LIT162808SK

Dôvodová správa k zákonu č. 343/2015 Z.z., o verejnom obstarávaní

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxtala potreba legislatívne upraviť pravidlá pri vynakladaní verejných (štátnych, obecných) finančných prostriedkov pri zabezpečovaní potrieb zo sxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xedy nadobudol účinnosť zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z.z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác.
Pri tvoxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxavy hospodárenia s verejnými prostriedkami a naviac v období prechodu na trhovú ekonomiku sa zvolila čo najjednoduchšia forma zákona s dôrazom na záklxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxčného, súťažného prostredia so stanovením rovnakých pravidiel a podmienok pre všetkých účastníkov. Zákon o verejnom obstarávaní zabezpečoval uplaxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxakých podmienok uchádzačov a efektívnosť pri vynakladaní verejných prostriedkov.
Od roku 1998 sa začali práce na novom zákone o verejnom obstarávanxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xákona o verejnom obstarávaní bola potreba aproximácie práva Slovenskej republiky s právom Európskych spoločenstiev. Prijatie zákona č. 263/1999 Zxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxého obstarávania v súlade so smernicami Európskych spoločenstiev pre túto oblasť. Pravidlá a postupy verejného obstarávania začali uplatňovať štátxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxoprávne inštitúcie, zdravotné poisťovne a právnické osoby, na ktoré má štát alebo obec rozhodujúci vplyv a ktoré podnikajú v oblastiach vodného hospoxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pre riadenie politiky verejného obstarávania a koncesného obstarávania, pre výkon dohľadu nad verejným obstarávaním, vrátane riešenia námietok prxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xre prípravu odborne spôsobilých osôb na verejné obstarávanie.
V roku 2001 bol prijatý zákon č. 557/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 263/1999 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxavidlám aj väčšinu plnení, ktoré boli dovtedy vyňaté z verejného obstarávania, išlo o tzv. podprahové obstarávanie (obstarávanie predmetov "nízkycx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxiu cieľov Národného programu boja proti korupcii.
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxtorých zákonov v znení zákona č. 557/2001 Z.z. Účelom tohto zákona bolo ďalšie doplnenie, resp. zmena ustanovení vyplývajúca zo smerníc Európskych sxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x podniky musia spĺňať, upravila sa aj definícia uchádzača a záujemcu, ktorí boli pôvodne definovaní cez pojem podnikateľa podľa Obchodného zákonníkax xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxšej súťaži a rokovacom konaní so zverejnením, ktoré obstarávateľ môže použiť v osobitných prípadoch, ak sa nachádza v časovej tiesni.
Ďalším legislaxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxx001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2004 x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xblasť verejného obstarávania. Aproximácia práva Slovenskej republiky s právom Európskych spoločenstiev bola jednou z podmienok vstupu Slovenskej xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obstarávaní, v porovnaní s predchádzajúcimi právnymi úpravami, umožnilo obstarávateľom postupovať pri výbere zmluvného partnera formou spoločnéxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxsti uchádzačov a záujemcov, najmä preukazovanie ich finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti.
Odlišným spôsobom vyhlasujú xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx postupov verejného obstarávania, ako je vedenie vlastných kvalifikačných systémov spôsobilých právnických alebo fyzických osôb, s ktorými môžu poxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x.z. o obsahu a vzoroch oznámení používaných vo verejnom obstarávaní.
Do zákona o verejnom obstarávaní sa premietli postupy pri uzavieraní koncesnxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a postupy uplatňované pre verejnú bytovú výstavbu.
Najvýznamnejšou zmenou oproti predchádzajúcej právnej úprave bolo vytvorenie nového spôsobu rxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxedchádza konaniu úradu, t.j. konaniu o námietkach alebo výkonu kontroly. Rozhodovanie o námietkach sa uskutočňuje v trojčlenných alebo päťčlenných xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxbudol účinnosť 01.02.2006 a jeho kreovanie vyplynulo z potreby transponovania smerníc pre oblasť verejného obstarávania, konkrétne smernice 2004/xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxický sektor) a smernice 2004/17/ES o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, doprxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxávaní bol predmetom mnohých novelizácií, pričom najzásadnejšie zmeny priniesli jeho novelizácie, ktoré boli predmetom zákona č. 28/2013 Z.z. a záxxxx xx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxvidlami pre voľný pohyb tovarov, služieb, pracovných síl a kapitálu vytvára prostredie pre konkurenciu v rámci spoločného vnútorného trhu a spolu s nixx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxnomickej a sociálnej súdržnosti.
Dňa 15. januára 2014 boli v Európskom parlamente schválené návrhy nových smerníc upravujúcich oblasť verejného obxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx/24"), Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxÚ o udeľovaní koncesií (ďalej tiež ako "smernica 2014/23"). Prvé dve menované smernice zrušujú a nahrádzajú doterajšie smernice č. 2004/17/ES a 2004/xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxa 2014 a od tohto dátumu začala členským štátom plynúť 24-mesačná transpozičná lehota (36 mesiacov pre Centrálne obstarávanie a 54 mesiacov pre zavedexxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xefektívnenie a urýchlenie procesov verejného obstarávania prostredníctvom povinnej elektronizácie, väčšia flexibilita a zníženie administratíxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxv environmentálnej a sociálnej politiky a taktiež zavedenie väčšej právnej istoty pri aplikácii jednotlivých inštitútov.
B. Osobitná časť
K Člx x
x x x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, zadávanie koncesií na stavebné práce a služby a na súťaž návrhov. Smernice Euxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xo zásadami voľného pohybu tovaru, slobody usadiť sa a slobody poskytovania xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxia, proporcionality a transparentnosti.
Ustanovenie reflektuje konečnú množinu exempcií, ktoré umožňujú smernice Európskej únie o verejnom obstxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxdných bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky. Ide o krajné bezpečnostné záujmy, pri ktorých je zadávanie zákazky alebo koncesie postupmi verexxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx Európskej únie (národná bezpečnosť).
Ďalšie exempcie predstavujú rozhodcovské a zmierovacie konania, nadobúdanie práv k existujúcim stavbám a inxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx týchto služieb, ktoré slúžia na plnenie úloh verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa a k jeho prospechu, za predpokladu, že sú plne financované vxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxe poskytovateľa služieb nie je naplnením predmetnej výnimky.
Právna úprava ďalej ustanovuje výnimku s postupov verejného obstarávania, ak ide o uzaxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx zákona vyňaté zákazky týkajúce sa určitých služieb na úseku civilnej obrany alebo ochrany, ak ich vykonáva nezisková organizácia alebo združenie.
Ďxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb alebo poskytovanie alebo využívanie verejnej elektronickej komunikačnej siete, čo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxytovateľ komunikačných služieb. Nejde teda o prípady, keď má verejný obstarávateľ záujem o služby poskytovateľov hlasových alebo dátových elektronxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxiálne služby poskytovateľmi mediálnych služieb by sa malo umožniť zohľadnenie aspektov kultúrneho alebo sociálneho významu, v dôsledku čoho sa uplaxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xadávajú samotní poskytovatelia mediálnych služieb, na kúpu, vývoj, produkciu alebo koprodukciu predpripravených programov a iných prípravných slxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xovnako na vysielacie mediálne služby a na služby na požiadanie - nelineárne služby. Uvedené vylúčenie sa však nevzťahuje na dodanie technického vybavxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxované medzinárodnou organizáciou alebo medzinárodnou finančnou inštitúciou, sa na zadávanie zákaziek, koncesií alebo súťaže návrhov neuplatní záxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxjektami sa zmluvné strany dohodnú na pravidlách, ktoré sa aplikujú.
Určité právne služby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxnovený súdom alebo táto služba je vykonávaná ex lege. Z pôsobnosti zákona sú vyňaté taktiež zákazky týkajúce sa politickej kampane, ako sú najmä výroba xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxou organizáciou, vrátane podporných činností vo verejnom obstarávaní, ak sú tieto poskytované centrálnou obstarávacou organizáciou zároveň s centxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxejnej osobnej dopravy na dráhach.
Osobitnú kategóriu exempcií predstavujú zákazky zadávané obstarávateľom, ktorý zároveň nespĺňa definičné znakx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx regulácia zákona o verejnom obstarávaní. Pri takýchto zákazkách nie je obstarávateľ povinný zadávať zákazku prostredníctvom postupov stanovených xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxnosti zákona sú vyňaté aj špecifické zákazky a koncesie súvisiace s plnením úloh ozbrojených síl, ako aj určité zákazky a koncesie v oblasti obrany a bezxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxčnosti súvisiace s rozmiestnením ozbrojených síl, ak sa pri ich zadávaní postupuje podľa pravidiel medzinárodnej zmluvy, resp. pokiaľ ide o nasadenix xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxkej podpory pre vojská nasadené vo vojnovej operácii). V druhom prípade, § 1 ods. 2 písm. z) až ac) poskytujú výpočet výnimiek vzťahujúci sa len na zákazkx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxS z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávatxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x preto ich nemožno aplikovať na civilné zákazky.
Ďalej sú z pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní vyňaté určité koncesie, predovšetkým ak ide o koxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxo distribúciou pitnej vody alebo dodávaním pitnej vody do sietí. Ďalšiu výnimku predstavujú vymedzené služby spojené s prenosom elektronickej poštyx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xtorých prípadoch nepodliehajú zmluvy uzavierané v rámci verejného sektora uplatňovaniu pravidiel verejného obstarávania. Zákon o verejnom obstarxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxého ustanovenia, t.j. je splnený predpoklad kontroly nad právnickou osobou, rozsah činností, ktorými je takáto osoba poverovaná a predpoklad neúčasxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxdstavuje zadávanie xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxrolu nad touto osobou ako nad svojimi vlastnými organizačnými zložkami. Zároveň musí byť dodržaný rozsah činností, ktoré táto osoba vykonáva pre kontxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxebo koncesie, ak sa zmluva alebo koncesia uzatvára len medzi kontrahujúcimi verejnými obstarávateľmi. V tomto prípade musia byť splnené všetky kumulxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx finančného limitu nadlimitnej zákazky. Aj v tejto oblasti je potrebné starostlivo vyhodnocovať, či prípadná exempcia nie je vylúčená z dôvodu existexxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxna o verejnom obstarávaní komplikované, resp. hospodárska súťaž je vylúčená alebo podstatne zúžená.
Pre účely odstránenia možných interpretačnýxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx starostlivosti, ktoré uzatvára zdravotná poisťovňa podľa osobitného predpisu. Uvedené vychádza z bodu 5 preambuly smernice 2014/24, podľa ktorého xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxon stanovuje pravidlo, ktoré zabraňuje účelovému zneužitiu exempcií z pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní. Predmetné výnimky z povinnej aplikxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxorý musí každý prípad exempcie náležite preskúmať a zadovážiť dostatočné dôkazné prostriedky odôvodňujúce vyňatie určitej zákazky z pôsobnosti zákxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxm sa rozumejú pravidlá a postupy, ktoré predpisuje zákon v súvislosti s uzatváraním zmlúv povinnými subjektami.
Definícia hospodárskeho subjektu pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní je záujemcom, ktorý sa predložením ponuky stáva uchádzačom. Predmetná terminológia nadväzuje na jexxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxádza z definície upravenej smernicami pre oblasť verejného obstarávania a je rozdielna od definície stavby podľa stavebného zákona slúžiacej účelox xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxc.
Ďalším inštitútom zákona o verejnom obstarávaní je rámcová dohoda. Ide o druh zmluvy, ktorá vymedzuje len určitý rámec plnenia na rozdiel od zmluvxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxcké prostriedky. Taktiež je bližšie špecifikované, čo sa rozumie pod pojmami "žiadosť o účasť", "informácie potrebné na vypracovanie ponuky" a "dokuxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxných platforiem pre proces verejného obstarávania, poskytovanie poradenstva v oblasti verejného obstarávania a samotnú realizáciu verejného obstxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xrávnej úprave sa legálne vymedzuje pojem inovácia. Výskum a inovácie vrátane ekologických a sociálnych inovácií patria medzi hlavné hnacie sily budúxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Nákup inovačných výrobkov, stavebných prác a služieb zohráva dôležitú úlohu pri zvyšovaní účinnosti a kvality verejných služieb a zároveň reaguje nx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxpodárskym, environmentálnym a spoločenským prínosom z hľadiska nových nápadov a ich zhmotnenia do inovačných výrobkov a služieb, čím sa podporuje udxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxiantných riešení. Pozornosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa by sa mala upriamiť na potrebu vymedziť minimálne požiadavky, ktoré by takéto vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xýrobných, stavebných alebo konštrukčných procesov, novej marketingovej metódy alebo novej organizačnej metódy do podnikateľskej praxe, organizáxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.
Cieľom definície tovarov, služieb alebo stavebných prác bežne dostupných na trhu je vyjadxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxsobom komukoľvek a nie sú špecificky upravené pre potreby verejného obstarávateľa v danom prípade. Ako príklad je možné uviesť software, ktorým je opexxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxnie vždy na konkrétne požiadavky verejného obstarávateľa, je teda svojim spôsobom vždy jedinečný a s takýmto prispôsobením nie je bežne dodávaný, nebxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxateľom na trhu, avšak v prípade, ak ide o dodanie napríklad automobilu prispôsobeného na záchranárske či iné obdobné činnosti, nepôjde o bežný tovar. Pxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx len v závislosti od ich rozsahu, resp. iných, bežne ponúkaných podmienok, pôjde o bežne dostupné služby a práce. Naopak, ak budú jedinečne dohodnuté prx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xude formulovaná spôsobom "tak ako je". Ustanovenie ďalej obsahuje demonštratívny výpočet príkladov, kedy ide o bežne dostupné tovary, služby alebo sxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxrakteru alebo investičný majetok. Bežnú dostupnosť na účely tohto zákona je tak potrebné posudzovať vždy "
ad hoc
", nakoľko môžu nastať prípady kedy inxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxný obstarávateľ a zákazky zadávané obstarávateľom, ktoré sú zadávané v procese verejného obstarávania a súčasne určuje vzťahy medzi nimi. Zákazka na xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xchádzačmi a verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi a ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služieb alebo dodanie txxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xovaru a zákazky na poskytnutie služieb. Ďalším elementárnym členením zákaziek je delenie zákaziek na zákazky civilné a zákazky v oblasti obrany a bezpxxxxxxxx
x x x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx stavebných prác alebo zákazka na poskytnutie služieb, avšak protiplnením za plnenie dodávateľa je určité právo, ktoré môže byť spojené s finančným plxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xesie riziko vystavenia sa podmienkam trhu. Príkladom koncesie môže byť napr. výstavba diaľnice, ktorú prevádzkuje koncesionár počas určitého časovxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxcesionár, nie verejný obstarávateľ, t.j. koncesionár nesie riziko, že sa mu nevrátia investície vynaložené a náklady vzniknuté pri prevádzkovaní dixxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xslobodil koncesionára od akejkoľvek prípadnej straty tým, že by mu zaručil minimálny príjem rovnaký alebo vyšší ako vynaložené investície a náklady, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx
x x x
x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx únie sa navrhuje stanovenie finančných limitov pre tovary, služby a stavebné práce v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky a typu verejného obxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxch bez DPH.
Európska komisia si i naďalej vyhradzuje právo meniť výšku finančných limitov, pričom zmena sa bude uskutočňovať na základe jej právnych axxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Úrad pre verejné obstarávanie. Vykonávací predpis umožní pružne reagovať na predmetné právne akty Európskej únie.
V návrhu ustanovenia sa verejnémx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xbstarávateľovi sa stanovuje povinný postup pre nadlimitné zákazky, ktoré sa týkajú tzv. vybraných činností.
K § 6
Dôvodom navrhovanej úpravy je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxpe procesu verejného obstarávania, pričom predpokladaná hodnota zákazky musí byť založená na predošlých skúsenostiach verejného obstarávateľa alxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxmenia použitého ako výzva na súťaž alebo v čase začatia postupu zadávania zákazky, ak sa publikácia oznámenia nevyžaduje. Pri určovaní predpokladanex xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxdzajúcom období. V súvislosti s určovaním predpokladanej hodnoty zákazky je vhodné, aby verejný obstarávateľ a obstarávateľ vykonával prieskum trhx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxejnenie a sledoval aj iné skutočnosti ovplyvňujúce určenie predpokladanej hodnoty zákazky, ako napr. vývoj na komoditnom trhu alebo informácie z katxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxn, využívaním pomôcok na výpočet cien (tzv. konfigurátorov) a pod.
Pri určovaní predpokladanej hodnoty zákazky sa musia vziať do úvahy všetky príjmy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx sa pojem "porovnateľný predmet plnenia" mal chápať ako výrobky, ktoré sú určené na rovnaké alebo podobné použitie, ako sú tovary predstavujúce určitú xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xodanie takéhoto tovaru ako súčasť svojej bežnej škály produktov.
Na účely určenia predpokladanej hodnoty daného obstarávania by sa malo spresniť, žx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xapríklad by mohlo byť dôvodné určiť predpokladanú hodnotu zákazky na úrovni samostatnej prevádzkovej jednotky verejného obstarávateľa, akou sú napxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxostatná prevádzková jednotka nezávisle vykonáva postupy obstarávania a prijíma rozhodnutia o nákupe, disponuje samostatným rozpočtom pre predmetxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxtarávateľ alebo obstarávateľ iba decentralizovane organizuje obstarávanie.
Navrhovanými ustanoveniami sa ustanovujú pravidlá na určenie predpxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xrátane nasledujúcich opakovaných plnení s pôvodným zmluvným partnerom. Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ udeľuje ceny a odmeny uchádzačom alexx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxvebné práce je zaradené aj pravidlo pre určenie predpokladanej hodnoty stavebných prác, ak na uskutočnenie stavebných prác poskytne verejný obstaráxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxateľ poskytne v súvislosti so zadávaním zákazky na stavebné práce, sa zahŕňa do predpokladanej hodnoty stavebnej práce. Stanovenie tohto pravidla zaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pre nadlimitné zákazky z hľadiska stanovených finančných limitov.
Ďalej sa ustanovuje pravidlo týkajúce sa rozdelenia zákazky na časti, ak ide o staxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx postupov upravených zákonom.
Základom pre určovanie predpokladanej hodnoty zákazky na dodanie tovaru je dĺžka trvania zmluvného vzťahu. Pri uzatvxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxuva uzatvára na neurčitú dobu alebo dobu dlhšiu ako 4 roky, predpokladaná hodnota zákazky sa určuje 48-násobkom predpokladanej mesačnej platby. Medzx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxky.
V predmetnom ustanovení sú definované náklady, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí zahrnúť do predpokladanej hodnoty zákazky na sluxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xredpokladanú hodnotu zákazky, ak výsledkom procesu obstarávania je zmluva uzavretá na dobu do 4 rokov tak, že vezme do úvahy celé obdobie plnenia zmluvxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxanovenie predpokladanej hodnoty zákazky sa definujú prípady, keď nie je možné určiť, či ide o zákazku na tovar alebo službu, teda nie je možné stanoviť ixx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxví ako celková hodnota tovaru a služby bez ohľadu na ich podiely, kde sa zahrnie aj hodnota montážnych a inštalačných prác.
Ak sa verejný obstarávateľ a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxstém, resp. rámcovú dohodu musí zarátať všetky predpokladané hodnoty zákaziek, ktoré má v úmysle počas dĺžky trvania týchto systémov a v rámci nich zadxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xri určovaní predpokladanej hodnoty koncesie.
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný používať pri výbere zmluvného partnera pravidlá a posxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx by spôsobilo najmä nesplnenie požiadaviek na transparentnosť, keď sa napr. pre nadlimitné zákazky vyžaduje zverejnenie zadávania zákazky alebo konxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxch tovarov, stavebných prác alebo služieb v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v oznámení o koncxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xoncesie, musí uviesť predpokladanú xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxbo obstarávateľ pri zadávaní zákazky vyžaduje zábezpeku, rovnako musí v príslušnom oznámení uviesť predpokladanú hodnotu zákazky. V súlade s princíxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxade ktorých sa určila predpokladaná hodnota, ako sú napr. prieskumy trhu, katalógy, cenníky, predošlé faktúry a pod.
K § 7
V súlade s legislatívou xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx musí byť v súlade so zásadami Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a najmä so zásadami voľného pohybu tovaru, slobody usadiť sa a slobody poskytovax xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxentnosť.
Ustanovením sa vymedzuje okruh subjektov, tzv. klasický sektor-verejný obstarávateľ, na ktoré sa vzťahuje povinné uplatňovanie zákona. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxého obstarávateľa.
Definícia zahŕňa štátne, regionálne a miestne organizácie a ďalšie organizácie v pôsobnosti verejného práva. Ide o také vymedzexxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xrávo EÚ pre oblasť verejného obstarávania).
Do kategórie verejných obstarávateľov uvedených pod písmenom a) patria napríklad Kancelária Národnej xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxenskej republiky, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, sústava ústredných orgánov štátnej správy a miestnej štátnej správy, sústava súdnyxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxných obstarávateľov uvedených pod písmenom b) a c) patria mestá a obce a vyššie územné celky.
Do kategórie verejných obstarávateľov uvedených pod písxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe, Národná banka Slovenska atď. Do tejto kategórie verejných obstarávateľov spadajú aj organizácie, ktoré boli zriadené alebo založené vyššie uvedexxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xnie, podmienka "právnickej osoby založenej alebo zriadenej na osobitný účel plnenia potrieb vo všeobecnom záujme, ktoré nemajú komerčný ani priemysxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx priemyselný charakter. Dokonca subjekt musí byť považovaný za verejného obstarávateľa aj v prípade, keď jeho činnosť súvisiaca s uspokojovaním potrxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xx xxxinovaná rovnako, ako v práve Európskej únie na základe troch kritérií. Týmto sa vytvára predpoklad pre interpretáciu, aby sa zákon vzťahoval na každú oxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxom ako dôsledok vzájomných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxrý nemá priemyselný alebo komerčný charakter a súčasne spĺňa aspoň jednu z troch podmienok.
Podobne ako pri pojme štát v kontexte smerníc týkajúcich sx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxnálnym spôsobom. Právnická osoba podľa ods. 1 písm. d), ktorá nie je nastavená na tvorbu zisku v rámci svojej hlavnej aktivity, obyčajne nie je vystavenx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxomnými podnikateľmi, alebo na uspokojovanie potrieb vo verejnom záujme chce mať štát alebo orgán samosprávy výhradný alebo rozhodujúci vplyv. Pri zaxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx bude uspokojovať sám, alebo si zachová rozhodujúci vplyv nad ich uspokojovaním. Právnická osoba podľa ods. 1 písm. d) uspokojujúca potreby vo verejnox xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxurencie, ako aj naproti tomu existencia silnej konkurencie, nie je rozhodujúcou podmienkou pre to, aby sa jednoznačne dalo určiť, či konkrétna potrebx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxáva aj iné úlohy, než verejné, rozhodujúci význam má zhodnotenie prvotného cieľa stanoveného pri jej založení. Ak bola táto právnická osoba vytvorená x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx spod pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní, a to dokonca ani vtedy, ak jej činnosť vo verejnom záujme bežne predstavuje len neveľkú časť v porovnaní x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxxx xxxním sa zakladá povinnosť aplikovať postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní aj osobám, ktoré za štandardných okolností nie sú povinné aplikovať pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxičom legislatívna úprava priznáva "dotovaným subjektom" rozličný status v závislosti od percentuálnej miery výšky poskytnutých finančných prostrxxxxxxx
x x x
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxtva, energetiky, dopravy a poštových služieb, keďže vnútroštátne orgány v rámci Európskej únie môžu aj naďalej ovplyvňovať konanie takýchto subjektxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxarávania v týchto odvetviach je uzatvorená povaha trhov, na ktorých subjekty v týchto odvetviach pôsobia, zapríčinená existenciou osobitných alebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xoskytovania príslušných služieb.
Ustanovením sa definuje okruh obstarávateľov pôsobiacich v oblasti vodného hospodárstva, energetiky, dopravy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx únie, ktoré rozlišuje verejných obstarávateľov v klasickom sektore a obstarávateľov z vybraných odvetví. Na rozdiel od verejných obstarávateľov (kxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xákazky ako obstarávateľ. Takýto verejný obstarávateľ postupuje podľa zákona o verejnom obstarávaní, ak zadáva zákazky na tovary, služby a stavebné pxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxx xhlia a ostatných tuhých palív, prieskumom ložísk uhlia alebo ostatných tuhých palív, ako aj s činnosťami súvisiacimi s prevádzkovaním prístavov a letxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xozhodujúci vplyv z hľadiska majetku, obchodného podielu alebo jej spravovania a súčasne vykonáva aspoň jednu z činností, ktoré zákon vymedzuje ako vyxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxkty, ktoré disponujú osobitným právom alebo výlučným právom, ktoré pochádza z oprávnení pridelených zákonom alebo individuálnym správnym aktom vydxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxným spôsobom ovplyvňujú schopnosť vykonávať takéto činnosti inými subjektami. Môže ísť o prípady, kde v dôsledku tohto výlučného práva bude môcť byť oxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xozemku, pod pozemkom alebo nad pozemkom.
Navrhovanými ustanoveniami sa taxatívne vymedzujú činnosti v oblasti energetiky, tepelnej energetiky, vxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvaním, odvodňovaním pôdy, likvidáciou alebo úpravou odpadových vôd za splnenia zákonných podmienok a činnosti súvisiace s odpadovými vodami, avšak xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxje, čo sa rozumie pod poštovými službami a inými službami, ako poštové služby v súlade s transponovanou smernicou EÚ pre vybrané odvetvia.
V navrhovanxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxí postupovať podľa zákona. V súlade s právom Európskej únie zavádza všeobecný postup, ktorým sa riadia subjekty z vybraných odvetví využívajúce určitx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxedy, ak sa geografické oblasti využívajú ako prístavy a verejné letiská.
V odvetví prieskumu nálezísk ropy a plynu vládne taký konkurenčný tlak, že dixxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxrí naďalej do rozsahu pôsobnosti smerníc EÚ o verejnom obstarávaní, je potrebné rozlišovať medzi prieskumom a ťažbou. V takomto prípade by sa za "priesxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xx xxxx xx xx xxxxxčne využiteľné, zatiaľ čo "ťažba" by sa mala považovať za "produkciu" xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxu produkciu (ropné plošiny, ropovody, terminály atď.).
K § 10
Predmetné pravidlo
expressis verbis
zakotvuje povinnosť verejného obstarávatexx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxnnosť postupovať pri zadávaní zákaziek (koncesií, súťaži návrhov) vyplýva aj pre subjekt, ktorý zákon o verejnom obstarávaní vymedzuje v § 8. Ide o suxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxtarávateľ. Takáto osoba je povinná taktiež realizovať postup podľa zákona.
Verejné obstarávania sa musí realizovať v súlade so zásadami Zmluvy o funxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxjú, ako sú rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia, vzájomné uznávanie, proporcionalita a transparentnosť. Predmetné princípy sledujú primárny cxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxvnu súťaž dodávateľov o zákazky, ktoré sú financované z verejných zdrojov, t.j. prvotný záujem je na efektívnej konkurencii s tým, že záujem na účelnom xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxo a transparentného zaobchádzania so všetkými dodávateľmi, ktorí sú vzájomnými konkurentmi. Zásada rovnakého zaobchádzania je pritom určitou špecxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxo nepriamo, vedome alebo nevedome zvýhodnený alebo znevýhodnený oproti iným subjektom v rovnakom postavení. Zásada transparentnosti má zabezpečiťx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxek je nielen podmienkou existencie účinnej konkurencie medzi dodávateľmi, ale aj predpokladom účelného vynakladania verejných prostriedkov. Prinxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxtarávania takým spôsobom, ktorý sa navonok javí ako férový a riadny. Motívy jednotlivých osôb participujúcich na výbere uchádzačov o zákazku (či by išxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxdenie porušenia zásady transparentnosti irelevantné. Porušenie zásady transparentnosti nastáva nezávisle na tom, či sa podarí preukázať porušenix xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x x 199/07 Komisia proti Helénska republika vyplýva, že prístup verejného obstarávateľa, ktorý v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania požadovax xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxovanie členstva v národných profesijných organizáciách, komorách, resp. registroch môže mať odradzujúci účinok na záujemcov alebo uchádzačov z inýxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xovnakého zaobchádzania xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxči všetkým uchádzačom, resp. záujemcom, pričom nemôže žiadneho z nich priamo alebo nepriamo, vedome alebo nevedome zvýhodňovať alebo znevýhodňovať xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xlebo svojvôle na strane verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa (rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-496/99 Komisia proti CAS Succhx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxeľa alebo obstarávateľa, ktoré by robilo verejné obstarávanie nečitateľné, nekontrolovateľné alebo horšie kontrolovateľné. K porušeniu princípu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxteľným, resp. horšie kontrolovateľným, nečitateľným, neprehľadným, alebo ktoré by vzbudzovali pochybnosti o pravých dôvodoch jednotlivých krokox xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx zabezpečená náležitá preskúmateľnosť každého úkonu vykonaného v súvislosti so zadávaním zákazky. Postupom verejného obstarávania sa zabezpečuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxtarávateľa alebo obstarávateľa, ktoré môže ovplyvniť výsledok verejného obstarávania.
Požiadavka jednoznačnosti, konkrétnosti a presnosti proxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxiek prebiehalo priehľadným, právne korektným a predvídateľným spôsobom za vopred jasne a zrozumiteľne stanovených podmienok. Porušením tejto zásaxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxx xx xtedy, ak dokumentácia k verejnému obstarávaniu neobsahuje jednoznačne a zrozumiteľne formulované pravidlá. V prípade, ak dokumentácia, resp. v nej xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxovať žiadny hospodársky subjekt, ale len samotného verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa. Je potrebné zdôrazniť, že je to práve verejný obstaxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxnosť dokumentácie a pravidiel zodpovedá.
Účel princípu hospodárnosti a efektívnosti vo verejnom obstarávaní nie je možné vnímať čisto gramaticky, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xerejný obstarávateľ a obstarávateľ by mal za vynaložené verejné finančné prostriedky/finančné prostriedky získať najlepšiu hodnotu, ktorá sa genexxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxi prostriedkami/finančnými prostriedkami, nakoľko hlavným cieľom verejného obstarávania je efektívnosť vynakladania peňažných prostriedkov a ixx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxe hospodárskych subjektov o zákazky financované z verejných rozpočtov, ktorá je založená na princípoch efektívnej konkurencie a samozrejme, záujem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxanie inštitútov zákona, napr. pri nejasnostiach ponuky by verejný xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxo skutkového stavu by mal rozhodnúť o vylúčení alebo nevylúčení ponuky.
Predmetná právna úprava
expressis verbis
zakazuje, aby sa verejné obstarávxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx súťaže je možné považovať napr. situáciu, ak by verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ viedol prípravné trhové konzultácie s hospodárskym subjektxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxi zákona a so základnými princípmi verejného obstarávania, avšak
de facto
by takýto navonok "technicky neutrálny" opis predmetu zákazky obsahoval pxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxnovuje sa pravidlo, podľa ktorého pri zákazkách na určité stavebné práce, tovary a služby podľa medzinárodných dohôd, ktorými je EÚ viazaná (napr. Dohxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxbjektmi signatárov týchto dohôd, zaobchádzanie, ktoré nesmie byť nepriaznivejšie než zaobchádzanie, ktoré poskytujú v súvislosti s prácami, tovarxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxivých vybraných činností postupuje verejný obstarávateľ podľa pravidiel a postupov zadávania nadlimitných zákaziek a koncesií platných pre obstarxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxe aj verejnému obstarávateľovi použiť flexibilnejšie a menej striktné postupy verejného obstarávania pri týchto zákazkách alebo koncesiách.
K x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx08 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xecné problémy, ktoré by spôsobil odkaz na definíciu v inom zákone než zákone o verejnom obstarávaní, sa navrhuje zaviesť samostatná definícia konečnéxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxeň aj pri združení majetku.
K § 12
Ustanovuje sa povinnosť verejného obstarávateľ a obstarávateľa, t.j. verejného obstarávateľa a obstarávateľx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxo poskytnutie služby prostredníctvom informačného systému Evidencia referencií.
K § 13 a 14
Navrhovanými ustanoveniami sa umožňuje využitie exxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxosť vo verejnom obstarávaní s cieľom dosiahnuť úspory z rozsahu, vrátane využitia nižších cien a transakčných nákladov a s cieľom zlepšiť a profesionaxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxh verejných obstarávateľov, alebo podľa objemu a hodnoty v čase. Spájanie a centralizácia obstarávania by sa však mali dôkladne vyhodnocovať ako aj moxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxávať snahu o nekalosúťažné praktiky a tajné dohody hospodárskych subjektov, ktorých cieľom je narušiť hospodársku súťaž. Nemožno zabúdať na to, že vo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pracovných miest, rastu a inovácie.
Centrálne obstarávacie organizácie pracujú dvomi základnými postupmi. Vykonávajú centrálne verejné obstaráxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xerejného obstarávania centrálna obstarávacia organizácia realizuje ako sprostredkovateľ tak, že zadáva zákazky, prevádzkuje dynamické nákupné sxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxia organizácia verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ). Takéto sprostredkovanie sa v niektorých prípadoch uskutočňuje samostatným vykonávaním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxadoch sa príslušné postupy zadávania verejných zákaziek realizujú na základe pokynov dotknutých verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov v ixx xxxx x xx xxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi, ktorí obstarávajú od centrálnej obstarávacej organizácie alebo jej prostredníctvom. V prípade, že má xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxalizovaných postupov. V prípade, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vykonáva niektoré časti postupu, napríklad opätovné otvorenie súťaže xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxé uskutočnil alebo uskutočňuje.
Verejní obstarávatelia a obstarávatelia sú oprávnení zadať verejnú zákazku na poskytnutie služieb, ktoré sa týkajx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xerejné zákazky na poskytnutie služieb môžu zahŕňať poskytovanie pomocných obstarávacích činností. Verejné zákazky na poskytnutie služieb týkajúcx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxislosti s vykonávaním centrálnych obstarávacích činností pre dotknutého verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, musia zadávať v súlade so záxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxa prostredníctvom elektronických prostriedkov komunikácie.
K § 16
Uplatňovanie ustanovení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxovenskej republiky pre verejných obstarávateľov podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní) by v žiadnom prípade nemalo brániť uplatňovať xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xraxe obrátiť sa na poskytovateľov služieb, ktorí pripravujú a riadia postupy obstarávania v mene a na účet verejného obstarávateľa alebo obstarávatexx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnických špecifikácií pre zákazku na uskutočnenie stavebných prác, dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, ktoré obstarajú viacerí verejní obstaxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxo obstarávatelia uskutočňujú spoločne jeden postup obstarávania tak, že konajú spoločne alebo poveria jedného verejného obstarávateľa alebo obstaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxbo obstarávateľov spoločne vykonáva postup obstarávania, títo sú spoločne zodpovední za plnenie svojich povinností podľa zákona. Ak však verejní obxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx, ktoré sa vykonali spoločne. Každý verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je výlučne zodpovedný za postupy alebo ich časti, ktoré vykonal on sám, akx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxcovej dohody alebo stanovenie, ktorý z hospodárskych subjektov, ktorý je zmluvnou stranou rámcovej dohody, vykoná príslušnú úlohu.
K § 17
Spoloxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxce sa konfliktov medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi. S cieľom umožniť získať maximálny úžitok z potenciálu vnútorného trhu z hľadiska úspor z roxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxrávateľa alebo obstarávateľa, sa ustanovujú podmienky pre vykonávanie cezhraničného obstarávania. Verejní obstarávatelia a obstarávatelia by všxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxú v členskom štáte, v ktorom sa nachádzajú alebo sídlia.
K § 18
Zákon ustanovuje podmienky, za ktorých si úprava zákazky počas jej plnenia vyžaduje xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxkazke uskutočnia závažné zmeny, najmä pokiaľ ide o rozsah a obsah vzájomných práv a povinností zmluvných strán. Takéto zmeny poukazujú na zámer zmluvnxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxasťou pôvodného postupu zadávania zákazky alebo koncesie.
Úpravy zmluvy počas jej trvania, ktorých dôsledkom je malá zmena hodnoty zákazky alebo koxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xôvody.
Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu čeliť situáciám, v ktorých sú potrebné doplňujúce stavebné práce, tovar alebo služby; v taxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxda alebo ako rozšírenie existujúcich služieb, tovaru či zariadení, ak by v dôsledku zmeny dodávateľa musel verejný obstarávateľ nadobudnúť tovar, prxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxke a údržbe.
Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu byť konfrontovaní s vonkajšími okolnosťami, ktoré nemohli predvídať pri zadávaní záxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xojem nepredvídateľných okolností sa vzťahuje na okolnosti, ktoré nebolo možné predvídať napriek primerane dôkladnej príprave pôvodného zadania záxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxvedčené postupy v danej oblasti a potrebu zabezpečiť zodpovedajúci súlad medzi prostriedkami vynaloženými pri príprave zadávania zákazky a jej predxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xovar alebo služby, ktoré sa majú obstarať, niečím iným, alebo zásadne zmení druh obstarávania, pretože v takejto situácii možno predpokladať hypotetxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxmitované hodnotou plnenia súhrnne nepresahujúcou 50% pôvodného zmluvného plnenia a zároveň nie je možné uskutočniť ho za účelom obchádzania zákona - xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxnia mal byť uplatnený odlišný postup zadávania zákazky.
V súlade so zásadami rovnakého zaobchádzania a transparentnosti by úspešný uchádzač nemal, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxo obstarávania. Úspešný uchádzač plniaci zákazku by však mal mať možnosť, najmä ak bola zákazka zadaná viac než jednému hospodárskemu subjektu, počas xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxopnosť. Takéto štrukturálne zmeny by si nemali automaticky vyžadovať nový postup verejného obstarávania pre všetky verejné zákazky vykonávané týmtx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxí alebo opcií, ale takéto doložky by im nemali umožňovať neobmedzenú mieru voľného rozhodovania. V dostatočne jasne vypracovaných doložkách o preskúxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxo naďalej vyhovujúce, a to aj v prípade zmien komunikačných protokolov alebo iných technologických zmien. V rámci dostatočne jasných doložiek by tiež xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxeľ alebo obstarávateľ môže koncipovať návrh zmluvy tak, že bude predvídať bežnú údržbu, ako aj stanovovať mimoriadne údržbárske zásahy, ktoré by mohlx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxatvorené podľa zákona, a to i mimo dôvodov, ktoré vyplývajú z právnej úpravy podľa obchodnoprávnej úpravy. Môže ísť o situáciu, keď je potrebné od zmluvx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxvody, kedy je možné od zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy uzavretej podľa pravidiel a postupov verejného obstarávania odstúpiť. Uvedené xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxže minimalizovať škody alebo ich hrozbu spôsobenú verejným rozpočtom či už verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.
Navrhovanou úpravou sa poxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xoncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ak bolo právoplatne rozhodxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxuvy verejným obstarávateľom a obstarávateľom sa má stať účinným nástrojom pre zabezpečenie riadneho a včasného plnenia povinností súvisiacich so záxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxx xxxx xx 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") nebráni odstúpeniu od zmluvy z dôvodov podľa iných právxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxmačné a komunikačné prostriedky značne zjednodušujú proces verejného obstarávania, pričom zvyšujú efektívnosť a transparentnosť tohto procesu. Exxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx uplynutí prechodného obdobia 30 mesiacov sa má dosiahnuť úplná elektronická komunikácia, t.j. komunikácia elektronickými prostriedkami vo všetkýxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xovinného používania elektronických prostriedkov komunikácie nevyplýva povinnosť, aby sa vykonávalo elektronické spracovanie, ani povinnosť elexxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxstredníctvom elektronických prostriedkov, nič nebráni, aby túto formu komunikácie a výmeny informácií realizovali.
Verejní obstarávatelia alebx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxbecne dostupné a interoperabilné s produktmi IKT, ktoré sa bežne používajú, a neobmedzujú prístup hospodárskych subjektov k postupu verejného obstaxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xpresniť, že povinnosť používať elektronické prostriedky vo všetkých fázach postupu verejného obstarávania by nebola vhodná, ak by si používanie elexxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxkácia mohla xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxať v procese predkladania ponúk v určitých prípadoch používanie elektronických prostriedkov komunikácie. Ide napr. o situácie, ak by si elektronickx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxbo obstarávateľom, ako sú napríklad širokoformátové tlačiarne. V prípade niektorých postupov obstarávania si môžu súťažné podklady vyžadovať predxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx V takých prípadoch by sa mal model zaslať verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom poštou alebo iným vhodným doručovateľom. Použitie iných prosxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx x xxxxxxxkých dôvodov nevyhnutné, verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia by mali v podmienkach kladených na komunikáciu stanoviť maximálnu veľkosť súxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxvahy informácií, ktoré sa majú poskytovať alebo prijímať. Platí, že ak nevyhnutnú úroveň ochrany môže poskytnúť použitie elektronických nástrojov, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxávatelia vyžadujú použitie špecializovaných zabezpečených prostriedkov komunikácie, ku ktorým ponúkajú prístup.
Verejní obstarávatelia a obstxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxch postupu zadávania verejných zákaziek, mali vyhodnotiť primeranosť medzi požiadavkami zameranými na zabezpečenie správnej a spoľahlivej identixxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxané iným odosielateľom, než je uvedený, na strane druhej. Napr. mohlo by byť dostatočné, aby vysvetľovanie súťažných podkladov mohlo prebiehať emailxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxársky subjekt záväznú ponuku. Podobne výsledkom stanovenia pravidiel komunikácie zo strany verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa by mohli bxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxí na základe rámcovej dohody.
Požiadavky na komunikáciu majú zabezpečovať primeranú úroveň transparentnosti, ktorá umožňuje overiť, či bola dodržxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxdenie ich ponúk, zdokumentovala v dostatočnom rozsahu a vhodnými prostriedkami, ako sú písomné alebo zvukové záznamy.
K § 21
Zákon o verejnom obsxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx na predloženie žiadosti o účasť musí zohľadniť zložitosť predmetu zákazky a čas potrebný na vypracovanie ponúk. Poskytnutie dostatočného časového pxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxkty nekonali pri príprave ponúk alebo žiadostí o účasť pod značným časovým stresom a zároveň, aby ich ponuky predstavovali to najlepšie, čo je možné z icx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxný obstarávateľ a obstarávateľ povinní primerane predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť. Za podstatnú zmenu dokumentov potrebxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxu plnenia.
Zároveň sa stanovuje použitie štátneho jazyka ako jazyka pre komunikáciu vo verejnom obstarávaní, pričom konkrétny verejný obstarávatex x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxi povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ktoré boli poskytnuté zo strany hospodárskych subjektov. Predmetnú povinnosť by mal vxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxeľ a obstarávateľ musí zabrániť konfliktu záujmov s cieľom zabrániť narušeniam postupov verejného obstarávania, jeho transparentnosti a férovostix xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxkytuje definíciu pojmov "konflikt záujmov", "zainteresovaná osoba".
K § 24
V súlade s princípom transparentnosti verejného obstarávania je vexxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxných trhových konzultácií a predbežného zapojenia hospodárskych subjektov. Podstatným elementom prípravných trhových konzultácií je povinnosť nxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxrávateľa a obstarávateľa prijať v súvislosti s prípravnými trhovými konzultáciami a predbežným zapojením hospodárskych subjektov do prípravy verexxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxizácii prípravných trhových konzultácií. V praxi pôjde napr. o také situácie, keď sa verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pri obstarávaní sofistxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxácie a požiada ich o pomoc pri definovaní požiadaviek na predmet zákazky tak, aby odrážali najnovšie poznatky z určitého vedného odvetvia alebo oblastxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xlebo ich výrobkov, resp. výkonov, ale mali by sa podporovať inovatívne nákupy a sledovanie princípu efektívnosti a hospodárnosti. Požiadavka transpxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xznámení používaných vo verejnom obstarávaní pre nadlimitné zákazky (ďalej len "oznámenia"). Aj naďalej ostáva zachovaná koncepcia osobitného uverxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxe (ďalej len "publikačný úrad"). Oznámenia sa zasielajú zásadne elektronickými prostriedkami vo formáte štandardných formulárov.
Obsah oznámení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxto vzory sú rovnaké pre všetky členské štáty Európskej únie. Vzory formulárov sú dostupné na http://simap.europa.eu/.
Oznámenia sa uverejňujú v plnxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxných jazykoch EÚ.
Legislatíva zachováva možnosť publikácie predbežného oznámenia (ak ide o verejného obstarávateľa) a pravidelného informatívnexx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s výzvou na súťaž). V prípade využitia tejto možnosti je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný však prostredníctvom štandardného formulára odxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oznámenia a pravidelné informatívne oznámenia len v profile verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, aj v tomto prípade je prvoradé splnenie noxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx tejto formy publikácie. Povinnou obsahovou náležitosťou takýchto oznámení je dátum odoslania oznámenia o jeho uverejnení v profile publikačnému úrxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxlade § 15 ods. 1 písm. b) a c) platí pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov povinnosť zaslať príslušné oznámenie na uverejnenie v lehote do 30 dní xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxdtým vyhlásené prostredníctvom oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, alebo prostredníctvom oznámenia použitého ako výzva na súťaž, verejxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xôvodu hospodárnosti a zamedzenia neprimeranej administratívnej záťaže, verejní obstarávatelia a obstarávatelia môžu oznámenia o výsledku za čiasxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xx x0 dní po jeho skončení.
Verejným obstarávateľom a obstarávateľom je ďalej poskytovaná aj možnosť uverejňovať oznámenia o zákazkách, ktorých uverejxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxskych subjektov. Použitie priameho rokovacieho konania (s výnimkou dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom alebo obstaxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xobrovoľnej
ex ante
transparentnosti. Pri posudzovaní, či ide o mimoriadnu udalosť podľa tohto zákona možno vychádzať z ustanovenia zákona č. 387/20xx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxrofu, ohrozenie verejného zdravia II. stupňa alebo teroristický útok, pričom 1/ živelná pohroma je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok, 2/ havária je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustálenéxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx alebo na majetok a 3/ katastrofa je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej pxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxejným záujmom a čestnou hospodárskou súťažou. Zákon v tejto súvislosti ustanovuje konkrétny rozsah osobných údajov, ktoré je možné uvádzať za predpoxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxní neskorších predpisov) a taktiež zavádza výnimku na zverejňovanie informácií, ktoré by mohli byť v rozpore s inými zákonmi, verejným záujmom alebo bx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x x6 zakotvuje spôsob zasielania oznámení používaných vo verejnom obstarávaní pre nadlimitné zákazky v závislosti od dostupnosti služby eSender pre jexxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxnené na webovom sídle publikačného úradu a úradu.
Za odoslanie oznámení, ako aj obsah je vždy zodpovedný sám verejný obstarávateľ a obstarávateľ a z toxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxku a preto platí, že akákoľvek iná publikácia oznámenia môže nastať až po tej v európskom vestníku. Výnimkou je prípad, pokiaľ verejnému obstarávateľoxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxom uverejnení. V takom prípade postačí verejným obstarávateľom a obstarávateľom počkať 48 hodín a oznámenie môže byť zverejnené na národnej úrovni bex xxxxxx xx xxx xx xx xxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxctvom automatizovanej služby eSender. Pokiaľ táto nie je poskytovaná, v nadväznosti na zodpovednosť samotných verejných obstarávateľov a obstarávxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xverejnenia oznámenia v európskom vestníku, ktorý im oznámil publikačný úrad alebo informáciu, že publikačný úrad v lehote 48 hodín od potvrdenia prijxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xby obsah oznámení uverejnených na národnej úrovni bol totožný s tým podľa európskeho vestníka.
Za účelom umožnenia vyššej transparentnosti legislaxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx požiadať o účasť a do systému pristúpiť), je potrebné zabezpečiť nepretržitú publikáciu oznámenia, ktorým bol tento systém zriadený.
K § 28
Ide o xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx sa vytvára možnosť väčšieho prístupu malých a stredných podnikov k verejným zákazkám. Verejným obstarávateľom a obstarávateľom sa tak explicitne vyxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxnia oznámení použitých ako výzva na účasť, kde zároveň musí byť uvedená aj veľkosť jednotlivých častí a ich predmet. Taktiež je dôležité aj uvedenie skuxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxateľmi má podporiť aj zavedenie povinnosti pre verejných obstarávateľov odôvodňovať nerozdelenie zákazky (neplatí pre koncesiu) buď v samotnom oznxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxvidiel hospodárskej súťaže verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia majú možnosť obmedziť počet častí, ktoré možno zadať jednému uchádzačovi. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx alebo oznámení o koncesii. V súťažných podkladoch je ďalej povinné uvedenie objektívneho a nediskriminačného spôsobu na určenie, ktorá časť zákazky xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxc častí zákazky alebo aj všetky. Túto skutočnosť je potrebné uviesť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťax xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxximinačné pravidlá, ktoré uplatní na určenie častí zákazky, ktoré sa zadajú jednému uchádzačovi.
K § 29
Ustanovenie taxatívnym spôsobom uvádza vxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xýpočtu o nový postup, ktorým je inovatívne partnerstvo.
K § 30 a 31
Rôznorodosť režimov vo verejnom obstarávaní vyplývajúca z rozdielnych postavxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xblasti plnenia (zákazky na činnosti vo vybraných odvetviach, zákazky na úseku obrany a bezpečnosti, koncesie a napokon plnenia vyňaté z pôsobnosti lexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxúcich pod rôzne režimy je preto potrebné stanoviť jednotné pravidlá určujúce postup, ktorý bude konkrétny verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ axxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxgislatívne zakotvuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxčovania podmienok účasti pri nadlimitných zákazkách je povinné stanovenie podmienok účasti osobného postavenia pre verejných obstarávateľov a dobxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí na úseku environmentálneho, sociálneho a pracovného práva, za ktoré bola orgánom aplikácie práva uložená sankcia. V súvislosti s účasťou na dohodácx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xakých prípadoch bude ukladaný zákaz účasti vo verejnom obstarávaní priamo v rozhodnutí týkajúceho sa porušenia pravidiel hospodárskej súťaže. Okrex xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxšenie stavovských predpisov pri výkone slobodných povolaní. Profesijnou povinnosťou podnikateľov je aj náležité, poctivé a odborné vykonávanie čixxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxh noriem a profesijných zvyklostí.
V prípade zákazky alebo koncesie v oblasti obrany a bezpečnosti môže byť uchádzač alebo záujemca vylúčený aj v prípxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxza aj výpočet dokladov na preukázanie ich neexistencie, ako aj pravidlá preukazovania uchádzačmi alebo záujemcami so sídlom alebo bydliskom v inom člxxxxxx xxxxx xxx
xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxazované nedoplatky na daniach, sociálnom a zdravotnom poistení alebo príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie predísť vylúčeniu z verejného obsxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx ponúk.
K § 33
Koncepcia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia zostáva nezmenená oproti predchádzajúcej úprave, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxačov preukazovať splnenie podmienok účasti prostredníctvom ekvivalentného dokladu, pokiaľ z objektívnych dôvodov nie sú schopní predložiť doklad xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, že dotknutý uchádzač alebo záujemca predloží písomný zmluvný záväzok, z ktorého vyplýva, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude môcť reálnx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxx niektoré dôvody na vylúčenie. Nóvum však v tomto smere predstavuje zavedenie spoločnej zodpovednosti, na základe čoho bude môcť verejný obstarávatex xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x úspešným uchádzačom, s ktorým bola uzavretá zmluva. Účelom navrhovanej úpravy, je okrem transpozície príslušných článkov smerníc, predídenie "špexxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sa však zavádza jedna nová podmienka, ktorou je uvedenie údajov o riadení dodávateľského reťazca a systému sledovania (tzv. tracking system). Naďalex xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xo zásadami určovania podmienok je oprávnený určiť aj iné podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti.
Tak, ako pri preukazoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxm možnosť využiť kapacity tretích osôb, za predpokladu predloženia písomnej zmluvy, v ktorej sa táto osoba zaviaže predmetné kapacity poskytnúť k disxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxu) musí osoba, ktorej kapacity majú byť použité pri plnení zároveň preukázať splnenie rovnakých podmienok účasti ako uchádzač alebo záujemca a neexisxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxvať stavebnú prácu postačí preukázanie len vo vzťahu k tej časti plnenia, na ktorú sa kapacity poskytované. Z dôvodu zamedzenia účelovému obchádzaniu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxtočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb, legislatíva vyslovuje explicitnú požiadavku, aby osoba, ktorá sa svoje kapacity na účely preukxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxvi alebo záujemcovi predmet zákazky plnila. Zámer sťažiť špekulatívne správanie hospodárskych subjektov má aj novozavádzaný inštitút spoločnej zoxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx x xx
xxxxxxxxxx xstanovenia zavádzajú pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov možnosť vyžadovať vo verejnom obstarávaní od uchádzačov a záujemcov predloženxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx zdravotným postihnutím alebo požiadavky environmentálneho manažérstva (napr. ISO 14001). V oboch prípadoch platí možnosť odkazovať na systémy manxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxi v jednotlivých členských štátoch EÚ. Z dôvodu zabezpečenia rovnakého prístupu k zákazkám pre všetky hospodárske subjekty, a teda zamedzeniu možnej xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxžadovaný certifikát získať. V takom prípade je verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ povinný akceptovať aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxelenie certifikátu. Dôkazné bremeno preukazovania objektívnej nemožnosti získať vyžadovaný certifikát, ako aj splnenia požiadaviek stanovených xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxom preukázať.
K § 37
Navrhovanou úpravou sa zakotvuje možnosť, aby hospodárske subjekty mohli na účely verejného obstarávania xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxe, ako aj pre otváranie trhu verejných zákaziek (koncesií) pre malé a stredné podniky, ktoré by samostatne neboli schopné predmet zákazky zrealizovaťx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xd hospodárskych subjektov na účely vyhotovovania a predkladania ponuky vyžadovať vytvorenie určitej právnej formy. To je možné vyžadovať až od skupixxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xaždý subjekt tvoriaci skupinu predkladá doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia osobitne (t.j. každý člen predkxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxoju časť plnenia, ktorú majú realizovať. Dôkazy o ekonomickom a finančnom postavení a technickej alebo odbornej spôsobilosti predkladá skupina spolxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxchnickej alebo odbornej spôsobilosti taktiež umožňuje využitie zdrojov a kapacít tretích osôb.
Ustanovenie napokon v súvislosti s plnením zmluvy axxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xyť proporčné a objektívne odôvodnené. Môže ísť napr. o určenie spoločného zastúpenia, resp. vedúceho partnera alebo poskytnutie informácií o zloženx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xodmienok platí, že verejní obstarávatelia sú v každom prípade povinní určiť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia (a to aj keď ide o zadávanxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xdbornej spôsobilosti závisí naopak od ich vôle. Kým podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia sú v zákone uvedené demonštratxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, určenie a výber konkrétnych podmienok účasti závisí výlučne od ich rozhodnutia (pokiaľ stanovia podmienky účasti podľa § 32 až 36 nesmú sa od týchto prxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxva na súťaž. Predmetné oznámenia musia taktiež obsahovať aj podmienku vyplývajúcu z novozavádzaného dôvodu vylúčenia, ktorým je dôvodné podozrenie x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxieť neskôr aplikovať.
V súvislosti so zákazkami na dodanie tovarov, ktorých súčasťou je aj umiestnenie alebo montáž takéhoto tovaru, zákazkami na poxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxať, aby rozhodujúcu časť plnenia uskutočňoval sám uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov. To, čo sa považuje za rozhodujúcu časť plnenia nie je možné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx legislatíva ďalej zachováva základné pravidlo z predošlej právnej úpravy, a síce, že podmienky xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxnky účasti môžu byť naviazané aj minimálne predpoklady, ktoré majú všetci uchádzači alebo záujemcovia spĺňať. Novinkou je však v tomto smere obmedzenxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxdobie 12 mesiacov, ak je predpokladaná dĺžka plnenia dlhšia ako 12 mesiacov. V náležite odôvodnených prípadoch by však malo byť možné uplatniť aj vyššix xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxnie má zásadný význam, napríklad preto, že je nevyhnutnou podmienkou na plnenie iných zákaziek. Odôvodnenie takejto požiadavky musí byť vždy uvedené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxu za obdobie dlhšie ako 12 mesiacov ustanovuje pravidlo, že výška obratu sa určuje vždy súhrnne za celé obdobie.
Verejným obstarávateľom a obstarávatxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xe kladná hodnota pomeru by mohla poskytnúť dodatočný dôkaz o tom, že finančná kapacita hospodárskych subjektov je dostatočná.
Legislatíva taktiež sxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxým otvorením súťaže a podnecuje na využívanie systému e-Certis.
Napokon sa v súvislosti so zákazkami na dodanie tovaru spojenými s jeho montážou alebx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxstarávatelia mohli v ponuke vyžadovať údaje o zamestnancoch zodpovedných za zmluvné plnenie.
K § 39
Európska legislatíva za účelom zníženia admxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxý doklad na preukázanie splnenia podmienok účasti. Vzor tohto formulára ustanoví Európska komisia vo vykonávacom predpise. Z hľadiska povahy ide o čexxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xáujemcov (platí pre užšiu súťaž, rokovacie konania, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) a zároveň, že k uvedeným skutočnostiam na požiadanie vexxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxky požiadať o predloženie dokladov ktoréhokoľvek uchádzača a záujemcu, pričom vo vzťahu k uchádzačovi, s ktorým má byť uzavretá zmluva to platí ako povxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxateľa, ako aj informácií o orgánoch, ktoré vydávajú príslušné doklady.
Jednotný európsky dokument je možné aplikovať aj na prípady, keď uchádzač alexx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxtredníctvom tretích osôb.
K zníženiu administratívneho bremena má prispieť aj opätovná využiteľnosť jednotného európskeho dokumentu, ktorý má vexxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxženie dokladov, ktoré má verejný obstarávateľ k dispozícii a sú xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxcovania podmienok účasti, pričom primárne platí, že sa tak musí diať v súlade s vopred určenými pravidlami, čím dochádza k naplneniu princípov transpaxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxa) platí povinnosť postupovať podľa znenia podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení o koncesii. Zároveň plxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxlásení verejného obstarávania (oznámení o koncesii). Obstarávateľ je taktiež povinný držať sa pravidiel, ktoré vopred určil a od všetkých záujemcov xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx obstarávateľ alebo obstarávateľ nevie z predložených dokladov posúdiť splnenie podmienok účasti alebo nevie posúdiť platnosť týchto dokladov, je pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxadosti o účasť.
Novým inštitútom je povinnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa požiadať uchádzača alebo záujemcu o nahradenie osoby, prostxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxjto osoby existuje niektorý z dôvodov na vylúčenie. Dotknutý uchádzač alebo záujemca je tak pod sankciou vylúčenia povinný nahradiť túto osobou v lehoxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xoskytuje výpočet dôvodov na vylúčenie, pričom oproti predchádzajúcej úprave dochádza k ich rozšíreniu napr. o konflikt záujmov, pokus o ovplyvňovanxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxa, dôvodné podozrenie o uzavretí dohody narúšajúcej hospodársku súťaž, a napokon o identifikáciu protichodných záujmov záujemcu alebo uchádzača a vxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xx verejného obstarávania na výkon stavebného dozoru prihlásil aj hospodársky subjekt (resp. s ním prepojená osoba) uskutočňujúci stavebné práce, ktoxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxaj protichodné záujmy. V zmysle ods. 12, právne účinky niektorých dôvodov na vylúčenie trvajú až po obdobie jedného roka odo dňa, keď došlo k udalosti zaxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx účelom je poskytnúť možnosť zúčastniť sa verejného obstarávania aj subjektom, u ktorých existujú vymedzené dôvody na vylúčenie, a to za predpokladu vxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxzmov kontroly, vytvorenie štruktúry interného auditu, zaplatenie náhrad za spôsobené škody a pod. Samoočisťovací mechanizmus však nie je možné aplixxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxatých opatrení posudzuje samotný verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, a to v kontexte závažnosti pochybenia. Pokiaľ verejný obstarávateľ xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxania podmienok účasti upravuje aj možnosť zriadenia komisie za týmto účelom, povinnosť vyhotovovania zápisnice a jej minimálne obsahové náležitostxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
K § 41
Účelom navrhovaného ustanovenia je vytvoriť právny rámec pre vzťahy so subdodávateľmi. V prvom rade legislatíva ponúka verejným obstarávatexxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxteľov a taktiež môže vzniesť požiadavku, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti osobného postavenia a preukázal to náležitými dokladmxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxteľa. Zároveň sa však zavádza povinnosť zakotvenia zmluvnej podmienky, na základe ktorej je úspešný uchádzač najneskôr ku dňu uzavretia zmluvy povinxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxvidlá pre zmenu subdodávateľa a oznamovanie zmien údajov o nich.
Legislatíva má zároveň za cieľ riešiť aj problematiku nevyplácania odmien subdodávxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx x zmluve alebo rámcovej dohode vyhradiť, že vykoná úhradu za plnenie uskutočnené v súvislosti s realizáciou predmetu zákazky priamo subdodávateľovi, xx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxtarávateľov.
Na rozdiel od solidárnej zodpovednosti, vo vzťahoch medzi dodávateľom a jeho subdodávateľmi podľa tohto zákona zodpovedá za plnenie zxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxšetkým opisu predmetu zákazky. Z hľadiska technických požiadaviek sa kladie dôraz na zohľadnenie dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím a zxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx technických požiadaviek, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi harmonizovanými s právom Európskej Únie, a to buď odkazom na sloxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxópskymi úradmi pre normalizáciu, alebo pomocou výkonnostných a funkčných požiadaviek, resp. ich kombináciou.
Technické požiadavky vypracované vxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxo dôvodu sa v zásade zakazuje odvolávať sa na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvoxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxvebné práce nespĺňajú verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom definované technické požiadavky za predpokladu, že uchádzač akýmkoľvek spôsoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxyššie kritériá výkonnosti. Výnimkami sú podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou, ekonomická neúnosnosť, nedostupnosť technických riešení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ako dôkazových prostriedkov, že tovar, stavebné práce alebo služby zodpovedajú určitým osobitným charakteristikám. Verejný obstarávateľ a obstarxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxenie je potrebné splniť aj podmienky nesúvisiace s predmetom zákazky. Taktiež aj v prípade značiek platí povinnosť akceptácie ekvivalentných značiexx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxčky.
Okrem značiek legislatíva rieši aj problematiku vyžadovania skúšobných protokolov alebo osvedčení o zhode, vrátane kalibrácie, skúšania, osxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxx xx x xxtanovení vymedzujú aj ostatné obsahové náležitosti súťažných podkladov, medzi ktoré môžu patriť napr. aj plány, modely, fotografie. Nevyhnutnou náxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xohľadňujúce predovšetkým ekonomické, sociálne a environmentálne hľadiská. Medzi také je možné zaradiť, napr. záväzok vytvoriť alebo udržať určitý xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxody je potrebné premietnuť aj návrh na plnenie kritérií z víťaznej ponuky.
Z predchádzajúcej zákonnej úpravy legislatíva recipuje aj inštitút tzv. "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxo trhu. Na uvedené môže byť naviazané aj dojednanie možnosti výpovede, ak dodávateľ nedokáže dodať plnenie za zníženú cenu.
K § 43
Ustanovením docxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxvom elektronických prostriedkov v podstate k akejkoľvek dokumentácií viažucej sa k procesu verejného obstarávania. Zákonná úprava pritom vyžaduje xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxoveň exaktne vymedzuje povinnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa zverejniť súťažné podklady, informatívny dokument alebo súťažné podmiexxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.
Výnimku z tejto zverejňovacej povinnosti zakladajú dôvody upravené v § 20 ods. 5, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxtredníctvom elektronických prostriedkov. Ďalšou výnimkou z aplikácie zverejňovacej povinnosti podľa tohto ustanovenia je ochrana dôverných infoxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xx x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxmi transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania, čím sa má zabezpečiť vyhodnocovanie ponúk v podmienkach efektívnej a čestnej hospxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxje výber ekonomicky najvýhodnejšej ponuky dosiahnuť prostredníctvom prístupu založeného na najlepšom pomere ceny a kvality, čo by malo vždy zahŕňať xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx efektívnosti. V intenciách novej právnej úpravy by nemal byť výber ekonomicky najvýhodnejšej ponuky založený výlučne na tzv. nenákladových kritérixxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na nákladovej efektívnosti, ako je napríklad prístup spočívajúci v určení nákladov na životný cyklus.
Za účelom posúdenia najlepšieho pomeru ceny a xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxeto kritériá by mali umožniť porovnávacie posúdenie úrovne plnenia, ktorá vyplýva z jednotlivých ponúk vzhľadom na vymedzený opis predmetu zákazky. x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx aj z environmentálnych a sociálnych aspektov. Vzhľadom na to, že dodacie podmienky nemožno stotožňovať s platobnými podmienkami, ustanovenia o limixxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxium vyhodnotenia ponúk naopak nemožno zvoliť lehotu splatnosti faktúr.
Navrhovaná úprava umožňuje za účelom výberu ekonomicky najvýhodnejšej ponxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxta týchto zamestnancov môže mať významný vplyv na úroveň plnenia. Uvedené sa môže týkať napríklad zákaziek, ktorých predmetom sú služby duševného alexx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxajú túto možnosť, by mali vhodnými zmluvnými prostriedkami zabezpečiť, aby zamestnanci určení na plnenie zákazky skutočne spĺňali deklarované kvalxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxstupu spočívajúceho v určení nákladov na životný cyklus. Pojem náklady na životný cyklus zahŕňa všetky náklady počas životného cyklu prác, tovaru alexx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx po skončení životnosti, ale môže ísť aj o náklady vyplývajúce z environmentálnych externalít, ako je znečistenie spôsobené ťažbou surovín použitých x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxjní obstarávatelia a obstarávatelia použijú pri posudzovaní nákladov vyplývajúcich z environmentálnych externalít, sa musia vopred stanoviť a musxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxtredníctvom "metód šitých na mieru", musia koncipovať všeobecne a to v tom zmysle, že by sa nemali osobitne stanovovať pre konkrétny postup zadávania zxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xmluvnej pokuty, zábezpeky, alebo napr. aj úroku z omeškania). Dôvodom je skutočnosť, že okolnosti, z ktorých tieto kritéria vychádzajú nemusia nikdy xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxenie kritérií s cieľom získania maximálneho bodového ohodnotenia uvádzať napr. 100-ročnú dĺžku záručnej doby, zmluvnú pokutu v mil. eur a pod.. Priroxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxovení. Zároveň kritériá na vyhodnotenie ponúk majú odrážať princíp získania najlepšej hodnoty za vynaložené finančné prostriedky, t.j. majú sledovxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxazanosti ponúk. Ustanovenie taxatívne vymedzuje spôsob zloženia zábezpeky. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nemá možnosť vylúčiť použitie niexxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxktiež presne vymedzuje dôvody prepadnutia zábezpeky v prospech verejného obstarávateľa a obstarávateľa a dôvody uvoľnenia a vrátenia zábezpeky uchxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxženie variantných riešení. Využitie tohto inštitútu v procese verejného obstarávania umožňuje verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi axxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxými pre primárne obstarávaný predmet zákazky, napr. v rámci trhu môže existovať inovatívnejšie riešenie realizácie konkrétneho predmetu zákazku v pxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx je teda nielen zintenzívnenie hospodárskej súťaže ale taktiež stimulácia inovácie tovarov, služieb a stavebných prác poskytovaných na trhu. V kontexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxntných riešení v pozícií "obsolentného inštitútu", nakoľko jeho doterajšie praktické využívanie vo verejnom obstarávaní je len sporadické. Slovenxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxť variantné riešenia musí túto informáciu uviesť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, resp. obstarávateľ v oznámení použitom ako výzva na sxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxnky predloženia variantných riešení, t.j. napr. či sa variantné riešenie môže predložiť v prípade, ak sa predloží aj ponuka, ktorá nie je variantným rixxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xerejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, ktorej účelom je, aby verejný obstarávateľ (obstarávateľ) na základe dopytu záujemcu alebo uchádzačx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxi o účasť. Navrhované ustanovenie taktiež reflektuje požiadavku nových smerníc a síce zabezpečiť k relevantným informáciám pre postup zadávania zákxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxerejniť vysvetľujúce informácie v profile. Zároveň zostáva zachovaná úprava reglementujúca povinnosť oznamovať vysvetľujúce informácie všetkým xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxk účasti a to za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred. V prípade použitia zrýchleného postupu je táto lehota štyri dni.
K § 49
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk nemá charakter procesnej lehoty, ale je svojou povahou hmotnoprávna, t.j. ponuku je potrebné najneskôr x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxloženia ponuky a to elektronicky alebo doručením, či už osobne, prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa. V tejto súvislosti je však potrebné uxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 01. apríla 2017. Po uplynutí tohto prechodného obdobia bude možné ponuky vo verejnom obstarávaní predkladať výlučne elektronicky, okrem zákon expxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ sa s obsahom takejto ponuky neoboznamuje, t.j. v prípade ponuky predloženej elektronicky ponuku nesprístxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxi úpravy rokovacieho konania so zverejnením kvalifikovaná ako neregulárna ponuka.
V prípade ponuky predkladanej elektronicky navrhovaná úprava pxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxm alebo obstarávateľom, taktiež vyžaduje aby obsah elektronicky predloženej ponuky bolo možné sprístupniť a v neposlednom rade navrhovaná úprava vyxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxeľ alebo obstarávateľ stanovil elektronickú formu komunikácie (napr. prostredníctvom systému EVO), ktorej súčasťou je aj elektronické predkladanxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxy zostáva zachovaný koncept predkladanie tzv. dvojobálkovej ponuky pozostávajúcej z osobitnej časti obsahujúcej návrh na plnenie kritérií na vyhodxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxj. postup pri verejnej súťaži, v rámci ktorého verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyhodnocuje v chronologickom slede najprv ponuky z pohľadu spxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx účasti. Ďalšou výnimku z dvojobálkového predkladania ponúk je zadávanie zákazky v rámci dynamického nákupného systému a v prípade použitia elektronxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxania zákaziek, v ktorých sa požaduje používanie elektronických prostriedkov komunikácie. Elektronické katalógy predstavujú formát predkladania xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxdložené vo forme tabuľkového procesora. Používanie elektronických katalógov v procese verejného obstarávania môže mať vplyv na zvýšenie hospodársxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxá forma ponuky alebo špecifická súčasť ponuky, ktorú záujemca zostavuje na základe požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xú prispôsobené konkrétnym požiadavkám na predmet zákazky.
K § 51
Navrhovaná úprava reglementuje základné pravidlá, týkajúce sa komisie na vyhoxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxne úkony členov komisie. Komisia na vyhodnotenie ponúk predstavuje kolektívny orgán zriadený verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom na účelx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxnotia sa podrobnosti ponuky na účely posúdenia, či ponuka nevykazuje znaky mimoriadne nízkej ponuky a v neposlednom rade sa v tejto fáze ponuky hodnotix xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xá zásadný význam, aby členovia komisie na vyhodnotenie ponúk disponovali náležitou odbornou zdatnosťou.
Navrhovaná úprava stanovuje dôvody pre ktxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxrazniť, že člen hodnotiacej komisie predstavuje tzv. zainteresovanú osobu, t.j. osobu, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstaxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xbstarávateľovi alebo obstarávateľovi akýkoľvek konflikt záujmov vo vzťahu k hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových konxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xa odstránenie konfliktu záujmov, čo v prípade člena komisie na vyhodnotenie ponúk, znamená v podstate jeho vylúčenie z komisie na vyhodnotenie ponúk. xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uchádzača z procesu verejného obstarávania.
K § 52
Predmetné ustanovenie zachováva doterajší dvojstupňový model otvárania ponúk reflektujúcx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x x x3
Navrhovaným ustanovením sa upravuje procesné štádium vyhodnocovania ponúk v rámci ktorého sú predmetom hodnotenia požiadavky na predmet zákazky x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxačenej ako "ostatné" a taktiež časti ponuky označenej ako "kritéria". Požiadavky na predmet zákazky verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vymedzxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxré sa týkajú obstarávaného predmetu zákazky. Úlohou komisie na vyhodnotenie ponúk je primárne preskúmanie, či ponuka obsahuje požadované informácix xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx na vyhodnotenie ponúk vzhľadom na vyžadovanú odbornú zdatnosť a praktické skúsenosti jej členov schopná proaktívne overovať správnosť informácií a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxiadaviek na predmet zákazky identifikuje nejasnosti alebo nezrovnalosti v informáciách poskytnutých uchádzačom je povinná požiadať uchádzača o vyxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxorého primárnym účelom je chrániť verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa pred neserióznymi ponukami. Navrhovanou úpravou sa stanovuje povinxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxťahu k obstarávanému predmetu zákazky. Diskrečná úvaha o tom, či konkrétna ponuka vykazuje znaky mimoriadne nízkej ponuky je vo výlučnej právomoci vexxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxávateľa písomne oznámiť uchádzačovi vylúčenie jeho ponuky spolu s uvedením dôvodov a lehoty, v ktorej môže doručiť námietku.
K § 54
Navrhovanou úxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxjúci elektronické prostriedky, používa sa po úplnom úvodnom vyhodnotení ponúk. V každej etape elektronickej aukcie musí byť zabezpečené rovnaké zaoxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxtomatického vyhodnotenia ponúk elektronickými prostriedkami, bez akéhokoľvek zásahu alebo posudzovania verejným obstarávateľom a obstarávateľxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxelne alebo percentuálne, čiže možno ich presne kvantifikovať. Nekvantifikovateľné parametre nesmú byť predmetom elektronickej aukcie (z dôvodu prxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx alebo služby vyžadujúce intelektuálne plnenie, resp. ktorých predmetom je plnenie duševného charakteru nebudú súťažené prostredníctvom elektronxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxh kvalitu nie je možné vyhodnotiť výlučne kvantifikovateľnou hodnotou. Použitie aukcie by v týchto prípadoch predstavovalo reálne riziko, že znižovxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxracovanie projektovej dokumentácie k stavbe (ako súčasť zákazky) nie je možné vyhodnocovať prostredníctvom elektronickej aukcie. Naopak, pokiaľ ixx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx o vyhlásení verejného obstarávania, alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž. Všetky podrobnosti ohľadom realizovania elektronickej aukcie sa uxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xúťažných podkladov.
Po vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ a obstarávateľ v rámci zvoleného postupu zadávania zákazky elektronickými prostrixxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xavrhovaná úprava vymedzuje sumár informácií, ktoré musí verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uviesť vo výzve na účasť v elektronickej aukcii.
Exxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxdkami na účasť v elektronickej aukcii.
V priebehu elektronickej aukcie verejný obstarávateľ a obstarávateľ bezodkladne oznamuje všetkým uchádzačxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xvoje nové ceny alebo nové ceny a hodnoty v rámci stanovených etáp aukcie, pričom majú zobrazené dostupné informácie.
V rámci navrhovanej úpravy sa určxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxtronickú aukciu v súlade so stanovenými podmienkami jej ukončenia. Celý proces sa zavŕši uzavretím zmluvy na základe výsledkov elektronickej aukciex
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xerejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž stanovil použitie elektronickej aukcie, pričom elektronickej aukcie by sa zúčastxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxickú aukciu, nakoľko v takejto situácií použite elektronickej aukcie stráca opodstatnenie.
K § 55
Navrhovaná úprava reglementuje postup verejxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxrií alebo na základe výsledku elektronickej aukcie. V prípade ak uchádzači resp. niektorí s uchádzačov, ktorí sa v rámci výsledného poradia umiestnilx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxejný obstarávateľ alebo obstarávateľ povinný u takéhoto uchádzača vyhodnotiť splnenie podmienok účasti. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávatxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xchádzač nepredložil doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti.
V rámci navrhovanej úpravy sa stanovuje povinnosť verejného obstarávateľa a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxane poradia uchádzačov. Ak po realizácií tohto úkonu nie sú uplatnené revízne postupy ide v podstate o posledný procesný úkon verejného obstarávateľa xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxvaľovaciemu mechanizmu podľa osobitných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxy, kde externý audítor podlieha schvaľovaciemu postupu v súlade s článkom 27 odseku 27.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk (ESCxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x 56
Navrhovaná úprava reglementuje pravidlá pre uzavretie zmluvy v procese verejného obstarávania. Základným pravidlom je, aby uzavretá zmluva bolx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxtiež v súlade so smernicou 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxovšetkým vytvoriť uchádzačom časový priestor pre využitie revíznych nástrojov, t.j. žiadosti o nápravu alebo námietok a zamedziť uzavretiu zmluvy pxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxrý sa umiestnil ako druhý v poradí, ak úspešný uchádzač neposkytol súčinnosť potrebnú pre uzavretie zmluvy alebo odmietol uzavrieť zmluvu, resp. pravxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnnosť potrebnú pre uzavretie zmluvy alebo odmietol uzavrieť zmluvu.
Z predchádzajúcej právnej úpravy sa preberá aj povinnosť pre uchádzačov, subdoxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xostavenia a osoby, ktorých technické a odborné kapacity uchádzač alebo uchádzači využili na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôxxxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Podstatou navrhovanej právnej úpravy je zákonná požiadavka, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu vo verejnom obstarávanx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xaktiež pokiaľ ich subdodávatelia a zároveň osoby, ktorých zdroje alebo kapacity využili nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x uzavretiu zmluvy alebo rámcovej dohody, navrhuje sa uloženie rôznych sankcií nielen pre povinné subjekty, ale tiež pre verejného obstarávateľa alebx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxávania, v rámci ktorých sú upravené obligatórne a fakultatívne dôvody zrušenia verejného obstarávania. Navrhovaná úprava taktiež predvída eventuaxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxmentované pravidlo, ktoré umožňuje verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi zrušiť verejné obstarávanie aj v prípade, ak sa v priebehu postxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxje porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, čím sa v podstate umožňuje vyxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxodstrániteľným spôsobom mohlo dôjsť k zvýhodneniu určitého uchádzača. Taktiež môže ísť o prípad, kedy by verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ sáx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxu ochrany hospodárskej súťaže.
Navrhovaná úprava taktiež umožňuje verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi zrušiť verejné obstarávanie xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxi musí verejný obstarávateľ a obstarávateľ oznámiť všetkým uchádzačom a záujemcom spolu s uvedením dôvodu a informácie aký postup zadávania zákazky pxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx xx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxstéme vo väzbe na navrhované zmeny a úpravy tohto spôsobu verejného obstarávania na nové pravidlá v oblasti elektronickej komunikácie. Vzhľadom na zmxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxe a nadväzne na to vylúčiť aplikáciu tých ustanovení zákona, ktoré majú inú, osobitnú úpravu v paragrafoch upravujúcich dynamické nákupné systémy.
Zxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxých systémov. Dôvodom je snaha o prehľadnejšie popísanie procesu DNS, so zapracovaním inštitútov elektronickej komunikácie. Navrhovanými ustanovxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xrác alebo služieb bežne dostupných na trhu. Hlavným posunom oproti platnej úprave je presnejšie popísanie procesu a tým aj jeho sfunkčnenie, ako aj upuxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x pravidlám ustanoveným novou európskou smernicou.
K § 62 a 63
Navrhovanou úpravou sa zavádzajú oznamovacie povinnosti verejného obstarávateľa x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxo informácie sa poskytujú Európskej komisii bez dožiadania zo strany Európskej komisie napr. informácia o vylúčení mimoriadne nízkej ponuky, alebo ixxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xbstarávateľ a obstarávateľ Európskej komisii na jej žiadosť.
Navrhované ustanovenie ďalej upravuje informačné povinnosti verejného obstarávatexxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxnení v podstate celý životný cyklus zákazky, až po informáciu o skutočne poskytnutých plneniach. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxzširujú sa možnosti zverejňovania dokumentov a informácií na profile, keď sa navrhuje umožniť zverejňovanie aj spôsobom, ktorý zverejní odkaz na dokxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxjnením predbežného oznámenia sa ustanovuje pre verejného obstarávateľa možnosť oznámiť svoj zámer uskutočniť plánované verejné obstarávanie.
Usxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxjňujú v Úradnom vestníku Európskej únie (Office Journale) a aj vo Vestníku verejného obstarávania.
Navrhovaný odsek 3 predstavuje doplnenie, nadväxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
K § 66
Postup verejnej súťaže sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov.
Vo verejnej súťaži sa ustanovujú minimálne lehoty na prxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxadov pre kvalitné spracovanie ponúk. Uverejnením predbežného oznámenia je verejný obstarávateľ oprávnený skrátiť lehotu na predkladanie ponúk súčxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxickými prostriedkami. Zároveň sa ustanovuje možnosť z dôvodu naliehavej situácie, ktorú je verejný obstarávateľ povinný riadne odôvodniť, stanovix xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxvateľa spôsobujúce takú časovú tieseň, že objektívne nie je možné stihnúť 35-dňovú lehotu. Existenciu naliehavej situácie je v súlade s princípom traxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxný a priamy prístup k súťažným podkladom.
Vzhľadom na to, že vo verejnej súťaži sú súčasťou ponuky aj doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie poxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxdnotiť splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní spôsobom a následne vyhodnocovať ponuky uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti vo verxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxniť vyhodnotenie splnenia podmienok účasti až po uskutočnení vyhodnotenia ponúk.
Ustanovenie o verejnej súťaži sa dopĺňa o možnosť realizovať nákux xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxtie bude viazané na charakter obstarávania. Ak obstarávateľovi bude postačovať využitie len podmienok účasti v osobnom postavení a nepôjde o komplikxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx xx xx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxch subjektov. Verejný obstarávateľ xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xáze užšej súťaže sa predkladajú doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Tieto sa vyhodnocujú na základe voxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v užšej súťaži sa určí lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, pravidlá na vyhodnotenie splnenia podmiexxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aj splnenie podmienok účasti. V tejto súvislosti sa ustanovuje aj minimálna lehota na predloženie žiadostí o účasť.
Pri použití užšej súťaže sa verejxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xi nezavinil sám. Taktiež sa pre vymedzené kategórie verejných obstarávateľov vytvárajú legislatívne predpoklady na určenie lehoty na predkladanie xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxstupu je možné vyzvať na predkladanie ponuky len tých záujemcov, ktorí požiadali o účasť a splnili podmienky účasti a minimálnu úroveň spôsobilosti. Ax xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xvalifikovaných záujemcov.
Ak verejný obstarávateľ neponúka úplný, priamy a neobmedzený prístup k súťažným podkladom alebo tieto súťažné podklady xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx v užšej súťaži, ako aj plynutie tejto lehoty v závislosti od odoslania výzvy na predkladanie ponúk. Zároveň sa ustanovujú podmienky, kedy je možné túto xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxami.
Ak sa verejný obstarávateľ nachádza v odôvodnenej časovej tiesni, ktorú si nezavinil sám, umožňuje sa verejnému obstarávateľovi použiť tzv. skxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx predkladanie ponúk v prípadoch, kedy verejný obstarávateľ neumožňuje úplný, neobmedzený a priamy prístup k súťažným podkladom.
K § 70 až § 73
Uprxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxmienok reagujúcich na situácie, ktoré môžu vzniknúť pri zabezpečovaní jednotlivých predmetov zákazky.
Z hľadiska právnej istoty v aplikačnej praxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxzený počet hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predkladanie základných ponúk, a to najmexxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, ktorý sa rovnako ako užšia súťaž uskutočňuje vo dvoch fázach.
Verejný obstarávateľ je povinný určiť lehotu na predkladanie xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxých prác alebo na poskytnutie služby v naliehavej situácii nespôsobenej verejným obstarávateľom, je ustanovená minimálna lehota na predkladanie žixxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxkými prostriedkami.
Prostredníctvom výzvy na predkladanie ponúk vyzve verejný obstarávateľ tých záujemcov, ktorí splnili podmienky účasti vo verxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxdmienok účasti sa nenaplnil, potom môže vyzvať na predkladanie ponúk aj nižší počet záujemcov. Nesmie však vyzvať na predkladanie ponúk toho záujemcux xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxili podmienky účasti. Ak verejný obstarávateľ neponúka úplný, priamy a neobmedzený prístup k súťažným podkladom alebo tieto súťažné podklady neboli xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxedkladanie základných ponúk. Zároveň sa ustanovujú podmienky, kedy je možné túto lehotu na predkladanie ponúk v rokovacom konaní so zverejnením skráxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxodnenej časovej tiesni (za predpokladu možnosti jej objektívneho preukázania), ktorú si nezavinil sám, umožňuje sa verejnému obstarávateľovi použxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xehoty na predkladanie ponúk v prípadoch, kedy verejný obstarávateľ neumožňuje úplný, neobmedzený a priamy prístup k súťažným podkladom.
Počet rokoxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxženia počtu ponúk, ktoré majú byť prerokované. Túto možnosť musí verejný obstarávateľ uviesť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxí v rámci rokovaní vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých uchádzačov a zároveň zachovať dôvernosť o obsahu rokovaní. Z každého rokovania je verejný oxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxávateľ poskytne informáciu o priebehu a pokroku rokovania.
Zároveň sa ustanovuje možnosť vyhradiť si v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx xx x xx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxade, ak je splnená aspoň jedna z ustanovených podmienok. Pri použití súťažného dialógu sa ponuky vyhodnocujú na základe najlepšieho pomeru ceny a kvalxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxh vyzve na účasť na dialógu, najmenej však na troch. Aj pri súťažnom dialógu je stanovená minimálna 30-dňová lehota na predkladanie žiadostí o účasť.
Uxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxkumente.
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xriebeh rokovaní v rámci dialógu. Dialóg sa môže uskutočniť v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách, pričom sa prerokovávajú všetky hľadiská projexxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx počet riešení, ktoré spĺňajú jeho potreby. Verejný obstarávateľ nesmie poskytnúť informácie ostatným účastníkom týkajúce sa navrhnutých riešení, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxnia zákazky sa obligatórne spíše zápisnica z každého jednotlivého rokovania. Na žiadosť uchádzača, ktorý sa zúčastňuje dialógu, verejný obstarávatxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxádzačov, aby predložili svoje konečné ponuky na základe vyšpecifikovaných riešení počas dialógu. Upravuje sa minimálny obsah výzvy na predkladanie xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx ju vo výzve na predkladanie konečných ponúk spolu s ďalšími potrebnými informáciami.
Aplikácia tohto postupu zadávania zákazky v praxi by mala podpoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxiu podstatne nových požiadaviek, k nerovnakému zaobchádzaniu s uchádzačmi, ako aj k prijatiu iného uchádzača, ako toho, ktorý splnil podmienky účastxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxnuky. Taktiež sa upravuje možnosť rokovať s úspešným uchádzačom o potvrdení finančných záväzkov alebo iných podmienok uvedených v ponuke finalizovaxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx aspektov ponuky alebo obstarávania, vrátane potrieb a požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo informatívnom dokxxxxxxx
x x xx xx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxu potreby vyvinúť inovačný výrobok, službu alebo inovačné stavebné práce a potreby kúpiť takéhoto výrobku, služby alebo stavebných prác. To znamená, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxokojiť.
Inovatívne partnerstvo by malo vychádzať z procesných pravidiel, ktoré sa uplatňujú pri rokovacom konaní so zverejnením. Inovatívne partnxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxnie základných ponúk, a to najmenej na troch. Spôsob ich výberu musí byť vopred uverejnený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Verejný obstxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxm pôsobiacim na trhu požiadať o účasť/predložiť základnú ponuku. Takéto obmedzenie neprispieva k zachovaniu základných princípov verejného obstarxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxjúce sa kapacity záujemcov v oblasti výskumu a vývoja a vypracovávania a zavádzania inovačných riešení.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxebu inovačného výrobku, stavebných prác alebo služieb uvedie verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Upresnenie opisu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxí aj, ktoré prvky tohto opisu vymedzujú minimálne požiadavky, ktoré majú splniť všetci uchádzači. Zákazky sa zadávajú výlučne na základe najlepšieho xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxatívne partnerstvo založí s jedným alebo viacerými partnermi.
Ak verejný obstarávateľ obmedzil počet záujemcov, a tento počet po vyhodnotení splnexxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxjemcu, ktorý nepožiadal o účasť.
Základná štruktúra inovatívneho partnerstva po realizácii rokovaní a následnom zadaní zákazky/ uzatvorení zmluvxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a stavebných prác, za predpokladu, že tieto tovary, služby alebo stavebné práce zodpovedajú dohodnutej úrovni výkonu a dohodnutým nákladom.
Inovatxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxého procesu. Musia sa stanoviť priebežné ciele, ktoré sa majú dosiahnuť a taktiež sa musí zabezpečiť vyplácanie odmeny v primeraných splátkach. Vycháxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxtnerov môže verejný obstarávateľ po ktorejkoľvek fáze znížiť počet partnerov, za predpokladu, že takúto možnosť a podmienky takéhoto znižovania určxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxkladu, že výsledky výskumu a vývoja spĺňajú dohodnutú úroveň vyhotovenia a dohodnutým nákladom. V prípade viacerých partnerov ide o konečné vyhodnotxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxm výzvy na predkladanie ponúk vyzve verejný obstarávateľ tých záujemcov, ktorí splnili podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, aby predložili svoxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxečných ponukách sa už nerokuje.
Počet rokovaní nie je obmedzený, avšak verejný obstarávateľ môže stanoviť, že rokovania sa uskutočnia v niekoľkých px xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xyhlásení verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ musí v rámci rokovaní vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých uchádzačov a zároveň zachovať xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xokovania, verejný obstarávateľ poskytne informáciu o priebehu a pokroku rokovania.
V súťažných podkladoch sa stanovia pravidlá na práva duševného xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xartnerom.
Inovatívne partnerstvo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxnoty jednotlivých fáz premietla úroveň inovácie navrhovaného riešenia a postupnosť výskumných a inovačných činností, ktoré sú potrebné na vývoj inoxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxm potrebným na ich vývoj.
K § 81 a 82
Priame rokovacie konanie je možné použiť, ak je splnená aspoň jedna z ustanovených podmienok. Napríklad pôjde o xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xčasť ani žiadne vhodné žiadosti o účasť za predpokladu, že pôvodné podmienky zákazky sa podstatne nezmenili. Ďalším príkladom sú podmienky, keď z objexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxca štandardne určuje jedinečný charakter a hodnotu samotného umeleckého predmetu. Výlučnosť môže vyplývať aj z iných dôvodov, ale využitie priameho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxn situácie objektívnej výlučnosti.
Ďalšou podmienkou použitia priameho rokovacieho konania je zadávanie zákazky z dôvodu mimoriadnej udalosti. Jx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxtívne možné vopred predpokladať, pričom je nútený v stanovenom časovom období zabezpečiť uzavretie zmluvy a jej plnenie. Z rozhodnutí SDEÚ vyplýva, žx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xri podmienky a to existencia nepredvídateľnej udalosti, časová tieseň, kedy nie je možné dodržať časové limity stanovené pri iných súťažných postupoxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nie je splnená, použitie priameho rokovacieho konania nebude opodstatnené. Pri posudzovaní, či ide o mimoriadnu udalosť podľa tohto zákona možno vycxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov za mimoriadnu udalosť, pričom druhý menovaný predpis definuje mimoriadnu udalosť ako žxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxsť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsoxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných ničivých faktorov, kxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxj kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie.
Priame rokovacie konanie je možné použiť aj keď tovar kupuje verejný obstarávateľ priamo na komodixxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxenskej republiky č. 145/1995 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxrávania nie je užitočný, ak sa tovar kupuje priamo na komoditnom trhu vrátane obchodných platforiem pre komodity, ako sú burzy poľnohospodárskych výrxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx dohľad.". Z uvedeného vyplýva, že priame rokovacie konanie možno použiť pri kúpe tovaru priamo na komoditnom trhu, nad ktorým sa vykonáva dohľad. Takoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxrejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uskutoční obstarávanie prostredníctvom priameho rokovacieho konania na komoditnej burze mimo územia Slovexxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxzenou zárukou tvorby cien je regulovaná obchodná štruktúra, nad ktorou je vykonávaný dohľad. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí byť schopný unxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxenie obstarávania doplňujúcich tovarov za stanovených podmienok, pričom takéto zákazky, ktoré zadáva verejný obstarávateľ nesmú súhrnne trvať dlhxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxkvidátora, správcu konkurznej podstaty, exekútora.
Verejný obstarávateľ vyzve na rokovania jedného alebo viacerých vybraných záujemcov, pričom xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxcieho konania a od predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ rokuje o podmienkach zákazky, najmä administratívnych, technických a finančných podmienxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxovania verejný obstarávateľ vyhotoví zápisnicu.
V prípade, ak nebolo uverejnené oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu, verejnému obstarávateľovi sa xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x dôvodu mimoriadnej udalosti.
K § 83
Navrhované ustanovenie upravuje podmienky uzatvárania rámcových dohôd a následného zadávania zákaziek na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xohoda predstavuje uzavretú kontraktačnú platformu, čo vyjadruje predovšetkým požiadavka, že na základe rámcovej dohody môže zadávať zákazku len vexxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxná úprava bližšie precizuje pravidlá zadávania zákaziek na základe rámcovej dohody v závislosti od toho, či bola rámcová dohoda uzavretá s jedným alebx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxladali elektronické katalógy.
K § 84
Ustanovuje sa povinnosť obstarávateľa postupovať pri zadávaní nadlimitnej zákazky primárne podľa tretej xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxna x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxia).
K § 85
Ustanovujú sa špecifické výnimky. Pri obstarávateľoch pôsobiacich v odvetví pitnej vody môže ísť aj o iné činnosti týkajúce sa vody, akx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx postupy obstarávania pri všetkých svojich činnostiach týkajúcich sa vody nezávisle od toho, na ktorú časť "vodného cyklu" sa vzťahujú. Pravidlá obstxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxorej sa použije. Postupy podľa zákona by mohli spôsobovať prekážky aj pri nákupoch energií a palív na výrobu energií v energetickom sektore, preto nie jx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx priamy alebo nepriamy dominantný vplyv alebo ak sú obaja pod dominantným vplyvom iného podniku; v tejto súvislosti by súkromná účasť ako taká nemala byx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxéhoto priameho alebo nepriameho dominantného vplyvu by už musela byť overená na účely rozhodnutia o tom, či by sa ročná účtovná závierka dotknutých podxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxkej únie týkajúce sa konsolidovaných účtovných závierok sa však v niektorých prípadoch neuplatňujú, napríklad v dôsledku veľkosti príslušných podnxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxamy dominantný vplyv pri zohľadnení vlastníctva, finančnej účasti alebo pravidiel, ktoré sa vzťahujú na podniky.
K § 86
Rozhodnutím Rady 94/800xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxmec vyvážených práv a povinností týkajúcich sa verejných zákaziek s cieľom dosiahnuť liberalizáciu a expanziu svetového obchodu. V prípade zákaziekx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxpska únia viazaná, by obstarávatelia mali splniť povinnosti vyplývajúce z týchto dohôd uplatňovaním tejto smernice na hospodárske subjekty tretích xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxicou EÚ je umožnené obstarávateľom vylúčiť tie ponuky, ktoré zahŕňajú viac ako 50% výrobkov pôvodom z tretích krajín, s ktorými Európska únia neuzavrexx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xa uvádzajú podmienky uprednostňovania ekvivalentných ponúk na tovar z Európskej únie vyhodnocovaných podľa stanovených kritérií. Prednosť sa dáva xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx by v dôsledku jeho aplikácie uzavrel zmluvu na tovar s odlišnými technickými vlastnosťami spôsobujúcimi prevádzkové problémy.
K § 87
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x o predmetoch zákaziek.
Navrhované ustanovenie upravuje vyhlasovanie verejného obstarávania prostredníctvom oznámenia použitého ako výzva na súxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxenia, ktoré môže obstarávateľ použiť ako výzvu na súťaž. Okrem oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je to aj pravidelné informatívne oznámenxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxjného obstarávania, keď závisí od rozhodnutia obstarávateľa, či súhlasí s uverejnením tohto oznámenia alebo pre zákazky na výskumné a vývojové službxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxania štatistických správ na základe týchto oznámení.
K § 88
Ustanovením sa stanovuje obsah pravidelného informatívneho oznámenia s výzvou na súxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxvu uzavrie na základe výsledku užšej súťaže alebo rokovacieho konania so zverejnením. Súčasne uvádza v oznámení aj ďalšie informácie, ustanovené zákxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxjemcov, aby opätovne potvrdili svoj záujem, súčasne sa ustanovením určuje aj minimálny obsah tejto výzvy.
Ďalej pokračuje obstarávateľ spôsobom poxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxia o vyhlásení verejného obstarávania.
K § 89 a 90
Navrhovaným ustanovením v súlade so smernicou EÚ pre obstarávateľov sa umožňuje v záujme rešpekxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xa musí viesť na základe objektívnych kritérií a pravidiel. Tento môžu obstarávatelia viesť na rôznych úrovniach a stupňoch.
Ak sa obstarávateľ rozhoxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxmu. Takisto sa stanovujú podmienky pre obsah a ďalšie oznamovanie o existencii kvalifikačného systému v závislosti od dĺžky trvania systému.
Kvalifxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxu stavebných prác, tovaru alebo služieb, na ktoré sa daný systém vzťahuje. Na účely kvalifikácie môžu obstarávatelia robiť svoje vlastné testy na vyhoxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vedenia kvalifikačného systému je založený na hodnotení stanovených kvalifikačných predpokladov na základe kritérií a pravidiel vedenia kvalifikxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx konanie so zverejnením tých, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky z kvalifikovaných záujemcov.
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Navrhovaným ustanovením sa určujú minimálne lehoty na predkladanie ponúk vo verejnej súťaži, ktoré vychádzajú zo smernice EÚ, a je ich potrebné dodrxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxy uchádzačov. Zároveň sa ustanovením stanovuje lehota na predkladanie ponúk.
K § 92 a 93
V užšej súťaži môže obstarávateľ obmedziť počet záujemcoxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxe efektívnej hospodárskej súťaže. Pri určení kritérií na obmedzenie počtu uchádzačov by mal obstarávateľ vychádzať predovšetkým z objektívnej potrxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx.
Navrhovaným ustanovením sa ukladá obstarávateľovi povinnosť v pravidelnom informatívnom oznámení s výzvou na súťaž, alebo v oznámení o vyhlásení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xaký záujemca, ktorého obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky.
K § 94 a 95
Použite rokovacieho konania so zverejnením nie je na rozdiel od verejxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
x x xx
xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pričom tak ako aj u verejného obstarávateľom je jeho cieľom nájsť a definovať najvhodnejší spôsob na uspokojenie potrieb obstarávateľa.
Ako kritérxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxm obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na účasť na dialógu.
Stanovuje sa lehota na predloženie žiadostí o účasť, ktorá v žiadnom xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xôže požiadať úspešného uchádzača o vysvetlenie, upresnenie alebo optimalizáciu jeho konečnej ponuky. Taktiež sa upravuje možnosť rokovať s úspešnýx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxť za následok rozpor s pravidlami spravodlivej hospodárskej súťaže, a to najmä menením základných aspektov ponuky alebo obstarávania, vrátane potrixx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxsuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov. Obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predkladanie ponúk. Spôsob ich výxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxšiť skutočnú hospodársku súťaž tým, že znemožní ostatným vhodným záujemcom pôsobiacim na trhu požiadať o účasť/predložiť základnú ponuku.
Stanovuxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxjného obstarávateľa.
K § 98
Navrhované ustanovenie taxatívne ustanovuje pre obstarávateľa podmienky na použitie priameho rokovacieho konanixx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zákazky navrhovaná právna úprava uvádza situáciu, keď obstarávateľovi v predchádzajúcom postupe, ktorý bol vyhlásený prostredníctvom oznámenia pxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxarakteristiky predmetu zákazky stanovené obstarávateľom. Analogicky sa bude postupovať, ak obstarávateľ neobdržal žiadnu žiadosť o účasť. Súčasnx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx zadávaná zákazka je určená výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely, a nie na zabezpečenie zisku alebo na krytie nákladov vxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xmožňujú zadávať zákazku len určitému uchádzačovi. Takýto postup je však možný len v prípadoch, aj neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx to, aby bola spolu s autorským dielom obstarávateľovi udelená aj licencia na úpravu diela alebo jeho zmenu zo strany obstarávateľa alebo ním oprávnenýxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xe obstarávateľ sa dostal do mimoriadnej situácie nie vlastným zavinením (napr. dlhodobé zanedbávanie starostlivosti o určitú budovu alebo stroj), a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxie zmluvy a jej plnenie. Pri posudzovaní, či ide o mimoriadnu udalosť podľa tohto zákona možno vychádzať z ustanovenia zákona č. 387/2002 Z.z. o riadenx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxh predpisov, pričom druhý menovaný predpis definuje mimoriadnu udalosť ako živelnú pohroma, haváriu, katastrofu, ohrozenie verejného zdravia II. sxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných ničivých faktorov, ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo na majetok a 3/ katastrofa je mimorxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx priameho rokovacieho konania je aj umožnenie obstarávania doplňujúcich tovarov od pôvodného dodávateľa určených na čiastočné nahradenie obvyklýcx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxípady, keď obstarávateľ môže použiť toto rokovacie konanie na zabezpečenie xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xonaní. Obstarávateľ vyzve na rokovania jedného alebo viacerých vybraných uchádzačov, pričom ich môže vyzvať na predloženie dokladov preukazujúcicx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx o podmienkach zákazky, najmä administratívnych, technických a finančných, pričom je povinný zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzaxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xk obstarávateľ uzavrie rámcovú dohodu postupmi podľa zákona, zákazky sa zadávajú na základe podmienok, ktoré boli stanovené rámcovou dohodou.
Ak obxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx definovaní podmienok rámcovej dohody stanoví postup uzavierania zmlúv a zároveň spôsob výberu zmluvného partnera z účastníkov rámcovej dohody.
x x xxx xx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnota presahuje zákonom stanovený limit. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií zakotvuje prxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxálneho rozvoja infraštruktúry a strategických služieb, čím prispievajú k rozvoju hospodárskej súťaže, umožňujú využívať odbornosť súkromného sekxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxahy medzi verejnými a súkromnými subjektami, ktorých cieľom je zabezpečenie určitých potrieb vo verejnom záujme, a to najmä v podobe PPP projektov (z axxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxáva. Napríklad súkromný subjekt na svoje náklady vybuduje diaľnicu a získa právo vyberať poplatky alebo mýto za používanie diaľnic na určité časové obxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxejní obstarávatelia alebo obstarávatelia vždy získavajú úžitky vyplývajúcich z predmetných stavebných prác alebo služieb.
Navrhované ustanovenxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxrejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi možnosť vybrať si jeden z postupov používaných aj pri zadávaní zákaziek, t.j. verejná súťaž, užšia súťaž, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxesný dialóg. Rovnako sa umožňuje použitie obchodnej verejnej súťaže.
Navrhované ustanovenia taktiež zakotvujú základné povinnosti a podmienky, kxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxmentácie, či pri určovaní kritérií na vyhodnotenie ponúk.
Podľa navrhovanej úpravy môže verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pri zadávaní koncxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxupu, ktorý dáva priestor na sprecizovanie podrobností zadania koncesie v spolupráci, resp. na základe konzultácii, s relevantnými súkromnými subjexxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxzky zadávanej koncesie. Finálna koncesná dokumentácia, na základe ktorej následne súkromné subjekty predkladajú ponuky potom reflektuje výsledky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxtupu obchodnej verejnej súťaže dáva verejným obstarávateľom a obstarávateľom možnosť adekvátne adresovať špecifiká a osobitosti projektov typu koxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxvrhované ustanovenia zakotvujú publikačné povinnosti pri vyhlasovaní koncesie, oznamovaní výsledku zadávania koncesie a uzatváraní dodatkov. Záxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx potrebné dodržiavať z hľadiska princípu transparentnosti.
Navrhovaná úprava v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/23/EÚ z 26. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xri zadávaní koncesií a pri ktorých sa oznamuje zámer o plánovanom udelení koncesie zverejnením predbežného oznámenia v súlade s požiadavkami na inforxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx oznámenie o výsledku verejného obstarávania v zákonom stanovenej lehote.
Navrhovaná úprava zakotvuje povinnosť postupovať podľa zákona o verejnox xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxra 2014 o udeľovaní koncesií špecifikujú navrhované ustanovenia okruh dotknutých obstarávateľov, ktorí sú povinní pri zadávaní koncesie postupovax xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxštitucionálnych PPP, ktoré sa realizujú založením novej právnej entity, ktorej bude zadaná koncesia. Takouto novou právnou entitou je spoločný podnxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx majetku štátu v znení neskorších predpisov.
K § 108
Navrhovaná úprava zavádza úpravu postupov pri podlimitných zákazkách. Východiskom tejto úpxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxlšieho zo sociálnych aspektov verejného obstarávania. Cieľom je vyhradiť realizáciu zákazky pre subjekty zamestnávajúce, resp. združujúce marginxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxj úpravy sa okrem chránených dielní a chránených pracovísk uchádzačom môže stať aj subjekt plniaci úlohy x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxupiny.
K § 109 až 112
Tovary, služby a práce, ktoré sú bežne dostupné na trhu, by mali byť obstarávané s využitím elektronického trhoviska. Elektroxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xlektronický nákup. Princípom elektronického trhoviska je najmä to, že je bezplatne prístupné všetkým dodávateľom, ktorí o registráciu na ňom prejavxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxé rovnako pre všetky druhovo rovnaké prípady, a to prostredníctvom obchodných podmienok. Obchodné podmienky zároveň pre druhovo rovnaké obchody budx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxžená na princípe predbežnej akceptácie najvýhodnejšej ponuky, s následným umožnením registrovaným dodávateľom predložiť konkurenčnú, výhodnejšxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx trhovisku svoj dopyt.
K § 113 až 116
Navrhované ustanovenia majú za cieľ upraviť postup pre zadávanie podlimitných zákaziek týkajúcich sa tovaroxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxkácia všeobecných ustanovení zadávania nadlimitných zákaziek verejným obstarávateľom s doplnením ustanovení, ktoré sú vylúčené.
Vo vzťahu k vestxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a napokon oznámenie o uzavretí dodatku k zmluve alebo rámcovej dohode. Zákon zároveň ďalej osobitne upravuje aj lehoty, v ktorých sa majú tieto notifikxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx dohľadu viažuceho sa na toto verejné obstarávanie.
Pri určení predpokladanej hodnoty zákazky potreba odchylnej úpravy vyplynula z toho, že verejné xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxty zákazky riadi všeobecnými pravidlami.
Koncepcia stanovovania podmienok účasti vychádza len z povinného vyžadovania dokladu preukazujúceho opxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxodne, je povinný postupovať podľa § 29 až 33. Znamená to, že pri osobnom postavení a technickej alebo odbornej spôsobilosti nie je verejný obstarávateľ xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxk zákonná úprava osobitne upravuje aj náležitosti výzvy na predkladanie ponúk, ako aj lehoty na predkladanie ponúk. Pri stanovovaní minimálnych legixxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxnuky vo väzbe na možnú zložitosť predmetu zákazky, hodnotu plnenia, administratívne požiadavky verejného obstarávateľa súvisiace s predkladaním dxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxedkladanie ponúk vo vestníku. Výnimku z možného stanovenia tak krátkych lehôt je neposkytnutie priameho prístupu k súťažným podkladom alebo inej sprxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxta s neobmedzeným, bezplatným a priamym prístupom k súťažným podkladom, ktoré musia byť takto dostupné od uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo vxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx podkladoch. Verejný obstarávateľ musí vysvetlenie bezodkladne zverejniť v profile a zároveň aj osobitne oznámiť všetkým záujemcom najneskôr dva prxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxo zaobchádzania.
Aj v prípade podlimitných zákaziek je v súlade s pravidlami spravodlivej hospodárskej súťaže pri použití elektronickej aukcie otvxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xodlimitných zákaziek zákonná úprava umožňuje využiť aj priame rokovacie konanie, ktorého aplikačné podmienky v zásade kopírujú tie pre zadávanie naxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxch (oznámenia používané vo verejnom obstarávaní, druhy postupov zadávania zákaziek). Aj v tomto prípade pri posudzovaní, či ide o mimoriadnu udalosť xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxdpisov a zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, pričom druhý menovaný predpis definuje mimoriadnu udaxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxdna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných ničivých faxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie.
V rokovacom konaní je potrebné zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými záujemcami x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxstarávateľ najneskôr päť pracovných dní pred odoslaním výzvy na predkladanie ponúk povinný úradu odoslať oznámenie o použití priameho rokovacieho kxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxadnej udalosti alebo obstarávania tovarov na komoditnej burze sa oznámenie úradu posiela pred uzavretím zmluvy.
K § 117
Cieľom ustanovenia je inxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxný pomer medzi kvalitou a cenou. Z dôvodu snahy o čo najnižšie administratívne zaťaženie pri dodržaní aspoň základnej transparentnosti a kontrolovatxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxinnosť dokladov a dokumentov vzťahujúcich sa na tieto zákazky. Naopak, okrem prípadov vyžadovaných osobitnou právnou úpravou, nie je potrebné uzatvxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxej únie sa zakotvujú základné povinnosti pre prípad zadávania tzv. podlimitných koncesií, ktorými sú koncesie s predpokladanou hodnotou nižšou ako uxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxo obstarávania, vrátane adekvátnej publikačnej povinnosti.
K § 119 až 125
Inštitút súťaže návrhov predstavuje osobitný postup verejného obstaxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxtupu vedúceho k uzavretiu zmluvy, najmä v prípadoch náročných činností, akými sú spracovanie napríklad územnoplánovacích dokumentácií alebo archixxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxsahuje súlad s právom Európskych únie. Postupy uvedené v týchto ustanoveniach sú záväzné pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa od finančných lxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa rozlišujú medzi súťažou návrhov (výsledkom nie je uzavretá zmluva), ktorá je samostatným postupom a medzi súťažou návrhov, ktorá je súčasťou postupxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxytnutie služby, pri určovaní predpokladanej hodnoty sa vychádza z celkovej sumy cien a odmien, ktoré budú poskytnuté účastníkom takejto súťaže.
Pri xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx územie, prípadne štát a podobne.
Zároveň verejný obstarávateľ a obstarávateľ nemôže obmedzovať výber záujemcov alebo uchádzačov požiadavkou, ktoxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxrejný obstarávateľ a obstarávateľ však môže obmedziť počet záujemcov, ak splní podmienky ustanovené týmto zákonov a zároveň pritom prihliadne na zabxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxôsobom stanoveným v tomto zákone, ako aj oznámiť výsledok takejto súťaže. Verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi sa ukladá povinnosť zriadiť nx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxaduje od účastníkov. Súčasne sa kladie dôraz na anonymitu návrhov, ktoré budú porotou hodnotené iba na základe kritérií uvedených v oznámení, čím sa slxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xoroty uznajú za vhodné.
K § 126 až 139
Predmetná úprava predstavuje transpozíciu právnej úpravy, ktorá je priamo determinovaná smernicou 2009/8xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxdniť, že postupné vytváranie európskeho trhu s obrannými zariadeniami je nevyhnutné z hľadiska posilňovania európskej priemyselnej a technologickxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxy sa zhodujú na potrebe posilňovať, rozvíjať a udržiavať európsku technologickú a priemyselnú základňu obrany, ktorá je zameraná na spôsobilosť, kvaxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx celosvetovej úrovni. Transpozíciou právnej úpravy sa prispieva aj k rozvoju diverzifikácie európskej dodávateľskej základne v oblasti obrany, najxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxvaním priemyselnej spolupráce a podporovaním hospodárnych a pohotových dodávateľov na nižšej úrovni.
Nosná časť novej právnej úpravy je obsiahnutx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxažný dialóg, . Pri zákazkách v oblasti obrany a bezpečnosti existuje reálny predpoklad vzniku alebo postupovania utajovanej skutočnosti. Verejný obxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xabezpečiť. Predloženie dôkazu na preukázanie splnenia požiadaviek a opatrení určených na ochranu utajovaných skutočností možno požadovať v každej xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutočností aj zo strany svojho subdodávateľa. Uvedeným systémom opatrení verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže pri zadávaní zákazky vytvoriť pxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxti vytvára priestor pre čestnú hospodársku súťaž s cieľom získať za vynaložené verejné prostriedky čo možno najlepšiu hodnotu, a to pri akceptácii potxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxbliky Národný bezpečnostný úrad. Okrem akceptácie jeho osvedčení musí verejný obstarávateľ a obstarávateľ uznať aj oprávnenia vydávané príslušnýmx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxvenskej republiky je inštitút "Bezpečnosti dodávok".
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxstratívne postupy, ktoré sa majú dodržať, metódy riadenia informácií alebo spôsobilosť zamestnancov, ktorí budú realizovať zmluvu, čím sa dotvára rxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti obrany a bezpečnosti a závisí hlavne od jeho schopnosti plniť požiadavky verejného obstarávateľa a obstarávateľa xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxplývať z určitých vlastností výrobkov, ktoré záujemca dodáva alebo z akcionárskej štruktúry záujemcu, čo potvrdzuje, že spoľahlivosť záujemcov môžx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxnia poukazuje na prípady, keď verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže skúmať spoľahlivosť záujemcu, o ktorej má pochybnosti, a to aj napriek tomu, že xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, môžu byť chránené zdroje údajov naozaj dôležitým, ak nie je jediným, prostriedkom na preukázanie, že riziká bezpečnosti nemožno vylúčiť.
Vylúčenix xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxsť svojho rozhodnutia, ak to bude potrebné v konaní o námietkach.
Zabezpečenie bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností a bezpečnosti dodávok xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xhľadom bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností a bezpečnosti dodávok sa považuje za závažné porušenie odborných povinností. Verejný obstaráxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx predchádzajúcej zákazky/zmluvy porušil povinnosti týkajúce sa bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností alebo bezpečnosti dodávok vo vzťahu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xodávok sa nevyžaduje konečné rozhodnutie príslušného orgánu verejnej moci.
Pravidlá a postupy pre zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnostx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxziek v oblasti obrany a bezpečnosti. Ide napríklad o ustanovenia týkajúce sa verejnej súťaže, dynamického nákupného systému, koncesií, súťaže návrhxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxžitia chránených informácií, navrhuje sa vylúčiť aj posielanie ustanovených častí dokumentácie úradu a ich zverejňovanie.
Pri zadávaní zákaziek v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a zákaz diskriminácie. So zreteľom na tieto princípy Súdny dvor EÚ opakovane uviedol, že vo verejnom obstarávaní cieľom princípu rovnakého zaobchádzxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxdnutie Súdneho dvora EÚ v prípade C-458/03). Princíp nediskriminácie nezakazuje len otvorenú diskrimináciu z hľadiska štátnej príslušnosti, sídla xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxoch, ktoré by mohli mať o túto zmluvu záujem (rozhodnutie Súdneho dvora EÚ v prípadoch C-225/98, C-507/03, C-231/03).
Princíp nediskriminácie je potxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxsídlenie) samo o sebe nemôže byť považované za požiadavku na bezpečnosť dodávky. Rovnako tieto požiadavky nesmú byť formulované takým spôsobom, že icx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxenciu, ako argument na ich vylúčenie z procesu verejného obstarávania.
Požiadavky na bezpečnosť dodávok musia byť aj v súlade so zásadou proporcionaxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxť dodávok takéto obmedzenia obsahujú, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí vedieť preukázať, že takáto požiadavka bola primeraná na dosiahnutix xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxžené na špecifickej povahe konkrétneho projektu. Požiadavky na bezpečnosť dodávok by mali byť popísané tak neutrálne a objektívne ako je to len možné pxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxe daného uchádzača.
Súčasne sa sleduje, aby celý proces zadávania zákazky rešpektoval základné slobody vyplývajúce zo Zmluvy o Európskej únii. Ide pxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxvnaké zaobchádzanie a transparentnosť.
Upravuje sa uverejňovanie jednotlivých oznámení pri zadávaní zákaziek postupom užšej súťaže, rokovaciehx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxajú publikačnému úradu a úradu. V prípade zadávania podlimitných zákaziek sa informácie uverejnia vo vestníku, v profile a na webovom sídle.
Upravujx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxe tohto oznámenia.
Tiež sa upravuje možnosť, aby sa v rámci informácií o výsledku verejného obstarávania neuverejnili informácie, ktorých uverejnexxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
Uvádzajú sa postupy, ktoré sa použijú pri zadávaní zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti. Týmito postupmi sú užšia súťaž, rokovacie konania a súťažnx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxe danú citlivú povahu viacerých obranných a bezpečnostných obstarávaní je bezpečnosť informácií dôležitým znakom smernice 2009/81/ES. Tieto požiaxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xiektorých zvlášť citlivých nákupov v oblasti nevojenskej bezpečnosti. Schopnosť a spoľahlivosť záujemcov a uchádzačov chrániť utajované skutočnoxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxrmácií pretrvávajú počas životnosti zmluvy a prakticky budú aj testované počas realizácie zmluvy.
Otvorenie obranných a bezpečnostných trhov v EÚ jx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxi utajenia majú byť chránené, a každý členský štát poskytuje svoje vlastné bezpečnostné previerky potvrdzujúce dodávateľskú spôsobilosť chrániť utxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxé náležité bezpečnostné dohody alebo dohovory obsahujú podmienky týkajúce sa vzájomného uznávania bezpečnostných xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxer alebo spôsob ich prenosu, ktorým bola prisúdená určitá úroveň bezpečnosti alebo úroveň ochrany a ktoré si v záujme národnej bezpečnosti a v súlade so xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxením, odhalením, stratou alebo prístupom akejkoľvek nepovolanej osoby alebo pred akýmkoľvek iným druhom kompromitovania.
Prvý odsek ustanovenia x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxa. Verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi sa umožňuje, aby pre uchádzačov alebo záujemcov určil povinnosti zamerané na ochranu utajovaných skxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxa. Taktiež môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ požadovať od uchádzačov alebo záujemcov, aby zabezpečili dodržiavanie týchto požiadaviek zo stxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxvateľ odovzdáva/poskytuje všetkým uchádzačom alebo záujemcom do uzavretia zmluvy. Verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi sa umožňuje podmixxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxcov/uchádzačov patrične zabezpečiť bezpečnosť a ochranu všetkých utajovaných skutočností, s ktorými budú oboznámení a/alebo poskytnúť, ak je to poxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xúťažných podkladoch, resp. v informatívnom dokumente osobitné podmienky plnenia zmluvy, zabezpečujúce bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočnoxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx smernice 2009/81/ES "Podmienky plnenia zmluvy sú v súlade s touto smernicou za predpokladu, že nie sú priamo ani nepriamo diskriminačné a sú uvedené v oxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxdzačovi na zabezpečenie bezpečnosti s ochrany utajovaných skutočností v súlade so zákonom č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmexx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxstarávateľ informoval komplexne a načas všetkých záujemcov a uchádzačov o požiadavkách na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočnoxxx x xxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxstarávania uviesť prinajmenšom komplexný zoznam všetkých požiadaviek na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností a detailnejšxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xodľa zmluvy a údaje (záväzky, informácie), ktoré je potrebné predložiť v ponuke na preukázanie, že požiadavky na bezpečnosť a ochranu utajovaných skuxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dodržiavať povinnosti na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností podľa zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočnoxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxnej spôsobilosti - dôkazu o schopnosti zabezpečiť požadovanú úroveň bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností. Dôkaz o schopnosti zabezpečiť pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxť utajované skutočnosti na požadovanej úrovni (požadovanom stupni utajenia), podmienka plnenia zmluvy umožňuje získať pevný záväzok opretý o bezpexxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx uchádzačov, ale aj od subdodávateľov. Tieto dve ustanovenia formujú koherentný (súvislý) systém, ktorý dovoľuje verejnému obstarávateľovi a obstaxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxia adekvátnu ochranu utajovaných skutočností.
Tieto ustanovenia sú ďalším prvkom systému na ochranu utajovaných skutočností. Verejný obstarávatxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxé skutočnosti, ktoré sa im sprístupnia. V praxi táto informácia môže znamenať predloženie potvrdení od ich národných bezpečnostných autorít, že majú xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxzpečnostnej autority. Takto možno overiť spoľahlivosť nielen hlavného dodávateľa, ale aj subdodávateľov.
Požiadavky na bezpečnosť dodávok určenx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxavenia a služieb a rovnako aj kontinuálna dostupnosť kapacít na údržbu a opravu, na dodávku náhradných dielov a inej podpory za akýchkoľvek podmienok, xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxžných podkladoch, prípadne v informatívnom dokumente. Tieto požiadavky môžu mať typicky formu podmienok pre realizáciu zmluvy (zmluvné podmienky)x xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxk.
Návrh zákona, rovnako ako smernica 2009/81/ES, uvádza oblasti, ktoré požiadavky na bezpečnosť dodávok môžu pokrývať, ale nepopisuje konkrétny oxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxlad vnútropodnikových pravidiel vzťahu medzi dcérskou spoločnosťou a materskou spoločnosťou v oblasti práv duševného vlastníctva alebo zaistenie xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxe poskytuje zoznam podrobností, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže zahrnúť do súťaže. Zoznam však nie je vyčerpávajúci a väčšina týchto pxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxôsobilosť, ktorý popisuje skôr prostriedky, ktorými možno preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť, ale nie priamo výberové kritériá formuloxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxaviek na bezpečnosť dodávky, ktorá je potrebná na účely prispôsobenia týchto požiadaviek konkrétnemu projektu a vyrovnania sa so všetkými rizikami bxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxeto riziká sa týkajú najmä možných zamietnutí, zrušení alebo oneskorení relevantných exportných a transferových povolení, ale taktiež možných podmxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxstarávateľa týkajúce sa bezpečnosti dodávok, napríklad neskoršia schopnosť uvedenia do činnosti, udržiavania alebo modifikovania kúpeného zariaxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxená, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie požadovať, aby zariadenie, ktoré sa má dodať, nemôže byť predmetom licenčných požiadaviek, pretoxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxe na transfer zvyčajne nie je udelené. Táto situácia sa zmení pre zariadenia pokryté všeobecnou licenciou (vydaním všeobecnej licencie nebudú potrebxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxní podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva.
Do času vydania všeobecnej licencie na určité zariadenia a pre zariadxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, že budú schopní získať požadované licencie (povolenia), ak bude s nimi uzavretá zmluva na dodávku konkrétneho zariadenia. Na tento účel možno poskytxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxlušné národné autority neodmietajú vydanie transferovej licencie) alebo akýkoľvek dokument získaný od príslušnej národnej autority cez vysvetľujxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxarávateľ a obstarávateľ požadovať od uchádzačov, aby poskytli dôkaz na preukázanie ich návrhov a zdrojov na získanie transferov alebo vývozných licexxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx t.j. komponenty a subsystémy, ktoré sú súčasťou nakupovaného zariadenia, ale ktoré nemôžu byť sprístupnené alebo menené zákazníkom. Taktiež sa týka xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx detailnú informáciu o existujúcich reštrikciách (ak nejaké sú), aby splnil takúto podmienku. Toto ustanovenie je v podstate doplnením predchádzajúxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxobnosťou dostanú vývozné a transferové licencie, ktoré mu umožnia realizovať zmluvu, v kombinácii s požiadavkou na uvedenie obmedzení, ktoré sa týkaxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb, ktoré sú predmetom zákazky. Analýza tohto reťazca musí byť založená na objektívnych xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxhlivý. Navyše môže požadovať identifikáciu rizikových bodov (možné zlyhanie niektorého) a opatrenia prijaté na riadenie týchto rizík. Na zaručenie xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxľov zo spojeneckých krajín, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxak musia byť vhodné a primerané.
Ďalšie ustanovenia pokrývajú riziká spojené s dodatočnými potrebami v čase krízy, ktorej pojem je na účely zákona o vexxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxy na účely pokrytia dodatočných potrieb v prípade krízy. Väčšinu lehôt a podmienok bude zrejme možné dohodnúť až v čase vzniku krízy, pretože až vtedy buxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxne potreby verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa a vedieť sa s nimi vysporiadať. Alternatívne môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ zvážix xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxočných potrieb v čase krízy. Typicky môže byť založená na dohovoroch bezpečnosti dodávok ako sú tie, ktoré sú uzavreté členskými štátmi v rámci procesu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxi sa odporúča špecifikovať takýto záväzok detailnejšími podmienkami charakteru a objemu údržby, modernizácie alebo opravy, ktorá sa má vykonať a ak xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxi dodávateľského reťazca alebo vo svojej priemyselnej stratégii je uistiť sa, že nebude prekvapený podnikateľskými rozhodnutiami, ktoré môžu mať vpxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v prípade straty schopnosti dodávať predmetné zariadenia sa týka rizika vyplývajúceho zo zastavenia výroby predmetného zariadenia. Verejný obstarxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxť prípad, ak sa dodávateľ rozhodne vzdať špecifických činností alebo bankrot dodávateľa.
V kvalifikačnej/výberovej etape procesu verejného obstaxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxbného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti. Pri zadávaní obranných a citlivých bezpečnostnýxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxívny výber záujemcov je potrebné odlíšiť od vyhodnotenia ponúk v zadávacej etape procesu verejného obstarávania. Kvalitatívny výber záujemcov je lixxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxti a nie výrobkov a služieb, ktoré navrhujú na realizáciu zmluvy.
V užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením a v súťažnom dialógu sa výber záujemxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxjemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, resp. na dialóg použitím objektívnych a nediskriminačných kritérií výberu. Verejný obstarávateľ a obsxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxmi možno preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť. Tieto môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxvenie poradia vhodných záujemcov, ak sa verejný obstarávateľ a obstarávateľ rozhodne obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponukyx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xyť primeraná predmetu zákazky a musí súvisieť s predmetom zákazky.
V ustanovení sa opisujú rozličné prostriedky, ktorými záujemcovia môžu preukázax xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xritérií. Výberové kritériá možno použiť dvomi spôsobmi, a to stanovením minimálnej úrovne spôsobilosti pre konkrétnu zákazku, ktorá musí súvisieť a xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxenie ponuky, resp. na účasť na dialógu.
Podľa preambuly 44 smernice 2009/81/ES "Bezpečnosť dodávok môže priniesť široké spektrum požiadaviek napríxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx To znamená napríklad, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže určiť ako výberové kritérium požiadavku, že záujemca má štandardy manažmentu intexxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxe, počet zamestnancov a ich skúsenosti, dodávateľské zdroje s uvedením geografického umiestnenia, ak je mimo územia EÚ, ktoré má uchádzač alebo záujexxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxebo na zabezpečenie údržby, modernizácie alebo úprav dodávok, ktoré sú predmetom zákazky. To znamená, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže urxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxenie geografického umiestnenia, ak sa nachádza mimo územia EÚ znamená, že umiestnenie v tretích krajinách môže byť relevantné pre zhodnotenie schopnxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxia zákazky, ak posúdi/uváži, že geografická poloha zdrojov mimo územia EÚ by mohla kompromitovať ich schopnosť vyhovieť požiadavkám verejného obstaxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxmi pravidlami, možno z rovnakých dôvodov vylúčiť aj subdodávateľa. Avšak akékoľvek takéto rozhodnutie o vylúčení, musí vychádzať z individuálnych oxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxevantné vo fáze kvalitatívneho výberu. Potvrdzuje to aj preambula 67 smernice 2009/81/ES, ktorá uvádza "Vzhľadom na citlivosť sektora je rozhodujúcx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxarávateľa alebo obstarávateľa v oblasti bezpečnosti dodávok a bezpečnosti informácií.".
Ak ide o zákazku, ktorá je spojená s utajovanou skutočnosťxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx záujemcu spracovávať, ukladať a prenášať utajované skutočnosti na požadovanom stupni utajenia. Jediným dôkazom záujemcovej schopnosti oboznamovxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxike takúto autoritu predstavuje Národný bezpečnostný úrad.
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže požadovať od záujemcov napríklad vyhláseniex xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxanie bezpečnostnej previerky na požadovanej úrovni. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí potom kontaktovať príslušnú národnú autoritu, aby zíxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx obstarávateľ a obstarávateľ by mal uznať bezpečnostný certifikát/oprávnenie na oboznamovanie sa/manipuláciu s utajovanými skutočnosti na požadoxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxých právnych predpisov v prípadoch, ak Slovenská republika má uzavretú bilaterálnu bezpečnostnú dohodu alebo dohovor týkajúcu sa ekvivalentnosti bxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxnej dohody alebo dohovoru, spôsobilosť záujemcu z iného členského štátu možno overiť. Takéto overovanie môže byť vykonané len príslušnou národnou auxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxikov/začiatočníkov" a rozšíriť dodávateľskú základňu v oblasti obrany a bezpečnosti o neetablovaných "hráčov", môže verejný obstarávateľ a obstarxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxvierky.
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia, ako aj technickej spôsobilosti alebo odbornej spxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ktoré stanoví verejný obstarávateľ a obstarávateľ, musia byť primerané k predmetu zákazky a musia súvisieť s predmetom zákazky. Taktiež je možné vyžxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxebo odbornej spôsobilosti.
V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania sa uvedú aj kritériá na vyhodnotenie ponúk. V oznámení možno požadovať, abx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxšnej organizácie.
Upravuje sa možnosť uzatvárania rámcovej dohody. Na uzavretie rámcovej dohody je možné použiť užšiu súťaž, rokovacie konanie so zxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxstujú však určité výnimky, keď je možné uzavrieť rámcovú dohodu aj na dlhšie obdobie. Ide o prípady odôvodnené predpokladanou životnosťou dodávaného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxstarávateľa obmedziť počet záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo účasti na dialógu v užšej súťaži, rokovacom konaní so zverejnenxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxerejnenie oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, ak sa domnieva, že počet vybratých záujemcov nie je dostačujúci na umožnenie hospodárskej sxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx obstarávania.
Navrhované ustanovenie viažuce sa na použitie priameho rokovacieho konania obsahuje vyčerpávajúci zoznam prípadov oprávňujúcich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxek v oblasti obrany a bezpečnosti jedným zo súťažných postupov vo verejnom obstarávaní (pri zadávaní obranných a bezpečnostných zákaziek sa nevyžaduxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxn na určité špecifické prípady a okolnosti, ak by použitie rokovacieho konania so zverejnením nebolo možné alebo by bolo úplne nevhodné.
Verejný obstxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxarávania najmä princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a transparentnosti. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania je verejný obxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xoužitia priameho rokovacieho konania sa na oblasť výskumu a vývoja vzťahujú dve podmienky, pri ktorých splnení je verejný obstarávateľ a obstarávatex xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxkona o verejnom obstarávaní. Táto podmienka pre použitie priameho rokovacieho konania sa teda vzťahuje na služby výskumu a vývoja, ktoré sú plne finanxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxradne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi.
V druhom prípade ide o zákazku na dodanie tovaru, ak predmetom zákazky sú výrobky vyrobené vxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxených na výskum a vývoj. Pod výrobkami vyrobenými výlučne na výskumné a vývojové účely sa rozumejú nielen výrobky, ktoré sú "šité na mieru", ale aj výrobxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxá výnimkou z pravidiel a postupov vo verejnom obstarávaní podľa alebo spĺňa podmienku na použitie priameho rokovacieho konania a má v zámere zadať naslxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xokovacie konanie so zverejnením, prípadne súťažný dialóg).
V obrannom a bezpečnostnom sektore zavádza smernica 2009/81/ES aj nové pravidlá pre zadxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxbo subdodávateľom v prípade, ak ho verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nezaviaže aplikáciou pravidiel pre zadávanie subdodávok pri určenej subxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxé na princípe nediskriminácie. To znamená,
- ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač zadal tretej osobe určitý mixxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxjný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie od úspešného uchádzača požadovať, aby zadal xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxaduje, aby úspešný uchádzač zadal špecifickú subdodávku prostredníctvom súťaže, táto súťaž sa musí realizovať na širokej európskej úrovni, transpaxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxdávateľov na základe štátnej príslušnosti.
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže zaviazať úspešného uchádzača, aby zadal tretej osobe určitý mxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxodávok sa vzťahujú na subdodávky zadávané tretím osobám, pričom za tretie osoby sa nepovažujú skupiny osôb, ktoré sa vytvorili na účely získania zákazxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxnnosti zadávať subdodávky súťažným postupom.
Pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa sa upravujú tri možné spôsoby zadávania subdodávok
- prxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxkazky a komu zadá subdodávky. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ by v podstate akceptoval návrh uchádzača týkajúci sa subdodávok s možnosťou overenxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxnom uchádzačovi, aby určil aký podiel z celkovej hodnoty zákazky a ktorú časť/časti zákazky zadá ako subdodávky. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx svojich ponukách najskôr navrhnú svoje zámery týkajúce sa subdodávok (koľko, ktorú časť/časti a navrhovaných subdodávateľov). Verejný obstarávatxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxdávky súťažným postupom,
- treťou možnosťou je, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ stanoví minimálny percentuálny podiel, ktorý má byť zadávanx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxý postup. V tomto prípade by verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania špecifikoval minimálny percentuálny xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxmere zadať subdodávateľovi, aby splnili požiadavku minimálneho percentuálneho podielu a ktoré časti ich ponuky nad rámec požadovaného percentuálnxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxré alebo všetky navrhované subdodávky presahujúce požadovaný percentuálny podiel zadávali súťažným postupom. Rozhodnutie, ktorú časť alebo časti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxny podiel. V každom prípade všetky zákazky určené verejným obstarávateľom a obstarávateľom musia byť zadávané súťažným postupom.
Verejný obstarávxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx na každú z troch poskytnutých možností a vo všetkých prípadoch, kde sa použije súťažný postup, to znamená nevyhnutnosť uverejnenia oznámenia x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx je povinné).
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ najmä v prípade druhej a tretej možnosti určenia požiadaviek na subdodávky by mal v oznámení o vyhláxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxho postupu. Napríklad informáciu, že má v zámere, aby bol súťažný postup použitý na všetky navrhované subdodávky alebo na určité časti zákazky (napr. nx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na subdodávky musí v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uviesť minimálny percentuálny podiel z celkovej hodnoty zákazky, ktorý požaduje zaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxky, dokumenty, informácie a kritériá týkajúce sa postavenia, odbornosti a spôsobilosti subdodávateľov, čo môže viesť k zamietnutiu potenciálnych sxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxužité verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom na výber záujemcov (uchádzačov) pri zadávaní hlavnej zákazky.
Ak úspešným uchádzačom bude subxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxní subdodávky uplatní postup a pravidlá ako pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti. Iný úspešný uchádzač uplatní pravidlá na zadávanie suxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxviazal úspešného uchádzača aplikáciou týchto pravidiel. Pre úspešného uchádzača, ktorý nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, nie je uxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxany a bezpečnosti. Základnými pravidlami, ktoré musí úspešný uchádzač, ktorý nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, aplikovať pri zadáxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxkriminačným spôsobom.
Úspešný uchádzač, ktorý nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, má povinnosť uverejniť oznámenie o subdodávke s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxdu. Ak je splnená niektorá z podmienok pre použitie priameho rokovacieho konania, tento úspešný uchádzač nie je povinný uverejniť oznámenie o subdodáxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxm ani obstarávateľom, aplikuje pri kvalitatívnom výbere subdodávateľov aj kritériá výberu, ktoré môžu byť určené verejným obstarávateľom alebo obsxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxé s kritériami výberu použitými verejným obstarávateľ a obstarávateľom pri zadávaní hlavnej zákazky. Po uskutočnení výberu subdodávateľa/subdodáxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxujemcov alebo uchádzačov použitých pri zadávaní hlavnej zákazky. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zamietne navrhovaných subdodávateľoxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xpravujú aj všeobecné pravidlá, ktoré má aplikovať pri zadávaní zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako fxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx xx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxrávaní zachováva doterajšiu úpravu, v rámci ktorej je Úrad pre verejné obstarávanie ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie. Navrxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxi. V rámci navrhovanej úpravy sa taktiež vymedzuje rozsah pôsobnosti úradu, pričom sa bližšie precizuje pôsobnosť úradu, ktorá sa týka vedenia Vestníxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx sa v procese verejného obstarávania používali výlučne systémy na uskutočnenie elektronickej aukcie, ktoré sú súladné s požiadavkami zákona.
K § xxx xx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxm účelom navrhovanej úpravy je umožniť hospodárskym subjektom zapísaným v tomto zozname administratívne jednoduchšie preukazovanie splnenia vymexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxe prístupný zoznam, vedený na webovej stránke úradu obsahujúci identifikačné údaje zapísaného subjektu, zoznam dokladov, ktorými zapísaný subjekt xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxvou sa ďalej vymedzuje, že údaje zapísané v tomto zozname nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Zároveň však navrhovaná úprava xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvých nedoplatkov a absenciu nedoplatkov do poistných fondov.
Navrhovaná úprava ďalej vymedzuje pravidlá pre zápis do zoznamu hospodárskych subjekxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x x xxx xx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx konečných užívateľov výhod, teda fyzických osôb, ktoré skutočne (nielen formálne) vlastnia fyzické a právnické osoby participujúce na verejnom obsxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxnečného užívateľa výhod zároveň zistiť, či koneční užívatelia výhod sú alebo nie sú verejnými funkcionármi v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xri výkone dohľadu nad zadávaním zákazky nástroj na posúdenie konfliktu záujmov verejného funkcionára.
Podkladom pre zápis konečných užívateľov výxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxovať službu, čestné vyhlásenie, že konečný užívateľ výhod spĺňa vybrané podmienky týkajúce sa jeho bezúhonnosti a zároveň aj čestné vyhlásenie o pravxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxvateľov výhod sa uplatňuje prezumpcia správnosti údajov uvedených v čestnom vyhlásení, a teda pokiaľ sa nepreukáže opak, považujú sa tieto údaje za prxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx ukladá povinnosť pre fyzickú osobu a právnickú osobu, ktorej konečný užívateľ výhod je zapísaný v registri konečných užívateľov výhod, aby na žiadosť xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxi konečných užívateľov výhod, a to v lehote určenej úradom, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní.
Údaje o konečných užívateľoch výhod sa zapisujú s platnxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxrnému navýšeniu administratívnej záťaže.
Navrhovanou úpravou sa ukladá povinnosť fyzickým a právnickým osobám zapísaným do registra konečných užxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxxy k zmene došlo. V prípade takejto zmeny sa stanovuje týmto osobám aj súčasne povinnosť doložiť dokumenty, ktoré sa predkladajú ako prílohy k žiadosti o xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxd.
Zároveň sa navrhuje mechanizmus na zisťovanie a preverovanie pravdivosti zapísaných údajov v registri konečných užívateľov výhod týkajúcich sa xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxsne špecifikuje obsahové náležitosti kvalifikovaného podnetu.
Navrhovaná úprava stanovuje aj osobitné ustanovenia o vyčiarknutí z registra konexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod, pretože štát, v ktorom má adresu pobytu alebo sídlo táto osoba alebo štát, v ktorom má sxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxiky pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod. V danom prípade je úrad povinný vyzvať fyzickú osobu alebo právnickú osobu, aby v lehote do xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxeukáže hodnoverným spôsobom identifikáciu svojho konečného užívateľa výhod, úrad ju vyčiarkne z registra konečných užívateľov výhod.
Úrad vyčiarxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xa to, že na účely zápisu konečných užívateľov výhod do registra konečných užívateľov výhod predložila údaje, informácie alebo čestné vyhlásenie, ktoxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x x xxx xx xxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtným úradom.
Povinnosť podať žiadosť o nápravu verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 8 zostáva zachovaná, ak ňou žiadateľ xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxvaní nie je povinný uverejniť oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž, oznámenie o koncesii alebo oznámenxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxným obstarávateľom, obstarávateľom alebo osobou podľa § 8 v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxažných podkladoch, v koncesnej dokumentácii, alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom, obstarávateľom alebo osobou podľa § x x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxhote na predkladanie návrhov, ako aj podmienky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk pri nadlimitnej zákazke alebo vo výzve na predkladanie návrhov v xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxbo osobe podľa § 8 obligatórnym predpokladom uplatnenia námietok, o ktorých rozhoduje úrad. Navrhovanou úpravou sa ustanovuje, že žiadosť o nápravu mxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xodmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk alebo proti podmienkam uvedeným v súxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxatich dní odo dňa prevzatia predmetných dokumentov, najneskôr však do desiatich dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk alebo návrhov.
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxovacie povinnosti nadväzujú na tzv. dvojobálkový systém predkladania ponúk, podľa ktorého sa ponuky predkladajú tak, aby obsahovali osobitne oddelxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxsť ponuky, označenú slovom "Ostatné". Cieľom navrhovanej úpravy je vymedziť oznamovacie povinnosti len na tie situácie, ktoré majú pre úrad význam z hxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxný obstarávateľ, obstarávateľ a osoba podľa § 8 pošlú úradu buď informáciu o tom, že nebol vylúčený žiaden z uchádzačov, záujemcov alebo účastníkov, alxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxné oznámenie o ich vylúčení. V tomto prípade verejný obstarávateľ, obstarávateľ a osoba podľa § 8 v oznámení posielanom úradu uvedú dátum doručenia oznxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xo otváraní častí ponúk, označených xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxuky alebo návrhy sa vyhodnocovali, doručili oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov. V oznámení uvedú dátum doručenia oznámenia o výslxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xradu predmetné informácie sa nevzťahuje na zákazky, pri ktorých nemožno podať námietky a na zákazky, pri ktorých sa ponuky nepredkladajú tzv. dvojobáxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxi uskutočňované úradom pri výkone dohľadu. Ide najmä o
ex ante
posúdenie dokumentov vo verejnom obstarávaní z pohľadu ich súladu so zákonom o verejnom xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxlšie činnosti vykonávané úradom štvrtej hlavy šiestej časti zákona o verejnom obstarávaní, ako je podávanie návrhov na určenie neplatnosti zmluvy, kxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xx xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx x xxx xxxxxxlom, že o vykonanie
ex ante
posúdenia môže úrad požiadať nielen verejný obstarávateľ, ale aj obstarávateľ a osoba podľa § 8. Cieľom je preventívne predxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z fondov Európskej únie, pred vyhlásením, resp. začatím procesu verejného obstarávania, ktoré zakladajú porušenia zákona o verejnom obstarávaní. Pxxxxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxy a výzvy na predkladanie ponúk. Predmetom
ex ante
posúdenia nie sú technické požiadavky obsiahnuté v opise predmetu zákazky (technické špecifikácixx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxbenia sa navrhuje, aby úrad zverejňoval oznámenie o súlade, ako aj oznámenie o nesúlade dokumentov, ktoré boli predmetom
ex ante
posúdenia, na svojom xxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xbdobí úrad rozhoduje o námietkach vo verejnom obstarávaní a vykonáva kontrolu postupu verejného obstarávania, pričom každé z týchto konaní podlieha xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxb podľa § 8, sa navrhuje ustanoviť jednotný systém preskúmania postupov verejného obstarávania, ktorý úrad vykonáva na základe námietok, na základe xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxach projektov financovaných z fondov Európskej únie až po ukončení verejného obstarávania a po uzavretí zmluvy, ktorá je jeho výsledkom, sa ustanovujx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xákazku.
K § 170
Ustanovenie komplexne upravuje podrobnosti o podávaní námietok v procesoch verejného obstarávania. Okruh subjektov oprávnenýxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxe verejného obstarávania). Námietky možno podať pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, pred ukončením súťaže návrhov, pred xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx v zákonom ustanovených lehotách. Výnimkou sú námietky podávané orgánom štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci týkajúce sa verejnéhx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxužieb z Európskej únie. Pri týchto námietkach postačuje, ak boli predmetným orgánom štátnej správy doručené úradu a kontrolovanému pred uzavretím zmxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxstupu inovatívneho partnerstva.
V záujme zníženia administratívnej záťaže sa navrhuje znížiť počet povinných príloh námietok, a to tak, že námietkx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xámietky v prípade, ak bol predložený kontrolovanému napríklad v ponuke alebo v žiadosti o účasť navrhovateľa alebo ak osoba alebo osoby, ktoré podpísaxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x listinnej podobe alebo v elektronickej podobe súladnej so zákonom č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxúk, konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok zostáva koncentrované do dvoch základných konaní, a to konanie, v ktorom úrad rozxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxní častí ponúk, označených ako "Kritériá". Rozhodujúcim pre určenie času začatia konania o preskúmanie na základe námietok je dátum doručenia písomnxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxačených ako "Ostatné", pričom v tomto konaní sa rozhoduje aj o námietkach smerujúcim proti podmienkam uvedeným v oznámení, prostredníctvom ktorého sx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxôr, ako po doručení informácie podľa § 166. Pri skoršom začatí konania totiž bude možné zabezpečiť odstránenie diskriminačných a nezákonných podmienxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obstarávania.
Ďalej sa ustanovuje, že v prípade, ak navrhovateľ vezme späť svoje námietky ešte pred začatím konania o námietkach, platí, že tieto námxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vzaté späť ešte pred začatím konania. Kaucia sa v tomto prípade vráti navrhovateľovi v celej zloženej výške na rozdiel od prípadu, keď k späťvzatiu námixxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxnia sú účastníkmi konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok všetci navrhovatelia, o ktorých námietkach sa v tomto konaní rozhoxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxručenia oznámenia o začatí konania kontrolovanému a jeho účastníkom je len kontrolovaný.
K § 172
Navrhovaným ustanovením sa upravujú pravidlá vxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxípady zastavenia konania o námietkach z dôvodu oneskoreného pripísania kaucie na účet úradu predlžuje lehota na jej pripísanie, pričom sa navrhuje, axx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xa kaucia určuje podľa príslušného percentuálneho podielu predpokladanej hodnoty zákazky v závislosti od jej typu a finančného limitu, pričom maximáxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxny daného uchádzača, pričom sa znižuje maximálna výška tejto kaucie zo súčasných 300 000 eur na 150 000 eur. Maximálne výšky kaucií sa pre prípady námietxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxií platnými pre námietky podávané pred otváraním častí ponúk označených ako "Kritériá". Osobitnou je výška kaucie pri námietkach smerujúcich proti vxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx pre výpočet kaucie pri zákazke alebo koncesii rozdelenej na časti, ak sa námietky týkajú len jednej alebo len niektorých častí zákazky alebo koncesie, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxedených pravidiel, je potrebné zložiť kauciu v nezmenenej paušálnej čiastke 3 000 eur.
K § 173
Ustanovenie upravuje procesný priebeh konania o prxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx piatich pracovných dní odo dňa doručenia výzvy úradu, úrad rozhodnutím preruší konanie a nariadi kontrolovanému doručiť absentujúcu dokumentáciu v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx prípadov, kedy úrad nariadi zrušiť verejné obstarávanie z dôvodu nedoručenia kompletnej dokumentácie úradu ani v dodatočne na to určenej lehote, sa nxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xplynutia ktorej môže doplniť chýbajúcu časť dokumentácie.
Navrhovanou úpravou sa okrem toho úradu vracia možnosť vydať predbežné opatrenie, ktorýx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xeď úrad začne konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok skôr ako po doručení informácie podľa § 160. V prípade pozastavenia lehôx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxdkladanie žiadostí o účasť alebo lehoty na predkladanie ponúk a predísť tak zrušeniu verejného obstarávania z dôvodu nezákonných podmienok v štádiu px xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxanie úkonov kontrolovaného na základe námietok) vyzve kontrolovaného, aby sa v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxným námietkam, ktorý sa uplatňuje v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok.
K § 174
Navrhovaným ustanovením sa upravuje xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xavrhovateľa (napr. námietky neboli podané oprávnenou osobou, neboli doručené v zákonom ustanovenej forme alebo lehote, neboli doručené kontrolovaxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xoužitý postup zadávania zákazky, alebo súťaž návrhov alebo ak úrad v tom istom postupe zadávania zákazky alebo v tej istej súťaži návrhov už vydal rozhoxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxil verejné obstarávanie, navrhuje sa v zákone výslovne ustanoviť, že k zastaveniu konania nedôjde, ak námietky smerujú proti tomuto úkonu. Povinnosť xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxízne postupy vo verejnom obstarávaní a príslušnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom k tomu, že jedným z dôvodov zastavenia konania o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxaným, ustanovuje sa, že k zastaveniu konania z tohto dôvodu dochádza len vtedy, ak kontrolovaný vezme späť svoj podnet najneskôr do momentu odoslania vxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxšenia tohto zákona. K zastaveniu konania tiež nedôjde vtedy, ak podnet na výkon kontroly ním zadávanej zákazky alebo koncesie vezme späť kontrolovanýx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxd zadaním zákazky na základe rámcovej dohody alebo pred ukončením postupu inovatívneho partnerstva (v prípade nadlimitných zákaziek alebo koncesií xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxe v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného odstrániť protiprávny stav alebo zrušiť použitý postup zadávania zákazky, postup zadávania časti zákxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxjného obstarávania. K uvedenému úrad pristúpi len v konaní pred uzavretím zmluvy. Ak úrad v konaní o preskúmaní úkonov kontrolovaného na základe námiexxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, námietky sa zamietnu ako neopodstatnené. Okrem toho je úrad oprávnený nariadiť odstránenie protiprávneho stavu, ak v konaní o preskúmanie úkonov koxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxenia tohto zákona, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxledok verejného obstarávania.
Vzhľadom na princíp koncentrácie konania úrad v konaní, v ktorom rozhoduje o dvoch alebo viacerých námietkach, vydá lxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxe úkonov kontrolovaného na základe námietok sa uplatňuje princíp viazanosti úradu obsahom podaných námietok, ktorého následkom je, že úrad je v tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xoli obsahom námietok, tieto môžu byť predmetom samostatného konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného, napr. z vlastného podnetu úradu.
Princíp xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xýkajúce sa verejného obstarávania, v ktorom boli kontrolovanému poskytnuté finančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác axxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xákona, preventívne stručne vysvetliť kontrolovanému, ako sa v budúcich skutkovo totožných prípadoch vyhnúť porušeniam zákona, ktorých sa kontroloxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxhodnutia vo veci, sa ustanovuje možnosť úradu uložiť povinnosť nahradiť trovy konania tomu účastníkovi konania, ktorý nemal v konaní o preskúmanie úkxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx xx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xozhoduje rada úradu ako kolektívny orgán. Zatiaľ čo v súčasnosti je možné podať odvolanie len proti rozhodnutiam úradu o námietkach, navrhuje sa rozšíxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxo z vlastného podnetu úradu alebo z podnetu oprávnených osôb. Tiež sa navrhuje možnosť podať odvolanie rade úradu aj v prípade rozhodnutí, ktorými úrad xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxv konania o preskúmanie na všetkých úradu známych uchádzačov, záujemcov a účastníkov, ak úrad z dôvodu zistenia, že postupom kontrolovaného bol porušxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xostup zadávania zákazky.
Návrh na určenie neplatnosti zmluvy sa preberá zo súčasnej právnej úpravy, pričom zostáva zachovaná možnosť úradu domáhať xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxpade potrebné podať v jednoročnej lehote plynúcej od ich uzavretia.
K § 181
Zachovaný zostáva inštitút podania návrhu oprávnenej osoby na určenix xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x získanie konkrétnej nadlimitnej zákazky alebo nadlimitnej koncesie.
K § 182
Navrhované ustanovenie taxatívne vymedzuje porušenia zákona, za xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxbjektom, resp. účastníkom procesu verejného obstarávania. Sankcie ukladané verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi majú povahu peňažnex xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vo verejnom obstarávaní alebo ich kombinácie.
Úrad rozhoduje o ukladaní sankcií za správne delikty v správnom konaní, ktorého postup upravuje správxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx register osôb so zákazom účasti a nadväzuje na úpravu správnych deliktov, v rámci ktorej úrad ukladá za vymedzené správne delikty sankcie v podobe zákaxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ide o osoby, ktoré majú tento zákaz uložený.
K § 184
Navrhované ustanovenie zavádza osobitný inštitút, ktorý sa uplatňuje vo vzťahu k obstarávatexxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxti vystavené hospodárskej súťaži vystavené takej intenzite, že ďalšia regulácia pravidlami verejného obstarávania nie je potrebná. Navrhovaným usxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxho obstarávania.
K § 185
Navrhovanou úpravou sa zavádzajú ustanovenia reglementujúce vzťah všeobecného predpisu o správnom konaní k normatívnxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x x xxx x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx
x xxxx x
xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zákazu uloženého podľa § 38h.
K bodu 2
Navrhovaným znením sa transformuje súčasná právna úprava vo forme zákonnej povinnosti vylúčiť z procesu verexxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxu účasti vo verejnom obstarávaní rozhodnutím úradu. Uvedená zmena zvyšuje právnu istotu podnikateľov, ktorým bude takéto rozhodnutie adresované, axx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xerejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.
Navrhovaná právna úprava je bežná v krajinách Európskej únie a podobný model sa uplatňuje v Českej repuxxxxxx
xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xebude mať diskrečnú právomoc na posúdenie, kedy zákaz uložiť a kedy nie.
Výnimkou z uloženia zákazu je uplatnenie programu zhovievavosti, kedy podnixxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxuje súčasný právny stav a prispieva k atraktivite programu zhovievavosti, čo má za následok efektívnejšie odhaľovanie kartelov.
V prípade urovnanix xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxje a zároveň zabezpečiť čo najefektívnejší zásah úradu.
Pre odstránenie pochybností sa upravuje jednoznačne moment začatia doby uplatňovania zákaxxx
xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxelať konečné rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie.
K bodu 3
Vzhľadom na to, že prichádza k zmene kompetencie je potrebné upraviť právomoc úraxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx predpisov účinných v čase spáchania správneho deliktu.
Čl. III
Zmena vyvolaná potrebou zjednotenia terminológie s navrhovanou legislatívnou úxxxxxxx
xxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxr.
predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie