LIT162700SK

Dôvodová správa k zákonu č. 160/2015 Z. z., Civilný sporový poriadok

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxxxxxxx xxxx
xxxxx
x xxx xxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx tvoria rámec výkladových pravidiel, v súlade s ktorými majú byť aplikované a interpretované právne normy Civilného sporového poriadku (ďalej len "CSxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxnné a ich poradie nevyjadruje ich dôležitosť. V čl. 1 je vyjadrený všeobecný princíp priorizácie súdu ako právno - ochranného orgánu, čo znamená, že ak zxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx ktorého základným atribútom je inštitucionálna nezávislosť od ostatných zložiek verejnej moci. Zákon zveruje isté právno - ochranné decízne funkcix xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxený systém riešenia tohto kompetenčného konfliktu (porovnaj § 11).
Čl.2
Východiskovým princípom je princíp právnej istoty, ktorý je v navrhovaxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxú v súlade s ustálenou judikatúrnou líniou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len "NS SR"), ÚS SR, Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej lex xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x x xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx tejto konštantnej línie v odôvodnení súdneho rozhodnutia. Reflexiou tejto zásady v normatívnom texte je i ustanovenie § 214 odsek 4.
Čl.3
V navrhxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxlnymi, gramatickými a syntaktickými pravidlami (gramatický výklad), avšak priorizuje sa tzv. objektívny teleologický výklad, t.j. výklad podľa účxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx
Čl.4
Navrhovaný článok 4 upravuje analógiu legis a analógiu iuris, ktorá má ako výkladové pravidlo svoje nesporné miesto i v predpisoch procesnéxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx právna úprava prejednávanej právnej veci. Klasické interpretačné pravidlo, analógia, umožňuje sudcovi použiť ustanovenie svojim obsahom a účelom xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxetačné pravidlo, ktoré nemá xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxdnúť aj v prípadoch, ak výslovné znenie zákona neexistuje. Podobnú, či rovnakú formuláciu obsahuje viacero európskych kódexov, napríklad čl. 1 švajčxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxentne prítomný v európskych právnych poriadkoch, napr. aj § 3 ods. 1 slovenského Občianskeho zákonníka a pod. Súdu sa umožňuje odmietnuť konkrétne prxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxdnú námietku zaujatosti sudcu, princíp separácie trov konania, neprihliadnutie na procesne prekludované úkony a pod.).
Čl.6
Navrhovaný princxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxe strany s protichodným záujmom na výsledku sporu. Navrhované znenie rovnako reflektuje judikatúru štrasburských orgánov ochrany práva, ktorá zásaxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxnoch) tak i v procesných úkonoch protistrany v tom zmysle, aby ku každej relevantnej námietke, tvrdeniu či dôkazu mala objektívnu možnosť vyjadriť sa pxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x týchto prípadoch musí zohľadňovať istú hmotnoprávnu i procesnú nerovnováhu sporových strán.
Čl.7
Čl. 7 upravuje dispozičný princíp, ktorým je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xemôže vzniknúť. Priorizuje sa povinnosť súdu viesť strany k zmierlivému vyriešeniu ich hmotnoprávneho konfliktu (mediačná funkcia civilného súdnixxxxxx
xxxx
xxx x x xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxko princípy súvisia s rovnosťou zbraní a s princípom dispozičným. Priorizuje sa procesná aktivita sporových strán, ktoré sú zásadne povinné tvrdiť roxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxia a dôkazné návrhy protistrany.
Čl.9
Čl. 8 a čl. 9 sú vyjadrením princípu kontradiktórnosti sporového konania a prejednacieho princípu (zásady xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zásadne povinné tvrdiť rozhodujúce skutočnosti a označiť dôkazné prostriedky na preukázanie svojich tvrdení. Každá procesná strana má právo oboznáxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxp civilného sporového konania. Súd určuje tempo a priebeh konania s prihliadnutím na princíp hospodárnosti tak, aby bol naplnený účel zákona. CSP xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxom arbitrárneho poriadku umožňuje sudcovi koncentrovať určité procesné úkony strán a sankcionovať nedodržanie ním stanovených procesných lehôt vo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxtrebné opatrenia ukladá sudca alebo súdny úradník. Pojem súd sa v tomto zmysle primerane používa v celom CSP.
Čl.11
Čl. 11 proklamuje tradičnú proxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx skutočnej vôle procesnej strany sa prezumuje, že fyzické osoby disponujú schopnosťou racionálne rozlíšiť a posúdiť dôsledky svojho procesného postxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxýšenou mierou súdneho paternalizmu, prejavujúceho sa napríklad zvýšenou mierou manudukčnej (poučovacej) povinnosti, vysvetľovaním, návodom či pxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx xxxnie čl. 12 reflektuje tradičnú zásadu ústnosti, ktorá je však v modernom poňatí civilného procesu na viacerých miestach prelamovaná. Zákon stanovuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxincíp priamosti a bezprostrednosti, ktorý spočíva v osobnom styku strán sporu so súdom. Čl. 13 reflektuje aj právo nechať sa v konaní zastúpiť ako i povixxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxolu súdnej moci. Verejnosť môže byť z prejednávania a rozhodovania sporu vylúčená len v taxatívne stanovených prípadoch.
Čl.15
Základným princxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxhto princípu, ktorá spočíva v tom, že žiaden dôkaz nedisponuje legálnou silou, ktorú by sudca musel zohľadniť predpísaným spôsobom. V modernom akuzačxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxšené požiadavky na jasnosť, presvedčivosť a logickú bezrozpornosť odôvodnenia súdneho rozhodnutia.
Čl.16
Navrhovaný čl. 16 zakotvuje princíx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxodnej zmluvy atď.). Celkom výnimočne môže odôvodnenosť postupu mimo rámca princípu legality vyplývať z tzv. testu proporcionality vzájomne kolidujxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x konkrétnom prípade silnejšie právo než porušené právo toho, na koho úkor sa právo vykonáva. Ak teda napríklad súd vezme do úvahy elektronickú komunikáxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxvo na ochranu osobnosti tohto subjektu je v konkrétnom prípade proporčne slabšie oproti tomu ústavnému právu, ktorého porušenie sa má takto získaným dxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx). Postup súdu v súlade s platnými právnymi predpismi nevylučuje aplikáciu neúčinných právnych predpisov, na ktoré odkazujú intertemporálne ustanoxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení tohto zákona, ako aj iných procesných predpisov. Princíp je ekvivalentom či koncepčným doplnením práva na súdnu a inú právnu ochranu, ktorx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxhodnutí v rámci európskeho priestoru, ako i vyjadrením princípu materiálnej reciprocity medzinárodného práva.
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVExxx
xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx
x x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx a SSP, a to tak, že CSP upravuje len postup subjektov civilného sporového konania a na mimosporové konania a správne súdnictvo sa uplatňuje iba subsidixxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxie, avšak zahŕňa v sebe prejednávanie a rozhodovanie sporov z oblasti celej sféry civilného práva hmotného (to súvisí i s otázkou právomoci tzv. civilnxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxého procesu (dôsledne sa uplatňuje princíp dvoch vzájomne kontradiktórne postavených strán sporu s protichodným záujmom na ich výsledku).
§ 2
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx x xxxx x xx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx subjektov civilného sporového konania a na mimosporové konania a správne súdnictvo sa uplatňuje iba subsidiárne, teda tam, kde osobitný procesný režxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxzhodovanie sporov z oblasti celej sféry civilného práva hmotného (to súvisí i s otázkou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxania subjektov civilného procesu (dôsledne sa uplatňuje princíp dvoch vzájomne kontradiktórne postavených strán sporu s protichodným záujmom na icx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxx
x x
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx tzv. decíznej (rozhodovacej) povahy. V navrhovanom ustanovení je vyjadrená všeobecná a obligatórna zúžená právomoc civilných súdov, pričom sa zakoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xe tu volený zámerne, nakoľko CSP upravuje tzv. civilný proces (porovnaj § 1). Súkromnoprávny spor bude spravidla podliehať režimu CSP, a len zákon môžx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxíznou kompetenciou. Pojem orgán je tu použitý v najširšom zmysle (môže ísť nie len o orgán verejnej moci, správny orgán, ale v najširšom zmysle napr. i o rxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxívnej enumerácie právomoci spadajúcej pod procesný režim CMP a SSP.
§ 4
V navrhovanom znení je vyjadrená rozšírená právomoc súdov, ktorá znamexxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xákon. Delená právomoc - z právnej úpravy sa odstránila delená právomoc ako inštitút. Takáto úprava stratila zmysel, keďže ostala iba v prípade z. č. 514xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxx xx
.
Právomoc rozhodcovského súdu
§ 5
V navrhovanom znení § 5 až 8 je upravená tzv. alternatívna zúžená právomoc civilných súdov. Uzavretím tzvx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtrability podľa z. č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní. Uplatnenie námietky nedostatku právomoci civilného súdu v dôsledku rozhodcovskej doloxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxz. o rozhodcovskom xxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxávomoci spočíva v možnosti voľby sporových strán jednak vylúčiť právomoc civilného súdnictva ako aj v možnosti jej obnovenia v prípade súhlasného úkoxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxicata. Pri konkurencii rozhodcovského a súdneho konania (§ 8) sa vychádza z priority rozhodcovského konania, kedy je rozhodcovský súd dotovaný tzv. pxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x
x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx civilných súdov. Uzavretím tzv. rozhodcovskej doložky alebo rozhodcovskej zmluvy môžu sporové strany vylúčiť právomoc všeobecného súdu v prípadocxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxu v dôsledku rozhodcovskej doložky či zmluvy podlieha pomerne prísnej koncentrácii (§ 6). Osobitným zákonom podľa § 6 ods. 3 sa majú na mysli ustanovenix x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxení niektorých zákonov. Alternatívnosť zúženej právomoci spočíva v možnosti voľby sporových strán jednak vylúčiť právomoc civilného súdnictva ako xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx sa naň, ako keby nebolo - nejde teda o prekážku res iudicata. Pri konkurencii rozhodcovského a súdneho konania (§ 8) sa vychádza z priority rozhodcovskéxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x
x xxxxxxxxxxx xxxxx x x až 8 je upravená tzv. alternatívna zúžená právomoc civilných súdov. Uzavretím tzv. rozhodcovskej doložky alebo rozhodcovskej zmluvy môžu sporové sxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxnenie námietky nedostatku právomoci civilného súdu v dôsledku rozhodcovskej doložky či zmluvy podlieha pomerne prísnej koncentrácii (§ 6). Osobitnxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxtrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Alternatívnosť zúženej právomoci spočíva v možnosti voľby sporových strxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxe cudzieho rozhodcovského súdu nie je uznané, hľadí sa naň, ako keby nebolo - nejde teda o prekážku res iudicata. Pri konkurencii rozhodcovského a súdnexx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x
x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xx 8 je upravená tzv. alternatívna zúžená právomoc civilných súdov. Uzavretím tzv. rozhodcovskej doložky alebo rozhodcovskej zmluvy môžu sporové strxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxnie námietky nedostatku právomoci civilného súdu v dôsledku rozhodcovskej doložky či zmluvy podlieha pomerne prísnej koncentrácii (§ 6). Osobitným xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Alternatívnosť zúženej právomoci spočíva v možnosti voľby sporových strán xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xudzieho rozhodcovského súdu nie je uznané, hľadí sa naň, ako keby nebolo - nejde teda o prekážku res iudicata. Pri konkurencii rozhodcovského a súdneho xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnce competence).
Skúmanie právomoci
§ 9
Ustanovenia riešia nedostatok právomoci ako tzv. neodstrániteľnú prekážku konania, ktorej proxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxo veci patrí, je povinný mu po zastavení konania na súde túto vec postúpiť. Pojem "orgán SR" je zdôraznený kvôli kolíznym normám, ak ide o vzťah s cudzím mexxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxrany práva, do právomoci ktorého vec patrí, je povinný uplatniť postup podľa zásady ustanovenej v čl. 4 a v zmysle princípu zákazu odopretia spravodlivxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo senátu sú súdy a orgány verejnej správy viazané a podrobnosti ustanoví Rokovací poriadok NSSR.
§ 10
Ustanovenia riešia nedostatok právomocx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, do právomoci ktorého prejednanie a rozhodnutie takejto veci patrí, je povinný mu po zastavení konania na súde túto vec postúpiť. Pojem "orgán SR" je zdxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxe s dostatočnou dávkou určitosti indikovať iný orgán ochrany práva, do právomoci ktorého vec patrí, je povinný uplatniť postup podľa zásady ustanovenxx x xxx x x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx verejnej správy viazané a podrobnosti ustanoví Rokovací poriadok NSSR.
§ 11
Ustanovenia riešia nedostatok právomoci ako tzv. neodstrániteľnx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxjednanie a rozhodnutie takejto veci patrí, je povinný mu po zastavení konania na súde túto vec postúpiť. Pojem "orgán SR" je zdôraznený kvôli kolíznym nxxxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxitosti indikovať iný orgán ochrany práva, do právomoci ktorého vec patrí, je povinný uplatniť postup podľa zásady ustanovenej v čl. 4 a v zmysle princípx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxSR. Rozhodnutím kompetenčného senátu sú súdy a orgány verejnej správy viazané a podrobnosti ustanoví Rokovací poriadok NSSR.
TRETIA HLAVA
Pxxxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxle ktorého je prvoinštančným súdom zásadne súd okresný. Jedinou výnimkou je konanie o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach, v ktorom úlohx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xároveň úlohy zjednocovania judikatúry, ako i ďalšie úlohy vyplývajúce zo z. č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Navrhovxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxadnych opravných prostriedkov v systéme - v tomto zmysle je slovenské civilné súdne konanie dvojinštančné, pretože existuje len jeden riadny opravný xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxmto zmysle máme v SR trojstupňovú súdnu sústavu (okresný súd, krajský súd, najvyšší súd).
DRUHÝ DIEL
MIESTNA PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU
Všeobecná mixxxxx xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xx xxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxzickej osoby. Do odseku 1 bol prebratý § 85 odsek. 1 OSP, namiesto "občan" použitý termín "fyzická osoba". Predkladateľ navrhuje zjednodušiť, sprehľaxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a fyzických osôb nepodnikateľov. Doterajšie rozlišovanie predstavovalo rezíduum fragmentárnej úpravy tzv. obchodného súdnictva, ktoré však straxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxrajšiu líniu § 85 OSP.
§ 16
Ustanovenie upravuje pravidlá určenia všeobecného súdu ak ho nie je možné určiť postupom podľa § 14 a 15.
§ 17
x xx
xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xiestna príslušnosť
§ 19
Ustanovenie upravuje alternatívnu miestnu príslušnosť s tým, že ide po terminologickej precizácii v podstate o prebratý x xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxlo obsolétne, keďže príslušnosť je upravená kauzálne - pozri § 22), vypustené pôvodné písm. e) (je sídlo burzy, ak ide o spor z burzového obchodu - ustanoxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxom sa reflektujú spory s ochranou slabšej strany - osoba, ktorá žaluje svoje právo na nediskrimináciu.
§ 20
Ustanovenie upravuje tzv. výlučnú mxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxx xxx xx x xx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxskej republike, ak ide o rozvod, neplatnosť manželstva alebo o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je, ak býva v obvode tohto súdu aspoň jeden z manželoxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxlikácia ukázala nie vždy ako procesne komfortná pre subjekty konania. Rovnako bolo vypustené pôvodné písm. j) - v obvode ktorého má dlžník sídlo alebo mxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxé konanie, a súd, na ktorom tieto konania prebiehajú, ak ide o spory nimi vyvolané, okrem sporov o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manžexxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx
x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004, ktorým sa vytvára exekučný titul pre nesporné nároky. V treťom odseku predkladateľ reflektuje pxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxiach (Ú.v. EÚ L 181, 29.6.2013).
TRETÍ DIEL
KAUZÁLNA PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU
§ 22
Príslušnosť v zmenkových sporoch a šekových sporoch
Prebratx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxch predpisov (ďalej len "zákon o sídlach a obvodoch súdov"). Osobitná kauzálna príslušnosť sa v odvolacom konaní neuvádza, pretože na rozhodovanie je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dôvodu zákazu použitia zmenky v spotrebiteľských vzťahoch - § 5a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxsob, ako posúdiť či zmenka súvisí alebo nesúvisí s kauzálnym spotrebiteľským vzťahom, teda objektívne by sudca nebol schopný dodržať imperatívnu norxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Predkladateľ preto pristúpil k vypusteniu inštitútu zmenkového platobného rozkazu.
§ 23
Príslušnosť v pracovnoprávnych sporoch
Ustanovxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxí okresných súdov v sídle kraja bral predkladateľ do úvahy najmä štatistiku nápadu na jednotlivé súdy, dopravnú infraštruktúru a dostupnosť súdu.
x xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx bol zmenený na "reštrukturalizačný" súd, keďže podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii je vhodné používať tento pojem.
§ 25
Príslušnosť x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxvanie agendy ochrany práv k predmetom priemyselného vlastníctva a ochrany práv z nekalej súťaže. Pôvodná úprava sa rozdelila do dvoch ustanovení, prixxx xx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxkej republiky. K tomuto kroku sa pristúpilo v záujme potreby špecializácie na túto agendu a rovnako je dôvodom potreba zjednocovania judikatúry. V príxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxrého pri súbehu nárokov z priemyselného vlastníctva a nekalej súťaže alebo autorského práva, spor prejedná a rozhodne súd príslušný podľa § 25.
§ xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx a obvodoch súdov v časti upravujúcej kauzálnu príslušnosť súdov v sporoch z nekalej súťaže. Právna úprava bola doplnená o kauzálnu príslušnosť v autorxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxý pôvodný § 12 zákona o sídlach a obvodoch súdov.
§ 28
Príslušnosť v sporoch týkajúcich sa rozhodcovského konania
Zákonom č. 336/2014 Z.z. ktxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov sa zaviedla kauzálna príslxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxého konania preberá do CSP.
§ 29
Príslušnosť v sporoch z burzových obchodov
Prebratý pôvodný § 13 zákona o sídlach a obvodoch súdov.
§ 30
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx súčasnú právnu úpravu kauzálnej príslušnosti v týchto sporoch tak, ako v súčasnosti upravuje zákon č. 371/2004 Z.z. x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxnej právnej úprave príslušnosti súdov je na tomto mieste navrhovaná právna úprava príslušnosti troch krajských súdov - ide o jedinú výnimku z druhovej xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxxh rozhodoval NS SR. Navrhovaná úprava môže výrazne prispieť k zjednoteniu judikatúry v spotrebiteľských veciach, k prehľadnosti systému právnej ochxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Z.z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky.
§ 33
Príslušnosť vo veciach ochranného opatrenia v občianskych veciach nariadeného v ixxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach (Ú.v. EÚ L 181, 29.6.2013) a zavádza kauzálnu príslušnosť na konania podľa tohto nariadenia. Na úpxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxe ochranného opatrenia nariadeného v inom členskom štáte Európskej únie je príslušným orgánom súd, konkrétne Okresný súd Bratislava III.
ŠTVRxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxx xx xxxxxxxx xx xx xovej právne úpravy.
§ 35
Ustanovenie určuje funkčnú príslušnosť najvyššieho súdu v dovolacom konaní.
PIATY DIEL
SPOLOČNÉ USTANOVENIA x xxxxxxxxxxxx xxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxuio fori, teda zásadu trvania súdnej príslušnosti (§ 35) a zásadu, že v prípade konkurencie niekoľkých miestne príslušných súdov je príslušný ktorýkoxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxsadu, že v prípade konkurencie niekoľkých miestne príslušných súdov je príslušný ktorýkoľvek z nich. Ustanovenia vychádzajú z doterajšej línie § 11 Oxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zásadu trvania súdnej príslušnosti (§ 35) a zásadu, že v prípade konkurencie niekoľkých miestne príslušných súdov je príslušný ktorýkoľvek z nich. Usxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxci vrátane diferenciácie na delegáciu vhodnú a nutnú, vrátane rozhodovania o delegácii najbližšie inštančne nadriadeným súdom (pôvodný § 12 OSP). Z dxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
§ 40
Navrhuje sa diferencovať skúmanie príslušnosti podľa toho, či ide o príslušnosť miestnu alebo o ostatné druhy príslušnosti. Na vecnú, kauzálnu a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxlušnosť podlieha inému procesnému režimu - miestnu príslušnosť skúma iba na námietku podľa § 38. V § 40 sa ponecháva doterajšia línia OSP, v odseku 1 je rxxxxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xúd Slovenskej republiky" použil termín "spoločne nadriadený súd". "Inými podaniami" v odseku 3 sa má na mysli napríklad návrh na vydanie neodkladného xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vecnú, kauzálnu a funkčnú príslušnosť prihliada súd ex offo počas celého konania a ak súd zistí nedostatok tejto svojej príslušnosti, postupuje podľa x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx x x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx OSP, v odseku 1 je rozdiel v tom, že súd o postúpení upovedomuje len žalobcu, žalovaného upovedomuje len vtedy, ak mu už bola doručená žaloba, namiesto texxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxnie neodkladného opatrenia.
x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a funkčnú príslušnosť prihliada súd ex offo počas celého konania a ak súd zistí nedostatok tejto svojej príslušnosti, postupuje podľa § 40. Miestna príxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx x x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xx rozdiel v tom, že súd o postúpení upovedomuje len žalobcu, žalovaného upovedomuje len vtedy, ak mu už bola doručená žaloba, namiesto termínu "Najvyšší xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxo opatrenia.
§ 43
Navrhuje sa diferencovať skúmanie príslušnosti podľa toho, či ide o príslušnosť miestnu alebo o ostatné druhy príslušnosti. Nx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxa § 40. Miestna príslušnosť podlieha inému procesnému režimu - miestnu príslušnosť skúma iba na námietku podľa § 38. V § 40 sa ponecháva doterajšia línix xxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xermínu "Najvyšší súd Slovenskej republiky" použil termín "spoločne nadriadený súd". "Inými podaniami" v odseku 3 sa má na mysli napríklad návrh na vydxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxx
x xx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, že v prvej inštancii koná a rozhoduje sudca príslušného okresného súdu, ako aj princíp, že odvolací a dovolací súd rozhoduje v senáte. Zdôrazňuje sa prxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx senátu konajúci ako jediný sudca a pod.) Jednotlivými úkonmi môže byť poverený súdny úradník v osobitných prípadoch aj predseda súdu (§ 42).
§ 45
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxmu môžu mať tieto úkony vplyv na priebeh konania (napr. pokyn zákonnému sudcovi na základe prešetrenia sťažnosti na prieťahy v konaní a pod.). Zákon č. 5xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxú právnu úpravu.
[Zákon č. 549/2003 Z.z. o súdnych úradníkoch vymedzuje, ktorý súdny úradník môže vykonať aký úkon, preto ustanovenie x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxtá v § 37 OSP zostáva zachovaná s uspôsobením terminológie novému procesnému kódexu.
§ 47
Doterajšia právna úprava obsiahnutá v § 37 OSP zostávx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxostiach z viacerých európskych krajín, napríklad Českej republiky. Veľký senát je inštitucionálnym zabezpečením princípu právnej istoty vyjadrenxxx x xxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxum, ktorého sa vec týka resp. ide o kolégium, do ktorého spadá senát, ktorý postúpil vec Veľkému senátu na rozhodnutie. Veľký senát rozhoduje priamo vo vxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xyplýva z negatívnej skúsenosti z Českej republiky - navrhovaná normatívna úprava zabráni tomu, aby sa postupujúci senát neodôvodnene vyhol vybavovaxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xR, prípadne ďalších subjektov, ktorých právny názor môže prispieť k stabilizácii a ustálenosti judikačnej praxe, napríklad právnické fakulty univexxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx
x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxnie doterajšej právnej úpravy § 14 OSP s prispôsobením terminológie CSP.
Vylúčenie sudcu na základe jeho oznámenia
§ 50
Navrhovaná úprava vyxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. V prípade, ak dôvody vylúčenia oznamuje sudca, o dôvodnosti skutočností tvrdených sudcom rozhoduje uznesením predseda súdu (prípadne podpredseda xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxadné aj záporné, no zároveň je rozhodnutím konečným. Z dôvodu procesnej ekonómie a zovšeobecnenia skúsenostnej bázy všeobecných súdov sa navrhuje poxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xudcov podľa toho, či ide o uplatnenie námietky zaujatosti stranou alebo či dôvody vylúčenia oznamuje samotný sudca. V prípade, ak dôvody vylúčenia oznxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxa vykonávajúci súčasne funkciu predsedu súdu). Rozhodnutie predsedu súdu (prípadne podpredsedu súdu) môže byť kladné aj záporné, no zároveň je rozhoxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxy postupu predsedu súdu pri vylúčení sudcu upravuje zákon č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisoxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxecizuje náležitosti námietky zaujatosti uplatnenej stranou. Z dôvodov procesnej ekonómie a s prihliadnutím na zásadu uvedenú v čl. 11 odsek 2 sa vylučxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxentrácie námietky zaujatosti a precizuje náležitosti námietky zaujatosti uplatnenej stranou. Z dôvodov procesnej ekonómie a s prihliadnutím na zásxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxsti
§ 54
Z dôvodov procesnej ekonómie je viazané predloženie veci aj rozhodnutie súdu lehotou podľa § 51, pričom lehota na rozhodnutie plynie nadrixxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxnému súdu o odvolaní vo veci samej. Z dôvodov procesnej ekonómie sa navrhuje postup podľa § 54. Navrhuje sa zaviesť fakultatívnu poriadkovú pokutu podľx x xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
x xxxxxxx xrocesnej ekonómie je viazané predloženie veci aj rozhodnutie súdu lehotou podľa § 51, pričom lehota na rozhodnutie plynie nadriadenému súdu od predloxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx veci samej. Z dôvodov procesnej ekonómie sa navrhuje postup podľa § xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xo do výšky uloženej poriadkovej pokuty.
§ 56
Z dôvodov procesnej ekonómie je viazané predloženie veci aj rozhodnutie súdu lehotou podľa § 51, prixxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxdkladá na rozhodnutie funkčne príslušnému súdu o odvolaní vo veci samej. Z dôvodov procesnej ekonómie sa navrhuje postup podľa § 54. Navrhuje sa zaviesx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxiadkovej pokuty.
§ 57
Z dôvodov procesnej ekonómie je viazané predloženie veci aj rozhodnutie súdu lehotou podľa § 51, pričom lehota na rozhodnuxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx funkčne príslušnému súdu o odvolaní vo veci samej. Z dôvodov procesnej ekonómie sa navrhuje postup podľa § 54. Navrhuje sa zaviesť fakultatívnu poriadxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
§ 58
Z dôvodov procesnej ekonómie je viazané predloženie veci aj rozhodnutie súdu lehotou podľa § 51, pričom lehota na rozhodnutie plynie nadriadenéxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xúdu o odvolaní vo veci samej. Z dôvodov procesnej ekonómie sa navrhuje postup podľa § 54. Navrhuje sa zaviesť fakultatívnu poriadkovú pokutu podľa § 55, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxh osôb
O vylúčení tzv. iných súdnych osôb vymenovaných v tomto ustanovení rozhoduje konajúci sudca, pričom sa primerane aplikujú pravidlá vylúčenia xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxedne vychádza z tzv. prvej definície účastníctva v sporovom xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xonania mimosporové a konania v správnom súdnictve. Ustanovenie § 57 dôsledne zavádza pojem strana (legislatívna skratka " strana sporu"), čím sa vyjxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxne vystupuje viacero subjektov, ide o druh procesného spoločenstva, avšak stále je stranou sporu žalobca či žalovaný, čo dôsledne vyjadruje princíp, xx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxx xa nahradiť pojem "spôsobilosť byť účastníkom konania" pojmom "procesná subjektivita", čo vyplýva zo zmenenej koncepcie "účastníctva sporového konxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xnímaný bezproblémovo.
§ 62
Predkladateľ navrhuje odstrániť súčasný, procesnej teórii a praxi nevyhovujúci stav kedy súd skúmal procesnú subjxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxné podmienky v každom štádiu konania. Celkom výnimočne môže nastať situácia, že nedostatok procesnej subjektivity existujúci v čase začatia konania xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxotný zákon, napríklad ak počas konania nadobudne účinnosť právna úprava priznávajúca právnu a tým i procesnú subjektivitu správnemu orgánu, ktorý ju x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxne vystupuje viacero fyzických osôb, úprava sa uplatní na ktorúkoľvek z nich). Navrhuje sa ponechať na úvahe súdu, či v konaní môže pokračovať (preferexxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxckej osoby vystupujúcej ako procesná strana, ku ktorej došlo v priebehu konania. V prípade nedostatku procesnej subjektivity od počiatku sa uplatní pxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx x xxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxiku procesnej subjektivity procesného predchodcu. K tomuto momentu sa všetky plynúce procesné lehoty prerušujú, to znamená, že momentom vstupu procxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xo vyhlásení rozhodnutia. Doteraz neexistoval normatívny model riešenia tejto situácie, navrhovaná právna úprava dovoľuje súdu rozhodnúť o procesnxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xostáva viazaný. Bude tak môcť napríklad doručiť a prípadne správoplatniť toto rozhodnutie, čo doteraz možné nebolo.
§ 67
Navrhované ustanovenxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxsť každému v takom rozsahu, ktorý zodpovedá jeho spôsobilosti na právne úkony.
§ 68
Ustanovenie upravuje procesné situácie, kedy fyzická osoba xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxe) alebo procesného opatrovníka. Novokoncipovaný inštitút procesného opatrovníka zjednocuje doterajšiu pojmovú nejednotnosť pojmu "opatrovníkxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxnosti konania).
§ 69
Ustanovenie nadväzuje na ustanovenie § 64 a § 65. V prípade nedostatku procesnej spôsobilosti sa preferuje zastúpenie zákxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xsobu konať nemôže, alebo ak síce konať môže, avšak nevyvíja dostatočnú procesnú aktivitu na ochranu procesných práv fyzickej osoby, ktorú zastupuje, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xx
xxx xonajúci o veci ustanovuje procesného opatrovníka uznesením, ktoré obligatórne doručuje procesnému opatrovníkovi a fakultatívne i stranám sporu. Kxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxďže uznesenie podľa odseku 1 je uznesením o vedení konania, nie je ním procesný súd viazaný a z úradnej povinnosti ho zruší vždy, ak pominuli dôvody, pre kxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxovenie má inštruktívnu povahu a záväzným spôsobom stanovuje poradie osôb, ktoré môže súd za procesného opatrovníka ustanoviť. Na prvom mieste súd ustxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxej spôsobilosti zastupovať svedomito, teda bude dôsledne hájiť jej záujmy. Iba v prípade, ak súd takúto osobu nezistí, ustanoví sa za opatrovníka obec xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx
xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxím osoby príbuznej alebo blízkej mohli byť ohrozené alebo poškodené práva alebo oprávnené záujmy fyzickej osoby s nedostatkom procesnej spôsobilostx xxxxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zákonník). Predkladateľ reflektuje týmto ustanovením hmotnoprávnu úpravu (napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zákonník a pod.) a osobitne nerxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxoru štát, predkladateľ stanovuje ako obligatórnu náležitosť žaloby označenie štátneho orgánu alebo právnickej osoby, ktorá za štát koná. Tým sa odstxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx čím sa zodpovednosť za to, kto v konaní za stranu koná, presúva na súd. Konanie za štát upravuje napríklad zákon č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx pre lepšiu prehľadnosť textu presúva do ustanovení o stranách.
DRUHÝ DIEL
PROCESNÉ SPOLOČENSTVO
§ 75
Ustanovenie upravuje situáciu tzv. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxeľ normatívne rozlišuje spoločenstvo samostatné (§ 72) spoločenstvo nerozlučné (§ 73) a nútené (§ 74). Z dôvodov procesnej ekonómie je navrhovaný posxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxoločenstvo
Navrhovaná právna úprava vychádza z osvedčeného doktrinálne i judikatúrne dostatočne podloženého inštitútu samostatného procesného xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx ponecháva inštitút nerozlučného procesného spoločenstva v modifikovanej podobe a to predovšetkým v právnej úprave odporovania si úkonov členov nerxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xx
x xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xopísaný pojem núteného procesného spoločenstva. O takéto procesné spoločenstvo ide vždy, keď hmotnoprávna vecná legitimácia svedčí v spore viacerýx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxtné pre úspech v spore žalovať viacero subjektov, ide o nútené procesné spoločenstvo. Účasť všetkých subjektov právneho vzťahu pre úspech v spore sa vyxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o dobrovoľných dražbách") a pod.
xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a prispôsobený tak pojmológii CSP.
§ 80
Zmena
Predkladaná právna úprava pokračuje v línii nastolenej už v OSP z roku 1950, podľa ktorej je pre súx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxať zmeny v potenciálnej vecnej legitimácii, na čo slúži inštitút zmeny subjektov podľa § 76. Navrhovaná právna úprava sa prispôsobila terminológii noxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxmácie v čase začatia konania riešený výlučne novým sporom, nie "pokračovaním" pôvodného sporu.
ŠTVRTÝ DIEL
INTERVENCIA
§ 81
Navrhovaná pxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxtníctva). Predkladateľ sa inšpiroval v zahraničných právnych úpravách, a to predovšetkým v právnej úprave rakúskej a nemeckej. Intervencia v sporovxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxročil k jej komplexnej zmene. Kritérium právneho záujmu na výsledku konania je tradičným a osvedčeným kritériom intervencie v spore, preto zostáva noxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxovanej úprave odseku 3, podľa ktorej je osobitnou náležitosťou podania, na základe ktorého intervenient do sporu vstúpi, aj špecifická povinnosť tvrxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxosti intervencie je viazané na procesnú aktivitu sporových strán, ktoré v návrhu podľa odseku 1 musia uviesť skutočnosti a prípadne označiť dôkazy, ktxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxi intervencie rozhoduje súd uznesením, proti ktorému odvolanie nie je prípustné.
§ 84
Navrhované ustanovenie normatívne upravuje prípady, kexx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xx odsek 2 Obchodného zákonníka, § 131 odsek 5 Obchodného zákonníka a pod.
§ 85
Ak nejde o prípad podľa § 80, z povahy intervencie v spore vyplýva nevyxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxesné úkony predkladateľ označil všetky prostriedky procesného útoku a obrany, kde je súhlas procesnej strany nevyhnutný z dôvodu ochrany jej procesnxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx x xxxxx
xxvrhované ustanovenie pokrýva tradičný procesný inštitút tzv. litisdenunciácie, teda oznámenia o spore. Procesná strana oznamuje potenciálnemu inxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xitisdenunciácii, ktorej obligatórnou prílohou je žaloba uplatnená stranou sporu alebo proti strane sporu vrátane všetkých jej zmien a doplnkov, sa zxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxx xxxxxxxia o spore
Predkladateľ procesne reflektuje tradičné námietky intervenienta, dôkladne rozpracované predovšetkým v nemeckom procesnom práve, a to xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxatniť v neskoršom spore s procesnou stranou, ktorá mu spor oznámila, námietku nesprávne rozhodnutého sporu, teda nemôže namietať nesprávnosť skutkoxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx uplatňuje voči intervenientovi. Podstatou intervencie xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxitou ovplyvniť priebeh konania a nemôže preto ani v neskoršom spore namietať, že spor bol rozhodnutý po právnej stránke nesprávne. Aj námietka nesprávxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxlade litisdenunciácie nevstúpil.
§ 88
Ustanovenie procesne upravuje situácie, kedy intervenient spravidla na základe litisdenunciácie do kxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xôže uplatniť len v troch prípadoch podľa odseku 2.
PIATY DIEL
ZASTÚPENIE NA ZÁKLADE SPLNOMOCNENIA
§ 89
Všeobecné ustanovenie
Právo dať xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxtupca a právnická osoba s osobitnými úlohami vo vzťahu k ochrane práv tzv. slabšej strany. Keďže advokátovi nemožno obmedziť plnú moc, nepripúšťa sa súxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x x x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxplývajúcich z plnomocenstva.
[Predkladateľ prebral do ustanovenia bývalý § 27 OSP s modifikáciami podľa odseku 2. Masovokomunikačnými prostriedkxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxtriedky verejného informovania. Spomínaný pôvodný § 27 OSP sa rozdelil do dvoch ustanovení - § 86 ods. 3 a nasledujúci § - 87. § 86 ods. 3 zahŕňa spory, kxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), prípadne sa dať zastúpiť blízkou osobou, ktorá má právnické vzdelanie. Týmto spôsobom sa predkladateľ snaží eliminovať tzv. pokútnictvo. Naopak, x x xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxlaná, alebo právnická osoba má zamestnanca či člena s právnickým vzdelaním, môžu využiť zastupovanie týchto osôb). V tomto prípade sa najmä ochraňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxoškolské právnické vzdelanie" je definovaný v spoločnom ustanovení § 450, podľa neho sa vysokoškolské právnické vzdelanie považuje za "vysokoškolsxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak bolo vysokoškolské vzdelanie získané najprv v prvom stupni a následne v druxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxo ustanovil obligatórne zastúpenie advokátom vo vybraných typoch sporov. Kritériom bola hmotnoprávna i procesnoprávna náročnosť týchto sporov a s txx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xnalosť advokáta a tým sa predpokladá i rýchlejší priebeh konania. Obligatórnosť zastúpenia je bezvýnimočná okrem prípadov uvedených v prípade a) a b)x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xtrate sporu vo forme kontumačného rozsudku. V súlade s § 16 ods. 2 a § 64 ods. 2 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx PSAK č. 14 zo 7. novembra 2006) platí, že na výkon jednotlivých úkonov je advokát oprávnený poveriť advokátskeho koncipienta, ktorého zamestnáva, a že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
§ 92
Rozsah zastúpenia na základe splnomocnenia
Do tohto ustanovenia bol prebratý pôvodný § 28 OSP.
ŠIESTA HLAVA
INÉ SUBJEKTY KONANIA
§ xx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xomisiu, Protimonopolný úrad SR (§ 90) a osobitné subjekty (§ 91). Prokurátor môže v sporovom konaní vystupovať ako subjekt uplatňujúci žalobu v špecifxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxm obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred finaxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxfická povaha sporu alebo povaha procesných strán. V týchto prípadoch nie je prokurátor oprávnený vykonávať procesné úkony s hmotnoprávnou relevancixx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxklad xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxe vydanie Ú.v. EÚ, kap. 8/zv. 2) v platnom znení, čl. 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú.v. EÚ C 326, 26.10.2012) v platnom znení) i vnútroštátne prxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxterstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov). Osobitné sxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxty vykonávajú svoju činnosť na základe osobitných právnych predpisov - napríklad § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z.z. o zrixxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z.z.
§ 94
Európska komisia a Protimonopolný úrad Slovensxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxisiu, Protimonopolný úrad SR (§ 90) a osobitné subjekty (§ 91). Prokurátor môže v sporovom konaní vystupovať ako subjekt uplatňujúci žalobu v špecificxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xbstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxcká povaha sporu alebo povaha procesných strán. V týchto prípadoch nie je prokurátor oprávnený vykonávať procesné úkony s hmotnoprávnou relevanciou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxad čl. 15 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Mimoriaxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx predpisy (Zákon č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxnskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov). Osobitné subjekty podľa § 91 sú najmä združenia na ochranu spotrebiteľa, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxedpisov - napríklad § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z.z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znenx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení zákona č. 85/2008 Z.z., § 1 ods. 1 záxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xnení zákona č. 397/2008 Z.z.
§ 95
Osobitné subjekty
V šiestej hlave prvej časti predkladateľ upravuje v sporovom konaní pomerne špecifické suxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxať ako subjekt uplatňujúci žalobu v špecifických prípadoch ustanovených osobitnými predpismi, (napr. Občianskym zákonníkom, z. č. 153/2001 Z.z. o xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a pod.), alebo môže do už začatého konania vstúpix x xx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx procesné úkony s hmotnoprávnou relevanciou (napr. disponovať predmetom konania). Účasť Európskej komisie a Protimonopolného úradu SR vyžadujú práxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xtanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 8/zv. 2) v platnom znení, čl. 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú.v. EÚ C 326, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxodnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xráva, odborová organizácia a pod. Tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť na základe osobitných právnych predpisov - napríklad § x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxov, § 230 ods. 1 Zákonníka práce v znení zákona č. 384/2007 Z.z., § 10 zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane xxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/20xx xxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx
x xx
xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxvne upravuje inštitúty, ktoré doteraz obsahovala Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxmi v normatívnej úprave operovať, avšak podrobnosti sú i naďalej ponechané na všeobecne záväzný právny predpis, teda Spravovací poriadok.
§ 97
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxosti podľa zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxanovené požiadavky. Oprávnenou osobou na účel tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je určená na oboznamovanie sa s utajovanými sxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
x xx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxedkladateľ preferuje zaznamenávanie procesných úkonov súdu technickými prostriedkami a zariadeniami na to určenými a len subsidiárne ponecháva moxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxávanie zápisníc počas a po procesnom úkone. Paralelné zaznamenávanie priebehu procesných úkonov technickými zariadeniami a zápisnicou bude spravixxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxvšetkým xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxovávanie na trvalom nosiči dát a ďalšia manipulácia s nimi sa vykonáva podľa zákona č. 215/2004 Z.z. a všeobecne záväzných právnych predpisov vydanýcx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxej bezpečnosti. Utajované skutočnosti je možné ukladať na technickom prostriedku predovšetkým vtedy, ak technický prostriedok je certifikovaný a sxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xákonným spôsobom pred neoprávnenou manipuláciou a je možné ich poskytnúť iba oprávneným osobám (k tomu pozri aj znenie § 460). Súd môže vydať kópiu záznxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxčiť ich ochranu pred neoprávnenou manipuláciou zákonným spôsobom (predovšetkým majú vytvorené podmienky v oblasti administratívnej bezpečnosti a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxonov súdu technickými prostriedkami a zariadeniami na to určenými a len subsidiárne ponecháva možnosť klasickej zápisnice podľa kritéria procesnej xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxé zaznamenávanie priebehu procesných úkonov technickými zariadeniami a zápisnicou bude spravidla odôvodnené prakticitou vedenia konania, zjednoxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxednávania prejednávané utajované skutočnosti, ich zaznamenávanie pomocou technických zariadení, uchovávanie na trvalom nosiči dát a ďalšia manipxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxok na ochranu utajovaných skutočností v oblasti bezpečnosti technických prostriedkov a administratívnej bezpečnosti. Utajované skutočnosti je moxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dát a zápisnica o procesných úkonoch, ktoré obsahujú utajované skutočnosti, musia byť taktiež chránené zákonným spôsobom pred neoprávnenou manipulxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxné utajované skutočnosti, na požiadanie výlučne oprávneným osobám za podmienok, že sú spôsobilé zabezpečiť ich ochranu pred neoprávnenou manipulácxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxsti).
§ 100
Predvolanie
Preferuje sa písomná forma predvolávania, pričom za rovnocennú formu písomného prejavu sa považuje forma listinná ax xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxe
Preberá sa doterajšia koncepcia § 52 OSP s precizáciou terminológie. Z dôvodu efektivity a rýchlosti konania predkladateľ navrhuje zaviesť oprávxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxm diapazóme ako policajný zbor SR.
Poriadkové opatrenia
§ 102
Preberá sa doterajšia koncepcia § 52 OSP s precizáciou terminológie. Z dôvodu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxponuje informáciami o miestnych pomeroch predvádzanej osoby v širšom diapazóme ako policajný zbor SR.
§ 103
Predkladateľ pokračuje v línii dotxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xtrany.
§ 104
Dožiadanie
Navrhovaná právna úprava precizuje inštitút dožiadania v zmysle formálnych náležitostí žiadosti, ako i skončenia txxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxadaný súd dožiadanie inému súdu, oznámi to dožiadajúcemu súdu."
DRUHÝ DIEL
DORUČOVANIE
§ 105
Navrhovaná právna úprava doručovania reagxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxrana porušených alebo ohrozených subjektívnych práv stávala menej efektívnou a rýchlou, čo je v príkrom rozpore s požiadavkou čl. 6 Dohovoru o ochranx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxderných prvkov elektronickej komunikácie s procesnými stranami, ale predovšetkým zavedením princípu prísnej zodpovednosti za správnosť údajov zaxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronickej stránky podľa z. č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Ak strana požiada o doručovanie na elektronickú adresu, súd ďalej nezisťuje, či sa s písomnosťou adresát oboznámil a považuje ju za doručenú po troch dňxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxedie, navrhované ustanovenie zavádza koncepciu prísnej objektívnej zodpovednosti za správnosť údajov zapísaných vo verejných registroch, teda Rexxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxom rozumejú nielen verejné registre spravované štátnymi orgánmi Slovenskej republiky, ale aj verejné registre spravované v iných štátoch. Napriek zxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxnosti písomnosť oznamuje na úradnej tabuli súdu a na webovej stránke súdu.
§ 107
Doručujúce orgány
Koncepcia orgánov doručujúcich súdne písoxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxe orgány v špecifických prípadoch, kedy by doručenie orgánom podľa odseku 1 bolo neúčelné, alebo nehospodárne.
§ 108
Predkladateľ rozširuje okxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxroch.
Prijímanie doručovaných písomností
§ 109
Navrhované ustanovenie zavádza procesnú zásadu, že v prípade zástupcu s generálnym plnomoxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxnomocenstiev advokátov sa preferuje doručovanie tomu z nich, ktorého si strana zvolí; subsidiárne sa stanovuje pravidlo, že ho určí súd.
§ 110
Uxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx xxsomností do vlastných rúk
Doručovanie do vlastných rúk sa navrhovanou právnou úpravou zjednotí a výrazne zefektívni zavedením proklamovanej zásadx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxacieho princípu (čl. 8). Pri písomnostiach doručovaných do vlastných rúk môže ich prijatie na doručenke potvrdiť adresát zásielky alebo xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxoces doručovania písomností inak ako do vlastných rúk, opätovne so zreteľom na zásadu zodpovednosti za správnosť údajov zapísaných vo verejných regixxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxanovenia zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách na toto ustanovenie nadväzujú.
§ 114
Ustanovenie predstavuje osobitnú úpravu vo vzťahu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do verejných registrov. Kumulatívne sa navrhuje pri odpustení zmeškania lehoty podľa tohto ustanovenia preukázanie nezdržiavania sa na adrese zapíxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxstva.
§ 115
Doručovanie verejnou vyhláškou
Prebratý § 50a OSP, pričom sa vypustila špecifikácia, že zverejnené majú byť údaje v zmysle "zákonx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxicita a lepšia dostupnosť k informáciám. Ak nepostačuje takéto zverejnenie (napríklad podľa zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a dxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxvaní žaloby fyzickej osobe
Predkladateľ zavádza ako procesné nóvum osobitné ustanovenie o doručovaní žaloby (a platobného rozkazu). Reflektuje sa xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxm pri doručovaní žaloby fyzickej osobe tak bude obligatórnosť vyšetrovacích úkonov vo vzťahu k pobytu žalovaného, napríklad dopytom na Sociálnu poisxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxx xxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdne platobného rozkazu. Ak súd vykoná všetky úkony nevyhnutne potrebné na zistenie skutočného pobytu žalovaného, ďalšie šetrenia v ďalších štádiách xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xxxxx xxxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxx xxx xxxxxxxx x x5 OSP, ustanovenie bolo iba zjednodušené.
§ 118
Navrhuje sa definícia procesnej lehoty ako aj zachovanie diferenciácie procesných lehôt na lehxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxx xxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxP s prispôsobením terminológie CSP.
§ 120
Predkladateľ preberá § 56 odsek 2 OSP, oproti pôvodnému zneniu bolo pre prehľadnosť a jasnosť pridané xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
Počítanie lehôt
Pravidlá počítania času sú zachované v súlade s historickou tradíciou nášho procesného práva. Do tejto právnej úpravy bol v zásade prxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxum sa zavádza lehota určená podľa hodín, ktorú si vyžiadala súčasná právna prax, predovšetkým pri inštitútoch neodkladných a zabezpečovacích opatrexx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxickými pravidlami.
§ 122
Odpustenie zmeškania lehoty
Ustanovenie upravuje všeobecný procesný režim tohto inštitútu a predstavuje doterajxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx
xxxx xxxxx
xxxxx xxxxx
xxxx xxxx
xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xeci samej (§ 119). Ustanovenie § 120 preberá doterajšie ustanovenie § 41 odsek 2 a 3 OSP.
§ 124
Navrhuje sa zaviesť xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xxxx
x xxx
xxxxx xxxxxxa
Navrhovanými formami podania predkladateľ zjednocuje terminológiu občianskeho práva, teda terminológiu procesného predpisu a Občianskeho zákxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxej. Len podanie v elektronickej podobe vo veci samej je potrebné autorizovať podľa § 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxé nejasnosti o povahe lehoty na doplnenie podania vo veci samej vo forme iných elektronických prostriedkov. Navrhuje sa zakotviť desaťdňovú hmotnoprxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxej právnej úpravy. Podmienky a spôsob používania zaručeného elektronického podpisu podrobne upravuje zákon č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpixx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xoterajšiu právnu úpravu, ktorá nevykazovala aplikačné problémy.
§ 127
Všeobecné náležitosti podania
Predkladateľ stanovuje v navrhovanxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xovolanie). Akékoľvek podanie vykonané vo vzťahu k súdu musí obsahovať náležitosti podľa § 123.
Grafické rozčlenenie textu sa navrhuje pre lepšiu prehxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxie vád podania, ktorá sa v praxi osvedčila. Do odseku 1 bol prebratý § 43 odsek 1 prvá veta OSP.
§ 129
Navrhovaná úprava predstavuje všeobecný režim xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxdľa § 124 má súd pri týchto podaniach zvýšenú manudukčnú povinnosť podľa odseku 2.
§ 130
Navrhované ustanovenie je procesnou reflexiou princípx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx definícia žaloby predstavuje zhrnutie doktrinálnych a judikatúrnych názorov na povahu žaloby ako procesného úkonu iniciujúceho sporové konanie, txxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxhou tohto procesného úkonu. Štandardné pojmy procesnej teórie a praxe, ako i povinnosť tvrdenia a dôkazná povinnosť sú premietnuté do náležitostí podxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx žalobný návrh, lebo to vyžaduje nadväznosť na novú úpravu rozsudku a opravných prostriedkov. Ide o koncepčné riešenie systematických väzieb a súvislxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxä listinné dôkazy, fotografie, dôkazy na nosičoch (dvd) a pod.
§ 133
Navrhovaná právna úprava precizuje označenie subjektov (procesných stránx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xx x xxxxxx s trendom technokratizácie a elektronizácie civilného sporového konania, a teda prvkom, ktorý má potenciál konanie výrazne zefektívniť.
§ 134
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxxx xxxväzuje na ustanovenie § 70. Obsah právnej normy obsiahnutej v § 132 je v súlade s trendom technokratizácie a elektronizácie civilného sporového konanxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xtrán) zovšeobecnením doterajšej aplikačnej praxe. V § 134 právna úprava nadväzuje na ustanovenie § 70. Obsah právnej normy obsiahnutej v § 132 je v súxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
§ 136
Navrhovaná právna úprava precizuje označenie subjektov xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxj v § 132 je v súlade s trendom technokratizácie a elektronizácie civilného sporového konania, a teda prvkom, ktorý má potenciál konanie výrazne zefekxxxxxxx
x xxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxfikuje. Žaloby na plnenie upravené v písm. a) sú najčastejším druhom civilných žalôb. Splnenie povinnosti môže vyplývať zo zákona, z právnych vzťahovx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xako to bolo v predchádzajúcej právnej úprave). Nóvum spočívajúce v zavedení právnej normy obsiahnutej v písmene b) spočíva v rozlišovaní žalôb na splnxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx c) a d), kde sa rozlišuje klasická určovacia žaloba a žaloba o určení inej právnej skutočnosti podľa písmena d). Záujmom zákonodarcu bolo vylúčiť všetkx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxjú sa účelu žaloby určovacej. Medzi osobitné predpisy podľa písm. d) patria napríklad Zákonník práce, zákon o dobrovoľných dražbách a pod.
§ 138
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjavne nedôvodnej žaloby. Môže sa uskutočniť mimo pojednávania, teda mimo pojednávacej miestnosti i mimo pojednávacích dní sudcu. Zavedenie inštitxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Zmena žaloby
§ 139
Navrhovaná právna úprava predstavuje precizáciu inštitútu zmeny žaloby oproti doterajšej právnej úprave, vrátane koncepčxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxeného nároku alebo skutočností, o ktoré žalobca uplatnený nárok opiera sa bude považovať za zmenu žaloby. Rovnako sa za zmenu žaloby nepovažuje taký prxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxriadanie spoluvlastníckych vzťahov, vyporiadanie práva k neoprávnenej stavbe a pod.
§ 141
Navrhované ustanovenie normatívne korešponduje s xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxuvlastníctva manželov alebo pri rozhodovaní o neoprávnenej stavbe.
§ 142
Navrhovaná právna úprava má prispieť k zefektívneniu a zhospodárenix xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx veta OSP, do odseku 3 bol prebratý § 95 odsek 2 OSP namiesto "vecne príslušný iný súd" boli použité presnejšie termíny "vecne alebo kauzálne príslušný ixx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxlémové vnímanie inštitútu späťvzatia žaloby a zároveň rieši tie aplikačné problémy, ktoré musela riešiť doktrína civilného práva procesného práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxby súd neprihliada len do začatia pojednávania, pričom pojednávanie tvorí jeden celok, a to aj v prípade jeho odročenia. V ustanovení § 142 odsek 2 riešx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxťahuje na obe strany, je len otázkou procesnej náhody, kto podá žalobu - v tomto prípade sa súhlas so späťvzatím vyžaduje vždy - bez ohľadu na štádium sporx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxlémové vnímanie inštitútu späťvzatia žaloby a zároveň rieši tie aplikačné problémy, ktoré musela riešiť doktrína civilného práva procesného práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxby súd neprihliada len do začatia pojednávania, pričom pojednávanie tvorí jeden celok, a to aj v prípade jeho odročenia. V ustanovení § 142 odsek 2 riešx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxťahuje na obe strany, je len otázkou procesnej náhody, kto podá žalobu - v tomto prípade sa súhlas so späťvzatím vyžaduje vždy - bez ohľadu na štádium sporx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxlémové vnímanie inštitútu späťvzatia žaloby a zároveň rieši tie aplikačné problémy, ktoré musela riešiť doktrína civilného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxaného so späťvzatím žaloby súd neprihliada len do začatia pojednávania, pričom pojednávanie tvorí jeden celok, a to aj v prípade jeho odročenia. V ustaxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxa vecná legitimácia sa vzťahuje na obe strany, je len otázkou procesnej náhody, kto podá žalobu - v tomto prípade sa súhlas so späťvzatím vyžaduje vždy - bxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxávna úprava reflektuje doterajšie bezproblémové vnímanie inštitútu vzájomnej žaloby a zosúladila terminológiu s CSP.
§ 148
Zmier
Navrhovaxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxčívajúci v opätovnom potenciálnom prejednaní veci, ktorá už bola právoplatne rozhodnutá, súd predsa otázku súladnosti s hmotným právom vyriešil v roxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x rozhodnutie vo veci samej.
ŠTVRTÝ DIEL
PROSTRIEDKY PROCESNÉHO ÚTOKU, PROSTRIEDKY PROCESNEJ OBRANY A KONCENTRÁCIA KONANIA
§ 149
Navrhoxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxtematické začlenenie týchto inštitútov do celkovej koncepcie kontradiktórneho sporového konania založeného na prísnom prejednacom princípe a konxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxok a procesná obrana sa zdôrazňuje kontradiktórnosť procesného postavenia protistrán v sporovom konaní. Celkovo tento diel predstavuje inštitucioxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxx
Skutkové tvrdenia
Navrhovaná právna úprava zakotvuje tzv. povinnosť tvrdenia, teda procesnú povinnosť, ktorej nesplnenie je sankcionované procxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxm či procesnou obranou strany sporu a sú koncepčným predpokladom tzv. sudcovskej koncentrácie civilného sporového konania (§ 149).
§ 151
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx zmysle, že porušenie povinnosti tvrdenia sa považuje za procesnú pasivitu strany sporu majúcu za následok procesnú sankciu vo forme buď nespornosti nxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxek 2). Na odvrátenie fikcie nespornosti skutkových tvrdení protistrany postačuje ich generálne popretie, ak strana uvedie vlastné tvrdenia o skutkoxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xko inštitút procesnej obrany alebo procesného útoku sporových strán. Obsahové náležitosti hmotnoprávnej námietky podľa navrhovaného ustanovenia xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xo všeobecnosti možno konštatovať, že koncentrácia konania predstavuje efektívny nástroj racionálneho a odôvodneného zrýchlenia sporového konanix x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxo konania, a to s princípom arbitrárneho poriadku (čl. 10). Sudca so znalosťou konkrétnej veci vie najlepšie posúdiť adekvátnosť a včasnosť uplatnenix xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxodnené a žiaduce. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany sú uplatnené včas aj vtedy, ak ich strana predložila ako reakciu na skutxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxzy.
§ 154
Zákonná koncentrácia konania
Zákonná koncentrácia konania predstavuje objektívnu časovú hranicu pre uplatnenie prostriedkov prxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxca má veľký význam pre moment viazanosti súdu, ako aj pre nadväzujúce inštitúty civilného práva exekučného (napríklad možnosť uplatnenia v námietkacx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx
§ 155
Navrhovaná právna úprava reflektuje právo konať pred súdom vo svojej materčine (resp. v štátnom jazyku - Zákon Národnej rady Slovenskej repuxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxie tohto práva, teda že ústne prednesy - tlmočenie sa vykonáva na náklady xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxení neskorších predpisov) sa vykonávajú zásadne na náklady strán sporu. Navrhovaná úprava rovnako reflektuje právo protistrany, ktorá nemusí nevyhxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xazyku jednej zo sporových strán, uvedené prekážky by konanie značne znehospodárnilo, preto sa každé písomné podanie predkladá preložené do úradného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodnxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxANIA
§ 156
Obligatórne stanovenie momentu začatia civilného sporového konania je veľmi významné z hľadiska ďalekosiahlych následkov, ktoré začxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxti voľby miestnej príslušnosti, keď ju zákon umožňuje). Predkladateľ zotrváva na historickou tradíciou verifikovanej konštrukcii, že sporové konaxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x x57
Navrhovaná úprava je prejavom princípu arbitrárneho poriadku a nástrojom na zrýchlenie zefektívnenie sporového konania. Navrhovaný odsek 2 funxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x x02 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
§ 159
Navrhované ustanovenie upravuje prekážku litispendencie, teda prekážku veci začatej od momentu zaxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxcerých konaní o tom istom spore má to konanie, ktoré sa začalo skôr.
§ 160
Všeobecná poučovacia povinnosť
Všeobecná úprava manudukčnej povinnxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xáruk zákonnosti a naplnením práva na prístup k súdu. Osobitne sa zvýrazňuje poučovacia povinnosť vo vzťahu k xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenskx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxoroch so slabšou stranou tým nie sú dotknuté a spravujú sa vzťahom generality a špeciality právnych noriem v CSP v tom zmysle, že § 156 tvorí generálnu pxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxdukčnú povinnosť súd nemá v prípadoch podľa odseku 3, čo je odôvodnené kritériom povahy veci podľa písm. a) a b).
§ 161
Skúmanie procesných podmixxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxsadné defekty, preto predkladateľ v navrhovanej právnej úprave vychádza z doterajšej koncepcie § 103 OSP.
Prerušenie konania
§ 162
Navrhovxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxneho (§ 158 a osobitný prípad § 159) a fakultatívneho prerušenia konania (§ 160). Fakultatívne prerušenie konania je konštruované ako pravidlo a oblixxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxocesnej sankcie za pasivitu v spore je i obligatórne prerušenie konania najmenej na tri mesiace v prípade, ak strany zhodne navrhnú odročenie pojednávxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxx xxxxem na pokračovaní v konaní, nie na jeho odročovaní, čím vznikajú ďalšie zbytočné prieťahy. Prejavom princípu arbitrárneho poriadku je i navrhované usxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxvrhuje sa zotrvať na rozlišovaní obligatórneho (§ 158 a osobitný prípad § 159) a fakultatívneho prerušenia konania (§ 160). Fakultatívne prerušenie xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx sankcie za pasivitu v spore je i obligatórne prerušenie konania najmenej na tri mesiace v prípade, ak strany zhodne navrhnú odročenie pojednávania (§ 1xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxračovaní v konaní, nie na jeho odročovaní, čím vznikajú ďalšie zbytočné prieťahy. Prejavom princípu arbitrárneho poriadku je i navrhované ustanovenxx x xxx xxxxx xx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xa zotrvať na rozlišovaní obligatórneho (§ 158 a osobitný prípad § 159) a fakultatívneho prerušenia konania (§ 160). Fakultatívne prerušenie konania xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxm z nosných princípov CSP. Formou procesnej sankcie za pasivitu v spore je i obligatórne prerušenie konania najmenej na tri mesiace v prípade, ak strany xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxtórnom spore má mať v prvom rade záujem na pokračovaní v konaní, nie na jeho odročovaní, čím vznikajú ďalšie zbytočné prieťahy. Prejavom princípu arbitxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxproblémovosti tohto inštitútu. Navrhuje sa zotrvať na rozlišovaní obligatórneho (§ 158 a osobitný prípad § 159) a fakultatívneho prerušenia konanix xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxípom arbitrárneho poriadku, ktorý je jedným z nosných princípov CSP. Formou procesnej sankcie za pasivitu v spore je i obligatórne prerušenie konania xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxšetkým na strane žalobcu, ktorý v kontradiktórnom spore má mať v prvom rade záujem na pokračovaní v konaní, nie na jeho odročovaní, čím vznikajú ďalšie zxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx
x xxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xprava spojenia veci na spoločné konanie zásadným spôsobom nemení líniu nastolenú § 112 OSP, s podstatnými výnimkami spočívajúcimi x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xx xxxxxtívnym a systematickým doplnením zásady preferencie tých konaní, ktoré sa začali skôr (§ 155). Spojenie vecí, ktoré napadli rôznym sudcom alebo rôznyx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxvrhovaná koncepcia doručovania žaloby a vyjadrení procesných strán plne zapadá do režimu kontradiktórneho sporu ovládaného prejednacím princípom x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxlovanému. Vyjadrenie žalovaného je fakultatívne podriadené režimu repliky (odsek 3), na ktorý nadväzuje režim tzv. dupliky podľa odseku 4. Replika a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxdcovskej koncentrácie podľa § 149. Inak povedané, po vyčerpaní repliky a dupliky by strana v zásade nemala mať možnosť uvádzať nové skutočnosti a dôkazx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zodpovedá režimu princípu arbitrárneho poriadku. Fakultatívnosť predbežného prejednania sporu je síce zákonom prezumovaná, no rovnako sa predpokxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxnia koncentrovaného sporového konania a kladie osobitné nároky na procesnú diligenciu sporových strán, ako aj na pripravenosť sudcu. Predkladateľ čxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxôsobom zabezpečiť procesnú ekonómiu sporového konania. Predbežné prejednanie sporu má slúžiť na vyjasnenie predmetu sporu a vydiskutovanie si procxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxe zrýchliť konanie. Nezanedbateľným je i fakt, že inštitút predbežného prejednania sporu má slúžiť na zabránenie tzv. prekvapivých súdnych rozhodnuxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxné prejednanie sporu
Navrhované nóvum procesnej úpravy plne zodpovedá režimu princípu arbitrárneho poriadku. Fakultatívnosť predbežného prejedxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxžného prejednania sporu je nástrojom zefektívnenia a zrýchlenia koncentrovaného sporového konania a kladie osobitné nároky na procesnú diligenciu xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxétnou aplikáciou tohto inštitútu pomohli pomerne výrazným spôsobom zabezpečiť xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxátane možnosti ukončiť spor zmierlivým spôsobom. Pri správnej a uvážlivej aplikácii disponuje tento inštitút potenciálom výrazne zrýchliť konaniex xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxedkom by malo byť vyjasnenie predmetu sporu, otázok dôkazného práva i právneho posúdenia veci.
§ 170
Priebeh predbežného prejednania sporu
Nxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxnom prezumovaná, no rovnako sa predpokladá, že predbežné prejednanie sporu bude skôr pravidlom ako výnimkou. Inštitút predbežného prejednania sporx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx na pripravenosť sudcu. Predkladateľ čerpal inšpiráciu aj v iných (zahraničných) právnych poriadkoch, kde skúsenosti s konkrétnou aplikáciou tohto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xredmetu sporu a vydiskutovanie si procesných možností vrátane možnosti ukončiť spor zmierlivým spôsobom. Pri správnej a uvážlivej aplikácii disponxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxie tzv. prekvapivých súdnych rozhodnutí, keďže jeho výsledkom by malo byť vyjasnenie predmetu sporu, otázok dôkazného práva i právneho posúdenia vecxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxedbežného prejednania sporu, je súd povinný pripraviť pojednávanie uložením procesných povinností procesným stranám, ako aj uvedením predbežného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxtrany, tak na právne hodnotenie zistenej skutkovej situácie súdom. Z dôvodu zabezpečenia lepšej organizácie práce uvedie súd i predpokladaný termín xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxi. Účelom ustanovenia je kontinuálne a plynulé pokračovanie v spore, ak sú pre to splnené procesné podmienky. Nakoľko sa ustanovenia o pojednávaní vzťxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xrincípom rekodifikovaného CSP, teda princípom arbitrárneho poriadku.
§ 172
Následky neprítomnosti strán
Navrhovaná právna úprava vychádxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxe za takéto správanie. Jednou z týchto sankcií je podľa odseku 1 tohto ustanovenia i vydanie kontumačného rozsudku podľa § 271 a nasl. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xre zmeškanie žalovaného (§ 267 a nasl.).
TRETIA HLAVA
POJEDNÁVANIE
PRVÝ DIEL
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 173
Miesto pojednávania
Navrxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxn celok, a to aj v prípade jeho odročenia. Pojednávanie z dôvodov zabezpečenia jeho dôstojnosti verejnosti prebieha zásadne v na to určených priestoroxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx s dodržaním všetkých atribútov, ktoré predkladateľ na pojednávanie kladie (predovšetkým dôstojnosť a verejnosť).
§ 174
Dôstojnosť pojednáxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxneho konania. Na jeho zabezpečenie zveruje predkladateľ do rúk sudcu inštitúty podľa tohto ustanovenia. Do právnej úpravy sa preberá znenie § 41 odsek x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxeho poriadku.
§ 175
Uskutočňovanie a zaznamenávanie priebehu pojednávania pomocou technických zariadení
Predkladateľ navrhovanou úpravxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxmi. Subsidiárne je možné zaznamenávať priebeh pojednávania i vo forme klasickej zápisnice (§ 95). Predkladateľ akcentuje líniu modernizácie súdnycx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxo je napríklad skype. Tieto prostriedky sú bežne používané v zahraničných právnych úpravách, napríklad v škandinávskom subsystéme kontinentálneho xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkonov zaznamenať si po predchádzajúcom oznámení súdu zvukovú stopu priebehu pojednávania. Ak budú v priebehu pojednávania prejednávané utajované sxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx5/2004 Z. z. a všeobecne záväzných právnych predpisoch vydaných na jeho vykonanie.
§ 176
Verejnosť xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxí. Len výnimočne môže byť verejnosť vylúčená z dôvodov uvedených v tomto ustanovení. Aj pri verejnom pojednávaní má súd k dispozícii inštitúty na zabezxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxný režim v súvislosti s klasifikovanými skutočnosťami a informáciami podľa osobitných predpisov, ktoré indikujú možnosť eliminácie ústavného prinxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník, zákon Národnej rady Slovenskej rexxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xolicajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z.z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskoršíxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak bola súdom vylúčená verejnosť z pojednávania podľa odsekx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxtomné na pojednávaní alebo jeho časti podľa odseku 4. Vyhotovovať zvukové prenosy, obrazové záznamy a obrazové prenosy z pojednávania podľa odseku 5 jx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx neskorších predpisov.
DRUHÝ DIEL
PRIEBEH POJEDNÁVANIA
Nariadenie pojednávania
§ 177
Zásadnosť verejného prejednania veci spočíva x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx Predkladateľ zavádza procesné kritérium valoris causae (hodnoty sporu) a diferencuje procesný režim v nadväznosti na toto kritérium. Uvedený inštixxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxe nie je potrebné ani nariadiť pojednávanie, ani vykonávať dôkazy, pretože súd rozhoduje na základe nesporných tvrdení strán a pôjde len o právne posúdxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxm. a) sa môžu strany práva na verejné prerokovanie veci vzdať (písm. b). V písm. c) predmetného ustanovenia predkladateľ reflektuje osobitné procesné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxdla všetky písomnosti súvisiace s konaním. V odseku 2 predkladateľ ponecháva doteraz platný procesný režim lehoty na prípravu pojednávania.
§ 1xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xbligatórne fázy. Ak však zákon stanovuje určitý postup, nie je to v rozpore s princípom arbitrárneho poriadku. Ide o štandardizáciu procesných úkonovx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxjednávaní
Navrhované ustanovenia o obligatórnom priebehu nariadeného pojednávania logicky, funkčne a systematicky nadväzujú na ustanovenia o prxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxovinnosť tvrdenia a dôkazná povinnosť podľa § 177 odsek 4). Obligatórne určenie sporných a nesporných skutkových tvrdení zo strany súdu a obligatórne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxvých súdnych rozhodnutí.
§ 181
Prednesy strán na pojednávaní
Navrhované ustanovenia o obligatórnom priebehu nariadeného pojednávania logxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xvrdenia a označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení (povinnosť tvrdenia a dôkazná povinnosť podľa § 177 odsek 4). Obligatórne určenie sporných a nxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxo konania, ako aj prostriedkom na predídenie tzv. prekvapivých súdnych rozhodnutí.
§ 182
Záverečné reči a skončenie dokazovania
V navrhovanxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxtrácie konania a v zásade i moment viazanosti súdu vyhláseným rozhodnutím vo veci samej, nakoľko spravidla po vyhlásení uznesenia o skončení dokazovaxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x kľúčových problémov súčasného slovenského civilného procesu. Navrhovaná právna úprava preto tento problém reflektuje sprísnenými podmienkami odxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxitne sa reflektuje právna úprava zákona č. 586/2003 Z.z. advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostensxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xa prítomnosti svojho právneho zástupcu, nemožno v týchto prípadoch spravodlivo žiadať substitučné zastúpenie. Požiadavka odôvodnenosti trvania nx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx situácie, kedy je táto požiadavka dôvodná so zreteľom na povahu a dĺžku sporu, osobné väzby strany a advokáta a pod. Ambíciou navrhovaného ustanovenia xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx4
Rozhodnutie o odročení pojednávania
Odročovanie pojednávaní predstavuje jeden z kľúčových problémov súčasného slovenského civilného procesxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrocesných strán a výnimočnosti odročovania, prostredníctvom reštriktívneho výkladu § 179. Osobitne sa reflektuje právna úprava zákona č. 586/2003 xxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxákon o advokácii"), v súvislosti s ústavným právom na právnu pomoc, teda ak strana odôvodnene trvá na prítomnosti svojho právneho zástupcu, nemožno v txxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxí byť vykladaná prísne reštriktívne, t.j. nepôjde o bežné spory či situácie, ale len o také procesné situácie, kedy je táto požiadavka dôvodná so zreteľxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xúvisiace s dĺžkou súdnych konaní a tým prispieť k naplneniu princípu procesnej ekonómie.
ŠTVRTÁ HLAVA
DOKAZOVANIE
PRVÝ DIEL
VŠEOBECNÉ xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxie sa zvýšený dôraz na procesnú diligenciu procesných strán, čoho dôsledkom je obmedzenie dôkaznej iniciatívy súdu a jej presun takmer bezvýnimočne nx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxx xachované právo súdu nevykonať dôkaz, ktorý strany navrhli vykonať, čo však musí súd náležite odôvodniť v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí (§ 214 odsxx xxx
x xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xrejednací s materiálnym korektívom ustanoveným v druhej vete.
§ 187
Dôkazné prostriedky
Navrhovaná právna úprava dôsledne rozlišuje pojmy xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx OSP zostáva v zásade zachovaný s prispôsobením terminológie (napr. výsluch "strany" namiesto "účastníka", "znalecké dokazovanie" namiesto "znalxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xormatívne pokrýva právna veta v odseku 1. Výnimka zo zásady podľa odseku 1 sa má vykladať reštriktívne, s použitím výkladového pravidla obsiahnutého v xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxaďuje podľa § 173 ods. 2 písm. a), nie je potrebné vykonávať dokazovanie, pretože súd rozhoduje na základe nesporných tvrdení strán a pôjde len o právne pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxnej a informačnej povinnosti. Z doterajšieho znenia § 128 OSP bolo vypustené slovné spojenie "za náhradu vecných nákladov". Za istých okolností môžu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxýto postup odôvodnený. Edičná povinnosť sa vzťahuje aj na vydanie závetu v rámci dedičského konania do civilného mimosporového konania sa táto povinnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xajú význam pre konanie a rozhodnutie súdu v prípade, že ide o utajované skutočnosti, je limitovaná zákonom č. 215/2004 Z.z. tým, že každá osoba je povinxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx x x xx zákona č. 215/2004 Z.z.). Oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti môže príslušný orgán v súlade s § 40 zákona č. 215/2004 Z. z. osobu len v jednom prípade, x xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxi. Z doterajšieho znenia § 128 OSP bolo vypustené slovné spojenie "za náhradu vecných nákladov". Za istých okolností môžu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxýto postup odôvodnený. Edičná povinnosť sa vzťahuje aj na vydanie závetu v rámci dedičského konania do civilného mimosporového konania sa táto povinnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xajú význam pre konanie a rozhodnutie súdu v prípade, že ide o utajované skutočnosti, je limitovaná zákonom č. 215/2004 Z.z. tým, že každá osoba je povinxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx x x xx zákona č. 215/2004 Z.z.). Oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti môže príslušný orgán v súlade s § 40 zákona č. 215/2004 Z. z. osobu len v jednom prípade, x xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx hodnotenia dôkazov (čl. 15) a pokračuje tak v doterajšej historickej tradícii slovenského civilného procesu (§ 132 OSP). Zásadné procesné nóvum spočxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxonaný dôkaz môže byť prostriedkami procesného útoku a prostriedkami procesnej obrany spochybnený tým, že sa pripúšťa dôkaz opaku dokazovanej skutočxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xpätovne prejavuje princíp arbitrárneho poriadku, v ktorom súd disponuje aj procesným inštrumentáriom na hodnotenie skutočností a nárokov, ktoré jexxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xvahu včleniť do normatívneho textu. (pozn. redakcie - preškrtnutý text)
§ 192
Domnienka
Doterajšia koncepcia ustanovenia § 133 OSP sa navxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxrhovaná právna úprava vychádza z konštantne verifikovanej právnej úpravy viazanosti súdu ako orgánu ochrany práva rozhodnutiami iných právno - ochrxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dvora EÚ by nemala byť zakotvená. V práve EÚ platí, že rozsudky Súdneho dvora EÚ sú v zásade záväzné
inter partes
. Všeobecná záväznosť rozsudkov platí nexxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxdnutím Súdneho dvora EÚ viazaný, ak sa na Súdny dvor EÚ sám obrátil s prejudiciálnou otázkou. Predkladateľ xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxitatívne deklaruje výklad určitého sporného ustanovenia práva EÚ, vždy tak urobí vzhľadom na konkrétne skutkové okolnosti daného prípadu. Nie je prexx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xj bude líšiť od toho, v ktorom bolo vydané rozhodnutie. Navrhovateľ pristúpil k odstráneniu neudržateľného stavu o neviazanosti súdu rozhodnutím vydxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx2001, ktoré považuje rozhodnutie vydané v blokovom konaní za riadne a rovnocenné administratívne rozhodnutie, ktoré je preskúmateľné súdom.
§ xxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxnej kauzálnej podmienenosti. V odseku 1 ide o situáciu, kedy o veci súd nemôže rozhodnúť. Znamená to, že vec posúdi iba na účely tohto konania. Ak orgán, dx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxnania. V odseku 2 je upravená logická konzistentnosť rozhodnutí orgánov verejnej moci. Precizuje sa súčasná formulácia ustanovenia § 135 odsek 2 OSP.
xxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontradiktórneho sporu, teda najmä z prejednacieho princípu. V odseku 1 je upravený prostriedok kompenzácie informačného deficitu, teda legitímnexx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxnať uznesením, stačí jednoduchým prípisom. V odseku 3 predkladateľ rešpektuje legislatívny zámer rekodifikácie civilného práva procesného schválxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xakotvený v zákone č. 215/2004 Z. z. Každá osoba je povinná zachovávať pred nepovolanou osobou a pred cudzou mocou mlčanlivosť o informáciách a veciach xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xx xxx xxx xxxxvedať o utajovaných skutočnostiach, môže ho súd vykonať až po tom, čo bola osoba oslobodená od povinnosti mlčanlivosti príslušným orgánom v súlade s § 4x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xčelu, rozsahu a lehoty platnosti oslobodenia. Túto písomnosť založí súd do súdneho spisu.
Druhý oddiel
Výsluch svedka
x xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxcept prísne kontradiktórneho sporu. Pri tomto dôkaznom prostriedku sa má dbať najmä na jeho vhodnosť a účelnosť. Predkladateľ zavádza aj inštitút písxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxrávnych následkoch krivej výpovede primerane, čím sa tento dôkazný prostriedok odlišuje od tzv. čestného vyhlásenia, ktoré má charakter iba súkromnxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxenie a písomnú výpoveď svedka posudzuje súd v súlade s princípom voľného hodnotenia dôkazov. Pri písomnej svedeckej výpovedi predkladateľ nepriznávx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx s písomnou výpoveďou svedka, si môže táto strana uplatniť podľa všeobecných ustanovení o náhrade trov konania.
§ 197
Návrh na výsluch svedka
Nxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxáda kontradiktórne sporové konanie. Priorizuje sa zabezpečenie prítomnosti navrhnutého svedka procesnou stranou a len subsidiárne je zakotvený prxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxm umožnenia dôslednej prípravy protistrany na vypočutie svedka.
§ 198
Predvolanie svedka
Navrhovaná právna úprava sleduje cieľ zefektívnix x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxtomnosť svedka na pojednávaní
Predkladateľ vychádza z overeného konceptu neovplyvňovania svedeckej výpovede prítomnosťou iných nevyslúchnutýcx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxm.
§ 200
Postup pred výsluchom svedka
Navrhovaná právna úprava ponecháva výsluch svedka v štruktúre ad generalia (odsek 1) a ad specialia (§ 19xxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxovenia o svedočnom zahrnul predkladateľ do právnej úpravy trov konania (§ 252).
§ 201
Odopretie xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxogicky a v detailoch spresňuje.
§ 202
Postup pri výsluchu svedka
Vo fáze výsluchu svedka ad specialia sa navrhuje v súlade s princípom kontradixxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxiárne. V odseku 2 sa zotrváva na podstate zákazu kladenia sugestívnych a kapcióznych otázok podľa doterajšej právnej úpravy.
§ 203
Zachovávanxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xmysle ustanovenia § 38 písm. a) a § 39 zákona č. 215/2004 Z.z.), pričom ju zásadným spôsobom nemení. Prehlbuje sa rozdielne vnímanie odopretia výpovedx xxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxny ako dôkazného prostriedku s doterajšou diferenciáciou na listiny verejné a súkromné.
§ 205
Verejné listiny
Navrhuje sa v zásade ponechať kxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxecké dokazovanie
§ 206
Navrhovaná právna úprava prináša koncepčne nové riešenia do problematiky procesného dokazovania skutočností, na ktoré sxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Splnenie podmienok odbornej spôsobilosti na podanie odborného vyjadrenia si súd posúdi sám. Len na posúdenie skutočností založených na vedeckých pxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxrmulácia zodpovedá aj navrhovanej novej právnej úprave zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Preferuje sa písomný znalecký posudok. Len xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx iné ako právne poznatky. Preferuje sa odborné vyjadrenie pred znaleckým dokazovaním z dôvodu hospodárnosti a zníženia nákladov konania. Splnenie poxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xa kumulatívneho splnenia podmienky nepostačovania odborného vyjadrenia podľa § 202 môže súd nariadiť znalecké dokazovanie. Uvedená formulácia zodxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx môže súd nariadiť výsluch znalca na pojednávaní (§ 204 odsek 3).
§ 208
Vykonanie znaleckého dokazovania
Navrhovaná právna úprava prináša konxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxrenie pred znaleckým dokazovaním z dôvodu hospodárnosti a zníženia nákladov konania. Splnenie podmienok odbornej spôsobilosti na podanie odbornéhx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxa odborného vyjadrenia podľa § 202 môže súd nariadiť znalecké dokazovanie. Uvedená formulácia zodpovedá aj navrhovanej novej právnej úprave zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x04 odsek 3).
§ 209
Súkromný znalecký posudok
Navrhovaná právna úprava po prvýkrát výslovne normatívne upravuje znalecký posudok predložený xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx princípe, v ktorom procesnú diligenciu za výsledok sporu znášajú predovšetkým procesné strany.
§ 210
Súčinnosť strán a tretích osôb
Navrhovxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxvaním. Strane, prípadne inej osobe možno uložiť povinnosti podľa tohto ustanovenia v prípade, ak ide o utajované skutočností, len ak bola oslobodená ox xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
x x11
Navrhovaná právna úprava v zásade ponecháva diferenciáciu obhliadky veci na pojednávaní a mimo pojednávania podľa kritéria procesnej ekonómie. x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxým meritórnym rozhodnutím a v sporovom konaní bezvýnimočnou formou rozhodnutia vo veci samej. Rovnako sa podľa doterajšej právnej úpravy ponecháva dxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xedzitýmneho rozsudku.
§ 214
Medzitýmny rozsudok
Normativizuje sa teoretické vymedzenie čiastočného a medzitýmneho rozsudku.
§ 215
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xie skutočného stavu veci. Procesným postupom podľa odseku 2 sa rozumie predovšetkým režim procesného dokazovania a režim prostriedkov procesného útxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xrispôsobená povahe sporového konania.
§ 217
Navrhuje sa ponechať pôvodnú právnu úpravu § 154 OSP. Za moment vydania exekučného titulu podľa Exexxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xrčenie rozhodujúceho stavu na účely prípadného odvolacieho alebo exekučného konania.
§ 218
Navrhovaná právna úprava v podstatných rysoch nadxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkonov v znení neskorších prepdisov.
§ 219
Navrhuje sa ponechať právna úprava vyhlasovania rozsudku podľa § 156 OSP s tým, že sa doplnila webová sxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxigatórnou náležitosťou odôvodnenia rozsudku je aj zdôvodnenie prípadného odklonu od konštantnej judikatúrnej praxe, čo je v súlade s princípom právxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxs). Ak existuje pochybnosť, či konkrétny skutkový stav je jedným z prípadov, kedy možno aplikovať právnu normu (t.j. či možno konkrétny skutkový stav pxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxade a aplikácii neurčitých právnych pojmov (napr. "hrubá nedbalosť", "výnimočné okolnosti", "zrejme bezúspešné uplatňovanie práva", "verejný porxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxať dostatočný počet "myšlienkových krokov" (úvah), ktoré zrozumiteľne a transparentne "premosťujú" tieto neurčité pojmy s konkrétnymi skutkovými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutia v obdobnej veci od ustálenej či publikovanej judikatúry, rozhodnutí vyšších súdov alebo od názorov právnej vedy, najmä ak nimi argumentuxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxa uviesť dôvody pre prijatie alebo odmietnutie týchto argumentov. Ak súd odmietne argument strany, musí ho v odôvodnení rozhodnutia vyvrátiť alebo asxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxm spôsobom vyrovnania sa s argumentom.
§ 221
Predkladateľ v súlade s konštantnou judikatúrou preferuje náležité odôvodnenie rozhodnutia vo xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xozsudok pre zmeškanie žalobcu či žalovaného, rozsudok pre uznanie a vzdanie sa nároku a pod.
§ 222
Predkladateľ ponecháva v zásadných rysoch nezxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx rozsudku
Do navrhovanej úpravy sa preberá doterajšia právna úprava § 158 odsek 2, 3 a 5 OSP, pričom predpismi o ochrane hospodárskej súťaže sa majú na myxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxsterstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a čl. 101 a 10x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxnenia sa bude opravovať prostredníctvom inštitútu "iných zrejmých nesprávností" opravným uznesením.
§ 225
Predkladateľ navrhuje ponechať pxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxočil k legálnemu definovaniu pojmu právoplatnosť. Ide o zásadnú a koncepčnú zmenu nastavenia CSP, predovšetkým v logických systémových nadväznostixxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxceptovaná. Zásadná nezmeniteľnosť súdneho rozhodnutia je vykladaná ako pravidlo, že právoplatný rozsudok zmenený byť nemôže, avšak výnimka je prípxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxh rozhodnutí, ktorou sa rozumie časový okamih skončenia tzv. nachádzacieho (základného) konania.
§ 228
Subjektívna záväznosť rozsudku
Navxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutia na definovaný okruh subjektov. Vychádza sa z koncepčne nového poňatia, že právoplatný rozsudok zaväzuje iba procesné strany a ich prípadxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§ 229
Navrhované znenie zosúlaďuje terminológiu procesného práva s právnou úpravou Občianskeho zákonníka, pričom rozsudky zaväzujúce procesnú sxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx sa bude považovať časovým okamihom právoplatnosti za uzavretú).
§ 230
Navrhuje sa ponechať inštitút prekážky právoplatne rozhodnutej veci s pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxti právoplatných rozhodnutí v dôsledku uplatnenia klauzuly rebus sic stantinbus, t.j. takéto rozsudky pôsobia len potiaľ, pokiaľ sa kvalifikovaným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxP, predovšetkým v logických systémových nadväznostiach na právnu úpravu opravných prostriedkov, ako aj exekučného konania. Navrhovaná definícia jx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx vykonateľnosti môže stanoviť súd (napr. predbežná vykonateľnosť), alebo tento či iný zákon. Navrhovateľ koncepčne prepracúva inštitút paričnej lexxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxinnosť v doterajšej lehote troch dní. Predovšetkým pre štátne orgány, resp. subjekty napojené na štátnu pokladnicu je objektívne nemožné plniť v kratxxx xxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxvodu akcentácie princípu rovnosti zavádza jednotnú paričnú lehotu 30 dní. Dávkami sa rozumejú plnenia určené dobou, po ktorú sa majú plniť a splátky sú xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxľ súd neurčí iné pravidlo.
§ 233
Koncepčnou zmenou režimu vykonateľnosti sleduje predkladateľ prehĺbenie prvkov kontradiktórnosti sporu - vyxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxnutí priamo zo zákona.
DRUHÝ DIEL
UZNESENIE
Prvý oddiel
Rozhodovanie uznesením
§ 234
Navrhuje sa ponechať režim uznesení ako preferxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxx x xxxxx xoncepčná línia doterajšej úpravy § 167 - § 169 OSP je v zásade zachovaná, z bývalého § 169 sa vypustilo: "Uznesenie o prerušení konania, uznesenie o zamixxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.", a to z dôvodu, že predkladateľ preferuje stručnú formu odôvodnenia uznesenia, a to vo všetkých prípadoch (§ 230).
§ 235
Navrhuje sa ponechať rxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxvnu úpravu v § 229 a nasl. Koncepčná línia doterajšej úpravy § 167 - § 169 OSP je v zásade zachovaná, z bývalého § 169 sa vypustilo: "Uznesenie o prerušení kxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxy obsahovať odôvodnenie.", a to z dôvodu, že predkladateľ preferuje stručnú formu odôvodnenia uznesenia, a to vo všetkých prípadoch (§ 230).
x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxdkladateľ nepoužil odlišnú právnu úpravu v § 229 a nasl. Koncepčná línia doterajšej úpravy § 167 - § 169 OSP je v zásade zachovaná, z bývalého § 169 sa vypuxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxe od súdnych poplatkov, musí vždy obsahovať odôvodnenie.", a to z dôvodu, že predkladateľ preferuje stručnú formu odôvodnenia uznesenia, a to vo všetkxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxe, ktorá nevykazuje žiadne zásadné nedostatky.
§ 238
Právoplatnosť uznesenia a vykonateľnosť uznesenia
V právnej úprave odseku 1 ide o uznexxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxstriedok alebo prostriedok procesnej obrany proti uzneseniu prípustný nie je; ak sa uznesenia nedoručujú, vlastnosť právoplatnosti neprichádza do xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxť -
dare
, facere, omittere, pati a iné. Pri ostatných uzneseniach vlastnosť vykonateľnosti nemá žiaden význam, preto ani nie je normatívne upravená.
xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx1950 Zb. o konaní v občianskych právnych veciach (Občiansky súdny poriadok), kde sťažnosť existovala ako riadny opravný prostriedok. Sťažnosť je prxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xlebo na základe zákonného splnomocnenia. Cieľom a zmyslom sťažnosti je jednoznačne zrýchlenie súdneho konania. Z tohto dôvodu tento prostriedok proxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxekty oprávnené podať sťažnosť
§ 240
Ustanovenia riešia aktívnu procesnú legitimáciu, a to v prospech subjektu konania, v ktorého neprospech bolo xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xznesením o jeho určitej procesnej povinnosti rozhodnuté - spravidla pôjde o procesnú stranu (§ 234) alebo prokurátora (§ 235).
§ 242
Lehota na pxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xertikálnou komparáciou s inými inštitútmi procesného práva obsiahnutými v CSP.
Náležitosti sťažnosti
§ 243
Navrhované osobitné náležitxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxm prostriedkom nie je. Pokiaľ ide o nové skutočnosti a dôkazy, sťažnosť je prípustná najmä proti procesným uzneseniam a uzneseniam o výške náhrady trov xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxv, ktorý tu je v čase vydania rozhodnutia, musí súd prihliadnuť i na tzv. novoty, ku ktorým došlo po rozhodnutí súdnym úradníkom; okrem toho musí byť zabexxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxocesnej obrany sú obdobné ako pri opravných prostriedkoch s prihliadnutím na špecifickosť povahy sťažnosti, ktorá opravným prostriedkom nie je. Pokxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxnie povahou veci bude dané častejšie ako u odvolania. Nakoľko však pre sudcu pri rozhodovaní o sťažnosti bude rozhodujúci stav, ktorý tu je v čase vydanix xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxla rozhodnutí vydaných súdnym úradníkom zo strany sudcu.
§ 245
Navrhované osobitné náležitosti tohto prostriedku procesnej obrany sú obdobné xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx a dôkazy, sťažnosť je prípustná najmä proti procesným uzneseniam a uzneseniam o výške náhrady trov konania, takže ich vylúčenie povahou veci bude dané xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxihliadnuť i na tzv. novoty, ku ktorým došlo po rozhodnutí súdnym úradníkom; okrem toho musí byť zabezpečená aj zvýšená kontrola rozhodnutí vydaných súxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxosť povahy sťažnosti, ktorá opravným prostriedkom nie je. Pokiaľ ide o nové skutočnosti a dôkazy, sťažnosť je prípustná najmä proti procesným uznesenxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxaní o sťažnosti bude rozhodujúci stav, ktorý tu je v čase vydania rozhodnutia, musí súd prihliadnuť i na tzv. novoty, ku ktorým došlo po rozhodnutí súdnyx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx xxxxxxxxx
Navrhované ustanovenie zavádza suspenzívny účinok sťažnosti vo vzťahu k právoplatnosti napádaného uznesenia, vlastnosť vykonateľnosti
ipso facxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxiznáva devolutívny účinok a rozhodne o nej sudca súdu prvej inštancie. Sudca bude rozhodovať uznesením spravidla bez nariadenia pojednávania; ak to vxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxho zrušenie. Z dôvodu proklamovanej zásady procesnej ekonómie rozhodnutie sudcu o sťažnosti bude rozhodnutím konečným bez možnosti podať proti nemu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xudca súdu prvej inštancie. Sudca bude rozhodovať uznesením spravidla bez nariadenia pojednávania; ak to však sudca bude považovať za potrebné, môže nxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx procesnej ekonómie rozhodnutie sudcu o sťažnosti bude rozhodnutím konečným bez možnosti podať proti nemu akýkoľvek ďalší opravný prostriedok.
x xxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxdovať uznesením spravidla bez nariadenia pojednávania; ak to však sudca bude považovať za potrebné, môže nariadiť výsluch strán, prípadne vykonať inx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxžnosti bude rozhodnutím konečným bez možnosti podať proti nemu akýkoľvek ďalší opravný prostriedok.
ŠIESTA HLAVA
TROVY KONANIA
x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxej úpravy a odstránenie inštitútov, ktoré sa v praxi neosvedčili a v konečnom dôsledku právnu úpravu trov konania zneprehľadnili a ešte zvýšili potencxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxania a v podstatnej miere tieto inštitúty systémovo zjednodušujú a prispôsobujú charakteru sporového konania.
§ 252
V navrhovanom ustanovení xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x tom, kto trovy konania skutočne znáša.
§ 253
Trovy dôkazu
Navrhovaná právna úprava ponecháva na zváženie súdu, či uloží alebo neuloží povinnoxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxj. zvažuje zdravotné a sociálne postavenie strany.
§ 254
Oslobodenie od súdneho poplatku
Navrhuje sa plne rozvinúť princíp arbitrárneho porxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nastavené kritérium vyhodnotí. Ak súd prizná oslobodenie od súdnych poplatkov a dôjde k zmene pomerov, môže súd uznesenie o priznaní oslobodenia kedyxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xásada úspechu v spore ako esenciálne kritérium priznania náhrady trov konania. V sporovom konaní je kritérium procesného úspechu prvoradým kritériox xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx konania v plnej výške aj v prípade, ak súd priznal nárok úspešnej strane, avšak nie v požadovanej výške. Ide o prípady, kedy výška nároku závisí od úvahy sxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxvaného sa ospravedlniť priznané boli, avšak náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch nebola priznaná v požadovanej výške.
§ 256
Navrhovaná právnx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxesného zavinenia môže dôjsť i k tzv. separácii trov konania (odsek 2), kedy náhradu trov konania môže znášať i strana, ktorá mala v konaní úspech (§ 249), xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xonštrukcie prichádza do úvahy len výnimočne, osobitné kritérium dôvodov hodných osobitného zreteľa sa má vykladať prísne reštriktívne.
§ 258
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxorového konania.
§ 259
Navrhovaná právna úprava priznáva pokrytie výdavkov spojených s edičnou a informačnou povinnosťou a to v rovnakom procexxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxémové väzby a súvislosti právneho poriadku, preto pri náhrade trov znaleckého dokazovania odkazuje na zákon o znalcoch.
§ 261
V prípade dovolanxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx podnet strany.
Rozhodovanie o trovách konania
§ 262
Predkladateľ upúšťa od doterajšej koncepcie uplatňovania si nároku na náhradu trov koxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xplatnením týchto zásad dospeje k pomeru vyjadrenému percentom alebo zlomkom, pričom konkrétnu výšku trov konania ponecháva na rozhodnutie súdneho úxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxzhodnutiu súdneho úradníka je prípustná sťažnosť, ktorej vybavenie však bude zjednodušené tým, že vec je právoplatne skončená, vrátane právoplatne xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxednoznačnosť ohľadom tzv. prísudku, resp. platobného miesta priznanej náhrady trov konania. Navrhované riešenie koncepčne zodpovedá ustanoveniax xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxsieť od prípadných dohôd medzi klientom a advokátom podľa zákona o advokácii.
§ 264
V navrhovanom ustanovení sa opätovne prejavuje princíp arbixxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxukázané a spravidla objektívne preukázateľné xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xOSTUPY
PRVÁ HLAVA
SKRÁTENÉ KONANIA A SKRÁTENÉ ROZHODNUTIA
PRVÝ DIEL
PLATOBNÝ ROZKAZ
§ 265
Predkladateľ vychádza z doterajších aplikačnxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxispôsobenej novému systémovému nastaveniu sporového konania. Posledná veta odseku 1 § 258 predstavuje pretavenie judikatúrnych záverov súdnej prxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxo rozkazu
Predkladateľ vychádza z doterajších aplikačných skúseností a preferuje skrátené konania ako nástroj procesnej ekonómie a zrýchlenia súdxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxx predstavuje pretavenie judikatúrnych záverov súdnej praxe do normatívneho textu. Ustanovenie zabezpečuje stranám možnosť podať opravný prostriexxx xxx xxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxany voči platobnému rozkazu, avšak s mnohými funkčnými zmenami, ktorých primárnym cieľom je procesná efektivita. Inštitút vecného odôvodnenia trebx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxia a dôkaznej povinnosti. Riešia sa mnohoročné aplikačné problémy, ako posudzovať odpor, ktorého odôvodnenie tvorí jedna veta, že žalovaný nesúhlasxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxovaný musí uvádzať skutočnosti odôvodňujúce spochybnenie žalobcom tvrdeného nároku. Opúšťa sa koncepcia zániku a zrušenia procesných úkonov zo zákxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx konania vo veci samej. Platobný rozkaz zrušuje súd a spolu s uznesením doručí žalobcovi odpor, ktorý naň môže reagovať v ďalšom procesnom postupe.
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxami, ktorých primárnym cieľom je procesná efektivita. Inštitút vecného odôvodnenia treba vykladať ako odôvodnenie riadne, teda vecne odôvodnený odxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxsúhlasí, dodaním adjektíva "vecne" sa sprísňuje režim odporu voči platobnému rozkazu, ktorý je špecifikovaný v odseku 2. Vec sama tvorí predmet konanxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxv zo zákona rovnako ako pri neodkladných a zabezpečovacích opatreniach kvôli právnej istote strán a kvôli zabezpečeniu koncentrovaného a kontradiktxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxe.
DRUHÝ DIEL
EURÓPSKY PLATOBNÝ ROZKAZ
§ 269
Inštitút európskeho platobného rozkazu vychádza z právnej úpravy Nariadenia Európskeho parxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxroštátnej právnej úprave tohto inštitútu zásadne tak, ako bol upravený v OSP.
§ 270
Inštitút európskeho platobného rozkazu vychádza z právnej úxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxčom predkladateľ zotrval na vnútroštátnej právnej úprave tohto inštitútu zásadne tak, ako bol upravený v OSP.
§ 271
Inštitút európskeho platobxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx konanie o platobnom rozkaze, pričom predkladateľ zotrval na vnútroštátnej právnej úprave tohto inštitútu zásadne tak, ako bol upravený v OSP.
§ xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze, pričom predkladateľ zotrval na vnútroštátnej právnej úprave tohto inštitútu zásadne txxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxchádza z diferenciácie rozsudku pre zmeškanie žalobcu pred nariadením pojednávania a po nariadení pojednávania. Obe formy tzv. kontumačného rozsudxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xedostavení sa na už nariadené pojednávanie.
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxmy tzv. kontumačného rozsudku predstavujú formu procesnej sankcie za pasivitu žalovaného, ktorá spočíva predovšetkým v absencii povinnosti tvrdiť x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pasivitu strany sporu, nejde o meritórny rozsudočný výrok o veci samej po vykonaní dokazovania a právneho posúdenia veci, preto predkladateľ upustil xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtumačných rozsudkov podľa doterajšej právnej úpravy.
§ 276
Navrhovaná právna úprava reflektuje právnu úpravu procesného spoločenstva a jej xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxzsudok mal charakter konštitutívneho rozhodnutia a v prípadoch, kedy procesné strany nemôžu hmotnoprávne disponovať predmetom konania v plnom rozsxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxcie - [preškrtnutý text])
§ 277
Zrušenie rozsudku pre zmeškanie
Navrhovaná právna úprava vychádza pri zrušení kontumačného rozsudku z jehx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x 2 možno považovať všetky dôvody, pre ktoré by súd odpustil zmeškanie akejkoľvek inej procesnej lehoty, t.j. všetky prípady náhlych a neočakávaných prxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxrušenie povinnosti, ktoré sám nespôsobil.
Druhý oddiel
Rozsudok pre zmeškanie žalobcu
§ 278
Dôsledky kontradiktórneho sporového konanxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xa strane pasívneho žalobcu. Procesnou sankciou za pasivitu žalobcu je strata sporu vo forme zamietavého kontumačného rozsudku. Konštrukcia zrušenix xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxého konania vyžadujú procesnú aktivitu oboch sporových strán zásadne rovnako, preto predkladateľ prikročil ku konštruovaniu sankcie za procesnú paxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxa zrušenia tohto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxania vyžadujú procesnú aktivitu oboch sporových strán zásadne rovnako, preto predkladateľ prikročil ku konštruovaniu sankcie za procesnú pasivitu x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxnia tohto kontumačného rozsudku je rovnaká ako pri kontumačnom rozsudku v dôsledku pasivity žalovaného.
§ 281
Dôsledky kontradiktórneho sporxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pasivitu i na strane pasívneho žalobcu. Procesnou sankciou za pasivitu žalobcu je strata sporu vo forme zamietavého kontumačného rozsudku. Konštrukxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxx xZNANIE NÁROKU
§ 282
Ponecháva sa inštitút na základe uznania nároku uplatneného žalobou ako systémový prvok procesnej ekonómie sporového konanxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxu prípustné prostriedky procesnej obrany. Predkladateľ pripúšťa možnosť podať odvolanie proti rozsudku pre uznanie nároku a vzdanie sa nároku len z dxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxnka, že rozhodnutie nemožno zrušiť alebo zmeniť inak. Právna úprava reflektuje povahu veci v prípade procesného spoločenstva a vnútornej diferenciáxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxo zhospodárnenia konania, upúšťa sa od povinnosti nariadiť pojednávanie a od povinnosti tento rozsudok odôvodňovať.
§ 283
Ponecháva sa inšxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx strán sa odstránila, pretože sa upúšťa od iracionálnej právnej úpravy, podľa ktorej boli voči uznanému nároku prípustné prostriedky procesnej obranxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx vydanie. Pre procesne absurdné a výnimočné situácie bude slúžiť obnova konania, pretože bude splnená podmienka, že rozhodnutie nemožno zrušiť alebo xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx x xxxxxxoch, kedy subjekty hmotnoprávne nedisponujú predmetom konania v plnej miere.
Keďže ide o inštitút procesného zhospodárnenia konania, upúšťa sa od poxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxovná žalobná žiadosť procesných strán sa odstránila, pretože sa upúšťa od iracionálnej právnej úpravy, podľa ktorej boli voči uznanému nároku prípusxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxutie nemožno zrušiť alebo zmeniť inak. Právna úprava reflektuje povahu veci v prípade procesného spoločenstva a vnútornej diferenciácie tohto inštixxxx xx xxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxia konania, upúšťa sa od povinnosti nariadiť pojednávania a od povinnosti tento rozsudok odôvodňovať.] (pozn. redakcie - [preškrtnutý text])
x xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxobná žiadosť procesných strán sa odstránila, pretože sa upúšťa od iracionálnej právnej úpravy, podľa ktorej boli voči uznanému nároku prípustné prosxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx splnené podmienky na ich vydanie. Pre procesne absurdné a výnimočné situácie bude slúžiť obnova konania, pretože bude splnená podmienka, že rozhodnuxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxútu (§ 276) ako aj v prípadoch, kedy subjekty hmotnoprávne nedisponujú predmetom konania v plnej miere.
Keďže ide o inštitút procesného zhospodárnenix xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx uznania nároku uplatneného žalobou ako systémový prvok procesnej ekonómie sporového konania. Výslovná žalobná žiadosť procesných strán sa odstránxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pripúšťa možnosť podať odvolanie proti rozsudku pre uznanie nároku a vzdanie sa nároku len z dôvodu, že neboli splnené podmienky na ich vydanie. Pre proxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxvna úprava reflektuje povahu veci v prípade procesného spoločenstva a vnútornej diferenciácie tohto inštitútu (§ 276) ako aj v prípadoch, kedy subjekxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxiť pojednávanie a od povinnosti tento rozsudok odôvodňovať.
PIATY DIEL
ROZSUDOK PRE VZDANIE SA NÁROKU
§ 286
Navrhovaná právna úprava rexxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx0) ako aj v prípadoch, kedy subjekty hmotnoprávne nedisponujú predmetom konania v plnej miere. Keďže ide o inštitút procesného zhospodárnenia konanixx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxflektuje okrem procesnej ekonómie aj hmotnoprávnu úpravu inštitútu odpustenia dlhu, preto je pre vydanie tohto rozsudku potrebný výslovný súhlas žaxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx x xxxxxxxxh, kedy subjekty hmotnoprávne nedisponujú predmetom konania v plnej miere. Keďže ide o inštitút procesného zhospodárnenia konania, upúšťa sa od povixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxómie aj hmotnoprávnu úpravu inštitútu odpustenia dlhu, preto je pre vydanie tohto rozsudku potrebný výslovný súhlas žalovaného. Právna úprava reflexxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nedisponujú predmetom konania v plnej miere. Keďže ide o inštitút procesného zhospodárnenia konania, upúšťa sa od povinnosti nariadiť pojednávania x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxe okrem procesnej ekonómie aj hmotnoprávnu úpravu inštitútu odpustenia dlhu, preto je pre vydanie tohto rozsudku potrebný výslovný súhlas žalovanéhxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xubjekty hmotnoprávne nedisponujú predmetom konania v plnej miere. Keďže ide o inštitút procesného zhospodárnenia konania, upúšťa sa od povinnosti nxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxonómie aj hmotnoprávnu úpravu inštitútu odpustenia dlhu, preto je pre vydanie tohto rozsudku potrebný výslovný súhlas žalovaného. Právna úprava refxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxne nedisponujú predmetom konania v plnej miere. Keďže ide o inštitút procesného zhospodárnenia konania, upúšťa sa od povinnosti nariadiť pojednávanxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxuje jeden zo základných princípov nového sporového konania, podľa ktorého prísne dopady kontradiktórneho koncentrovaného sporu na určité subjekty xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxstupov divergentných od všeobecných procesných inštitútov sporového konania, inak by nebol naplnený účel sporového konania, ktorým je spravodlivá x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxedkladateľ za subjekt hodný takejto procesnej ochrany ustanovil spotrebiteľa v spotrebiteľských procesných vzťahoch, zamestnanca v pracovnoprávxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxtorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Antidiskriminačný zákon) (ďalej len "antidiskriminačný zxxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v ktorých je súd povinný aplikovať odlišné procesné postupy od klasického (všeobecného) sporového konania. Vychádza sa pri tom z hmotnoprávnej úpravxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xpotrebiteľa má slúžiť i osobitosť v režime procesného zastúpenia, kde predkladateľ vidí priestor na realizáciu a plnenie úloh spotrebiteľských ochrxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxenej hmotnoprávnej nerovnováhy vzťahu spotrebiteľ - dodávateľ. Ustanovenia upravujúce všeobecný inštitút zastúpenia (napr. advokátom) tým nie sú xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxvnou pomocou. V týchto prípadoch teda predkladateľ upustil od právno-ochranných ustanovení § 287 a § 289. Ak sa však spotrebiteľ nechá zastúpiť spotrxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xoučovacia povinnosť
Osobitná manudukčná povinnosť súdu sa prejavuje zvýšenou mierou individualizácie poučovacej povinnosti vo vzťahu k spotrebixxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxi sporových strán v spotrebiteľských sporoch.
§ 293
Osobitné ustanovenie o spojení vecí
Zvýšená miera procesnej ochrany spotrebiteľa sa prexxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx súd spojil spotrebiteľský spor s prípadným iným sporom nespotrebiteľskej povahy, mohlo xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxbiteľskom spore. Preto sa ustanovenia o spojení vecí použijú iba na prípady, ak by sa viedlo viacero spotrebiteľských sporov. Vylučuje sa možnosť spojxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx
x xxx
Osobitné ustanovenie o zmene žaloby
Reálnosť procesnej ochrany spotrebiteľa vidí predkladateľ aj v nepripustení zmeny žaloby v spotrebiteľskom sxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxť späť.
Osobitné ustanovenia o dokazovaní
§ 295
Zásadný odklon od všeobecnej úpravy procesného dokazovania vo forme príklonu k vyšetrovacixxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxbude spoliehať v plnej miere na splnenie si dôkaznej povinnosti spotrebiteľa, ale môže prevziať dôkaznú iniciatívu sám. Povaha spotrebiteľského spoxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx koncentrácie konania typickej pre všeobecné sporové konania.
§ 296
Zásadný odklon od všeobecnej úpravy procesného dokazovania vo forme príklxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vzťahov. Súd sa nebude spoliehať v plnej miere na splnenie si dôkaznej povinnosti spotrebiteľa, ale môže prevziať dôkaznú iniciatívu sám. Povaha spotxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxlatnenie prísnej koncentrácie konania typickej pre všeobecné sporové konania.
§ 297
Osobitné ustanovenia o pojednávaní
Protektívum spotrxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxutiach
§ 298
Napriek zavedeniu tzv. abstraktnej kontroly v spotrebiteľských veciach je v zmysle európskeho úniového práva, ako aj konštantnej juxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxntom môžu byť všeobecné obchodné podmienky, všeobecné poistné podmienky a pod.
§ 299
Vylúčenie kontumačných rozsudkov v neprospech spotrebitxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxu. Po vyhodnotení doterajších skúseností s úrovňou ochrany spotrebiteľa v skrátených konaniach predkladateľ ponecháva znenie ods. 2 podľa doterajšxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxr spotrebiteľského sporu a vo svetle zvýšenej protektívnej ingerencie súdu v týchto druhoch sporov.
Druhý oddiel
Konanie o abstraktnej kontxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x x3. apríla 2009 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov (ďalej len "smernica 2009/22/ES"). Zavádza sa osobitný typ konania, ktorého zxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxecného sporu spotrebiteľ - dodávateľ. Možnosť súdu vysloviť neúčinnosť zmluvnej podmienky v individuálnom prípade a s účinkami
inter partes
však zoxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xonania, na podnet špecificky legitimovaných subjektov (§ 295) a so špecifickými účinkami tohto rozsudku (§ 298).
§ 302
Osobitná procesná legitxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxlému orgánu alebo niekoľkým nezávislým orgánom špecificky zodpovedným za ochranu záujmov uvedených v článku 1 smernice 2009/22/ES v členských štátxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xritériami stanovenými ich vnútroštátnym právom. V podmienkach Slovenskej republike predkladateľ zakotvil túto procesnú legitimáciu tzv. spotrebxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxe Slovenska v znení neskorších predpisov, zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxch odvetviach v znení zákona č. 435/2013 Z.z., zákona č. 402/2013 Z.z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxerencia do ochrany práv spotrebiteľa sa rozširuje aj na oblasť tohto druhu súdneho konania.
§ 303
Osobitná povaha tohto typu konania, kde ide výlxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxvnako umožňuje príklon k vyšetrovaciemu princípu (§ 296 odsek 2) a k vylúčeniu sudcovskej koncentrácie.
§ 304
Osobitná povaha tohto typu konanixx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxpu konania rovnako umožňuje príklon k vyšetrovaciemu princípu (§ 296 odsek 2) a k vylúčeniu sudcovskej koncentrácie.
§ 305
Osobitná povaha o absxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdočného výroku je odôvodnené právno- ochranou funkciou účinkov tohto rozsudku; v spore neúspešný žalovaný má povinnosť zdržať sa používania neprijaxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxdníctvom exekúcie na nepeňažné plnenie. Orgán dohľadu podľa osobitných predpisov (Národná banka Slovenska) bude oprávnený v správnom konaní ukladax xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xeciach vyžaduje i osobitnú právnu úpravu rozhodnutia v tejto veci. Zabezpečenie publicity meritórneho rozsudočného výroku je odôvodnené právno- ocxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxé praktiky do budúcnosti, pričom vynútiteľnosť tohto rozhodnutia možno dosiahnuť v exekučnom konaní prostredníctvom exekúcie na nepeňažné plneniex xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxveného v rozsudku.
DRUHÝ DIEL
ANTIDISKRIMINAČNÉ SPORY
§ 307
Navrhovaná právna úprava definuje ďalšiu skupinu sporov, v ktorých je súd poxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxo poriadku. V konaní podľa tohto dielu sa uplatňuje zásada obráteného dôkazného bremena tak, ako to vyplýva z antidiskriminačného zákona.
§ 308
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxesného zastúpenia, kde predkladateľ vidí priestor na realizáciu a plnenie zákonných úloh Slovenského národného strediska pre ľudské práva, ktoré sa xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxžovania prirodzenej hmotnoprávnej nerovnováhy vzťahu osoby domáhajúcej sa ochrany práva z porušenia zásady rovnakého zaobchádzania a porušovateľx xxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx domáhajúcej sa ochrany práva z porušenia zásady rovnakého zaobchádzania. Táto poučovacia povinnosť je konštruovaná širšie, než všeobecná poučovacxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxciáciu antidiskriminačných sporov a iných prípadných sporov, ktoré môžu medzi stranami sporu vzniknúť, a z dôvodov divergentného procesného postupx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x11
Zásadný odklon od všeobecnej úpravy procesného dokazovania vo forme príklonu k vyšetrovaciemu princípu v sporovom konaní je odôvodnený zvýšenou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxj povinnosti osoby domáhajúcej sa ochrany práva z porušenia zásady rovnakého zaobchádzania, ale môže prevziať dôkaznú iniciatívu sám. Z antidiskrimxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx dôkazu. Povaha antidiskriminačného sporu a postavenie osoby domáhajúcej sa ochrany práva z porušenia zásady rovnakého zaobchádzania ako objektívnx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxné sporové konania.
§ 312
Zásadný odklon od všeobecnej úpravy procesného dokazovania vo forme príklonu k vyšetrovaciemu princípu v sporovom koxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx miere na splnenie si dôkaznej povinnosti osoby domáhajúcej sa ochrany práva z porušenia zásady rovnakého zaobchádzania, ale môže prevziať dôkaznú inxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxjúcej sa ochrany práva z porušenia zásady rovnakého zaobchádzania ako objektívne a prirodzene slabšej strany právneho i procesnoprávneho vzťahu
ipsx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xeprospech osoby domáhajúcej sa ochrany práva z porušenia zásady rovnakého zaobchádzania sú prejavom protektívnej funkcie tohto konania, z tohto dôvxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxnia sa nároku v prípade, ak by jeho uplatnenie viedlo k popretiu ústavného práva žalobcu na rovnaké zaobchádzanie. Toto ústavné právo nemá žalobca v hmoxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxho diskriminoval (porušil zásadu rovnakého zaobchádzania), čo predstavuje ekvivalent zmierlivého vyriešenia veci.
§ 314
Ak ide o uplatnenie xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxilného procesu. Ak žalobca na verejnom prerokovaní veci netrvá, súd pojednávanie nariaďovať nemusí.
§ 315
Primeranosť aplikácie všeobecných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxerencie súdu v týchto druhoch sporov.
TRETÍ DIEL
INDIVIDUÁLNE PRACOVNOPRÁVNE SPORY
§ 316
Navrhovaná právna úprava definuje ďalšiu skupixx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxvne spory. Vychádza sa pri tom z hmotnoprávnej úpravy, ktorá dostatočne pokrýva definičné znaky tejto skupiny sporov na účely celého právneho poriadkxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxvidlo podľa ktorého, ak k diskriminácii dochádza v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom, považuje sa takýto spor za pracovnoprávny.
§ 317
K napxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxnie úloh odborových organizácií, ktoré sa špecializujú na problematiku právnej ochrany zamestnanca a majú potenciál byť efektívnym nástrojom vyvažxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxsť je konštruovaná širšie, než všeobecná poučovacia povinnosť súdu a jej zmyslom je vyvažovanie procesnej nerovnosti sporových strán v individuálnyxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xporovom konaní je odôvodnený zvýšenou mierou ingerencie súdu ako orgánu ochrany práva do individuálnych pracovnoprávnych vzťahov. Súd sa nebude spoxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxeho sporu a postavenie zamestnanca ako objektívne a prirodzene slabšej strany právneho i procesnoprávneho vzťahu
ipso facto
vylučujú uplatnenie prxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx príklonu k vyšetrovaciemu princípu v sporovom konaní je odôvodnený zvýšenou mierou ingerencie súdu ako orgánu ochrany práva do individuálnych pracoxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Povaha individuálneho pracovnoprávneho sporu a postavenie zamestnanca ako objektívne a prirodzene slabšej strany právneho i procesnoprávneho vzťxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxdkov v neprospech zamestnanca je prejavom protektívnej funkcie tohto konania, z tohto dôvodu predkladateľ volil odklon od všeobecného procesného rexxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxu. Ak strana na verejnom prerokovaní veci netrvá, súd pojednávanie nariaďovať nemusí.
§ 323
Primeranosť aplikácie všeobecných ustanovení o prxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxencie súdu v týchto druhoch sporov. Odôvodnenosť vylúčenia zásady ne ultra petitum je daná prototektívnym charakterom tohto sporu.
TRETIA HLxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xavrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxäznosti na konanie exekučné. Vlastnosť dočasnosti pri predbežných opatreniach neumožňovala oprávnenému zachovať si poradie v exekučnom konaní, ktxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxch opatrení súdu opúšťa doterajší charakter predbežnosti poskytovanej ochrany, pretože po nariadení navrhovaných opatrení nemusí nevyhnutne naslxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxie o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia okresný súd. V odseku 3 je vyjadrený vzťah dvoch základných opatrení súdu (neodkladného a zabezpečovxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxtrenia
Navrhované znenie právnej úpravy vychádza z čo najvšeobecnejšieho rámca obsahu neodkladných opatrení rešpektujúc pri tom závery doterajšxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxdiť kontrolu dodržiavania nariadenej povinnosti prostredníctvom neodkladného opatrenia, a to za podmienok ustanovených zákonom o kontrole výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 zo dňa 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach (Ú.v. EÚ L 181, 29.6.2013)x
xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
§ 326
Náležitosti návrhu neodkladného opatrenia
Stanovenie osobitných náležitostí návrhu neodkladného opatrenia je odôvodnené osobitnxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxie súdu bez procesu dokazovania spravidla len na základe listín predložených navrhovateľom neodkladného opatrenia.
§ 327
Osobitný charakter xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx8
Charakter neodkladného opatrenia odôvodňuje výnimočné lehotovanie tohto procesného úkonu, hoci inak sa predkladateľ snaží zavádzaniu procesnýxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxné nariadenie neodkladného opatrenia v lehotách kratších ako 30 dní.
§ 329
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxa o pojednávaní a procesnom dokazovaní. Pre zachovanie kontradiktórneho charakteru sporu sa umožňuje protistrane vyjadriť sa k odvolaniu proti uznexxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxve a vyvolávalo tak pochybnosti o súladnosti právnej úpravy predbežných opatrení v tomto smere s ústavným právom na spravodlivý proces. Predkladateľ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xic stantibus
) - odsek 3.
§ 330
Navrhovaná právna úprava vychádza z doterajšej judikatúrnej a doktrinálnej línie predbežných opatrení, predovšxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxožne s ohľadom na kritérium povahy veci, ktorého všeobecnosť umožňuje súdu individualizovať procesný postup v jednotlivých prípadoch. Rovnako predxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxhádza do úvahy stanovenie času trvania neodkladného opatrenia.
§ 331
Doručenie uznesenia o neodkladnom opatrení
Navrhovaná právna úprava rxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxčité rozhodnutia o neodkladnom opatrení nedoručujú protistrane (odsek 1). Osobitný charakter tohto procesného inštitútu odôvodňuje zavedenie špexxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx
x xxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxávna úprava je v súlade s koncepciou vykonateľnosti uznesení, keďže neodkladné opatrenie vydáva súd vo forme uznesenia. Napríklad v prípade dobrovoľxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxtrenie súdu, postačí, ak je dražobníkovi preukázané, že toto bolo súdom nariadené.". Z dôvodu osobitného procesného režimu neodkladného opatrenia zxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxého opatrenia osobitným režimom jeho vykonateľnosti už momentom vyhlásenia, resp. vyhotovenia.
Zánik a zrušenie neodkladného opatrenia
x xxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xal byť skôr výnimkou, vzhľadom na pravidlo zakotvené x x xxxx
x xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxv v tom zmysle, že bude jednoznačne rozhodnutím súdu skonštatované, že účinky neodkladného opatrenia pominuli.
§ 335
Navrhovanou právnou úpraxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxh subjektov. Ustanovenie § 328 rieši situácie, kedy sa návrh na zrušenie neodkladného opatrenia nevyžaduje, teda súd postupuje
ex officio
. Pravidlo oxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxave sa odzrkadľuje koncepčná zmena, podľa ktorej sa neodkladné opatrenia nemusia nevyhnutne spájať s konaním vo veci samej a v ktorej predkladateľ upúxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxčná zmena, podľa ktorej sa neodkladné opatrenia nemusia nevyhnutne spájať s konaním vo veci samej a v ktorej predkladateľ upúšťa od dočasnosti predbežxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx neodkladné opatrenia nemusia nevyhnutne spájať s konaním vo veci samej a v ktorej predkladateľ upúšťa od dočasnosti predbežných opatrení zakotvenej x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxusia nevyhnutne spájať s konaním vo veci samej a v ktorej predkladateľ upúšťa od dočasnosti predbežných opatrení zakotvenej v predchádzajúcej právnex xxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxým opatrením, ktorá svedčí navrhovateľovi neodkladného opatrenia. Táto koncepcia je udržateľná vzhľadom na spôsob rozhodovania súdu o návrhu na narxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxijať následky svojej procesnej zodpovednosti za neoprávnene (nedôvodne) podaný návrh.
Neodkladné opatrenie vo veciach práva duševného vlasxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxného opatrenia a zabezpečenia dôkazného prostriedku vo veciach práva duševného vlastníctva podľa § 339 a nasl. Zábezpeka (kaucia) slúži na krytie poxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x x x xxx xx xeflexiou na požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (ďalej len "sxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xiferencuje inštitút neodkladného opatrenia a zabezpečenia dôkazného prostriedku vo veciach práva duševného vlastníctva podľa § 339 a nasl. Zábezpxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xpatrenia. Odseky 2 a 3 § 334 sú reflexiou na požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxa v možnosti reálneho zabezpečenia peňažnej pohľadávky veriteľa (žalobcu), teda navrhovateľa zabezpečovacieho opatrenia - potenciálneho oprávnexxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxcesného zabezpečenia a výkonu tohto procesného zabezpečovacieho inštitútu.
§ 344
Použitie ustanovení o neodkladnom opatrení na zabezpečovaxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx
Zabezpečenie dôkazu a zabezpečenie dôkazného prostriedku
§ 345
Navrhovaná právna úprava vychádza z doterajšieho znenia § 78 OSP.
§ 346
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxostriedku vo veciach práv duševného vlastníctva z doterajšieho x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxntáciu smernice 2004/48/ES.
§ 347
Voči uzneseniu súdu podľa odseku 1 je prípustné odvolanie v zmysle § 350 odsek 1 písm. k), čo vyžaduje smernica 2xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx alebo ak ju v dôsledku odvolacieho rozhodnutia zvýši prvoinštančný súd a dotknutý subjekt ju nezaplatí.
§ 348
Preberá sa doterajšie znenie § 78d xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxx
x xxxxxxvanom ustanovení sa rieši problematika procesného doručovania uznesení podľa predošlých ustanovení, a to spôsobom, aby nedošlo k zmareniu zabezpečxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx úprava diferencuje zrušenie uznesenia o zabezpečení tohto druhu dôkazného prostriedku na obligatórne zrušenie, ktoré nie je viazané na návrh procesxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
x xxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxzpečenie tohto dôkazného prostriedku s prípustným liberačným dôvodom, ktorý spočíva v skutočnostiach, ktoré nastali tzv. vis maior (odsek 1). Zavedxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xriznaná náhrada ujmy sa uhradí zo zloženej zábezpeky ak medzitým zábezpeka nebola vrátená. V takom prípade sa úspešný žalobca musí uspokojiť z iného maxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x x xxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxému CSP.
§ 353
Navrhuje sa prevziať doterajšia právna úprava predovšetkým ustanovenia § 78c a § 78h OSP s prispôsobením terminológie novému CSxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xRVÁ HLAVA
ODVOLANIE
Prípustnosť odvolania
§ 355
Navrhovaná právna úprava odvolania v sporovom konaní vychádza z princípu neúplnej apeláciex xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxu voči uzneseniam súdu prvej inštancie. Zavedenie sťažnosti ako systémového opatrenia na odbremenenie súdov odvolacích (druhoinštančných) umožnixx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxa voči prvoinštančným rozsudkom (teda jeho zásadná prípustnosť), pokiaľ to zákon vyslovene nevylučuje, zostala zachovaná.
§ 356
Navrhuje sa zxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xreberá doterajšia právna úprava s tým, že sa upustilo od odvolacieho dôvodu spočívajúceho v nesprávnom právnom posúdení veci, ktoré pojmovo uvedené txxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxustné.
§ 357
Ustanovenie koncepčne mení prípustnosť odvolania voči uzneseniu súdu prvej inštancie v tom zmysle, že sa taxatívnou enumeráciou sxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxpustné nebude. V prípade, ak uznesenie uvedené v odseku 1 vydá súdny úradník, odvolanie prípustné nebude. Proti takémuto uzneseniu je prípustná sťažnxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx
x xxx
xxxxxxxx xx xxxxvať na koncepcii, v zmysle ktorej sa odvolaním napáda len výroková časť rozhodnutia súdu prvej inštancie, čím sa preberá doterajšia právna úprava (§ 20x xxxxx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx stanovuje subjekty oprávnené uplatniť odvolanie. Rešpektujúc konštantnú judikatúrnu líniu predkladateľ normatívne stanovil, že odvolanie môže uxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xovahy veci tvoria strana a jej intervenient nerozlučné spoločenstvo, je odvolanie intervenienta prípustné bez ďalšieho. V prípadoch samostatného pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na podanie odvolania však intervenientovi plynie osobitne a neviaže sa na doručenie rozhodnutia strane, na ktorej vystupuje.
§ 361
Osobitný prxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxpadoch, keď to tento zákon umožňuje, je prokurátor legitimovaný na podanie odvolania bez ďalšieho. Ak prokurátor vstupuje do konania len za účelom podxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxurátora do konania.
§ 362
Lehota na podanie odvolania
Navrhuje sa ponechať doterajšia právna úprava základnej objektívnej podmienky prípusxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx
Náležitosti odvolania
§ 363
Navrhovaná úprava v zásade vychádza z doterajšieho znenia § 205 OSP. Odvolacími dôvodmi sú dôvody podľa § 358 a majú pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxha).
§ 364
Navrhovaná úprava v zásade vychádza z doterajšieho znenia § 205 OSP. Odvolacími dôvodmi sú dôvody podľa § 358 a majú preukázať nesprávxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
Odvolacie dôvody
Koncepcia neúplnej apelácie predpokladá aj taxatívne stanovené odvolacie dôvody. Doterajšie odvolacie dôvody boli modifikovanx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dôvod podľa § 358 ods. 1 písm. b) je potrebné vykladať eurokonformne s judikatúrou ESĽP, ktorá predpokladá, že v tomto prípade ide o porušenie procesnýxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxpu vo vzťahu k odvolacím dôvodom a dôkazom.
§ 366
Novoty v odvolacom konaní
Právo tzv. novôt v odvolacom konaní je v systéme neúplnej apelácie naxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx ktoré neboli procesnou stranou uplatnené pred súdom prvej inštancie. Modifikácia práva novôt v CSP vyplýva predovšetkým z prispôsobenia terminolóxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxadneho opravného prostriedku a to účinok suspenzívny (odkladný) a devolutívny. Podstata suspenzívneho účinku spočíva v nenadobudnutí právoplatnoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxi niekoľkých výrokov, tak ako bol upravený doteraz § 206 OSP.
Dispozičné procesné úkony s predmetom konania
§ 368
Predkladateľ ponecháva apxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxepcia dispozície s predmetom konania po podaní odvolania, nakoľko nevykazuje žiadne aplikačné problémy.
§ 370
Navrhovaná právna úprava dispoxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx úprava dispozície so žalobou v odvolacom konaní vychádza z doterajšej právnej úpravy, ktorá nevykazuje žiadne aplikačné problémy.
§ 372
Navrhxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Úkony súdu prvej inštancie
§ 373
Predkladateľ ponecháva v navrhovanej právnej úprave tradičné rozčlenenie odvolacieho konania na úkony súdu pxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zásadne nemení. Odvolací súd rozhoduje o odvolaní po vykonaní úkonov súdu prvej inštancie (§ 370).
§ 374
Predkladateľ ponecháva v navrhovanej pxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxncie sú personálne i materiálno - technicky zabezpečené na úkony podľa navrhovanej právnej úpravy, preto sa súčasná koncepcia úkonov súdu prvej inštaxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxnej právnej úprave tradičné rozčlenenie odvolacieho konania na úkony súdu prvej inštancie a samotné odvolacie konanie na odvolacom súde. Súdy prvej ixxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xnštancie zásadne nemení. Odvolací súd rozhoduje o odvolaní po vykonaní úkonov súdu prvej inštancie (§ 370).
§ 376
Autoremedúra
Navrhovaná prxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxípustné. Pri uzneseniach, voči ktorým je prípustná sťažnosť, o sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie.
§ 377
Po vykonaní úkonov súdu prvej inšxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxrán z dôvodov procesnej ekonómie ako aj povahy veci - v systéme neúplnej apelácie, ktorý predkladateľ v navrhovanej právnej úprave ponecháva, je pristxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxuje odvolací súd s primeranou aplikáciou ustanovení tohto zákona o konaní v prvej inštancii. Vylučuje sa pristúpenie strán z dôvodov procesnej ekonómxx xxx xx xxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xonaní vylúčené.
§ 379
Viazanosť rozsahom odvolania
Navrhovaná právna úprava preberá doterajšiu bezproblémovo aplikovanú právnu úpravu vixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xa rozumie tzv. petit odvolania, teda kvalitatívna stránka viazanosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx spôsobom, formou rozhodnutia navrhovaného odvolateľom súd viazaný nie je.
§ 380
Viazanosť odvolacími dôvodmi
Navrhovaná právna úprava prexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxne odôvodnená povahou veci. Odvolacím návrhom podľa § 374 sa rozumie tzv. petit odvolania, teda kvalitatívna stránka viazanosti odvolacieho súdu pexxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxzhodnutia navrhovaného odvolateľom súd viazaný nie je.
§ 381
Navrhovaná právna úprava preberá doterajšiu bezproblémovo aplikovanú právnu úpxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx § 374 sa rozumie tzv. petit odvolania, teda kvalitatívna stránka viazanosti odvolacieho súdu petitom. Pokiaľ kvantitatívnou stránkou odvolania je xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx je.
§ 382
Navrhovaná právna úprava má za cieľ predísť tzv. prekvapivým súdnym rozhodnutiam, preto zavádza korelát vyslovenia právneho názoru pxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxho súdu skutkovým stavom tak, ako bol zistený súdom prvej inštancie okrem prípadov, ak odvolací súd musí doplniť dokazovanie, čo však bude skôr reštrikxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxykoľvek počas konania.
§ 384
Dokazovanie na odvolacom súde
Z princípu neúplnej apelácie vyplýva i viazanosť odvolacieho súdu skutkovým stavxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxou, okrem prípadov skutkových zistení na splnenie procesných podmienok, ku ktorým súd (teda i súd odvolací) musí prihliadať kedykoľvek počas konaniax
x xxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xa zásadným spôsobom nemení.
Rozhodnutie o odvolaní
§ 386
Navrhuje sa ponechať právna úprava odmietnutia odvolania z dôvodu nesplnenia tzvx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxnenia zákonom stanovených podmienok.
§ 387
Potvrdenie súdu prvej inštancie sa ponecháva v doterajšom právnom režime, ktorý je viazaný na vecnú xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxý stav. Osobitne sa stanovujú náležitosti odôvodnenia odvolacieho rozhodnutia v prípadoch podľa odseku 2 a 3.
§ 388
Navrhuje sa ponechať inštitxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxodnutia reštriktívnou výnimkou, ktorá prichádza do úvahy iba v taxatívne stanovených prípadoch (§ 382 odsek 1). Postup po zrušení rozhodnutia sa ponexxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xe rozhodnutie súdu prvej inštancie zruší a vec vráti na ďalšie konanie a následne je po opätovnom rozhodnutí súdu prvej inštancie podané odvolanie. O toxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xeci rozhodnúť.
§ 391
V systéme neúplnej apelácie je zrušenie odvolaním napádaného rozhodnutia reštriktívnou výnimkou, ktorá prichádza do úvaxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
§ 392
Navrhovaná kvalitatívna stránka rozhodovania odvolacieho súdu, teda v akej procesnej forme odvolací súd o odvolaní rozhodne, sa ponecháva x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxto rozsudku. Podpisom všetkých členov senátu odvolacieho súdu, ktorý o odvolaní rozhodoval, sa posilňuje funkcia senátneho rozhodovania, predovšexxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxipojenia odlišného stanoviska sudcu k odvolaciemu rozhodnutiu doručenému xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxim bodom.
§ 395
Rozhodnutie odvolacieho súdu doručuje zásadne súd prvej inštancie, z povahy veci však nie je vylúčené, že ho bude doručovať priamx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxávna úprava vychádza z doterajšieho aplikačne bezproblémového režimu trov odvolacieho konania, a preto ho zásadným spôsobom nemení.
DRUHÁ Hxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxjšej bezproblémovej právnej úpravy inštitútov dovolania a obnovy konania, pričom sa precizoval inštitút mimoriadneho dovolania generálneho prokuxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx Pôvodné dôvody obnovy konania ostávajú zachované, rozhodnutím podľa písm. e) je napríklad rozhodnutie Rady Európskej únie, či rozhodnutie Európskex xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxríklad z čl. 19 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx 18 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx prípustnosti podľa navrhovaného § 388. Vecne sa dôvody obnovy konania ponechávajú v doterajšom právnom režime.
§ 398
Systém mimoriadnych opraxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mimoriadneho dovolania generálneho prokurátora z dôvodu súladnosti s judikatúrou ESĽP a tento mimoriadny opravný prostriedok sa ponecháva v CSP v zxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xnie, či rozhodnutie Európskej komisie o štátnej pomoci a podobne. Samostatným dôvodom obnovy konania je aj možnosť preskúmania rozhodnutia, ktorá poxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxkučný titul pre nesporné nároky, z čl. 20 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006 , ktorým sa zavádza európske konxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxiach s nízkou hodnotou sporu. Novej terminológii CSP zodpovedá i premenovanie inštitútu na žalobu na obnovu konania a v tomto smere bola terminológia xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x99
Systém mimoriadnych opravných prostriedkov v CSP vychádza z doterajšej bezproblémovej právnej úpravy inštitútov dovolania a obnovy konania, pxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxtriedok sa ponecháva v CSP v zúženej verzii súladnej s judikatúrou ESĽP. Pôvodné dôvody obnovy konania ostávajú zachované, rozhodnutím podľa písm. ex xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx možnosť preskúmania rozhodnutia, ktorá podľa písm. f) § 388 vyplýva napríklad z čl. 19 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxcembra 2006 , ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze a čl. 18 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, kxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxvu konania a v tomto smere bola terminológia prispôsobená i v podmienkach prípustnosti podľa navrhovaného § 388. Vecne sa dôvody obnovy konania ponechxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xa obnovu konania je uplatnenie tohto mimoriadneho opravného prostriedku výlučne tou stranou sporu, ktorá napadnutým rozhodnutím spor prehrala, za sxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxto strana spor prehrala (§ 391).
§ 402
Subjektom procesne legitimovaným na uplatnenie žaloby na obnovu konania je i prokurátor v prípadoch tzv. pxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxkurátora.
Lehota na podanie žaloby na obnovu konania
§ 403
Objektívna podmienka prípustnosti žaloby na obnovu konania vo forme lehoty sa poxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxrhované ustanovenie § 396 je prejavom princípu právnej istoty.
§ 404
Objektívna podmienka prípustnosti žaloby na obnovu konania vo forme lehoxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x95. Navrhované ustanovenie § 396 je prejavom princípu právnej istoty.
§ 405
Objektívna podmienka prípustnosti žaloby na obnovu konania vo forxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xodľa § 395. Navrhované ustanovenie § 396 je prejavom princípu právnej istoty.
Náležitosti žaloby na obnovu konania
§ 406
Osobitné náležitxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxtí sa pridáva rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda z dôvodu viazanosti súdu žalobným návrhom, čím sa vymedzuje predmet tohto mimoriadneho opravného prxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxia lehoty, ako základnej objektívnej podmienky prípustnosti tohto opravného prostriedku.
§ 408
Navrhovaná právna úprava vychádza v oblasti rxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xpravného prostriedku.
xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx prvej inštancie z dôvodu procesnej ekonómie a povahy veci, keďže prípadné obnovené konanie bude podliehať klasickému režimu sporového konania podľa xxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxu procesnej ekonómie a povahy veci, keďže prípadné obnovené konanie bude podliehať klasickému režimu sporového konania podľa tohto zákona.
§ 41x
xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxazaný ani odvolací súd.
§ 412
Doterajší klasický režim odkladu vykonateľnosti v tomto mimoriadnom opravnom prostriedku predkladateľ rozširuxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxpádané i rozhodnutia, ktoré neukladajú žiadnu povinnosť plniť, pri ktorých vlastnosť vykonateľnosti neprichádza do úvahy. Ak sa žalobou na obnovu koxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxa, teda účinky záväznosti (materiálnej stránky právoplatnosti) napádaného rozhodnutia.
§ 413
Navrhuje sa možnosť súdu prvej inštancie odmiexxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx aj v prípade všeobecného procesného režimu odmietnutia neúplného alebo nezrozumiteľného podania.
§ 414
Navrhuje sa rozhodovanie o prípustnoxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxzhodovať rozsudkom. Meritórne rozhodnutie je v prípade žaloby na obnovu konania pripustenie alebo nepripustenie obnovy (samotné obnovené konanie jx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdkom).
§ 415
Navrhuje sa ponechať doterajšia koncepcia odkladu vykonateľnosti ex lege dňom právoplatnosti rozsudku o povolení obnovy konaniax xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxní obnovy konania
x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x 417
Navrhuje sa ponechať doterajšia právna úprava postupu súdu po povolení obnovy konania, ktorá nevykazuje zásadné aplikačné problémy.
§ 418
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxA HLAVA
DOVOLANIE
Prípustnosť dovolania
§ 419
V navrhovanej právnej úprave prípustnosti tohto konania sa vypustila požiadavka právoplatnoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xrospech sporovej strany, ktorá presne vie, kedy začína a končí lehota na podanie dovolania, teda plynutie lehoty už nebude viazané na moment tzv. absolxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxocesných stranách.
§ 420
Predkladateľ obmedzuje možnosť podať dovolanie len na meritórne rozhodnutia (rozsudočné výroky) a z nemeritórnych rxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxsti opravných prostriedkov v tom zmysle, že na ich uplatnenie nie je právny nárok a navrhovateľ musí splniť prísnejšie podmienky prípustnosti. Predklxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x11 písm. f) je potrebné vykladať eurokonformne v súlade s judikatúrou ESĽP, ktorá predpokladá, že v tomto prípade ide o porušenie procesných práv a nie xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxý proces", ktorého obsahové znaky vyplývajú z konštantnej judikatúry ESĽP i ÚS SR. V tomto zmysle musí konanie ako celok vykazovať znaky spravodlivostxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxy.
§ 421
Zmena oproti doterajšej právnej úprave spočíva v tom, že otázka posúdenia odklonu od ustálenej rozhodovacej praxe NS SR bude posúdená saxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxaní ustálenej rozhodovacej praxe najvyšších súdnych autorít, a preberá aplikačné skúsenosti z Českej republiky v tomto smere.
x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxsel. Tzv. bagateľný cenzus je v sporoch s ochranou slabšej strany stanovený nižšie ako všeobecné kritérium z dôvodu zvýšenej procesnej ochrany slabšex xxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxípustnosti dovolania je uplatnenie tohto mimoriadneho opravného prostriedku výlučne tou stranou sporu, ktorá napadnutým rozhodnutím spor prehralxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx spolu so stranou na ktorej vystupoval, tvoril nerozlučné spoločenstvo, a táto strana spor prehrala (§ 415). Subjektom procesne legitimovaným na uplaxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxbo vo všetkých prípadoch vstupových oprávnení prokurátora.
§ 425
Subjektívnou podmienkou prípustnosti dovolania je uplatnenie tohto mimorixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prípustnosti. Intervenient je procesne legitimovaný na uplatnenie dovolania výlučne v prípade, ak spolu so stranou na ktorej vystupoval, tvoril nerxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx prokurátorských žalôb (aj tu platí podmienka § 415, t.j. prokurátorskej žalobe nebolo vyhovené) alebo vo všetkých prípadoch vstupových oprávnení prxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxu sporu, ktorá napadnutým rozhodnutím spor prehrala, za splnenia ostatných objektívnych podmienok prípustnosti. Intervenient je procesne legitimxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxa (§ 415). Subjektom procesne legitimovaným na uplatnenie dovolania je i prokurátor v prípadoch tzv. prokurátorských žalôb (aj tu platí podmienka § 41xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxnia
Predĺženie lehoty na podanie dovolania na dva mesiace je odôvodnené sprísnenou obligatórnosťou zastúpenia advokátom, ktoré sa rozširuje i na spxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxom režime obligatórneho zastúpenia advokátom v dovolacom konaní. Predĺženie dovolacej lehoty sa tak javí ako nevyhnutná kompenzácia sprísneného rexxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxžime s terminologickým spresnením predovšetkým v oblasti dovolacích dôvodov a tzv. dovolacieho petitu.
§ 429
Sprísnené obligatórne zastúpenxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxvané s ohľadom na koncepčné zmeny sporového konania, predovšetkým v režime procesného zastúpenia.
§ 430
Prísny režim koncentrácie sporového kxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xbjektívnou podmienkou prípustnosti dovolania (lehotou).
Dovolacie dôvody
§ 431
Systém dovolacích dôvodov korešponduje s prípustnosťox xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxený režim obligatórneho zastúpenia advokátom.
§ 432
Systém dovolacích dôvodov korešponduje s prípustnosťou dovolania voči stanovenému okruxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxia advokátom.
§ 433
Systém dovolacích dôvodov korešponduje s prípustnosťou dovolania voči stanovenému okruhu rozhodnutí odvolacieho súdu, pxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xx x xxxxnej úprave dovolacích dôvodov sa prejavuje prísny koncentračný režim sporového konania, v tomto prípade stanovený hranicou lehoty na podanie dovolaxxxx
x xxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxťa od istej fázy uplatňovanie práva novôt.
Úkony súdu prvej inštancie
x xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxania vád dovolania je založený na úkonoch súdu prvej inštancie, ktorý je personálne a materiálno - technicky uspôsobený na tieto procesné úkony. Možnoxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxaciu povinnosť odvolacieho súdu vo vzťahu k obligatórnemu zastúpeniu advokátom. Systém odstraňovania vád dovolania je založený na úkonoch súdu prvex xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xovnosti zbraní judikovanej konštantne ESĽP.
§ 438
Konanie na dovolacom súde
Navrhuje sa ponechať primeraná aplikácia ustanovení o konaní v pxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x odseku 2 preto neprichádzajú do úvahy).
§ 439
Viazanosť rozsahom dovolania
Povaha dovolacieho konania nepripúšťa iný režim viazanosti dovoxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdnutia dovolacieho súdu, z povahy veci dovolací súd viazaný nie je. S ohľadom na právoplatnosť napádaného rozhodnutia je dovolací súd viazaný aj skutkxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dovolania (s výnimkami ustanovenými v § 430). Kvalitatívnou stránkou dovolacieho petitu, teda navrhovaným spôsobom rozhodnutia dovolacieho súdu, x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxhádzal súd odvolací.
§ 441
Povaha dovolacieho konania nepripúšťa iný režim viazanosti dovolacími dôvodmi i rozsahom dovolania (s výnimkami usxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx viazaný nie je. S ohľadom na právoplatnosť napádaného rozhodnutia je dovolací súd viazaný aj skutkovým stavom, z ktorého vychádzal súd odvolací.
x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxtatívnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxatnosť napádaného rozhodnutia je dovolací súd viazaný aj skutkovým stavom, z ktorého vychádzal súd odvolací.
§ 443
Ponecháva sa doterajšia práxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxedkladateľ rozširuje o možnosť odložiť aj právne účinky vo forme právoplatnosti napádaného rozhodnutia. Dôvod treba vidieť v tom, že dovolaním môžu bxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxda rozhodnutie, ktoré nestanovuje povinnosť plniť (typicky určovacie rozsudky) môže súd na návrh odložiť právne účinky tohto rozhodnutia, teda účinxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xožiada Európsky súd pre ľudské práva o vydanie poradného stanoviska v zmysle Protokolu č. 16 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. V prxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxdské práva. Za istých okolností však môže mať pred obrátením sa na Európsky súd pre ľudské práva prednosť obrátenie sa na Súdny dvor EÚ s návrhom na začatix xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x-189/10 Melki a Abdeli z 22. júna 2010) už zaoberal otázkou, či vnútroštátna právna úprava stanovujúca prednosť vnútroštátneho incidenčného konanix xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxrioritná povaha incidenčného konania kontroly ústavnosti vnútroštátneho zákona, ktorého obsah sa obmedzuje na vykonanie kogentných ustanovení smxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xaručiť právnu istotu zabezpečením jednotného uplatňovania práva Únie". Poradné stanoviská sú v zmysle Protokolu č. 16 k Dohovoru o ochrane ľudských pxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xudské práva vydá poradné stanovisko, preto je potrebné, ak sú pre to závažné dôvody, ponechať možnosť pokračovania v konaní aj v prípade, ak poradné staxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xx xxxerajší § 243b odsek 5 OSP.
§ 447
Navrhuje sa ponechať doterajší režim xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxnaní (písm. f).
§ 448
Meritórnym rozhodnutím dovolacieho súdu v prípade nedôvodnosti dovolania je i jeho zamietnutie (doterajšia právna úpravx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxnenia revízneho systému (odsek 3).
§ 450
Predkladateľ ponecháva doterajší zásadne kasačný režim dovolania s prvkami výnimočného uplatnenia rxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx
x xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xlebo o zastavení dovolacieho konania v ods. 3.
§ 452
Navrhovaná právna úprava vychádza z dôslednej koncepcie dodržiavania ustálenej rozhodovxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xovozavedené ustanovenie ods. 2 nadväzuje na historické tradície slovenského civilného procesu. V skorších právnych úpravách, napr. v občianskom súxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxasnej právnej úpravy a to z dôvodu motivovania advokátov, aby nepodávali dovolania, ktoré celkom zjavne zbytočne zaťažujú NS SR. Advokát, ako súčasť jxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxdnotiť šikanózne návrhy sporových strán na dovolací prieskum.
[Právna úprava tzv. votum separatum vychádza z práva sudcu, ktorý nesúhlasí s väčšinovxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxodnutiu dovolacieho súdu.] (pozn. redakcie - [preškrtnutý text])
§ 453
Trovy dovolacieho konania
Právna úprava trov dovolacieho konania xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
§ 454
Rozhodnutie dovolacieho súdu, ktorým bolo napadnuté rozhodnutie zrušené, doručuje spravidla súd, ktorému vec bola po zrušení dovolacím súdox xxxxxxxx
x xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
§ 456
Princíp právnej istoty ako i nová koncepcia záväznosti právoplatných súdnych rozhodnutí logicky vyúsťuje do právnej úpravy nepripúšťajúcex xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxx
xxxxxx xxAVA
DOVOLANIE GENERÁLNEHO PROKURÁTORA
§ 458
Dovolanie generálneho prokurátora je precizáciou pôvodnej právnej úpravy inštitútu mimoriadnehx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx nadväzuje na podstatné zmeny v dovolacom konaní. Zníženie lehoty na podanie dovolania z jedného roka na šesť mesiacov si vyžiadala potreba posilnenia xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxiadneho dovolania. K prepracovaniu tohto mimoriadneho opravného prostriedku sa pristúpilo z dôvodu potreby jeho zosúladenia s judikatúrou ESĽP, prxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxlnenia právnej istoty v súkromnoprávnych vzťahoch.
§ 460
Dovolanie generálneho prokurátora je precizáciou pôvodnej právnej úpravy inštitútx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xSĽP, pričom sa nadväzuje na podstatné zmeny v dovolacom konaní. Zníženie lehoty na podanie dovolania z jedného roka na šesť mesiacov si vyžiadala potrexx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxštitútu mimoriadneho dovolania. K prepracovaniu tohto mimoriadneho opravného prostriedku sa pristúpilo z dôvodu potreby jeho zosúladenia s judikaxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxa potreba posilnenia právnej istoty v súkromnoprávnych vzťahoch.
§ 462
Dovolanie generálneho prokurátora je precizáciou pôvodnej právnej úpxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x judikatúrou ESĽP, pričom sa nadväzuje na podstatné zmeny v dovolacom konaní. Zníženie lehoty na podanie dovolania z jedného xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx precizáciou pôvodnej právnej úpravy inštitútu mimoriadneho dovolania. K prepracovaniu tohto mimoriadneho opravného prostriedku sa pristúpilo z dxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xedného roka na šesť mesiacov si vyžiadala potreba posilnenia právnej istoty v súkromnoprávnych vzťahoch.
§ 464
Dovolanie generálneho prokuráxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxpilo z dôvodu potreby jeho zosúladenia s judikatúrou ESĽP, pričom sa nadväzuje na podstatné zmeny v dovolacom konaní. Zníženie lehoty na podanie dovolxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xrokurátora je precizáciou pôvodnej právnej úpravy inštitútu mimoriadneho dovolania. K prepracovaniu tohto mimoriadneho opravného prostriedku sa xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxe dovolania z jedného roka na šesť mesiacov si vyžiadala potreba posilnenia právnej istoty v súkromnoprávnych vzťahoch.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxcňovacie ustanovenie na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, v ktorom Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky uvedie podrobnxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxch procesných režimov navrhovateľ prikročil ku koncipovaniu súhrnného ustanovenia, ktoré výslovne deklaruje prioritu osobitných procesných režixxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxed všeobecnými ustanoveniami CSP v súvislosti s inštitútmi ako je identifikácia svedka, zaznamenávanie priebehu pojednávania, verejnosť pojednáxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xtajovaných skutočností spočíva v prijatí takých preventívnych opatrení v oblasti personálnej bezpečnosti, administratívnej bezpečnosti, šifrovxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxdú xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxlanej osobe alebo cudzej moci, neoprávnenému rozmnoženiu, zničeniu, strate alebo odcudzeniu). Pri uplatňovaní jednotlivých inštitútov tohto zákoxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xákonom č. 215/2004 Z.z. a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie.
§ 468
Predkladateľ koncipuje osobitné spoločné xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxa pokrýva aplikačné a interpretačné problémy v súvislosti s týmto pojmom z minulosti.
§ 469
Súdna moc je výkonom štátno-mocenských oprávnení a pxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx okamžitej aplikability procesno - právnych noriem, ktorý znamená, že nová procesná úprava sa použije na všetky konania, a to i na konania začaté pred dňxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxvení § 463 ods. 2. V odôvodnených prípadoch sú stanovené výnimky z tohto základného pravidla. Predkladateľ vypustil z normatívneho textu inštitút zmexxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxom rozkaznom konaní nemá súd spôsob, ako posúdiť či zmenka súvisí alebo nesúvisí s kauzálnym spotrebiteľským vzťahom, teda objektívne by sudca nebol sxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxatívnej normy verejného práva. Predkladateľ preto pristúpil k vypusteniu inštitútu zmenkového platobného rozkazu.
§ 471
Nová právna úprava dxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xo i na konania začaté pred dňom účinnosti nového zákona. Predkladateľ pamätá i na situácie, kedy by nová právna úprava zhoršila postavenie strany a tietx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxtívneho textu inštitút zmenkového platobného rozkazu, predovšetkým z dôvodu zákazu použitia zmenky v spotrebiteľských vzťahoch (§ 5a zákona o ochrxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxa objektívne by sudca nebol schopný dodržať imperatívnu normu § 5a zákona o ochrane spotrebiteľa, čím by mohlo dochádzať k porušovaniu spotrebiteľskxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 15/zv. 02) v znení smerxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 20/zv. 01). 3 Smernica Rady 20xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx x/zv. 04). 4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Mimoriadne vydanie Ú.vx xxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxaru a službám a k ich poskytovaniu (Ú.v. EÚ L 373, 21.12.2004). 6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady roxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx. 7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach (Ú.v. EÚ L 136, 2xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxvané znenie) (Ú.v. EÚ L 110, 1.5.2009) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 (Ú.v. EÚ L 165, 18.6.2013) a v znení nariaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx 7. júla 2010 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ktorý bude nahradený tromi procesnými predpismi, jedným z ktorých je i CSP.
§ 474
Účinnosť CSP sa navrhuje po dostatočne dlhej legisvakačnej lexxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxvané Justičnou akadémiou, prípadne inými subjektmi.
xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxzania informácie o publikácii právne záväzných aktov Európskej únie v úradnom vestníku v tzv. transpozičnej prílohe.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR