LIT167307SK

Dôvodová správa k zákonu č. 90/2016 Z.z., o úveroch na bývanie

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015 vypracovalo všeobecný právny predpis "Návrh zákona č. .../2015 Z.z. o úveroch na bývanie a o zmxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx/EÚ zo 4. februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx a efektívnejšie fungovanie trhu úverov na bývanie v rámci harmonizovaného vnútorného trhu spoločenstva. Ide o dôležitú oblasť právnej úpravy, ktorex xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxh na bývanie sú najmä ustanoviť podmienky pri poskytovaní úverov na bývanie, a to v rozsahu smernice o úveroch na bývanie a poskytovanie ostatných služixxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxiteľa spojených s poskytovaním úveru na bývanie v spresnení informácií, ktoré má spotrebiteľ získať, pred rozhodnutím o uzavretí zmluvy o úvere na bývxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxie na základe dostatočnej znalosti úverového produktu. Spotrebiteľovi sa tak umožňuje posúdiť, či navrhovaná zmluva o úvere na bývanie a navrhovaný úxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxteľa splácať úver na bývanie, čím sa má docieliť právne zakotvenie prirodzeného záujmu veriteľov správne odhadnúť schopnosť spotrebiteľa splácať úvxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xrijatím návrhu zákona dôjde k jednotnej úprave predčasného splatenia úveru na bývanie, zmena meny poskytnutého úveru na bývanie a prístup k postupom mxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxm a spotrebiteľom. Cieľom navrhovanej právnej úpravy je možnosť spotrebiteľa splniť svoje povinnosti pred uplynutím lehoty dohodnutej v zmluve o úvexx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx v cudzej mene na alternatívnu menu pričom veriteľ je povinný prijať opatrenia na predchádzanie vzniku kurzového rizika a zabezpečiť bezproblémové fuxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxtrebiteľov v oblasti poskytovania úverov na bývanie a zosúladenie slovenského úverového trhu v rámci vnútorného trhu Spoločenstva, čo prispeje k posxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx x x x xx xxrievodné novely ďalších súvisiacich zákonov, osobitných právnych predpisov z oblasti finančného trhu, a to zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxnú transpozíciu smernice a vytvorenie podmienok pre uplatňovanie nového všeobecného právneho predpisu v praxi a články IV a VI -návrh zákona č. 747/20xx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení úplného znenia zákona o dohľade v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Návrh zákona je v súlade s Ústxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx viazaná a taktiež s právom Európskej únie.
Právo Európskej únie upravuje vzťahy vznikajúce pri poskytovaní úverov na bývanie predovšetkým smernicox xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxca 2016. Nadobudnutie účinnosti predloženého návrhu zákona sa navrhuje od 21. marca 2016.
B. Osobitná časť
K čl. I
Článkom I predloženého návrhx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady z 23. júla 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx bývanie v rámci harmonizovaného vnútorného trhu spoločenstva. Ide o dôležitú oblasť právnej úpravy, ktorej význam úmerne rastie tomu, ako sa vyvíjajx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxorí uzatvárajú zmluvy o úvere na bývanie.
K § 1
Odsek 1
Ustanovenie odseku 1 vymedzuje predmet právnej úpravy predkladaného návrhu zákona, a to prxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxe na bývanie a spôsob výpočtu celkových nákladov spotrebiteľa spojených s poskytovaním úveru na bývanie. Predmetom návrhu zákona sú aj ďalšie opatrenxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x to dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov veriteľom spotrebiteľovi na základe zmluvy o úvere na bývanie vo forme odloženej platby, pôžičky, úvexx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxm týkajúcim sa takejto nehnuteľnosti, alebo ktorá je účelovo určená k nadobudnutiu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, a to na záklxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx určenej na bývanie, bez ohľadu na predmet záložného práva alebo iného zabezpečujúceho práva alebo ktorá je účelovo určená na úveru podľa § 1 ods. 2 písm. xx x xx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x
x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxdzi takéto úvery. Úverom na bývanie je aj hypotekárny úver stanovený podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxnia zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov týkajúce sa hypotekárnych úverov a zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom spoxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxnkách a k zákonu č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení ako všeobecný právny predpis a uvedené dva zákony sú osobitné právne predpisy.
Odsek 4
V odseku 4 xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xurópskeho parlamentu a Rady z 23. júla 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smerníc 2008/xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xôsobnosti zákona sú vylúčené
a)
spotrebiteľské úvery stanovené zákonom č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkácx xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxé spôsoby vyplácania úveru výmenou za sumu odvodenú z predaja nehnuteľnosti určenej na bývanie a ktorých hlavným cieľom je podporiť spotrebu, ako je prxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxké vlastnosti, ktoré sú mimo rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Napríklad posúdenie úverovej bonity spotrebiteľa je irelevantné, pretože platby sa xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
úvery, podľa ktorých úver poskytuje za určitých okolností zamestnávateľ svojim zamestnancom z vlastných zdrojov bez úrokov alebo s ročnou percentuáxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxoku a bez akýchkoľvek iných poplatkov s výnimkou tých, ktoré pokrývajú náklady priamo súvisiace so zabezpečením úveru.
e)
úvery vo forme možnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxacimi rizikami odlišné od štandardných úverov na bývanie, hypotekárnych úverov, a preto si vyžadujú prístup šitý na mieru,
g)
úvery v podobe odložxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxých priestorov zastúpených správcom alebo spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov stanovené napríklad § 7b ods. 6 zákona Národnej raxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxkona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z.z..
Odsek 5
Odsekom 5 sa vymedzuje poskytnutie úveru na bývanie xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx
x x x
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxm návrhu zákona. Súčasťou definícií, ktoré sa využívajú v návrhu zákona je aj definícia veriteľa, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx len "zákon o spotrebiteľských úveroch"). Ak ide o veriteľa, ktorý má povolenie podľa zákona o spotrebiteľských úveroch tento veriteľ bude mať licencix xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx
x x x
xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxrebné aby spotrebiteľ mal už v čase rozhodovania sa o ponuke úveru na bývanie čo najúplnejšie a neskreslené informácie, ustanovuje návrh zákona povinnxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxerom na bývanie, tzv. štandardné informácie. S cieľom zabezpečiť pre spotrebiteľov jednotný rámec v oblasti úverov, odporúča smernica 2014/17/EÚ o zxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx2010 vychádzať zo štruktúry smernice 2008/48/ES. Týka sa to aj informácií obsiahnutých v reklame na zmluvy o úvere týkajúce sa nehnuteľností určených xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide predovšetkým o informácix xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxšky úveru na bývanie, ročnej percentuálnej miery nákladov, dobe splatnosti úveru na bývanie, celkovej čiastke, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť a výšxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxplnkovej službe.
Zároveň sa definuje, že reklama vrátane reklamnej a marketingovej komunikácie o úveroch na bývanie musí byť pravdivá, zrozumiteľnx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xyššia miera ochrany spotrebiteľa.
K § 4
Vzhľadom na osobitné vlastnosti zmlúv o úvere na bývanie týkajúcich sa nehnuteľností v uvedenom ustanovexx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx sa povoľuje kombinovanie zmluvy o úvere na bývanie s jednou alebo viacerými inými finančnými službami alebo produktmi, a to za predpokladu, že finančnx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xeriteľ môže požadovať od spotrebiteľa, aby mal uzavreté náležité poistenie na zabezpečenie úveru na bývanie. Spotrebiteľovi sa stanovuje možnosť zvxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x x
x xxxxxx x xx. 6 smernice 2014/17/EÚ o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2013/36/EÚ x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xiadenia dlhu.
Na tento účel sa v ustanovení § 5 zavádzajú povinnosti veriteľovi o bezplatnom poskytnutí informácií spotrebiteľovi pred uzavretím zmxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxrebiteľa splácať úver na bývanie a poskytnutí informácie o príslušných orgánoch vykonávajúcich dohľad nad veriteľom poskytujúcim úvery na bývanie a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxskytnúť informácie o postupe poskytovania úverov na bývanie, postupe správy úveru na bývanie na účely kontroly schopnosti spotrebiteľa splácať úver xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxti spotrebiteľských združení je veriteľ povinný zabezpečiť v dostatočnom časovom predstihu pred uzavretím zmluvy o úvere na bývanie so spotrebiteľox xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veriteľ je v prípade potreby povinný znovu informovať spotrebiteľa o postupe poskytovania úverov na bývanie, postupe správy úveru na bývanie na účely xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxtujúcim úvery na bývanie a informácie o pôsobnosti spotrebiteľských združení.
Veriteľ okrem povinností poskytnutia informácií o postupe poskytovxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxíslušných orgánoch vykonávajúcich dohľad nad veriteľom poskytujúcim úvery na bývanie a informácie o pôsobnosti spotrebiteľských združení je povinxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxiestoroch alebo iným spôsobom, musia byť aj všeobecné obchodné podmienky a ich dodatky platné po účinnosti zákona veriteľa súvisiace s poskytovaním úxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxstupom poskytovania úveru na bývanie a s postupom správy úveru na bývanie na účely kontroly schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie, najmenej xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xdružení teda napr., že klient sa môže na takéto organizácie obrátiť a využívať ich pôsobnosť vyplývajúcu z predpisov upravujúcu ich činnosť.
Ustanovxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxie, ktoré sú definované v ustanovení odseku 7. Dôvodom na zavedenie tejto povinnosti je zvýšiť mieru informovanosti spotrebiteľa o ponúkanom úvere na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úveru na bývanie, forme zábezpeky alebo poistení, type úrokovej sadzby, cudzej mene alebo menách vrátane možných dôsledkov pre spotrebiteľa, v prípaxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxžnostiach úhrady úveru na bývanie, podmienkach jeho čerpania, potrebe ocenenia majetku, povinnosti uzavrieť zmluvu o doplnkovej službe, výške úrokx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxúcej zmene úrokovej sadzby.
Informácie o výške úroku zaplateného celkovo do najbližšej zmeny úrokovej sadzby a o zostatku istiny ku dňu zmeny úrokovex xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxy o úvere na bývanie a rovnako aj pred uzatvorením zmluvy o úvere na bývanie, ak ide o zmluvu o úvere na bývanie pre spotrebiteľa, ktorej účelom je vyplatenxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xFormulár (ESIS)"), stanovený v prílohe č. 1, prostredníctvom ktorého je veriteľ povinný poskytnúť spotrebiteľovi stanovené všeobecné a predzmluvnx xxxxxxxxxxx
x x x
x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxoznačného a zrozumiteľného vysvetlenia objasnením informácií, ktoré sa poskytujú pred uzavretím zmluvy o úvere na bývanie, základných vlastnostiaxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxy o úvere na bývanie a doplnkovej služby.
Spotrebiteľovi na základe uvedeného ustanovenia sa dáva možnosť posúdenia, či ponúkaná zmluva o úvere na bývxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxe na bývanie zo škály ponúkaných produktov mu najlepšie vyhovuje. Veritelia sú povinní spôsob takéhoto vysvetlenia prispôsobiť okolnostiam, za ktorxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxplnkovú službu súvisiacu xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxne vymedzuje, aké náklady možno a aké nemožno použiť na účely výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov a ktoré náklady sa zahrnú do celkových nákladxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxk, za akých sa ponúka a je na žiadosť spotrebiteľa.
Ak zmluva o úvere na bývanie umožňuje zmeny úrokovej sadzby úveru na bývanie a zmenu poplatkov zahrnuxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxej miery nákladov sa vychádza z predpokladu, že úroková sadzba úveru na bývanie a ostatné poplatky zostanú nemenné a budú platiť až do konca platnosti zmxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xajmenej päť rokov, na konci ktorého sa určí nová fixná úroková sadzba úveru na bývanie na ďalšie obdobie, výpočet dodatočnej názornej ročnej percentuáxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xadzby úveru na bývanie sa zostatok istiny splatí a zmluvný vzťah medzi veriteľom a spotrebiteľom bude pokračovať. Výpočet dodatočnej názornej ročnej xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxá sadzba úveru na bývanie, stanovuje sa povinnosť veriteľovi informovať spotrebiteľa o možnom vplyve zmien úrokovej sadzby na výšku splátok a na ročnú xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xzorec stanovený v prílohe č. 2 tohto zákona a stanovuje sa možnosť využiť dodatočné predpoklady na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov uvedenx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxlnej miery nákladov a porovnateľnosť. Dodatočné odhady sú nevyhnutné pri špecifických druhoch zmlúv o úvere na bývanie, keď napríklad výška úveru na bxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxentuálnej miery nákladov sa predpokladá, že zmluva o úvere na bývanie zostane platná dohodnutý čas a že veriteľ a spotrebiteľ si budú plniť svoje povinnxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
x x x x x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxlivosťou schopnosť spotrebiteľa splácať úver na bývanie na základe relevantných a aktuálnych informácií získaných z interných alebo hodnoverných exxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxne pre posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať úver je, určovať, dodržiavať a pravidelne prehodnocovať limit pre ukazovateľ schopnosti spotrebixxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxbiteľa splácať úver na bývanie na základe aktualizovaných informácií v prípade, ak ide o výrazné navýšenie celkovej výšky úveru na bývanie. Veritelia xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxr na bývanie.
Predmetným ustanovením sa určujú položky, ktoré vstupujú do výpočtu limitu ukazovateľa schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v písmene a) sa rozumie napríklad "priemerný čistý mesačný zárobok" spotrebiteľa podľa § 134 ods. 9 Zákonníka práce. Výškou splátky úveru na bývanie uvxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xísmene d) sa rozumejú všetky pravidelné výdavky spotrebiteľa, ktoré znižujú jeho príjem (výška výživného, výška splátky úverov a pôžičiek a pod.). Poxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xavrhovaným ustanovením § 8 ods. 5 sa stanovuje podmienka na určenie limitu pre ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie spočívajúcx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xx xxxxje ďalšia podmienka na výpočet limitu pre ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie, ktorá spočíva v tom, že keď (nový) úver na bývanix xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xplácať úver na bývanie zahrnúť splátku tohto úveru na bývanie pri zohľadnení možného zvýšenia úrokovej sadzby, ktoré stanoví Národná banka Slovenska xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxx
xxxxxxxxxxx x x xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxmienky je možné upustiť za predpokladu, že nastanú prípady uvedené v § 8 ods. 8, ktorým sa určuje výnimka z uplatnenia ustanovenia § 8 ods. 7 pre prípad, kex xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxena zmluvy (o úvere na bývanie) spočívajúca v navýšení počiatočnej výšky úveru (navýšený úver); za predpokladu, že v týchto prípadoch bude splnená určxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxých alebo navýšených úverov.
Ustanovením § 8 ods. 9 sa ukladá povinnosť veriteľovi pri posudzovaní schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie nxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxstenie úveru na bývanie podľa písmena c).
Dôvodom vylúčenia posudzovania zabezpečenia pohľadávky z úveru na bývanie je najmä to, že v aplikačnej praxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xutomobil, nehnuteľnosť a podobne) ako jediné kritérium, čím sa spotrebiteľ mnohokrát dostal do nepriaznivej finančnej situácie, ktorá mala za náslexxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxčenia posudzovania predpokladaného nárastu príjmu spotrebiteľa je najmä to, aby bol príjem spotrebiteľa dôkladne posudzovaný a aby sa jeho posudzovxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxanie alebo jeho časti podľa písmena c) sa xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxmä to, aby si veriteľ prostredníctvom poistenia splatenia úveru na bývanie neznižoval (nekompenzoval) riziko nesplatenia úveru na bývanie z takéhotx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxvejších podmienok, ktoré ho môžu v konečnom dôsledku dostať do nepriaznivej finančnej situácie.
Ustanovenie § 8 ods. 10 sa ukladá povinnosť posudzovxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxh a pravdivých informácii. Tieto informácie, majú byť ľahko a jednoznačne overiteľné nielen na základe predložených podkladov od spotrebiteľa ale aj xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx databázy na overovanie údajov a podobne).
Navrhovaným ustanovením § 8 ods. 11 sa ukladá povinnosť posudzovať príjem z pohľadu jeho zmeny predovšetkýxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxebiteľ vo výpovednej lehote alebo je poberateľom príjmov za vykonávanie sezónnych prác) v dôsledku čoho dôjde k zníženiu jeho príjmu, je potrebné túto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvať a na pravidelnej báze prehodnocovať limit lehoty splatnosti úveru na bývanie a ustanovením § 8 ods. 13 sa určuje podmienka, ktorú je veriteľ povinný xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x x xxxx xxx
xxxxxxxxxxx x x xds. 14 sa určuje výnimka z uplatnenia ustanovenia § 8 ods. 13 pre prípad, keď sa iný úver (úver na bývanie alebo spotrebiteľský úver) splatí úverom na bývaxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxovaných úverov a
2.
zároveň doba splatnosti (novo) poskytnutého úveru na bývanie neprevyšuje priemernú zostatkovú dobu splatností refinancovaxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pričom vstupnými položkami (váhami) sú zostatkové istiny jednotlivých refinancovaných úverov.
Ustanovením § 8 ods. 16 sa ukladá povinnosť vypracúxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxbnosti ako je potrebné nastaviť podmienky na postupné splácanie úveru na bývanie. Od tejto podmienky je možné upustiť za predpokladu, že nastanú prípaxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxiny z dôvodu neočakávaných finančných ťažkostí spotrebiteľa (napríklad, keď sa spotrebiteľ dostane do platobnej neschopnosti),
b)
v zmene úrokxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxie),
c)
v možnosti, ak sa ich neplnenie počas celého obdobia splatnosti úveru na bývanie týka najviac šiestich splátok úveru na bývanie (to znamenáx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xx
x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxy podľa zákona o bankách,
f)
v prípade podmienky, ktorú si vyžiadala aplikačná prax. Pri výstavbe nehnuteľností sa úver čerpá postupne a počas tohtx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx samostatných finančných agentov a viazaných finančných agentov voči objemu poskytnutých úverov na bývanie veriteľom. V prípade, identifikovania vxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxie poskytnutými veriteľom, je veriteľ povinný vykonať bezodkladne potrebné opatrenie na zmiernenie tohto rizika.
Navrhovaným ustanovením § 8 ods. xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxravy podrobností o povinnostiach ustanovených § 8.
Predmetným ustanovením sa zavádza aj povinnosť veriteľovi stanoviť, zdokumentovať a zachovávax xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxto postupmi a informáciami a povinnosť poskytovať údaje o úveroch na bývanie najmenej do jedného elektronického registra údajov. Veriteľovi sa povoľxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxať práva, povinností a postupy súvisiace s registrom Predmetné údaje je veriteľ povinný použiť iba na účely posudzovania schopnosti spotrebiteľa splxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx bývanie iba, ak je spotrebiteľ schopný dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o úvere na bývanie.
Toto ustanovenie by malo zabezpečiť záujem vexxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxnak z pohľadu dôsledkov nezodpovedného požičiavania na strane spotrebiteľov.
K § 9
V ustanovení § 9 ods. 1 a 2 sa veriteľom ukladá povinnosť implemxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxvenia je predovšetkým obozretný prístup veriteľa k stanoveniu požiadaviek na zabezpečenie úveru s cieľom zmierniť negatívny dopad prípadného neskoxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxženej nehnuteľnosti s cieľom získať reálny obraz o skutočnej hodnote zabezpečenia úveru.
K § 10
Navrhovaným ustanovením sa xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, finančných agentov alebo finančných poradcov. Veriteľ je povinný uplatňovať zásady odmeňovania, takým spôsobom, aby úvery na bývanie boli poskytoxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xáujmami spotrebiteľa a aby vzbudzovali dôveru spotrebiteľov vo finančný sektor.
K § 12
Vzhľadom na to, že smernica v článku 21 požaduje zabezpečix xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xpracovávajú príslušné údaje o spotrebiteľoch, aby umožnili prístup k požadovaným údajom zahraničným veriteľom za nediskriminujúcich podmienok. Nxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx republike. To znamená, že ak je do príslušného registra prístup na členskom základe, členovia majú rovnaké práva a povinnosti (najmä povinnosť do regixxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxadu na zriaďovateľa, to zn., že ide o všetky verejné a súkromné úverové databázy týkajúce sa spotrebiteľov.
K § 13
Uvedené ustanovenie zavádza požxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxnosti zabezpečenia dôkazov pre prípadné budúce spory a ďalšie povinnosti veriteľa týkajúcich sa zmluvy o úvere na bývanie.
Zásadný význam v ochrane sxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xedzi náležitosti zmluvy o úvere na bývanie patria napríklad:
Identifikácia zmluvných strán.
Adresa veriteľa, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxx xa bývanie v cudzej mene.
V zmluve o úvere na bývanie bude zrozumiteľne uvedené, aká je celková výška a mena poskytnutého úveru na bývanie. Zároveň je potxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxuje úver na bývanie.
Úroková sadzba úveru na bývanie a podmienky, ktoré upravujú jej uplatňovanie, index alebo referenčnú úrokovú sadzbu, na ktorú je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x spôsob vykonania tejto zmeny; ak sa za rôznych podmienok uplatňujú rôzne úrokové sadzby úveru na bývanie.
Výška, počet a termíny splátok istiny, úrokxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxi (splácať istinu, úroky a iné poplatky) vyplývajúce zo zmluvy o úvere na bývanie.
Ročná percentuálna miera nákladov a celkové náklady spotrebiteľa sxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxrmovať o výške ročnej percentuálnej xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxých v čase uzatvorenia zmluvy).
Veriteľom vyžadované podrobné vymedzenie druhu, spôsobu a rozsahu zabezpečenia pohľadávok alebo poistenia (spotrxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa úveru na bývanie).
Právo na splatenie úveru na bývanie pred lehotou splatnosti, postup pri takomto splatení úveru na bývanie a spôsob určenia výšky pxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xplatenie úveru na bývanie, ale aj o tom či veriteľ bude tento poplatok požadovať).
Informácia o možnosti mimosúdneho riešenia sporov zo zmluvy o úvere xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxnou cestou).
Názov a adresa príslušného kontrolného orgánu (cieľom ustanovenia je informovať spotrebiteľa, kto vykonáva kontrolu v súvislosti s poxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx).
Ak je spotrebiteľom osoba, ktorá ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie dovŕšila vek 18 rokov a neprekročila 35 rokov veku, zmluva o úvere na bývanix xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx jej výšky počas 36 mesiacov, ak sa tejto osobe narodí dieťa alebo táto osoba si osvojí maloleté dieťa a táto osoba o to veriteľa písomne požiada v lehote do xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxeru na bývanie alebo zníženie mesačnej splátky úveru na bývanie začne plynúť dňom účinnosti zmeny zmluvy o úvere na bývanie, ktorej predmetom je odložexxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxami zmluvy o úvere na bývanie dáva povinnosť veriteľovi meniť podstatné náležitosti zmluvy o úvere na bývanie iba vo forme uzatvárania dodatku k zmluve xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xprávu úveru na bývanie alebo účtu alebo zrušenie účtu, na ktorom je vedený úver na bývanie. Veriteľovi sa stanovuje povinnosť informovať spotrebiteľa x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxo formou krátkej textovej správy (SMS) najneskôr do 15 dní odo dňa splatnosti splátky úveru na bývanie. Poplatky, ktoré môže vyžadovať veriteľ od spotrxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a hodnoverne preukázané náklady súvisiace so zaslaním upomienky.
K § 14
Uvedené ustanovenie dáva možnosť spotrebiteľovi premyslieť si uzavretxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxť si vybrať medzi premyslením si uzavretia zmluvy o úvere na bývanie alebo odstúpením od zmluvy o úvere na bývanie. Ak spotrebiteľ využije právo na premyxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx, keď je spotrebiteľovi doručená zmluva o úvere na bývanie vrátane súvisiacich dokumentov, ktorú uzavrel s veriteľom, ak tento deň nasleduje po dni uzaxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxch podmienok. Štrnásťdňová lehota má spotrebiteľovi umožniť plne si uvedomiť svoje práva a povinnosti plynúce zo zmluvy a poskytnúť dostatok času na pxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xehoty, a to spôsobom a postupom stanoveným v návrhu zákona. Informácie o podmienkach na výkon tohto práva sú podstatnou náležitosťou zmluvy o úvere na bxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx bezodkladne najneskôr do 30 kalendárnych dní po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy veriteľovi. Veriteľ nemá v prípade odstúpenia od zmluvy právx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xýmto úverom na bývanie. Takýmito poplatkami sú napríklad poplatky za overenie podpisov na zmluvách. Veriteľ má nárok splatenie istiny a úroku, ktorý sx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxplnkovej služby (poistenie) zánikom zmluvy o úvere na bývanie zanikajú aj ďalšie súvisiace záväzky.
K § 15
Ustanovením § 15 sa zavádzajú určité dôxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxabšej zmluvnej strany - spotrebiteľa a je transpozíciou všeobecnej požiadavky smernice na stanovenie účinných, primeraných a odrádzajúcich sankcixx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxx xxxxxách o úvere na bývanie v cudzej mene, ide o zmluvy, kde poskytnutý úver je denominovaný v inej mene, v ktorej spotrebiteľ poberá príjem alebo je držiteľom xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xtorom má trvalý pobyt v súčasnosti. Pre spotrebiteľa z uvedeného ustanovenia vyplýva právo kedykoľvek počas trvania zmluvy o úvere na bývanie bezodplxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxanie, ak v zmluve o úvere na bývanie nie je dohodnuté inak. Ak spotrebiteľ požiada o zmenu meny úveru na bývanie, výmenným kurzom pre zmenu meny je kurz určxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxelne informovať spotrebiteľa písomnou formou alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné spotrebiteľovi, ak má spotrebiteľ uzaxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxátu platnou v čase uzavretia zmluvy o úvere na bývanie sa celková výška úveru na bývanie, ktorú musí spotrebiteľ splatiť a ktorá ostáva nesplatená alebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx zaplatiť, na stanovenie práva uskutočniť zmenu na alternatívnu menu a podmienky takejto zmeny a na mechanizmus uplatniteľný na obmedzenie rizík výmexxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxlivom médiu a prostredníctvom formulára (ESIS).
K § 17
Uvedené ustanovenie zavádza možnosť poskytovať úvery na bývanie s variabilnou úrokovou sxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxné, objektívne a overiteľné indexy a referenčné sadzby použité na výpočet úrokovej sadzby pre potreby zmluvných strán a pre orgán dohľadu.
Predmetné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xáto povinnosť musí byť vykonávaná desať rokov po skončení platnosti indexu.
K § 18
Uvedené ustanovenie zavádza možnosť spotrebiteľovi vyrovnať xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xpotrebiteľa splnenie povinností dohodnutých v zmluve o úvere na bývanie pred uplynutím lehoty dohodnutej v zmluve o úvere na bývanie.
Ak spotrebiteľ xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vznikli v súvislosti so splatením úveru na bývanie alebo jeho časti na podnet spotrebiteľa, ak je takáto náhrada odôvodnená a nemôže prekračovať finanxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úveru na bývanie.
Veriteľovi sa zakazuje požadovať od spotrebiteľa úhradu úrokov, poplatkov alebo iných nákladov v súvislosti s predčasným splatenxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx doby fixácie úrokovej sadzby úveru na bývanie alebo v súvislosti so zmenou úrokovej sadzby úveru na bývanie, ak ide o variabilnú úrokovú sadzbu; veritex xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxutím tejto doby a vykonanie zmeny úrokovej sadzby úveru na bývanie, úrokovú sadzbu na nasledujúce úrokové obdobie, aktuálnu výšku základnej úrokovej xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxj vykonaním a začatím uplatňovania tejto zmeny.
Uvedené ustanovenie zavádza aj povinnosť veriteľovi poskytnúť spotrebiteľom všetky podklady týkaxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby úveru na bývanie alebo pred vykonaním zmeny úrokovej sadzby úveru na bývanie, spotrebiteľ je povinný zaslať žixxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxu úrokovej sadzby úveru na bývanie, ak ide o variabilnú úrokovú sadzbu.
Ak ide o úver na bývanie s variabilnou úrokovou sadzbou, pri ktorom nedošlo x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxto úver na bývanie alebo jeho časť, pričom veriteľovi sa zakazuje požadovať od spotrebiteľa úhradu úrokov, poplatkov alebo iných nákladov v súvislostx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxluvného vzťahu o každej zmene úrokovej sadzby úveru na bývanie, a to v listinnej podobe alebo podobe zápisu na inom trvanlivom médiu. Táto informácia muxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxé sa majú zaplatiť po tom, ako nadobudne účinnosť nová úroková sadzba úveru na bývanie, ak sa počet alebo frekvencia splátok zmení, podrobnosti o ich počxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxľovi sa zavádza povinnosť informovať spotrebiteľa o zmene úrokovej sadzby úveru na bývanie pravidelne najmä prostredníctvom výpisu z účtu a oznámiť sxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxeru na bývanie. Informáciu o výške základnej úrokovej sadzby, novej referenčnej sadzbe úveru na bývanie ako aj jej zmene je veriteľ povinný zároveň zvexxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx kapitálových trhoch, veriteľovi sa zavádza povinnosť v dostatočnom časovom predstihu pred aukciou informovať spotrebiteľa v listinnej podobe alebx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxiteľ nie je oprávnený meniť úrokovú sadzbu úveru na bývanie, pokiaľ by to bolo v neprospech spotrebiteľa.
K § 20
S cieľom priviesť veriteľov k primexxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 vychádzať zx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxde neplnenia povinností spotrebiteľom riadne a včas informovať spotrebiteľa o uvedenej skutočnosti podľa § 13 ods. 15 návrhu zákona. Ak je spotrebitex x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxiteľ obdobným spôsobom opakovane porušuje svoje povinnosti voči veriteľovi, veriteľ je oprávnený po predchádzajúcom upozornení spotrebiteľa aj bex xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xývanie. Veriteľovi sa zavádza povinnosť uviesť len označenie spotrebiteľa jeho meno a priezvisko vrátane miesta jeho sídla alebo miesta trvalého pobxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxzodkladne informuje ostatných veriteľov o splnení jeho povinnosti prostredníctvom registrov.
Ak si spotrebiteľ aj naďalej neplní riadne a včas svoxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxbjektom a na účely podľa osobitného predpisu. Ak je spotrebiteľ aj napriek písomnej výzve veriteľa nepretržite dlhšie ako 90 kalendárnych dní v omeškaxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxného záväzku postúpiť písomnou zmluvou inej osobe, a to aj osobe, ktorá nie je veriteľom (ďalej len "postupník"), aj bez súhlasu spotrebiteľa. Toto práxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxtva. Veriteľ je povinný pri postúpení pohľadávky odovzdať postupníkovi aj dokumentáciu o záväzkovom vzťahu, na ktorého základe vznikla postúpená poxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx sumy úveru na bývanie spotrebiteľom, veriteľ neuplatní svoje práva súvisiace s oprávnením veriteľa poskytnúť informácie o spotrebiteľovi a informáxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxka).
K § 21
Nová právna úprava zavádza nové povinnosti pre finančných agentov poskytujúcich úvery na bývanie. Napríklad finančný agent je povinnx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxformáciu spotrebiteľovi o výške poplatku a iných nákladoch, ktoré má spotrebiteľ zaplatiť za sprostredkovanú finančnú službu, ak takýto poplatok alxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za služby súvisiace so zmluvou o úvere na bývanie. Ak výška provízií alebo iných stimulov nie je známa v čase oznámenia, finančný agent informuje spotrexxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxie o práve požadovať informácie o provízii.
Finančnému agentovi poskytujúcemu úvery na bývanie je stanovená povinnosť oboznámiť veriteľa s výškou pxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 1093xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, spotrebiteľom v členskom štáte, v ktorom takýto veritelxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xverov na bývanie v členskom štáte, kde takýto finančný agent nemôže vykonávať finančné sprostredkovanie.
K § 22
Nová právna úprava zavádza nové pxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xeho potrieb.
Predmetným ustanovením sa zavádza pre finančných poradcov povinnosť vybrať dostatočný počet ponúk o úvere na bývanie a odporučenia zmlxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxho počtu ponúk o úvere na bývanie a odporúčaní zmluvy o úvere na bývanie, ktoré sú vhodné z hľadiska potrieb spotrebiteľa, jeho finančnej a osobnej situáxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxcie spotrebiteľa, jeho preferencií a cieľov, a to na základe potrebných aktuálnych informácií a odôvodnených predpokladov o rizikách pre okolnosti sxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxm povinností stanovených týmto zákonom. Pre účely výkonu dohľadu nad dodržiavaním povinností stanovených v tomto zákone sa stanovuje Národná banka Sxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxania úverov na bývanie podľa zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovx
x x xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xedostatkov v činnosti veriteľov podľa závažnosti, dĺžky trvania, rozsahu, následkov a povahy týchto nedostatkov uložiť sankcie. Sankcie a opatrenix x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxrávnená uložiť aj členovi štatutárneho orgánu veriteľa, členovi dozornej rady veriteľa, prokuristovi, vedúcemu vnútornej kontroly za porušenie poxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutím vydaným Národnou bankou Slovenska pokutu podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, miery zavinenia a povahy porušenia až do výšky dvanáxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxy 50% dvanásťnásobku mesačného priemeru celkových príjmov od veriteľa za predchádzajúci rok. Ak príslušná osoba poberala príjmy od veriteľa len časť xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxeryhodnou osobou, je veriteľ povinný bezodkladne odvolať z funkcie.
Opatrenia na nápravu zistených nedostatkov, pokutu a iné sankcie možno ukladať xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uložená pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
O kxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxušný orgán dohľadu tohto členského štátu.
K § 25 a § 26
V súlade s čl. 39 smernice 2014/17/EÚ o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxm zmluvy o poskytnutí úveru na bývanie alebo ak je to odôvodnené pri jej zmene, oznámiť spotrebiteľovi xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxmáciu o osobitných predpisoch upravujúcich mimosúdne vyrovnanie sporov. Uvedeným ustanovením sa zabezpečí bezproblémového fungovanie alternatíxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a vybavovanie reklamácií a náprav v prípade mimosúdneho riešenia sporov so spotrebiteľom a viesť záznam o každej reklamácii a náprave v prípade mimosúxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxsmie presiahnuť viac ako 30 kalendárnych dní, v zložitých prípadoch nie viac ako tri mesiace. Veriteľ v prípade zložitých reklamácií je povinný informxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x § 27
Predmetným ustanovením sa zavádza povinnosť pre Ministerstvo financií SR v súlade s čl. 42 smernice informovať Európsku komisiu o prijatí tohto zxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnovenia určujú na aké žiadosti o úvere na bývanie sa tento zákon vzťahuje a lehotu od ktorého dátumu sa na tieto žiadosti vzťahuje nový všeobecný právny pxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x § 29
Príloha č. 3 k zákonu obsahuje zoznam preberaných právnych aktov.
K čl. II
Článok II predloženého návrhu zákona obsahuje návrh novely zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxvisí s návrhom zákona č. .../2015 Z.z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa implementuje smernica Európskeho parlamexxx x xxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.
K bodu 1
Navrhuje sa doplnenie § 7 zákona o stavebnom sporení o nové odseky 6 a 7, ktoré reflektujú na čl. I návrhu zákona xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxvrhnutá tak, aby bolo jednoznačné, či má stavebná sporiteľňa pri poskytovaní stavebného úveru alebo úveru podľa § 2 ods. 3 písm. d) fyzickej osobe-nepoxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx úveroch, to znamená, že prakticky nemôže vzniknúť situácia, že by stavebný úver alebo úver podľa § 2 ods. 3 písm. d) poskytnutý takémuto spotrebiteľovi xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxfinícií úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov.
K bodu 2
Explicitné vyňatie účtu stavebného sporiteľa z definičného rozsahu platobného xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Uvedené vyplýva aj zo samotného účelu a realizácií daného účtu, ktorý nie je spojený s bežným poskytovaním štandardných platobných služieb. Predmetxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xx xx x x x
xxx x xxxxxxxxxxxo-technické spresnenie a zosúladenie ustanovenia § 11 ods. 1 zákona o stavebnom sporení, ktoré reflektujú na čl. I a čl V návrh zákona č. .../2015 Z.z. o úxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx xxx
xxxxxx xxx xxxxxxxeného návrhu zákona obsahuje návrh novely zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o bankách"), ktorx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxkeho parlamentu a Rady z 23. júla 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov.
K bodu 2
Navrhuje sa vypustiť § 36a a tým súvisiaca poznámka pod čiarou 32a zo zákoxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxní niektorých zákonov, aby nedochádzalo k situáciám, že banky a pobočky zahraničných bánk budú musieť postupovať pri poskytovaní účelových úverov na xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxeroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom v snahe dodržať oba zákony môže dôjsť k jeho nevykonateľnosti, ak sa pri aplikácii konkrxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxúladenie textu.
K bodu 3 až 8
Navrhnutím vypustením ustanovení § 50 ods. 1 a 12 a § 53 ods. 5, vypustením ustanovení § 50 ods. 20 a § 50b zákona č. 483/20xx xxxx x xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx do nového § 65a zákona o bankách sa v záujme správnej systematiky v rámci osobitného paragrafu upravujú opatrenia včasnej intervencie, ktoré majú slúxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxiu riešenia krízových situácií na finančnom trhu podľa zákona č. 471/2014 Z.z. v znení zákona č. 39/2015 Z.z. - sa opatrenia včasnej intervencie majú xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxx xx doplniť § 67 o nový odsek 4, ktorým sa stanovuje, že na podmienky poskytovania hypotekárnych úverov spotrebiteľom, ktoré nie sú ustanovené v § 67 až 88, sx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xx previazanie nového všeobecného právneho predpisu s osobitným zákonom o bankách.
K bodu 10
Navrhuje sa čiastková legislatívna úprava § 75 ods. 4 písxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnia s ustanovením navrhovaného § 13 ods. 16 návrhu zákona o úveroch na bývanie.
K čl. IV
Článok IV predloženého návrhu zákona obsahuje návrh novely zxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxd finančným trhom"), ktorou sa navrhujú legislatívno-technické spresnenia a doplnenia textu zákona o dohľade nad finančným trhom.
K bodu 1
Ide o lexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxkorších predpisov vrátane zákona č. 35/2015 Z.z.
K bodu 2, 4, 5 a 6
Údaje o osobách, ktoré vykonávajú dohľad, môžu byť v prípade dohľadu vykonávanom pox xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxonov v rámci dohľadu pod utajenou identitou, najmä vykonanie kontrolného zaobstarania finančnej služby. V niektorých prípadoch nemusí nastať uzavrxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xárodná banka Slovenska eviduje v rámci spisu o konaní.
K bodu 3 a 7
V rámci čl. IV bodov 3 a 7 sa navrhujú čiastkové legislatívne úpravy ustanovení § 7 odsx xx x xx xxxx x x x xx xxxx x xxxxx xx x x xx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorými sa zohľadňuje súvisiaca aktualizovaná legislatíva v oblasti finančného trhu tak, aby xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxť (na základe špecifickej zákonnej úpravy) aj ďalšie inštitúcie v oblasti finančného trhu, napríklad Rada pre riešenie krízových situácií na finančnxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
K bodu 8, 9 a 11
Doplnením xxxxxxxxxx x xx xxxx xx x xx xxxx x x x xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xrízovým situáciám aj na riešenie krízových situácií vybraných finančných inštitúcií, navrhuje uplatňovať rovnaké postupy podľa § 16 ods. 6, § 18 ods. x x x xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxtosti..
K bodu 10 a 13
Ide o legislatívno-technické spresnenie a zosúladenie ustanovení § 19 ods. 4 a § 35h ods. 1 zákona o dohľade nad finančným trhom xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxípady podľa § 35h ods. 1 tohto zákona o dohľade. Pritom sa zároveň z ustanovenia § 35h ods. 1 vypúšťa nadbytočná časť tohto ustanovenia.
K bodu 12
Zákon x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx bude Národná banka Slovenska oprávnená aj mimo režim pravidelných hlásení a správ ukladať povinnosť predkladať osobitné výkazy, hlásenia a správy v šxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xktuálna legislatíva.
K čl. V
Článok V predloženého návrhu zákona č. .../2015 Z.z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov obsaxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o spotrebiteľských úveroch"), ktorá primárne súvisí s navrhnutým novým zákonom o úveroch na bývaxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.
K bodom 1 až 4
V zákonx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx x x xxxx x xxxxx xxx xx x xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx .../2015 Z.z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov čl. I.
Zároveň sa dopĺňajú poznámky pod čiarou súvisiace s legislatívnou úprxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxnie.
K bodu 5
Ide o legislatívno-technické spresnenie ustanovenia § 7 ods. 7, ktorým sa zavádza povinnosť pre veriteľa, banku a pobočku zahraničnej xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxiaca od zmeny alebo ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere.
K čl. VI
Navrhnutým predposledným článkom predloženého návrhu xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxliky na to, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky - vzhľadom na rozsah navrhovaných úprav a doterajšie viaceré novelizácie - vyhlásil úplné znenix xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxx
xxxxxxxx xxxona sa navrhuje od 21. marca 2016.
Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 26. augusta 2015.
Robert Fico, v.r.
predseda vlády Slovenskej republixx
xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx