LIT37010SK

Dôvodová správa k zákonu č. 311/2001 Z.z., Zákonník práce

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxy Slovenskej republiky formulované ako jedna z hlavných úloh.
V uplynulých rokoch došlo k zásadným zmenám politického a ekonomického systému Slovenxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxčala v roku 1990. Vytvorila základné predpoklady prechodu od centrálne plánovaného hospodárstva k trhovému hospodárstvu. Novela Zákonníka práce, zxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xoľnosti v pracovnoprávnych vzťahoch. Zákonom č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní boli vytvorené predpoklady pre autonómne kolektívne vyjednáxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxm i kvalitou predstavuje len zavŕšenie prvej etapy reformy pracovného práva, charakterizujúcej prechod od centrálne riadeného hospodárstva k trhovxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxovanie trhového hospodárstva.
Nutnosť zavŕšenia reformy pracovného práva Slovenskej republiky vyplýva nielen z pripravovaného vyčlenenia verejxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxsah donucujúcich ustanovení Zákonníka práce, ešte stále nedostatočne reaguje na potreby trhového hospodárstva. Miera donucujúcich ustanovení Zákxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xplatnenie zmluvnej voľnosti strán kolektívnej zmluvy. Preto základným cieľom rekodifikácie pracovného práva Slovenskej republiky je podstatné znxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxtavuje podstatnú liberalizáciu a dereguláciu pracovného práva, čo zodpovedá základným princípom trhového hospodárstva.
Potreba rekodifikácie pxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xociálnych štruktúr. Vytvára základné predpoklady pre vstup Slovenskej republiky do Európskej únie. Podmienkou vstupu Slovenskej republiky do Euróxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxé sú obsiahnuté v 4. kapitole Bielej knihy.
Rekodifikácia pracovného práva v Slovenskej republike vychádza zo základných sociálnych práv občanov zaxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxijatej na platforme Európskej únie v roku 1989. Rekodifikácia pracovného práva Slovenskej republiky súčasne zodpovedá nielen ratifikovaným Dohovoxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx úpravy Zákonníka práce, v ktorom ešte stále dominujú donucujúce ustanovenia, návrh nového Zákonníka práce upravuje len základné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxíkov pracovnoprávnych vzťahov, čo zodpovedá základným princípom trhového hospodárstva, medzi ktorými dominuje princíp slobody.
Prehĺbenie zmluxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xmluvy. Vypúšťa sa doterajší spôsob založenia pracovného pomeru vymenovaním, ktorý pre svoj verejnoprávny charakter nezodpovedá súkromnoprávnym pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx praxe. Založenie pracovného pomeru vymenovaním stráca svoje právne opodstatnenie aj v súvislosti s návrhom právnej úpravy štátnozamestnaneckých vxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxočne pri skončení pracovného pomeru, čím sa viac ako doteraz zabezpečuje ochrana zamestnancov.
Princíp zmluvnej voľnosti sa prelína celým obsahom pxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxenie princípu zmluvnosti sa navrhuje upraviť minimálne pracovné podmienky napríklad určením minimálnej dĺžky nepretržitého odpočinku v týždni, mixxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxsahu pracovnej pohotovosti, práce nadčas, a minimálnej dĺžky dovolenky.
Priaznivejšia úprava pracovných a mzdových podmienok zamestnancov sa navxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxne znižuje.
Pretože návrh nového Zákonníka práce v súlade s pracovným právom Európskej únie vychádza z tzv. čistého pracovného času, maximálna dĺžka xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxx týždenne.
V záujme právnej istoty zamestnanca v súlade so Smernicami EÚ sa navrhuje zaviesť písomné potvrdenie o obsahu pracovnej zmluvy. Na rozdiel xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xového Zákonníka práce počíta s uvedenou právnou garanciou aj v prípade zmeny pracovného pomeru.
Na rozdiel od doterajšieho Zákonníka práce, návrh noxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xedna z krajín Európskej únie. Podľa doterajšieho právneho stavu dohody o pracovnej činnosti boli len doplnkovým pracovnoprávnym vzťahom, s uplatňovxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxprávneho hľadiska návrh Zákonníka práce na rozdiel od doterajšieho právneho stavu podstatne zjednodušuje právnu úpravu pracovnoprávnych vzťahov txxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxce všeobecne záväzné právne predpisy. Zo mzdovej oblasti sa transformuje najmä zákon o mzde v modifikovanej forme niektorých ustanovení vzhľadom na pxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxska možných dôsledkov návrhu zákona na xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxu v kolektívnom vyjednávaní o pracovných podmienkach.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky žiadalo vo svojom stanovisku zo dňa 18.2.2000 doxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxožený návrh nebude mať dopad na štátny rozpočet, na rozpočty miest a obcí a nezakladá ani nároky na pracovné sily a organizačné zabezpečenie.
Návrh zákxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxda hospodárskej a sociálnej dohody Slovenskej republiky nedospela k dohode, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky nxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxlšie legislatívne konanie.
V novom upravenom znení návrhu zákona Zákonník práce predloženom na rokovanie vlády Slovenskej republiky 6. júla 2000, kxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxa odborových zväzov Slovenskej republiky nesúhlasila. Dňa 18. septembra 2000 sa uskutočnilo rokovanie sociálnych partnerov, na ktorom došlo k vzájoxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xx x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyjadrené zásadné myšlienky, ktoré vyjadrujú základné princípy právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov v súlade s ktorými sa následne interpretujx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxné práva občana vrátane práva na prácu, slobodnú voľbu povolania, práva na podnikanie a inú zárobkovú činnosť a ďalšie práva, ktoré vznikajú pri výkone xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxetnuté aj ustanovenia Dohovorov MOP, najmä tých, ktoré Slovenská republika ratifikovala a Smerníc Európskej únie, ktoré sú uvedené v zozname v 4. kapixxxx xxxxxx xxxxxx
x x x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru, pokiaľ Zákonník práce alebo osobitný predpis neustanovuje inak. Navrhuje sa subsidiárna pôsobnosť Občixxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x x xx x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx upravovať zákon o štátnej službe, použije sa Zákonník práce na právne vzťahy štátnych zamestnancov k štátu len ak tento osobitný zákon to ustanoví. Delxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxe zamestnancov, a to zamestnancov pri výkone verejnej služby, zamestnancov dopravy, členov posádok lodí plávajúcich xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Podľa § 226 Obchodného zákonníka môžu stanovy družstiev obsahovať úpravu pracovného vzťahu člena družstva k družstvu, ak je podmienkou členstva aj pxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx platia pracovnoprávne predpisy, teda Zákonník práce.
K § 5 a 6
Návrh § 5 vychádza z princípov ustanovených v medzinárodnom práve súkromnom a z Obchxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxstnancov v rámci poskytovania služieb sa navrhuje upraviť pracovnoprávne vzťahy zamestnancov, ktorí sú vyslaní k inému zamestnávateľovi na územie čxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxávanie cudzincov alebo osôb bez štátnej príslušnosti vyžaduje povolenie na pobyt a povolenie na zamestnanie, ak nejde o výslovne určený okruh týchto oxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x x x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx najmä vo vzťahu k postaveniu zamestnancov. Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov zabezpečujú väčšiu ochranu zamestnanca ako iné druhy právnych vzťahxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zvýšenú ochranu.
K § 10
V navrhnutých ustanoveniach sú riešené prípady, keď vedúci zamestnanec alebo poverený zamestnanec prekročil právnym úkxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xaväzuje zamestnávateľa a výnimočne ho nezaväzuje len vtedy, ak zamestnávateľ preukáže, že zamestnanec vedel o absencii takéhoto oprávnenia.
K § xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nadobúdať tieto práva a brať na seba tieto povinnosti. Definícia zamestnanca je prevzatá z Rozsudku Európskeho súdneho dvora. V prípade uzavretia dohxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxnca tak, že táto spôsobilosť sa priznáva až dovŕšením 18. roku veku.
V súlade so Smernicou Rady č. 94/33/EHS o pracovnej ochrane mladistvých a Dohovorox xxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xúvislosti s výkonom kultúrnych, umeleckých, športových a reklamných činností vrátane modelingu. Tieto práce sa budú vykonávať na základe povolenia xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xnení neskorších predpisov. V zmysle smernice ľahkou prácou sa rozumie každá práca, ktorá vzhľadom na vlastný charakter úloh, ktoré zahŕňa a osobitné pxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxkone o rodine. Medzi manželmi nemôže vzniknúť nielen pracovný pomer, ale nemôže byť uzavretá ani dohoda o vykonaní práce.
K § 13
Do navrhovaného usxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxncov. Úprava je v súlade so Smernicou Rady č. 76/207/EHS o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania pre mužov a ženy, pokiaľ ide o prístup k zamestnanxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxie na základe pohlavia. Súdna ochrana práv je v súlade s čl. 6 uvedenej smernice. Podľa navrhovanej úpravy sa môže zamestnanec domáhať práv, ktoré vyplýxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x x xx
xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xaďalej prejednávať a rozhodovať súdy v súlade s Občianskym súdnym poriadkom (zákon č. 99/1963 Zb.).
K § 15
Prejav vôle, ktorý je urobený tak, že prixxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxanej úpravy sa vyžaduje k písomným právnym úkonom tých, ktorí nemôžu čítať alebo písať, notárska zápisnica alebo zápisnica, opatrená potvrdením dvocx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx § 46 a nasl. zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).
K § 17
Ustanovenie upravuje neplatnosť právnych úkonov v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxkom zákonníku.
K § 18 a 19
Navrhované ustanovenie upravuje okamih vzniku zmluvy ako dvojstranného právneho úkonu medzi zamestnancom a zamestnávxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xavrhuje sa tiež postup, kedy je možné odstúpiť od zmluvy.
K § 20
Navrhuje sa upraviť zabezpečenie práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, ktxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxva a povinnosti je možné zabezpečiť niektorým zo spôsobov uvedených v Zákonníku práce.
K § 21 až 26
Návrh právnej úpravy sa zosúlaďuje so Smernicou xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxm platobná neschopnosť, deň vzniku platobnej neschopnosti. Taxatívne sú v návrhu určené nároky zamestnancov, ktoré sa z garančného fondu budú uspokoxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxnské poistenie a dôchodkové zabezpečenie podľa zákona NR SR č. 274/1994 Z.z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov, o zdravotné poistenxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov. Ďalej sa nárok zníži o príspevok na pxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxezpečenie podľa zákona NR SR č. 123/1996 Z.z. a o preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov podľa zákona č. 366/1999 Z.z. o daxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxedných 18 mesiacov trvania pracovného pomeru predchádzajúcich začiatku platobnej neschopnosti alebo dňu skončenia pracovného pomeru z dôvodu platxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxe ustanoviť povinnosť písomne informovať príslušný odborový orgán o jeho platobnej neschopnosti. Informačnú povinnosť má zamestnanec voči predbežxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxy, správca konkurznej podstaty a zamestnanec voči Národnému úradu práce. Navrhuje sa lehota na uplatnenie nároku na peňažnú náhradu z garančného fondxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx xx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xamestnancov v prípade akejkoľvek zmeny zamestnávateľa prechodom práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov na nového zamestnávatexx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxká, prechádzali na právneho nástupcu. Znamená to, že zánikom zamestnávateľa, ktorý má právneho nástupcu, pracovnoprávny vzťah nekončí a práva a povixxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxcovnoprávnych vzťahov, ku ktorému dochádza v prípade smrti zamestnávateľa.
V súlade so Smernicou Rady č. 77/187/EHS sa navrhuje ustanoviť povinnosx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxprávnych, ekonomických a sociálnych dôsledkoch prechodu a o plánovaných opatreniach vzťahujúcich sa na zamestnancov.
V súlade so Smernicou Rady č. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xa predáva zamestnávateľ alebo jeho časť a ak zamestnávateľ dá do nájmu časť zamestnávateľa inému zamestnávateľovi. Ustanovuje sa, že pre účely tohto zxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxravovacieho zariadenia.
Za činnosť alebo časť činnosti zamestnávateľa sa na tento účel považuje najmä činnosť súvisiaca so zabezpečením výroby alexx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxných pre túto činnosť alebo na miestach obvyklých na ich výkon pod vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť.
Navrhuje sa určiť, kto bude uspokojovať náxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx z pracovnoprávnych vzťahov na nadobúdateľa a ak po odstúpení od zmluvy o nájme časti zamestnávateľa nedôjde k prechodu práv a povinností z pracovnopráxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx a prenajímateľ (pri odstúpení od zmluvy o nájme časti zamestnávateľa).
Ustanovuje sa povinnosť likvidátora uspokojiť nároky zamestnancov ak sa pri xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x x xx xx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxov. V tom prípade, ak sa nárok uspokojuje prostredníctvom pošty, je nárok uspokojený okamihom doručenia plnenia, nie jeho odoslaním. Ak sa nárok uspokxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxstí a spôsob uplatnenia nárokov v prípade smrti zamestnanca.
K § 36
V § 36 je upravený inštitút preklúzie. Pri preklúzii dochádza k zániku nároku na xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxípade, ak boli práva a povinnosti na určité obdobie obmedzené, ak na ich uplynutie obdobia je viazaný vznik práva alebo povinnosti.
K § 38
Návrh rozxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxní práce, ktorá sa bude vzťahovať aj na zamestnanca.
K § 39 a 40
Navrhuje sa, aby v družstve, kde súčasťou členstva je aj pracovný vzťah člena k družstxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxona. Osamelým zamestnancom z iných vážnych dôvodov sa rozumie napríklad ak je zamestnanec osamelý z dôvodu dlhodobého liečenia manželky, z dôvodu násxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxstupcom mladistvého.
K § 41
Navrhuje sa ustanoviť inštitút predzmluvných vzťahov, v rámci ktorých zamestnávateľ bude povinný plniť určené povixxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxdľa vyhl. Úradu jadrového dozoru č. 187/1999 Z.z., o odbornej spôsobilosti zamestnancov jadrových zariadení, zákona NR SR č. 98/1995 Z.z. o Liečebnox xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxicky spôsobilou na takúto prácu.
K § 42
Pracovný pomer môže vzniknúť iba formou písomnej pracovnej zmluvy.
K § 43
V súlade so Smernicou Rady č. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx obsah podstatných zložiek pracovnej zmluvy. Ak je miesto výkonu práce v cudzine, dohodne sa v pracovnej zmluve aj doba výkonu práce v cudzine, prípadne xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx/EHS v prípadoch, ak nie je pracovná zmluva vyhotovená písomne alebo ak písomná pracovná zmluva neobsahuje náležitosti ustanovené v navrhovanom znenx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxeru a uviesť v ňom náležitosti ustanovené v § 43. Ak je miesto výkonu práce v cudzine, zamestnávateľ je povinný toto písomné oznámenie vydať pred odchodox xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxámenie o prijatí do zamestnania najneskôr do skončenia pracovného pomeru. Navrhovaná úprava je doplňujúcou právnou garanciou vo vzťahu k zamestnancxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x xx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxmu zamestnávateľa sa navrhuje skúšobnú lehotu predĺžiť o čas prekážok v práci na strane zamestnanca. Aj v priebehu týchto prekážok bude naďalej možné sxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxany však môžu si vzájomne dohodnúť aj kratšiu skúšobnú lehotu.
K § 46 a 47
Ustanovenie upravuje okamih vzniku pracovného pomeru, ktorý nemusí byť txxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx
Ustanovenie § 47 predstavuje základnú charakteristiku pracovného záväzku zo strany oboch účastníkov pracovného pomeru.
K § 48
Pracovný pomer nx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxhuje viazať na dôvod, ktorým je napr. zastupovanie chýbajúcich zamestnancov v dôsledku pracovnej neschopnosti, materská dovolenka, rodičovská dovxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xvedené. xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxäzok sa dosiahne súlad s právnou úpravou Európskej únie. V súlade so zásadou rovnosti sa zabezpečí plná právna ochrana zamestnancov pred skončením praxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x x xx xx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xpeciálne obmedzenie výkonu prác v súbežnom pracovnom pomere zakotvuje len ustanovenie o výkone inej zárobkovej činnosti. Vedľajšiu činnosť bude možxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxde vždy o dohodnutie pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi s presne ustanovenými obmedzeniami.
V súlade s Dohovorom MOP č. 177 sa novo navrxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxlišťa pripravoval na povolanie uzatvoriť s ním pracovnú zmluvu tak, aby dohodnutý druh práce zodpovedal kvalifikácii získanej v učebnom alebo v študixxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xovolanie sa úhradová povinnosť s výnimkami uvedenými v ods. 5 viaže na zamestnávateľa, ktorý prijme takéhoto zamestnanca do pracovného pomeru. Zamesxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
K § 54
V súlade s čl. 18 Ústavy Slovenskej republiky a s Dohovorom MOP č. 29 o nútenej alebo povinnej práci (zákaz nútených prác) možno obsah pracovnxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx
x x xx x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxeľa preradiť zamestnanca na inú prácu. Dôvody, obsiahnuté v navrhovanom ustanovení sú natoľko právne významné z hľadiska ochrany zamestnanca, že uvexxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx pracovnej zmluvy, bola by na preradenie potrebná dohoda oboch účastníkov. Súčasne sa chráni aj záujem zamestnávateľa, aby zamestnanec nevykonával pxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xx/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkov, zákon NR SR č. 272/1994 Z.z.. Navrhovaná úprava je v súlade s čl. 18 Ústavy Slovenskej republiky.
Ustanovujú xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo iného príslušného orgánu. Navrhované ustanovenia obsahujú minimálnu ochranu týchto zamestnancov, sx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxy č. 76/207/EHS x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx preradiť zamestnanca na inú prácu než bolo dohodnuté v pracovnej zmluve iba s jeho súhlasom, alebo bez jeho súhlasu v prípade, ak je to potrebné na odvrátxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sa ukladá povinnosť, zabezpečiť pred uzavretím dohody o zmene pracovných podmienok a pred preradením zamestnanca na prácu iného druhu, než bol dohodnxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx x xx
xxxxxxxávateľ môže vyslať zamestnanca na pracovnú cestu na nevyhnutne potrebné obdobie len s jeho súhlasom. Súhlas zamestnanca sa nebude vyžadovať, ak jeho vxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnanca na výkon práce k inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe.
K § 59
V § 59 sú uvedené spôsoby skončenia pracovného pomeru na základe právneho úxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxlynutia doby, na ktoré bolo vydané povolenie na pobyt skončiť aj na základe rozhodnutia príslušného štátneho orgánu. V tomto prípade sa pracovný pomer xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pracovného pomeru dohodou je aj naďalej aktuálne nielen z hľadiska poskytnutia odstupného, ale i z hľadiska možného krátenia doby poberania podpory v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x x xx x xx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xrušené pracovné miesto počas šiestich mesiacov. Pokiaľ ide o dĺžku výpovedných lehôt, tieto sa aj naďalej navrhujú ako kogentné ustanovenia Zákonníkx xxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu výpoveď môže zamestnávateľ dať len z prevádzkových dôvodov a z dôvodov, spočívajúcich v osobe a v správaní sa zamestnanca. Skracuje sa lehota, v ktorex xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxná právna úprava výslovne spája platnosť výpovede s určitými právnymi úkonmi účastníkov pracovného pomeru, ktoré musia výpovedi predchádzať. Aj naďxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxého pomeru sa navrhuje, že zamestnávateľ bude povinný pred daním výpovede pre porušenie pracovnej disciplíny oboznámiť zamestnanca s výpovedným dôvxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxx
x x xx xx xx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxej sa viaže predĺženie výpovednej lehoty.
Zamestnanec aj naďalej môže dať zamestnávateľovi výpoveď kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu.
K § 68 až 7x
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxtanoviť nové dôvody, kedy zamestnávateľ bude môcť okamžite skončiť pracovný pomer. Pri okamžitom skončení pracovného pomeru podľa § 68 ods. 1 písm. a)x xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxadoch sa primerane použijú ustanovenia o ponuke vhodnej práce.
Navrhuje sa v § 69 ods. 2 zaradiť nový dôvod pre okamžité skončenie pracovného pomeru zo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx dochádza k ohrozeniu alebo narušeniu morálnej osobnosti zamestnanca. Návrhom sa zosúlaďuje právna úprava s Dohovorom MOP č. 138 o minimálnom veku. Účxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxu účastníkovi. Akýkoľvek iný časový údaj uvedený v zrušovacom prejave nemôže meniť zákonné účinky.
K § 71 a 72
Pri právnej úprave skončenia pracovxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu skončí uplynutím tejto doby, a to aj v prípade, ak jeho skončenie pripadne do ochrannej doby.
Skončiť pracovný xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxúšobnej lehote aspoň tri dni vopred má len poriadkový charakter a neovplyvňuje platnosť skončenia pracovného pomeru v skúšobnej lehote.
K § 73
V sxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx x x xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxví precíznejšia. V záujme spätnej kontroly zamestnávateľ bude povinný písomnú informáciu o výsledku prerokovania hromadného prepúšťania predložix xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx prejednania a informovania, má zamestnanec nárok na náhradu mzdy v sume dvojnásobku jeho priemerného zárobku ako satisfakciu za nesplnenie základnýxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxného odborového orgánu vopred prerokovať s príslušným odborovým orgánom, inak je neplatná. Ak udelenie predchádzajúceho súhlasu ako hmotno-právnu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx o tento súhlas príslušný inšpektorát práce.
K § 75
Navrhuje sa, aby zamestnávateľ xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxk poskytovať, iba ak to ustanoví osobitný predpis.
K § 76
Návrh vychádza z právnej úpravy odstupného podľa zákona č. 195/1991 Zb.. Upravuje sa povixxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxsluhu rokov v sume dvojnásobku ich priemerného mesačného zárobku.
K § 77 až 80
V záujme právnej istoty oboch účastníkov pracovného pomeru sa navrhxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxl. Taktiež sa navrhuje písomná forma dohody o tom, kedy skončí pracovný pomer, ak bol pracovný pomer neplatne skončený, avšak zamestnanec netrvá na ďalxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxávny obsah a význam.
K § 82
Okrem povinností, ktoré sú spoločné pre všetkých zamestnancov, navrhujú sa ustanoviť ďalšie špecifické povinnosti prx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx za dodržania podmienky uvedenej v § 85 ods. 6 Zákonníka práce. Predpokladom však je, že ide o činnosť, ktorá nie je zhodná s predmetom činnosti zamestnávxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xe definovaný najmä tým, čo je ako činnosť zapísaná v obchodnom registri alebo v živnostenskom oprávnení. V praxi sa ukázalo, že ustanovenie absolútnehx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxej riadiacej pôsobnosti, je brzdiacim činiteľom v trhovom hospodárstve.
Lektorská a prednášateľská činnosť sú svojím charakterom veľmi blízke pedxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nemalo vzťahovať ani na tieto činnosti.
K § 84
Významným vnútorným predpisom smerujúcim na udržiavanie vnútorného poriadku u zamestnávateľa a dxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xamestnávateľa. Pracovný poriadok je záväzný pre zamestnanca i zamestnávateľa.
K § 85
Navrhovaná právna úprava zosúlaďuje právny predpis so Smexxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xapr. aj zlomok odpracovanej hodiny, počas ktorého zamestnanec pracuje, je k dispozícii zamestnávateľovi a vykonáva jeho činnosť alebo plní jeho povixxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxacovného času bez práce nadčas. Navrhovaný najvyšší prípustný rozsah týždenného pracovného času je 48 hodín, a to vrátane práce nadčas a 40 hodín bez prxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xurópskemu štandardu. Do pracovného času sa navrhuje nezapočítavať prestávku na jedenie a odpočinok, ide o tzv. čistý pracovný čas v zmysle definície pxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxý pracovný čas. Zákonný pracovný čas je vymedzený najvyšším prípustným rozsahom týždenného pracovného času.
Ustanovený týždenný pracovný čas je prxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxený týždenný pracovný čas je čas, ktorý je zamestnanec povinný odpracovať v konkrétnom týždni po rozvrhnutí ustanoveného týždenného pracovného časux x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxvrhnutia pracovného času.
K § 87
V ustanovení sa navrhuje priamo v zákone určiť podmienky pre nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času a súčasne xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxé dôvody a práce, kedy u zamestnanca pracujúceho v noci môže pracovný čas v priebehu 24 hodín presiahnuť osem hodín. V písmene c) sú zahrnuté aj práce pri sxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxnného pracovného času bez prestávky na jedenie a odpočinok, bez práce nadčas.
K § 88 a 89
Navrhované ustanovenia preberajú doterajšiu právnu úpraxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxx x xxx xx xxxxxx xxx
x x xx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xoterajšia právna úprava. Cieľom navrhovaných zmien je aj naďalej chrániť oprávnené záujmy zamestnanca. Ustanovenie preberá doterajšiu právnu úpraxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x päťdenným pracovným týždňom v znení neskorších predpisov a v súlade s Dohovorom MOP č. 1 ukladá zamestnávateľovi oznamovaciu povinnosť voči zamestnaxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxevádzka. Sú to pojmy zdanlivo vžité, ale problémy vznikajúce v praxi, ukázali potrebu ich definície.
Navrhovanou úpravou v odseku 8 je zamestnávateľxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
K § 91
Navrhovaným xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx x xod 1 Smernice Rady č. 93/104/EHS o určitých aspektoch úpravy pracovného času. Rešpektuje sa aj osobitná úprava prestávok v práci napr. podľa vyhlášky Sxxx x xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxm sa upúšťa od doterajšej možnosti skrátiť zamestnancom v doprave, spojoch a energetike dvanásťhodinový nepretržitý odpočinok medzi dvoma zmenami nx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xdpočinok medzi dvoma zmenami ako ostatným zamestnancom. Navrhované znenie je v súlade s čl. 3 Smernice Rady č. 93/104/EHS. Navrhované riešenie pre zamxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xdsek 3 preberá v súlade s čl. 13 Ústavy Slovenskej republiky doterajšiu právnu úpravu z nariadenia vlády, ktorým sa vykonáva Zákonník práce.
K § 93
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxretržitý odpočinok so zamestnancom dohodnúť. V modifikovanej forme sa v súlade s čl. 13 Ústavy Slovenskej republiky preberá doterajšia právna úpravx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxrhu daná možnosť poskytnúť nepretržitý odpočinok v týždni iným spôsobom, ako je ustanovené v odseku 1 a 2 len zamestnancom starším ako 18 rokov.
K § 9x
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x x x x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení zákona NR SR č. 201/1996 Z.z..
K § 95
V súlade s čl. 13 Ústavy Slovenskej republiky sa do navrhovaného usxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxm pracovnej pohotovosti. Zároveň dáva do súladu právnu úpravu so Smernicou Rady č. 93/104/EHS. Pracovná pohotovosť je zásahom do sféry osobného voľna xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxhotovosť nariadiť. Pracovnú pohotovosť nad zákonom ustanovený rozsah možno so zamestnancom iba dohodnúť.
K § 97
Navrhované znenie nahrádza všexxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xx x xxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxk práce.
Aj naďalej sa ponecháva právo Národného úradu práce povoliť výkon práce nadčas nad 150 hodín v kalendárnom roku. Výkon práce nadčas nad 150 hodxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxdčas na 150 hodín v kalendárnom roku.
K § 98
V novom znení sa v súlade s Dohovorom MOP č. 171 a so Smernicou Rady č. 93/104/EHS zavádza pojem "zamestnanxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxsti v súvislosti s výkonom nočnej práce.
K § 99
Na zabezpečenie ochrany zamestnancov sa navrhuje, aby zamestnávateľ viedol evidenciu rozsahu praxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x x xxx xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxrnom roku sa ponecháva bez zmeny, v súlade s princípmi Dohovoru MOP č. 132.
K § 103
Základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne. Nárok na päť txxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxteľov, riaditeľov škôl, ich zástupcov, majstrov odbornej výchovy a vychovávateľov a učiteľov materských škôl vrátane riaditeľov a ich zástupcov sa nxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxané znenie tohto ustanovenia preberá doterajšiu právnu úpravu. Navrhované ustanovenie špecifikuje dĺžku dovolenky u zamestnanca, ktorého pracovnx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxcovný pomer u zamestnávateľa netrval po celý kalendárny rok, vznikne zamestnancovi pri odpracovaní aspoň 22 dní nárok na dovolenku za odpracované dnix
x x xxx xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xráce, vykonávacieho nariadenia vlády č. 223/1988 Zb. a ďalších doterajších právnych úprav. Bližšie vymedzenie okruhov prác zvlášť obťažných alebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx xx xxx
xxxxxxxx xx xxx xx Dohovor MOP č. 132 o každoročnej platenej dovolenke určuje, že neprítomnosť v práci z dôvodov nezávislých na vôli zúčastnenej zamestnanej osoby, ako nxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxskú x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xýchto prekážok v práci tvoria dôvody nezávisle na vôli zamestnanej osoby, závažnosť ktorých aprobuje zákon. Pre účely krátenia dovolenky budú na druhxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxna.
Ide teda o úpravu smerujúcu k zabezpečeniu súladu právnej úpravy s Dohovorom MOP č. 132.
Zamestnávateľ bude v súlade s Dohovorom MOP č. 132 pri určoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxať so zamestnancom. Ak zamestnávateľ určí hromadné čerpanie dovolenky, navrhuje sa prevziať úpravu, podľa ktorej by v súlade s účelom poskytovania doxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxoto hromadného čerpania dovolenky zákonom obmedzená.
Navrhuje sa ponechať úpravu, podľa ktorej je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi čexxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxania dovolenky, ktorá pripadne na sviatok, rozumie čerpanie aspoň dvoch za sebou idúcich pracovných dní. V prípade, že k dohode zamestnávateľov o poskxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxnom pomere ako polovicu mesiaca. Tu sa preberá úprava pomernej časti dovolenky z nariadenia vlády, ktorým sa vykonáva Zákonník práce.
Ustanovenie o pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxx xxxava týkajúca sa dlhodobého plného uvoľnenia na výkon verejnej funkcie. Nieje reálne, aby napr. poslancovi Národnej rady SR poskytla nevyčerpanú dovoxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxsudzujú vcelku u obidvoch zamestnávateľov, sa navrhuje vzťahovať i na zamestnancov plne uvoľnených na výkon verejnej funkcie.
K § 118
Ustanovenxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxvného výročia do mzdy na účely zisťovania priemerného zárobku.
V súlade s doterajším právnym stavom sa vymedzuje pojem "mzda" a zamestnávateľovi sa uxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxmestnanec pracuje, mzda vrátane prípadných mzdových zvýhodnení patrí v alikvotnej výške aj za zlomky odpracovaných hodín, pokiaľ ich zamestnávateľ xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
x x xxx
x xxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxmbra 1989 možno podmienky odmeňovania dohodnúť v kolektívnej zmluve s príslušným odborovým orgánom. Podľa § 2 ods. 1 zákona NR SR č. 90/1996 Z.z. o minixxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mužov a žien pri poskytovaní mzdy.
K § 120
xx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxné v kolektívnej zmluve. Navrhuje sa pritom zjednodušiť súčasný spôsob ochrany mzdy zamestnancov tým, že doterajší systém 12 tarifných tried sa nahraxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xamestnanca, ktorým sa vyjadruje súhrn zamestnancom vykonávaných pracovných činností, a podľa ich zložitosti priradiť pracovnému miestu stupeň nárxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxmedzujúce príslušný stupeň náročnosti práce zohľadňujú aj kritérium kvalifikačnej náročnosti.
Vzhľadom na rovnaký účel inštitútu minimálnych mzxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxu v Sk za hodinu pre príslušnú skupinu zamestnancov. Napríklad pre zamestnancov, ktorí sú požívateľmi čiastočného invalidného dôchodku, je minimálnx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxpňoch náročnosti práce sa odvodia z takto určenej minimálnej mzdy.
Doterajší postup, pri ktorom sa sumy mzdových zvýhodnení za prácu vo sviatok, v nocx x x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Navrhuje sa preto celkovú mzdu zamestnanca na tieto účely očistiť o nárokové mzdové zvýhodnenia súvisiace s neštandardnosťou podmienok práce zamestxxxxxx
x x xxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx x x xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxného zárobku. Ponechávajú sa v platnosti ustanovenia o čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas a o možnosti dohodnúť mzdu s prihliadnutím na prácu nadxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxaných mesačnou mzdou, keď sa navrhuje u mesačne odmeňovaných zamestnancov aj v prípade sviatku poskytovať nekrátenú mesačnú mzdu. Ostatné ustanovenxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xtát garantoval minimálnu sumu mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu len pre zamestnancov, ktorí tento nárok nemali dohodnutý v kolektívnej zmluve. S cixxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxálnej konferencie MOP č. 178 z roku 1990 o nočnej práci sa navrhuje minimálnou sadzbou mzdového zvýhodnenia garantovať uvedené nároky zamestnancov bex xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxo vyjednávania o mzdách.
K § 124
Rovnakú zásadu ako pri mzdovom zvýhodnení za nočnú prácu sa navrhuje zakotviť aj do ustanovení garantujúcich nároxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxho zvýhodnenia v širšom rozsahu. Dolná hranica sadzby mzdového zvýhodnenia pri dohodnutí jeho poskytovania za prácu v sťaženom pracovnom prostredí, xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o mzde, ktoré sa v praxi osvedčili, sa dopĺňajú o postup pri úhrade doplatku do sumy jeho priemerného zárobku pri výkone inej práce, ktorý
zamestnávatex xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx MZ SR č. 79/1977 Z.z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam. Tento postup bol dosiaľ upravený nariadením vlády SR č. 294/1997 Z.z., ktoxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx v doterajšom rozsahu; spresňuje sa len spôsob vyjadrenia naturálnej mzdy v peňažnej forme v nadväznosti na platné cenové predpisy (zákon NR SR č. 18/19xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxpovali tovar a využívali služby obchodných zariadení, ktoré si vo svojich priestoroch zriaďujú.
K § 128
Ako nové osobitné ustanovenie sa do Zákonxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v cudzine mzdu v inej ako slovenskej mene má zamestnávateľ možnosť navrhnúť a zamestnanec možnosť požiadať zamestnávateľa o takýto postup. Čiastočnox xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxi prevode mzdy do cudziny, ktoré niekedy vyžadujú skorší prevod a tým aj skoršie vykonanie prepočtu mzdy, ako ustanovovali doterajšie predpisy.
K x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx službu v ozbrojených silách alebo do civilnej služby.
K § 130
V nadväznosti na Smernice rady č. 91/533/EEC sa navrhuje doplniť povinnosť zamestnáxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxestnávateľovi sa ukladá povinnosť zabezpečiť, aby zamestnancovi mohli byť peňažné prostriedky pripísané na ním určený účet najneskôr v deň určený na xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxdaní so mzdou.
K § 131
Ustanovenie upravujúce zrážky zo mzdy sa dopĺňajú o poradie zrážok zo mzdy v súlade s Občianskym súdnym poriadkom a zákonom č. xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxkonníka práce v znení neskorších predpisov, ktoré nový Zákonník práce ruší.
K § 132 a 133
Ustanovením § 132 sa zabezpečuje postup pokiaľ ide o splatxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pri ktorej sa počíta s vylúčením prestávky na jedenie a oddych z pracovného času zamestnanca, v tomto zmysle sa upravuje aj ustanovenie § 133 o normovaní xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxnou limitu zo 180 na 170 hodín sa v odseku 3 reaguje na vylúčenie doby prestávky na jedenie a oddych z pracovného času a tým formálne skrátenie ustanovenéhx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxviť a spresniť postup pri výpočte priemerného mesačného zárobku zamestnanca.
Postup pri zahrnutí častí mzdy poskytovanej za dlhšie ako štvrťročné oxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xrípade, že zamestnanec nepracoval počas celého rozhodného obdobia.
V odseku 9 sa z doterajšieho Zákonníka práce dopĺňa spôsob výpočtu čistého priemxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx zosúlaďuje so spôsobom zisťovania peňažnej náhrady na účely uspokojenia nárokov zamestnanca z garančného fondu (§ 22).
K § 135
Priemerný zárobox xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xracovného času sa formálne skráti týždenný pracovný čas ako aj počet pracovných hodín pripadajúci na mesiac. Navrhovanou úpravou sa zabezpečí, že prixxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xracovného času) bude už zodpovedať novým podmienkam a zamestnanec jeho použitím po nadobudnutí účinnosti nového Zákonníka práce nebude poškodený.
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxhu, t.j. počas rozhodujúceho oddobia.
K § 136 až 138
Ustanovujú sa prekážky v práci z dôvodov všeobecného záujmu: na výkon verejnej funkcie, na výkxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxávneho predpisu. Napr. výkonom verejnej funkcie je aj výkon funkcie starostu obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších pxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxkonať mimo pracovného času, a to na nevyhnutne potrebný čas.
Náhradu mzdy v prípade dlhodobého uvoľnenia zamestnanca pre výkon verejnej funkcie poskxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxm záujme, poskytne zamestnávateľ, u ktorého je zamestnanec v pracovnom pomere, náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Právnická alebo fyzická xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxianskych povinností sa ustanovuje príkladmo. Zamestnancovi patrí od zamestnávateľa pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas.
Iné úkony vo všeobexxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xozsah pracovného voľna a náhrada mzdy pri výkone služby v ozbrojených silách a civilnej služby. Upravená je povinnosť zamestnanca opätovne nastúpiť dx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxmestnanec neplatené pracovné voľno.
Náhrada mzdy počas výkonu zdokonaľovacej služby a pri výkone civilnej služby namiesto zdokonaľovacej služby pxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xôvodu výkonu služby v ozbrojených silách a pri výkone civilnej služby od príslušného štátneho orgánu vojenskej správy spolu s odvodom príspevku do poixxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na štúdiu popri zamestnaní a ďalšom vzdelávaní za účelom zvýšenia kvalifikácie a prehĺbenia kvalifikácie priamo v tomto zákone. Zároveň sa ruší vyhláxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v rozsahu najmenej 5 dní v školskom roku sú zvýhodnení osamelá zamestnankyňa a osamelý zamestnanec, ktorí sa starajú aspoň o jedno dieťa mladšie ako 15 rxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxcovného voľna je možné upraviť aj v kolektívnej zmluve. Povinnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno a mzdu vzniká len pri prehlbxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxom zvýšenia kvalifikácie, ktoré sa kvalifikuje ako prekážka v práci na strane zamestnanca. Poskytovanie pracovného voľna a náhrady mzdy v sume jeho prxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxy v práci, pre ktoré je zamestnávateľ povinný ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci. Dočasnú neprítomnosť zamestnanca v práci počas jeho práxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xrijímacieho oddelenia zdravotníckeho zariadenia. Počas tohto obdobia nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy. Peňažné plnenie v týchto prípadoch upraxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxi pracovné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Dôvody, kedy je zamestnávateľ xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxkytnúť mu z uvedených dôvodov aj ďalšie pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy, prípadne mu poskytnúť pracovné voľno aj z iných vážnych dôxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx
x x xxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xola stanovená povinnosť poskytovať zamestnancovi náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku, ak zamestnanec nemôže pracovať z dôvodu prekážok na sxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xáhradu mzdy minimálne 60% jeho priemerného zárobku. Ak zamestnanec nemôže pracovať z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov, ustanovuje sa pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xýhodnejšie upraviť v kolektívnej zmluve.
K § 143
Preberá sa právna úprava prekážok v práci na strane zamestnanca pri uplatnení pružného pracovnéxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xx xxxxnnosť zamestnanca požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna pri prekážkach v práci, prípadne upovedomiť o prekážke v práci a preukázať xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxodnúť podmienky náhrad poskytovaných zamestnancovi za používanie vlastného náradia, vlastného zariadenia a vlastných predmetov potrebných na výkxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx xx xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxvinností, úloh a oprávnení v oblasti ochrany práce na úrovni zamestnávateľov a zamestnancov v súlade s príslušnými dohovormi Medzinárodnej organizáxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xráce. V ďalšej časti návrh obsahuje len všeobecné ustanovenia s odkazom na osobitný predpis, ktorým je zákon NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxáv a povinností zamestnancov a rekondičných pobytov a boli zapracované do novely zákona č. 330/1996 Z.z., ktorá predstavuje komplexnú právnu úpravu v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
x x xxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx x x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxrá súčasná právna úprava kontroly odborovým orgánom nad stavom bezpečnosti a ochrany zdravia xxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxnení niektorých zákonov.
K § 151
Rozvoj spoločnosti a zvýšené nároky na prácu zamestnancov vyžadujú i zvýšenú pozornosť zlepšovania pracovných xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxy na hygienické zariadenia a sociálne zariadenia upravujú osobitné predpisy napr. Úprava MZ SSR č. Z-1629/1978-B/3-06 zo dňa 14. februára 1998 Hygienxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x ktorou zamestnávateľ poskytuje aj príspevok na stravovanie podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/199x xxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxžnosť poskytnúť finančnú kompenzáciu zamestnancom, ak zamestnávateľ stravovanie nemôže zabezpečiť, pretože to vylučujú podmienky výkonu práce na xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xprostredkovanie stravovacích služieb.
K § 153 a 154
V ustanoveniach je upravený okruh povinností zamestnávateľa. Prehlbovanie kvalifikácie jx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxť. Starostlivosť zamestnávateľa o zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov má kvalitatívne inú právnu povahu a nemožno ju považovať za právnu povinnosx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxnca na nové pracovisko alebo na nový druh alebo spôsob práce, je zamestnávateľ povinný zamestnanca rekvalifikovať.
K § 155
Poskytovanie pracovnxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxvnosti, ktorá je podmienená potrebou zamestnávateľa. Účasť na školení a štúdiu popri zamestnaní za účelom zvýšenia kvalifikácie nemožno zamestnancxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxkácie, ktorá je právnou formou stabilizácie zamestnancov. Nesplnenie stabilizačného záväzku zamestnanca (ktorý nesmie prekročiť päť rokov) spôsoxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxie na prácu dohodnutú v pracovnej zmluve, dohoda sa neuzatvára. Ak náklady zamestnávateľa na prehĺbenie kvalifikácie zamestnanca dosahujú aspoň 100 xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxiká povinnosť zamestnanca na úhradu nákladov pri nesplnení jeho stabilizačného záväzku je možné rozšíriť xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxj neschopnosti v dôsledku choroby, úrazu, pri tehotenstve, materstve a rodičovstve, pri invalidite, v starobe a pri návrate do práce vyplývajúca naprx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xeskorších predpisov.
K § 158 až 159
Upravujú sa povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancom so zmenenou pracovnou schopnosťou.
K § 16x
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ktorým sa vydajú zoznamy prác a pracovísk zakázaných všetkým ženám, tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode. Uvedená úprava vyplýxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxrého výkon práce ohrozuje jej tehotenstvo spočívajúce v jej osobe.
K § 162
Úprava je v súlade s článkom 5 Smernice Rady č. 92/85/EHS o zavedení opatrxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
x x xxx
xxxxxx xx x xxxxxx so Smernicou Rady č. 96/34/EHS o rodičovskej dovolenke. Zvýšená ochrana pred skončením pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa sa zabexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, ktorí sa starajú o dieťa mladšie ako 15 rokov alebo tehotnej žene osobitnú úpravu pracovného času. Upravuje sa zákaz nadčasovej práce a služobnej pohoxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zamestnancov, ktorí sa starajú o blízku osobu, ktorá je prevažne alebo úplne bezvládna.
K § 166
Ustanovením sa navrhuje predĺžiť rodičovská dovoxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxotne postihnuté dieťa vyžadajúce mimoriadnu starostlivosť osobitne náročnú. Poskytuje sa rovnosť príležitostí a rovnaký prístup ženám a mužom na inxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxenke.
K § 167 až 170
Preberá sa doterajšia právna úprava režimu čerpania materskej dovolenky a prestávok na dojčenie. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xx/34/EHS o rodičovskej dovolenke.
K § 171
Navrhované ustanovenie v súlade s Dohovorom MOP č. 138 o minimálnom veku zakotvuje pre zamestnávateľa poxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxoveďou a pri okamžitom skončení pracovného pomeru informovať jeho zákonného zástupcu alebo vyžiadať vyjadrenie zákonného zástupcu pri skončení praxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx 138 o minimálnom veku len prácami, ktoré neohrozujú ich mravnosť.
K § 174
V ustanovení sa navrhuje ustanoviť zákaz pre zamestnávateľov používať u xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xezpečnosti
mladistvých zamestnancov. Ak je nočná práce vykonávaná mladistvými zamestnancami v rámci prípravy na povolanie, musí byť vždy zabezpečxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxubliky, ktorým sa vydajú zoznamy prác a pracovísk zakázaných mladistvým. Uvedená úprava vyplýva zo skutočnosti, že sa zvyšuje počet subjektov, ktoré xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xekárom pred preradením na inú prácu alebo podľa potreby, najmenej raz za rok.
K § 177 a 178
Navrhuje sa upraviť pracovnoprávnu prevenciu. Uložené pxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxzať vzniku škody a robiť opatrenia na odstránenie prípadných zistených nedostatkov. Zamestnancom je okrem všeobecne ustanovenej právnej povinnostx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xretože sú ustanovené prípady, kedy zamestnanec túto povinnosť nemá.
Vzhľadom na poznatky z praxe navrhuje sa, zabezpečiť spôsob výkonu kontroly, abx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x § 179
Predpokladmi založenia pracovnoprávnej zodpovednosti zamestnanca sú
a)
vznik škody,
b)
porušenie povinností pri plnení pracovných xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedených v § 182 a 185.
Zodpovednosť zamestnanca je založená na subjektívnom princípe, vždy ide o zodpovednosť za zavinenie (úmyselné, nedbanlivxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxumejú pravidlá morálneho charakteru všeobecne platné v demokratickej spoločnosti, v ktorej sa uplatňuje a presadzuje vzájomná slušnosť, ohľaduplnxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xzniknutou škodou. V súlade s doterajšou právnou úpravou sa predpokladá úmyselné konanie proti dobrým mravom, iba v tomto prípade prichádza do úvahy zoxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxú spoločenskému vývoju a tiež preto, že je ťažko možné vo všetkých jednotlivostiach ich vystihnúť. Vo všeobecnosti platí, že ide o pravidlá morálneho cxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
x x xxx
xavrhovaným ustanovením sa vylučuje zodpovednosť zamestnanca za škodu, ak ju spôsobí v duševnej poruche, v dôsledku ktorej nebol schopný ovládnuť svoxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxl úmyselným či nedbanlivostným požitím alkoholu, drog, či iných návykových látok, za vzniknutú škodu zodpovedá.
K § 181
Ak splnil zamestnanec prxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxj povinnosti. Za takto vzniknutú škodu však nezodpovedá len za predpokladu, že stav, proti ktorému je potrebné zakročiť, sám úmyselne nevyvolal a že si xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xizika, ktorým je nezavinená škoda, prirodzený charakter znehodnotenia alebo úbytku hodnôt.
K § 182 až 185
Ustanovuje sa osobitná zodpovednosť zxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxerených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, vznikne, ak sú splnené všetky predpoklady tejto zodpovednosti, t.j. dohoda o hmotnej zodxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xzniku zodpovednosti zamestnanca za stratu zverených predmetov, patrí písomné potvrdenie o prevzatí predmetu, škoda v podobe straty zvereného predmxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxnanca sa navrhuje obmedziť náhradu u jednotlivého zamestnanca, trojnásobkom jeho priemerného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxm skutočnej škody hradiť aj ušlý zisk.
K § 187
V prípade, že na vzniku škody sa podieľa aj zamestnávateľ, zamestnanec hradí len pomernú časť škody poxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xzv. delenú zodpovednosť, pri ktorej každý zo zodpovedných zamestnancov zodpovedá len za svoj podiel zodpovednosti podľa miery svojho zavinenia.
x x xxx
xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xeci, ale aj škody, ktorá vznikla stratou alebo zničením veci. Pri určení ceny v čase vzniku škody sa vychádza z ceny nadobúdacej a prihliada sa k poklesu hxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxednosti jednotlivých zamestnancov pri spoločnej zodpovednosti za schodok. Vychádza sa z princípu delenej zodpovednosti.
K § 190
Upravuje sa náxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxtnanec nie je povinný nahradiť škodu, ak mu po oznámení nedostatku zamestnávateľ neuložil zastaviť prácu.
K § 191
Oproti doterajšej právnej úpraxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxčuje zamestnávateľ.
K § 192
Upravuje sa všeobecná zodpovednosť zamestnávateľa za škodu. Zamestnávateľ za škodu zodpovedá vždy, ak sú splnené tixxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxelné konanie proti dobrým mravom alebo porušenie povinností zamestnancom, ktorý konal v rámci plnenia úloh zamestnávateľa jeho menom,
c)
existexxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxá na objektívnom princípe, nevyžaduje sa teda existencia zavinenia.
K § 193
Predpokladom tejto osobitnej zodpovednosti je existencia škody na vxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxípade, že zamestnávateľ miesto na odkladanie týchto vecí neurčil, zodpovedá za vzniknutú škodu, len ak tieto veci boli odložené na mieste, kde sa obvykxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxom nie je ustanovená povinnosť zamestnávateľa tieto veci prijať do úschovy.
K § 194
Ak splnil zamestnanec prevenčnú povinnosť uloženú mu v § 178, pxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xoli rovnako uhradené náklady, ktoré pri odvracaní škody, hroziacej zamestnávateľovi, účelne vynaložil. Podmienkou, ktorá musí byť splnená, aby nárxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xočínal spôsobom, primeraným okolnostiam. Táto náhrada patrí rovnako zamestnancovi, ktorý odvracal nebezpečenstvo ohrozujúce život alebo zdraviex xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x x xxx xx xxx
x x xxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxovného úrazu. Navrhovanou úpravou v § 196 sa odstránia prípadné rozpory pri dokazovaní, či zamestnanec bol oboznámený správnymi predpismi riadne a prxxxxxxxxxxxx
x x xxx xx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxvážneho stavu, keď sa pri výpočte náhrady za stratu na zárobku u poškodených neprihliadalo na valorizovanú časť dôchodku, pričom u podstatnej väčšiny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xri určovaní náhrady za stratu na zárobku započítavali čiastočné invalidné dôchodky a invalidné dôchodky v skutočnej sume valorizované podľa platnýcx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxvuje zákon NR SR č. 320/1993 Z.z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxi mzdovej úrovne. Ponechanie limitu obmedzujúceho náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti malo za následok nivelizáciu tejtx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxinnosťou od 1. januára 1989 bola zákonom č. 188/1988 Zb., ktorým sa menil a dopĺňal Zákonník práce vypustená náhrada za stratu na dôchodku. Ustanovením x xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxčenia.
Podľa čl. VI. zákona NR SR č. 376/1996 Z.z. o úprave dôchodkov priznaných v roku 1997 a o zmene niektorých predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1x xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxrobku po skončení pracovnej neschopnosti patriaca za pracovný úraz alebo chorobu z povolania (§ 16 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 274/1994 Z.z. v znení nxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx xx xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx zodpovednosti zamestnávateľa okrem iných náhrad aj náhrada nákladov spojených s pohrebom. Od nákladov na pohreb sa odpočíta príspevok na pohrebné poxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxších príslušníkov rodiny sa považujú vdova, vdovec, deti a ich manželia alebo manželky, vnuci, rodičia a prarodičia, súrodenci vlastní, nevlastní a ixx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxhrada nákladov na výživu pozostalých vychádza z doteraz platnej právnej úpravy. Výšku percenta a obdobie, za ktoré sa bude náhrada nákladov na výživu pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xnenie uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
K § 208
Zvýšenie jednorazového odškodnenia pozostalým sa navrhuje upraviť vzhľadom xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxrodnej rady Slovenskej republiky č. 275/1993 Z.z., ktorým sa mení Zákonník práce a zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpoxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxvnej úpravy, ktorá sa
osvedčila a vžila. Domáhať sa zmeny svojich práv alebo povinností môže poškodený aj zamestnávateľ v súlade s § 14 a § 32 tohto zákonxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stavu spočívajúca v zhoršení zdravotného stavu z tzv. všeobecných zdravotných príčin.
K § 210
Ustanovenie upravuje len všeobecný vzťah zakladaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxvňa. Potrebné ustanovenia hmotnoprávnej povahy upraví osobitný predpis, ktorým je zákon č. 274/1994 Z.z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších pxxxxxxxxx
x x xxx xx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxch osobitných prípadoch, zárobok po pracovnom úraze a zodpovednosť za škodu v niektorých osobitných prípadoch.
K § 217 a 218
Navrhuje sa, aby zamexxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxri skutočnej škode hradiť aj inú škodu. Zásadne by škoda mala byť hradená v peniazoch a tým, že môže dôjsť k dohode o naturálnej reštitúcii. Ak ku škode došxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxx xxx xkoda vznikla (či už poškodením veci alebo jej stratou).
K § 219
V záujme právnej istoty zamestnávateľa, ktorý zamestnancovi nahradil škodu spôsoxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx x xxx
xa účely náhrady škody navrhuje sa ustanoviť, čo sa považuje za plnenie pracovných úloh a priamu súvislosť s ním. Úrazu zamestnanca, ktorý ho utrpel pre pxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxviska (napr. použitie fyzickej sily zamestnanca na vedúceho zamestnanca na verejnom priestranstve podniku pre nepridelenie pracovnej odmeny).
x x xxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xko aj o plnenie získané z nepoctivých zdrojov.
Na rozdiel od občianskoprávnej úpravy bezdôvodného obohatenia neoprávnený majetkový prospech musí bxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xby bol majetkový prospech získaný protiprávne, a tým vznikla druhému účastníkovi majetková ujma. Medzi protiprávnym konaním a majetkovou ujmou musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxtematickej časti upraviť aj neprávom alebo omylom vyplatené peňažné sumy zamestnancovi, pretože v rámci pracovného pomeru ide o najčastejší prípad bxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxiaľ ide o právne následky neplatnosti právneho úkonu, resp. o vrátenie neprávom alebo omylom vyplatených súm, je povinný tak urobiť len pri nedostatku xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxcovi na ujmu, pokiaľ si túto neplatnosť nespôsobil výlučne sám.
K § 223 až 226
Preberá sa doterajšia právna úprava dohody o vykonaní práce mimo pracxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxtanovenia realizujú tzv. koaličné právo zamestnancov, zakotvené v čl. 37 Ústavy SR, ktorý je koncipovaný podstatne širšie ako právo zamestnancov zdrxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxhovej ekonomike, pluralite vlastníckych foriem a subjektov s rešpektovaním dosiahnutej úrovne sociálnych a ekonomických práv všetkých subjektov. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxce.
Z hľadiska efektívnosti je významnejšou nepriama, sprostredkovaná účasť zamestnancov na rozhodovacích procesoch v podniku prostredníctvom xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxnnosť zamestnávateľa konzultovať každé významnejšie opatrenie pred prijatím s ich zástupcami. Touto úpravou sa vytvoria právne predpoklady pre pluxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxx zamestnanci zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov Európskej únie so sídlom v Slovenskej republiky mali právo na nadnárodné informáxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je v súlade s § 2 odsek 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Tento zákon vychádza z Dohovoru MOP č. 87 z roku 1948 o sloxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxx xyjednávaní. Na základe § 5 odsek 3 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní, príslušný odborový orgán uzaviera kolektívnu zmluvu aj za zamestnaxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxko ich funkcie spočíva v uzatváraní kolektívnych zmlúv. Úloha odborových orgánov vychádza z Dohovoru MOP č. 154 z roku 1981 o podpore kolektívneho vyjexxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxh.
K § 230
Ustanovenie vychádza zo súčasne platného zákona č. 120/1990 Zb., ktorým sa upravujú niektoré vzťahy medzi odborovými organizáciami a zxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx xx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxvenia vymedzujú vecnú pôsobnosť odborových orgánov v pracovnoprávnych vzťahoch. Upravujú sa formy participácie odborových orgánov a tiež vymedzujx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xrerokovať opatrenia uvedené v § 231 písm. a) až g), ktoré sú obsahom právne formulované v jednotlivých ustanoveniach tohto Zákonníka práce. (Napríklax xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx xx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxx, Smernice Európskej únie upravujúce pracovné právo, Európska sociálna
charta
a Európska
charta
základných sociálnych práv predpokladajú, že záuxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxcké rady, resp. zástupcovia na ochranu práce pri práci (prípadne aj zástupcovia mladistvých, žien, zástupcovia zdravotne postihnutých zamestnancoxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxovenie upravuje zastúpenie zamestnancov prostredníctvom zamestnaneckých rád. Ustanovenie zamestnaneckých rád, kde nepôsobí odborová organizácxx xxxxxxxxx xxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxi za zástupcov určené národným zákonodarstvom.
Zamestnanecká rada je na rozdiel od odborovej organizácie orgánom všetkých zamestnancov.
Funkcia xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxneckej rady. Návrh upravuje kreovanie zamestnaneckých rád, bližšie určuje podmienky ich vzniku, organizovanie volieb, časové lehoty, kompetencie xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxé voľby riadi volebný výbor, ustanovený zamestnancami. Kompetenciu odvolať z funkcie člena zamestnaneckej rady má orgán, ktorý ho zvolil.
V družstvxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
x x xxx
xxxxxované ustanovenie upravuje ochranu a podmienky na činnosť poskytované zástupcom zamestnancom. Ak príslušný odborový orgán, zamestnanecká rada, zaxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxuje sa táto činnosť za výkon práce. Pretože v pôsobnosti príslušného odborového orgánu, zamestnaneckej rady, zamestnaneckého dôverníka a zástupcu zxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxiska nadobudnúť aj nevyhnutné predpoklady pre výkon tejto funkcie, účasťou na školení.
Zamestnávateľ nesmie postihovať člena príslušného odborovxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxtnávateľ počas výkonu funkcie a v ochrannej dobe nesmie s nimi skončiť pracovný pomer bez predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu. Zabezpečenie xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxe s Dohovorom MOP č. 135 z roku 1971 o ochrane a podmienkach na činnosť poskytovaných zástupcom pracovníkov v podniku, ďalších zástupcov zamestnancov, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxx x xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxzvíjať informácie a prerokovanie a účasť zamestnancov v nadnárodných spoločnostiach a ustanoviť postupy informovania zamestnancov a prerokovanie x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxre informovania zamestnancov a konzultovania s nimi v podnikoch alebo skupinách podnikov pôsobiacich v rámci Európskej únie". Táto požiadavka vyplyxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxpečiť tak, aby boli prispôsobené nadnárodnej štruktúre zamestnávateľských subjektov, aby nedošlo k nerovnému zaobchádzaniu so zamestnancami, ktoxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxrokovanie s nimi, ktorý by vyústil do relevantnej právnej formy.
K § 241
Návrh právnej úpravy vymedzil základné pojmy: a to najmä - zamestnávateľ s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxenie zamestnávateľa, prerokovanie a osobitný vyjednávací orgán.
Zákon sa vzťahuje na zamestnávateľov a skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na úzxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxacich v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike.
Zákon upravuje zriadenie európskej zamestnaneckej rady alebo ustanovenie iného postupu prx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xástupcov zamestnancov uzatvára písomnú dohodu s ústredným vedením zamestnávateľa o právnom postavení európskej zamestnaneckej rady, alebo o ustanxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxy obsahuje určenie všetkých zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje: zloženie európskej zamestnaneckej rady, počet jej členov, rozdelenie miest a fxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxsadaní európskej zamestnaneckej rady; finančné a materiálne zdroje na činnosť európskej zamestnaneckej rady a dobu platnosti dohody o európskej zamxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xamiesto európskej zamestnaneckej rady zriadia iný nadnárodný informačný a prerokovací postup. Táto písomná dohoda musí ustanoviť spôsob, akým zástxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxm nadnárodných otázok, ktoré významne ovplyvňujú záujmy zamestnancov.
K § 244
V prípade, že sa ústredné vedenie zamestnávateľa nedohodne s osobxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rady, zriaďuje sa táto zo zákona.
K § 245 a 246
Kreovanie európskej zamestnaneckej rady a jej fungovanie vychádza zo Smernice 94/45/ES o zriadení exxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x x xxx x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxmestnancov vychádza z § 231, 232 a 238 tohto zákona.
K § 249 a 250
Prechodnými ustanoveniami sa má predísť prípadným ťažkostiam pri aplikácii novéhx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxej úpravy výkonu inej zárobkovej činnosti, ktorú môžu zamestnanci popri svojom zamestnaní u svojho zamestnávateľa vykonávať, je žiadúce upraviť posxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxx xxy za obdobie predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona patrili percentá a obdobie, za ktoré sa upravuje priemerný zárobok rozhodujúci pre výpočex xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx predpisov.
K § 253
Navrhované ustanovenie vyplýva z úpravy obsiahnutej v § 150 tohto zákona o zástupcoch zamestnancov na ochranu práce.
K § 25x
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xákona sa navrhuje v nadväznosti na účinnosť zákona o štátnej službe a zákona o verejnej službe k 1. januáru 2002. Účinnosť § 5 ods. 2 a § 239 až 248 je viazaná xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx
minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR