vyňaté tzv. štatusové spory podľa § 80 písm. a) Občianskeho súdneho poriadku, kde xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxvisiace s konkurzným a vyrovnávacím konaním, sú bezprostredne zviazané s týmito konaniami, v ktorých autoritatívne rozhoduje všeobecný súd. Z hľadixxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxskému súdu.
Dohoda rodičov o úprave práv a povinností k dieťaťu, ktorá pre svoju platnosť potrebuje schválenie súdu podľa § 26 ods. 2 zákona č. 94/1963 Zxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xodľa § 99 Občianskeho súdneho poriadku a preto podľa odseku 2 tohto ustanovenia o nich nemožno rozhodovať v rozhodcovskom konaní. Obdobne podľa § 50 Záxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxania vylúčené.
Podľa odseku 4 aj v prípade, že miesto rozhodcovského konania ešte nebolo určené, a teda nie je daná právomoc súdu Slovenskej republiky xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxbne môže súd v Slovenskej republike rozhodnúť o zániku funkcie rozhodcu podľa § 10 ods. 4, ak aspoň jeden z účastníkov konania má sídlo alebo miesto výkonx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x x
x x x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxania na všeobecnom súde. Ak bude spor, ktorý môže byť predmetom rozhodcovského konania, už predmetom konania na súde (v prvom stupni, v odvolacom konanxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx Dohoda musí mať náležitosti rozhodcovskej zmluvy podľa tohto návrhu. Dohoda bude mať potom účinky späťvzatia návrhu na začatie súdneho konania podľa x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx mať zároveň účinky súhlasu odporcu s takýmto späťvzatím návrhu na začatie občianskeho súdneho konania alebo odvolania. Dodatok vyplýva z požiadavky xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxstranného právneho úkonu "dohody" je zrejmé, že i odporca s takýmto späťvzatím súhlasí.
Niektorá zo zmluvných strán ako účastník rozhodcovského konxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xyjadrený princíp, zakotvený v čl. 9 Modelového zákona UNCITRAL, že akékoľvek predbežné opatrenia, ktoré môžu súdy vydať podľa procesných noriem, sú kxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxzhodcovského konania. V opačnom prípade by totiž došlo k situácii, že po začatí rozhodcovského konania by bola daná právomoc dvoch rôznych orgánov na rxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xx x prípade, že miesto rozhodcovského konania nebolo zmluvnými stranami dojednané v zmluve, nebol dohodnutý ani spôsob jeho určenia, ani sa o ňom nedohodxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxty), môže sa uplatniť § 2 ods. 2 a § 27 návrhu:
-
súd v Slovenskej republike môže na návrh zmluvnej strany alebo účastníka konania v cudzine vydať predbxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxňažná suma alebo vec sa má zložiť do úschovy na súde na území Slovenskej republiky),
-
rozhodcovský súd v cudzine môže vykonať dokazovanie v Slovensxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxdaniu, ak vykonanie úkonu neodporuje zákonu a na súd bol zložený preddavok na trovy dôkazu.
K § 3
Definuje sa rozhodcovská zmluva ako dohoda medxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Zmluvnými stranami takejto dohody môžu byť fyzické osoby, právnické osoby alebo i štát. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že rozhodcovská zmluva nebudx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxy nedohodnú, platí ustanovenie odseku 3 a rozhodcovská zmluva bude zaväzovať i právnych nástupcov zmluvných strán.
K § 4
Rozhodcovská zmluva môxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x x x x xxxx xx
xxxmálnou náležitosťou rozhodcovskej zmluvy je jej písomná forma. Podľa všeobecných ustanovení o zmluvách v Občianskom zákonníku sa vyžaduje, aby aj akxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxsoby, kedy je písomná forma zachovaná. Rozhodcovská zmluva môže byť obsiahnutá aj v inom, nezmluvnom dokumente. Môže byť uzavretá vzájomnou korešponxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxovská zmluva môže byť obsiahnutá aj na skladiskovom alebo tovarovom náložnom liste, čo je bežný spôsob uzatvárania rozhodcovských zmlúv v iných štátoxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxniu. Takéto vyhlásenie však môžu urobiť najneskôr do začatia konania o podstate sporu, t.j. o veci samej.
Niektoré národné legislatívy a prax niektorxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx návrh vychádza, vyžaduje písomnú formu rozhodcovskej zmluvy.
K § 5
Odsek 1 reaguje na situáciu, kedy zmluvné strany uzatvárajú rozhodcovskú zmxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx spor rozhodovaniu slovenského rozhodcovského súdu. Miesto konania sa nachádza podľa § 1 ods. 1 tohto návrhu na území Slovenskej republiky s výnimkou pxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxsti a platnosť zmluvy podľa právneho poriadku, podľa ktorého bola zmluva uzavretá. Písomná forma rozhodcovskej zmluvy musí byť zachovaná, i keby sa poxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xmluvy ako budúceho predmetu rozhodcovského konania sa bude posudzovať podľa § 1 ods. 1, 2 a 3 tohto návrhu. Inak by vznikol dôvod na podanie žaloby podľa § xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxmí Slovenskej republiky podľa § 50 tohto návrhu.
Neplatnosť zmluvy sa vzťahuje aj na rozhodcovskú doložku, ktorá je jej súčasťou, len vtedy, ak sa dôvox xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xd zmluvy sa odstúpenie netýka rozhodcovskej doložky, ktorá je v zmluve obsiahnutá. Zmluvné strany sa však môžu dohodnúť v odstúpení od zmluvy, že sa odsxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx zmluvné strany rozhodcovskej zmluvy dohodli. Ustanovenie určitej osoby do funkcie rozhodcu môže byt' obmedzené týmto návrhom zákona alebo osobitnýx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxu dohodou vybrať fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá ustanoví jediného rozhodcu alebo predsedajúceho rozhodcu a ktorá bude rozhodovať o námiexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx neurčia, rozhoduje v uvedených veciach na návrh niektorého účastníka všeobecný súd podľa § 8 ods. 2 tohto návrhu. V danom prípade bude podľa § 9 ods. 1 Občxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx byť plnoletá, spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a jej vybratie nesmie vylučovať osobitný zákon alebo tento návrh.
Ak sa zmluvné strany dohodli xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxrany podľa dohody od rozhodcu vyžadujú a zabezpečiť ustanovenienezávislého a nestranného rozhodcu. Kvalifikáciu požadovanou od rozhodcu sa rozumexx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxofesijnými alebo inými kritériami (napr. ekonóm, stavebný inžinier, statik, právnik, lekár a pod.)
Funkciu rozhodcu môže vykonávať pri splnení ostxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxadok) v znení zákona č. 232/1995 Z.z. môže notár vykonávať len notársku činnosť podľa § 3 ods. 1 a ďalšiu činnosť podľa uvedeného zákona. Podľa § 3 ods. 2 Nxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xj predstavitelia iných právnických profesií (napr. advokáti, komerční právnici). U týchto ostatných právnických zamestnaní však právne predpisy nxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxom alebo viacerými rozhodcami podľa dohody zmluvných strán. Tie sa však musia dohodnúť vždy na nepárnom počte rozhodcov. Táto požiadavka sa zavádza z dxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxa rozhodujú traja rozhodcovia. Pravdepodobné je, že ak nebol určený počet rozhodcov, ktorí majú spor rozhodovať, nebude upravený v rozhodcovskej zmlxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xxx
x x x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxade dvoma spôsobmi. Jednak dohodou o konkrétnej fyzickej osobe (fyzických osobách) alebo o tom, akým spôsobom bude rozhodca (rozhodcovia) ustanovenx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxodcovského konania je dosiahnuť dohodu aspoň o počte rozhodcov. Bez konsenzu v otázke počtu rozhodcov, ktorí majú spor rozhodnúť by sa riešenie sporu sxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxíci dohodli o počte rozhodcov alebo ak budú rozhodovať spor traja rozhodcovia podľa § 7 ods. 3, ustanoví každá zmluvná strana polovicu počtu rozhodcov nxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxroveň funkciu predsedajúceho rozhodcu. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán neustanoví rozhodcu v lehote 15 dní odo dňa, kedy ju druhá zmluvná strxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxe, môže zmluvná strana požiadať oustanovenie rozhodcov vybratú osobu alebo súd. Ak vybratá osoba nekoná, môže sa zmluvná strana obrátiť priamo na súd sx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxrán osoba, ktorú zmluvné strany ustanovením rozhodcu v rozhodcovskej zmluve poverili (tzv. vybratá osoba) alebo okresný súd, ak vybratá osoba nebola xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxcie, ku ktorým by však v praxi rozhodcovského konania malo dochádzať čo najmenej. Predovšetkým, zmluvné strany by si mali už v rozhodcovskej zmluve zakxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxodárnom a pre obe strany prospešnom vyriešení sporu v rozhodcovskom konaní. Úlohou odseku 2 je vyriešiť situácie, keď zmluvné strany vyslovene "zabudxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
Nikoho nemožno nútiť, aby prevzal funkciu rozhodcu. Preto sa v odseku 3 zavádza povinnosť rozhodcu písomne potvrdiť, že funkciu prijíma. Zmluvné strxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone svojej funkcie. Tejto povinnosti ho môže zbaviť zmluvná strana alebo postupom podľa osobitného pxxxxxxxx
x x x
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xýka jeho osoby a mohlo by mať negatívny vplyv na zachovanie uvedených zásad konania. Túto povinnosť má rozhodca od okamihu, kedy ho zmluvné strany oslovxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxhodcu priamo alebo ešte pred uzavretím dohody o rozhodcovi, nemôžu námietku zaujatosti rozhodcu uplatniť.
Ak zmluvné strany nezakotvia do rozhodcoxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxaní, vykonávať dokazovanie, žiadať o vypracúvanie znaleckých posudkov, dožiadavať súdy o vykonanie dokazovania apod. Nemôže však vydať rozhodcovsxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxrane druhej sa zabraňuje, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx konal a vydal rozhodcovský rozsudok, by potom boli dôvodom na podanie žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku podľa § 40 písm. f).
Právna úprava podxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx podaní námietky zaujatosti rozhodcu sa preruší rozhodcovské konanie až do rozhodnutia o námietke. Ak takúto dohodu neuzatvoria, môže sa v rozhodcovsxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xsoba), ktorá ustanovila rozhodcu, je táto osoba povinná rozhodovať o námietkach zaujatosti rozhodcu. Ak nie je vybratá osoba určená alebo nerozhodne x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx zmluvnej strany, ktorá námietku vzniesla. So súhlasom i druhej zmluvnej strany môže byť rozhodca odvolaný podľa § 10 ods. 3 návrhu bez toho, aby o námietxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxhodnutie konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.
K § 10
Podľa návrhu dochádza k zániku funkcie rozhodcu vzdaním sa svojej funkcie rozhodcom, len xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xozhodcu si preto rozhodca musí byť vedomý toho, že je povinný doviesť rozhodcovské konanie až do konca, teda napr. vydať rozhodcovský rozsudok.
Odvolxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxlý pre výkon svojej funkcie (dlhodobá choroba, postihnutie poruchou myslenia alebo vnímania, ktorá ho však nerobí nespôsobilým na právne úkony) alebx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx rozhodnúť o zániku funkcie rozhodcu, ak sa tento nevzdá svojej funkcie, hoci nastali dôvody konfliktu záujmov pri výkone určitej funkcie alebo sa zmluxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xa urgentnosť veci a s cieľom znížiť riziko a dôsledky zdržiavacej taktiky, účastník rozhodcovského konania môže dosiahnuť nápravu vo veľmi krátkom čaxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxí spôsobilosti rozhodcu na právne úkony alebo jeho smrťou.
K § 11
V prípade, že dôjde k zániku funkcie jedného alebo viacerých rozhodcov z niektorxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxávnickým osobám (zriaďovateľom) zriadiť a na svoje vlastné náklady udržiavať stály rozhodcovský súd. Možnosť zriadiť stály rozhodcovský súd je daná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xripravovaný návrh zákona o platobnom styku). Stály rozhodcovský xxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xx xxx xxzhodcovského konania si môžu stanoviť účastníci rozhodcovského konania v rozhodcovskej zmluve a ak sa nedohodnú, určí ich rozhodcovský súd alebo jehx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxx xxx
xxxxxxx sa zriaďovateľovi v odsekoch 2 a 3 ukladá povinnosť vydať štatút a rokovací poriadok a zverejniť v Obchodnom vestníku v návrhu taxatívne vymedzené skutxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx
xx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxzhodcovského konania. Účastníci rozhodcovského konania pred stálym rozhodcovským súdom tak nemusia v rozhodcovskej zmluve upravovať riešenie sitxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rozhodcovský súd.
Zmluvným stranám sa odsekom 4 poskytuje možnosť predložiť svoj už vzniknutý spor určitému stálemu rozhodcovskému súdu. Z definícxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxkne z občianskoprávnych a obchodných vzťahov medzi zmluvnými stranami v budúcnosti. Svojou dohodou podrobiť spor rozhodovaniu stáleho rozhodcovskxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxné v čase začatia rozhodcovského konania. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že v prípade, ak počas rozhodcovského konania dôjde k zmene štatútu alebo roxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxvskej zmluve.
K § 13
V záujme prehľadnosti spôsobu kreovania a organizácie stáleho rozhodcovského súdu sú uvedené náležitosti, ktoré musia byť xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxé možno podriadiť rozhodcovskému konaniu podľa § 1 tohto návrhu alebo sa špecializuje len na určitý okruh sporov, resp. určitý okruh vopred určených suxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxu rozhodcov. Táto skutočnosť súvisí s možnou špecializáciou konkrétneho stáleho rozhodcovského súdu na určitý okruh sporov. Výpočet náležitostí štxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxovského súdu musí obsahovať procesné ustanovenia o rozhodcovskom konaní, spôsob, kým a v akom pomere budú uhradené náklady spojené s rozhodcovským koxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxbezpečiť ochranu záujmov účastníkov rozhodcovského konania.
V prípade, že určité časti konania nebudú rokovacím poriadkom upravené, použijú sa poxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxovenie kogentné, nemôže sa od neho rokovací poriadok odchýliť.
K § 15
Po splnení podmienok, stanovených stálym rozhodcovským súdom v štatúte poxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxie a uverejňuje ho v Obchodnom vestníku spolu s aktualizáciami príslušný stály rozhodcovský súd.
Do zoznamu, ktorý vedie stály rozhodcovský súd sa zaxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xpĺňajú i podmienky, ktoré pre zápis do svojho zoznamu ustanovil stály rozhodcovský súd vo svojom štatúte podľa § 13 písmeno c) tohto návrhu.
Odsek 3 staxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxĺňa.
Zmluvným stranám sa odsekom 4 poskytuje možnosť zvoliť si za rozhodcu aj osobu, ktorá nie je vedená v zozname rozhodcov príslušného stáleho rozhoxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxlili pre rozhodnutie sporu.
K § 16
Vymedzuje sa právny rámec spravodlivého a efektívneho postupu rozhodcovského konania. Garantuje sa sloboda xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxseku 1 sa ustanovuje začiatok rozhodcovského konania v závislosti od ustanovenia rozhodcu (rozhodcov) a od doručenia návrhu určitému rozhodcovi. Prxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxdcovský súd. Ak rozhodcovský súd alebo aspoň dvaja rozhodcovia ešte neboli ustanovení, začína sa rozhodcovské konanie podľa písmena a) prijatím žaloxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xtávajú účastníkmi rozhodcovského konania. Vzhľadom na to, že pojmy žalobca a žalovaný nie sú definované ani v Občianskom súdnom poriadku, definujú sa xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xplatňovaní jeho práv a účinnej ochrany. Tá spočíva najmä vo využívaní procesných ustanovení, ako sú: právo na žalobnú odpoveď a na podanie vzájomnej žaxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx
x x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xžaloby) niektorej zo zmluvných strán (žalobca). V odseku 1 sa ustanovujú náležitosti žaloby. Osobitný význam majú identifikačné údaje účastníkov roxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx bydlisko, ak ide o fyzické osoby nepodnikateľov. Ak je niektorý z účastníkov podnikateľom, je potrebné uviesť obchodné meno, pri fyzických osobách tixx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xôžu mať vplyv na rýchly a úspešný priebeh rozhodcovského konania. Významnou je najmä kópia rozhodcovskej zmluvy, kde rozhodcovský súd skúma, či spĺňa xxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xtoré podporujú žalobcove tvrdenia.
Pre prípad, že žaloba neobsahuje všetky náležitosti, uvedené v odseku 1, môže ju žalobca podľa odseku 3 doplniť alxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxže na tvrdenia žalobcu reagovať prostredníctvom žalobnej odpovede, ktorú musí zaslať v lehote, na ktorej sa vopred dohodli alebo ktorú určil rozhodcoxxxx xxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxx
xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxcovského konania žalobcovi, ak rozhodcovský súd ešte nebol vytvorený. Žalovaný sa v žalobnej odpovedimôže vyjadriť ku všetkým skutočnostiam, ktoré xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxlobnej odpovede, ak túto možnosť účastníci vopred vzájomnou dohodou nevylúčili. Z dôvodu odstránenia rizika neúmerného predlžovania rozhodcovskéxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxom na vývoj konania oneskorené a nebolo dostatočne odôvodnené.
Účastníkom rozhodcovského konania sa v odseku 6 dáva možnosť, aby si v zmluve dohodli vxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxhraničí je vyžadovať od oboch strán rozdelenie nákladov už od začiatku. Aby však boli aspoň čiastočne pokryté trovy v prípade, že sa účastníci na pomernxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxané zloženie preddavku na úhradu trov od žalobcu. O jeho výške a spôsobe splatenia rozhodne rozhodcovský súd. Ak účastníci alebo žalobca sám neprejavix xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxnam a zmysel rozhodcovského konania sa ustanovujú pre žalobu, podanú na rozhodcovský súd alebo doručenú druhému účastníkovi rozhodcovského konania xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxením sporov, jeho začatím vzniká prekážka litispendencie nielen vo vzťahu k začatiu konania pred všeobecným súdom, ale aj pred iným rozhodcovským súdxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xbčianskym súdnym konaním.
K § 20
Ak v žalobe nie sú zahrnuté niektoré práva, ktoré má žalovaný voči žalobcovi, resp. sa x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxť voči žalobcovi tzv. vzájomnou žalobou. Žalovaný tak môže urobiť len do skončenia ústneho pojednávania, resp. písomného konania, aby sa zamedzilo účxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxx žaloby a žalobnej odpovede môže druhý účastník konania reagovať a použiť účinnú obranu vyjadrením k vzájomnej žalobe. Pritom sa primerane použijú ustxxxxxxxx x xxxxxx x x xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vzťahu k existencii alebo platnosti rozhodcovskej zmluvy. Za týmto účelom sa rozhodcovská doložka chápe ako zmluva nezávislá na akýchkoľvek ostatnýxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxxnosť rozhodcovskej doložky.
Námietku nedostatku právomoci rozhodcovského súdu na rozhodovanie sporu však účastník rozhodcovského konania môže uxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxbezpečenia právnej istoty účastníkov rozhodcovského konania. Ak sa však oprávnená námietka týka predmetu sporu, ktorý je podľa ustanovení tohto návxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxmto prípade môže účastník úspešne uplatniť námietku až do skončenia ústneho pojednávania, dokonca až do vydania rozhodcovského rozsudku, ak sa uskutxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxom je dostatočnosť odôvodnenia príčin omeškania.
Rozhodcovský súd môže o svojej právomoci rozhodovať spor rozhodnúť dvoma spôsobmi: osobitným uznxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxtrolu súdu, aby sa zabránilo nepotrebnému mrhaniu času a peňazí.
Ak sa námietke nedostatku právomoci nevyhovelo a rozhodcovský súd o tom rozhodol prexxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxl o námietke. Na zmenšenie rizika a účinkov zdržiavacej taktiky sa navrhujú tri procesné zábezpeky: krátka lehota na podanie návrhu na rozhodnutie o náxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxudok.
Ak rozhodcovský súd rozhodne o svojej právomoci vydaním rozhodnutia vo veci samej, teda rozhodcovského rozsudku, je preskúmanie otázky právoxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xariadiť predbežné opatrenie je daná určitou mierou zrovnoprávnenia rozhodcovského konania s občianskym súdnym konaním, i keď kontrolná právomoc je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtrenia možno neho požadovať v súvislosti s jeho nariadením primeranú xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxrenia môže účastník rozhodcovského konania, ktorý návrh na vydanie predbežného opatrenia podal, požiadať i všeobecný súd. Pre výkon predbežného opaxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxľa uvedeného ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku.
K § 23
Účastníci rozhodcovského konania sa môžu dohodnúť i na mieste, kde bude rozhodcoxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxe spravovať ustanoveniami rokovacieho poriadku príslušného stáleho rozhodcovského súdu. Nie je však vylúčené, aby stály rozhodcovský súd vo svojom xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx od rokovacieho poriadku. Musí sa však dbať na povahu sporu a záujmy účastníkov.
Pretože niektoré úkony rozhodcovského súdu nie je možné alebo účelné uxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
K § 24
Účastníci sa môžu dohodnúť i na tom, v akom jazyku sa rozhodcovské konanie bude viesť. Od toho sa samozrejme bude odvíjať i ustanovenie rozhodxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxpade predloženia písomného dôkazu, ak nie je v zvolenom jazyku, môže rozhodcovský súd žiadať i úradný preklad do zvoleného jazyka, ak sa neuspokojí s pôxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx
x x xx
x xxxxxx xxxbitného charakteru rozhodcovského konania a jeho účelu, ktorým je rýchlosť, hospodárnosť a efektívnosť konania sa upravuje i doručovanie písomnostx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Vtedy postačí, ak sa písomnosť doručí doporučenou zásielkou na poslednú adresu, ktorá bola rozhodcovskému súdu alebo druhému účastníkovi rozhodcoxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxsomností sa však spravuje ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku o doručovaní.
K § 26
Účastníci rozhodcovského konania sa môžu dohodnúť xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxký súd rozhoduje o konaní ústneho pojednávania vo vhodnom štádiu rozhodcovského konania. Nariadiť ústne pojednávanie môže rozhodcovský súd i na návrx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xodržiavanie zásady rýchlosti, hospodárnosti a úplnosti zistenia skutkového stavu. Určenie pravidiel priebehu xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx priebeh spravuje pravidlami, určenými v rokovacom poriadku príslušného stáleho rozhodcovského súdu.
V odseku 4 sa účastníkom konania ukladajú povxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxstupcu, možnosť namietať nedostatky len do skončenia ústneho pojednávania.
Pre plné uplatnenie všetkých práv účastníka rozhodcovského konania sa x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xnalecké posudky a listinné dôkazy v dostatočnom časovom predstihu, aby sa účastník mohol dostatočne pripraviť na svoju obhajobu a na predloženie ďalšxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxovanie do cudziny zakotvuje, že takáto písomnosť musí byť doručená najmenej 30 dní pred začatím ústneho pojednávania alebo zasadania rozhodcovského xxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xúd vyberá dôkazy z tých, ktoré navrhli účastníci rozhodcovského konania. Posilňuje sa tým kontradiktórnosť rozhodcovského konania. Vychádza sa z poxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxvyvíja iniciatívu pri navrhovaní dôkazov ani nevykonáva dôkazy ex offo.
Rozhodcovský súd nemá možnosť využívať donucovaciu moc štátu pri výsluchu sxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxné, služobné tajomstvo alebo uznanú, či uloženú povinnosť mlčanlivosti. O výsluch možno požiadať i všeobecný súd. Ani ten však v tomto prípade nemôže sxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxol, uložiť povinnosť zložiť preddavok na trovy dožiadania na príslušnom všeobecnom súde. Ak boli splnené podmienky pre vykonanie dôkazu dožiadaním, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx na zásade nestrannosti a nezávislosti.
K § 28
Ak je potrebné pre rozhodnutie vo veci samej posúdenie určitých skutočností, na ktoré treba odbornx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx tiež rozhodcovský súd uložiť niektorému z účastníkov povinnosť spolupráce a predkladania dokumentov a informácií, potrebných pre vypracovanie znaxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxvský súd o prizvanie znalca na ústne pojednávanie. Znalca však k účasti nemožno nútiť.
K § 29
Pre účely zákona o rozhodcovskom konaní sa definuje pxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xú trovy definované v rokovacom poriadku stáleho rozhodcovského súdu, zákon demonštratívne vypočítava, čo najmä xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx preddavku na trovy rozhodcovského konania pred začatím konania účastníkmi alebo žalobcom.
K § 30
Ak žaloba nemá všetky náležitosti, uvedené v § xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxak žalovaný nepredloží svoju žalobnú odpoveď v lehote a spôsobom podľa § 18 ods. 4 ani ju nedoplní v lehote určenej podľa § 18 ods. 3, nie je to prekážkou ďalxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxníka na rozhodcovské konanie alebo nepredloženie dôkazov, hoci bol účastník o tom riadne upovedomený alebo na to vyzvaný, nie je takisto prekážkou pokxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx x x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxujú do právneho poriadku Slovenskej republiky čl. 28 Modelového návrha UNCITRAL. Je potrebné však rozlišovať štyri situácie.
V odseku 1 sa zakotvujex xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxkého konania je cudzinec alebo osoba bez štátnej príslušnosti. Vtedy ide o spory s cudzím - medzinárodným prvkom. V tomto prípade rozhodcovský súd bude xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxbodne si vybrať aplikovateľné hmotné právo, ak jednou z nich je cudzinec. Okrem toho, odkázaním na výber "práva štátu" namiesto "zákona" poskytuje tenxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxníci nedohodnú aj o použití noriem procesných alebo kolíznych. V prípade voľby procesných noriem pre rozhodcovské konanie sa však zrejme nepoužije texxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxy ani prípustné, aby štát pripúšťal pre svojich občanov pre rozhodcovské konanie voľbu iného práva ako slovenského. Okrem zachovania záujmov štátu tixx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx V konečnom dôsledku by to mohlo viesť k obchádzaniu platnej právnej úpravy Slovenskej republiky (napr. pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xredmet sporu týka viacerých štátov, teda naň možno aplikovať právne normy viacerých štátov a účastníci sa nedohodli na použiteľnom práve, rozhodne o ňxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ale berie do úvahy aj odchylné dojednania účastníkov rozhodcovského konania v rozhodcovskej zmluve (pokiaľ takéto dojednania návrh pripúšťa; najmä x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xramene do úvahy v poradí, v ktorom sú uvedené v odseku 4. Ak teda niektorú otázku neupravuje návrh ani zmluva medzi zmluvnými stranami podľa Obchodného zxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxo podklad pre rozhodnutie sa však použije len, ak na to účastníci v rozhodcovskej zmluve rozhodcovský súd splnomocnili.
K § 32
Aby mohlo byť rozhoxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xozhodcov.
Nie je však vylúčené a nespôsobuje to neplatnosť rozhodcovského rozhodnutia, ak sa niektorý z rozhodcov na hlasovaní z akéhokoľvek dôvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxia je potrebné, aby sa na hlasovaní zúčastnili všetci rozhodcovia. Tým však nie je dotknuté ustanovenie odseku 1 a za výrok rozhodcovského rozsudku musx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxosti hlasov, rozhoduje hlas predsedajúceho.
Z dôvodu právnej istoty účastníkov rozhodcovského konania sa o hlasovaní a výroku rozhodnutia spisuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxu 3 pamätá aj na rôzne situácie, keď rozhodca po hlasovaní odmietne zápisnicu podpísať, po vyhotovení písomnej zápisnice nemôže ju podpísať alebo sa po xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxný zápisnicu podpísať. Toto ustanovenie sa vzťahuje i na rozhodcov, ktorí sa na hlasovaní nezúčastnili, hoci sú naďalej členmi (rozhodcami) príslušnxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xšak len v prípade, ak sa účastníci nedohodli podľa odseku 2, že sa na hlasovaní musia zúčastniť všetci rozhodcovia.
Ak niektorý z rozhodcov má pri hlasoxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx
x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxicu musí podpísať.
V záujme rýchleho a hospodárneho priebehu rozhodcovského konania môžu podľa odseku 5 rozhodcovia preniesť oprávnenie vydávať roxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxo výsledok celého rozhodcovského konania sa vydáva vo veci samej a pri ukončení rozhodcovského konania zmierom medzi účastníkmi rozhodcovského konaxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxvrhoch a o niektorých nerozhodnúť vôbec, bez ohľadu na to, či návrh bol uplatnených v žalobe, vo vzájomnej žalobe, v návrhoch na ich zmenu alebo dodatočnx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxzhodcovskom rozsudku však nemožno vyhovieť návrhu, ktorý je v rozpore so zákonom alebo je jeho splnenie nemožné alebo sa vyhovenie návrhu prieči dobrýx xxxxxxx
x x xx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx boli podpisy väčšiny všetkých rozhodcov. Musí sa však tiež uviesť, prečo niektorý rozhodca rozsudok nepodpísal (nebol prítomný pri rozhodovaní, hlaxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx výrok a pod.).
V odseku 2 sa ustanovujú minimálne formálne náležitosti rozsudku, ktoré v ňom musia byť uvedené vždy, s výnimkou písm. g), kde sa účastníxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx medzi účastníkmi rozhodcovského konania, vo forme rozhodcovského rozsudku o dohodnutých podmienkach.
Odsek 3 je dôležitým ustanovením, ktorého úxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxé konanie uskutočnilo v Slovenskej republike a miestom arbitráže by teda podľa § 23 tohto návrhu bola Slovenská republika, ale rozhodcovské rozhodnutxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxx x xxdelového zákona UNCITRAL a čl. 53 anglického zákona - Arbitration Act z roku 1966, ktorý bol prijatý na základe negatívneho precedensu, kedy rozhodcovxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti výrokovej časti rozhodcovského rozsudku.
K § 35
Nadobudnutie právoplatnosti vydaného rozhodcovského rozsudku je viazané na splxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxský rozsudok podľa § 37
a)
uplynutím lehoty na podanie návrhu podľa § 37 ods. 2, ak sa účastníci rozhodcovského konania v rozhodcovskej zmluve dohodli na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxi preskúmania rozhodcovského rozsudku iným rozhodcom alebo rozhodcami.
V prípade preskúmania rozhodcovského rozsudku ide o fakultatívny opraxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x x xx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodcovského rozsudku môže dôjsť k rôznym chybám, ktoré vznikli nesprávnym prepisom zo zápisnice o hlasovaní alebo chybami v písaní a počítaní. Tiexx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xez nového hlasovania. Tieto chyby možno opraviť na žiadosť niektorého z účastníkov alebo aj ex offo v lehote do 30 dní od vydania rozhodcovského rozsudkxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účastník rozhodcovského konania požiadať rozhodcovský súd o výklad niektorej časti rozhodcovského rozsudku. Lehota je 30 dní a účastníci ju môžu svoxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxudku iným rozhodcom (rozhodcami) ešte predtým, než bude podaná žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku na všeobecný súd. Tento opravný prostriedox xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xozsudku je 15 dní od doručenia rozhodcovského rozsudku tomu účastníkovi, ktorý žiadosť o preskúmanie podáva.
Účelom zavedenia tohto "osobitného opxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxobom pri preskúmaní rozhodcom (rozhodcami), ktorého si sami vyberú (a teda prejavia dôveru v jeho schopnosti a znalosti). Odbremenia sa tiež súdy, prexxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxdcovského rozsudku.
K § 38
Vo veciach, v ktorých rozhodcovský súd nerozhoduje vydaním rozhodcovského rozsudku podľa § 33 tohto návrhu, rozhoduxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx. 3), o prípustnosti zmeny alebo doplnenia žaloby alebo žalobnej odpovede v priebehu rozhodcovského konania (§ 18 ods. 5), o právomoci rozhodcovského xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxke nedostatku právomoci (§ 21 ods. 4), o predbežnom opatrení (§ 22 ods. 1), o mieste rozhodcovského konania (§ 23), o jazyku rozhodcovského konania (§ 24xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx ods. 4), o ustanovení znalca (§ 28 ods. 1), o zastavení rozhodcovského konania (§ 18 ods. 6, § 21 ods. 1, § 30 ods. 1 a 2 a § 39 ods. 1).
Pri vyhotovovaní a vydávxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx konania môžu svoj spor ukončiť aj zmierom v ktoromkoľvek štádiu konania pred vynesením rozhodcovského rozsudku. Ak chcú účastníci rozhodcovského koxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxsudku "o dohodnutých podmienkach". Ide o osobitnú formu rozhodcovského rozsudku, ktorý sa nevydáva na základe hlasovania rozhodcov, ani sa v ňom nezaxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxjú ustanovenia § 31 a 32 o rozhodcovskom rozsudku vo veci samej, pričom právne účinky oboch druhov rozhodcovských rozsudkov sa nelíšia.
K § 40
Totx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x x xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxkého konania nemôžu ani zmluvou vylúčiť niektorý dôvod na podanie žaloby, s výnimkou písmena h). Vyplýva to z ustanovenia § 42 tohto návrhu.
Podľa signxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxx o cudzie rozhodcovské rozsudky (rozhodnutia). Niektoré súdy v Slovenskej republike takýmto žalobám aj vyhoveli. To je samozrejme v rozpore s filozofxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxch rozhodnutí sa explicitne vyjadruje, že žalobu možno podať len o zrušenie rozhodcovských rozhodnutí vydaných v Slovenskej republike. Ustanovenie x xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxto žalobu môže podať len účastník rozhodcovského konania a to do 30 dní odo dňa, keď mu bol rozhodcovský rozsudok doručený. Ak boli v rozhodcovskom rozsuxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxby odo dňa doručenia opraveného rozhodcovského rozsudku účastníkovi, ktorý žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku podáva.
Ak sú dané dôvody na oxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx začína plynúť odo dňa, keď sa účastník rozhodcovského konania dozvedel o dôvodoch pre obnovu konania, alebo, ak mu v podaní žaloby bránili určité prekáxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxlynutí tejto objektívnej lehoty už účastník nemôže rozhodcovský rozsudok napadnúť žalobou podľa § 39 písm. h) ani v prípade, že sa dozvie o dôvodoch pre xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxou dohodou vylúčiť použitie niektorého dôvodu, uvedeného v § 40 pre podanie žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku na súd. Výnimkou sú len dôvody prx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxia vzájomnou dohodou vylúčiť ako dôvod pre podanie žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku.
K § 43
V odseku 1 sa ustanovuje ďalší postup súdu v pxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxaní s tými istými účastníkmi, ktorí boli ako účastníci označení a v rozsahu, ktorý bol uvedený v návrhu na začatie rozhodcovského konania alebo vo vzájoxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxcovského rozsudku súdom podľa § 40 písm. d) až i), nemá to vplyv na platnosť rozhodcovskej zmluvy a vec sa prerokuje a rozhodne v rozhodcovskom konaní. V txxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xlebo mimosúdne v písomnej forme, spravovať ustanoveniami tohto návrhu alebo rozhodcovskej zmluvy.
K § 44
V Ôsmej časti návrhu sa upravuje uznanxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx (vyhláška Ministerstva zahraničných vecí č. 74/1959 Zb.).
Definuje sa tuzemský rozhodcovský rozsudok ako taký rozsudok rozhodcovského súdu, ktorx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xohto návrhu. Ak sa tento rozhodcovský rozsudok stal právoplatným, je po uplynutí lehoty na podanie žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku aj vykonxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxekučnom konaní kontrolovať zákonnosť postupu rozhodcovského súdu v rozhodcovskom konaní. Dôjde k tomu vtedy, keď povinná strana (dlžník) navrhne zxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx alebo exekučného konania na návrh účastníka konania je možné jednak z dôvodov podľa § 268 Občianskeho súdneho poriadku alebo podľa § 50 Exekučného porxxxxxx
xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x dvoch osobitných dôvodov, uvedených v § 45 ods. 1 tohto návrhu. Táto výnimka pre zastavenie výkonu rozhodcovského rozsudku vyplýva z osobitnej povahy xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xakladajú jeho zmätočnosť podľa § 40 písm. a) a b), je to dôvod na zastavenie konania o výkone rozhodnutia alebo exekučného konania súdom. Nie je pritom poxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxnu rozhodnutia alebo exekúcie cudzieho rozhodcovského rozsudku, ktorý podľa § 40 nemožno napadnúť na súde v Slovenskej republike žalobou. Rovnako, ax xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, konania o výkone rozhodnutia alebo exekučné konanie zastaví.
Proti rozhodnutiu súdu o zastavení výkonu rozhodcovského rozsudku alebo exekúcie je xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, ktoré musí spĺňať určité predpoklady;
1.
ide o rozhodnutie rozhodcovského súdu,
2.
rozhodlo sa ním v rozhodcovskom konaní vo veci samej,
xx
xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxhu a prostredníctvom § 51 tohto návrhu aj ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku. Súd môže takéto rozhodnutie uznať a vykonať v Slovenskej republikxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x x xx
xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xodal súdu písomný návrh a priložil k nemu rovnopis alebo úradne osvedčenú kópiu cudzieho rozhodcovského rozsudku, o ktorého uznanie a výkon sa žiada a txxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx, že dokumenty, ktoré je potrebné predložiť, nie sú vyhotovené v slovenskom jazyku, je potrebné predložiť aj úradný preklad do slovenského jazyka. Tenxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxaní a výkone cudzieho rozhodcovského rozsudku môže požiadať súd v Slovenskej republike, na ktorý bol podaný návrh na uznanie a výkon cudzieho rozhodcoxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx a miestne príslušný súd v cudzine. Túto skutočnosť musí preukázať účastník, ktorý návrh na odloženie vykonateľnosti súdu v Slovenskej republike podaxx
x x xx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxx xxíslušný na výkon rozhodnutia alebo exekúciu naň prihliada, akoby išlo o tuzemský rozhodcovský rozsudok a nariadi výkon tohto cudzieho rozhodcovskéhx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xx x xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxočnenie výkonu cudzieho rozhodcovského rozsudku sa potom použijú príslušné ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku a príslušné ustanovenia Exexxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sú splnené podmienky:
1.
účastník konania, proti ktorému sa cudzí rozhodcovský rozsudok uplatňuje, podal návrh na odoprenie jeho uznania a výkonx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xymedzených dôvodov, uvedených pod písmenom a) až e).
Dôvody, pre ktoré má súd možnosť odoprieť uznanie a výkon cudzieho rozhodcovského rozsudku, sx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z roku 1958 (vyhláška Ministerstva zahraničných vecí č. 74/1959 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí v mnohých európskych štátoch.
Podľa odseku 2 však súd môže odoprieť uznanie a výkon cudzieho rozhodcovského rozsudku i bez návrhu z dvoch dôvodov. Jexxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx cudzieho rozhodcovského rozsudku bolo v rozpore s verejným poriadkom. Existenciu alebo neexistenciu týchto dôvodov skúma súd ex offo.
Z hľadiska prxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xudzieho rozhodcovského rozsudku je súd, ktorý toto rozhodnutie vydáva, povinný ho dostatočne odôvodniť. Pokiaľ z odôvodnenia vyplynie dostatočným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xčelom návrhu nie je postihnúť všetky postupy a spôsoby činnosti rozhodcovských súdov, najmä z dôvodu zachovania zmluvnej slobody medzi stranami rozhxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxravuje ich ani tento návrh, použijú sa aj na rozhodcovské konanie primeraným spôsobom ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku.
Vecná a miestna príxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xozhodcovského konania, rozhodujú vo forme uznesenia, ak nie je v Občianskom súdnom poriadku alebo Exekučnom poriadku stanovené, že rozhodujú rozsudxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxdzajúcich právnych predpisov, ale aj tých, ktoré budú zriadené po nadobudnutí účinnosti tohto návrhu. Preto sa v odseku 1 ustanovuje povinnosť pre zrixxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v Obchodnom vestníku do 6 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
Vzhľadom na potrebu zosúladenia štatútu a rokovacieho poriadku s týmto návxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxzastaveniu činnosti takéhoto stáleho rozhodcovského súdu až do dňa, kedy bude upravený rokovací poriadok a štatút zverejnený v Obchodnom vestníku. V xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxe je odôvodnená potrebou zosúladenia ich činnosti s ustanoveniami tohto návrhu a negatívnymi skúsenosťami z minulosti, kedy pri nestanovení sankcie xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, pred ustanoveniami tohto návrhu, ak táto medzinárodná zmluva upravuje niektoré otázky odlišxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxhu a jednak medzinárodné zmluvy, ktoré budú ratifikované až po nadobudnutí jeho účinnosti.
x x xx
xx xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxu pred nadobudnutím účinnosti tohto návrhu a konanie sa neskončilo pred nadobudnutímúčinnosti tohto návrhu, bude sa podľa odseku 1 v konaní pokračovax x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xonanie pred rozhodcovským orgánom v Slovenskej republike sa právoplatne neskončilo, bude sa v rozhodcovskom konaní postupovať a rozhodcovský nález xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxom, ale nevzťahuje sa na postup rozhodcovského orgánu a vydávanie rozhodcovského nálezu podľa rozhodcovských zmlúv, uzavretých pred nadobudnutím úxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxa sa budú vyberať podľa doterajších predpisov aj po nadobudnutí účinnosti tohto návrhu.
K § 55
Zrušuje sa doteraz platný zákon č. 218/1996 Z.z. o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxona k 1. marcu 2002.
Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 19. decembra 2001.
Mikuláš Dzurinda
predseda vlády Slovenskej republiky
Ján Čarnxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR