LIT259159SK

Dôvodová správa k zákonu č. 582/2004 Z.z., o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxké ciele vyplývajú aj z reformy verejnej správy, ktorá naviac predpokladá aj výrazné posilnenie právomoci obcí a vyšších územných celkov. Predložený xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xdpady a drobné stavebné odpady upravuje dane, ktoré môže ukladať obec, ktorými sú daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestransxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xesta, daň za jadrové zariadenie a daň, ktorú môže ukladať vyšší územný celok, ktorou je daň z motorových vozidiel. Zároveň sa zo zákona č. 544/1990 Zb. o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxxľností upravuje v súčasnosti zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 1993. Medzičasom bol deväťkrát novexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx v súlade so zákonom o sústave daní, ktorý nadobudol účinnosť tiež 1. januára 1993. Podľa cit. zákona sa zdaňujú pozemky a stavby a od roku 1998 aj byty.
Rexxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xa to uplatňuje aj v iných štátoch. Súčasný stav v evidencii nehnuteľností a absencia právnych i technických predpokladov určenia hodnoty všetkých nehxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx základných predpokladov, t.j. bez presnej, časove aktualizovanej evidencie nehnuteľností a bez vytvorenia osobitných "ohodnocovacích" orgánov axxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxť splnenia tejto úlohy vytvára priestor na postupný, etapovitý prechod na nový systém zdaňovania.
Predložený návrh zákona prináša niektoré nové prvxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
I keď návrh zákona vychádza z doterajších princípov zdaňovania nehnuteľností, tieto sa ďalej rozvíjajú a zdokonaľujú. Na správcov dane prechádza vxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxobodiť od dane vybrané druhy pozemkov, stavieb a bytov.
Navrhuje sa racionalizácia pri výkone správy tejto dane o. i. aj v tom, že daňové priznania sa už xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxrhuje aj pri určení základu dane z pozemkov(pri ornej pôde a trvalých trávnych porastoch), pri určení ktorého sa v zásade vychádza z ich hodnoty určenej x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxovuje nové miestne dane, čím sa rešpektujú zámery vyplývajúce x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxného zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších prepisov, ktorá potvrdila nevyhnutnosť zmien tejto právnej úpravy a poukázala xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxatku.
V predloženom návrhu zákona sa po prehodnotení zákona o miestnych poplatkoch zavádza sedem druhov miestnych daní, ktoré sú fakultatívne a obecx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxebné odpady. Predmet týchto daní sa v podstate odvíja od predmetu miestnych poplatkov, ktoré sa zároveň rušia. Sadzby daní sú navrhnuté bez hornej hranxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxov nevyhnutných na zabezpečenie úloh, ktoré plnia orgány územnej samosprávy. Pre obce sa ustanovujú aj ďalšie právomoci súvisiace s možnosťou uplatnxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxť určujúce pri uplatňovaní navrhovaných miestnych daní v praxi.
V jedenástej časti zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpadx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx x xakultatívnu daň, ktorú môžu zaviesť vyššie územné celky všeobecne záväzným nariadením pre svoje územie a určiť aj sadzby dane. Predmetom tejto dane buxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xj základ dane odvíjajúci sa od zdvihového objemu motora v cm3 pre osobné motorové vozidlá a od celkovej hmotnosti a počtu náprav pre autobusy a úžitkové vxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xane bol príjmom vyššieho územného celku, ktorý túto daň zavedie.
Konštrukcia predloženého návrhu zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za kxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxnosť a na tvorbu pracovných miest.
Navrhovaná právna úprava je v súlade s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxskeho parlamentu a Rady č. 1999/62/ES.
Tento návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a nie je v rozpore s inými všeobecne záväznými právxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxislosti s návrhom zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa očakáva vplyv na štátny rozpočet a to zvxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xočných výnosov z miestnych daní ktoré spravujú o 1,1 mld. Sk oproti doterajším výnosom z dane z nehnuteľností a miestnych poplatkov.
Návrh zákona predxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxi sadzieb cestnej dane, možno očakávať ročné výnosy približne v sume 2,5 mld. Sk.
Náklady na tlač daňových priznaní predstavujú sumu 2 mil. Sk, ktorá je xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa neočakáva výraznejšie zvýšenie daňového zaťaženia obyvatxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx aj zvýšenie sadzieb týchto daní.
Zavedenie miestnych daní nebude mať dopad na obyvateľov a hospodársku sféru, pretože s účinnosťou od 1. januára 2005 xx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx osobám, čiže sa očakáva, že celkové daňové zaťaženie sa nezvýši.
3. Odhad dopadov na životné prostredie
Návrh zákona nebude mať enviromentálny vplyxx
xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx
x x x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxedzuje predmet úpravy zákona.
K § 2
Ustanovujú sa miestne dane, ktoré môže zaviesť obec a vyšší územný celok. Ide o daň z nehnuteľností, daň za psa, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxrového vozidla v historickej časti mesta, daň za likvidáciu komunálneho odpadu, daň za jadrové zariadenie a daň z motorových vozidiel.
K § 3
V navxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxva, daň za ubytovanie a daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, pri ktorých zdaňovacie obdobie určí správca dane.
K § x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxvymedzuje, vychádza sa zo všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka.
K § 5
Navrhované ustanovenie oproti predchádzajúcej právnej úprave xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x zásade vlastník pozemku, zapísaný v katastri nehnuteľností. Doterajšia prax však nasvedčuje tomu, že je potrebné riešiť priamo v zákone aj tie situácxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxemku vo vlastníctve obce alebo správca pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku zapísaný v katastri nehnuteľností.
Ak nie je možné určiť za daňxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxxe pozemkov naďalej zostávajú daňovníkmi dane z pozemkov spoluvlastníci v rozsahu svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa dohodnú, daňovníkom dane z xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxet dane z pozemkov pozitívne. Sú to v zásade všetky pozemky na území Slovenskej republiky a to podľa druhového členenia uplatňovaného v zákone č.162/19xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxebné pozemky v navrhovanom zákone osobitne vymedzené.
Navrhuje sa za stavebný pozemok považovať pozemok uvedený v právoplatnom rozhodnutí o umiestxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xtavbu.
K § 7
Základ dane z pozemkov je pri pozemkoch, ktoré sú v katastri nehnuteľností zapísané ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxoch, na ktorých sú hospodárske lesy, vodných plochách využívaných na chov rýb, iných živočíchov a na pestovanie rastlín, je základom dane cena podľa vyxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxov, ktoré sú zapísané v katastri ako záhrady, zastavané plochy a nádvoria, pri stavebných pozemkoch a ostatných plochách je hodnota pôdy uvedená v prílxxx xx x xxxxx xxxxxxx
x x x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xx x xxxxxx xxxxxx xxxxotná ročná sadzba dane z pozemkov vo výške 0,25% zo základu dane, ktorú môže správca dane všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok znížxx xxxxx xxxxxxx
x x x
xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vlastníctve štátu, správca stavby vo vlastníctve obce alebo správca stavby vo vlastníctve vyššieho územného celku.
Nájomca je daňovníkom dane zo stxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa dohodnú, daňovníkom dane zo stavieb je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci ručia za daň do výšky svojho xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xodlaží alebo ich časti spojené so zemou pevným základom, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, a ak sa takéto rozhodnutie nevydalo, tie stavby axxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx
x x xx
x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxvieb 1 Sk za každý aj začatý m2 zastavanej plochy, ktorú môže správca dane všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok znížiť alebo zvýšiť x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxažie.
K § 13
V tomto ustanovení je určený daňovník dane z bytu, ktorým je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo nebytoxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x x xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xx xxxxxx xxxx x xxxov sa navrhuje výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
K § 16
Základná ročná sadzba dane z bytov 1 Sk za každý aj začatý m2 podxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxvnemu stavu prehodnotil a vypustili sa tie, ktoré sa od účinnosti zákona č. 317/1992 Zb. stali neaktuálne. V zásade však zostávajú zachované oslobodexxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxx xx xplnomocnili upraviť vo všeobecne záväznom nariadení výšku dane z nehnuteľností ako aj oslobodiť vymenované druhy nehnuteľností.
K § 18
V ustanxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxnosti so zánikom vlastníctva k nehnuteľnosti. Na vznik alebo zánik daňovej povinnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
K § 1x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxdobia.
Daňovníkovi sa ukladá povinnosť uviesť v daňovom priznaní všetky požadované údaje a daň z nehnuteľností si sám vypočítať a pravdivosť a správnxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxoval platobným výmerom daň každoročne do 15.marca zdaňovacieho obdobia.
K § 21
Určuje sa termín splatnosti dane a zároveň sa splnomocňuje správxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xegatívne vymezuje predmet dane.
K § 23
Daňovníkom podľa návrhu je vlastník psa a ak sa vlastník nedá preukázať alebo zistiť, je daňovníkom fakticxx xxxxxxx xxxx
x x xx
xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxý jej limit. Konkrétnu sadzbu dane určí obec vo VZN. Týmto návrhom sa sleduje diferenciácia v zdaňovaní podľa miestnych podmienok.
K § 26
Daňová pxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxí psa.
K § 27
Týmto ustanovením sa ukladá daňovníkovi splniť oznamovaciu povinnosť a zaplatiť daň v určenej lehote.
K § 28
Navrhované ustanxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx
x x xx
xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxo obec určí všeobecne záväzným nariadením, najmä sadzbu dane za psa a tiež ostatné náležitosti vyberania a platenia tejto dane V ustanovení sa tiež splnxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxjem verejného priestranstva a jeho osobitné užívanie. Predmetom dane je aj dočasné parkovania motorového vozidla na vyhradených parkoviskách umiesxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxu plochou verejného priestranstva, ktoré sa osobitným spôsobom užíva v určitom časovom období a pre dočasné parkovanie je parkovacie miesto jedného mxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx dočasnom parkovaní za každú aj začatú hodinu a jedno parkovacie miesto, pričom nie je určená horná hranica.
K § 34
Daňová povinnosť je určená vznixxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xpôsobmi užíva.
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxkým sadzbu dane, vymedziť verejné priestranstvá na území obce, určiť konkrétne spôsoby užívania verejného priestranstva podľa miestnych podmienokx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tejto dane (napr. pri dočasnom parkovaní). Obec sa splnomocňuje, aby určila úľavy od tejto dane.
K § 37
Toto ustanovenie vymedzuje predmet dane zx xxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x 38
Vymedzuje sa daňovník, ktorým je každá fyzická osoba, ktorá sa v takomto zariadení ubytuje.
K § 39
Za základ dane sa navrhuje počet prenocovaxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxje sa, že túto daň pre obec vyberá od daňovníka prevádzkovateľ zariadenia, ktorý ju odvedie príslušnej obci spôsobom a v lehotách určených vopred obcou xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxosť obce, ktorá sa vzťahuje na všetky zariadenia, ktoré sa na jej území nachádzajú.
K § 43
V tomto ustanovení sa splnomocňuje obec určiť vo všeobecxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxm spôsobom daň vyberie a potvrdí jej vybratie daňovníkovi, zdaňovacie obdobie resp. lehoty na odvádzanie dane obci platiteľom a spôsob jej odvodu obci xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
x x xx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxe za predajné automaty, ktorými sú prístroje a automaty , ktoré vydávajú tovar za odplatu.
K § 45
Daňovníkom je každá osoba, ktorá predajný automax xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
x x xx
xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxdajný automat, pričom nie je určená horná hranica.
K § 48
Daňová povinnosť je určená dňom vzniku začatia alebo ukončenia prevádzkovania predajnxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
x x xx
xprávcom dane je obec, na ktorej území sa predajné automaty prevádzkujú.
K § 51
Podľa tohoto ustanovenia sa splnomocňuje správcu dane určiť najmä xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxľa tohto ustanovenia predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú prístroje, ktoré sa prevádzkujú za odplatu v priestoroch prístupných verejnostxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
xx xxxxxx xxne sa navrhuje celkový počet nevýherných hracích prístrojov.
K § 55
Sadzba dane sa navrhuje za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
x x xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxnosť do určenej lehoty a zároveň v tejto lehote zaplatiť daň.
K § 58
Správcom dane je obec, na ktorej území sa nevýherné hracie prístroje prevádzkuxxx
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxsť, spôsob identifikácie predajných automatov.
K § 60
V tomto ustanovení sa vymedzuje predmet dane za vjazd motorovým vozidlom do historických xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx
x x xx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxuje daňovník, ktorým je držitel vozidla alebo vodič vozidla.
K § 62
Základ dane je určený počtom dní vjazdu a zotrvania motorového vozidla v histoxxxxxx xxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xozidla. Obec môže určiť aj paušálnu sadzbu dane napr. pri pravidelnom alebo veľmi častom vstupe do historickej časti mesta.
x x xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxcu dane obec, v ktorej je historická časť.
K § 66
V tomto ustanovení obec splnomocňuje určiť všetky náležitosti tejto dane vo všeobecne záväznom nxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxx xx xxxxálnu sumu tejto dane, prípadné ďalšie oslobodenia osôb alebo vozidiel od tejto dane, napríklad ak vjazd a zotrvanie motorového vozidla je spojený s činxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx v tejto časti trvalé bydlisko alebo sídlo podnikania.
K § 67
V navrhovanom ustanovení sa vymedzuje predmet dane za jadrové zariadenie, ktorým je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxvateľ jadrového zariadenia v Jaslovských Bohuniciach a v Mochovciach. Ide o miestnu daň s obmedzenou miestnou pôsobnosťou.
K § 69
Ustanovuje sax xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxadením.
K § 70
Navrhuje sa maximálna sadzba dane, ktorá je rozdielna podľa pásiem ohrozenia pre obidve lokality.
K § 71
Vznik daňovej povinxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
K § 72
Týmto ustanovením sa ukladá daňovníkovi povinnosť splniť oznamovaciu povinnosť.
K § 73
So zreteľom na konštrukciu dane sa daň vyrubí ax xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx
x x xx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
x x xx
xxxxxcom dane je obec, ktorej územie sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením.
K § 76
V tomto ustanovení sa splnomocňuje správca dane určiť xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnnosti vo vzťahu k uvedeným prevádzkovateľom jadrového zariadenia.
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v rozpätí 0,10 Sk až 1,6 Sk za 1 l alebo dm3 objemu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu a 0,2 Sk až 5 Sk na 1 kg komunálneho odpadu a drobného stavexxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxx xx xx xxxxx x xxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xpôsob výpočtu poplatku.
K § 80
Týmto ustanovením sa ukladá poplatníkovi splniť ohlasovaciu povinnosť a zároveň lehota na zaplatenie poplatku.
x x xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
x x xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxení sa zavádza mechanizmus vrátenia poplatku.
K § 83
Splnomocňuje sa obec na ustanovenie všetkých náležitostí tohto poplatku.
K § 84
Vymexxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x x xx
x xxxxx xstanovení sa definuje osoba daňovníka, ktorým je v zásade držiteľ vozidla a v určených prípadoch užívateľ vozidla.
K § 86
V navrhovanom ustanovexx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxobodenia vo všeobecne záväznom nariadení.
K § 87
Určuje sa, čo je základom dane. Vychádza sa pritom zo zdvihového objemu motora v cm3 pri osobnom vxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
K § 88
Ustanovuje sa spôsob určenia sadzby dane v závislosti od vymedzeného základu dane.
K § 89
Ustanovenie upravuje vznik a zánik daňovej povxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vozidlu, v prípade, že vozidlo už má pridelené evidenčné číslo, osobitné evidenčné číslo alebo zvláštne evidenčné číslo a dôjde k zmene daňovníka, tak xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxo takto začne používať. Užívateľovi vozidla vzniká daňová povinnosť taktiež dňom začatia užívania vozidla v prípade, ak užíva vozidlo v dokladoch ktoxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxidlo dovezené do Slovenskej republiky vozidlo nie je považované za vozidlo v medzinárodnej premávke a držiteľ nemá trvalý pobyt v Slovenskej republikxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxencie, ku ktorému môže dôjsť na základe žiadosti držiteľa vozidla alebo ak o jeho trvalom vyradení z cestnej premávky rozhodol príslušný orgán a vydal o xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxkom je osoba, ktorá užíva vozidlo v dokladoch ktorého je zapísaná fyzická osoba ktorá zomrela alebo právnická osoba ktorá bola zrušená a zanikla alebo fxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxke a držiteľ nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike.
K § 90
Ustanovuje sa povinnosť podávať daňové priznanie v prípadoch, keď vznikla daňová poxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxinný sám vypočítať a zaplatiť. Ustanovuje sa aj lehota, v ktorej je daňovník povinný písomné oznámiť správcovi dane zánik daňovej povinnosti alebo vznxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pri vzniku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia a možnosť jej platenia v splátkach.
K § 92 až 94
V týchto ustanoveniach sa upravuje xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxť najneskôr do troch rokov od zaplatenia dane. V prípade kombinovanej dopravy je určená podmienka vrátenia dane a spôsob preukazovania použitia vozidxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx
K § 95
V tomto ustanovení sa ukladá povinnosť príslušným orgánom vykonávajúcim evidenciu vozidiel spolupracovať so správcom tejto dane a v rámcx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxl definujú pojmy používané v zákone.
K § 97
Toto ustanovenie upravuje nadradenosť medzinárodnej zmluvy, ktorá upravuje inak miestne dane.
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxxpadne zmeny v zavedených miestnych daniach je možné vykonať vždy len k tomuto dátumu.
K § 99
Ustanovenie upravuje správu miestnych daní s tým, že dxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxe vykonávať daňový úrad miestne príslušný podľa miesta registrácie vozidla a v prípade dovezeného vozidla ktoré nie je považované za vozidlo v medzináxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxpočtové určenie výnosov miestnych daní. Výnos daní, ktoré ukladá obec bude príjmom rozpočtu obce a výnos dane z motorových vozidiel, ktorú spravuje prxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxtorových vozidiel vyššiemu územnému celku.
K § 101
Ustanovenie upravuje zaokrúhľovanie základu dane na celé Sk smerom nadol a zaokrúhľovanie vxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xaní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, ak nie je v tomto zákone určené inak.
K § 103
Ide o prxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxé nariadenie s účinnosťou od 1. januára 2005, môže tak urobiť najneskôr do 30. septembra 2005. Pri miestnych daniach, ktoré obec vyberá na kalendárny roxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxiach podľa § 2 odsek 1 písm. b), d), a e) a zároveň aj splatnosť dane. Ustanovenie rieši aj platenie miestnych daní, pričom miestne dane vyrubované na kalexxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxx x xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxstorickej časti mesta so zreteľom na svoj charakter sa platí v roku 2005 až odo dňa účinnosti všeobecne záväzného nariadenia vydaného na rok 2005. Podiex x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxánilo strate 1/12 príjmov VÚC z rozpočtového určenia na rok 2005.
K § 104
V navrhovanom ustanovení sa ukladá daňovníkom dane z nehnuteľností povixxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxnovuje, že aj úľavy na dani z nehnuteľností, ktoré boli poskytnuté pred 1. januárom 2005 zostávajú v platnosti do ukončenia lehoty určenej správcom danxx
x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x x05
V tomto ustanovení sa preberajú právne akty ES a EÚ.
K § 106
V tomto ustanovení sa citujú právne predpisy, ktoré je potrebné k účinnosti nového xxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxého nariadenia s účinnosťou od 1. januára 2005.
Schválené uznesením vlády Slovenskej republiky č. 491/2004 z 26. mája 2004.
Mikuláš Dzurinda
predxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx